SIEMs Månadsmagasin Juni 2002

Tidigare nr:

December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December

Januari 2001- Februari - Mars - April - Maj - Juni -Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec -

Jan 2002 - Feb 2002 - Mars 2002 - April 2002 - Maj 2002

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

En annan slutsats är att det går antagligen att lägga obegränsat med resurser på skol- och utbildningsverksamhet utan att det resulterar i någon som helst vettig inlärning. Enda förutsättningen är att omgivningen och utbildningssituationen är oförutsägbar, och framtiden omöjlig att sia om. Den ofta omtalade "normlösheten" är då ett resultat av att omgivningen och framtiden är oöverblickbar, inte orsak till kaoset. S k inlärningssvårigheter utgör då faktiskt en förnuftig anpassning till en omgivning som inte låter sig förutses och överblickas.”

Nyhetskommentarer, mm

- Politisk kompetens - Studenterna blir allt mer okunniga - Ursäkta! - Barnfattigdomen allt värre - Inga löften från FN:s livsmedelsmöte - Staten vill övervaka e-post och surfning - Organstöld inom sjukvården?!?! - Sjuksköterskor blir allt sjukare - Forskare: Sluta äta – bli 150 år - Cancer vanligare i rika länder - 70 000 fler cancerfall om 20 år - LÄGG UT! LÄGG UT! - Är Göran Persson nöjd nu? - TBC-vaccinering - till vad nytta?!?! - Fästingviruset sprider sig - Subject: Risken med vaccin - Ulla fick biverkningar av TBE-vaccin - Nervskadad av fästingvaccinet - Vårdcheck ska få unga till tandläkaren - Vanlig medicin kan vara farlig i solen - Arbetsmiljön individens ansvar - Autism-epidemi - Mässlingepidemi i södra Italien - Ingen rök utan EU - Forskares objektivitet - 2000-talets vetenskap - KMRs tidskrift "Mänskliga Rättigheter" 2 2002 - Rädda våra oceaner! - upprop - Barn med husdjur är oftare i skolan - Ormbett - Röda Korsets nye ordförande - -

Ledare: Om inlärningssvårigheter

Människokroppen är extremt anpassningsbar till olika förhållanden. Grunden för detta är förändrade förväntningar , vilket egentligen är samma sak som inlärning. Detta kan studeras på en mycket fysiologisk nivå - där vi kan jämställas med enkla rundmaskar, även om detta inte kittlar vår fåfänga.

När ögat utsätts för starkt ljus, så drar pupillen ihop sig. Sedan når bara en mindre del av det ljus som träffar ögat fram till näthinnan. När den yttre belysningen minskar vidgas pupillen. Det tar också en god stund från det att ljuset har släckts till dess ögat ställt om sig till dunkel. Vi kan säga att ögat under denna tid "förväntar sig" ljus och därför inte klarar av att se i mörker. När vi vistats i mörker en stund har pupillen öppnat sig, ögat väntar sig fortsatt mörker. Ett starkt ljus förblindar då. Också andra anpassningsmekanismer drar åt samma håll. När vi ser mot starkt ljus kisar vi, dvs drar ihop ögonlocken så att de ytterligare begränsar ljusflödet mot näthinnan. På så sätt kan näthinnans och hjärnans celler arbeta under mer konstanta förhållanden.

Vi finner det extremt obehagligt att utan förberedelse utsättas för starkt och snabbt växlande ljusförhållanden. En fotoblixt som bränns av i våra ögon, mitt inne i Blå Tåget, förblindar oss lika mycket som när tåget utan förvarning kör in i en kolsvart tunnel. Detta utlöser sk orienteringsreaktioner, ibland häftiga, ångestladdade och utom vår kontroll. "-Vad hände..allt blev svart..?" För att förebygga obehag lär vi oss också snabbt att kisa redan INNAN solen träffar näthinnan. Detta är en elementär inlärningsmekanism som bygger in förväntningarna i vår kropps reflexer.

När ljudnivån ökar omkring oss griper små muskler i örat in för att skydda trumhinnan. Ett gradvis ökat buller ger därför inte så kraftiga skador som t ex oförberedda kraftiga ljud, t ex gevärsskott. Men när tystnaden lägger sig skärps vår hörsel, så¨att vi kan höra en knappnål falla.

Efter ett tag märker vi inte det dova suset från ventilationsfläkten. Först när fläkten stannar märker vi att "det måste ha hänt nåt".. Våra öron förväntade sig ett sus som inte längre finns, avsaknaden av sus väcker vår ujppmärksamhet.

Vi anpassar på detta sätt ständigt våra "indata" genom våra reaktioner - så att vi ska se vad vi är föreberedda på att se, höra vad vi är förberedda på att höra. Stöter vi på något helt annat, något vi är helt oförberedda på så reagerar vi antingen inte alls, eller genom odifferentierade orienterings- eller avvärjningsreaktioner.

Detta är inte fråga om våra attityder till ljus och mörker, eller till ljud och tystnad. Detta är inte fråga om våra värderingar, vår uppfostran, tro, eller vår politiska uppfattning. Det är biologisk hårdvara, det är så vi människor är konstruerade. På detta principiella sätt är kanske hela vår inlärningsförmåga uppbyggd, (Den som vill studera detta i detalj kan t ex läsa mer i neurologen Karl Pribhams verk) .

Sen må politiker och andra makthavare tycka och vilja vad de vill.
En tids makthavare ansåg att vi skulle uppfatta Jorden som universums centrum. Många blev uppeldade p g a detta. Frågan är hur många som ska behöva eldas upp, bannlysas eller slås ihjäl för att makt förblindar och att makthavare vägrar beakta verkligheten.

Sanningen är nämligen att den mänskliga organismen ställer vissa krav på att omgivningen ska vara förutsägbar. Människan är konstruerad för att lära sig, anpassa sig. Utan en förutsägbar omgivning är all inlärning meningslös och hindrande. I en totalt oförutsägbar och kaotisk omgivning återstår bara orienteringsreaktioner - ångestreaktioner, rädsla, panik - och en primitiv strävan att till varje pris återupprätta någon form av förutsägbarhet.

Jag skrev förutsägbarhet -inte trygghet. Med Trygghet kan man - särskilt makthavare - nämligen mena vad som helst, detta begrepp är numera till intet förpliktande. Men begreppet Förutsägbarhet går inte att helt beröva dess sakliga innebörd.

Vår anpassningsförmåga är stor men inte oändlig. Människor kan överleva som indiska parias, grönländska eskimåer, talibaner eller börsmäklare. Men samma människa kan inte överleva om han tvingas växla mellan dessa roller - eller några hundra andra - en gång i minuten. Ingen av dessa livsstilar kan anses ge någon större trygghet - däremot en viss förutsägbarhet i livet. Denna förutsägbarhet är en förutsättning för att vi ska kunna lära oss av livet och anpassa oss på ändamålsenliga sätt - t ex så att vi kan tillgodose våra biologiska grundkrav och fortplanta oss.

Samhälle och biologi

Det sagda ger utrymme för ett antal reflektioner.

En individ är alltså inte bara genetiskt unik utan också en individuellt "programmerad" varelse, med unika inlärda förväntningar. Denna inlärning är till stor del en integrerad del av hans nervsystem, hormonsystem, immunförsvar etc, och bestämmer en stor del av hans fysiologiska responser på nya stimuli. Att vid sk vetenskapliga försök likställa alla deltagande försökspersoner för att kunna dra slutsatser av typ "65% av de behandlade blir bättre av medel X" är därför helt befängt, i vart fall om man med ledning av försöken vill kunna uttala sig om andra personer än försökspersonerna. ( Se diskussionen om sannolikhetsbegreppen i januarimagasinet!) Sådana förment vetenskapliga resonemang blandar inte blott äpplen med päron, utan rör snabbt ihop en hel fruktkompott tills ingredienserna är helt omöjliga att identifiera. En av följderna är att det ofta är omöjligt att reproducera sådan forskning.

En annan slutsats är att det går antagligen att lägga obegränsat med resurser på skol- och utbildningsverksamhet utan att det resulterar i någon som helst vettig inlärning. Enda förutsättningen är att omgivningen och utbildningssituationen är oförutsägbar, och framtiden omöjlig att sia om. Den ofta omtalade "normlösheten" är då ett resultat av att omgivningen och framtiden är oöverblickbar, inte orsak till kaoset. S k inlärningssvårigheter utgör då faktiskt en förnuftig anpassning till en omgivning som inte låter sig förutses och överblickas

Mot denna bakgrund kan vi studera politiska visioner om "arbetskraftens och kapitalets fria rörlighet", manifesterade t ex i det "mångkulturella samhället" och i EU-kolossen..

Sådana visioner kräver att den enskilde anpassar sig till oöverblickbara samhällsförhållanden och medmänskliga relationer samt till en oförutsägbar personlig framtid. Man kan fråga sig vilken inlärning som är möjlig och vilken anpassning som är ändamålsenlig inför detta - och om en inlärning och anpassning till kaos resulterar i en människotyp som vi vill ha eller ens kan stå ut med.

"Kultur" utgör ett samlingsnamn på samman-hängande värderingar, normer, förväntningar, försanthållanden, traditioner och sedvänjor etc. En gemensam kultur och språk tiillåter en hög grad av förutsägbarhet i samspelet med andra människor., dvs motsatsen till kaos. "Mångkultur" innebär ju bl a att man måste vara beredd att ständigt möta vitt skilda sådana faktorer i sin omgivning, vilket kraftigt minskar förutsägbarheten i mänskliga relationer.

De mellanmänskliga problemen i det europeiska mångkulturella samhället ligger emellertid oftast inte i att många kulturer lever sida vid sida. I stort sett alla traditionella kulturer hyllar nämligen genuin mellanmänsklig respekt, hänsyn och förståelse för andra. Problemen ligger i att det moderna mångkulturella samhället lämnar utrymme för att leva utan någon kultur alls - för exempel se http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=27063&previousRenderType=6

Detta tillstånd - ofta kallat anomi och alienation - är välkänt sedan artonhundratalets Paris ( då studerat av bla E Durqheim och K Marx) , och har inget att göra med främlingsfientlighet, utan med människor som ryckts ut ur varje ordnat sammanhang, vilsna om livets mål, mening och regler. Detta är en grogrund för bl a kriminalitet, depression, sjuklighet och självmord.

( Det mångkulturella samhället innebär också en kraftig spärr mot spontana demokratiska processer och opinioner som kan vara störande för makthavare. Det krävs nämligen stora resurser i ett sådant samhälle att föra ut information och bilda en opinion då varje meningsyttring ska uttryckas på sjutton språk. för att ha någon chans att samla en majoritet. Enbart detta närmast garanterar att demokratin blir en fråga för en resursstark elit med tillgång till översättarkadrer och massmedia )

Makthavarnas roll

Det är inte svårt att finna en biologisk grund till att människor sammansluter sig i samhällen och accepterar eller själv frambringar makthavare i dessa samhällen. En gemensam organisation ger nämligen möjlighet att minska effekterna för den enskilde av oförutsägbara skiftningar - missväxt och jaktlycka, likväl som konjunktursvängningar och översvämningar. På så sätt utgör samhällsapparaten ett medel för att öka förutsägbarheten i den enskildes liv.

Under förra seklet blev marknadsekonomins alltmer våldsamma och förödande svängningar därför ett argument för att ge den politiska-demokratiska samhällssfären ökad betydelse. För många var just uppbyggnad av "ett socialt skyddsnät" i kapitalismens kölvatten den viktigaste poltiiska uppgiften - dvs att garantera den enskilde en viss förutsägbarhet i sitt liv, att veta vad han hade att räkna med. "Trygghets" - och "jämlikhets"-målen kom långt senare, först kom förutsägbarheten ("Statens kaka är liten men säker" var ett dåtida talesätt, numera inaktuellt ) . Välfärdsstaten var under många år en vision med bred folklig förankring.

I dag finner vi emellertid att den politiska apparaten i stället för att skapa förutsägbarhet i människors liv alltmer genererar otrygghet och ständigt oförutsägbara förändringar.

Människors val av t ex barnafödande, tandvårdsvanor, egen hälsovård, planering inför ålderdomen, utbildning, yrke, boende, bostadsort och samlevnadsmönster osv sker i dag under ständigt hot om snabba politiskt beslutade regelförändringar, och där "samhället" så långt möjligt vältrar över riskerna från kollektivet till den enskilde. ( Bättre exempel än det nya pensionssystemet kan väl knappast behövas.)

Vågar du t ex i dag bli eller fortsätta som pälsodlare, bonde, homeopat, fiskare, hälsokosthandlare? Vågar du lita på att du har en rimlig försörjning när du pensionerats? Vågar du ens lita på att du blir sjukskriven och har ekonomisk trygghet när kroppen sviker?

Den politiska apparat som en gång byggts upp av folket för att på gemensam grund skapa förutsägbarhet och trygghet i folkets liv tycks i dag helt ha missförstått sin uppgift,. I dag utgör den alltmer en karikatyr av sina nyckfulla adliga, religiösa och ekonomiska föregångare i maktens boningar. I intern kamp om den politiska makten genomförs en växande ström av regeländringar som påverkar alla, till förmån för fåtalens särintressen - framför allt storföretags intressen av ökad försäljning till större marknader..

Denna vår har vi t ex sett hur okunniga och högavlönade EU-politiker, med Marit Paulsen och Göran Färm som framträdande svenska representanter, lyckats kraftigt underminera inte bara folkhälsan utan också tilltron till sunt förnuft och demokrati, genom besluten om kosttillskotten.

Professor Daniel Tarschys efterlyser bättre överblick och framförhållning:
"Sverige klarar inte av EU-tempot" DN 5 juni

Sverige klarar inte av det tuffa tempot i EU-samarbetet. Allt fler europeiska regler och riktlinjer dimper ner som en överraskning för de närmast berörda här hemma. Åtskilliga europeiska parlament bräcker riksdagen när det gäller grundlighet och offentlighet i hanteringen av EU-frågor. Vill vi ha något att säga till om i Europa krävs bättre spaning, vidgat deltagande och en mer energisk bevakning av EU-frågorna. Annars riskerar vi att medborgarnas främlingskap inför EU förblir starkt, skriver professorn i statsvetenskap Daniel Tarschys vid Stockholms universitet.

I TV nyheterna 3 juni: rapporterar forskare att de som "går till jobbet sjuka" ligger i stor riskzon att så småningom bli långtidssjukskrivna och utbrända. Vad är det som får folk att gå till jobbet fast de är sjuka? Svar: Karensdagen, som infördes förra gången politiker skulle "vidta åtgärder" mot den ökande sjukligheten.

Nu ska samma politiker vidta åtgärder mot långtids-sjukskrivningarna. Som vi kunde läsa i majmagasinet är risken stor att det handlar om att tvinga folk arbeta fast de har ont och är sjuka. Sedan de väl lyckats defniera problemet som "bidragsberoende" och "höga sjukskrivningssiffror" är ju lösningen enkel - avskaffa bidragen och begränsa rätten till sjukskrivning! Den sk lösningen är nämligen alltid inbyggd i problemdefinitionen.

Därför är det viktigt att inte låta politiker ostörda definiera samhällsproblemen. Folks förståndsgåvor och kunskaper ökar nämligen inte bara för att de blir "demokratiskt valda". Att bli vald handlar ofta mest om att komma från rätt plats, ha rätt kön och ålder, och representera rätt organisation. Somliga saker är tyvärr alltför viktiga för att anförtros politiker.

Demokrati som legitimt styrelseskick vilar på en mängd grundstenar - yttrandefrihet, församlingsfrihet, trosfrihet, respekt för minoritetsintressen och andra mänskliga rättigheter - som måste förverkligas i realiteten och inte blott formellt. Utan dessa rekvisit förvandlas demokratin till "s k demokrati" och blir illegitim. Det finns bland dagens makthavare en stark tendens att bortse från detta , för att desto hårdare klamra sig fast vid en enda demokrati-aspekt, nämligen att den som kan samla parkamentarisk majoritet äger besluta över vadhelst den lyster. Därigenom kan t ex politiker av Göran Färms kaliber ( se marsmagasinet) utmåla stökiga opinioner utanför parlamentet som hot mot demokratin, i stället för en integrerad del av den. Denna politikens idiotisering resulterar bl a i växande nyfascism, sviktande folkhälsa och i den tilltagande maktlöshet i sina liv som alltfler "utbrända" ger uttryck för.

Att se ökad politisk kontroll över människors liv, åsikter, konsumtion och arbete, som lösning på problemen - det är att ge geten nytt förordnande som trädgårdsmästare, med argument att " gräset får inte växa hur högt som helst!" . När geten är mätt finns inte ett strå kvar.

Symboler är en viktig "kortform" för inlärda förväntningar.

Symboler är ett viktigt medel att snabbt anropa och aktivera en rad inlärda förväntningar och beteenden. När vi ser en "toalett"-symbol vet vi vad vi kan vänta innanför dörren, och vår kropp gör sig beredd på detta. "Kamp om själarna" är i praktiken en kamp om vilka symboler som ska förknippas med vilka förväntningar och beteenden.

Alltfler privata storföretag ägnar sig åt sociala projekt och begreppet "socialt ansvarstagande" är inne på näringslivets konferenser. Det sociala engagemanget ingår i företagens "varumärkesbyggande", säger Gomorron världens kommentator i P1 den 9 juni, och citerar Nikes VD :"Vi säljer ett varumärke, och skor är just nu ett bra sätt att göra det på !" På samma sätt finner vi MacDonald involverad i varumärkesbyggande inom barnsjukvården - ack huru passande - genom sin groteska clown, medan många andra företag sägs vara mer hemlighetsfulla vad gäller sina "godhjärtade" projekt.

De stora och framgångsrika företagen har alltså alltmer övergått till att inarbeta och sälja symboler - inte produkter. Produkterna växlar snabbt medan varumärket frodas. Därmed rör företagen sig nu på exakt samma "marknad" som religiösa rörelser och politiska partier - den som handlar om att påverka människors tankar, känslor och handlingar genom att inarbeta och utnyttja symboler.

Föreställningen att ekonomisk, religiös och politisk makt skulle vara oberoende av varandra och balansera varandra är alltså orimlig. Därför är också argument av typ "vi behöver EU för att stärka politikens inflytande gentemot marknadskrafterna" idiotiska. Alltmer handlar det i stället om en samverkande maktelit å ena sidan och en i praktiken maktlös majoritet å den andra.

Företag, religiösa rörelser och politiska partier är alltså alla aktörer på samma symbolernas marknad, bekämpande konkurrenter och sökande strategiska samarbetspartners. I det ljuset kan vi förstå kampen mot "fundamentalism" av varje slag, om nödvändigt med polisiära eller militära medel.

From: "Bengt Larsson"
Hej, kolla in det här;
Förbön kan vara kvacksalveri
Åklagare ska utreda om förbönen för sjuka i samband med religiösa väckelsemöten i Hässleholm kan vara ett brott mot kvacksalverilagen.....
Aftonbladet den 5:te juni Hälsningar Bengt

Vi som har några år på nacken vet att den exploderande konsumtionen av amerikanska varor under förra seklet i andra världsdelar vilade på en föregående invasion av amerikansk musik, kultur, ideal och livsstil. Kulturella eller religiösa traditioner utgör då naturligtvis allvarliga "handelshinder", som måste undanröjas. Det handlar om samma slags kanonbåtsdiplomati som när USA omringade och blockerade Japan för att tvinga landet att öppna sina gränser för internationell handel - dvs import av amerikanska varor - eller då det engelska imperiet tvingade Kina att öppna sina gränser för import av opium, och därigenom göra det kineisiska folket motståndslöst och fogligt för imperiets krav.

Genom att undanröja handelshinder och konkurrenter med våld kan marknaden erövras. Korstågstraditionen sitter djupt rotad i västvärldens ryggrad. Hyckleriet också. Naturligtvis sker kampen mot fundamentalismen under stridsropet "för individens frihet". Tyvärr kan individens frihet uttolkad på detta sätt också bli mänsklighetens död.
Symboler är alltså viktiga knutpunkter för människors förväntningar och handlande, antingen de nu är kors, halvmånar eller Mercedesstjärnor. Ord är symboler.

När vi svenskar står inför problem brukar vi skapa nya ord. Så blev fångvården kriminalvård och städerskorna lokalvårdare. Utlänningarna har blivit invandrare och så småningom "de nya svenskarna", dock med tvetydig koppling till "nysvenskar "... Tidigare har man debatterat om målsättningen ska vara att invandrare ska bli helyllesvenskar eller om de kan/får behålla något av eller hela sin kulturella identitet. Numera tycks målsättningen vara både och, vilket kallas integration.

SIEM får därför föreslå en ny klargörande språkreform där begreppet INVANDRARE slutligen ersätts med begreppet INTEGRANT.

Att vara invandrare i Sverige är ju Inte Grannt.

Trädet juni 2002

Ulf Brånell

Politisk kompetens

"..Inom 25 år kommer var fjärde europé att vara över 65 år, 25 år senare kommer samma åldersgrupp utgöra en tredjedel av Europas befolkning. Om vi ska kunna bibehålla dagens standard måste vi antingen höja pensionsåldern till 75 år, eller välkomna mellan 50 och 75 miljoner invandrare de närmaste 50 åren.

Det de europeiska ledarna ska diskutera är emellertid inte hur vi ska kunna förenkla för människor som vill komma hit och arbeta på europeiska vårdhem, betala skatter här och hjälpa till med att betala för våra välfärdsstater. I stället handlar deras diskussion om hur vi ska kunna förhindra invandringen. .."
DN 18 juni 2002

Luthers lilla katekes är numera avskaffad i skolundervisningen. Ur minnet saxar jag dock härur att "Den Gud giver ett ämbete gifver han ock förstånd att sköta det".

Sådan förtröstan på makthavare har dock föga saklig grund, vilket framgår av artikeln. Den som hoppas att politiker med någon slags automatik skulle kunna identifiera viktiga framtidsfrågor och bringa dessa mot sin lösning, bör snabbt ompröva sin trosuppfattning. Inte ens mänsklighetens överlevnad går säker.

( Även DNs läsvärda ledare http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=576&a=31826&previousRenderType=5
med rubriken ”Miljöpolitikens Hycklare” avrättar i stort sett svensk, dansk och europeisk energipolitik. som ett dubbelmoralens konststycke. ” ...det finns en betydande cynism hos en del energiproducenter och politiker. De ser det som en fördel om fördomar förblir viktigare än fakta i nyhetsförmedling och debatt. ” säger man, men undviker naturligtvis att beröra massmedias roll i detta bedrägeri.

En företagare som skriver ”mjölk” på paketen men häller aspartamsaft inuti blir inte gammal på marknaden. I politikens värld är sådant handlande framgångsrikt. Läs Machiavelli! )

Vi kan nu konstatera att det i vart fall i Sverige är valår i år. Inte talar man då om behovet av ökad invandring inte. Det ger få röster i ett land där begreppet "invandrare" under senare år gjorts synonymt med hjälplösa, exotiska, sönderslagna och traumatiserade folkspillror.

I stället sprider politiker av de flesta kulörer förväntningar om friår, arbetstidsförkortning, löneökningar till alla eller till speciella grupper vars röster man söker (särskilt kvinnliga offentliganställda) och skattesänkningar. "Rösta på oss så får ni pengar och ledighet!" är budskapet.

Politikers folkförakt föder politikerförakt.

I politikens värld är det alltid någon annan som betalar och det går alltid att mobilisera någon expert som påstår motsatsen. Mycket riktigt framträder snabbt en SCB-expert i TV-nyheterna och förklarar att problemet är gripet ur luften. Enligt hans prognoser kommer antalet pensionärer per vuxen i förvärvsarbetande ålder inte att stiga nämnvärt än på många år. Hur många av de som är i förvärvsarbetande ålder som då i verkligheten kommer att vara arbetsföra eller ens läs- och räknekunniga - det är en annan historia, vilket illustreras av följan de notis.

Studenterna blir allt mer okunniga
DN Uppdaterad 7 juni 2002
Tjugotre studierektorer i matematik slår larm:

Studenternas förkunskaper för högre studier i matematik har stadigt försämrats under de senaste tio åren, skriver 23 studierektorer i matematik på DN Debatt....

Förutsättningarna för högre undervisning i matematik på universitet och högskolor har drastiskt försämrats de senaste tio åren. Dåliga förkunskaper gör att studenternas resultatkurvor stadigt pekar nedåt. Vid prov med nyintagna på civilingenjörsprogrammen i Umeå 1998 löste studenterna 65 procent av uppgifterna korrekt. Vid samma prov 2001 var siffran endast 51 procent. Under tio år har antalet godkända efter första tentamen i matematik i det närmaste halverats, skriver tjugotre studierektorer i ämnet.Ursäkta!

Unga skyr partier Publicerad 4 juni 2002 DN

Missnöjet med politikerna gror bland ungdomar och allt fler känner sig maktlösa. Tre av fyra unga kan inte tänka sig att gå med i ett politiskt parti, enligt en opinionsmätning.

Det är resultatet av undersökningsföretaget Ungdomsbarometerns årliga mätningar som visar att samtidigt som ungdomarnas intresse för politik och samhällsfrågor ökar är det mycket få som anser att de har någon verklig möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.
41 procent av de intervjuade ungdomarna i årets mätning säger att de är intresserade av politik, en ökning från 39 procent i fjol.
Men samtidigt är det bara 17 procent som anser att de har möjlighet att påverka samhället, en nedgång från 20 procent året innan.
- Förtroendet för politikerna är lågt och ungdomar tycker att det finns för få och små kanaler att påverka igenom, säger Martin Agebrandt, projektledare på Ungdomsbarometern.
Mätningen visar att endast 9 procent uppger att de har stort eller ganska stort förtroende för politiker. Det är samma låga förtroendesiffra som i fjol.

Det finns också fog
för ungdomarnas missnöje enligt Anders Kassman, utredare på statliga Ungdomsstyrelsen. Den statliga ungdomspolitiken går åt fel håll.
- Av de 32 mål som sattes upp i ungdomspolitiken är det bara åtta som går åt rätt håll, säger Anders Kassman.

De mål som satts upp är bland annat att fler ungdomar ska få råd att betala sin hyra, att fler ska gå ut skolan med godkända betyg i alla ämnen, att fler ungdomar ska få plats i samhällets beslutande organ. Politikerna har satt upp som övergripande inriktning att Sveriges ungdomar i ökad utsträckning ska kunna leva ett självständigt liv, få möjlighet till inflytande, och att ungdomars kritiska tänkande ska tas till vara.

Misslyckandet beror främst på efterdyningarna av 90-talets ekonomiska politik, enligt Ungdomsstyrelsen. Nedskärningarna i skolan och arbetslösheten drabbade ungdomsgrupperna hårt.
<***>

.Henrik Brors

SIEMs kommentar: "Misslyckandet beror främst på efterdyningarna av 90-talets ekonomiska politik, enligt Ungdomsstyrelsen." För ett statligt, alltså politikerstyrt och skattefinansierat organ är det naturligtvis omöjligt att lägga ansvaret för missförhållanden direkt på dagens makthavare och dagens beslut. Man biter inte den hand som föder en. I stället beror allt ont på nåt som hänt tidigare eller någon annanstans eller har okända orsaker. Essensen av detta är att ingen i dag bör ändra på vad man gör, allt är numera i bästa händer. Att ungdomsarbetslösheten ökat sedan i julas beror alltså på 90-talets förhållanden. Vad far gör är alltid rätt. Och så kommer lönen i slutet av månaden.

För ett par månader sedan kom de första notiserna om den ökande barnfattigdomen. Även denna ansågs då av forskare vara
"kvardröjande effekter av krisen under 90-talet".

Var och en kan snabbt inse hur värdefull denna förklaring är. Den kan användas under ett antal år framåt för att ursäkta i stort sett varje samhällelligt missförhållande, och är därför klingande politisk hårdvaluta av nästan samma kultstatus som den inarbetade "det blir ju fler och fler äldre människor i vårt samhälle". Låt oss därför göra en utvikning om politikens beroende av goda ursäkter.
Att en god URSÄKT har betydligt större politiskt värde än ett faktiskt RESULTAT är egentligen självklart. . RESULTAT kostar nämligen alltid pengar - antingen det handlar om att skapa barnomsorgsplatser, åstadkomma frisk och utbildad arbetskraft, bygga bra bostäder osv. Pengar är symboler för knapphet, och räcker alltså aldrig till det politiker lovar och som folk kräver.

En god URSÄKT ( för varför man
inte har åstadkommit resultat ) däremot kostar bara en smula uppfinningsrikedom. Uppfinningsrikedom är ingen knapphet utan finns i överflöd - om inte kan man stimulera den genom forskning. När det gäller att övertyga väljarna om att ge en fortsatt politiskt förtroende är en bra ursäkt precis lika effektiv som ett faktiskt resultat - men mycket billigare. Genom goda ursäkter kan man alltså övertyga fler väljare än vad man kan genom dyrbar verksamhet och genom praktiska åtgärder som kostar pengar .

Dessutom har pengar den tråkiga egenskapen att när man väl använt dem så är de slut, och man kan då inte använda dem igen. En god Ursäkt däremot - den blir bara mer och mer användbar ju mer den används. Den blir nämligen så småningom inarbetad så att folk slutar ifrågasätta den, och godtar den varhelst den dyker upp.

Av denna anledning sätter en framgångsrik politiker i regel betydligt större värde på goda ursäkter än på verkliga resultat. Till varje vallöfte i dag hör alltså en god ursäkt i morgon, som förklarar varför det var omöjligt och egentligen inte önskvärt att infria löftet.

Nu åter till floskeln "
Misslyckandet beror främst på efterdyningarna av 90-talets ekonomiska politik. " Den minnesgode kan nu erinra sig att den sk "krisen" under 90-talet utgjordes av smärtsamma politiska beslut, vilka sades vara nödvändiga för att åstadkomma en bättre framtid. Nu är vi framme i denna dåtidens framtid - och plötsligt sägs dessa politiska beslut vara orsak till allt ont som idag kan konstateras....

Märklig medicin som man blir sämre av, men idén är väl hämtat från skolsjukvården.

En grundläggande regel i organisationsläran är att ju mer rigid och oflexibel som redovisningen är, desto mer flexibel tvingas den operativa verksamheten vara. Och ju mer flexibla och medgörliga revisorerna är, desto mindre kommer den operativa verksamheten att förändras och utvecklas. Kort sagt: det är alltid lättare att ändra i böckerna än i verkligheten, och så länge detta är möjligt kommer de ansvariga att hellre ändra i böckerna än ge sig på smärtsam omprövning av sitt handlande och sina beslut.

Detta gäller även - och kanske framför allt - politiker. Så länge de lyckas omge sig med överslätande smilfinkar som uppfinner ursäkter och undanflykter så kommer problemen alltså att bestå. Behovet av forskning växer alltså...

Kontentan av detta är att folk i ökande omfattning kan drabbas av sjukdom och fattigdom under det att forskare och politiker visar att vi aldrig haft det så bra, och aldrig varit så friska och rika..

Därav kan vi förstå att endast var femte ungdom uppfattar politiken som en väg att själv påverka samhället, och var tionde har nåt större förtroende för politiker.


Barnfattigdomen allt värre

DN Uppdaterad 13 juni 2002

Barnfattigdomen har fortsatt att öka i Sverige även efter år 2000, trots politiska uttalanden om motsatsen. Rädda Barnens ordförande Annika Åhnberg avslöjar på DN Debatt att organisationen i en kommande rapport visar hur klyftorna mellan fattiga och rika barn förstärks.
.....


Det är uppseendeväckande att ansvariga politiker på olika sätt väljer att försöka tona ner problemet med barnfattigdom i Sverige. Några flyr debatten, andra avfärdar den med att utvecklingen ändå går åt rätt håll eller använder räknemetoder, som genom att bortse från stora grupper av fattiga barn, ger en "trevligare" statistik.
Rapporten om barnfattigdom är ett första steg i uppbyggandet av ett barnindex som årligen ska spegla förändringar i barns välfärdssituation och redovisa skillnader mellan kommuner. Den första upplagan av den ekonomiska delen av barnindex sträckte sig fram till år 1999.

Nu är vi i full färd med att analysera siffrorna för år 2000 och den andra upplagan av barnindex beräknas bli helt färdig i september i år. Redan nu kan dock avslöjas att de politiker som hävdar att problemet med barnfattigdom är ett 90-talsfenomen har fel. Våra preliminära siffror visar tvärtom att skillnaderna i ekonomisk standard mellan barn i de fattigaste och rikaste familjerna har ökat i samband med den ekonomiska uppgången sedan 1998. De barn som hade det allra sämst ekonomiskt har blivit ännu fattigare. Det vore med andra ord tanklöst att blåsa faran över.
En kort tid efter det
att studien om barnfattigdomen presenterades lade regeringen fram vårpropositionen. I vårpropositionens fördelningspolitiska redogörelse gör regeringen sin beräkning över andelen barn som lever i familjer med svag ekonomi.
Skillnaden mellan Rädda Barnens uppgifter och dem regeringen använder i vårpropositionen är alltför stor för att inte kommenteras. Medan regeringen i vårpropositionen beräknar att 3,6 procent av alla barn lever i familjer med svag ekonomi visar Rädda Barnens studie att 17,8 procent av alla barn lever i hushåll med svag ekonomi. Vilken siffra man utgår ifrån har givetvis betydelse för hur man sedan bedömer frågans omfattning och betydelse...."

Annika Åhnberg


SIEMs kommentar: Från början ville man alltså skylla på "kvardröjande effekter av krisen under 90-talet". Men vidare analys av undersökningen visar alltså att fattigdomen fördjupats också under senare år. Annika Åhnberg skärper då tonen något, vilket hedrar en förutvarande minister. Hon läste nog SIEMs månadsmagasin i marsmagasinet, där vi kommenterar de första notiserna om barnfattigdomsutredningen.

I en kommentar till Åhnbergs artikel säger finansdepartementet irriterat bl a

"Vikten av att bekämpa barns utsatthet blir inte större för att fler barn betraktas som fattiga. Däremot kan omfattningen få betydelse för vilka åtgärder som vidtas. Vilseledande skrämselpropaganda riskerar i värsta fall att leda till felaktiga insatser. "

Departementschefens förkärlek för stereotypa klyschor är väl närmast kultförklarad efter den fantastiska presskonferensen om Inga-Lill Ahlenius avgång som RRV-chef. Och som de gamla sjunga kvittra departementsråden:

Vad är det för
"felaktiga insatser" som man "i värsta fall" riskerar om barnfattigdomen överskattas, månntro? Gaskammare? Ett sådant hot utgör säkert ingen "vilseledande skrämselpropaganda" ?. Är det alltså rena rama sanningen?

Kampen mot fattigdomen väcker alltid samma entusiasm hos makthavare, vilket framgår av nästa notis.


Inga löften från FN:s livsmedelsmöte DN Publicerad 13 juni 2002

FN:s livsmedelstoppmöte i Rom avslutades officiellt tidigt i dag. Inga konkreta löften gavs men deltagarna gav uttryck för politisk vilja att avskaffa världssvälten.
..
Delegater från flera nationer som deltog i livsmedelsmötet var mycket kritiska. De ansåg att mötet inte på något vis bringat världen närmare en lösning på svältproblemet.

...

En kambodjansk deltagare, Nody It, sade att toppmötet präglades av "en massa prat men inget beslut".
- Jag väntade mig ett annat resultat och fler deltagare.
En tunisier som inte ville bli namngiven påpekade att de tunga givarländerna inte kom.
- Och utan dem kan ingenting beslutas.

Fyradagarsmötet blottlade skarpa skillnader mellan rika nationer och utvecklingsländer. ....

Från TT-AFP-DN


SIEMs kommentar:
- Vad sa prästen i predikan i dag?
- Han talade om synden.
- Vad sa han om den då?
- Han var emot den.

Stilenligt beslöt även G8-mötet mellan de rikasta länderna att ge de fattigaste länderna en miljard i skudlavskrivningar. Samma möte beslöt om 185 miljarder för att säkra Rysslands atomvapen mot terrorister.

Vi minns mannen som varje fredag köpte en back pilsner - 25 flaskor på den tiden. Fast han brukade ta ut en och byta mot sockerdricka - "En söt till barnen också...": Han hade fem barn och ville anses som barnkär. Men de rikaste länderna räknar minst 185 flaskor pilsner innan de kommer till en sockerdricka. Barnen är fler och svälter.

Staten vill övervaka e-post och surfning
Karl Vicktor Olsson/TT Publicerad: DN 2002-06-01
Sverige och övriga EU-länder vill registrera medborgarnas e-post och all annan datakommunikation.
....

   Efter en hård kraftmätning mellan EU-parlamentet och det spanska ordförandeskapet nåddes i torsdags en uppgörelse som banar väg för övervakning av e-post, besök på hemsidor och annan telekommunikation som mobilsamtal.
...
  Enligt uppgörelsen ska data sparas under en "begränsad tid" när det är "nödvändigt, lämpligt och proportionerligt" för att skydda nationell och allmän säkerhet.
 
SIEMs kommentar: Det som väckt diskussion i politikerleden är inte intrången i personlig integritet och mänskliga rättighete, problemet är att det är kostsamt att övervaka den enskilde, och därmed minskar möjligheten till fler dyrbara vallöften. Vad som räknas som "allmän säkerhet" har vi lärt oss av EU-debatten om kosttillskotten - där regleringarna påstods motiverade av "konsumentsäkerheten";:

Iprenmannen var uppenbarligen bara början. Snart krälar små spionknoddar ur våra lådor, skåp, telefonjack och datorer för att övervaka "säkerheten". Mot vad, kan man fråga.

Organstöld inom sjukvården?!?!

Små lögner avslöjas lättare än gigantiska bedrägerier. Även om bevismaterialet är tungt vill vi inte tro på påståenden som om de är sanna helt skulle förändra vår v ärldsbild, få oss att tappa fotfästet. Därför föredrar vi ofta att tro på stora lögner, medan vi kan vara misstänksamma mot de små. .

Läs om läkare som först säger att patienten är helt frisk. Veckan efter konstateras flera felaktigheter i de inre organen, bl a cancer i njuren. Resultatet blir att njuren opereras bort i sin helhet. Den opererande läkaren påstår i sin patologremiss att njuren innehåller två tumörer, ett uttalande som helt saknar grund i röntgensvaren. Till Patologen anländer 4 dagar efter operationen en njure som är för stor för att kunna tillhöra nämnda patient, namnet på remissen är fel,...

Patologen skriver i sitt svar att han inte kan hitta någon tumör alls! Samt anger diagnoskod som mycket tydligt anger att det inte alls var fråga om cancer! Han avbildar på svaret en vänster njure, medan den njure som togs bort var en höger njure! Ändå skriver en docent canceranmälan 1,5 år efter operationen och påstår att han grundar det på ovan nämnda patologsvar!

Läs vidare på
http://www.loxosmedicus.com om hur läkarna med full medvetenhet och i samförstånd opererade bort en helt frisk höger njure och transplanterade den till någon annan patient, dvs organstöld.

Att patienten själv är sjuksköterska och alltså väl insatt i medicinska rutiner gör historien än mer spöklik. Hon vet alldeles uppenbart vad hon talar om!

Är detta paranoia eller verklighet? Döm själva!


Sjuksköterskor blir allt sjukare Publicerad 5 juni 2002 DN

På ett år har sjuksköterskornas sjukskrivningar ökat med över 20 procent. Av totalt 77.000 sjuksköterskor är fler än 5.000 sjukskrivna och därmed är det den personalgrupp inom landstingen som har snabbast stigande sjuktal, skriver tidningen Landstingsvärlden...

Siffrorna kommer från Landstingsförbundet och visar även att kvinnliga undersköterskor är den mest utsatta gruppen bland vårdyrkena. I november 2001 hade drygt 9 procent varit sjukskrivna minst 30 dagar.
Kvinnor är mer sjuka än män och sjukskrivningarna ökar också med åldern. Enligt tidningen blir det allt vanligare med deltidssjukskrivning. En allt större del av sjukskrivningarna har psykiska diagnoser som utmattningsdepression och andra psykiska problem.


SIEMs kommentar: I januarimagasinet diskuterade vi läkarnas höga dödlighet. Även sjuksköterskor har god tillgång till s k sjukvård, och får betala priset. Månne den föregående notisen kan vara en del av förklaringen?

Forskare: Sluta äta – bli 150 år

LONDON.
Bli riktigt gammal - sluta äta. Publicerad: AB 2002-06-05
  Nu tror forskare att människor som äter mindre än normalt kan blir upp mot 150 år.
   En 15 år lång studie på apor visar att de som åt mindre blev äldre än de som äter som vanligt.
  Forskare på National Institutes of Health i USA säger att apor som fått en normal hälsosam diet uppnår den vanliga åldern.
  Apor som fått 30 procent mindre mat blir betydligt äldre. En av aporna i försöket är 38 år, vilket motsvarar en mänsklig ålder på 114 år.
<***>   Färre kalorier tros sänka mängden skadliga fria radikaler. Dessa bildas när föda bryts ner och blir allt svårare för kroppen att göra sig av med när man åldras.
  Hälsoeffekterna kan utebli i länder där man tvingas äta mat med dålig kvalitet.
Leif Kasvi

Cancer vanligare i rika länder TT 6 juni; 04:23

Cancersjukdomar är vanligare i rika västeuropeiska länder än i fattiga enligt studien Europreval som publiceras på torsdagen. För kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen och för män är tarmcancer vanligast

70 000 fler cancerfall om 20 år TT AB Publicerad: 2002-06-14
Om 20 år beräknas 70 000 fler svenskar insjukna i cancer jämfört med i dag. Siffrorna har räknats fram med hjälp av data från bland annat cancerregistret och dödsorsaksregistret. Enligt beräkningarna kommer drygt 113000 män och 90000 kvinnor att leva med cancer år 2020, skriver Svenska Dagbladet. Stigande ålder i befolkningen är en viktig orsak till det ökade antalet cancerfall.


SIEMS kommentar: Kanske belyser dessa tre notiser egentligen den verkliga kvaliteten på nutida sk livsmedel - se ledaren i majmagasinet! Den som lever får se. Men man kan fråga sig vad det då är för roligt med att leva länge eller att vara rik.

(Apropå den eländiga ursäkten om ”stigande ålder i befolkningen” se notisen "Ursäkta" tidigare i detta magasin )

LÄGG UT! LÄGG UT!

From: "Anita Palm" <palmanita@telia.com>
To: <siem@klokast.se>

Hej! Jag vill gärna ha kontakt med andra läsare av månadsmagasinet för att mer organiserat
lägga ut dina texter på olika platser i Sverige. T ex kan innehållet i "Spara denna artikel" delas ut kontinuerligt, med hänvisning till din skrift. Skriv gärna några rader om detta i nästa magasin, jag vill göra vad jag kan.
Stort tack för ditt arbete.
Hälsningar
Anita Palm


SIEMs kommentar: Anitas brev vidarebefordras direkt till läsekretsen för åtgärd. Ta kontakt med Anita om du vill hjälpa till!

TBC-vaccinering - till vad nytta?!?!

hej,jag har en dotter på snart 4 år som blev tbc-vaccinerad för ca 1,5 år sedan. läkaren gav injektionen intramuskulärt istället för intercutant som det stod i bruksanvisningen. min dotter fick en stor böld som sprack och som tog ett halvt år på sig att läka.nu har det dockkommit en ny infektion under det gamla ärret. läkaren på bvc säger att det ligger inkapslat och så länge det gör det är det ingen fara, men jag har läst att det kan orsaka benröta. mina frågor till dig är om hon har drabbats av riktig tuberkolos och om hon då kan smitta andra barn,hon går ju på dagis. om
hon kan smitta andra via vilka vägar smittar det i såfall.. tacksam för svar.

...
Hej..
Jag tror inte hon har "riktig" TBC eller löper risk att smitta andra, däremot att hon har en allvarlig vaccinskada, som kan ge andra men framöver, och som absolut måste anmälas till patientförsäkringen. Det verkar inte på din beskrivning som att så har skett. Benröta var mycket riktigt anledningen till att TBC-vaccineringen avbröts i Sverige.

Tacksam om jag får klippa ur ditt brev (anonymt) för publicering på
web-en. Berätta gärna mer om hur det här gick till! Hör av dig! M v h SIEM/Ulf

--
Hej
Du får gärna använda dette till dina klipp. Jag har faktiskt anmält detta och journalen har gåtts igenom och där står att både vaccinationsförfarandet som sådant och allt som hänt därefter är utan anmärkning. hälsningar !

SIEMs kommentar till brevväxlingen: Myndigheterna brukar först söka övertyga oss om att vaccinering är ofarlig och effektiv. När vi sedan visar på förekomsten av vaccinskador säger man att fördelarna överväger nackdelarna enligt alla undersökningar och enligt all statistik . Så här behandlar man alltså nackdelarna. Sen är det självklart att man kan visa upp den statstik man vill. Tro på den om du vill!

Fler exempel på statstikförfalskning när det gäller t ex kikhostevaccinationen hittar du i tidigare nummer av SIEMs magasin,. Använd sökmotorn längst upp på sidan, eller läshänvisingarna i februarimagasinet,

Senaste veckan rapporterar TV-nyheterna om ett TBC-fall vid ett dagis. oklart om det är samma fall som rapporterades för närmare ett år sedan. Nu kommer reportaget emellertid omedelbart i anslutning till ”nyheten” att svenska forskare tar fram ett nytt vaccin mot TBC. Tänka sig att dessa två händelser får ”nyhetsvärde” precis samma dag. Vem regisserar sånt här - och vem är det som tar regi? Någonstans stiger någons börskurser.


Fästingviruset sprider sig
Publicerad 6 juni 2002 DN
Det fästingburna TBE-viruset upptäcks på allt fler ställen utanför det normala spridningsområdet. Experterna tvingas att göra om kartorna som visar riskzonerna för TBE, kartor som annars sett likadana ut sedan 1950-talet.

De två senaste åren har sammanlagt cirka 260 nya fall av TBE upptäckts i Sverige. Det är rekord. Under 1990-talet har i genomsnitt 75 personer smittats av viruset varje år.
Om det är en trend eller inte är alldeles för tidigt att säga. Men helt klart är att allt fler fall har hittas utanför det område längs Sörmlands- och Upplandskusten samt i viss mån söderut ner mot Kalmar, Öland och Gotland, som i decennier ansetts vara riskområdet för att smittas av TBE.

....
Forskarna anser inte att de nyupptäckta fallen bör leda till någon ny allmän rekommendation om vaccinering mot TBE. En sådan rekommendation har endast skett lokalt på ett ställe vid Vänern.
- Risken att smittas är minimal vid ett enskilt fästingbett. Då kan man inte säga att en hel befolkning ska vaccinera sig till priset av miljontals kronor. Men den enskilde individen kan ju tycka annat och jag förhindrar aldrig någon som vill vaccinera sig, säger Haglund.
...
Att den som bor i ett fästingrikt område ska leta efter fästingar på sin kropp någon gång per dag är ett välkänt sätt att hindra smittning av en borreliainfektion, eftersom riskerna för borrelia minskar ju fortare fästingen tas ut. Ett sådant beteende hjälper dock inte mot TBE, eftersom fästingen överför TBE-viruset via sina spottkörtlar så fort den biter.
Caspar Opitz

SIEMs kommentar: Till skillnad mot medicinarnas farliga och helt ineffektiva råd vidarebefordrar SIEM här ett råd mot fästingfaran som verkligen fungerar:

Hej Ulf

Fick recept på ett giftfritt medel mot fästingar som är effektivt på djur men människor kan också använda det om man inte avskyr vitlöksdoft. Har sedan jag börja använda det på hunden hittat fem fästingar på en vecka mot fem till tio per dag innan.

1 liter vatten kokas därefter blandar man i
1 msk torkad rosmarin
1 msk vitvinsvinäger
2-3 pressade vitlöksklyftor
Låt detta stå och svalna av. Därefter silas det och hälls på te.x en sprayflaska. Spraya på en till två gånger per dag.

// Annika QvarnströmFrom: Bertil Dahlgren <bertil@helhetsdoktorn.nu>
To: Ulf Brånell <siem@klokast.se>

Hej Ulf!

Tack igen för brevet. När det gäller fästingar passar jag på att tipsa om att vitlök är visat effektivt. Det kommer också en fråga om detta i Året Runt framöver. Kika gärna på min spalt där om Du ser tidiningen någon gång. Se på min sida under "veckans tips"

Med vänlig hälsning
Bertil Dahlgren
www.helhetsdoktorn.nu


Subject: Risken med vaccin
Att vacciner inte är riskfri har vi väl lite till mans insett, här är ett fall som visar att tillverkarna helt nonchalerar att upplysa om riskerna. /PeO www.kvicksilver.org

Ulla fick biverkningar av TBE-vaccin
Högsommartid är också den tid då fästingarna utgör en plåga för både djur och människor. Många försöker möta detta med TBE-vaccinering. Men det är inte alla som klarar vaccineringen.
[]
Ulla Lindquist, 59, är undersköterska och fick redan 1982 ett fästingbett som resulterade i TBE. Hon fick tillbringa en vecka på medicinavdelningen på sjukhuset.
ˆHuvudvärken som följde går inte att beskriva. Det skar som knivar i huvudet och de tog prover för att se om det var någon blödning i huvudet. Men det var det inte, berättar hon.
Med den erfarenheten valde hon att den 12 april förra året låta vaccinera sig. Efter en dryg vecka fick hon åter igen samma symptom, med kraftig huvudvärk, som när hon hade sjukdomen -82. Efter ytterligare en dryg vecka tvingades hon gå till akuten. Där konstaterade man att hon inte hade några antikroppar mot TBE.
ˆLäkaren förklarade att jag med största sannolikhet hade fått en hjärnhinneresning, som en biverkning av vaccineringen. Enligt ursprungsprognosen skulle jag har haft cirka 70 procents skydd, berättar Ulla Lindquist.
Hon avråddes att ta en andra spruta, en månad senare. Den skulle ha gett cirka 90 procents skydd, men Ulla Lindquist valde att göra ytterligare ett försök. Resultatet blev dock detsamma: kraftig huvudvärk.
ˆNu vill jag inte utsätta mig för en tredje spruta. Det är mycket osäkert om det finns något skydd. Därför undrar jag om alla personer som låter vaccinera sig kan känna sig säkra, då det inte finns någon efterkontroll, förklarar hon.
Hon anser att företaget som tillverkar vaccinet först och främst borde upplysa om att det finns biverkningar.
<***>.
<http://www.sn.se/i.php?avd=101&artikel=27030&p=>

Nervskadad av fästingvaccinet AB Publicerad: 2002-06-22
  I över ett år har Katarina Englund, 38, levt med smärtor från höger ansiktshalva och en arm som tidvis domnar bort.  I dag är hon kluven till uppmaningarna att vaccinera sig.

<***>.  
Går nu sjukskriven
  Hon går sjukskriven hemma i radhuset på grund av fästingvaccinet.
  - Biverkningarna är visserligen få, men inte obefintliga. Man måste alltid väga risken att drabbas av TBE mot risken för biverkningar, säger hon.
  Själv lät Katarina Englund vaccinera hela familjen redan för tio år sedan då TBE-vaccinet kom. De bor i ett fästingrikt området där TBE är utbrett.
<***>.  - Några veckor efter första sprutan började underläppen domna och jag fick ont i underkäken. Det kändes som en tandläkarbedövning, säger hon.
  Hon tog det inte riktigt på allvar. Tänkte det skulle försvinna av sig själv.
  Efter den andra sprutan domnade plötsligt hela högerarmen bort.
  - Jag var ute och cyklade när det hände. Det kändes som om jag legat på armen och var tvungen att skaka liv i den. Sedan blev det bara värre och värre.
  Katarina sitter framåtlutad i skinnsoffan och visar hur värken strålade upp mot nacke och hals.
  
Kunde inte röra sig
  Tolv dagar senare kunde hon inte röra armen. På vårdcentralen fick hon en kortisonspruta och kraftiga värktabletter.
  När det inte hjälpte skickades hon akut till Södersjukhuset i Stockholm.
  Men varken ortopeden eller andra specialister hon skickades till kunde hitta något fel på henne.
  - Det var skitjobbigt. Jag mådde ju så fruktansvärt dåligt, fick krampanfall och svettades floder hela jul och nyår, säger Katarina som började leta på internet efter liknande fall.
  
Symtom som TBE
  Framåt vårkanten fick hon träff. Enstaka fall med nervskador i skulderpartiet, så kallad skulderneurit, fanns rapporterade efter vaccinationer mot TBE. Med liknande symptom som följd.
  - Vaccinet gav mig sjukdomen den skulle skydda mig från. Visst är det extremt ovanligt, men någon borde känna till att det förekommer, säger Katarina Englund.
  Nu hoppas hon att andra inte ska behöva drabbas i onödan.
Caroline Hougner

SIEMs kommentar: Ullas naiva tro att hon var den enda som blivit skadad av TBE-vaccin var alltså väl naiv. Enligt statistiken inträffar alltså 50-75 fall om året, två vaccinskador är alltså redan dokumenterade via pressen. Men myndigheterna känner nog inte till några vaccinskador.

Vårdcheck ska få unga till tandläkaren
DN Debatt 10 juni 2002

Alla skall när de lämnar den avgiftsfria tandvården vid 20 år få ett värdebevis på 600 kronor för att fortsätta gå till tandläkaren. Alla över 20 år bör på sikt också få ett högkostnadsskydd för större ingrepp som kronor, broar och implantat. Det är samma skydd som de över 65 år snart får. En statlig kreditgaranti inrättas för att alla skall ha råd med tandvård. De förslagen får socialminister Lars Engqvist i dag från regeringens utredare Anders Sundström.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=26074&previousRenderType=5


SIEMs kommentar:
Det är politiskt bekvämt att utforma sk välfärdsreformer som konsumtionsstöd, i detta fall som ett högkostnadsskydd för större tandvårdsingrepp. Den som inte anser sig ha råd med en självrisk om 7-8000:- får då inte heller del av det stöd som han skattevägen hjälpt till att betala. Detta hjälper till att begränsa de totala kostnaderna för reformen - man kan lova alla hjälp, men bara en del har råd att utnyttja hjälpen. Den som har råd att kosta på sig en snygg mun, får hjälp av fattigare människor att betala. Det är en helt stilenlig absurditet att när denna omvända RobinHood-politik vidgas från pensionärer till alla åldersgrupper anses det vara en rättvisereform.

Reformen bär i stället tydliga tecken på att vara styrd av tandläkarnas skråintressen (att få sälja större och dyrare arbeten) samt det politiska intresset att värna om medelklassen. De fattigaste har ju ändå inget förtroende för politiken och röstar ändå inte...

(Ur fördelningssynpunkt. är däremot ungdomsstödet föredömligt jämlikt. Många anser dock att dess praktiska betydelse för tandhälsan blir ringa. )

Vanlig medicin kan vara farlig i solen
Antibiotika kan ge dig första gradens brännskador
P-piller, värktabletter och antibiotika kan ge dig fula utslag i stället för en vacker solbränna.
De är exempel på att vanliga läkemedel kan vara farliga i solen.
  – I värsta fall kan skadorna likna en första gradens brännskada med ilsken rodnad och svullen hud, säger professor Björn Beermann på Läkemedelsverket.
   Överkänslighet för sol är en vanlig biverkning för flera olika typer av mediciner. Antibiotika mot urinvägsinfektion kan till exempel ge dig hudutslag. För att slippa otrevliga överraskningar är det bäst att hålla sig i skuggan.
  – Det handlar ofta om tillfälliga kurer. Den tid man äter dessa bör man undvika solen, råder Beerman.
  Han varnar särskilt för läkemedlen Vibramycin, Tetralysal och Doxyferm.
–Risken för skador i solen verkar vara större om man äter just dessa läkemedel, säger Beerman.

Läkare hinner inte berätta allt
  Det är alltid viktigt att själv kontrollera vilken typ av biverkning en medicin kan ge. Normalt ska den läkare som skrivit ut medicinen informera om biverkningar. Men läkarna berättar sällan om alla skador en medicin kan ge upphov till.
  – Problemet är att det finns så många biverkningar. Det är svårt för en läkare att hinna med allt. Därför är det viktigt att den som fått medicinen själv tar reda på vilka biverkningar den kan ge, säger Beerman.
<***>.

SIEMs kommentar: Vi ska intalas att det är alldeles självklart att läkaren bara har tid att prångla på oss medicinerna, men inte tid att tala om hur de fungerar eller hur de kan skada oss. Och någon sjukvårdens Sverker Plus Olofsson finns inte inom hörhåll.
Behövs tydligare exempel på kemi-industrins järngrepp över sjukvård, skattemedel och folkhälsa?

Arbetsmiljön individens ansvar
DN Publicerad 11 juni 2002

Politikerna kommer inte att lyckas lösa problemet med de ökande sjukskrivningarna. Varje individ måste i stället ta ansvar för sin egen arbetsmiljö och våga prata om problemen med chefen. Det anser företrädare för Prevent.

De ökande sjukskrivningarna har av många utnämnts till en av de hetaste valfrågorna. Men det är inte alla som har förtroende för politikerna. Björn Wolrath som är ordförande i Prevent, som är en ideell organisation som LO, PTK och Svenskt Näringsliv står bakom, väntar sig inga mirakel.
- Politikerna har inte så många lösningar att komma med. Dessutom är samtliga partier ansvariga för den situation som vi har i dag, eftersom bägge blocken varit i regeringsställning under 90-talet, säger han.
- Och se bara på arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn som är politiskt styrd, där har de redan visat att de har misslyckats, tillägger han.

......


Sara Björkqvist

SIEMs kommentar: Beskrivningen av de politiska insatserna är korrekt. Däremot är lösningen knappast att lasta över problemet enbart på de drabbade individerna själva - i vart fall inte utan att samtidigt lämna tillbaka de resurser som den politiska apparaten kapat åt sig för att lösa problemen.

Autism-epidemi

Enligt National Autistic Society (NAS) undersökning i Londonområdet har nu 1 barn av 86 autism. (För ett par decennier sedan ansågs autism vara mycket sällsynt) Orsakerna är " okända" med undantag för att myndigheterna med säkerhet kan påstå att MMR-vaccinet inte har med saken att göra....F-n tro´t sa Rellingen.
Läs artikel Private Eye 17 May - 30 May 2002 (på engelska ) på http://www.jabs.org.uk/

Läs också SIEMs förödande granskning av den sk forskningen om MMR-vaccinet och autism på
http://www.klokast.se/siem/MMRE.html (svenska).

Mässlingepidemi i södra Italien
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,178954,00.html

Tre barn har dött av sjukdomen Mitt i turistsäsongen har en mässlingepidemi drabbat södra Italien. Mellan 10 000 och 20 000 personer har insjuknat och tre barn har dött av sjukdomen.

SIEMs kommentar: Jämför gärna artikeln med de rubriker som blir följden när barn dör eller bli autistiska av vaccinet! Att barn dör händer dock., även i samband med mässling. Diagnoser och statistikuppgifter i samband med epidemier blandas och friseras dock oftast hejdlöst, vilket vi ofta gett svenska exempel på. I februarumagasinet finns en genomgång av och läshänvisningar till de viktigaste vaccin-notiserna på SIEMs web.

Ingen rök utan EU

TV-nyheter 8 juni:; Lågpriscigaretter säljs sedan ett år upp till tio kronor billigare än de etablerade märkena, och har tagit upp till 6% av marknaden. Detta ses inte med blida ögon av EU, som medgett medlemsländerna - inkl Sverige - en speciell skattehöjning enbart på lågpriscigaretterna. Motiven anges vara att rädda ungdomen från rökningen.

Snart är det bara EU själv som kan överträffa EU när det gäller hyckleri. Om EU hade sett till folkhälsoskäl hade man lätt kunnat konstatera att det uppenbarligen går att tillverka och sälja cigaretter tio kreonor billigare än vad man hittills trott - och än vad Philip Morris, Marlboro etc gör. Naturligtvis finns det då ett utrymme för skattehöjning på alla cigaretter om åtminstone tio kronor. Men detta sker naturligtvis inte. I stället ser man till att de etablerade cigarettillverkarna så långt möjligt kan behålla sin vinstmarginal, genom att skattevägen försvåra för deras lågpriskonkurrenter. Att få behålla tio kr extra per paket - det ger vinstmarginal det.

EU slår naturligtvis vakt om tobaksindustrins profitintressen - och inte om folkhälsan.- precis som när det gäller miljardstödet till tobaksodlingen.

Och dessa EU-politiker - t ex Marit Paulsen och Göran Färm - kräver vår fulla tillit när de av "säkerhetsskäl" vill reglera bort våra kosttillskott.

- Är dou doum påu riktigt? som skåningen säger i TV-reklamen.

Och naturligtvis andas inte TV-nyheterna en kritisk stavelse om detta utan vidarebefordrar snällt den propagandagoja som serveras.

Forskares objektivitet

Svenska läkare värvades av tobaksjätte
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=27096&previousRenderType=6

DN Publicerad 12 juni 2002

Tobaksindustrin drev en hård, organiserad kampanj för att stoppa skärpta tobakslagar i Sverige. Flera svenska läkare och forskare värvades som betalda konsulter.


Det framgår av dokument som docenten i epidemiologi Mats Lambe vid Karolinska institutet och hans medarbetare har tagit fram för Läkartidningen. Dokumenten blev tillgängliga efter en skadeståndsprocess 1998 mellan tobaksbolagen och delstaten Minnesota. Då tvingades tobaksbolagen att lägga ut alla sina handlingar på sökbara databaser.
Efter flera månaders sökande kan Mats Lambe och hans medarbetare avslöja hur det svenska företaget Swedish Match samarbetade med stora internationella tobaksföretag för att mildra ett svenskt lagförslag som skulle minska rökningen.

Swedish Match skickade
rapporter till Philip Morris som beskrev hur företaget bearbetade svenska tjänstemän som arbetade med lagförslaget. Svenska forskare betalades för att kritisera forskning som visade på tobakens skadeverkningar. Särskilt utsatta var studier som handlade om faror med passiv rökning.
- De här dokumenten avslöjar att strategin har varit mycket större än de enskilda forskarnas bidrag. De har deltagit i en större plan, säger Mats Lambe.
.....

Karin Bojs

SIEMS kommentar: I en tilläggsnotis menar ett antal forskare att de inte gjort nåt fel, att attityden till tobaksindustrin var annorlunda förr eftersom sambandet mellan rökning och sjukdom inte var vetenskapligt fastslaget, etc. (Ett idealiskt argument - det gällde ju att förhindra att ett sådant samband fastslogs.. )

Det viktiga för oss andra är inte om dessa personer har en hög moral eller inte. Det viktiga är om storföretag på detta sätt kan styra vad man forskar på, vad högutbildade och respekterade människor ägnar sig åt, och alltså vilken sk kunskap och information som silar ut i samhället och påverkar beslutsfattande och opinion . (Den som vill få en närbild av vad som krälar fram när man vänder på stenarna kan t ex läsa http://www.pmdocs.com/PDF/2501468598_8600.PDF )

I dagsläget pekar kritiska forskare på den praktiska omöjligheten av att få objektiva forskningsresultat om vaccinationsskadorna - kanske dagens motsvarighet till vad rökningen innebar för ett par decennier sedan. Sedan bl a den brittiska regeringen satt hela sin prestige i pant på att MMR-vaccinerna är ofarliga riskerar den forskare som publicerar och vidhåller motstirdiga uppgifter att i praktiken bli helt bannlyst från allt vad karriär och anslag heter. Vem har civilkurage nog att dela A Wakefields öde? http://bmj.com/cgi/eletters/324/7339/733#21028

I samma perspektiv kan vi betrakta t ex följande citat, nu snart tio år gamla:

"Pay careful attention to what is happening with dietary supplements in the legislative arena... If these efforts are successful, there could be created a class of products to compete with approved drugs. The establishment of a separate regulatory category for supplements could undercut exclusivity rights enjoyed by the holders of approved drug applications."
(FDA Deputy Commissioner for Policy David Adams, at the Drug Information
Association Annual Meeting, July 12, 1993)


"The task force considered many issues in its deliberations including to ensure that the existence of dietary supplements on the market does m not act as a disincentive for drug development."
(FDA Dietary Task Force Report, released June 15, 1993)

De underliggande intressena bakom t ex EU:s reglering av kosttillskotten framgår tydligt av dessa citat. Det tog nio år innan politikerna verkställt uppdraget från läkemedelsindustrin. Men Göran Färm, Marit Paulsen och de andra har väl redan fladdrat vidare till någon annan fråga som kan belöna dumhet och arrogans med publicitet och rejäla arvoden.

Se även om tobaksindustrins forskningsanslag t ex http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=27489&maNo=0

2000-talets vetenskap
har i sitt sommarnummer 2/2002 en hel del godbitar, bl a om egenvård vid astma, om selenets biologiska funktioner samt om principer för självläkning. Prenumerera/medlemskap på http://www.klokast.se/SARA/


KMRs tidskrift "Mänskliga Rättigheter" 2 2002
är också ett "pang-nummer" i många bemärkelser. Här visas genom bl a egna undersökningar hur Läkemedelsverkets 1990 beslutade beroende av läkemedelsindustrin medfört att läkemedelskostnaderna nu fullkomligt skenar, i all synnherhet när det gäller sk psykofarmaka, vilka nu sätts in på vem som helst för vad som helst. Du får också veta hur läkemedelsindustrin infiltrerar Hollywood och filmproduktionen. Prenumerera/medlemskap via tel/fax 08/ 835818

Rädda våra oceaner! - upprop

"Dear Friends:
.....
Every day, thousands of fish, turtles, dolphins and other marine life are drowned, crushed, and suffocated after being caught on fishing hooks and nets meant for other species. Each year, an estimated 44 billion pounds of unwanted, dead or dying fish and countless numbers of turtles, porpoises, and sharks are simply thrown overboard.

Can you take 30 seconds to help stop this senseless destruction? Join me and send your FREE message at this link: http://www.OceansAtRisk.com
....<Ted.Danson@oceana.org>"


SIEMs kommentar:
Den som deltar i detta behjärtansvärda upprop sänder ett personligt mail till USA:s president G Bush och får omedelbart följande svar:

" From: Autoresponder@WhiteHouse.GOV
Subject: Re: Protect Our Oceans Now

Thank you for emailing President Bush. Your ideas and comments are very
important to him
For up-to-date information about the President and his policies, please check
the White House web site at www.whitehouse.gov.

Unfortunately, because of the large volume of email received, the President
cannot personally respond to each message. However, the White House staff
considers and reports citizen ideas and concerns.

Again, thank you for your email. Your interest in the work of President Bush
and his administration is appreciated.

Sincerely, The White House Office of E-Correspondence "


SIEMS fortsatta kommentar: Jämför gärna detta hövliga bemötande av medborgarnas synpunkter, med EU-parlamentarikern Göran Färms (s) fnysningar åt motsvarande meningsyttringar i kostttillskottsfvrågan: : "Däremot har vi fått uppleva hur miljontals E-postbrev .... tidvis har saboterat de folkvaldas möjligheter att komma i kontakt med sina väljare. " (Se marsmagasinet 2002)

Men det vore väl alltför förmätet att tycka att en svensk EU-parlamentariker skulle behöva sänka sig till samma nivå som USA:s president...

Vi manar än en gång våra läsare att underlätta sådana förtroendevaldas väljarkontakter. Ju färre väljare - desto enklare.


Barn med husdjur är oftare i skolan AB Publicerad: 2002-06-16

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,176294,00.html
....
   Fördelarna med att ha ett husdjur, främst hund eller katt, är starkast om man har barn i åldern 5-8 år. Det har forskare vid Warwick University kommit fram till.
  - Att äga ett husdjur var tydligt kopplat till att ha högre närvaro i skolan. Det var uppenbart i alla klasser men särkilt i de lägre årskurserna, säger psykologen June McNicholas till Daily Telegraph.
  - Där hade barnen i familjer med husdjur upp till 18 fler närvarodagar än barn i familjer utan.
  I Storbritannien börjar barnen skolan tidigare och "i de lägre årskurserna" betyder 5-8 år.
  

Stärkt immunförsvar

  I studien tog forskarna salivprover från 138 barn. I dessa spårades förkomsten av immunoglobulin A, en antikropp som visar hur starkt immunförsvaret är.
  Forskarnas slutsats är att barn i hem med hund eller katt oftare är utsatta för infektioner som kan stärka immunförsvaret.
<***>.
Leif Kasvi

SIEMs kommentar: Medicinen försöker göra vetenskap av undersökningar som skulle hamna på skräphögen i de flesta andra akademiska discipliner. Av sk samvarierande faktorer tillverkar medicinska forskare ständigt orsakssamband, vilket är nåt helt annat.

Enligt god vetenskaplig sed ska t ex alternativa förklaringar till funna data ¨diskuteras: Ex

- Är det möjligen så att familjer med allergiska eller sjukliga barn med nedsatt immunförsvar avstår från att skaffa sällskapsdjur?
- Är det möjligen så att familjer med dålig ekonomi (dålig hälsa och dålig ekonomi följs åt) också avstår från att ha sällskapsdjur?

Dessutom: För vetenskapliga påståenden om orsakssamband krävs experiment, där den "orsakande" faktorn varieras av forskaren under i övrigt oförändrade förhållanden. Men här rör det sig alltså inte om vetenskap utan om medicin. Något helt annat.

Det betyder inte att man ska vara misstänksam mot sina husdjur - tvärtom. De är ofta mycket ärligare och ofarligare än forskare. Det gäller t o m våra ofta så förtalade huggormar

Ormbett
är fruktat under sommaren. Förutom att fruktan är ogrundad - förutom för dem som trampar på sina krypande medvarelser - kan vi bidra med lite intressanta fakta om huggormsgift - liksom många andra ormgift:

Ormgiftet är egentligen en form av matsmältningsenzymer, säger en expert i Radions P1 . Genom att bita sitt offer uppnår ormen inte bara att det snabbt dör, utan också att den nedbrytning som behöver göras i ormens tarmkanal underlättas.. Nedbrytningen av musens vävnader startar direkt vid ormbettet, och det är detta som ger den egentliga giftverkan - svullnad,. rodnad, ömhet och vävnadsdöd vid ormbettet.

Vad blir då följderna om mänskliga tarmenzymer och annat tarminnehåll kommer in i den mänskliga blodbanan och cirkulerar runt i kroppen? Rimligtvis ungefär desamma som vid ormbett - dvs svullnad,. rodnad, ömhet. Tydligare exempel på sambandet mellan tarmfunktion, tarmförgiftning, glutenkänslighet etc och allergi, eksem etc är svårt att ge.

Läs gärna http://www.klokast.se/Tarm1.html för att inte tala om SIEMs webkurs i ekologisk medicin.

Röda Korsets nye ordförande

heter enligt V-nyheterna Anders Milton, dvs läkarförbundets ordförande.. Det gäller att bevaka skråets intressen på de sätt som står till buds.

Läkare vill veta mer om KAM


Fem av sex amerikanska läkare vill veta mer om komplementär- och alternativmedicin (KAM) för att kunna informera sina patienter bättre. Hälften har rekommenderat KAM för patienterna, och var fjärde provat själva. Det visar en studie av 750 läkare i Denver, Colorado, som publiceras i Archives of Internal Medicine.....

Men vad får då en svensk läkare säga till patienter om KAM? Juristen Lars Grönwall och medicinalrådet Claes Tollin på socialstyrelsen framhåller gemensamt följande:

”I Sverige är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Många komplementärmedicinska metoder har inte testats vetenskapligt. Andra - som akupunktur - har testats och införlivats i klinisk praxis. Åter andra - som homeopati - har inte invändningsfritt visat sig effektiva. Om patienten själv aktualiserar frågan, konventionell behandling redan provats, och metoden ifråga kan anses ofarlig, kan läkare informera om alternativmedicin.”

Fler besök än i primärvård
Mer än var tredje patient i USA använder KAM-metoder. 1997 gjorde patienter fler besök hos alternativmedicinska utövare än hos primärvårdens doktorer, 628 miljoner mot 384 miljoner. De populäraste metoderna var biofeedback, naturläkemedel och kiropraktik.

En undersökning i Stockholm i fjol visade att omkring hälften av invånarna provat KAM-metoder, siffror som enligt undersökarna torde vara representative för hela landet.

<***>.

Artikelinfo
Författare:
David Finer medicinjournalist
www.ronden.se/Rondenforsta99/143185.cs

SIEMs kommentar: För den trogne läsaren av SIEMs magasin finns inte mycket nytt att hämta. Den skolmedicinska strävan att alternativet till skolmedicin ska vara mera skolmedicin, möjligen förklätt till "komplementär" medicin. Artikeln ovan publiceras samtidigt som WHO signalerar ett ökat intresse för folkmedicinen:

The organization, a branch of the United Nation , has long focused on Western medicine, but it is looking closely at non-Western treatments, because at least 80 percent of the people in the world's poorest countries use them. Few of those countries can regulate their folk healers or share their plant lore, which may be a miracle cure or a poison.

The group's mission to catalog and give information about such treatments begins as they grow more popular in the West, and as the danger of some folk remedies increases the numbers potentially at risk.

The treatments can be fatal. For example, the Chinese ma huang herb, which contains ephedrine and helps breathing problems, caused heart attacks and strokes among some Americans using it as a diet aid. Kavakava, a Pacific Island anxiety-relieving tea, has poisoned the livers of those drinking a concentrated form. Ginkgo biloba, which stimulates circulation, also stimulates bleeding during surgery.

"We must act quickly to evaluate safety, efficacy, quality and standardization," said Dr. Ebrahim Samba, the W.H.O.'s regional director for Africa.SIEMs kommentar: Uppenbarligen är det svårt att påvisa nämnvärda olägenheter med folkmedicinen. Naturligtvis går det att hitta enstaka olycksfall men i jämförelse med varje annat samhällsområde av motsvarande bredd tycks dessa försvinnande få. Olycksfallen inträffar som framgår ovan inte då folkmedicinen praktiseras på traditionellt sätt, utan då skolmedicinska utövare - eller en skolmedicinskt indoktrinerad allmänhet - försöker bemästra medlen. Det egentliga problem man vill lösa är alltså att folkmedicinen inte står under tillräcklig kontroll av dagens makthavare. Det hade vi räknat ut tidigare.

På http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=29276&previousRenderType=6
kan vi finna att det hör till undantagen att i vart fall svenska makthavare överhuvudtaget har någon naturvetenskaplig utbildning, i regel är de ekonomer, jurister eller bara maktlystna utan någon längre utbildning alls. Det är alltså inte i kraft av bättre kunskaper som de kräver att få kontrollera även folkmedicinen. Naturligtvis ställer sig gärna skolmedicinen gärna till förfogande för att "hjälpa " makthavarna med denna kontroll.

Det är inte fel att folkmedicinen kontrolleras, att utbildningen förbättras och att medlen granskas. Frågan är VEM som granskar och kontrollerar, och med vilka syften! Både politiker och skolmedicin har härvid drypande blodiga händer. När geten kräver att få inspektera morotslandet bör man bygga staket i stället .

Dagen efter att notisen publicerar braskar Aftonbladets löpsedel om att tre personer dött av naturmedel och fyrtio fått leverskador. Under hur lång tid och i hur stor geografiskt område får man inte veta, i vart fall inte av löpsedeln. Inte heller får man reda på hur många som hjälpts eller fått livet tillbaka genom detta naturmedel, Det är inte meningen heller. Syftet är att bereda marken för nya politiska regleringar. Allmänheten ska "veta" att naturmedlen är farliga saker, ty det har man läst nånstans.

Beställningsjournalistik borde det kallas, ytterligare ett exempel på den märkliga regissörskonst som agerar i massmedias kulisser.

WHO:s initiativ är tydligt inriktat på att göra getter till auktoriteter inom trädgårdsmästeriets område. Elegant sammanklumpar man utnyttjandet av giftiga droger i Afrikas djungler med homeopati och zonterapi och konstaterar att problemet med det hela är att "vetenskapen" inte har tillräckligt med kontroll över vad som pågår, det KAN ju vara farligt.

När man väl lyckats med denna sanslösa sammanblandning gäller det att studera folkmedicinska traditioner utifrån skolmedicinens imbecilla sjukdomslära - som t ex slår ihop trettio olika sorters ont i kroppen till "fibromyalgi". Det är lätt att visa folkmedicinska metoders otillräckliga effektivitet mot sjukdomar som definieras på så sätt. (Vad kan bilmekaniker göra åt sjukdomen "skrammel under motorhuven?" ) Och skulle man ändå hitta nåt supereffektivt så går det säkert att förbjuda eller göra skolmedicin av - lär av exemplet glukosamin - hur ofarligt det än är.

WHO:s experter borde stanna hemma och bota WHO-chefens elallergi i stället - om de kan! Om de inte kan - vad ska vi med såna "hälsoexperter" till?

Sveriges Radio fälld för partiskhet om alternativmedicin

Efter anmälan från SIEM mot P1 Konsument har nu Granskningsnämnden fällt Sveriges Radio för partiskhet i programmet om AlternativHälsan - Gert Hallengren. Vissa delar av anmälan ledde dock inte till fällning, t ex:

"I anmälan ifrågasätts alltså om Hallengren verkligen behandlat cancer. Av det anmälda programmet framgår dock att han. även om han inte direkt hade behandlat den i inslaget intervjuade kvinnan, ändå hade undersökt huruvida hon hade cancerceller och uttalat sig om hennes tidigare cancer..." (Ur Sveriges Radios yttrande över anmälan).

Så även om han
"inte direkt hade behandlat kvinnan" så anser SR sig ändå ha rätt att påstå detta, utan att Granskningsnämnden finner det anmärkningsvärt. Det är ju bra att vi vet var vi har Sveriges Radio, och vilken respekt för sanningen detta media har. Kampen för en anständig mediabehandling av alternativmedicin och medicinkritik fortsätter alltså!

Se http://www.klokast.se/Nyhet/GrnAH.pdf för Granskningsnämndens beslut. (Acrobat Reader krävs, 335 kb)

Som man ropar i skogen

...får man svar. En del av de frågebrev jag får - och efter förmåga och tid söker besvara - innehåller eller vilar på den underförstådda frågan "kan detta vara nåt farligt?" (dvs i regel svävar patientens tankar runt begreppet cancer, även om han/hon ofta inte vågar nämna hmhm vid namn)

Antagligen är patienten helt ovetande om vilka problem han på så sätt skapar för sig själv (och mig). Denna lilla skenbart oskyldiga fråga är nämligen ett effektivt sätt att förvandla ett banalt hälsoproblem till ett olösligt och dödsbringande. OBS att jag säger att
själva FRÅGAN "är detta farligt?" är farlig, inte det underliggande hälsoproblemet!

Varför det? Jo själva frågan förutsätter och vilar på föreställningen att det är själva kroppen och dess symtom som utgör ett hot, kan vara farlig, är en möjlig fiende som måste bevakas och hållas under kontroll, vid behov angripas och stympas för att hållas i schack. Denna föreställning kan vara rent av dödande - den innebär att man resten av sitt liv får dela säng med fienden, något få klarar av.

Det finns naturligtvis många farliga saker. Man kan skada kroppen på ett fullkomligt livsfarligt och dödande sätt genom förgiftning, stympning, utmattning, överdrivna prestationskrav, och genom att åsidosätta dess enkla behov av näring, sömn, luft, vätska, vila, trygghet osv. En viss livsföring, miljö eller behandling kan vara farlig.

Kroppen kan också ge symtom och uppvisa "sjukdomsbilder" som tyder på att man har utsatt kroppen för sådana skador. Men det är då inte kroppen, symtomen eller sjukdomsbilderna som "är farliga" - utan den skadliga livsföringen eller den behandling man utsätter kroppen för. Då gäller det att identifiera och eliminera de skadliga faktorerna och hjälpa kroppen reparera de skador som man ställt till.

Det ovan sagda är den ekologiska medicinens, dvs mitt synsätt. Det är dock inte skolmedicinens.

I stället hyllar skolmedicinen tesen att kroppen av okända eller okontrollerbara orsaker eller av sig själv när som helst kan gå till angrepp mot innehavaren, man "drabbas" av sjukdomar som har ett eget liv och utvecklas på ett dramatiskt och förutbestämt sätt. Den hotande och skadliga faktorn är då kroppen självt och dess inre okända processer. Den enda hjälp som då finns att få är att legitimerad expertis så tidigt som möjligt upptäcker vad som håller på att hända, "ställer diagnos", och med alla till buds stående medel förhindrar eller fördröjer det oundvikliga sjukdomsförloppet med dess åtföljande lidande och död. Dessa "till buds stående medel" utgörs alltsomoftast av gifter, stympningar och andra uppoffringar som ska genomlidas i föreställningen att annars blir det ännu värre. Behandlingen kan vara lika skrämmande för patienten som "sjukdomen".

Skolmedicinens synsätt har med politikers hjälp upphöjts till lag, och ligger t ex bakom förbudet mot alternativ behandling av cancer och vissa andra sjukdomar.
Det officiella motivet för detta är just att sådana sjukdomar "snabbt måste upptäckas och komma under kvalficerad behandling om patienten ska kunna räddas".

Likväl lider och dör patienten rätt ofta under denna "kvalificerade behandling". Enligt skolmedicinen beror detta på "sjukdomens allvar och oundvikliga framskridande". Enligt mig beror det oftast på den stympning och förgiftande behandliing han ges och försummelse av grundläggande livsförutsättningar (exvis näringssituationen under behandlingen) , för att inte tala om det chocktillstånd han försätts i genom hotande diagnoser, prognoser och dödsdomar.

Likväl kan patienten inte så sällan tröstas med att han är botad strax innan han dör. Med "bot" menar medicnen nänligen ofta överlevnad fem år efter diagnos. I nästa notis refereras till vad som händer en från början frisk patient som utsätts för normal cancer-behandling: De effekter behandlingen har på personer med redan från början nedsatt hälsotillstånd är naturligtvis än mer destruktiva.

Det lagstiftade synsättet är i de flesta fall också vad patienten tror sig veta, det enda synsätt han känner til. Och det är alltså mot denna bakgrund frågan "är detta farligt?" ställs - och alltså ska besvaras av mig som alternativmedicinare.

Rimligen bör en frågeställare - via Internet eller på annat sätt - veta vem han frågar vad samt tolka svaret utifrån kunskap om vem han har frågat. Vill han veta vad en präst anser vänder han sig till en präst. Vill han veta vad mamma tycker vänder han sig till mamma. Vill han veta vad en läkare anser så vänder han sig till en sådan. Och vill han veta vad Kloka Gubben tycker så vänder han sig till honom, kan man tycka. Detta anser dock inte våra lagstiftare, dvs våra politiker.

"Cancer" utgörs - även enligt skolmedicinen - av sinsemellan mycket olika tillstånd. För att skilja en s k godartad tumör (icke-cancer) från en s k elakartad (verklig-cancer) krävs avancerade laboratorieprover vars resultat ofta är tveksamma. Enligt mig - och många andra - utgör sk cancerceller endast celler som svårt skadats av att leva i en förgiftad miljö, dvs kropp. Frågan om deras inre särdrag är då av mindre betydelse, det viktiga är att häva patientens inre förgiftning och avgifta honom. Sedan avvecklar eller oskadliggör kroppen själv missbildade celler och vävnader. Att - som vid skolmedicinsk behandling - skära bort eller döda förgiftade celler minskar inte patientens förgiftningsnivå och återställer därför inte hans hälsa.

Likväl kräver lagstiftarna att alternativmedicinaren vid första anblicken av patienten ska kunna skilja cancerceller från icke-cancerceller, med sådan säkerhet att han helt avstår från att undersöka och uttala sig om patienten om denna har cancer. Massmedia har på egen hand infört en än strängare bedömningsgrund - som framgår av Sveriges Radios yttrande ovan - nämligen att även uttalanden av typ att "du har ingen cancer" i själva verket innebär att man behandlar cancer. (Moment 22 och medeltida vattenprov av häxor är därvid juridiska föredömen).

Återgående till mailfrågan "kan detta vara nåt farligt?" , så kan jag alltså i princip välja att svara JA, NEJ; eller KANSKE. Detta svar måste alltså ges utan personlig undersökning, på grundval av några rader om vad frågeställaren själv bedömer som väsentligt - inte av vad jag själv skulle finna väsentligt att veta.

Om jag svarar JA; DET KAN VARA FARLIGT, det kan vara cancer - då utsätter jag brevskrivaren för just den diagnoschock och långvariga oro som jag anser vara en allvarlig skada, och som gör att många friska personer hamnar i graven under skolmedicinsk behandling. Jag uppmanar då alltså i praktiken patienten att underkasta sig en undersökning och behandling som jag misstänker kommer att ta livet av honom. Själv anser jag inte att denna diagnosskada motsvaras av några "behandlingsvinster" genom att tex en förgiftning eller stympning av patienten därigenom kan inledas tidigare än eljest. Jag vägrar alltså närmast alltid att svara JA. ( Undantag är akutsituationer där man kan ana t ex blodförgiftning, och den skolmedicinska behandlingen normalt gör mer nytta än skada, och där frågan om liv eller död kan handla om timmar. Ytterst få brev handlar dock naturligtvis om sådana akutsituationer )

Ett KANSKE-svar har patienten ingen nytta av alls. Det ställer honom bara i samma situation som han var innan han frågade, och innebär därför enbart ett slöseri med tid och skrivutrymme. I värsta fall tolkar patienten det som ett JA eller ett NEJ, vilket kan vara lika illa som ett sådant svar.

Om jag svarar NEJ, DET KAN INTE VARA FARLIGT så är detta närmast alltid korrekt, men måste åtföljas av ett långt förklarande tillägg av just det slag som du nu läser. Frågeställaren och jag själv lägger nämligen annars helt olika innebörd i ett sådant svar. Det finns en risk att patienten genom ett NEJ-svar uppfattar sig som osårbar och immun, garanterad evig hälsa och liv och utan anledning att granska vad han utsätter sig för eller sin livsföring. Naturligtvis kommer han då bli besviken, mer eller mindre snabbt. Själv utsätter jag mig för risken att snabbt bli anklagad för att ha hindrat patienten komma under "riktig vård", för brott mot kvacksalverilagen - eller av t ex Sveriges Radios tolkning av den, se ovan.

Att utan kommentarer lämna FRÅGAN OBESVARAD ger utrymme för patientens mörka fantasier, oftast fullkomligt i onödan.

Därför är frågan "Är detta farligt?" fullkomligt livsfarlig att ställa. Den kan vara starten på en mycket negativ hälsoutveckling oavsett hur den besvaras.

Vad innebör det då att ställa motsvarande fråga till en läkare - dvs en person som inte lyder under kvacksalverilagen? Han är då skyldig att följa "vetenskap och beprövad erfarenhet" , och står i första hand under tillsyn av Socialstyrelsen. Han kommer därför att ta ett cellprov och skicka till laboratoriet, varefter du kan vänta på svar under ett antal veckor. Du kan också få besked at provet måste tas om, eller är tveksamt. Den sk diagnoschocken och oron kan på detta sätt hållas vid liv under lång tid.

Därefter (om du fortfarande lever) får du på något sätt ( i regel) reda på provsvaret. Om svaret skulle vara NEJ, det fanns inte cancerceller i provet, då drar du en lättnadens suck och återgår till vardagen. Riskerna i detta fall är ungefär som vid ett NEJ från mig.

Slutligen kan du få ett JA - detta är farligt, detta är cancer. Det trauma som sedan följer kan du läsa om i följande artikel. Sen kan du fundera på vem du ska fråga och hur du vill ha det. Tänk efter innan du frågar!

Behandlades för cancer – var frisk Publicerad: AB 2002-06-12

TAPPADE LIVSGNISTAN Staffan Hedström fick sin dödsdom i mars 2001: han hade cancer i levern, sa läkaren. Staffan och hustrun Ann-Marie sålde sitt drömhus med 100 000 kronor i förlust och skänkte bort möbler och verktyg. Dessutom skilde de sig. I juli förra året blev han friskförklarad - fläckarna på hans lever var helt ofarliga fettvävnader.
Staffan, 57, fick 19 000 kr i skadestånd för felaktig dödsdom

KARLSKRONA.
Staffan Hedström, 57, satt mitt emot läkaren och fick beskedet:
  - Tyvärr, du har obotlig cancer. Det är kört för dig.
  Men diagnosen var helt fel.

   Han håller sakta på att återhämta sig efter de svåra psykiska sviterna.
  - Då, för drygt ett år sedan, var jag nygift och lycklig, berättar han.
  - Vi hade just flyttat in i vårt nybyggda hus i Kalmar, livet kändes väldigt bra. Och så öppnar sig en avgrund. Dödsdömd, bara en kort tid kvar att leva.
  Hustrun Ann-Marie var med vid läkarbesöket som förändrade allt. Hon minns Staffans förtvivlade ansikte, hon minns sina egna kaotiska känslor. Och hon minns när de kom hem på eftermiddagen:
  - Vi grät och planerade Staffans begravning. Vi skrev ner hans sista önskemål i Vita arkivet, vi bestämde oss för att sälja huset.
  
"Det är kört för dig"
  1997 opererades Staffan Hedström för cancer i tjocktarmen. Han tillfrisknade och vid de regelbundna efterkontrollerna såg allt bra ut. Fram till mars 2001.
  - Jag var inne på den årliga rutinkontrollen och genomgick skiktröntgen. Efteråt, inne hos läkaren, tittade han på mig och sa: Tyvärr Staffan, du har cancer på levern, det är kört för dig.
  Under de påföljande veckorna fick Staffan sammanlagt tio cellgiftbehandlingar.
  - Jag mådde fruktansvärt dåligt, både fysiskt och psykiskt men vi försökte ändå skynda oss med allt som måste göras före min bortgång.
  Makarna sålde sitt drömhus nästan i panik.
  - Som änka ville jag inte bo kvar så vi bestämde oss för att flytta närmare min släkt i Karlskrona, berättar Ann-Marie.
  - Allt onödigt skänkte vi bort, trädgårdsmöbler, verktyg, ja, massor. Och huset förlorade vi 100 000 på.
  I juli gjordes en ny läkarundersökning, nu på lasarettet i Karlskrona.
  Magnetröntgen och vävnadsprover visade att Staffan Hedström var helt frisk. Han hade aldrig haft cancer på levern. De "fläckar" som läkarna i Kalmar observerat var helt ofarliga fettvävnader.
  
Hur reagerade du?
  - Jag borde ju blivit glad - men jag blev " ja, apatisk på något sätt. Jag var ju så inställd på att dö, jag hade liksom tappat livsgnistan. För att göra det lättare för Ann-Marie hade vi också skilt oss. Hela vår tillvaro var raserad.
  
"Mår bättre"
  Nu får Staffan Hedström medicinsk hjälp mot sin svåra depression, han säger att han mår bättre.
  - Men både Ann-Marie och jag känner att vi måste få någon sorts upprättelse.<***>.


SIEMs kommentar: Den legitimerade sk vetenskapen uttalar sig ofta föraktfullt om placeboeffekter eller feldiagnoser då människor tillfrisknar efter naturmedicinsk behandling.

Det här fallet handlar om vad som händer en fullt frisk person som drabbas av cancerdiagnos och cancerbehandling. Hans liv brakar samman och han blir svårt deprimerad, dvs insjuknar svårt till följd av behandlingen - inte till följd av någon cancer.
OBS att den behandling patienten fått är den normala - det ovanliga är att tumörerna i detta fall var obefintliga.

Jämfört med sådan behandling måste ju även sk placebobehandling, där patienten tror eller inbillas att han håller på att bli frisk, vara oerhört hälsosam. Undra på att överlevnadschanserna i cancervården ser dystra ut. Och att varje alternativ måste förbjudas med lagens och fängelsets hjälp...

Den som drabbas av en diagnos (OBS inte av cancer, utan av en cancerdiagnos) hamnar i regel omgående i chocktillstånd. Hans förmåga att därefter tillgodogöra sig information , utbildning, utöva kritiskt tänkande osv är då svårt nedsatt. Han efterfrågar och söker ofta desperat information, samtidigt som han är oförmögen att tillgodogöra sig eller pröva den information han får. Många kommer att ge honom föreställningen att han inte har något att välja på, att utgången är given på ett eller annat sätt. Slutligen kommer han att handla under inflytande av omotiverad skräck, auktoritet och grupptryck, eller utan att uppfatta att han har några val alls.

Därför bör du sätta dig in i dessa frågor i förväg, och inte vänta på den dag diagnosen träffar dig eller någon närstående. Annars blir du lätt ett hjälplöst offer för den "programmering" som du utsatts för genom media och tillfälliga sjukvårdskontakter. Det mesta du där har plockat upp är ytligt, felaktigt och livsfientligt.

Läs /siem/cancer.html


Åksjuka

From: "Christina Olsson" <medimagnet@swipnet.se>
To: Ulf Brånell <siem@klokast.se>
Subject: SV: GLAD MIDSOMMAR! - MOTGIFT och TIPS FRÅN SIEM v 26 20
02
Date: Fri, 21 Jun 2002 15:36:34 +0200
X-Priority: 3
Status: U

Hej Ulf och tack för Dina brev och Ditt arbete! Jag fick ett tips av en sjuksköteska mot min tråkiga åksjuka som, trots att jag är 44 år, aldrig vill gå över. Att åka bil är en pärs, att åka båt är hopplöst. Och åksjuketabletter gör mig så trött. Hon bad mig göra en "peng" av vanligt foliepapper och klistra den över naveln med hudvänlig tejp. Strunt i om det är en placeboeffekt, jag åkte bil från Malmö till Göteborg utan några som helst besvär!!!

Vill gärna att Du delar med Dig av den bilaga som jag sänder med här! Läs rapporten så förstår Du hur viktigt det är att vi alla hjälps åt att stoppa Aspartam i våra livsmedel!!!

Glad Midsommar, för det är det idag! Christina :o)


Jordens salt

"Människan behöver salt.
En vuxen person innehåller 250 gram av varan, som ständigt försvinner genom svett och urin, och måste fyllas på för att cellerna ska kunna fungera. Dessutom är salt ett naturligt konserveringsmedel som, innan frysboxens intåg, var överlägset alla andra sätt att bevara mat. Gott är det också. Så oundgängligt för människan att saltets ekonomiska, politiska och kulturella betydelse behandlats ner till minsta korn i en ny tegelsten till bok av Mark Kurlansky: "Salt - a world history" ("Salt - en världshistoria", kommer på svenska hösten 2003). Samma författare som gav alla älskare av att se det stora i det lilla boken "Torsk."
Redan de gamla kineserna insåg att en statlig reglering av salthandeln kunde bli en outsinlig inkomstkälla för statskassan - salt är ju faktiskt inte utbytbart mot något. Salt blev därmed världens första statliga monopolvara, införd av kejsar Qin år 221 före Kristus (ni vet, han med hårdhandskarna, muren och terrakottaarmén).

Hutlösa saltskatter blev en fin tradition i offentlig förvaltning. Romarna, venetianarna och habsburgarna följde efter. Mest hatade blev nog de inhemska franska och koloniala brittiska varianterna. <***>.


Liksom britternas indiska
saltmonopol skulle bli det för en hel subkontinent.
Indien hade sedan urminnes tider en egen och stor saltproduktion - i Gujarat har saltproduktionen en femtusenårig historia. Men kolonialherrarna hade sitt eget Cheshiresalt att tänka på, och införde ett brittiskt saltmonopol i besittningarna redan 1804. Priset mångdubblades, den indiska produktionen blev olaglig och saltarbetarna förpassades till misär. Frågan fortsatte att vara ett irritationsmoment för indierna ända tills en säregen, skallig, före detta advokat (som alltså visste vad det innebar att bryta brittisk lag) insåg frågans symbolvärde. Den 12 mars 1930 lämnade Mahatma Gandhi sitt ashram i Gujarat för att knata med sina 78 följeslagare till kusten vid Dandi. När de kom fram efter 25 dagar bestod sällskapet av ett par tusen personer. Gandhi vadade ut i havet, böjde sig ner och tog upp en saltklump. De brittiska saltlagarna hade brutits och den indiska självständighetskampen börjat på allvar."


http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=29782&previousRenderType=2 om

SIEMs kommentar: Historien om saltet är lärorik om man vill förstå och gå till botten med nutida makthavares märkliga intresse för att reglera våra kosttillskott. Makthavare är nämligen makthavare i kraft av sin förmåga att ålägga oss skatter. Ju mer skatt desto mer makt, desto mera propaganda, pomp och ståt samt rejäla arvoden kan makthavare kosta på sig - förutom t ex militärt försvar, polis, säkerhetsstjänst och annat som gör att man kan skydda sitt maktinnehav. I den mån "vården, skolan och omsorgen" inte tjänar maktens intressen röner de ljumt intresse för makthavare, det kan vi lära oss t ex av dagens friskoledebatt.
Sällan betalar folk skatt frivilligt, även om Mona Sahlin säger sig finna det häftigt att betala skatt. (Tydligen är det mindre häftigt att betala sina räkningar och böter). Att finna givande skatteobjekt är en av makthavarnas stora bekymmer. Stadstullar var en gång en lösning på detta problem. Men att beskatta onödiga varor som medborgaren lätt kan avstå ifrån, det ger inga pengar. Ett bra skatteobjekt är något som medborgaren omöjligen kan avstå från och har svårt att fuska med. Salt är ett klassiskt bra exempel. I medeltidens Frankrike behövde man inte hyckla med saken , annars hade vi redan då fått höra t ex att

"Det kan aldrig vara bra med ett oreglerat och ohämmat saltätande. Därför måste vi i folkhälsans intresse införa vissa regler för saltkonsumtionen, och en viss beskattning - i konsumenternas intresse".

(Jämför gärna EU-parlamentarikernas eländiga argument för reglering av kosttillskotten i marsmagasinet i år)

Med detta kan vi också förstå varför EU samtidigt gynnar tobaksodling och tobaksförsäljning. Få skatteobjekt ger så mycket politiska vinster som tobaken, t ex

* Straffbeskattning av tobak är lätt att motivera. Någon öppen opposition behöver man inte räkna med. Tvärtom kan man bygga sig ett rykte som folkhälsans försvarare

* Det blir rejäla pengar när många rökare betalar mycket pengar

* Samtidigt ger tobaken starkt ökad efterfrågan på sjukvård, vilket i sin tur ger bra argument för nya skattehöjningar för att bygga ut sjukvården.

Vi kan då förstå vilka bryderier det skulle ge om någon skulle våga hävda att

"Det kan aldrig vara bra med ett oreglerat och ohämmat rökande. Därför måste vi i folkhälsans intresse införa vissa regler för rökningen. Samtidigt har vi ansvar för dem som utvecklat beroende av nikotin, så att inte deras ekonomi undergrävs och deras sociala situation urartar. Tobak ska därför endast tillhandahållas till nikotinister mot recept och till självkostnadspris, under tiden de går under avvänjande behandling. Andrahandshandel med tobak ska straffbeläggas. ".

Alla förstår att detta är en politisk omöjlighet. Tobaken är alltför politiskt värdefull - liksom på samma sätt alkoholen.

"Frihet" tycks i svensk kultur ofta innebära rätten att supa och röka ohämmat. Inskränkningar i andra mänskliga rättigheter än dessa möter ofta ljumma motreaktioner, men få dragplåster kan övertrumfa billig eller gratis sprit. Som intäktskällor för såväl kriminella som legala syndikat är beroendeskapande droger därmed svåra att överträffa, inte minst därför att beroendet är samhällelligt skuld- och skambelagt. De beroende har därför svårt att offentligt uppträda och försvara sig mot att andra - legalt och illegalt - profiterar på deras laster.

Skattebeläggningen av "onyttigheter" - tobaksskatt, alkohol, miljöavgifter etc - utgör på så sätt ett avlats-system på det sätt som en gång korrumperade Vatikanen och utlöste den kyrkliga reformationen. Den som inte lär av historien är dömd att upprepa den.

Därmed framgår även de egentliga bakomliggande övervägandena bakom kosttillskotts-regleringen. Det handlar inte om folkhälsa, utan om makthavare och pengar. Genom att försvåra tillgången till sådant som folk vill ha - och behöver - kan man skapa utrymme för ökad beskattning och korruption. Detta kan sagan om saltet lära oss.

Rödluvan sa:
"Varför har du så stora tänder, mormor?"

Se också http://klokast.se/SARA/Rut.html för lite tips om vad som kan gömma sig i saltet på vårt köksbord.

Läkare hittade 6-årig ap-pojke
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,177966,00.html
Ablay, 6, är täckt av hår som påminner om apors och han har ett ovanligt ovalt huvud. Pojken kommer från byn Terymagash i Kazakstan.

.....

  Läkare från sjukhuset i Aksay i Kazakstan säger att pojken är förvånansvärt rörlig och social. Han har en särskild sorts "intuition" och har en unik orienteringsförmåga.


SIEMs kommentar. Läs gärna hela artikeln/länken och betrakta bilden. Den arvsmassa som vi människor utrustats med sägs ju av forskare till 95% vara "skräp" som inte används, Detta påstår man eftersom man inte känner dess funktion - och det vetenskapen inte kan kontrollera "finns" ju inte heller. Uppenbarligen gömmer den ett antal möjligheter vi i dag har föga aning om - vars värde vi knappast kan bedöma.

Det är betecknande att vad media och samtid finner värt att uppmärksamma hos denna pojke är att han har hår i ansiktet. (Detta fenomen har förekommit på andra håll, t ex i vissa släkter i USA) Att pojken har en särskild sorts intuition och unik orienteringsförmåga nämns mest i förbigående,. Ändå kan det vara sådana egenskaper som kan avgöra människosläktets utveckling och överlevnad.

Och i denna mänsklighetens genetiska skattkammare tillåts börsföretag böka som vildsvin.

Den kemiska ättestupan
Gamla i vården missgynnas DN Publicerad 24 juni 2002

Äldre är sjukast, ordineras mest läkemedel och behöver mest behandlingar. Samtidigt har de minst tillgång till läkare, och kunskapen om hur äldre reagerar på läkemedel är minimal.

Häromdagen kom en ny äldre patient till överläkaren Gunnar Akner.
- I hennes journal fanns tre listor med läkemedel som olika läkare hade ordinerat den senaste tiden. Listorna var handskrivna, svårlästa, röriga och ingenstans stod varför de olika preparaten hade ordinerats eller hur länge de skulle användas, säger Gunnar Akner, som arbetar vid Äldreforskning Nordväst i Storstockholm och är ordförande i Svensk förening för geriatrik och gerontologi.

Det här var en alldeles vanlig patient, och som läkaren normalt har 20 minuter på sig att gå igenom - och den tiden räcker inte.
Men det värsta är inte den korta tid som läkare har att ta ställning till om olika medicinkompotter fungerar. Det värsta, tycker Gunnar Akner, är att det saknas behandlingsstudier som visar läkare hur olika preparat fungerar för äldre.

I höst presenterar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, sin stora genomgång av behandlingsforskningen om personer över 65 år. Gunnar Akner leder det arbetet och han är närmast beklämd över resultatet. Gruppen har gått igenom och sammanställt den vetenskapliga litteraturen om behandlingar av äldre - och funnit ytterst lite.

- Det är oetiskt att kunskapen är minst om den grupp patienter som får mest läkemedel. Kunskapen är så liten att de äldre nästan blir som försökskaniner. Vi ordinerar läkemedel, men vet alldeles för lite om hur de äldre påverkas eller hur olika mediciner fungerar tillsammans.
...
Det här är intes läkarnas fel, understryker Gunnar Akner. Läkarna är fångade i läkemedelsfällan. Vården för äldre är ofta organiserad så att läkare får för kort tid med patienterna. Det är svårt att göra ordentliga analyser och att få ett helhetsperspektiv på patienten.

...

SIEMs kommentar:

Skolmedicinen pryder skrytsamt sig själv med vetenskapliga anspråk. När den nån enstaka gång - som nu - utsätts för utvärdering visar behandlingen sig ofta vara ineffektiv och livsfarlig

På ren svenska heter det att gamla människor förgiftas och behandlas godtyckligt av en okunnig sjukvård, helt i händerna på läkemedelsindustrin. Redan för många år sedan medgav Socialstyrelsen att det var svårt att skilja mellan sjukdom och läkemedelsbiverkningar i äldreomsorgen.

Naturligtvis hindrar och försvårar politiker och sjukvård varje alternativ som den gamle kan tänkas använda - t ex behandling med näringstillskott - och detta trots talrika bevis för att äldre människor i samhällets vård ofta är undernärda.

De vårdsatsningar som politiker av alla kulörer utlovar tycks främst innebära vård av läkemedelsindustrin. Går det inte att uppbringa en vettig människa i riksdagen?

Flertalet av de symtom som äldre människor brukar lida av är förgiftningssymtom, ofta av läkemedel.. Läs /siem/giftbroschyr.html och Siems webkurs i ekologisk medicin!

Avskaffa den kemiska ättestupan!


Kosttillskottet som är fullt av tungmetaller
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,178782,00.html

Golfstjärnan Jesper Parnevik gjorde reklam för Vulkansand i amerikansk tv.
Vulkansand innehåller höga halter bly. Även arsenik och dioxin har upptäckts i ett prov.
  Livsmedelsverket varnar nu för det udda kosttillskottet.

SIEMs kommentar: Granskning och kontroll av naturmedel är uppenbarligen behövlig. Uppenbarligen räcker trots allt Livsmedelsverkets påstått knappa resurser till detta. Någon ny EU-reglering är alltså inte nödvändig.

Rullstol och värme botar ätstörningar
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,178712,00.html
Publicerad: 2002-06-25

Per Södersten är professor vid Anoriexicentrum i Huddinge. 75 procent av patienterna som behandlades med bland annat värme och fysisk inaktivitet blev fria från sin ätstörning.

Ny metod hjälpte 75 procent
De svårt sjuka anorektikerna tvingas in i ett rum med 40 graders värme - och ner i en rullstol.
  Det är en ny svensk metod mot ätstörning.
  75 procent av patienterna är i dag fria från sin anorexi och bulimi.
   Metoden har utvecklats vid Anorexicentrum i Huddinge och hittills har 168 patienter gått igenom den sju månader tuffa behandlingen.
  Den nya behandlingsmetoden har fyra delar:
   Med ett särskilt datorprogram tränas patienterna först successivt att äta lagom stora portioner mat.
   Efter maten förs patienten till en speciell värmekammare där de får vila. Temperaturen i kammaren är upp till 40 grader.
   Anorektiker - som vanligtvis är fysiskt hyperaktiva - tvingas under behandlingen till ett minimum av aktivitet. I stället för att gå får de åka rullstol.
   Sakta men säkert tränas patienten mot ett normalt liv. De får stöd för att gå på kafé, gå och klippa sig, gå i skola och till jobbet.
  <***>.

En unik studie
  Huddingestudien är unik - och kontroversiell.
  Det är första gången en studie av en ny metod mot ätstörningar gjorts med en kontrollgrupp som inte fått någon behandling alls. Få kliniker vågar låta de svårt sjuka patienterna stå utan behandling den tid som krävs för en utvärdering. I Huddinge hade forskarna inget val - väntetiden var nämligen lika lång som behandlingstiden och de köande patienterna fick bli kontrollgrupp.
  - De som ställde upp i kontrollgruppen fick löfte om att få behandling när studien var avslutad, säger professor Per Södersten, till DN.

SIEMs kommentar: Artikeln utgör en god övningsuppgift i forskningskritik . Vi inbjuder därför läsarna till att sända in sina analyser, bidrag och synpunkter. Är forskningsresultatet giltigt eller är det behäftat med sådana svagheter att det helt måste ifrågasättas?
Goda förslag belönas med hedersomnämnande och publiceras.

Åtal för larver i sår DN Publicerad 26 juni 2002
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=30781&previousRenderType=5
Det blir åtal i fallet med en misstänkt vanvård vid ett äldreboende i Landskrona förra året

En äldre kvinna låg med stora sår på fötterna i en vecka innan hon fördes akut till sjukhus. Till slut gick det larver i kvinnans sår.


SIEMs kommentar: Fluglarver äter rent i ruttna sår, så att sårkanterna blir friska och såret kan börja läka. Natuiren har ordnat det så vist att den ruttna lukten drar flugorna till sig. Även modern medicin har då och då gjort lyckade försök med inplantering av fluglarver i besvärliga sår. När den offentliga vården sviker och försummar sina patienter, så återstår naturens egen vishet. Vilken litar du på ?
<***>.


************ANNONSER****************
Terapeuter och hälsokostbutiker! Bli återförsäljare för Firma Vitals breda sortiment av kvalitativa hälso-produkter! Bra förtjänstmöjligheter och god service. Registrerat företag krävs. Se www.vital.o.se eller maila din postadress direkt till :firma.vital@swipnet.se för mer information.
**********************************
SU JOK - ETT NYTT SPÄNNANDE BEHANDLINGSSYSTEM
Su Jok för husbehov: http://www.sujok.nu/husbehov.pdf bo@sujok.nu
Treårig utbildning: http://www.sujok.nu/prisodat,pdf tel: 0708-18 24 5
***********************************
Traditionell Kinesisk Akupunktur, treårig deltidsutbildning i Falun, med start i augusti 2002.
Skolan godkänd av Svenska Akupunkturförbundet
http://www.tcmskolan.com
***********************************
NYHET! TEMPUR UNIVERSITY - Lär dig sova!
CD-serie i samarbete med fil dr L E Uneståhl
6 olika CD-skivor för God Sömn, Avslappning och
a) Hälsa
b) Stresshantering
c) Sömnträning
d) Självförtroende
e) Frihet från Rökning
f) Idealvikt
Pris: 290:-/st inkl moms och porto
Se http://www.klokast.se/Tempur/Tempuniv.jpg
Beställ genom att sätta in summan på pg 1 76 88 -3
Glöm ej ange namn o adress på talongen, samt vilken/vilka CD du vill ha!
För extra snabb leverans: faxa pg-kvittot till 0515 51412
Returrätt enl lag av obruten förpackn.
TIPS: Ett perfekt komplement till annan alternativbehandling!
Köp hela serien till din praktik!
Kloka Gubben AB tel 0515 51420.
***********************************
Tänk att äntligen förstå vad som händer i kroppen!
Läs SIEMs WEB-kurs - /kurs
********************************
BASMEDICIN - Utbildning i Stockholm, speciellt anpassad för alternativmedicinare.
1,5 år, på helger http://www.sujok.nu/basmedicin.pdf
tel: 08-711 01 55, fax: 08-556 401 77, e-post: naturmedfor@hotmail.com
***********************************
Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios ?
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html
/siem/tarmrening.html/
***********************************
VATTENSKOLA! Läs om vattnets märkliga egenskaper. Använd dig av dem vid egenvård, naturmedicinsk behandling och odling!
http://www.levandevatten.nu
***********************************
Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus!
Enkelt, behagligt , effektivt
/siem/oronljus.html
LÄS "MÅ BRA" maj 2002 - STOR ARTIKEL OM ÖRONLJUSBEHANDLING!
***********************************
2000-talets vetenskap - tidningen som talar när andra tiger : http://www.klokast.se/SARA
*********************************
Vaccinationsskada?
Vera Scheibners nya bok "Beteendestörningar i barndomen" 300 s köper du genom att sätta in 240:- på pg 176 88 - 3. Skriv namn & adress på talongen!

Se http://www.klokast.se/siem/Foredr.html för presentation.
***********************************
BOHUSMYSTERIET
Läs om vår okända historia - om banden mellan det förhistoriska Bohuslän och Egypten
http://www.klokast.se/Myst
***********************************
Sov gott och vakna utvilad på Tempur!
http://www.klokast.se/Tempur/
*****************MERA TIPS *******
GÖR NÅGOT! DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html
*************** **************

WEB-kursen i ekologisk medicin*

10 brev med övning o arbetsuppgifter
läs bekvämt hemm
a!


DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni