Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

PicoSearch

SIEMs Månadsmagasin November 2003
Nyhetskommentarer bl a om

Läkarna värre än systembolaget? - SIEM hotat med rättsliga åtgärder - Det var på Hahnemanns tid ...- Äldres hälsa allt sämre - Förtidspensionärernas skara växer - Tufft läge för kommuner och landsting - Nytt förslag ska minska sjukskrivningar - Reklamtavlor ska minska sjukskrivningar - Barnfamiljer tåliga trots börda - Utredning: Fler måste arbeta längre - Allt fler överlever cancer - Bra cancervård bäddar för ekonomisk kris - Rykten stoppar poliovaccinering i Nigeria - DNA-register- Dr Phil - Tusentals protester mot 3G-master - The MMR Group case - Norska terapitips - Kinesiska terapitips - "Ge oss nyttigare livsmedel" - Unga äter smärtstillande mot ångest och stress - Till tekniska supporten - Subject: CIPRAMIL - Demonstration - Hepatit C-smittade ska spåras upp - Influensan är här - Influensan kan vara dödlig för barn - Överviktiga barn riskerar hjärtsjukdom - Israelisk barnmatsdöd utreds - Difenyl orsakade arbetsskada - Kemikalier dödar 340.000 varje år - Odlare förlorade reklamtvist med KF - Fiskätare riskerar få i sig för mycket gift - Totalförbud mot kvicksilver - Fler undernärda trots FN:s hungerkrig

Tidigare nr:

AV UPPHOVSRÄTTSLIGA SKÄL MÅSTE TIDIGARE NUMMER AV MÅNADSMAGASINEN ÖVERARBETAS.

DE HAR DÄRFÖR T V TAGITS BORT FRÅN WEB-EN.

FRÅGAN KOMMER ATT KOMMENTERAS I DECEMBERMAGASINET

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN


Ledare: Rävgryt


 

För att kunna bevara hälsan måste man hjälpligt förstå sig på kropp och själ. Det viktigaste för att förstå är att undvika att missförstå. När man missförstår tror man nämligen sig veta fast man inte gör det. Genom att tro sig veta blockerar man allt verkligt vetande, förstår ingenting men är heller inte beredd att lära sig något.

Ofta är utbildningsväsendets främsta mål just detta - att eleverna efter genomgången utbildning ska tro sig veta (och dessutom kunna inbilla andra detta) - dock utan att göra det. Därigenom blir de nämligen oemottagliga för allt vidare kunskapsinhämtande. Den som behärskar skolan behärskar därigenom den vuxnes tänkande. Den hand som gungar vaggan styr världen.

Den viktigaste källan för missförstånd om människans kropp och själ är i dag det medicinska paradigmet. Att analysera och kritisera det medicinska paradigmet är därför en av de viktigaste hälsofrämjande åtgärderna. På så sätt kan man undvika att falla i dess förrädiska gropar, och har möjlighet att begripa vad ens hälsoproblem egentligen visar och handlar om. Därför ägnar vi ytterligare ett magasin åt detta.

Medicin är inte vetenskap - utan skråregler!

Det medicinska paradigmet har utvecklats under årtusenden. Endast de senaste hundra åren har medicinen börjat kalla sig för vetenskaplig. Långt innan de vetenskapliga reklamskyltarna hade dock läkarskrået etablerat ett praktiskt monopol på sjukvårdande verksamhet, och häxjakt. Vad som kallas medicin är nämligen i verkligheten främst ett system för läkarskråets maktutövning och handel - inte för botande av sjuka. Många av de myter, hemliughållanden, halv- och hellögner som möter den som söker tränga in i den medicinska världen är obegripliga utifrån ett rationellt, biologiskt eller etiskt synsätt. De kan endast förstås som listiga medel att bygga upp och skydda själva läkarskråets maktställning. Åt detta förhållande kommer detta magasin till stor del att ägnas.

I början av sextiotalet varnade Eisenhower för det framväxande militärindustriella komplexet - en månghövdad hydra som i dunklet sökte bemäktiga sig politisk makt från de demokratiskt valda. Att hans varning var befogad ger dagens världspolitiska situation allt tänkbart stöd för. Emellertid finns det väl så stor anledning att i dag varna för det medicin-industriella-komplexet. Dess politiska makt är redan överväldigande, det som återstår för den enskilde är att värja sitt eget hem, sin familj och sitt eget tänkande mot dess herravälde. Detta medicinsk-industriella komplex bygger ännu i dag på en helt igenkännbar tradition från de medeltida skråna:

Skråorganisationerna föddes under medeltiden, då handelsstäderna snabbt växte, och de lokala hantverkarna ville skydda sig från konkurrens från kringvandrande arbetskraft. Genom allianser med varandra och den lokala fursten/borgmästaren kunde skråen slå vakt om sina näringspriviligier. Naturligtvis blev inte heller fursten lottlös - han fick ju tillhandahålla väktare som upprätthöll ordningen och kunde användas på allehand sätt, och kunde ju uppbära skatt och tullar från skråens medlemmar för detta. I praktiken kom skråorganisationerna att alltmer växa samman med statsapparaten - som t ex i den svenska Socialstryelsen.

Ordet har makt över tanken. Så har skråorganisationer ofta skaffat sig monopol över vissa ord - t ex det förnuftsvidriga begreppet ”läkare”. Den som kallar sig läkare måste vara godkänd av skråorganisationen för läkare, annars kan han sättas i fängelse.

Vad är en ”växare”?

En ”växare” skulle kunna vara en bonde, som i bästa fall får sin gröda att växa. Men bonden besitter emellertid såpass mycket förnuft att han inser att det är inte han själv som ”växer” grödan. Grödan växer av sig självt, bondens åtgärder kan underlätta eller försvåra för grödan att växa, och detta inser bonden. Den verklige bonden erkänner sitt totala beroende av naturens till stor del okända krafter, och skulle därför inte komma på tanken att tro att det är han som får grödan att växa. Den verklige bonden ser sig ofta som en naturens tjänare, inte dess herre.

På samma sätt är det med skadade och sjuka djur och människor: Oftast läker skadan, och oftast tillfrisknar den sjuke - med vård och behandling eller utan vård och behandling. Men den som läker och tillfrisknar är den skadade och sjuke - inte hans vårdare. Detta framstår tydligt för blotta ögat, och utgör en utmaning för det medicinska skrået.

Men ordet ”läkare” vill låta påskina att det är vårdaren som läker. I detta vill man söka påskina att utan läkare sker ingen läkning. Därmed söker läkarskrået etablera praktiskt monopol och makt över liv och död.

Läkarskråets första oskrivna lag är att alla skadade och sjuka måste behandlas av läkare.

Därigenom kan nämligen de naturliga biologiska processerna i människokroppen döljas och fördunklas: I stället för att sjukdomen uppfattas som en kroppens inbyggda naturliga skydds- och reparationsverksamhet, så framställs processen nu som läkarens kamp mot sjukdomen, med patienten som spelplan.

Det är som om du skulle ta med dig din kusin från månen som aldrig sett en fotbollsmatch förut. Du förklarar för honom att matchen är en teaterföreställning där den svartklädde domaren med pekningar och visslingar dirigerar bollens rörelser, och att spelarnas uppgift är att få bollen att röra sig efter hans vilja. Din kusin sitter andlös och följer spelet med stora ögon. Efter en stund säger han att det är ganska fascinerande men han inte förstår särskilt mycket. Du svarar att det krävs långa studier och mycket matcherfarenhet för att förstå spelet.....


Läkaren har alltså på så sätt tillskansat sig en huvudroll i pjäsen. Det gör att vi inte längre kan förstå det biologiska skeendet - vad pjäsen handlar om. Allt som sker med patienten kommer nu att tolkas som att ”läkaren” eller ”sjukdomen” har övertaget resp underläge.

Genom detta falska upplägg kommer läkarskrået alltid att vinna - oavsett den enskilde läkarens skicklighet eller oskicklighet. Om läkaren vinner över sjukdomen bevisar han skråets skicklighet och förtjänst, och måste få sin rättmätiga belöning. Och om ”sjukdomen” vinner, bevisas att läkarskrået behöver förstärkas med mera krafter och mera resurser och få mer att säga till om.

Ett illustrativt exempel på detta verklighetsfrämmande paradigm är det tankemönster som anges av uttrycket ”läkemedel mot xxxxx”. (Se http://www.klokast.se/siem/Mini.html för en genomgång av dessa stolligheter) När detta tänkesätt intrumfats i allmänheten är den närmast försvarslös mot skråets härjningar.


Det medicinska paradigmet är i grunden ett bondfångarknep för att förse det medicinska skrået med ständigt ökande resurser och belöningar. Varje iakttagelse eller påstående kan genom detta paradigm tolkas som ett argument för mer resurser till läkarskrået i dess kamp mot sjukdomar. Skadliga behandlingsmetoder som tar livet av patienterna kan man lätt leva med, de visar bara hur angeläget det är med mera resurser till skrået, så att metoderna kan utvecklas. Att patienter lider, dör eller deras tillstånd förvärras beror alltid på ”sjukdomens” utveckling och att skrået tilldelats otillräckligt med pengar av oförstående och snåla patientföreträdare. Och skulle folk tillfriskna visar det på skråets triumfatoriska framgångar - även om tillfrisknadena i praktiken beror på att skrået upphört med farliga behandlingar som tidigare regelmässigt tagit livet av patienterna. (Läs t ex om barnsängsfeberns och spädbarnsdödlighetens besegrande på http://www.klokast.se/Nyhet/Aug02.html )

Alternativen är enda hotet mot skrået


Det enda verkliga hotet mot skrået är att patienter helt undandrar sig behandling eller låter sig behandlas genom andra än skråets medlemmar. Sådana exempel skulle nämligen kunna visa att flertalet av skråets pompösa anspråk är rätt ogrundade: Folk tillfrisknar nämligen i stor utsträckning helt utan läkarbehandling, och läkarbehandling gör ofta patienten sjukare. Då detta faktum ändå måste erkännas uppfinner skrået vid behov och argumentnöd den mystiska ”placeboeffekten”. Genom detta - eller likvärdiga - begrepp söker läkarskrået förvandla naturens huvudregel (tillfrisknande utan läkarbehandling) till ettt mystiskt undantag, i stort behov av läkarundersökning och vidare forskning.

Kampen mot kvacksalvare, häxor och kloka gubbar är därför en heligare plikt för läkaren än att bota sina egna patienter. Varhelst han kommer i kontakt med sjuka eller skadade människor måste han ”av etiska skäl” se till att de undersöks och behandlas på något sätt. Han får aldrig sätta sig i den livsfarliga situationen att han passivt bevittnar - och därmed erkänner - en helt självläkande process. Därigenom omöjliggörs effektivt också varje saklig utanförstående värdering och jämförelse av läkarskråets verksamhet med alternativ.

Därför krävs inskolning av medborgarna från tidig ålder genom skräckpropaganda och intrumfad panikrädsla för att drabbas av ”sjukdom”. Allmänheten måste intalas att deras kroppar ständigt är utsatta för risker för och försvarslösa mot olika från intet uppdykande sjukdomar, och att deras enda skydd är att låta sig undersökas och behandlas av läkare vid minsta misstanke om sjukdom. Skolkare från läkarvården ska helst kunna hämtas med polis, t ex under förevändning av smittrisk eller annan allmänfarlighet. ”Etiska regler” ska tillåta läkare att under olika förevändningar tvinga sig på den som motsätter sig behandling för sig själv eller sina barn.

Ekonomiska motiv är i dag i regel tillräckliga för att upprätthålla behandlingsobligatoriet - utan läkare ingen anställning, ingen sjukpenning, ingen förtidspension. Till detta kommer att allt fler allmänna livsproblem i dagens kultur och massmedia ges en medicinsk tolkning, vilket får den olycklige och rådville att tro sig vara sjuk och därmed i behov av läkarbehandling. Att därmed sjukligheten ständigt når nya rekordhöjder (se föregående månadsmagasin) är ganska naturligt, men är naturligtvis bara ett argument för ytterligare resurser till läkarskrået.

Läkarbehandling ska vara obehaglig, riskabel och gärna skadlig

En nästan lika väsentlig grundsats för läkarskrået är att den behandling som erbjuds vid s k sjukdom ska vara riskabel eller direkt skadlig, framför allt för den som inte har ”rätt sjukdom” men ofta även för denne. Därigenom kan man motivera skråmonopolet - att endast läkare ska få ställa diagnos och ge patienten ”korrekt behandling” - ty amatörmässig diagnos och behandling skulle öka riskerna än mer.

Genom att utsätta en sjuk patient - som av biologiska skäl ofta är särskilt sårbar för nya skador och dessutom ofta har nedsatt förmåga försvara sig mot medicinska påfund - för skadlig behandliing och dystra prognoser kan man ofta framkalla biologiska reaktioner som avspeglar hur kroppen söker skydda sig mot och läka de nya skador den tillfogas. Eftersom alla sjuka måste behandlas utkristalliseras då inte så sällan ett återkommande och igenkännbart mönster av skador - symtom - behandling - nya skador - nya symtom - ny behandling som av läkare kallas kallas ”sjukdomens naturliga utveckling.” ( Det är t ex fortfarande outrett hur mycket av den framskridande klassiska syfilitiska sjukdomsbilden som egentligen härrör från skadlig behandling, bl a med kvicksilverpreparat. I dag kan väl HIV-AIDS-bromsmedicin-röran ge exempel på samma princip
Vårt moderna och vardagliga sjukdomspanorama bland barn - från vaccinering och glutenhaltig barnmat (introducerad av barnläkare) över sk öroninflammationer, antibiotikakurer, trötthetssyndrom, allergier, fetma och ungdomsdiabetes och utbrändhet i tjugoårsåldern - har till stor del samma karaktär.)

Genom att upphöra med vissa skadliga metoder vid vissa sjukdomar kan skrået vid behov registrera ”framsteg i behandlingen” i vissa sjukdomar , samtidigt som nya mystiska sjukdomar framträder till följd av ny medicinsk praxis med nya behandlingskador som följd. På så sätt kan man skapa intryck av en ständig förändring och utveckling där i grunden ingenting är nytt under solen. Den totala sjukligheten tillväxer dock i takt med de medicinska insatserna.

Att behandling - enligt strikta skråregler - dessutom bör vara obehaglig kan verka svårt att förstå. Men i förening med behandlingsobligatoriet - alla sjuka ska behandlas - sätter det ett mäktigt bestraffnings- och tortyrinstrument i händerna på skrået. Bedövning under operationer är t ex en relativt modern företeelse. De obedövade operationernas funktion har i dag ersatts med cellgiftsbehandling, som ofta förvandlar patienten till ett levande och avskräckande lik. Rädslan för sjukdom och rädslan för behandlingen går därmed hand i hand hos allmänheten, och bidrar till att vanligtvis förnuftigt folk i medicinska frågor tänker med reptilhjärnan i stället för med hjärnbarken. Att rötterna till detta går att hämta redan från bronsålderns demonutdrivningar är inte förvånande, Många har slagits om arvet efter översteprästerna. .

Starkt traumatiska erfarenheter skapar också ofta en psykisk prägling av individen. Det är t ex välkänt hur barn som utsätts för övergrepp själva i vuxen ålder ofta blir förövare. Det handlar då om att söka vinna kontroll över ångestfyllda situationer, genom att själv inta en aktiv roll, i stället för den passiva roll som erfarenhetsmässigt är så smärtsam. Välkänt är också att barn som undergått lång och svår sjukhusbehandling gärna själva drömmer om att bli läkare och ”hjälpa andra”. Ack ja.

Ett rävgryt av olika behandlingsmål

Det kan emellertid inte undvikas att patienter och anhöriga ifrågasätter behandlingen. De kan ofta med egna ögon konstatera att patienten inte blir bättre utan tvärtom sämre under behandlingen, och inte sällan avlider på kuppen. Enkla vetenskapliga observationsmetoder kan också ofta kasta djupa skuggor över behandlingsresultaten.

Det medicinska paradigmet löser detta problem (förutom genom statistiska manipulationer ) genom ett rävgryt av olika behandlingsmål. Läkarens uppgift sägs nu inte vara enbart eller främst att ”läka”, dvs bota, utan även att lindra, trösta och förebygga. Även lindrande och tröstande ska (i vart fall i dag) dock ske med vetenskapliga metoder, vilket gör att alternativ inte får komma ifråga. Vilken knarkhandlare som helst kan dock erbjuda både kortsiktig lindring och tröst vid vilket lidande som helst, men det bör alltså allmänheten inte påminnas om i onödan. Vetenskaplig lindring och tröst sker endast genom skråets vitrockade och legitimerade personal. Drogerna kan dock många gånger vara de samma.

Även ”botandet” och ”förebyggandet” utgör i sig rävgryt med olika förment vetenskapliga ut- och ingångar. ”Boten” kan syfta till t ex

- att patientens livslängd ska bli längre jämfört med någon annan existerande eller påhittad person/grupp (OBS dock att kortast livslängd av alla har läkarskråets egna medlemmar.)
- objektiv symtomlindring ( iakttagbar och välkommen funktionsförbättring eller smärtlindring)
- subjektiv symtomlindring (patienten uppger sig ”må bättre” dock utan någon märkbar funktionsförbättring)
- ”provvärdesförbättring” (laboratoriemässig förändring endast iakttagbar för läkare etc)
- att patienten ska anse sig nöjd med behandlingen
- osv


Dessa olika målsättningar gör att läkaren i varje praktiskt patientfall kan tillskriva sig viss framgång, demonstrerande den medicinska kompetensen : Även om patienten lider och förvärras så ”håller vi honom vid liv”, ”kan vi hålla honom smärtfri”, ”ser värdena bra ut”. Även om patienten dör så ”lyckades operationen” eller fick han ”ett lugnt slut”, eller ”dog han av något annan sjukdom än den vi botade”, eller ”var han tacksam för all den vård han fått”, osv.

Det sk sjukdomförloppet kan i dag för patienten ofta vara helt illusoriskt:

Ett avvikande laboratorieprov som upptäcks vid ”hälsoundersökning” leder till fördjupade undersökningar, förtvivlan och oro, operationer, strålning och cellgiftsbehandling, varefter proverna anses normala och patienten friskförklaras, utan att under denna långa plågsamma process själv uppfattat något som helst fristående eller plågsamt tecken på sjukdom - däremot talrika biverkningar av behandlingen. När allmänheten accepterat sådana sjukdomsdefinitioner är fältet fritt för skråets uppfinningsrikedom när det gäller att plundra patienter och skattebetalare.

Många erfarna läkare kan mellan skål och vägg erkänna att medicinen endast i undantagsfall kan sägas ”bota”; vad man också i bästa fall kan säga sig göra är att symtomlindra, smärtdämpa, uppskjuta förväntade och förment oundvikliga försämringar osv. (Begreppet ”broms-medicin” är här betecknande. )

Sedan skrået tillskansat sig möjligheten till s k förebyggande behandling - genom t ex vaccinering, screening, förebyggande medicnering mot t ex blodtryck och manipulering av andra laboratorievärden - kommer patienternas kroppar allt oftare att uppvisa tecken på de skador som de på detta sätt utsatts för. Detta leder till förmyade läkarbesök, och en växande flora av sjukdomsdiagnoser. Missstankar om behandlingsskador, vaccinationsskador, biverkningar etc avvisas naturligtvis redan från början av skrået, bl a genom undertryckande av information och undermålig biverkningsrapportering.

Skråets nästa grundsats är att endast skråets medlemmar anses begripa sig på och kunna värdera skråets verksamhet.

Endast goda och lojala företrädare för skrået får släppas in som nya medlemmar - lärling, gesäll eller mästare. Den som blivit medlem av skrået har rätt till skråets beskydd, men måste också underkasta sig dess normer, under hot om att i värsta fall annars bli utesluten. Att bli medlem av skrået ska därför vara dyrt och kräva stora uppoffringar. Att bli utesluten ur skrået betyder yrkesförbud, förlust av försörjningsmöjligheter, status och anseende. Den investering av arbete och pengar man gjort för att bli medlem av skrået är då bortkastad. Få lägger sina samlade besparingar på att köpa en Rolls Royce, för att därefter med berått mod köra den utför ett stup och förvandla den till skrot, eller öppet förtala sin bil inför simpla volvoägare. Att den kvalificerande utbildningen ska vara lång, svår och kostsam är därför ett självändamål - den ska bibringa den hänförda allmänheten föreställningen om bedövande stor lärdom och kompetens, samt borga för att ingen Walraffande katt smyger sig in bland hermelinerna.

Skråmedlemmars kritik och röjande av skråets hemligheter leder till de yttersta straffen. De få läkare som inte respekterar skråreglerna utsätts för isolering, förtal och inte sällan ekonomisk ruin. Frimureri garanterar stöd för det medicinska paradigmet också från andra skrån. Kritik från den som inte tillhör skrået kan alltid avfärdas som okunnig och löjeväckande. Det innebär bl a att även politiker helst talar om annat, och undviker att gå i konfrontation med läkarskråets företrädare. Det är trots allt lättare att klämma mer pengar till vården ur skattebetalarna.

SIEMS öppna kritik av det medicinska paradigmet delas av rätt många i detta land, det får vi belägg för genom mail och telefonsamtal, samt ökande surfarsiffror. Närmast alla supporters vägrar emellertid att själva framträda med namn o bild, ofta med hänvisning till att man är rädd för att läkarskrået ska hämnas genom vägran att sjukskriva, pensionera, smärtlindra osv. Även ett fåtal kritiska läkare anger alltid samma reservationer - du kan ju ta upp det här, men får inte referera till mig.

Men det är under dessa förhållanden som alternativmedicinare och komplementärmedicinare ska söka verka. Komplementärmedicinen väljer att - efter det egna skråets obligatoriska utbildning i ”basmedicin” av ovan beskrivet slag - söka en yrkesroll som lågstatusmedlem i läkarskrået, vilket kräver obrottslig lojalitet mot skråreglerna, i utbyte mot en eller annan smula från obduktionsbordet.

Alternativmedicinaren får nog även fortsättningsvis leva i röken från kättarbålet. Men det är bara att låta det ryka. Det enda sättet att rensa upp i ett rävgryt är nämligen att röka ut det. Då tvingas hönstjuvarna förr eller senare ta till flykten.

Trädet november 2003


Ulf Brånell

Läkarna värre än systembolaget?
Följ följande spännande läsning

Miljarder satsas för att påverka svenska läkare
<http://shorl.com/dajorupovojy>
Ny granskning väcker oro
<http://shorl.com/defrogrydeposta>
Prislappen varierar
<http://shorl.com/belestutystipi>
Sponsrade resor stoppas
<http://shorl.com/daprynujehiru>
Skattebetalarna står för kalaset
<http://shorl.com/fegrelupuprigru>
Slut med gratislunch
<http://shorl.com/begrarybibryhy>


SIEM hotat med rättsliga åtgärder

I vårt majmagasin 2003 hade vi citerat en särskilt okunnig och kritiklös artikel i Aftonbladet med rubriken ”Vitaminer kan göra dig sjuk ”. Vi hade tillskrivit journalisten med förfrågan om hennes källor för artikeln, och svaren var så anmärkningsvärda (och upplysande) att vi fann för gott att publicera dem. Nu har vi av Aftonbladet hotats med rättsliga åtgärder om vi inte omedelbart plockar bort artikel och brevväxling ut SIEMs website - med hänvisning till upphovsrättslagarna. Dessutom anser journalisten skriftväxlingen utgöra privatbrev, vilka inte må publiceras med hänsyn till privatlivets helgd.

Ack ja. Vi kan inte lägga vår dyra tid på juridiska tvister, utan har skurit bort de aktuella citaten på websiten. Aftonbladets trovärdighet som informationskälla torde knappast öka genom detta. Vi har också alla följt vilken respekt Aftonbladet självt på sina spalter visar för olika personers privatliv.

Att något är helsjukt är uppenbart. Det torde inte vara vitaminernas fel i alla fall


Det var på Hahnemanns tid ...

Ur Scanpharmas nyhetsbrev hösten 2003:

”Som tillverkare får man leva med att myndigheterna sätter allt större krav på oss. Nu skall naturläkemedel registreras enligt regler för vanliga läkemedel.. Detta medför kostnader som ligger på 100.000-tals kronor per naturläkemedel. Även kraven på homeopatika skärps. Smekmånaderna är sedan länge över mellan Läkemedelsverket och oss tillverkare. Enda sättet att klara ekonomin är att öka priserna - tyvärr.

Hur får man då patienter så det räcker till att leva på?- en fråga jag ofta får höra. Svaret är genom att bota. Erfarna terapeuter säger: med resultaten kommer patienterna. Nöjda patienter är vandrande reklampelare som inte kosstar pengar. ...

Några enkla råd:

Använd gamla beprövade medel som bas för din behandling - pröva dig försiktigt fram med nya preparat
Lyssna på de som har lång erfarenhet och kan leva på sin praktik
Studera - för att bli en duktiv alternativmedicinare - inte för att uppfylla krav som andra försöker pådyvla dig - utan av eget intresse
Arbete lagligt . Det ger branschen dåligt renommé att sälja homeopatika som saknar innehållsdeklaration och namn på tillverkare.”


SIEMs kommentar: Ja, om det vore så väl. Men det är det inte. För femtio eller hundra år sen kunde en god hantverkare försörja sig som urmakare, skomakare, smed eller skräddare - men det kan han ( oftast ) inte längre. Det handlar inte om att hantverksskickligheten minskat. Det handlar om att kostnadsläge och teknikutveckling gör arbetskraft allt dyrare och varor allt billigare. Detta är i sin tur hemligheten bakom de s k ökande reallönerna. Och det gör tyvärr(?) att hantverkarens ”långa erfarenhet” ofta inte är användbar i den värld vi i dag lever.

Tänk att säga till en arbetslös städerska ”- det gäller bara att städa rent och fort nog, så får du arbete!”. . Nu har nog städerskan större möjligheter än den arbetslösa homeopaten: Men myter får som vanligt frodas utan granskning inom medicinens värld - även naturmedicinens. Skolmedicinen har mångdubbelt fler patienter än alternativmedicinen. Men beror det verkligen på att skolmedicinen botar fler? I så fall behövs väl inga homeopater alls? Eller beror den ojämna kundtillströmningen på saker som har att göra med information, okunnighet, lagstiftning, ekonomiska villkor, osv?

Det är orättvist mot de välutbildade och kunniga alternativterapeuter som efter åratals egenbetalda studier tvingas ge upp sina yrkesambitioner för i stället att försörja sig som pottömmare, att säga att de har sig själva att skylla, de jobbar på fel sätt och med fel preparat. Vad ska man då säga om skolmedicinen?

Den som i dag är ”färdigbehandlad” av skolmedicinen och tappat tron på denna, har oftast inte fem öre över till någon alternativvård. Sjukdom leder i dag ofta till social isolering, av sådan dignitet att även om man blir ”botad” har man få eller inga att berätta det för. Och vägen tillbaka till hälsa är långre och svårare ju mer sönderskuren och läkemedelsförgiftad man är. Men detta har ingen betydelse i Scanpharmas nostalgiska värld.

Det är ingen idé att tro att alternativ/komplementär-skrået och dess olika branscher skulle sitta inne med lösningen på folkhälsoproblemen. De har fullt upp med att överleva själva, hur skulle de orka? Och det är tveksamt hur länge man överlever om man inte vågar se att världen förändrats sedan Hahnemans tid.

Äldres hälsa allt sämre
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=202004&previousRenderType=6
Äldres hälsa har blivit sämre de senaste tio åren. I vissa fall till och med betydligt sämre, enligt en ny studie. Mer än hälften av männen mellan 77 och 84 år anser nu att de lider av ohälsa. Över lag är dock kvinnor sjukare.
...
När det gäller att själva skatta sin hälsa totalt sett ansåg en tredjedel av männen mellan 77 och 84 år att de led av ohälsa år 1992. Tio år senare ansåg mer än hälften av männen i samma åldrar att de led av ohälsa. När det gällde de allra äldsta männen och när det gällde kvinnorna hade inga större förändringar skett.
Värk i exempelvis skuldror, rygg och höfter har däremot ökat för såväl män som kvinnor i samtliga åldersgrupper och likaså cirkulationsbesvär som bröstsmärta, yrsel och högt blodtryck. De stora könsskillnaderna kvarstår när det gäller värk och cirkulationsbesvär - kvinnor har oftare sådana besvär.
Nedsatt rörlighet och funktionsförmåga är vanligare bland kvinnor. Också här syns försämringar mot för tio år sedan. En förklaring kan vara att fler räddas till livet i dag, men till priset av nedsatt hälsa.
- Detta är en välfärdsstatens paradox, säger Mats Thorslund.
Ju duktigare sjukvård, ju fler gamla och sjuka kan leva längre. Allt färre tycks dö "knall och fall" och det verkar som om kvinnor befinner sig i slutfasen längre än männen....Kari Molin

SIEMs kommentar: Ett gott skratt är det bästa sättet att förlänga livet, och denna notis är en verklig höjdare: Enligt det medicinska paradigmet /läs månadens ledare/ är alltså även en försämrad folkhälsa ett bevis på hur ”duktig” sjukvården är.

Naturligtvis haltar resonemanget sakligt sett på båda benen, men det gör inget, det är ju bara tillkommet för att lura journalister och politiker. Sådana granskar aldrig medicinens argument med kritiska ögon: Argumentet är alltså att ”den duktiga sjukvården” de senaste tio åren räddat en mängd 67-74-åringar från att dö knall och fall, och att dessa nu i stället framsläpar sitt liv i ohälsa och därmed orättfärdigt belastar hälsostatistiken. Bevis saknas dock helt på att det är just dessa som svarar för den ökade ohälsan. Och vilka räddningsinsatser som vidtagits mot vilka personer är fullkomligt oklart.

Vad är/var då anledningen till knall-och-fall-döendet under tidigare årtionden?

I vanliga fall brukar man framställa ohälsa som ett gradvis förvärrat tillstånd, vilket så småningom leder till och avslutas med döden. Men här vänder Mats Thorslund helt på kuttingen - somliga människor ska naturligen och plötsligt dö knall och fall. Först efter att nuförtiden mirakulöst räddas till livet av den duktiga sjukvården utvecklar dessa alltså kronisk ohälsa.

Sådana sjukdomar finns inte. De enda händelser som rimligen kan svara mot detta märkliga bak-o-fram-vända scenario är fysiska olycksfall och kemiska förgiftningar, där en snabb insats kan rädda livet, ibland dock till priset av kroniskt nedsatt funktionsförmåga. Men i statistiken finner vi inga dramatiska förändringar vare sig av förgiftnings- eller olycksfall under denna period.

Vi vågar dock påstå att de något vanligare ”knall-och-fall-dödsfallen” under tidigare decennier till inte så liten del berodde på fler misslyckade och meningslösa kirurgiska operationer, samt ett då ymnigare bruk av vissa riskabla läkemedel - exempelvis Waran. Den ökande ohälsan bland äldre i dag beror alltså delvis på att sjukvården inte länge har ihjäl riktigt lika många pensionärer som tidigare.

Till en annan del beror den ökande ohälsan på en ökande medicinering av äldre. Merparten av den beskrivna ”äldreohälsan” utgörs i själva verket av kroniska förgiftningssymtom. Under de senaste åren har den genomsnittlige pensionären fått dosen ökad från sju till nio mediciner.

När folkhälsoförståsigpåarna i vanliga fall ”debatterar” sjukfrånvaro och förtidspensioner brukar det emellertid heta att ”ingenting tyder på att folkhälsan har försämrats”, utan de stigande sjuktalen beror på att folk har så liberala attittyder till sjukskrivning och överutnyttjar försäkringssystemen. Alltså kan hälsan enkelt återställas med politiska beslut om nya regler. Långsamt börjar denna idiotfasad nu alltså spricka och flagna -i vart fall vad gäller de äldsta.

Förtidspensionärernas skara växer
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=1804&a=143666

Aldrig har det funnits så många förtidspensionärer i Sverige som nu, över en halv miljon. I år har skaran växt med nästan 20.000 personer, nära 4 procent.
Det visar nya siffror från Riksförsäkringsverket. Hittills i år har förtidspensionärerna kostat 7 miljarder kronor mer än under samma period förra året.
Trenden för antalet sjukskrivna är däremot det motsatta. Regeringens mål är att halvera sjukförsäkringarna och sjukskrivningskostnaderna fram till 2008.
Förtidspensioneringarna ökar stadigt
Enligt de senaste siffrorna från Riksförsäkringsverket (RFV) finns det 502.300 svenskar med sjuk- och aktivitetsersättning, som det numera heter.

Förtidspensionärerna ökar stadigt sedan 1980-talet. År 1993 blev runt 60.000 svenskar förtidspensionerade, sedan sjönk det till 40.000 under åren 1995-1998 för att åter öka till 64.000 under 2002. Hittills i år har 61.000 fått sjuk- eller aktivitetsersättning.
.....

SIEMs kommentar: Ja, så här håller man på : Genom att periodvis skyffla över de sjuka från kategorin sjukskrivna till förtidspensionärer, och lite senare åt andra hållet, så tror man sig kunna dölja det verkliga förhållandet: Folks verkliga hälsa blir löpande allt sämre.

Tufft läge för kommuner och landsting
http://sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=318394
Det ekonomiska läget i kommuner och landsting är mycket ansträngt, det skriver landstings-och kommunförbunden i sin ekonomiska rapport. Underskotten beräknas bli lika stora i år som förra året, omkring 7 miljarder, trots den största skattehöjningen på 25 år.

Nytt förslag ska minska sjukskrivningar
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=324564
Kommunförbundet och Landstingsförbundet föreslår en gemensamt en modell som ska minska sjukskrivningarna. Den går ut på att den vinst samhället gör om sjukskrivningarna minskar ska fördelas mellan stat, kommuner och landsting, vårdhuvudmännen.

SIEMs kommentar: En seger för läkarskrået, som länge kastat lystna blickar på de pengar som betalas ut till de sjuka i form av förtidspensioner och sjukpenning. Man låter påskina att mer pengar till sjukvården skulle ge friskare och arbetsförare befolkning. Verklighetens siffror talar ett annat språk - ju mer pengar till sjukvården desto sjukare folk. Läs föregående magasin - http://www.klokast.se/Nyhet/Okt03.html

Reklamtavlor ska minska sjukskrivningar
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=318098
...
Med hjälp av en affischkampanj vill Försäkringskassan få var och en av oss att bidra till att minska sjukskrivningarna. Med start i helgen och ett par veckor framöver kommer bilder på okända sjukskrivna sitta på bussar och annonspelare.

Med frågan ”Har du sett Eva eller Göran eller Moa” uppmanas vi att ringa en sjukskriven. Det handlar om att påverka våra attityder, säger Siwert Gårdestig, avdelningschef på Riksförsäkringsverket.

–Den enskilt största orsaken till den ökande sjukskrivningen är den glidande attitydförändringen...

SIEMs kommentar: Den ökande sjukfrånvaron ska ersättas med sjuknärvaro, trots de problem som sjuknärvaron åstadkommer. Någon ökad frisknärvaro är tydligen utom allt hopp.

Barnfamiljer tåliga trots börda
SVT INRIKES Publicerad 16 november

Trots en tung sjukdomsbörda är de svenska barnfamiljerna extremt tåliga och går inte till läkare i onödan. Det visar resultaten från en studie bland drygt 800 småbarnsfamiljer i tre landsting, avslöjar Rapport. Familjerna har fått föra dagbok över sjukdom, antibiotikaanvändning och frånvaro från dagis, skola och arbete. Dagisbarnen visade sig vara sjuka 1/3 av tiden, men bara 27 proc var hemma. Av de dagar de var hemma utnyttjades föräldrapenning för vård av sjukt barn i mindre än tio proc av fallen. I övrigt pusslades med t.ex. semester.

Studien om barnfamiljernas sjukdomsbörda visar också att det finns mycke stora skillnader mellan antibiotika förskrivningen mellan olika kommuner och att detta inte beror på någon skillnad i sjuklighet. Enligt Christer Petersson, distriktsläkare i Växjö, spräcker studien myten om att barnfamiljer springer till doktorn i onödan så fort barnen hostar eller blir snuviga. Givet antalet symptomdagar så är det bara i några få procent som man söker doktor.


SIEMs kommentar: Hur kan det komma sig att i vårt moderna land trots all sjukvård och alla ”sjukdomförebyggande” vacciner och läkemedel så lider de svenska barnfamiljerna av ”en tung sjukdomsbörda”, där barn är sjuka en tredjedel av sitt liv? Och hur kan det komma sig att man bevisligen underutnyttjar föräldraförsäkringen, när samma föräldrar antas ha så liberala attityder till sjukskrivning att sjukskrivningssiffrorna skenar? Den här notisen kommer nog att tigas ihjäl. Den passar nämligen inte politikers och läkarskråets verklighetsbild.

Utredning: Fler måste arbeta längre
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=1804&a=135831

Arbetslivet måste förändras så att fler orkar arbeta längre upp i åldrarna. Det är en slutsats av utredningen Senior 2005, som lades fram i dag.
Ordföranden, biskop Claes-Bertil Ytterberg, sade på en presskonferens att varannan måste arbeta till 79 års ålder om man ska behålla dagens balans mellan förvärvsarbetande och andra.
Utredningen lägger fram 100 förslag som bl.a. syftar till att "riva ålderstrappan" och ta bättre vara på de äldres erfarenheter....


SIEMs kommentar: I okotobermagasinet beskrev vi hälso- och sjukvårdspolitikens totala haveri. När allt hopp är ute kallar man på prästen. Sen får han underrätta de närmast anhöriga. Risken är ju inte så stor att de bär hand på en sådan budbärare, nån anständighet får ju folk ha. Nån anständighet behöver däremot utredare inte ha., Så mycket till intet förpliktande gallimatias om ett konkret och angeläget problem var det länge sen vi läst.

Denne biskop sätter alltså sitt hopp till en verklighet som inte är, där massjukskrivna fyrtioåringar återkommer som arbetsföra och vitala åttioåringar. ”Ett allas krig mot alla och ett sönderfallande samhälle” blir resultatet om inte detta infrias, säger biskopen., Och ropar på mera utredningar, vars resultat möjligen kan nyttiggöras som långvårdsblöjor.

Framtidens historiker kommer att betrakta dagens politiska och ekonomiska härskara med förfärat förakt och nyfikenhet: På samma sätt betraktar vi i dag Semmelweiss läkarkollegor - de som vägrade ens tvätta händerna på väg mellan obduktionsbord och förlossningssalar. Undfallenheten inför den medicinska diktaturen kan bli vår död.


Allt fler överlever cancer
SVT INRIKES Publicerad 5 november
Dödligheten i cancer minskar. De som drabbas i dag lever i genomsnitt fyra år längre än de som insjuknade på 1960-talet. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Bäst är prognosen för barn. 85 proc lever efter fem år. För 40 år sedan var motsvarande siffra 35 proc. I dag överlever nära 90 proc av de barn som fått leukemi mot 4 proc på 1960-talet. Den ökade livslängden beror på att cancerformer med dålig prognos minskat, att cancern upptäcks tidigare samt att vården och medicinerna blivit bättre.


SIEMs kommentar: Eftersom denna typ av ”nyheter” ständigt droppar ned i nyhetsflödet påminner vi om vår cancerbroschyr på /siem/cancer.html . Där gör bl a cancerläkaren Ulrik Dige klart att de gynnsamma resultaten till stor del handlar om statistiska manipulationer. Men denna ”nyhet” släpptes ju dagarna innan forskningen skulle kräva mer pengar via massmedia. Någon kritisk granskning behöver ju inte skolmedicinen befara i massmedia., så det är bara att trumpeta på.

Dessutom borde forskningen ( med ledning av månadens ledare ovan) undersöka hur många av de barn som dog på sextiotalet som i själva verket dog till följd av den synnerligen aggressiva cancerbehandling som då tillämpades. Bakom siffrorna kanske en annan verklighet skulle visa sig. (I ”dödsorsaksstatistiken” skiljer man nämligen inte på att ”dö i cancer” och att ”dö av behandling mot cancer”. Kan vara bra att veta... )


Bra cancervård bäddar för ekonomisk kris
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=202468&previousRenderType=6
Samhällets kostnader för cancer kommer nästan att fördubblas fram till år 2020, till drygt 53 miljarder. Mest ökar kostnaderna för vård, såväl sluten som öppen, och för läkemedel. Detta enligt en rapport från Cancerfonden.
.....

SIEMs kommentar: Begreppet ”cancer” utgör ett av läkarskrået väl inarbetat varumärke, värt många miljarder, som synes. Sådana kättare som dr Hamer - vilka punkterat de ihåliga vanföreställningar skrået sprider - är numera närmast tystade och ihjältigna. (Se dock /siem/hamar.html ) Skördetiderna väntar för läkemedelsbolagen - 53 miljarder i nästa tugga.

Inarbetning av ett varumärke sker tills att vi - konsumenter - registrerar det och reagerar med reptilhjärnan - med åtrå eller flykt. Det viktiga är att vi inte använder förnuftet för att analysera det budskap vi möter. När det handlar om cancer ska härjade överlevare ur koncentrationslägren påminna oss om människans oändliga lidanden, vår egen futtighet inför domedagen, och med en ledsen blodhunds fårade ansikten vädja om våra enkla penningbidrag till att lindra mänsklighetens smärta. Varumärket och dess saluförare svarar emellertid inte mot det humanitära skådespelet, cancer är ett av de kommersiellt mest lönsamma marknadsområdena och forskarna väl betalda. Men det medicinska paradigmet förvandlar även okunnighet till ett försäljningsargument. Men tänk om jag försökte driva bilverkstad och värva kunder med argumentet att jag vet så lite om bilmotorer...

SIEM granskade geschäftet Cancerfonden i januarimagasinet 2003. Den slutsats vi drog är att Cancerfonden är läkemedelsbolagens förlängda arm för forskning och marknadsföring. Hade den inte finanierats av insamlingar så hade läkemedelsbolagen själva fått svara för denna verksamhet.

Rykten stoppar poliovaccinering i Nigeria
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=313110
Muslimska ledare i Nigeria stoppar Världshälsoorganisatinen WHO:s planer på att vaccinera nigerianska barn mot polio. Orsaken är ett rykte i Nigeria, att västvärlden - och framförallt USA - vill hejda befolkningsexplosionen i landet, genom att förse barn med ett förorenat Polio-vaccin, som i sin tur sägs orsaka AIDS, cancer och göra barnen sterila.

Ryktet har fått tre provinser i norra Nigeria, som styrs enligt islamska Sharia-lagar, att stoppa WHO:s planer på nöd-vaccinering av 15 miljoner nigerianska barn, trots att WHO bedyrar att vaccinet är samma sorts vaccin som används i övriga världen.
Nigeria står för hälften av världens polio-fall, och nästan alla finns i just norra Nigeria.

SIEMs kommentar: I radionyheterna 23 nov rapporteras emellertid att de tester av vaccinerna man nu skyndsamt genomfört visar att de är helt oskyldiga och inte orsakar sterilitet, AIDS eller cancer. Det påminner oss om den gamla historien från ett antitobaksmöte i Uppsala i början av seklet, där föreläsaren lär ha avslutat med orden ”..Så akta er för den första cigarren, pojkar, ty med den följer också dryckenskap, sedeslöshet och dåliga kvnnor:” Varvid den berömda kommentaren kommit från auditoriet: : ”Och var finner man denna sällsynt goda cigarr?”

Den som läser t ex Alan Phillips genomgång av vaccinationsmyterna finner dock att poliovaccinet - förorenat eller ej - ändå kan vara synnerligen riskabelt, http://www.klokast.se/siem//vaccinering.html
Men Phillips följde väl också sharialagar och behöver alltså inte heller tas på allvar?

DNA-register?


Allmän medborgerlig DNA-registrering förespråkar en debattör i Ring P1 den 28 oktober. Han kan överhuvudtaget inte se några vägande argument emot detta sätt att säkra och underlätta polisers och domstolars arbete.

Historielösheten är påfallande. Det är knappt sextio år sedan detta land med knapp nöd undgick en nazistisk ockupation, dvs övertagande av all offentlig information och makt. Ett betydande antal svenskar får först i dessa dagar upprättelse för den hemliga SÄPO- registrering de utan sin vetskap varit utsatta för, men som haft ingripande verkningar för hela deras liv. De norska tyskbarnens behandling utgör först nu något man vågar prata om i Norge. Svenska barn nekas försäkringsskydd sedan försäkringsbolagen fått glutta i BVC.s journalanteckningar. Totalitära och frihetsinskränkande åtgärder diskuteras dagligen i den s k terroristbekämpningens kölvatten. Fortfarande utsätts svenskar för rättslöshet och myndighetsövergrepp genom USA-dikterad svartlistning. Mörkläggningar, lögner, maktmissbruk, blåljug och nepotism är normala företeelser inom maktapparaten - också den som kallas demokratisk.

- Det är väl inget som skiljer DNA-registrering från andra medborgarregister, säger den godtrogne. Jo, det är det. Vad gäller i stort sett alla andra personuppgifter i brott- och terroristmål kan s k teknisk bevisning ställas mot annan teknisk bevisning och mot vittnesmål. Ett alibi eller ett foto kan fria, vittnesmål kan vägas mot varann, rimliga tvivel kan förekomma. Men när det gäller DNA-bevisning har laboratoriet enväldig makt, och gör anspråk på att komma med den enda och slutliga sanningen. Juryn behöver inte sammanträda, andra bevis och vittnesmål behöver inte värderas..

Laboratoriernas resultat kan inte värderas av lekmän och allmänhet, DNA-bevisning anses utgöra dom utan apell. Den dag ett enda DNA-utlåtande bevisas vara felaktigt raseras den grund på vilken rättssystemet nu byggs. Den enskilde står alltså i rättsalen mot hela det medicinska och vetenskapliga rättssystemet, och MÅSTE ha fel. Allt annat vore förödande för systemet och rättsapparaten. Det är spel mot ett mål.

Vem har då makten över laboratorierna? Att laboratorier inte är ofelbara har statsmakten själv understrukit genom sitt famösa ingripande mot Medanalys. Makten över laboratorierna blir i framtidens maktkamper lika viktig som makten över säkerhetsstyrkorna i Palestina. Vad kan inte ett intrigerande SÄPO, eller en vanlig maktmänniska i det rättsmedicinska laboratoriet åstadkomma - utan någon möjlighet till utomstående granskning? Betydligt större möjligheter till maktmissbruk än några hyreslägenheter till barnen öppnar sig - möjliigheten att utan apell avlägsna eller misskreditera vem man än önskar. Vem kan tro att maktmänniskor av dagens kaliber skulle låta sådana möjligheter förbli outnyttjade? Att samla för mycket makt på ett ställe, det straffar sig - det visar historien.

Frågan kan därtill tjäna som illustration till medicinens förändrade roll i samhället. Allt mindre förväntar vi oss att bli friska av de allt kostsammare medicinska insatserna - vilket är en fullt korrekt bedömning. I stället är medicinen alltmer en del av en poltisk-ekonomisk maktappararat , med uppgift att att sortera och granska inidivder: bevilja eller avslå försörjning på det allmännas bekostnad, anställning, försäkringsåtaganden, droger, fastställa faderskap och rättsintyg,

Att detta ens ska behöva sägas är ett olycksbådande tecken. Att den nya mobilteknik som framtvingas i strid med lokala motståndsrörelser alltmer tycks vara inriktad på att skapa ökad kontroll av enskilda är ett annat. Den hypnotiska sömnen ligger tung över landet. Uppvaknandet kan ske i kedjor.

Dr Phil

I början av november tog vi bort dr Phil ur programtablån med följande kommentar:

Ibland är måttet rågat: Dr Phil framstod i onsdagsprogrammet denna vecka tydligare än någonsin som just den patriotiska ”American-way-of-life”-propaganda programmet utvecklats till. Den ohöljda mobbing av krigsmotståndare som han ägnade sig åt, gjorde i vart fall vårt val enkelt: I fortsättningen får den som vill titta på eländet hålla rätt på Dr Phil:s programtider själv.”


Reaktionerna har varit blandade, några plock:

Hej!
Bra att ni skippar Dr Phil, han är ett hot mot mänskligheten! Det är min åsikt! All dynga han sprider ut i tittarnas vardagsrum! Har sett programmet ett fåtal gånger. När han började promota psykofarmaka som är det största hotet i vårt samhälle idag så fick jag fullständigt nog av rappakaljan! Ha en skön och trevlig helg! Hälsningar MB
....
Hej Ulf! Jag reagerade precis likadant på Dr Phil som du, jag har faktiskt tyckt bra om hans program. Men efter detta bojkottar jag honom. Må så gott hälsar L
...
Instämmer om Dr Phil - en stor besvikelse! Han strök med ena handen och slog med den andra på ett väldigt fult sätt. Där förlorade han många supporters! MEN, man får inte glömma att han är bra när han håller sig till sitt ämne! Trevlig Helg!  E

Det tycker jag faktiskt är väldigt synd, eftersom hans program på det hela taget är klart sevärt. Jag hade hoppats att Ni ville tillhandahålla den servicen till Era prenumeranter - det är mig veterligt enda stället man kan läsa om innehållet i förväg. Och... faktum är han själv tog avstånd från kriget i Irak?! Mvh E


Ämne: Tusentals protester mot 3G-master
Nedanstående text fanns på text-TV idag. Jag bifogar även länken. Sista raden är synnerligen intressant, dels på grund av att detta uttalande görs av SiF. TYVÄRR noterar jag enligt byggnadsnämnden här i min kommun, att dom  meddelat att 3G har ett "betydande allmännintresse" vilket går stick i stäv med SiF:s bedömning - och även min! Personligen tror jag inte heller våra småfåglar känner något behov är imponerade eller av denna 3G-utbyggnad - biologiskt sett!  
                                         
Tusentals protester mot 3G-master                                                
Närmare 3.000 överklaganden mot planerade byggen av 3G-master harinkommit till landets länsstyrelser.   En eller flera personer eller föreningar står bakom överklagandena,rapporterar Sif-tidningen.   Orsaken till överklagandena är rädsla  för att strålningen ska vara farlig eller att masterna stör landskapet.    
                                         
PTS mål är att alla svenskar ska ha tillgång till tredje generationensmobilnät till årsskiftet. Enligt Sif-tidningen baseras dock utbyggnaden på industripolitik
medan de vanliga konsumenterna inte upplever något behov.”
 
Häls// Tommy Roxenstein

The MMR Group case
http://www.jabs.org.uk/
Rättshjälpen har dragits in till 1000 engelska föräldrar med barn som de hävdar har skadats av MMR-vaccineringen. Indragningen sker just när de medicinska bevisen för sambandet mellan autism och MMR-vaccinering börjar bli helt säkerställda. Läkemedelsbolagen gör nu allt för att hindra barnen från att bli undersökta på ett korrekt sätt, innan rättegången lagts ned. De värsta konspirationsteorierna tycks kunna besannas. Se http://www.jabs.org.uk/ för hela historien (engelska)

Norska terapitips
 Jeg er veldig imponert over din side her på nettet. jeg har veldig lyst til at du skal høre litt om hva tankefelt terapi er. Den perfekte hjelp i forhold til sjokk bearbeiding!!!
 Vær så snill.... Klikk deg inn på TFT NORWAY. DETTE, SAMMEN MED hAMER SINE OPPDAGELSER KAN BLI REDNINGEN FOR UENDELIG MANGE MENNESKER.
 Takk for at du tok deg tid til å lese dette.
 hører gjerne fra deg ang din mening om dette. For kontakt med Norges mest erfarne se, www.tftnorway.com Mats J Uldal er den i europa som har lengst erfaring med TFT.
Med vennlig hilsen Anita B Egebakken


Kinesiska terapitips
Hej, Ulf! Tack för utskick. Jag har börjat med Falun Gong och jag tror det faktiskt kommer att hjälpa mig med mina eksem och så. Jag ser ju att det fungerar bra hos andra och också hos mig. Han som lärde mig hade blivit med av med sin cancer. Ta en titt här och se om du också blir inspirerad!
www.falundafa.org
Läs om den kinesiska regeringens förföljelse av Falun Gong-utövare i världen:
www.clearwisdom.net eller www.clearharmony.net (Europa).
Med vänlig hälsning, Jens Almroth


"Ge oss nyttigare livsmedel"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=200437&previousRenderType=2
Snabbmaten gör oss allt fetare. Antalet överviktiga barn har tredubblats sedan slutet av 80-talet. Övervikt är dessutom en tydlig klassfråga. Utvecklingen är alarmerande och måste brytas, skriver statsråden Morgan Johansson, Ann-Christin Nykvist, Thomas Östros och Lena Sommestad. Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet får i dag regeringens uppdrag att ta fram underlag till en handlingsplan mot fetman. Livsmedelsindustrin bör åta sig att ta fram mat som är både god och nyttig, skriver de.

...Något som är djupt oroande är kopplingen mellan övervikt och samhällsklass. En undersökning gjord av Centrum för tillämpad näringslära (CTN), riktad mot barn i tredje klass, visade att i de mest resursstarka bostadsområdena i Stockholms län var andelen feta och överviktiga 5 procent medan andelen ökade successivt för att nå 29 procent för det mest resursfattiga området. Man fann också vissa skillnader i mat- och motionsvanor mellan de olika områdena. När det gällde den fysiska aktiviteten i skolorna fanns dock inga nämnvärda skillnader.

...Regeringen kommer att ta fram en handlingsplan för goda matvanor och fysisk aktivitet. Regeringen ger därför i dag Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet i uppdrag att ta fram ett gediget underlag för en sådan handlingsplan.

SIEMs kommentar: Siffrorna ger övertygande bevis för att fetman inte är någon VÄLFÄRDSSJUKDOM, utan en FATTIGDOMSSJUKDOM. Det är ju de med minst välfärd som blir fetast.

Matvanor och motionsvanor i all ära. Men anledningen till klasskillnaderna är enkla: Att idrotta och äta riktig mat, ekologiskt odlad, färsklagad på oförfalskade råvaror utan tillsatser, kostar i dag tid och pengar, speciellt i storstadsområdena. Den som inte behöver bekymra sig om tid och pengar kan lättare hålla sig vacker och frisk.

Men det är obehagliga sanningar för en minister, som i stället anser att folket behöver uppfostras ytterligare, med fler byråkrater och fyrfärgsbroschyrer som ska tala om hur de ska bete sig, hur de ska äta och vad de ska göra. På skattebetalarnas egen bekostnad, vilket innebär att de får mindre över att köpa mat och motionsmöjligheter för.

Inom hälsopolitiken behövs ingen logik, rim och reson: Ungdomarna i fattiga och rika områden motionerar lika mycket. Men bara ungdomar i fattiga områden blir feta. ”Fler har börjat idrotta mer regelbundet de senaste 20 åren” säger man. Men samtidigt har fetman ökat i snabb takt! Varför ska vi då satsa mer på fysisk aktivitet i tron att fetman skulle minska? Svaret: det ger röster från idrottsrörelsen och dess anhängare. Vem vill lyssna på en folkhälsominister när det finns Tipsextra?

Unga äter smärtstillande mot ångest och stress
http://sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=318122
Många unga använder läkemedel felaktigt och ofta är kunskaperna om läkemedel dålig. Smärtstillande medel används också för att lindra ångest, oro och stress. Det visar en undersökning gjord bland 3 000 gymnasieelever.
.....
–Människor vet inte vad man stoppar i sig. Ungdomar växer fortfarande och ändå äter man
medicin som man inte vet vad den innehåller, man vet inte vad den gör med kroppen och man vet egentligen inte om det blir bättre, säger Ellen Strömbäck.

SIEMs kommentar: I de senare avseendena skiljer sig alltså ungdomarna inte från allmänheten eller läkarkåren.

Till tekniska supporten

Förra året uppgraderade jag från Pojkvän 5.0 till Make 1.0 och märkte då
att det nya programmet gjorde oväntade ändringar i kontomodulerna, minskade
åtgången till blomster- och juvelprogrammen som fungerade oklanderligt under
Pojkvän 5.0. Dessutom så avinstallerade Make 1.0 en massa andra användbara
program såsom Förälskelse 9.9. Vidare har Make 1.0 installerat en del
oönskade program som Tipslördag 5.0 och Dagens Dubbel 3.5. Samtal 8.0 kan
ej längre köras och Storstädning 2.6 kraschar hela systemet.
Jag har, utan framgång, försökt att köra Gnäll och Tjat 5.3 för att lösa problemen.
/Desperat

Hej Desperat!
Du bör notera att Pojkvän 5.0 är ett underhållningsprogram.
Make 1.0 däremot är ett operativsystem. Försök att köra kommandot

C:\JAG TRODDE ATT DU ÄLSKADE MIG

från kommandoraden. Kör även Tårar 6.2. Make 1.0
borde då, automatiskt, köra Skyldig 3.0 och Blommor 7.0. Men se upp, allt
för frekvent användning kan resultera i att Make 1.0 övergår till Tjurig tystnad

2.5, Happyhour 7.0 eller Öl 6.1. Öl 6.1 är ett mycket otrevligt program som skapar

"Snarka högt"-ljudfiler. Installera INTE Svärmor 1.0!
Du bör ej heller återinstallera tidigare avinstallerade versioner av Pojkvän.

Dessa stöds ej av Make 1.0 och kommer att göra att programmet kraschar totalt.
Som sammanfattning är Make 1.0 ett suveränt program, givet dess begränsade
minneskapacitet och att det inte har förmåga att snabbt lära sig nya funktioner.

Överväg att köpa tredjepartsprogramvara för att öka prestandan.
Personligen rekommenderar jag SexigMat 3.0 och Underkläder 5.3.
/Teknisk supporten

Subject: CIPRAMIL

Hei Kloka Gubben.! Kan du hjelpe en norsk kjærring? For en tid tilbake leste jeg i Siems månedsmagasin om medikamentene Prozac og cipramil ala "lykkepillen", og at bivirkninger kunne føre til hjernesvulst, i tillegg til alle kontraindikasjoner og forsiktighetsregler.
I dag leser man om unge mennesker som blir suicidal av pillene...
Jeg har en gammel mor som ligger på sykehjem og har blitt foret med disse pillene i 5 år, til
tross for at jeg gav klar beskjed om opphold/forbudt bruk av cipramil på henne for 2 år siden.
Jeg har nå mistanke om at alle sykehjemspasienter mottar denne giften via en kommunelege
som blir betalt av legefirmaet H. Lundbeck A/S.

De har hovedkontor i Danmark, men har en enorm utbredelse på verdensbasis.
Jeg har pasienter som er blitt syke av denne pillen, og en slektning som fikk svulst på hypo-
fysen etter bare to års forbruk.
Er det mulig å finne mere forskningsres. (seriøs) på dette medikament, og kanskje enda
viktigere, er det mulig å finne ut om sykehjemspas. også i sv. og dk. blir tvangsforet for å
virke mere tilfreds på sykehjemmene?? Mens de i realiteten blir mere demens og hjerneskadd..
Håper du har tid til en liten tilbakemelding.
Ellers synes jeg at det er på tide at Norge og Sverige gjenforenes i 2005. Det holder vel med
en skillsmisse på 100 år, eller hur?? 
   Hilsen Solveig.
"Solveig Gotaas Knutsen" <solgos@online.no>

Hej Solveig! Tack för intressant brev. Själv har jag under årens lopp tagit upp förgiftningen av våra äldre några gånger i magasinen. Det jag kan göra är att sprida ditt brev via magasin och motgift, och hoppas på att någon annan av abonnenterna "tar upp tråden" och tar kontakt med dig. I så fall - kan jag ange ditt namn o email som kontaktperson?.... M v h Ulf

Hei Ulf. Beklager, glemte å sende ny respons. Klart du kan bruke min e-mail, vil gjerne ha så mye info som mulig. Trenger flere referanser, da alle motargumenter som "bare en lykkepille" er ikke noe å lage bråk om... En psyciatrisk pasient gikk på Efexor(lykkepille), valium og smertestillende. Han skjøt to polis og havnet i fengsel..  No further comments.    Solveig


Vågbrytarens Stockholmsgrupp ordnar Demonstration

Mot mikrovågsstrålning i samhället.

Fredagen den 5:e December klockan 1200 – 1400 vid Mynttorget,Stockholm.

Idén är att göra återkommande manifestationer.Nästa demonstration blir Lördagen den 17:e januari kl. 1200.Vi planerar att trycka upp informationsmateriel för spridning vid dessa tillfällen med fokus på barnens utsatta situation och framtid i mikrovågssamhället. Syftet är att nå människor som lever i okunskap om riskerna.

Vi behöver
ALLA hjälpas åt att sprida informationen om denna manifestation till människor och organisationer som är intresserade av frågan.
 
Arbetet inför demonstrationen har just påbörjats och närmare detaljer har vi lagt in på hemsidan http://www.freeyourmind.se . Du kan också kontakta följande personer om du har frågor: Kerstin Vilselius / kerstin.vilselius@telia.com eller Sylvia Stemme / tel: 08-999235.

Givetvis behöver vi vara som många som möjligt för att få genomslagskraft. Missa inte detta tillfälle att uttrycka din åsikt. Väl mött !!

SIEMs kommentar: Kampen mot mikrovågsstrålning och mobilmaster genererar ett intensivt informationsflöde, som vi inte har nån möjlighet att följa här i SIEMs månadsmagasin, utan att försumma i stort sett alla andra frågor. Den som vill ta närmre del, komma med på maillistan och delta i kampen bör i stället maila kalle@maxicom.se


Hepatit C-smittade ska spåras upp
En ung flickas plötsliga död i sviterna av hepatit C har fått berörda läkare att ifrågasätta sina rutiner. 22-åriga Maria Andersson från Skövde föddes med hjärtfel och opererades som liten, men levde som frisk fram till i våras då hon fick en helt annan diagnos. (Ekot)


SIEMS kommentar: Vi har tidigare hävdat att de fruktade sk sviterna efter hepatit B o C härrör från en intensiv exponering för andra gifter, och inte har så mycket att göra med själva viruset. Denna flicka genomgick fyra stora hjärtoperationer under sin barndom - med rimligtvis stora mängder narkosmedel o medicinering i släptåg. Vi ser alltså ingen anledning till någon masstestning eller fruktan för viruset. Det gör däremot sjukvården.
Den kommersiella bakgrunden för att blåsa upp heptatit-C-hotet ser emellertid ut så här:
http://www.disinfopedia.org/wiki.phtml?title=Hepatitis_C_Coalition
För SIEMs artikel om hepatitB-C se http://www.klokast.se/siem/hepatit.html

Influensan är här
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=320578
Årets första svenska fall av influensa har konstaterats. Det är en 18-årig pojke i Skövde som drabbats. ...

Influensan kan vara dödlig för barn
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=202745&previousRenderType=6
Årets influensa kan vara ovanligt farlig för barn. I Storbritannien har fem influensasmittade barn avlidit. Socialstyrelsen uppmanar för säkerhets skull läkare att hålla extra koll på barn med influensa.


SIEMs kommentar: Man har redan medgett att årets influensavaccin knappast torde förbygga mot den influensa som nu kommer till Sverige Influensavaccinet utsågs för ett tag sedan till århundradets mest värdelösa vaccin. Läs om detta, samt mer avslöjande detaljer om influensavaccin på
http://www.klokast.se/Nyhet/Okt02.html Där påpekas bl a att nästa marknadsgrupp för influensavaccinet är barnen - och se så lägligt att just året efter dyker det upp en influensa speciellt för barn...

Överviktiga barn riskerar hjärtsjukdom
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=320448
I USA har vart åttonde barn tre riskfaktorer som senare i livet kan orsaka hjärtsjukdom.
...Det handlar bland annat om övervikt, högt blodtryck och höga blodfetter. ... Svenska studier har visat att andelen överviktiga barn i Sverige ökar och närmar sig amerikanska siffror.


SIEMs kommentar: Vad beror detta då på? Ja, naturligtvis på allt möjligt UTOM vaccineringar, antibiotikakurer, cortisonpreparat, livsmedelstillsatser: Kanske det är sputnikarna? För lite mer sammanhang läs http://www.klokast.se/siem/Hjart.html

Israelisk barnmatsdöd utreds
SVT UTRIKES Publicerad 11 november

Israelisk polis samt säkerhetsorganen Mossad och Shin Beth ska utreda om sabotage orsakat tre spädbarns död, sedan de fått sojabaserad modersmjölksersättning, tillverkad i Tyskland.

Israeliska hälsodepartementet har funnit att mjölkersättningen inte innehåller minsta spår av vitamin B1, trots att den enligt innehållsförteckningen ska innehålla vitaminen. Brist på B1 orsakar nerv- och hjärtproblem. ..


SIEMs kommentar: Jomenvisst rör det sig om sabotage. Läs t ex SIEMs Majmagasin 2003 där en av världens påstått främsta sk näringsexperter hävdar att det finns inga sjukdomar som förebyggs av multivitamintabletter. Ligger han bakom en ny våg av judeutrotare, kanske?

Difenyl orsakade arbetsskada
Socialförsäkringsnämnden i Vänersborg har idag godkänt tre fall av Parkinsons sjukdom orsakad av mögelbekämpningsmedlet difenyl som arbetsskada. .... De tre personerna har exponerats för medlet vid Wargöns bruk i Vargön.

SIEMs kommentar: Difenyl användes tidigare som antimögelmedel på omslagspapper till apelsiner. Om nån skulle börja fundera över faktorer bakom den ökande frekvensen Parkinsonpatienter under slutet av förra århundradet.

Kemikalier dödar 340.000 varje år
SVT UTRIKES Publicerad 1 november
Kemiska ämnen kräver 340.000 människoliv varje år och störst risk att dö löper kvinnor, barn och fattiga, enligt Världshälsoorganisationen. Oavsiktlig förgiftning leder varje år till 50.000 dödsfall bland barn upp till 14 års ålder, enligt rapporten som WHO lade fram på en konferens i Bangkok om skydd mot skador som orsakas av kemiska medel.

Kemiska ämnen är nödvändiga inslag i vardagslivet och det finns ett brådskande behov av att hitta effektiva och billiga sätt att minska dödsfall och skador, säger WHO.


SIEMs kommentar: Det finns ett stort och brådskande behov av jultomtar också: Frågan är bara varifrån de ska komma. Möjligen från tulipanarosens land. 340 000 bevisat dödade. Och hur många skadade? Härom tiger läkarvetenskapen, ty den är en del av kemiindustrin.

Odlare förlorade reklamtvist med KF
SVT INRIKES Publicerad 14 november
Föreningen Sveriges Spannmålsodlare förlorade tvisten mot KF när Stockholms tingsrätt i dag slog fast att KF inte har svartmålat andra bönder framför dem som odlar ekologiskt. Målet gäller KF:s marknadsföring av ekologiska produkter. Spannmålsodlarna gick till domstol sedan Marknadsdomstolen förbjudit KF:s reklamfilm där en kypare iklädd mask besprutar restauranggästers mat.
...


SIEMs kommentar. Ett ljus i mörkret. Vi har i tidigare magasin - nu åratals sedan - följt och upprörts över försöken att tysta varje antydan om den kemibomb som håller på att brisera över vår värld. Så för en gångs skull fick sanningen komma fram utan att bötfällas.
 
Fiskätare riskerar få i sig för mycket gift
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=197585&previousRenderType=6
Var tionde svensk riskerar att få i sig för stora mängder av miljögifterna dioxin och pcb via maten. Detta trots att medelintaget har minskat de senaste tio åren, skriver Naturvårdsverket i en ny rapport...

SIEMs kommentar: Sjukvården är inte ensam om att förgifta folket. Kemiindustrin har många grenar, inte bara läkemedelsindustri.

Totalförbud mot kvicksilver
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=318098
På torsdagen kommer regeringen att ge ett uppdrag till Kemikalieinspektionen att utreda ett totalförbud för användning av kvicksilver i Sverige. Det gäller import och export både av kemiska föreningar där kvicksilver ingår och kvicksilver i varor.

SIEMs kommentar. Det borde innebära att en stor del av Sveriges befolkning åläggs reseförbud. Fast kvicksilver är ju nyttigt i kroppen, det har ju forskningen visat, förstås.

Fler undernärda trots FN:s hungerkrig
SVTT UTRIKES Publicerad 25 november

Målet att hunger och svält i världenskulle halveras till 2015 tycks allt mer ouppnåligt. FN-organet FAO konstaterar i en rapport i dag att antalet undernärda i stället ökar. Under den senaste mätperioden 1999- 2001 hade antalet människor i världen som går hungriga ökat med 18 miljoner jämfört med perioden 1995-1997, skriver livsmedels- och jordbruksorganet. Av 842 miljoner hungrande och svältande fanns 798 miljoner i u-länderna...


SIEMs kommentar: Den medicinska etik som kräver vaccination av miljontals barn världen över, kräver naturligtvis inte att de kan hållas med mat. Men matproduktion gynnar ju inte kemiindustrin, utan bara fattiga bönder.

************ANNONSER************

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.

**********************************
VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

**********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se
http://www.klokast.se/Tempur/

***************** *********

URRP!? Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus!
/siem/oronljus.html
Maila siem@klokast.se om du vill ha informationsmaterial att affischera med för egen färgutskrift ! ( OBS stora filer!)

****************************

Hälsohus på landet uthyres eller säljes.
Med café, handelsbod, lägenhet och lagerutrymmen, renoverat i gammaldags stil. Passar för olika terapier och kursverksamheter. Tot. Ca 400 m2. Lägenheten på ca 100 m2 Tomt ca. 1800 m2. Låg hyra. Två timmar från Stockholm med goda kommunikationer. Evt.. samarbete om att bygga ett ”Aloe Vera Hus på Landet” Ängelsberg i Västmanland. För mera info maila till: thor.gjorvad@telia.com

**************************

Mörkret är snart här!
Förbered dig i god tid!
http://www.klokast.se/MSL/

************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

*****************

"TÄNK OM JAG VETAT DETTA FÖRUT! "
Läs SIEMs WEB-kurs -
klokast.se/kurs
Oumbärlig för terapeuter och dig som sliter med envisa hälsoproblem.

*************************


DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni