AUTISM RESEARCH REVIEW INTERNATIONAL (ARRI) Vol.15nr 2, 2001

Tvisten MPR vaccin/autism: skall vi tro på IOM?
(IOM-Institute of Medicine, sv. Medicinska Institutet,ö.a.)

av
Bernard Rimland, Ph.D.

Ni har sett rubrikerna:
”Expertgruppen finner inget samband mellan barnvacciner och autism” (New York Times), ”Inga samband funna mellan barnvaccin och autism” (Los Angeles Times),
”Expertgrupp i USA avfärdar samband mellan MPR vaccin och autism” (The Lancet).

Är det sant? Har sambandet autism/MPR blivit vetenskapligt avfärdat? Absolut inte!
Ovanstående rubriker syftar på en rapport publicerad av det hittills respekterade Medicinska Institutet (IOM), en förgrening av den Nationella Vetenskapsakademien.
Du kanske tänker: ”Om en ansedd oberoende grupp såsom IOM avfärdar kopplingen MPR/autism, så måste det finnas en god anledning till att man gör detta. Varför skall då inte jag acceptera detta utlåtande?
Det finns ett flertal anledningar till att du inte skall acceptera utlåtandet. En av dem är att rubrikerna är felaktiga – IOM avfärdade inte hypotesen att MPR vaccinet är en möjlig orsak till autism. Rubrikerna baserades på ett pressmeddelande vilket var skrivet av personer med en misstänkt koppling till vaccintillverkarna, och speglade inte på rätt sätt det faktiska uttalandet av själva IOM.

Kongressledamot Dan Burton, som har bedrivit intensiva undersökningar angående bevisen som kopplar vacciner till autism, och som hade insisterat på att utesluta från IOM gruppen dem med intressekonflikter, blev rasande när han upptäckte att personer knutna till vaccin-tillverkarna hade förvrängt ståndpunkten i IOM:s rapport, för att få det att se ut som om den fullständigt avfärdade autism/MPR sambandet.
Han observerade att två av dem som utfärdade pressmeddelandet visade sig ha förbindelser med vaccintillverkarna, och han har svurit på att fastställa omfattningen på deras intresse-konflikt.
Burtons helt normala sonson blev autistisk strax efter att han under en och samma dag fått en mängd vacciner som innehöll 40 gånger den normala kvicksilvernivån.

Vad som egentligen stod i IOM:s rapport var följande: ” Även om kommittén dragit slutsatsen att bevisen stödjer ett förkastande – på befolkningsnivå - av orsakssambandet mellan MPR vaccin och ASD ( autistic spectrum disorder – autistiska störningar i ett brett symtom-spektrum, ö.a.), så rekommenderar kommittén att denna fråga får fortsatt uppmärk-samhet…
Slutsatsen utesluter inte möjligheten att MPR vaccinet kan bidraga till ASD hos ett fåtal barn…”

Detta är i allra högsta grad ett svagt uttalande, om man betraktar de tillgängliga bevisen (se nedan), men det avfärdar definitivt inte ett orsakssamband. (Och vad betyder ”på befolknings-nivå”?).
Autism drabbar idag ungefär ett barn på 130, långt högre än de 1-på-2500 siffror som rappor-terades på 1970- och –80 talen, innan MPR trippelvaccinet infördes. Ett på 130 är också helt överensstämmande med vad både IOM och vaccinkritikerna gör gällande: ”MPR kan orsaka autism hos ett fåtal barn”. IOM:s uttalande understödjer sålunda – inte motbevisar – det som MPR kritikerna hävdar.
Trots rubrikerna, så är MPR vaccinets oskadlighet uppenbarligen inte garanterad. Media har duperats av det medicinska etablissemangets PR-makare, med IOM:s avsiktliga delaktighet.
Bevisbördan, att bevisa att vaccinerna är oskadliga, har legat hos det medicinska etablisse-manget, det är inte kritikernas sak att bevisa dem vara skadliga.
Säkerhetstester borde gjorts för 20 år sedan, när MPR trippelvaccinet ersatte mässling, påssjuka och röda hund vaccinerna vilka gavs separat under en tid, - och när antalet vacciner var 8 snarare än 22.
Som vi påpekade i förra numret av ARRI, så sade expertpanelen i Storbritannien som blivit anförtrodd att utvärdera säkerheten hos MPR vaccinet, följande:”För att uttrycka det oerhört generöst, så var bevisningen för MPR vaccinets säkerhet mycket tunn”, ”Beviljandet av en produktlicens var definitivt förhastat”, samt ”I snart sagt vartenda fall var observations-perioden för kort för att innefatta tidpunkten för angrepp av fördröjda neurologiska eller andra skador. Det hade inte tagits tillräcklig hänsyn till växelverkan mellan vacciner vid användning av flera vacciner samtidigt och potentiellt dåligt utrustade immunsystem”.
En talesman för Journal of Adverse Drug Reactions (sv.Tidskrift för medicinbiverk-ningar,ö.a.), i vilken ovanstående uttalanden publicerats, konstaterade: ”Samtliga granskare drar slutsatsen att något måste göras åt MPR vaccinet, och att det finns skäl att utreda detsamma”.

Det faktum att IOM:s rapport blev förvrängd av läkemedelsindustrins PR-makare, fritar inte IOM från att ha smitit undan sitt ansvar att rapportera att:
1) MPR vaccinet hade inte undergått tillräckliga säkerhetstester
2) Förfarandet med att injicera ett ökande antal vacciner – där många innehåller stora mängder kvicksilver och andra gifter – in i blodbanorna på omogna spädbarn, var aldrig utvärderat med avseende på säkerhet och oskadlighet.
3) Rapporteringssystemet för vaccinbiverkningar (eng. Vaccine Adverse Event Reporting System –VAERS, ö.a.) är en parodi; mindre än 10% av biverkningarna rapporteras.
4) Tusentals familjer i USA och U.K vittnar om – samt kan bevisa med videoband och fotografier – att deras barn var normala innan de blev vaccinerade, reagerade negativt på vaccinerna och blev autistiska strax efteråt.
5) En mängd kliniska laboratoriestudier påvisar att vacciner kan orsaka kronisk skada på mage-tarm systemet, immunsystemet, hjärnan och andra organ. I tidigare nummer av ARRI har ett flertal sådana studier rapporterats. Bland författarna finns Wakefield, Sabra, Singh, O´Leary samt Kawashima, och deras arbete dokumenterar hos barn kvardröjande vaccin-effekter ur autism-spektrat, jämfört med normala kontrollpersoner.

IOM:s rapport tar ringa hänsyn till dessa bevis, istället fokuseras uppmärksamheten på en mängd gravt felaktiga epidemiologiska studier. Ingen av laboratoriestudierna nämndes i de allmänna pressrapporterna.
Varför nedlät sig IOM till att publicera en sådan falsk och vilseledande rapport, och därmed åsamka sig en varaktig nedfläckning av sin trovärdighet? IOM är ett redskap för
skolmedicinen, vilken har en oerhörd delaktighet i den allmänna tron på att vacciner är säkra och oskadliga. Under det senaste decenniet har skolmedicinen varit utsatt för en blödning bestående av patienter som flockat sig hos utövare av alternativmedicin.
Receptbelagda preparat har alltför ofta visat sig vara farligare än själva sjukdomen. När sambandet mellan användningen av skadligt kvicksilverbelastat vaccin och autism, ADHD/DAMP, astma, allergier samt diabetes blir obestridligt, kommer skolmedicinen att ståta med ett jättelikt, självförvållat och välförtjänt blåöga.
Sedan följer miljardersättningarna till barnen och deras familjer, tillerkända av ursinniga jurys. Jag kan knappt bärga mig.
Det må vara hur det vill med den saken, dagens föräldrar brottas med frågan: ”Hur gör vi med vaccinationer?” Till och med i skrivande stund utför Californiens lagstiftare förundersök-ningar för att besluta om ytterligare två vacciner, Hepatit A samt Prevnar, skall krävas innan barn får börja förskola eller hos dagmamma. Föräldrar till vaccinskadade barn motsätter sig dessa lagförslag. När ska det sluta? Målet för många som förespråkar alla dessa onödiga vacciner är ekonomisk vinst, inte folkhälsa.
Alternativmedicinen tillhandahåller ett långt mer rationellt tillvägagångssätt för att för-hindra sjukdom,- inklusive de sjukdomar som är direkta följder av vacciner – genom att understödja immunsystemet. Även under de mest förskräckliga epidemier – digerdöden, smittkoppor, polio och AIDS – överlever de flesta människor, trots att de blivit utsatta för smittan. Varför? Uppenbarligen därför att deras immunsystem var kompetent nog att försvara kroppen. Det är immunsystemets uppgift. Kan vi förhöja immunsystemets kapacitet att försvara oss? Naturligtvis! Lita till näringsämnen, inte droger.

Att förse immunsystemet med de näringsämnen det behöver, genom multivitamin/mineral- tillskott av hög kvalitet, med extra doser av vitamin C, A och E, såväl som extra selen och zink, kan utgöra en stor skillnad i din egen – och ditt barns – känslighet för sjukdoms-framkallande virus, bakterier och jästsvampar, som vi tidigare påpekat (ARRI, 12/1).
En sådan förstärkning av immunsystemet är speciellt viktig veckorna före och efter vaccinationer.
(Institutet för Autismforskning (eng. The Autism Research Institute-ARI, ö.a.)har från ett flertal pålitliga källor sammanställt råd till föräldrar angående vaccinationer. För beställning, sänd ett frankerat svarskuvert märkt ”råd om vaccin” till ARI.)Översättning september 2002: SAVE/Gun Östling, T: 026-192147


#