SIEMs Månadsmagasin Oktober 2002

Tidigare nr:

December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December

Januari 2001- Februari - Mars - April - Maj - Juni -Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec -

Jan 2002 - Feb 2002 - Mars 2002 - April 2002 - Maj 2002 -Jun 2002 - Jul 2002 - Aug 2002 - Sep 2002

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

Ur ledaren:

"Låt dig inte förledas av politiskt inspirerade modeflugor om livsstil, kost, medicinsk behandling osv! Du är utsatt för försök och experiment - ofta maktpolitiskt eller ekonomiskt inspirerade - och den propaganda du möter har ofta en bakgrund som du inte får veta förrän i bästa fall långt efteråt. Flugorna har konsekvenser som ingen kan förutse, och som ofta mörkläggs av dem som vet. Och trots vad som förespeglas finns det i själva verket ingen som kommer att ta ansvar för eventuella misslyckanden, utom du själv och dina barn, som tvingas leva med dem!"

Nyhetskommentarer

Minister glömde lön på 180.000 - Ubåten igen - Storlekens betydelse - Vår konsekventa utrikespolitik -Terroristkrigets läxa - Göran Persson om teaterockupationen - Allt fler i gisslan dör av gasskadorna - Gasen som användes var bedövningsmedel - Seger över terrorn viktigare än gisslans liv - Mobbning - Industrifacken vill hellre ha en sjätte semestervecka. - - Vaccinering i Sunday Express - Nya artiklar om vaccinering - Vaccinationer på den gamla goda tiden - Dags för influensavaccinet? - Protestlista om kosttillskott - Kampen om kosttillskotten går vidare - Surfarbrev om Månadsmagasinet - Forskare chockade av GMO - Protestlista mot GMO-grödor - "Den tumören kommer att taga död på dig" - Prostatacancer - operation eller ej? - Gamla blir hjärtsjuka av avgaser - Onödiga mediciner -Soppa Chigong för hjärtat?! - Bättre i skolan av fisk - Unga tar mer medicin mot depression - Folsyrabrist risk för gravida - Barn med feber bör inte äta Magnecyl - Smittskyddsinstitutet och Saddam Hussein - Rakt på sak om övervikt - "Barn drabbas av åderförkalkning" - Läkarvård är den tredje största dödsorsaken i USA - GREENWASHING - Forskares uppdrag borde redovisas - Forskningsöversikter som lobbyunderlag - Farligt godis kan orsaka raserianfall hos barn - Tester med genterapi stoppas - "Myt att Sverige är världsledande" - Elöverkänslighet och mobiltelefoner - Mobilstrålning sätter fart på cancerceller - "Förbjud barn att ha mobil" - ANNONSER

Ledare: Glada Nyheter!

Jag borde skriva mer positiva nyheter och tips om behandling, får jag veta i vissa brev. Själv tycker jag att den syn på hälsa och sjukdom SIEM presenterar är den mest positiva du kan tänka dig:

*Om du inte utsätter kroppen för skador så håller den sig frisk och brukbar.

*Om du målmedvetet använder den för ett visst syfte så kommer den att anpassa sig till detta och bli bättre och bättre på detta - inom vissa gränser.

*Om du utsätter den för skador så reparerar den själv så långt det bara är möjligt.

*Det viktigaste du kan göra själv är att undvika att utsätta den för skador.

Du behöver alltså inte frukta sjukdomar och symtom som slår ned från klar himmel. De symtom, konstigheter och onormala funktioner som din kropp ibland kan visa upp är närmast alltid resultatet av skador av olika slag. Symtomen betyder antingen att kroppen söker skydda sig mot nya sådana skador, eller också söker den reparera dem. Symtomen kan därför vara skiftande, men kan begripas och förklaras utifrån deras skyddande eller reparativa funktion. När symtomen nått sitt syfte mildras eller upphör de. I detta ligger också nyckeln till en naturlig behandling. (SIEMs webkurs lär dig att läsa kroppens tecken på detta sätt)

Men kroppen går aldrig till angrepp mot dig för att jäklas. Någon gång kan dessa skador ha inträffat före födseln, och alltså vara medfödda, men likväl gäller regeln närmast alltid.

Det gäller alltså att vara på sin vakt mot skador, och välja sin livsstil och de risker man utsätter sig för på ett förnuftigt, men inte hysteriskt, sätt. Ska man behandla - eller låta behandla - sin kropp är det grundläggande kravet att behandlingen ska vara oskadlig, annars kan man av oförstånd göra ont värre.

Detta är alltså SIEMs budskap i koncentrat. ”Positiva tips” som brevskrivaren efterlyser förekommer alltså i riklig mån i SIEMs magasin. Men detta är inte vad alla vill höra eller väntar sig. Insikten om vad som faktiskt skadar kroppen är nämligen omskakande. Insikten om att många skadliga faktorer är närmast omöjliga att göra något åt hemma i badrumsskåpet, är också plågsam. Men varken dåligt samvete eller oro är några verksamma behandlingsmetoder.

Långvarig utsatthet för skolmedicinska budskap har dock fått många att omfatta en befängd syn på hälsa och sjukdom - synsätt som i stort sett predestinerar dem för dålig hälsa, och gör dem till lätta plundringsoffer för den kemisk-medicinska industrin:

En del vill höra att oavsett vad de gör med kroppen, oavsett vilka skador man utsätter den för, så finns det ett ”återställarpiller”. Om inte det levereras av Astra-Zeneca så kommer det kanske från tibetanska munkar eller brasilianska indianer.

Många vill tro att när de besvärande symtomen väl försvunnit, då är man åter frisk, och kan snabbt överge den livsstil och de kostvanor som fått symtomen att försvinna. Tanken att symtomen blott utgör tecken på skador och - i bästa fall - läkning av skador, är då svårsmält, eftersom den antyder att man framöver får passa sig och inte så sällan har sig själv att skylla om man åker dit igen.


De ekonomiska förtjänstmöjligheter som ligger inbäddade i SIEMs synsätt är däremot rätt begränsade, Tvärtom visar det sig ofta att vad som är ekonomiskt lönsamt är biologiskt skadligt. Därför väcker synsättet inte någon större entusiasm hos världens makthavare - varken de ekonomiska eller de politiska.

När t ex centerns ungdomsförbund nu kräver mer forskning om manliga p-piller - eftersom de kvinnliga gör kvinnor sjuka - är den självklara utgångspunkten att naturen inte får lägga någon hämsko på ”våra” sexuella vanor o önskemål. Lika lite får t ex barnens naturliga barnsjukdomar begränsa föräldrarnas förvärvsarbete och fritidsintressen, utan ska ”vaccineras bort” - till oanade kostnader. Att sådan politisk-medicinsk ingenjörskonst är sjukdomsframkallande är uppenbart.

Men med SIEMs synsätt kan läkar- och apotekarskråen anvisas den blygsamma roll som det sunda förnuftet tilldelar dem. Deras patienter kan också lämna sin plats som tempeltjänare i Vetenskapens Hus, för att i stället ikläda sig rollen som expert på den miljö de själv lever i. Många har därför intresse av att hemlighålla det som härvid ligger i öppen dager. Den som har ögon ha må se, och den som har öron han höre. Men forskningsrapporter och offentliga utredningar är ofta mest ägnade åt att dölja sanningen , inte att uppenbara den.

Förnuftiga åtgärder mot ohälsa kan alltså endast till en del vidtas av den enskilde. Många åtgärder förutsätter ett gemensamt engagemang av de människor som berörs. Till denna del är ohälsan ett politiskt problem, en fråga om makt. Det handlar då inte främst om all ”vård, omsorg och rehabilitering” som våra folkvalda ska skänka oss dödliga. Det handlar mer om att begränsa makthavares klåfingrighet och propaganda vad gäller våra kroppar och våra biologiska funktioner.

Denna manipulering av våra kroppar måste stoppas även till priset av minskad popularitet bland väljargrupper som vill övervältra ansvaret för sitt beteende på andra, och i detta ärende skaffat sig politiskt stöd. Till betydande del bör ohälsan vara ett individuellt problem där individen själv måste bära ansvar för vad han tar sig till med sin kropp. Men det individuella ansvaret kan knappast åberopas där makthavare berövat den enskilde tillgången till fullvärdiga livsmedel och en oskadlig yttre miljö, eller genom vilseledande propaganda och tvångsåtgärder saboterat hans kropps naturliga reparationsförmåga.

Sexupplysning i Stockholm hinns inte med
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=64610&previousRenderType=5
Ungdomsmottagningarna i Stockholms län är underbemannade och många hinner inte längre med det förebyggande arbetet på skolorna... Samtidigt vet man att det sker en ökad spridning av könssjukdomar, att tonårsaborterna ökar och det kommer allt fler larm om kvinnor som har sexuella besvär på grund av inflammationer i underlivet.


I svallvågorna efter mordet på Fadime har begreppen ”heder och ära” i den allmänna debatten närmast blivit något att likna vid en skamlig sjukdom - om nu någon fortfarande minns den tid då vissa sjukdomar var skamliga. Men låt oss emellertid ett ögonblick påminna om de livsvillkor ur vilka den patriarkaliska kontrollen av unga kvinnors sexualitet vuxit fram:

Det var en tid utan ppiller, spiraler och /relativt/ säkra aborter, en tid då förtida eller oönskade graviditeter med automatik ledde till föräldraskap och långvarigt försörjningsansvar. Det var en tid då familjen - släkten - ätten var såväl arbetsplats som social enhet. Det var en tid då strikta relationer rådde mellan mängden arbete, mängden jord och mängden mat, och där en ny mun att mätta kunde innebära att en annan mage fick svälta. Det var en tid utan lag och polis, då endast allianser med kringboende kunde ge skydd mot plundring. Det var en tid då vördnad och respekt för blodsband var så självklar att planerade äktenskap utgjorde det viktigaste skyddet mot grannars lömska planer och gav trygghet för liv och egendom, .medan oplanerade blodsband med fel släkter kunde utgöra förräderi och kasta familjen i otrygghet och olycka. Detta var Europas verklighet under många hundra år, en situation i vilken de europeiska furstehusens äktenskapliga intriger avgjorde politikens innehåll och militärens eskapader, i vars kölvatten miljontals liv offrades på slagfälten - just för ”heder och ära”.

Det är först de senaste fyrtio åren som sexualiteten till någon del kunnat befrias från detta historiska ok, och den fysiska kärleken kunnat utövas utan tvingande hänsyn till ekonomi och politik. Möjligen är vi människor ännu inte helt förberedda på vad detta innebär, socialt och biologiskt. De livsstilsförändringar som nu genomförs i p-pillrens släptåg - och den hastighet med vilken detta sker - är av notisen ovan att döma närmast okontrollerade. Någon diskussion om skattepengar ska användas för att vårda gamla och sjuka, eller för att hantera ungdomars otyglade sexualitet, tycks dock inte vara i sikte än på ett tag.

Att svära i kyrkan torde i dag vara taktfullt jämfört med att ifrågasätta värdet av ungdomens obetingade rätt till gränsöverskridande sexuella aktiviteter. Likväl kommer en omvärdering ändå att tvingas fram - om inte nu så senare - i kölvattnet av de sociala förändringar som nu snabbt äger rum
.
Louise Hallin - barnmorska, psykoterapeut och föreståndare på Munkbrons Mödravårdscentral i Stockholm - intervjuades i P1:s Studio 1 måndagen den 14 oktober, 16-timmen . Att denna kvinna enligt ryktet lär ha retat gallfeber på både läkare och politiker är inte att förvånas över. Med auktoritet så självklar att den endast kan grundas på egen praktisk erfarenhet och kompetens förgyllde hon en eftermiddagshalvtimme med rika beskrivningar av den värld dagens barn har att möta: med mödrar som jagade som rävhonor söker lägga ett omöjligt pussel av biologi, emotioner, ekonomi, arbetsliv - ett pussel som konstruerats mer av politiska visioner än av hänsyn till biologi och individer. Som ett av många exempel på dårskaperna tog hon den allmänna politiska strävan att pappa-ledigheten ska förläggas till den period i barnets liv då det ammas...(vilket i vanliga fall modern svarar för, inte fadern )

Försök och misslyckanden

Människan har en enorm inlärningsförmåga, något vi reflekterade omkring i magasinet för ett par månader sedan. En viktig metod för inlärning är ”försök och misslyckanden”. Denna modell är t ex grunden för de empiriska vetenskapliga idealen.. Genom att pröva olika idéer om hur man skulle kunna flyga, konstruera olika flygplansmodeller, försöka och misslyckas, åstadkom så småningom bröderna Wright ett flygplan som kunde ta sig riktigt långa sträckor i luften. Genom att successivt prova olika förändringar av detta plan har ingenjörsvetenskapen nu åstadkommit plan med ojämförligt större lastförmåga, hastighet och räckvidd.

Men denna inlärningsmodell förutsätter att man verkligen studerar resultatet av sina försök och tar vara på sina misslyckanden som viktiga erfarenheter. Olika informationssystem och sociala system kan vara mer eller mindre duktiga på detta. En ingenjör som sitter vid datorn och konstruerar det ena flygplanet efter det andra, och ger order om deras masstillverkning utan att noggrant ha studerat deras flygförmåga i praktiken - han riskerar bli upphov till den ena massakern efter den andra.

Än värre om han är omgiven av smilande jasägare, som ser som sin främsta uppgift att tillverka vackra fyrfärgsbroschyrer och förfalska olycksrapporter, i hemlighet gräva ner omkomna och vrakrester, brännmärka olycksrapportörer och tysta kritiker, så att inget olämpligt läcker ut. Genom sådana sociala arrangemang kan människans naturliga inlärningsförmåga helt sättas ur spel, och vansinnigheter sättas i system. Detta har varit statskonstens huvuduppgift sedan Machiavellis dagar. Makten önskar nämligen ej påminnas om sin dödlighet, och statskonst utövas på makthavares villkor - även om de utsetts genom allmänna val.

Vårt enda skydd mot sådant vansinne är de obehagliga sanningssägarna, dissidenterna, avvikarna, galningarna och rättshaveristerna, de icke politiskt korrekta, de barn som vågar skrika att kejsaren har ju inga kläder på sig - utan att låta sig hyssjas av oroliga föräldrar. Ty barnet ska leva längre än föräldrarna och kommer att få egna barn att ta ansvar för. Och folket har ett liv att leva också när dagens makthavare ligger på mausoleum. Och folk minns den Luther som spikade sina teser på Wittenbergs kyrkdörr - men vad hette den påve han gjorde uppror mot? Vi minns Galilei - men vad hette den som bannlyste honom? Vi minns Wilhelm Tell - men vad hette fursten vars hatt han vägrade hälsa på?

Amningen är en av naturens geniala konstruktioner, som naturligtvis klåfingriga makthavare gärna sneglar på. Genom att sabotera amningen skapar industrin marknad för mängder av bröstmjölksersättning. Att denna ersättning sedan korrumperar barnens immunförsvar, grundlägger livslånga sjukdomstillstånd och i länder med bristfällig hygien och dålig vattentillgång ofta innebär massmord på ungar - det utvecklar bara marknaden för nya vacciner och glutenfria produkter, samt skapar behjärtansvärda affischer för insamlingsändamål. I början av 70-talet ammades endast ett fåtal procent av spädbarnen i Stockholm, säger Louise Hallin, och hon borde veta ty hon var med där och då.

Det hon inte nämnde var att naturligtvis ökade då bl a frekvensen av sk glutenallergi, dvs tarminflammationer, vilket skapade en ny intressant industrinisch för glutenfria produkter. . Några år senare beslöt barnmatsproducenterna dessutom - under tillrådan av sk medicinsk expertis - att ÖKA gluteninnehållet i bröstmjölksersättningen, vilket skapade en fullkomlig epidemi av detta, tidigare ganska ovanliga, tillstånd. Om detta fick allmänheten läsa först för ett år sedan, genom en artikel av Salomon Schulman ( Artikeln finns citerad i SIEMs julimagasin 2001 )

Denna första generation av barnmatsindustrins försökskaniner är nu runt tjugoårsåldern, bleka, trötta, undernärda, deprimerade, med återkommande magplågor och allergier, och behandlas i dag gärna med antidepressiva medel av samma skrå och industri som en gång förstörde deras hälsa redan i vaggan. En stabil stam av lönsamma läkemedelskonsumenter har skapats genom industrins framsynta agerande och läkarvetenskapens beskäftighet. (Se även http://www.itv.se/~va219/ om basallergi)

De kan ändå skatta sig lyckliga, ty deras yngre syskon tillhör dem som utsattes för de allt intensivare vaccinationskampanjerna - med ökad frekvens av subakut encephalit och neurologiska symtom i släptåg. Den exploderande ”glutenepidemin” efterföljdes alltså av ”bokstavsbarns-epidemin” under nittiotalet och den våg av autism som nu sköljer över västvärlden.

Sådana misslyckanden är alltså resultat av misslyckade försök - gigantiska experiment med folkhälsan, följda av makthavares konspirativa mörkläggning och tigande om orsakerna. Mångas levebröd och status beror av att dessa misstag får fortleva. Men det tycks inte finnas någon ansvarig som är beredd att lära av misstagen, eller ens erkänna dem. Därmed finns det inga garantier mot deras upprepning och att nya misstag av gigantisk omfattning begås.

Göran Persson har i dagarna tillsatt en ny ”folkhälsominister” vars främsta uppgift enligt radionyheterna ska vara att bekämpa drogerna. Uppenbarligen avses härvid de illegala drogerna, inte dem som prånglas ut under politiskt beskydd. Man har alltså en fast rotad föreställning att kemikaliers konsekvenser för hälsan bestäms av riksdagens beslut, och inte av biologiska samband och lagar. Framgången torde bli begränsad.

Samtidigt utsågs en minister med främsta uppgift att nedbringa sjukskrivningskostnaderna. Slut på hymlet alltså - det handlar inte om att göra folk friskare eller ens mera arbetsföra. Det handlar om att nedbringa statens kostnader. På samma sätt som när det gäller pensionerna ska alltså ansvaret för misslyckandena övervältras från den som har möjlighet att bära det - kollektivet - till dem som ofta inte har det - individerna.

Vår enkla slutsats är alltså: Låt dig inte förledas av politiskt inspirerade modeflugor om livsstil, kost, medicinsk behandling osv! Du är utsatt för försök och experiment - ofta maktpolitiskt eller ekonomiskt inspirerade - och den propaganda du möter har ofta en bakgrund som du inte får veta förrän i bästa fall långt efteråt. Flugorna har konsekvenser som ingen kan förutse, och som ofta mörkläggs av dem som vet.. Och trots vad som kan förespeglas finns det i själva verket ingen som kommer att ta ansvar för eventuella misslyckanden, utom du själv och dina barn, som tvingas leva med dem!

Det var väl ett bra tips!?

Trädet oktober 2002

Ulf Brånell


Minister glömde lön på 180.000 MOTGIFT v 44
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=69649&previousRenderType=6

Den nye arbetslivsministern Hans Karlsson vet inte var han fått 180.000 kronor från i fjol. "Det kommer jag inte ihåg", säger Karlsson som tjänade över en miljon kronor förra året.
Det är inte några lågavlönade personer som tar plats i statsminister Göran Perssons regering. Hans Karlsson tjänade 1.060.000 kronor i fjol. Endast statsministern och den nyutnämnda försvarsministern Leni Björklund tjänade mer.
Karlsson hade framför allt två stora inkomstkällor - en pension från sin tid i LO, samt arvoden från två regeringsuppdrag.


SIEMs kommentar Även andra statsråd i blomman av sin ålder och beredda på 12-16 timmars arbetsdag visar sig ha rejäla pensioner. Det är alltså dessa figurer som nu ska lära oss vanliga svenskar en ny moral vad gäller att utnyttja försäkringssystem och nedbringa sjukskrivningar och förtidspensioner. Får vi föreslå ett slagord och motto för denna regeringskampanj:

”Omoral bör alltid klandras - inte min, men alla andras!”

Se också t ex http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=69649&maNo=0

Varför då dessa extremt höga löner och arbetsfria inkomster till jämlikhetens främsta apostlar?

...to keep his servant honest the prince ought to study him, honouring him, enriching him, doing him kindnesses, sharing with him the honours and cares; and at the same time let him see that he cannot stand alone, so that many honours not make him desire more, many riches make him wish for more, and that many cares may make him dread changes. When, therefore, servants, and princes towards servants, are thus disposed, they can trust each other, but when it is otherwise, the end will always be disastrous for either one or the other. ”

Ur Nicolo Machiavellis ”Fursten” kap 22
http://www.ilt.columbia.edu/publications/Projects/digitexts/machiavelli/the_prince/chapter22.html


Ubåten igen

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=64719&previousRenderType=5
Det var en amerikansk ubåt som skadades av en mina vid ubåtsjakten i Hårsfjärden den 11 oktober 1982, enligt den norske fredsforskaren Ola Tunander. Uppgifterna kommer ursprungligen från en officer vid USA:s flotta som förmedlade dem till norska UD.
.........
Under alla omständigheter tyder allt på att det var en
amerikansk ubåt som skadades vid Mälsten den 11 oktober 1982. När U-2-flyget sköts ner över Sovjetunionen var det en internationell skandal, en av de största händelserna under året 1960. När en motsvarande katastrof skedde i svenska vatten, på dagen för tjugo år sedan, finns inte en rad i en enda tidning. Samtliga foton och samtliga inspelningar har av någon anledning försvunnit. I Sverige föredrar man tyst diplomati.
Ola Tunander fredsforskare

SIEMs kommentar: När det gäller att mörklägga och förvränga verkligheten står försvarsmakt och sjukvård varandra ganska nära. Steget från sjukvårdspolitiker till försvarsminister är också kort.

Storlekens betydelse

Demokratiminister Britta Leijon intervjuas i TV dagen före sin avgång: Frågan gäller att Sverige efter EU-inträdet alltmer åsidosätter offentlighetsprincipen, hemlighåller väsentlig information för allmänheten och därmed sätter demokratin ur spel. Ministern försvarar:

- Vi respekterar offentlighetsprincipen i mycket hög utsträckning, säger hon, och reportern blir genast lugnad.

Tänk om det gällt beskyllningar för andra rättskränkningar, t ex att svenska regeringen låtit avrätta oppositionella personer utan rättegång. Tänkbart svar:

- Vi respekterar den enskildes rätt till liv och egendom i mycket hög utsträckning! skulle då ministern tänkas säga. Skulle inte ens då en liten kall kåre ila längs reporterns ryggrad?

Naturligtvis kan inte regeringen hemlighålla ALL information. Det är hanteringen av den verkligt känsliga informationen som är viktig - inte mängden av strunt som vräks ut från regeringskansliet.

Vår konsekventa utrikespolitik
P1:s lördagsintervju 4 oktober: Thomas Ramberg intervjuar Anna Lindh ( s k utrikesminister)

- Vad tycker du om George Bush?
- Jag har ingen anledning betygsätta ett annat lands president...
....
- Vad tycker du om Saddam Hussein?
- Vi tycker mycket illa om Saddam Hussein

- Hur farlig är Saddam Hussein för sina grannar?
- Det beror på hur stora vapenarsenaler han har och hur han använder dem.

- Varför är Saddam Hussein farligare än t ex Pakistan och Israel som ju har kärnvapen, och vad gäller Israel faktiskt utövar våld mot sina grannar?
- Man är mera rädd för Saddam Hussein.

osv osv osv

SIEMs kommentar: Hur ska dagens ungdomar kunna tillägna sig elementär logik och tankeförmåga, samt respekt för ett demokratiskt styrelseskick? Vi får hoppas på att ryggradstransplantationer snart blir möjliga. Frågan är bara var man finner en donator..

Terroristkrigets läxa

Så kommer efter ett år av ”terrorbekämpning” efter den 11 september ett år av tilltagande människooffer i Palestina och nu uppföljare från Bali , Washington och Tjetjenien. Det allmängiltiga mönstret börjar skymta bakom de ytliga fasaderna av religiös fundamentalism, antiamerikanism, och allt vad media nu sålt lösnummer på.

För ett år sedan skrev vi:

”Vad hotar man självmördare med? Vad är tillräckligt avskräckande straff för den som angriper andra under uppoffrande av sitt eget liv? Och följdfrågan är: Ett samhälle som lyckas utforma effektiva repressalier mot självmördare in spe - vad har det kvar som är värt att försvara?

Förnuftet borde då leda oss fram till insikten att kontroll, motterror och hämnd aldrig kan bli särskilt verksamma vapen mot terrorismen. Den som är beredd offra livet låter sig inte skrämmas, tvärtom kan just kränkningar, frihetsinskränkning, kontroll och terroråtgärder öka hans destruktivitet och beslutsamhet. Enbart Mellanöstern eller Balkan borde kunna förse oss med tillräckliga experimentella bevis på detta. Vill vi verkligen ha en värld utan terrorism måste vi nog leta oss fram i andra tankefåror.

Hur skulle t ex en värld se ut där det egna livet uppfattades så värdefullt för var och en, att han inte skulle komma på tanken att offra det i destruktiva syften? Hur skulle en värld se ut där mördande av andra människor skulle sakna varje spår av moralisk legitimitet? (septembermagasinet 2001 ) ”

Och historien har naturligtvis gett oss rätt på bara ett år: Om bomber kunde bekämpa terrorism, då vore Tjetjenien och Afghanistan bland de mest terroristbefriade områden världen skådat. Men så är det alltså inte...
Bakom terrordåden skymtar generationer av folklig svält, förtryck och exploatering i Afghanistan, Tjetjenien, Palestina och andra utfattiga delar av världen, regisserat av utländska ekonomiska och militära intressen och utan spår av hänsynstagande till den mestadels muslimska lokalbefolkningen. De är inte utfattiga utan anledning. Fattigdom på ett ställe motsvaras av rikedom någon annan stans. Men när den politiska och ekonomiska makten alltmer koncentrerats är också måltavlan för motangrepp koncentrerad.

Bombningarna och ”kriget mot terrorn” är i stora delar endast en upptrappning av samma kamp, förtryck och barbari som den fattiga världen sedan årtionden vant sig att möta. Denna Verklighet - som delas av många miljoner människor - är emellertid ingen riktig verklighet i ”världsamfundets” ögon, utan ett beklagligt undantag - efterblivna kusiner från landet vars elände kan ursäktas med att de ändå inte tänker och känner som riktiga människor. Detta kan man ju se av deras märkliga religion, omoderna klädsel och primitiva vanor...

För att dölja denna andra verklighet har massmedia spelat en oumbärlig roll. I massmedia kan påhittade amerikanska oljemiljonärers kärleksproblem göras till en en folkets hjärteangelägenhet medan miljardbefolkningars problem med att få mat i magen och tak över huvudet hänvisas till marginalen.

Men massmedias dominerande ställning har också lämnat en blotta i försvarsmuren - när publiken själv är involverad växer dess intresse snabbt. Att tusentals främmande svarta eller bruna barn dagligen dör av brist på mat och vatten är ingen större medial händelse. Men när mediakonsumenterna själva eller deras barn, grannar. släktingar och vänner bombas eller skjuts ihjäl - då blir det rubriker, då blir det engagemang: Detta har ingen mediaredaktion i världen råd att bortse från.

Det är här de uppseendeväckande terroraktionerna funnit sin ekologiska nisch - i en koncentrerad måltavla och medial genomslagskraft. De utgör djupt mänskligt sett en inbjudan från den fattiga delen av världen - en inbjudan till den rika att känna hur de har det, dela deras verklighet.

Ett sådant synsätt på terrorismen skulle åtminstone ha en möjlighet att finna en väg ur det upptrappade våldet, i ett läge när kriget mot terrorn hotar att bli mer fruktansvärt än terrorn själv. Men i vårt eget lands ledning finner vi inte mycket ljus:

Göran Persson om teaterockupationen ( TV-Aktuellt 26 okt )

Det fanns inget alternativ till att tillgripa våld när oskyldiga människor hotades. ” Med samma ordval har GP tidigare fördömt palestinskt våld mot ”oskyldiga” israeler. Varför var alternativet att Ryssland skulle lämna Tjetjenien inget alternativ alls enligt den svenske statsministern?

Dagen efter detta uttalande framkommer vittnesuppgifter som tyder på att hela historien om att terroristerna börjat avrätta gisslan i själva verket var påhittad av ryska myndigheter, för att försvara den katastrofala stormningen. Några förhandlingar verkar inte ens ha tagits upp. Men Persson visste ändå att inga alternativ fanns.

Vad ska då t ex tjetjener och palestinier säga? På vad sätt är de civila tjejtener och palestinier som utsätts för statsdirigerat våld och övergrepp mer skyldiga än civila moskvabor eller israeler? Varför är sprängladdningar som släpps från flygplan mer demokratiska än de som placeras på marken? Och varför är en befolkning som röstar fram och stödjer en regim som begår övergrepp, oskyldig? Den politiska retoriken runt terrorismen klingar allt ihåligare.

Allt fler i gisslan dör av gasskadorna SVT Text 27/10

Antalet dödsoffen bland gisslan från teatern i Moskva fortsätter att stiga och den gas som specialstyrkan använde i stormningen är den direkta orsaken. Av 117 personer i gisslan som mist livet dog 116 av en överdos av narkosmedel....<***>

Gasen som användes var bedövningsmedel SVT Text 27/10 På en presskonferens i Moskva i kväll sade anestesiläkaren Jevgenij Jevdokimov att gasen var ett narkosmedel som allmänt används som bedövningsmedel. I höga doser ändrar det kroppens grundfunktioner och kan leda till medvetslöshet och skada andning och blodcirkulation, sade läkaren. Fram till söndagkvällen hade de ryska myndigheterna kategoriskt förnekat att människor skulle ha dött av gasen. Dittills hade myndigheterna hävdat att gasen som specialstyrkan använde vid stormningen inte var farlig.

SIEMS kommentar: I Januarimagasinet i år refererade vi till de uppgifter som visar att läkare har väsentligt kortare livslängd än genomsnittliga svenskar, speciellt gäller detta narkosläkare. Som diskussionen visade anser läkare själva att förhållandet beror på deras unikt stressiga arbetsmiljö och självuppoffrande inställning, vilken alltså framför allt måste känneteckna just narkosläkare. Man avvisade då bestämt alla antydningar att narkosmedlen skulle vara mindre hälsosamma, trots att även narkossköterskor visade statistiskt sett kortare livslängd.

Vi ska inte här gnugga mer salt i såren just i denna fråga, utan bara sätta strålkastaren på att ryska myndigheter uppenbart har räddat gisslan från terroristerna genom att gasa ihjäl dem - med hjälp av ett narkosmedel som allmänt används som bedövningsmedel”

Uppenbarligen vet svenska läkare inte om att de hanterar gifter med starka giftverkningar, som man kan dö av. Uppenbarligen kan de då inte heller informera patienterna om de risker de utsätts för genom narkosen. De som fortfarande hyllar tanken att gifter är gifter endast då de överskrider något gränsvärde bör betänka att syftet med ”medicinsk användning” av narkosgasen är just att den ska leda till medvetslöshet - en nivå som bara vissa i gisslan drabbades av.

Att den därvid skadar andning och blodcirkulation gäller nog bara i Ryssland förstås. Ryssar är ju så känsliga?

Seger över terrorn viktigare än gisslans liv
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=71022&previousRenderType=6 Erik Ohlsson
Moskva. President Vladimir Putins ursäkt till de anhöriga till dödsoffren i gisslandramat kan inte dölja att det viktigaste för Moskva var att oskadliggöra kidnapparna. Punkt. Att gisslans liv sattes på spel var underordnat den signal som Putin vill sända till terrorister som planerar framtida operationer på rysk mark: varje försök till gisslantagning är det samma som en säker död för kidnapparna.
Visst kan presidenten och hans rådgivare hävda att ännu fler av gisslans liv hade varit i fara om inte den uppseendeväckande gasoperationen genomförts. Men det kan inte hjälpas att händelsen avspeglar den likgiltighet för människoliv som går som en röd tråd genom den ryska historien.

I modern tid
finns talande exempel från andra världskriget, eller "det stora fosterländska kriget" som det heter i Ryssland. Historikern Anthony Beevor beskriver i sin bok "Stalingrad" en rysk armé som var räddare för de egna befälen än för fienden. I princip anföll Röda armén framför en exekutionspatrull. Under den knappt halvårslånga striden om Stalingrad 1942-43, där Ryssland definitivt vände Nazi-Tysklands krigslycka österut, stupade närmare en halv miljon ryska soldater och över 13 000 - en hel division - arkebuserades av sina egna.
Under efterkrigstiden har ryska specialförband genomfört ryktbara operationer som varit allt annat än "kirurgiska", exempelvis Alfastyrkornas mord på den afghanske presidenten Amin inför den ryska invasionen i Afghanistan 1979, då åtskilliga civila fick sätta livet till.....

SIEMs kommentar: På vad sätt ett urskillningslöst gasande av upprorsmän och gisslan kulle innebära att terrorismen besegras, är alltså en gåta. Sveriges offentliga applåder är en skamlighet.

Mobbning
Studie 1 sextontimmen 2002-10-23 : Lena Sandlin Hedman (s) intervjuas:

Den diskussion som har varit är ganska sned om man ska flytta på den som mobbar eller den som är mobbad. Målet ska ju vara att alla ska kunna leva tillsammans i skolan framöver.. Då handlar det om att ta in psykologer och kuratorer för att hitta roten till problemen. Det kan ju vara så att den som mobbar behöver hjälp av kurator för att komma över sin ilska .....” Nästa intervjuoffer riksdagsman Sofia Larsen (c) har funderat: ” Den viktigaste grunden till mobbning är mobbarens bristande empati”(dvs förmåga till medkänsla)

Vi ser fram mot att Lena Sandlin Hedman engagerar sig i kvinnofridsfrågorna. Hennes inställning till våld och misshandel kommer säkert att vinna många röster: Tänk bara hur det skulle låta:

Diskussionen om man ska flytta på mannen som misshandlar eller kvinnan som misshandlas är ju ganska sned. Målet ska ju vara att man och kvinna ska leva tillsammans framöver. Mannen kan ju behöva hjälp av kurator att komma över sin ilska.... på samma sätt som den mobbade kan behöva stöd och hjälp”

Och naturligtvis får kärringen finna sig i att få spö tills karln har kommit över sin olyckliga barndom.
... Men ungar tål ju mycket mer stryk än vuxna fruntimmer? Eller vad är argumentet?

Hur är det månne med mobbningen i riksdagen? Empatinivån verkar då inte särskilt överdriven bland politiker. Vi förstår varför effektiva åtgärder mot mobbning uteblir.

Men eftersom mobbade barn tydligen ersätter kuratorsinsatser genom att låta ilskna barn avreagera sig på dem, borde de väl i vart fall få motsvarande timlön. Samt reglerad arbetsmiljö. För att ge dem politikerlön kan väl inte komma ifråga?

Industrifacken vill hellre ha en sjätte semestervecka.
rslaget om kortare flexibel arbetstid får nej av stora delar av arbetsmarknaden.
http://www.expressen.se/article.asp?id=125026

SIEMs kommentar: Det visar sig ofta att vi tycker olika och vill olika i våra olika samhällsroller: Som väljare röstar vi för jämlikhet och kortare arbetsdag i stället för semester, ”för barnens skull”. Men på arbetsplatserna slåss vi för högre lön åt oss själva och mer semester i stället för kortare arbetsdag. Som bilister svär vi över framfusiga fotgängare, men på vägen från parkeringen springer vi mot röd gubbe. Som pensionssparare bevakar vi angeläget aktiekurserna, medan vi som anställda i bolaget harmas över att det ensidigt gynnar ägarnas intressen.

Sen kan vi i våra olika roller skapa stora organisationer som ska försvara våra olika intressen mot varandra, men som kräver alltmer pengar och alltmer arbetstid av oss. Det ligger i intresseorganisationernas eget intresse att ständigt mata oss med hur orättvist vi är behandlade - ur det speciella intresset synvinkel - och dessa skildringar dominerar därför också massmedia (Rubriken brukar vara i stil med ”Tillhör du dem som drabbas?”)

Men nästan ingen har intresse av att vi lever ett liv som hela och odelade människor som själva väljer vad som är viktigt och inte. Det är bara vi själva. Vem vi nu är...
Vaccinering i Sunday Express 6 October 2002
Exclusive by Lucy Johnston, Health Editor

”Hos en trettonåring som fått hjärnskada efter MMR-vaccinet har nu rester av vaccinet kunnat påvisas i hjärnan. Dessa alarmerande nyheter tycks vara de mest besvärande bevisen för en länk mellan autism och vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. ...”
(direkt web-länk saknas, artikeln i sin helhet kan sökas via www.jabs.org.uk )

Redaktionen för Sunday Express kräver nu att regeringen genomför en grundlig granskning av de barn som drabbats.

Läs SIEMs förödande granskning av de bevis som hittills åberopats för vaccinets säkerhet på
http://www.klokast.se/siem/MMRE.html

Nu - ett halvår efter ovanstående - medger också EU-experter på vaccinering att den forskning som finns rörande vaccinernas effektivitet och säkerhet är helet uindermålig. De upprepade försäkringar som t es smittskyddsinstiutet och regeringar gör angående detta är alltså sakligt ogrundad propaganda, rätt och slätt.

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2002/10/27/nvacc27.xml&sSheet=/news/2002/10/27/ixhome.html

Nya artiklar om vaccinering på SIEMS web:

En ärlig läkare lämnar sin syn;
http://www.klokast.se/siem/Ext/Rimland1.html
http://www.klokast.se/siem/Ext/Rimland2.html
http://www.klokast.se/siem/Ext/Rimland3.html
http://www.klokast.se/siem/Ext/Rimland4.html
http://www.klokast.se/siem/Ext/Rimland5.html
http://www.klokast.se/siem/Ext/Rimland6.html

översättn: Alan Rees

Se även www.tinussmits.com/english

Vaccinationer på den gamla goda tiden

Hej Ulf,

Jag läser dina månadsrapporter med väldigt stort intresse. Vad gäller vaccinationer så har jag själv en del erfarenhet vad de kan ställa till med. Jag fick mitt första barn 1965, en flicka och lät dem ge henne en spruta, trippel, kallades den, med kikhosta, difteri och stelkramp. Detta ångrade jag djupt. Min dotter fick feber som varade i 2 månader. Jag berättade detta på Barnavårdscentralen, men blev inte trodd och fick kämpa hårt för att de inte skulle fortsätta med 2:a och 3:dje sprutan.

Men jag gav mig inte och det är jag glad för idag. 1967 fick jag en son och sa på Barnavårdscentralen att jag inte ville vaccinera honom eftersom hans syster blivit dålig. Men de psykade mig tills jag gick med på att han skulle få halva dosen. Det ångrar jag mycket idag. Hela ryggen svullnade upp på min son och jag ringde Barnavårdscentralen. De lät verkligen rädda denna gången och sa att han skulle slippa fler sprutor. Men tyvärr så förändrades min son från att ha varit en lugn och lättskött baby till att bli ett ganska så krävande barn, med vredesutbrott och gråt osv. Nu är han ju vuxen, men jag har alltid en tagg i hjärtat att jag lät vaccinera honom. Kanske hade han haft ett bättre liv om jag låtit bli.

1969 fick jag mitt tredje barn, en son och då vägrade jag allt vad sprutor heter. Det är jag tacksam för idag, för det är det av mina barn som lyckats bäst i livet och som jag har mest glädje av. Min dotter klarade sig nog ganska helskinnad, men mellanpojken skulle nog ha mått bättre om han aldrig hade blivit vaccinerad.

Detta har gjort att jag är väldigt skeptisk till läkare överhuvudtaget. Jag har alltid varit intresserad av alternativ medicin och tror mycket på det. Vad beträffar forskare och deras styrning av de företag som sponsrar dem kan jag säga att det har jag själv upplevt när jag arbetade som ekonomiadministratör på Karolinska Institutet och hade hand om ett antal forskares pengar. Det blev mer och mer så att pengarna kom från företag och mindre och mindre från staten. Grundforskningen blev lidande och de forskare som hade sponsorer var ju tvungna att komma med resultat som deras givare var nöjda med. Även om det hette att de fick forska fritt, så blev det inte så, emedan de alltid måste visa sina resultat och vad de kommit fram till. Var givarna inte nöjda, då blev det inga mer pengar. Så är det.

Tack för att du håller på och synar makthavarna och genomskådar dem och sprider det. Detta med naturpreparaten har upprört mig mycket att de vill förbjuda vissa. Det är helt horribelt. Det måste ju vara bra för statsfinanserna om medborgarna kan förebygga sjukdomar och lindra dem utan att ligga staten till last.

Jag och många med mig är tacksamma att det finns människor som du som orkar kämpa.

M v h GI

Dags för influensavaccinet?

Influensavaccinet får utmärkelsen ”tidernas mest värdelösa vaccin”.
Nu rekommenderar CDC (motsvarande Smittskyddsinstitutet) vaccinet till barn under två år och alla vuxna över 50. Läs influensakapitlet i den nya utgåvan av min bok The Vaccine Guide, (North Atlantic Books 800 337-2665) tillgänglig från bokhandlar i slutet av oktober.
Randall Neustadter OMD www.cure-guide.com e-mail: randalln@concentric.net
Författare till The Vaccine Guide, North Atlantic Books.

Influensavaccin.
Alla känner till influensan och influensavaccinet. Vad människor inte vet är att influensavacciner är i det närmaste värdelösa på att förhindra influensa, dom kommer att orsaka influensa and de leder ofta till skador på nervsystemet som det kan ta år för kroppen att reparera. Andra länder småskrattar åt Amerikas blinda förälskelse i influensavaccinet. Skämtet skulle nog vara roligt om det inte var för de skador som orsakas av vaccinet.

Historien om influensavaccinet handlar om det ena fiaskot efter det andra.
Tag ett exempel. Har du någonsin undrat över hur de särskilda virusen väljs ut för nästa års vaccin? Svaret skulle kunna hämtas från en film noir om skurkaktighet i Shanghai från 1930-talet. Forskare dödar migrerande ankor i Asien, odlar virusen och stoppar dessa i nästa års vaccin för att de har sett ett samband mellan fågel- och grisvirus och följande års influensaepidemier ibland människor. Kanske dessa desperata spekulationer är ansvariga för de många år då influensavaccinets virus inte hade något gemensamt med cirkulerande virus.

Enligt en CDC rapport om influensasäsongen 1994-1995 liknade 87 procent av typ A influensa stickprov inte det årets vaccin och 76 procent av typ B-virus liknade inte viruset i det årets vaccin. Under säsongen 1992-1993 liknade 84 procent av stickproven för det predominanta typ A-viruset inte viruset i vaccinet.

Här är en lista av de vanligaste
bieffekterna av influensavaccinet enligt CDC:

- feber,
- trötthet,
- muskelvärk och
- huvudvärk.

Låter det bekant?

Den primära målgruppen för influensavaccinet är de äldre, likväl är vaccinet allmänt känt för sin ineffektivitet när det gäller att förebygga sjukdom i den målgruppen. Enligt CDC är influensavaccinets effektivitet när det gäller att förebygga sjukdom hos äldre personer på vårdhem 30–40 procent (CDC 2001b). Andra studier har visat en även lägre ändamålsenlighet på 0-36 procent (med ett genomsnitt på 21 procent). CDC noterar stolt att för de äldre personer som bor utanför vård- och sjukhem är influensavaccinet 30–70 procent effektivt när det gäller att förebygga sjukhusvård för lunginflammation och influensa.

Likväl har hälsovårdsdepartementet (US Department of Human and Health Services) funnit att
med eller utan influensaspruta är sjukhusvårdskvoten för lunginflammation och influensa bland de äldre mindre än en procent under influensaperioden. Oavsett vaccineringsstatus återhämtar sig 99 procent av de äldre från influensan utan sjukhusvård.

Influensainjektionernas verkningslöshet bland de äldre ledde CDC till att 2000 börja rekommendera injektionerna till alla personer som är 50 år och över. Den logiska grunden för detta var att en tredjedel av amerikaner har en riskfaktor eller kronisk sjukdom som utgör en risk för ökad dödlighet av influensa.

Årliga vaccinationer mot influensa rekommenderas för de individer med astma eller andra kroniska luftvägs- och hjärtkärlsjukdomar. Emellertid, människor med nedsatt immunförsvar är de som troligas kommer att drabbas av ogynnsamma autoimmunreaktioner.

Barn utgör nästa front för den lukrativa vaccinationskampanjen mot influensa.
Vaccinering rekommenderas för närvarande för barn over sex månader med medicinska tillstånd med hög risk, men rekommenderas inte för friska barn. Experter på området föreslår att föräldrar till barn mellan sex månader och två år ”informeras att deras barn är i riskzonen för allvarliga influensakomplikationer och tillåts göra medvetet fattade beslut om influensaimmunitet för sina barn” (Neuzil et al, 2001). Detta uttalande gjordes av Marie Griffin (och andra), samma författare som indragen i den skamfilade studien som förmodades rentvå kikhostevaccinet från skador på nervsystemet. Hon är också avlönad konsult åt ett av världens största vaccintillverkare, Burroughs Wellcome.

Barnmarknaden är vaccinförespråkarnas nästa stora hopp. 1998 påbörjade en arbetsgrupp undersökningar inte bara för att främja men också för att ”rekommendera” influensavaccin för små barn.
Nästa stora förändring av influensavaccinerna kommer att vara införandet av ett levande intranasalt influensavaccin, en dos som faktiskt sprayas in i näsan. Detta vaccin har redan testats på små barn. Levande intranasalt vaccin befanns vara effektivt till 93 procent med att förhindra influensa hos barn mellan ett och sex år (Belshe et al. 1998).

Obesvarade frågor om det levande vaccinet inkluderar eventuell överföring av andra, farligare virus genom vaccinet, eventuell förhöjd replikation av det förtunnade viruset hos individer med nedsatt immunförsvar, och eventuell bakteriell superinfektion om det replikerande levande viruset bryter ner nässlemhinnorna (Subbarao, 2000). Detta vaccin väntar i kulisserna på sin chans att bli nästa stora kanon bland den vaccinarsenal som riktas mot våra barn.

Guillain-Barrés syndrom : 1976 fick influensavaccinet sig en nästan dödlig stöt när det framkom i rapporter att vaccinet orsakade Guillain-Barrés syndrom (GBS), en reaktion i det autoimmuna nervsystemet kännetecknad av ostadig gång, känselförlust och förlust av muskelkontroll. Ett massvaccinationsprogram iscensattes det året av USA:s regering och 45 millioner amerikaner erhöll svininfluensavaccinet.

Statistiska studier har bekräftat ett kausalt förhållande mellan vaccinet och GBS. Under det året var andelen GBS 13.3 per 1 000 000 bland vaccinerade jämfört med 2.6 per 1 000 000 icke vaccinerade. En uppföljningsstudie visade också en väsentligt ökad förekomst av GBS under de första 6 veckorna efter erhållet vaccin. Andelen GBS var 8.6 per miljon vaccinerade i Michigan och 9.7 per miljon vaccinerade i Minnesota (Safranek et al. 1991).

Denna episod som blev känd som svininfluensakatastrofen gjorde läkare extremt tveksamma till att erbjuda influensavaccinet och lade allmänhetens tilltro till vaccinationskampanjen i spillror.

Sambandet mellan GBS och influensainjektioner var inte unikt för svininfluensan. Tidigare rapporter hade också sammanställt fall av sjukdomar i nervsystemet som uppstått strax efter influensavaccinet (Flewett & Hoult, 1958; Horner, 1958).
Mera nyligen avslöjades en ökad risk för GBS hos patienter under de sex veckorna efter influensavaccinet under influensaperioderna 1992-1993 och 1993-1994 (Lasky et al. 1998).

Graviditet : En av de mest bisarra vändningarna i sagan om influensavaccinet är rekommendationen från CDC 2001 för alla gravida kvinnor från den fjärde månaden. Denna rekommendation har även förvirrat läkare eftersom vaccinet kvarstår som läkemedelskategori C (risk vid graviditet okänd). Inga adekvata studier har utförts för att kontrollera vaccinets säkerhet för mor och foster.

De enda studier på ogynnsamma effekter vid graviditet utfördes på 1970-talet (Heinonen et al. 1973; Sumaya & Gibbs, 1979). En del influensavacciner innehåller fortfarande kvicksilver som konserveringsmedel, trots en föreskrift från FDA 1998 att avlägsna allt kvicksilver från läkemedel. Enligt CDC är två grupper känsligast för metylkvicksilver- foster och barn under 14 år. En artikel som publicerades i American Journal of Epidemiology 1999 konstaterade ”den största mottagligheten för giftnervskador av metylkvicksilver finns under sen graviditet” (Grandjean et al. 1999.

Hur kom styrelsemedlemmarna i CDC fram till att influensavacciner är säkra för gravida kvinnor? Det gjorde de inte.

Kommittén konstaterar trots sina egna rekommendationer att ”ytterligare data behövs för att bekräfta att vaccinering under graviditet är säker” (CDC, 2001b).

Fakta om influensa
: Influensavaccintillverkare är allmänt kända för sina felaktiga förutsägelser om vilka lämpliga virus som bör användas i ett speciellt års vaccin, vilket gör vaccinet verkningslöst.
Influensavaccinet är relativt ineffektivt för de patienter som är mest i farozonen för influensakomplikationer.

Vaccinet har lett till GBS hos mottagare vid flera olika influensaperioder. De som är mest i farozonen för influensakomplikationer är antagligen också utsatta för en högre risk av ogynnsamma reaktioner ifrån influensavaccinet.

Översättning: Anette Usterud.

Protestlista om kosttillskott
From: "Gisela Carlsson" <gisela.carlsson@swipnet.se>

Hej, Alla!
Med jämna mellanrum får jag en uppmaning att skriva på en protestlista mot förbudet av starka vitamin- och mineralprodukter. Med risk att bli lynchad vill jag ge följande synpunkter:

Förbudet mot starka kosttillskott är helt orelevant. Starka kosttillskott är för det mesta syntetiska och fungerar därför endast som konstgjord andning då de visserligen hjälper till att man inte blir sjukare, men man bli inte friskare heller. De saknar nämligen helt och hållet ett biologiskt värde.

Det biologiska värdet betyder, att växter innehåller utöver fett, protein och kolhydrater livsviktiga ämnen, som bygger upp vår hälsa. Ju högre det biologiska värdet är i en produkt, desto bättre hälsa kan vi bygga upp. Detta värde är högt i ekologiskt odlade produkter, men väldigt lågt i konventionellt odlade sådana, och behandlade produkter blir t.o.m. farliga p.g.a. sitt kemikalieinnehåll.

Därför anser jag att det är mycket viktigare att sprida kunskapen om ekologiskt odlade produkters betydelse, vars näringsinnehåll även är minst tre gånger högre än i vanligt odlade produkter. Det är även av stor vikt, att det sker en lagändring i Sverige, som godkänner den biologisk medicinska vetenskapen officiellt, vilket den inte är idag. Detta skulle innebära ett samarbete mellan skolmedicin och biologisk medicin och därmed ge patienten möjlighet till kunskap om sin hälsa och att välja den behandlingsform hon/han vill ha.
Sverige tillhör EU och bör även därför anpassa sin hälso- och sjukvårdslagstiftning, vilket betyder, att biologiskt medicinskt intresserade läkare kan komplettera sin vanliga utbildning på de speciella universitet för biologisk medicinsk utbildning, som finns runt om i Europa och i USA och bli officiellt godkända.

Likaså borde det strävas efter en enhetlig grundutbildning för alternativt arbetande terapeuter. Denna utbildning borde vara godkänd hos någon myndighet, även förknippad med en examen, som legitimerar terapeuten. En sådan utbildning skall kunna kompletteras med speciella terapiformer hos av myndigheten godkända institutioner.

Att protestera mot förbudet av starka kosttillskott är att behandla symtomen, men det är bättre att angripa problemet vid roten.

Gisela Carlsson


SIEMs kommentar: Naturligtvis är det viktigt att sprida kunskapen om ekologiskt odlade produkters värde och betydelse. Men varför man ska förvandla frågan om livsmedlens näringsmässiga utarmning till en utbildningsfråga för läkare och alternativterapeuter, medan allmänheten ska berövas den lilla valfrihet de har i dag, är obegripligt.

Roten till problemet ligger inte i bristen på utbildning. Möjligen får man då undanta de terapeuter som tror att kosttillskott är värdelösa om de är syntetiska, eller tror att ekologiska produkter alltid kan tillgodose näringsbehoven i det enskilda fallet.

Många i dag vanligt förekommande miljögifter - som alla är utsatta för via luft o livsmedel- hindrar nämligen upptaget av näringsämnen, både i tarmkanalen och på cellnivå. Samtidigt förbrukar immun-, avgiftnings- och utsöndringsprocesserna i en förgiftad kropp stora mängder av olika nyckelsubstanser. Resultatet blir att kroppen och cellerna kan drabbas av inre näringsbrist även om den yttre näringstillförseln är normal eller t o m över normal. ( Se t ex Gaby, Alan M B ”The doctors guide to vitamin B6 .”Boken är skriven 1984 vilket är en signal om att förhållandet måste vara välbekant för dem som önskar kännas vid det.)

Det enda naturnära behandlingsalternativ som står till förfogande är då avgiftning + mycket riklig tillförsel av strategiska näringsämnen, vilka då i kraft av sin mängd och koncentration kan konkurrera med miljögifterna, och på så sätt ta sig in i cellerna.

Ytterst få kosttillskott är ”syntetiska” i ordets verkliga betydelse, dvs molekylärt sammanpusslade genom laboratorieprocesser där den ena atomen länkats till den andra genom enzymatiska processer, och där den slutliga molekylen ofta avviker från sin naturliga och efterapade motsvarighet. Däremot är de flesta kosttillskott naturligtvis raffinerade, och koncentrerade vilket inte alltid är idealiskt, men en praktisk kompromiss där alternativ ofta saknas. Få personer torde t.ex. vara beredda sätta i sig 10 gram Cvitamin om dagen via trettio kg apelsiner, eller ett halvt kilo rå nötlever för att få i sig nödtorftiga mängder vitamin B 12 - även om den skulle vara ekologiskt odlad.

Jag har sett många patienter som trott sig ha en fullgod näringstillförsel genom att inta standardtillskott baserade på ”rekommendationer om dagligt intag” och ”ekologisk kost” få en kraftig förbättring när man satt in koncentrerade näringspreparat. Naturligtvis kräver också sådan behandling omdöme och urskillning, men den reglering som nu EU initierat är både omdömes- och urskillningslös.

Omfattningen och de biologiska effekterna av den pågående miljöförgiftningen är så dramatiska , att många söker stoppa huvudet i sanden och argumenterar utifrån önsketänkande i stället för verklighet. Låt oss inte göra det bästa till det godas fiende.

Kampen om kosttillskotten går vidare

Hej - Följande brev skickas till TV4
samt kopior till : Aftonbladet, Miljöpartiet, Sveriges Riksdag

På 1100/1200-talet levde s k "kloka gummor",som använde örtmedicin  som läkemedel - de brändes som häxor på bål av dåtidens förtryckare. Idag är det Läkemedelsindustrin som står för den inkvisitionen.  Skillnaden är bara att idag använder man sig av mer sofistikerade metoder - nämligen  med psykologisk  manipulation.    TV 4  sponsras ju av Läkemedelsverket - och kan därför  nedlåta sig till sådana metoder i misskrediterande syften. Vilket skedde  under en nyhetsuppläsning.  Dolda kameror hade utplacerats  hos en "kvacksalvare", som  de kallade honom, antagligen  en oseriös naturläkare.  Sådana finns även inom detta område - alltså inte enbart  inom den etablerade kåren.    Nyhetsuppläsaren konstaterade då  att denne cancerpatient  hade dött av behandlingen - nyhetsuppläsarens diagnos.!  Cancerpatienten i detta fall var obotligt sjuk och valde själv ett annat alternativ  än det traditionella.   Vi är ju ändock - än så länge  - fria människor som själva beslutar om våra liv och vilka vårdformer vi vill använda.  Många griper då tag i det sista halmstrået, vilket inte ens STOREBROR kan förbjuda oss.   Denna scen  utspelades endast i syfte att  misskreditera ALLA naturmediciner  och naturläkare i synnerhet.  Allt detta  skedde i överensstämmelse med Läkemedelsverkets intentioner.  

  Ett par dagar senare meddelades i TV 4;s nyhetssändning  att naturläkemedlet  Glucosamin inte längre skulle få säljas i hälsokostaffärerna, utan  denna försäljning får endast ske på apoteken.   Det är med förvåning man konstaterar  att TV4 låter sig  vara en kanal  som går  ett multinationellt företags ärenden  genom psykologisk  manipulation.      Att förbjuda naturmedel som  har en ofarlig och hämmande effekt  vid ledbesvär (artros)  är ett ingrepp som påminner om vindar från öst - en gång i tiden. Artrosmediciner som finns på apotek  är i regel allergiframkallande eller med andra skadliga biverkningar  - magont t-ex.     Det VERKLIGA  SKÄLET  är att naturmedlen har blivit en alltför stor konkurrent  till Läkemedelsindustrins  imperier av girighet.  Deras lobbyister  har infiltrerat sig  in i EU-parlamentet, där de duperat  berörda parlamentariker.  I våras diskuterades där om införandet  av ett DIREKTIV  för att reglera användningen av kosttillskott.   Direktivet sätter stopp för hundratals viktiga former av mineraler  och vitaminer. Dessutom begränsas möjligheterna att utveckla  ämnen som lättare tas upp av kroppen.   ISTÄLLET VILL EU HÄNVISA KONSUMENTERNA  TILL APOTEKENS PRODUKTER, vilka  man inom alternativmedicinen anser  vara svårupptagliga  för kroppen och dessutom i många  fall giftiga.   I framtiden vill EU även reglera användningen av örtbaserade produkter  och homeopatiska mediciner.    

Bakom direktivet ligger alltså multinationella läkemedelsföretag som har lagt  ner  stora summor och resurser för att få politisk uppmärksamhet för denna fråga.      Naturmedlen har tusenåriga traditioner, medan vi bara har en kort tid av erfarenhet  av traditionella  läkemedel, som i många fall  har skadliga biverkningar. Flera av våra vanliga mediciner har sitt ursprung i gamla naturmediciner och huskurer, men som tyvärr har tillförts allergiframkallande ämnen och andra  skadliga biverkningar.   Låt därför inte Läkemedelsverket med EU:s  hjälp omyndigförklara en hel världsdel, när örtmedicinen  återigen kommer upp på dagordningen inom EU / maini.sand@swipnet.se


Subject: RE: Du blir väl inte arg, Jan? + en godbit!!!
From: Jan.Klyve@sas.no
To: siem@klokast.se

Visst faen er jeg arg!

Takk nok en gang for et fabelaktig stykke arbeide. Lederen din er smack on, og dyktig formulert. Jeg sovnet igår kveld halvveis i resten! Takk for at du/SIEM gjør den insatsen du/dere gjør! Synd ikke enhver svenske leser månedsmagasinet!

Jeg har sendt siste utgave ut til en del potensielle interessenter på denne siden av grensa.

Fikk akkurat en ufattelig godbit fra EU idag, og synes jeg ville dele den med deg (klippet inn nedenfor). Det gjelder kosttilskuddsdirektivet og SME impact study og er fra NÅ I SEPTEMBER!

Vår kjære kommisær har visst ennå ikke fått nye batterier til høreapparatet, ellers kunne han jo umulig ha ungått å høre bruset fra den massive motstand direktivet møtte (og mye av det nettoipp re impact på SME'ene). Det ville i såfall vært hans jobb å STOPPE direktivet. Sier han noe om det, mon tro???

Behøver vi bedre dokumentasjon på at hensikten med direktivet er noe ganske annet enn å fremme helse og beskytte forbrukeren?
mvh Jan

E-2128/02EN
Answer given by Mr Byrne on behalf of the Commission (20 September 2002)

The Commission did not carry out a business impact assessment on the Proposal for the Food Supplements Directive . It was generally felt that harmonizing existing national rules, most of them quite restrictive, would have a positive effect on business by eliminating unnecessary barriers to the free movement of goods, avoiding often onerous and lengthy authorisation procedures in several Member States, and offering food supplement producers the benefits of the Single Market.


Surfarbrev om Månadsmagasinet
To: <siem@klokast.se>

Tack Ulf för månadsmagasinen! De är härliga - lyfter fram självklara saker, lär mig en massa som jag aldrig har funderat över, sätter strålkastaren på oegentligheter och på hur vinklingar och undanhållande kan få oss att tro, att nicka instämmande utan särskilt mycket funderingar. /G

SIEMs kommentar: Känner du nån mer som kan tänkas uppskatta magasinen? Skriv ut och ge bort - en billig och ofta uppskattad present!

Forskare chockade över genetiskt modifierad genöverföring
Paul Brown, miljökorrespondent MOTGIFT V 41 torsdag 15 augusti 2002 The Guardian

Ogräs har blivit starkare och spänstigare genom korsning med genetiskt modifierade grödor, vilket har lett till oron över att superogräs vilka är svåra eller omöjliga att kontrollera kan komma att invadera gårdar som odlar vanliga grödor.

Två separata team, ett som arbetar med solrosor i USA och det andra med sockerbetor i Frankrike, har visat att ogräs och genetiskt modifierade grödor med lätthet byter gener med varandra. När det gäller vilda solrosor, klassade som "ogrässlag" i Amerika, har provexemplar blivit härdigare och producerat 50% mer frön om dom korsats med genetiskt modifierade solrosor vilka programmerats till att vara resistenta mot fröknaprande mottlarver.

Allison Snow, som ledde gruppen vid Ohio State University, bekände i tidningen New Scientist att hon var "chockad" av resultaten. "Det bevisar inte att alla genetiskt modifierade grödor är farliga," sa hon. "Jag tycker bara att vi måste vara försiktiga därför att gener kan vara väldigt värdefulla för ett ogräs och framhärda för alltid när de väl en gång kommit ut." Pioneer Hi-Bred som utvecklade den genetiskt modifierade solrosen har övergivit idén om att sälja stammen kommersiellt.

Resultaten av sockerbetorna visar att vilda och genetiskt modifierade sorter bytte gener, ibland till nytta för de vilda arterna och till skada för de genetiskt modifierade plantorna vilka gav lägre avkastning. När gruppen från Lilles Universitet skrev i Journal of Applied Ecology sa dom att dom hade underskattat sannolikheten av att genetiskt modifierade betor skulle byta gener med de ogräs som växte bland dem. Dessa två resultat ökar oron hos miljögrupper och ekologiska odlare för att normala grödor kan smittas av genetiskt modifierade arter - och göra det omöjligt att kontrollera ogräsen.

Detta är ett mindre problem i länder där grödor har inplanterats, till exempel för soja som växer i USA därför att där inte finns några inhemska arter. Men i Europa, särskilt i Storbritannien, där ogräsarter för både betor och raps existerar, är risken potentiellt allvarlig. Adrian Bebb, genetiskt modifierade aktivist i miljöorganisation Jordens Vänner, sa att genetiskt modifierade betor nu odlades på 16 fältförsöksgårdar i England. "Återigen upptäcker forskarna nya följder av genetiskt modifierade grödor," sa han.

Regeringen understryker alltid vikten av en sund vetenskapligt inställning till säkerheten när det gäller genetiskt modifierade grödor, så de borde ta en allvarlig titt på denna forskning och ifrågasätta om vi verkligen ska testa genetiskt modifierade grödor utomhus." För två år sedan konstaterade statlig forskning att genetiskt modifierade grödor kunde korspollineras med vanliga grödor över längre avstånd än man först trott. Staten är nu inne på sitt sista år av försök för att undersöka effekterna på landsbygden av att odla genetiskt modifierade grödor.

Översättning; Anette Usterud

SIEMs kommentar. Nu är det alltså bevisat att manipulerade gener sprids fullkomligt okontrollerat i naturen, trots all svada och alla försäkringar från industrimaffian Den arvsmassa hos djur, växter och människor, som representerar många miljoner års samlade erfarenheter av planeten jorden som livsmiljö, kan på detta sätt snabbt erodera. Skadorna är fullkomligt oöverblickbara.

Det är stilenligt att USA tvingar fattiga länder (fn Zambia) att ta emot genmanipulerade grödor som u-hjälp, för att därigenom göra det omöjligt för bl a EU att fortsättningsvis stoppa genmanipulerade produkter genom handelshinder. De rika ländernas industrimaffia har också lyckats göra den tilltagande missväxten och svälten i södra Afrika till en fråga om sexualmoral och HIV i stället för en fråga om miljöförstöring, erosion och klimatförändringar. På så sätt kan man stoppa även skattebetalarnas allmosor till de fattiga i egen ficka - i form av vederlag för bromsmediciner och genmanipulerade produkter.

Här hemma diskuterar politiker mest vårdköer. De lär snart vara det enda som växer av sig själv


Protestlista mot GMO-grödor
From: "Jytte Bengtsson" <antidot@bolina.hsb.se>

Hej Ulf! Här är en sida om GMO-grödor Hälsningar! Jytte Bengtsson
http://www.zs-l.de/saveourseeds/petitition_swe.php


"Den tumören kommer att taga död på dig"
Fick dödsdom av svensk cancervård - opererades lyckosamt i Tyskland:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=62852&previousRenderType=5

Han fick sin dödsdom av svensk cancervård. Därefter opererades han i Tyskland. På DN Debatt skriver industri- och finansmannen Stig Hammarskiöld om sina egna erfarenheter av svensk cancervård och hur hans "övertro på svensk sjukvård förbytts i en besvikelse av oanade mått"....


Den svenska cancervården är en verksamhet i sönderfall. Den smärtsamma erfarenheten har jag själv fått göra under min tid som cancerpatient. Efter lång väntan fick jag beskedet att jag inte kunde opereras eller på annat sätt var behandlingsbar. Den tumören kommer att taga död på dig, sade läkaren. Då reste jag till Tyskland där jag opererades inom loppet av två dagar. Nu kan jag njuta av livet igen. I svensk vård hade jag bara överlevt i cirka 45 dagar. Det skriver industri- och finansmannen Stig Hammarskiöld i en uppgörelse med svensk cancervård.

SIEMs kommentar: Latinska diagnoser och domedagsbesked ingår i cancerpatientens normala behandling, och tjänar som dystra självuppfyllande profetior. Operationer är emellertid inte den kungsväg till hälsa som författaren intalats. Läs /siem/cancer.html samt förra månadens magasin ang. operationers reella effektivitet - eller notisen om prostataoperationer nedan.

Att tyska sjukhus är beredd att för dyra pengar genomföra operationer som svenska läkare bedömer som utsiktslösa - det är inte i sig ägnat att förvåna, men inte nödvändigtvis den mest dräpande kritiken av svensk cancervård. Den för patienten intressanta frågan borde inte vara om han bli opererad eller ej - utan om han blir frisk eller ej.

Några genmälen från svenska läkare eller politiker i frågan har vi inte sett ännu - huvudsaken är kanske att pengarna kommer det medicinska etablissemanget till del, så att patienten inte lockas att äta sig frisk på mungbönor...

Prostatacancer - operation eller ej?

I P1:s Hälsosamt 11 oktober intervjuas forskare bakom den studie vi rapporterat om i tidigare magasin, och som med feta rubriker trumpetade ut att man lyckats minska dödligheten till hälften genom operation. Av de sjuhundra försökspersoner som deltagit i studien 1989-99 har hälften opererats, hälften inte. Hittills har 115 dött, varav 47 med diagnosticerad ”prostatacancer” som registrerad dödsorsak. I den icke-opererade gruppen har betydligt fler ”dött i prostatacancer” än i den opererade gruppen. Men den totala dödligheten är lika i båda grupperna!!! Dog man inte i prostatacancer dog man i stället i någon annan diagnos! Även den totala livskvaliteten bedömdes av de båda grupperna vara likvärdig: Den oopererade gruppen oroade sig mer för cancer, medan den opererade hade svårare att kontrollera blåsan, vilket gick på ett ut.

Det är en logisk självklarhet att om prostata är bortopererad är det betydligt svårare att ställa diagnosen ”prostatacancer” vid obduktionen. På samma sätt minskar ”dödligheten i bröstcancer” hos kvinnor vars bröst bortopererats. Den totala dödligheten behöver dock inte ha minskat av denna behandling - tvärt om rapporterade vi i förra magasinet att kvinnor som ”drabbats av bröstcancer” och behandlats för detta, senare visar sig ofta drabbas av t ex äggstockscancer.,

I början av intervjun anger forskaren att fram till denna studie har det inte funnits några som helst vetenskapliga bevis för att den ena eller andra behandlingen av prostatacancer skulle vara bättre än rätt och slätt ren observation. Läget är alltså fortfarande oförändrat, även efter denna studie.

Nu diskuteras ”screening” av män för prostatacancer, för att möjliggöra s k tidig upptäckt, för att möjliggöra tidig behandling. Men fortfarande saknas alltså varje vetenskapligt bevis för att någon behandling skulle vara effektiv. På detta sätt kan man dels sänka många människors livskvalitet genom att pådyvla dem en cancerdiagnos, , dels göra av med stora mängder skattepengar utan någon som helst nytta för patienter och allmänhet. Vem har nytta ? Gissa!

Jmf gärna notisen i julimagasinet som berättar om den hittills enda välkontrollerade studien av operationseffekter - den av knäoperationer. Resultatet? Noll effekt,.

Gamla blir hjärtsjuka av avgaser
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,214254,00.html

Partiklar och kväveoxid påverkar hjärta och lungor
Avgaser från bilarna orsakar inte bara luftvägsproblem. Äldre personer kan även drabbas av hjärtsjukdomar.
  I Stockholm är problemet mer påtagligt än i många andra städer, trots att luften är relativt ren i vår huvudstad.
   Fler akutpatienter med hjärtsjukdom läggs in på sjukhus och det har ett samband med en ökad avgashalt i luften. Extra drabbade är människor över 65 år<***>
  - Det intressantaste i undersökningen är att stigande föroreningshalter ger tydligast utslag på platser med generellt sett bra luft, säger Bertil Forsberg vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin på Umeå universitet till SvD. Han är ansvarig för den svenska delen av undersökningen.
  
Partiklar påverkar lungorna
  Forskarna har jämfört svängningar av avgaspartiklar i luften med frekvensen av akuta hjärtsjukdomar och slag.
  Sambandet med hjärtsjukdomar är tydligt och statistiskt säkerställt. Även om forskarna tog hänsyn till kvävedioxin hade partikelutsläpp en avgörande betydelse.
  Partiklarna orsakar inflammationer i lungorna och det påverkar i sin tur blodets förmåga att levra sig. Partiklarna och kväveoxid tycks tycks även kunna påverka hjärtrytmen.
  <***>
/Susanna Vidlund

SIEMs kommentar: Vid en radiointervju i ärendet anser medicinsk expertis att det krävs mera forskning. Dels måste man veta mer om de exakta fysiologiska mekanismerna som gör att folk dör av avgaserna, dels vill man veta vilka personer som är känsliga än andra. Vad medicinsk expertis däremot tydligen finner obehövligt att lägga forskningspengar på är hur man får stopp på förgiftningen av vår miljö och våra kroppar. Man vill väl inte såga av den gren man sitter på.

Genom att diagnosticera miljöförgiftning som t ex luftvägsinfektion eller influensa kan man ju i stället sälja antibiotika och influensavacciner till de äldre.

Onödiga mediciner
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,214570,00.html
Högt blodtryck behandlas med en rad olika preparat.
Många behandlas mot högt blodtryck i onödan.
  I en ny studie visar det sig att en tredjedel av alla äldre som slutar med sin blodtryckssänkande medicin behåller ett normalt blodtryck.
   Drygt 500 personer från olika allmänläkarmottagningar i sydöstra Australien deltog i undersökningen. <***>
  Resultaten presenteras i det senaste numret av tidskriften British Medical Journal och visar att en av tre patienter, 36 procent, knappt märkte någon skillnad. <***>

.
/ Caroline Hougner

SIEMs kommentar: För att inte tala om vad som händer när man dessutom vidtar naturliga och oskadliga åtgärder mot de egentliga problem som ligger bakom de höga blodtrycken. Se http://www.klokast.se/siem/Hjart.html

Soppa Chigong för hjärtat?!

Hej !

En hjärtmedicin! som med fördel ersätter skolmedicinens Furosemid, som har negativ interaktion med Renitec och kan orsaka medvetslöshet.

Soppa Chigong — med medicinsk verkan — vattendrivande och hjärtstimulerande

1. En struken tesked malen ingefära, pulver (finns i påse, i alla livsmedelsaffärer)
eller fyra skivor av färska rötter. Undvik torkade rötter — det tar 2 timmar att
få ut substans ur dem.

2. En rågad tesked såspulver — till pastasås (t ex Capriciosa, Carbonara)

1 och 2 blandas och omröres med 1 dl vatten, varpå hela blandningen hälles i grytan.

3. Tillsätts en tesked honung, för att göra ingefäran lite’ lenare — den flammar i halsen      som en konjak — men det värmer!

Nu är det dags att tillsätta smak- och näringskomponenterna i riven form.

4. Rödbeta, c:a 5 % av roten

5. Lök — vanlig gul. 10 - 15 % av en lök är en portion. (Skrapa av rivjärnet på baksidan)
Varning! Akta fingrarna. Löken är lömsk. Tag därför ofta bort det yttre skiktet,     alltså, inte bara det bruna, torra skalet, utan också det första vita lagret, som ofta är     sladdrigt, så att det kommer att crasha, när man börjar riva. Då slinter man och riskerar att skada fingrarna. Man skall komma in till en hård och fast centralkropp,
som går att hålla i med ett stadigt grepp. Mycket färsk lök kan dock rivas direkt

5. En halv champinjon. Lätt att riva.

6. Lite’ apelsin, eventuellt bara saften

Låt sjuda i 10 minuter.

Hälsningar

Johan Lindström 031 24 11 91

Bättre i skolan - av fisk
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,214568,00.html
Fiskolja kan förvaras i kapslar.
LONDON. Fiskolja gör barn klokare. Och så uppför de sig bättre .  Det visar ett forskningsprojekt i Skottland.
   Ät fisk och bli klok är en gammal sanning. Forskningen har på senare år visat att det faktiskt finns fog för det påståendet.  I ett forskningsprojekt vid universitetet i Dundee i Skottland har forskare genomfört en underökning på 50 barn mellan tre och tio år som visar att en daglig dos av fiskolja ökar förmågan att koncentrera sig.
  
Mindre bråk
  En tredjedel av de undersökta barnens föräldrar uppger att barnen visade betydligt bättre resultat i skolarbetet.  Något överraskande säger 85 procent av föräldrarna att deras barn dessutom uppförde sig bättre. De tappade inte humöret särskilt ofta och bråkade i mindre utsträckning än tiden före försöket. / Leif Kasvi

SIEMs kommentar: Och detta har AB mage att publicera utan att samtidigt tala om att det egna partiet vill strypa tillgången på naturmedel, och förbjuda påståenden om att normalkostens näringsinnehåll är otillräckligt.

Unga tar mer medicin mot depression
http://www.aftonbladet.se/vss/telegram/0,1082,60931148_852__,00.html
Allt fler unga människor får läkemedel mot depression. Sedan 1996 har användningen av antidepressiva läkemedel femdubblats i åldersgruppen 13-17 år enligt statistik från Apoteket. - De ger effekt och många barn och ungdomar mår bättre av dem, säger Anna Lindström, verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå till Västerbottens Folkblad. TT


SIEMS kommentar: Vi har tidigare rapporterat om denna diskussion. Nu måste ungarna - och psykiatrikerna - väl vara riktigt lyckliga?

Professor Magnus Ingeman Sundberg uppger i P1 Vetenskapsmagasin fm 15 okt att 50% av patienterna av genetiska orsaker överhuvudtaget inte påverkas av antidepressiva medel. Någon genotypbestämning av patienten - något som skulle krävas för att i förväg avgöra om en patient överhuvudtaget är behandlingsbar - görs sällan eller aldrig, utan ”man får se” om medlet har nån effekt eller ej. I den mån det uppstår positiva effekter vet man alltså inte heller om de kan hänföras till själva medlets kemiska effekter, eller utgör rena sk placeboeffekter.

Något klarare bevis för att dessa medel är helt obehövliga kan väl knappas tänkas. Deras skadeverkningar är välkända.

En legitim fråga är dock om t ex den tjugoåring som sprängde det finska varuhuset i luften möjligen tillhörde de som lyckligtgjorts genom psykiatrisk behandling. Sådana frågor får vi dock aldrig svar på, (för att citera Karl Bertil Jonsson ) eftersom läkarkåren själv avgör hur den medicinska sekretessen ska tolkas. Åtskilliga liknande vansinnesdåd av unga - t ex skolskjutningarna i USA - tycks dock vara ackompanjerade av Rohypnol och annat godis. Bekämpa den kemiska terrorismen!

Folsyrabrist risk för gravida
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=66379&previousRenderType=6
Kvinnor med låg nivå av B-vitaminet folsyra löper större risk att få tidigt missfall. Det visar en ny svensk studie som publiceras i dag i JAMA, amerikanska läkarsällskapets tidskrift.

Folsyranivån hos 468 kvinnor
som fått missfall jämfördes med 921 gravida kvinnor som inte fått missfall. De kvinnor som hade låg folsyrahalt löpte 50 procents högre risk att få missfall tidigt under graviditeten.
- Missfall är graviditetens vanligaste komplikation, säger Lena George, en av de två forskare som lett studien. Hon forskar vid Karolinska institutet och arbetar som gynekolog vid kvinnokliniken på Södersjukhuset.
..

Folsyra är ett hett ämne inom många medicinska forskningsområden. Flera forskarlag i Storbritannien arbetar efter hypotesen att folsyra och andra B-vitaminer skyddar mot både hjärt-kärlsjukdomar och demenssjukdomar som alzheimer.
Främsta anledningen till folsyraberikning av livsmedel är emellertid att det skyddar foster mot neuralrörsdefekter, till exempel så kallat ryggmärgsbråck.
År 2000 gjorde minst 64 kvinnor i Sverige legal abort enbart på grund av neuralrörsdefekt hos fostret. 20 barn föddes med handikappet. <***> Den enda kända nackdelen med högt folsyraintag är att det kan dölja brist på vitamin B 12 som främst förekommer hos gamla människor och alkoholister.
../ Gunilla Eldh

SIEMs kommentar: Sedan 1997 har vi informerat om folsyra på SIEMs mest lästa sida -
/siem/graviditet.html Förhoppningsvis har åtminstone några påtänkta barn med potentiellt neuralrörsbråck därigenom kommit undan med blotta förskräckelsen.

Men att vänta tills graviditeten ärett faktum innan man ger folsyretillskott är otillförlitligt. Det är hjärtskärande när svenska myndigheter fortfarande gömmer sig bakom åldriga alkoholister för att slippa rekommendera några förhatliga kosttillskott. Men våra EU-politiker har ju beslutat att det ska vara förbjudet att påstå att en vanlig kost är näringsmässigt undermålig. (Det skulle avslöja alltför mycket om EUs livsmedelspolitik.) Så snart får SIEM väl ta bort informationen om folsyra från web-en , så att svenska sjukhus får fler små skrikande argument för mer pengar åt vården och omsorgen. Det är vad våra poltiiker tycks mena.

Barn med feber bör inte äta Magnecyl
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=69648&previousRenderType=6

Barn med feber ska inte äta acetylsalicylsyra, som Albyl, Bamyl, Aspirin och Magnecyl. Läkemedelsverket vill varna på etiketterna sedan en 13-årig flicka i England avlidit i den ovanliga sjukdomen Reyes syndrom.

Reyes syndrom drabbar barn och yttrar sig som svåra skador på levern och i hjärnan. Mellan 20 och 30 procent av barnen dör av sjukdomen.
Reyes syndrom misstänks i bland ha samband med att barnen har ätit acetylsalicylsyra mot febersjukdomar som vattenkoppor och influensa. Så var fallet när en 13-årig flicka nyligen avled i England.
- Reyes syndrom är ett extremt ovanligt tillstånd som drabbar kanske en på miljonen. Men det är en hemsk biverkning som kan drabba i övrigt friska barn som behandlas för banala tillstånd. Det är inte rimligt, även om risken är försvinnande liten, säger professor Björn Beermann på Läkemedelsverket.
Han tänker nu kalla samman de läkemedelsföretag som saluför acetylsalicylsyra i Sverige och diskutera med dem hur etiketterna ska formuleras om.
<***> Varningen gäller enbart för barn. Vuxna brukar inte drabbas av Reyes syndrom. / Karin Bojs

SIEMs kommentar: Vacciner, antibiotika, aspirin och alvedon har i vårt samhälle som viktig uppgift att möjliggöra föräldrarnas förvärvsarbete, utan hinder av barnets naturliga mognadsprocesser - i form av immunreaktioner och barnsjukdomar.

Begreppet "ofarligt" förändras dock i takt med att erfarenheten tilltar. Hur många föräldrar har inte förletts att tro att magnecyl och barnalbyl är ofarliga och bekväma alternativ till en kort ledighet för sjukt barn? Den ledigheten kan alltså ibland bli väldigt väldigt lång.

Och naturligtvis kallas skadan inte läkemedelsskada eller kemisk förgiftning. Det heter Reyes syndrom. Så att ingen ska få misstankar, utan drogaffärerna kunna fortsätta.

Smittskyddsinstitutet och Saddam Hussein (MOTGIFT v 44 )

Saddam Hussein har blivit omvald sm Iraks president i helgen. Valdeltagandet rapporteras ha varit 100% och han segrade i valet med 100% ja-röster. Dessa siffror citeras i västerländska media med påtaglig ironi. De höga siffrorna visar för oss motsatsen till demokrati - nämligen diktatur, tvång och verklighetsförfalskning.

Vaccinationstäckningen i Sverige är drygt 90 %.. Det måste alltså vara de 10% vaccinvägrarna som räddar den svenska demokratin - annars hade ju Smittskyddsinstitutet samma misstänkta siffror som Saddam!


Rakt på sak om övervikt:


14 % av obesa (feta) personer äter mer än genomsnittet, 35% äter som genomsnittet och 51 % äter mindre mängd än genomsnittet . Medelintaget av kalorier under de senaste 50 åren har minskat med 30-35% under samma tidsperiod. Ändå har övervikten ökat 400 % . Hur är detta överhuvud taget möjligt? f
rågar Tore Persson, M D, i Medikament (Se http://www.medikament.nu/innehall.html )

Svaret återfinns i SIEMs Giftbroschyr, /siem/giftbroschyr.html. Fetma är ett förgiftningssymtom, som signalerar att kroppen inte förmår utsöndra giftämnen, Dessa måsrte i stället lagras i kroppen. Räcker inte lagerutrymmet får man bygga ut - med t ex fett.

I samma nr av Medikament finns en värdefull uppföljning till den artikel om sk Greenwashing - dvs rentvättning av skum byk genom sk forskning - som vi refererade till i föregående Magasin. Ur den saxar vi bl a

"Barn drabbas av åderförkalkning"
Nytt larm om ungas hälsotillstånd:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=68114&previousRenderType=5

Allt fler barn är överviktiga. Enligt en nyligen publicerad studie handlar det om 20 procent av 10-åringarna. För första gången visar nu dessutom helt nya forskningsresultat att överviktiga 13-åringar, som för övrigt är helt friska, lider av förhöjt blodtryck under natten och av en allvarlig förtjockning av hjärtats vänstra kammare. Förtjockningen är en varningssignal för en åderförkalkningssjukdom som kan föregå en hjärtinfarkt eller en propp i hjärnan. Det skriver forskarna bakom studien, hjärt-kärlsjukdomsspecialisterna Peter Friberg och Mats Johansson, som kommer att presentera sina nya resultat på en stor läkarkonferens om hjärtsjukdomar i Chicago i nästa månad.

..

Vi behöver lära oss mer om hur barn och ungdomars hjärt-kärlsystem fungerar och hur det reagerar i olika situationer, exempelvis under stress, vid fysisk träning och vid kostförändringar. Forskningen inom detta område måste uppmuntras och mer resurser tillföras <***>
Peter Friberg Professor, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Mats Johansson Med dr, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinkliniken, sjukhuset i Varberg


SIEMs kommentar: Satiren stockar sig i halsen när man å ena sidan hävdar att den medicinska professionen bör engageras mera i frågan, samtidigt som man behöver lära sig mer om hur barn och ungdomars hjärt-kärlsystem fungerar. Som vanligt anser man att läkare är självskrivna auktoriteter också på frågor de uppenbarligen inte begriper. Och författarna tror sig som vanligt ha gåtans lösning klar för sig, nämligen för mycket snabbmat och för lite motion.

Saken är enklare - och mycket svårare - än vad forskarna försöker inbilla oss: Fetman och åderförkalkningen är nämligen uttryck för en alltmer djupgående förgiftning och kemisk korruption av kroppens naturliga mekanismer. Att under ovationer, hedersbetygelser och frikostig anslagsutdelning göra läkare till auktoriteter över denna fråga är att utse geten till trädgårdsmästare. Det krävs inte mer forskning och inte fler läkare för att lösa folkhälsoproblemen. Det krävs mer sunt förnuft, mer civilkurage och mer motståndskraft mot särintressenas lobbyverksamhet. Först då kan våra livsmedel och sjukvården avgiftas och näringsberikas.

Läkarvård är den tredje största dödsorsaken i USA - 250 000 döda/år
http://www.mercola.com/2000/jul/30/doctors_death.htm

* 12,000 -- onödiga kirurgiska ingrepp

* 7,000 -- felmedicinering på sjukhus
* 20,000 -- andra misstag på sjukhus
* 80,000 -- sjukhusinfektioner
* 106,000 -- läkemedelsbiverkningar

GREENWASHING

I förra magasinet presenterade vi en välbelagd artikel i tidskriften Medikament om hur forskare springer industrins ärenden och konstruerar vetenskapliga alibin åt miljö- och hälsofaror. Därmed har kraftiga spikar satts i kistan för den ständiga pseudodiskussionen om ”skadligheten är inte vetenskapligt bevisad” som möter varje obekvämt påstående om gifter, vacciner, utsläpp, osv.

Artikeln har föranlett en snabbt uppflammande diskussion i olika media, som vi här blott kan referera till och klippa bitar ur:

Greenwash-sektionen i sin helhet finns att ladda ned från
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/greenwash.pdf

Referenserna till Gräddfilen i referentsystemet kan hämtas på
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/graddfil_referenser.pdf

Referenserna till Greenwashingens anatomi och patologi - tre färska exempel kan hämtas på
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/walhjalt_green_ref.pdf
Här finns länk till det undertecknade konsultkontrakt konsulten säger att han aldrig skrivit på, mm...

I de ovanstående är referenserna till internet aktiva.

Referenserna till Från Hormoslyr till mobiltelefoner (en bakgrundshistoria som är okänd för de flesta) kan hämtas på
http://www.medikament.nu/PDF-filer/7-02/hormoslyr_referenser.pdf
I Dagens Forskning 20/2002 finns ett genmäle till artiklarna i DF 18-19/2002 av Hans-Olof Adami jämte svar från ansvarige utgivaren.

Klipp: Forskares uppdrag borde redovisas Ur Svenska Dagbladet 021018:

Jag kommer fortsättningsvis inte att stödja några insamlingar till Cancerfonden. Jag är inte intresserad av att insamlade medel betalar en professur vid Karolinska Institutet och därtill 6,4 miljoner kronor i förskaranslag (år 2002) till cancerepidemiologen Hans-Olov Adami som samtidigt erhåller ett okänt antal kronor från oredovisade konsultuppdrag för industrin.

Konsultuppdrag med ambitionen att få redan cancerklassade ämnen förklarade som ofarliga. Konsultuppdrag som därmed borde vara diskvalificerande för vidare utbetalningar från Cancerfonden.

Cancerfonden har enligt Dagens forskning nr 19:2002, det största förtroende för Hans-Olov Adami och Karolinska Institutet. Cancerfondens generalsekreterare Marianne af Malmborg menar att allmänheten får väl fråga Karolinska Institutet om de är intresserade. Men varken jag eller annan allmänhet lär få några svar därifrån. Konsultuppdragen finns inte redovisade hos Karolinska Institutet såsom lagen om bisysslor kräver.

Jag kan därmed bara konstatera att både Cancerfonden och Karolinska Institutet finner industrirelationerna oväsentliga. Som givare är jag av en annan uppfattning.

EVA LJUNGBERG Väse

SIEMs kommentar:

(Anm; Eva Ljungberg är e u själv drabbad av elöverkänslighet och är känd för sina aktiviteter i Värmland mot mastbyggen.)

Insamlingar till och anslag ur Cancerfonden är Big Business. När allmänheten inser att samma kemniindustri som svarar för tillverkning och spridning av cancerframkallande gifter utvecklar och säljer sk läkemedel för cancerbehandling för dyra medel - då borde Cancerfondens dagar vara räknade.

Klipp : Forskningsöversikter som lobbyunderlag

Av de händelser som relaterats torde framgå att inte bara näringslivet använder greenwashing som medel att nå sina mål. Också myndigheter kan ha sina egna dolda agendor, liksom departement. Detta är precis vad som är att förvänta eftersom greenwashing har ett enda syfte: att påverka lagstiftning och reglering. När forskare blir konsulter och engagerade, sig själva vetandes eller ovetandes, i den PR-verksamhet greenwashing är, så blir de forskningsöversikter de producerar underlag i den lobbyverksamhet som riktar sig mot beslutsfattarna. ..:”
/ Bo Walhjalt, i tidskriften Medikament

Jämför gärna denna syn på myndigheters verksamhet med den hundögt förtroendefulla inställning till myndigheter som Skolverket vill bibringa dagens elever, refererad i SIEMs Magasin i juli 2000.

Farligt godis kan orsaka raserianfall hos barn
http://www.aftonbladet.se/vss/foraldrar/story/0,2789,219208,00.html

Färgämnen gör ditt barn hyperaktivt

Azo-färgämnena har varit förbjudna i Sverige sedan 1970-talet på grund av risken för allergi. För cirka två år sedan blev de tillåtna inom EU, eftersom förbudet ansågs vara ett handelshinder.
  Nu visar brittisk forskning att färgämnena kan orsaka hyperaktivitet och raserianfall hos barn.
   En färsk studie från Storbritannien visar att så kallade azo-färgämnen kan vara farligt för våra barn. Ämnena kan finnas i godis, läsk och glass.
  Det är forskare vid den brittiska matkommissionen som upptäckt att ett av fyra barn påverkas psykiskt av ämnena E102, E110, E122 och E124.
<***>...nu visar det sig att färgämnena även kan orsaka hyperaktivitet och framkalla raserianfall, rapporterar BBC.
  - Det är tydligt att det finns ett samband mellan hyperaktivitet hos barn och deras diet, säger Jonna Djeiberg som är dietist och författare. / Susanna Vidlund


SIEMs kommentar: De hyperaktiva barn som utsatts för Ritalinabehandling utan att man ens undersökt vad en sanerad kost kan innebära för dem, är alltså bevisligen offer för en okunnig skolmedicin, inriktad på att förgifta barn och göra dem drogberoende. För att få droga barnen och göra dem till livslånga ”läke”-medels-konsumenter intalar man föräldrarna en massa strunt. som kallas vetenskap.

Tester med genterapi stoppas
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=62558&previousRenderType=6

Läkemedelsverket beslutade på fredagen att stoppa alla experiment med en viss typ av genterapi i Sverige. Detta sedan en 3-årig fransk pojke fått blodcancer efter behandling med nya gener mot en ärftlig immunbristsjukdom.

För drygt två år sedan rapporterade läkare vid barnsjukhuet Necker i Paris att de hade botat två "bubbelbarn" genom att föra in friska gener i deras benmärg. Barnens extremt svaga immunsystem fick nya krafter. De kunde lämna sina sterila plastbubblor och vara ute och leka med andra barn.

Det var ett stort genombrott. Efter mer än tio år av svikna förhoppningar om bot mot cancer och en lång rad andra sjukdomar hade genterapin äntligen visat sig fungera.
Sedan dess har de franska läkarna behandlat sammanlagt nio barn.
Nyligen upptäckte de att en 3-årig pojke drabbats av ett slags blodcancer. Pojken får nu behandling mot sjukdomen och det franska läkemedelsverket har tills vidare beslutat att stoppa vidare experiment vid Neckersjukhuset.
- Det som har hänt är förstås tragiskt, och ett bakslag för forskningen, säger Gösta Gahrton, professor vid Karolinska institutet och ordförande i Svensk förening för genterapi.
För genterapiforskningen är det som hänt ett stort bakslag. Den behandling som nu har stoppats i väntan på den franska utredningen är den enda som hittills har fungerat som bot mot svåra sjukdomar.
...

Per Snaprud

SIEMs kommentar: De hårt uppskrivade förväntningarna på genterapin, och de gigantiska ekonomiska satsningar som gjorts på detta område, har fortfarande inte resulterat i nämnvärda praktiska framgångar. Det är emellertid viktigt att inte kasta in handduken. Den dag man medger att genterapin har varit en återvändsgränd, den dagen rasar nämligen läkemedelsaktierna på samma sätt som telekom-aktierna gjort det senaste året. (Detta varnade SIEM för redan för två år sedan). Och det får inte ske innan nyckelpersoner i företagsledningar och media sålt av sina aktier till pensionsfonder och småsparare. Sen kan aktievärdet få rasa bäst det vill. Månne AP-fonderna läser detta meddelande?

"Myt att Sverige är världsledande"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=70312&previousRenderType=5
Tre professorer i bioteknik dömer ut forskningen inom sitt eget område:

Efter IT-kraschen förs biotekniken fram som Sveriges nästa stora framtidsbransch. Inte minst regeringen tror att vi är en ledande forskningsnation på området. Det är en myt. Sanningen är att den grundforskning som kan skapa tillväxt och nya kunskapsintensiva jobb i landet är på väg att dö sotdöden. De statliga anslagen är för små och styrs dessutom ofta till fel projekt av forskningsbyråkrater och politiker, skriver professorerna Thomas Edlund, Lennart Philipson och Catharina Svanborg.
.....
Intressanta områden har då identifierats av någon oftast okänd grupp forskningsbyråkrater eller visionärer som anses besitta en närmast gudomlig förmåga att se in i framtiden. Politiker har också en viss förkärlek för dessa riktade satsningar, därför att de anses visa på handlingskraft och aktivitet.
Visionärernas roll inom den så kallade nya ekonomin, e-handeln och IT-branschen förskräcker och forskningen får inte gå i samma fälla.


SIEMs kommentar;
Nåja det kanske inte är så konstigt om ”visonära” politiker och byråkrater styr forskningen mot fantastiska nya tillämpningar - det är ju forskarna själva som målat guld och gröna skogar på väggen när det gäller den nya biotekniken, för att vigga utökade forskningsmöjligheter i form av anslag och anpassad lagstiftning. Undergörande nya mediciner har ju alltid funnits bakom hörnet, bara man slipper ta gammalmodiga etiska hänsyn och får en stor kasse pengar att förfoga över. Dessa uppblåsta förväntningar har SIEMs magasin pekat på under en följd av år .

Men nu är det snart obestridligt att resultaten uteblivit, att den nya biotekniken inte avkastat praktiskt användbara resultat, att naturen var mer komplex att förstå och kontrollera än vad man inbillade sig. En ny aktiekrasch, denna gång inom bio-industrin, är att vänta, och inför den gäller det att skudda ansvaret av sina fötter. Nu är det de politiska visionärerna som bär skulden till vad som än månne komma, inte ärelystna och överoptimistiska forskare i jakt på berömmelse, nobelpris och de unikt förmånliga vinstmöjligheter för den enskilde forskarenn som det svenska universitetssystemet rymmer. Och det gäller att rädda över så mycket skattemedel som möjligt i fåror som inte kräver några resultat överhuvudtaget.

När det gäller att rädda människans överlevnad och hälsa går vägen inte över laboratorierna, även om många försöker inbilla oss det. Hennes grundläggande biologiska betingelser är de samma som de varit under de sista hundratusen åren - rent vatten, frisk luft, bördig jord som ger fullvärdiga livsmedel och frihet från våld och förtryck. Det mesta som sker på laboratorierna är ett hot mot detta.

Elöverkänslighet och mobiltelefoner
i Helsingborgs Dagblad

<http://tidning.hd.se/13/hd0000.htm>
<http://tidning.hd.se/13/hd0011.htm>
<http://tidning.hd.se/13/hd0012.htm>
<http://tidning.hd.se/13/hd0013.htm>

<http://tidning.hd.se/14/hd0084.htm>
(utmärkt inlägg av Jan Åberg)
<http://tidning.hd.se/14/hd0088.htm>
<http://tidning.hd.se/14/hd0085.htm>

Mobilstrålning sätter fart på cancerceller

Ett av de områden där ”greenwashing” varit som intensivast har varit sambandet mellan mobiltelefoner och cancer. Här får tvättmästarna nog ännu mer att göra efter följande artikel i senaste numret av Ny Teknik:

Strålning från mobiltelefoner kan ge mer kraft åt cancerceller. Det visar en ny studie gjord av italienska forskare. I studien visar det sig att leukemiceller först hämmas av strålningen för att sedan börja växa kraftigt.

Det är cellbiologen Fiorenzo Marinelli och hans forskargrupp vid National Research Council i Bologna som berättar om sin studie för tidskriften New Scientist.

Forskarna har utsatt leukemiceller för elektromagnetisk strålning vid frekvensen 900 MHz, den frekvens som används i de flesta vanliga gsm-telefoner. Just leukemicellers livscykel är välkänd, och därför är det lätt att upptäcka när de beter sig onormalt.

<***>


Påverkar förmåga att reparera
de Pomerai är tveksam till om de italienska forskarnas resultat är reproducerbara. Men han hävdar bestämt att det håller på att växa fram en konsensus om att radiostrålning med lågt energiinnehåll kan skada arvsmassa genom att påverka dess förmåga att reparera sig själv.

- Celler med skadad arvsmassa som inte reparerats blir sannolikt mycket mer aggressiva cancerceller, säger han till tidningen.”


<http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=24295>

Artikeln i New Scientist finns på
<http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99992959> och innehåller ytterligare kommentarer och länkar.

Inte bara cancertumörer utan även t ex ALS misstänks nu ha ett samband med eletromagnetisk strålning, mera info om detta finns på (engelska) bl a på
<http://www.dhs.cahwnet.gov/ehib/emf/about.html>).
<http://www.dhs.cahwnet.gov/ehib/emf/RiskEvaluation/riskeval.html>.

http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/gate/archive/2002/10/17/emfs.DTL

Förbjud barn att ha mobil”
http://www.expressen.se/article.asp?id=127365
Förbjud barn att använda mobiltelefoner.
Och stoppa både mobiltelefoner och Dect-telefoner på sjukhus, skolor, dagis, bussar och i offentliga lokaler. Det kräver en stor grupp tyska läkare.

–Vi kan inte längre tro att följande saker beror enbart på slumpen, skriver läkarna i uppropet, som kallas Freiburger Appeal och sprids världen runt på sex olika språk:
Vissa sjukdomar är markant överrepresenterade bland människor som bor i lägenheter med hög strålning. Alltför ofta blir sjuka människor bättre eller helt friska på en relativt kort tid när strålningen minskas eller helt tas bort.

Sammanhang
Alltför ofta bekräftas att sjukdomar hänger samman med höga strålningsnivåer.
De över 60 läkarna, flera av dem professorer, är medlemmar i Igumed, en tvärvetenskaplig sammanslutning för studier miljöns påverkan på vår hälsa med säte i Bad Säckingen.
Under de senaste åren säger sig läkarna ha noterat en dramatisk ökning av allvarliga och kroniska sjukdomar, speciellt:
* Inlärnings- och koncentrationssvårigheter.
* Extrema variationer i blodtrycket.
* Rubbningar i hjärtrytmen.
* Hjärtinfarkt och stroke drabbar fler och fler i allt lägre åldrar.
* Allt fler drabbas också av migrän, utbrändhet, tinnitus med mera.
.....
Av Håkan Boström

*********************

HAR DU TID ATT HJÄLPA TILL?
SIEMs Magasin och MOTGIFT behöver ideella krafter, t ex Översättning, inläsning av material för web-radio , illustrationer, bildmaterial - eller vad du själv tycker behöver förbättras!

**********************************
Köp nya Huskurer och helhetsterapi! inb. 392 sidor, med bl.a 27 intervjuer
om alternativ medicin av Gunilla Boman. Pris 250 kr inkl. moms. Info om
boken se http://www.solrosforlag.se . Ring 021-12 90 76 el gebe@solrosforlag.se

**********************************

MÅ BRA!
människor, djur & natur
Välkommen till Relexs <http://www.relexs.tk>www.relexs.tk

**********************************

Terapeuter och hälsokostbutiker! Bli återförsäljare för Firma Vitals breda sortiment av kvalitativa hälso-produkter! Bra förtjänstmöjligheter och god service. Registrerat företag krävs. Se www.vital.o.se eller maila din postadress direkt till :firma.vital@swipnet.se för mer information.

**********************************

"TÄNK OM JAG VETAT DETTA FÖRUT! "
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs
Oumbärlig för terapeuter och dig som sliter med envisa hälsoproblem.
NU Nyskrivet avsnitt.om FIBRO OCH LEDPROBLEM

********************************

Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus! /siem/oronljus.html

Vi får allt fler förfrågningar från patienter över hela landet som söker terapeuter på sin hemort.! Hör av dig med adress och telefonnummer!
*******************************

URRP!? Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning ?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

LADDA BATTERIERNA!
Sov gott på Tempur! Pröva i 30 dagar!
http://www.klokast.se/Tempur/

**********************************

 

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni