Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

PicoSearch

SIEMs Månadsmagasin December 2003
Nyhetskommentarer bl a om

Kanel lika bra som medicin - om Systemet - Svensk forskare skyldig till vetenskapligt fusk - Om mörklagda studier av blodtrycksläkemedel - Så lurar läkemedelsjättar oss på miljarder - Om medicinens gangsters - Om mutor på Apoteket - Fler äldre bor kvar i hemmet - Restriktioner för antidepressiva läkemedel för barn - Varför har Amerikaner så dålig hälsa? - Aborter ökar risken för bröstcancer - Varför du bör undvika vacciner - Vad du inte fått veta om de nya influensavaccinerna - Allergisk av kikhostevaccin - Om kikhostevaccinering mm - Från Uganda -Om alternativ livsmedelsproduktion - Om mobiltelefonkatastrofen

Tidigare nr:

December 1999 - Januari 2000 - Februari - Mars - April - Maj -Juni - Juli - Augusti - September - Okt/Nov - December

Januari 2001- Feb - Mars - April - Maj - Juni -Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec

Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov

OBS: DE FLESTA OVANSTÅENDE LÄNKAR F N INAKTIVA PGA OMARBETNING

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN


Ledare: Krig och politik

Bengt Nilssons film ”Jorden, maten, makten ... ” som sändes i P1 den 11 dec var en välbehövlig motvikt till den samvetsbedövande välgörenhetshysteri som genomsyrar vår västerländska mediavärld. Cancer- och AIDs-galor utgör i dag delar av en miljardbusiness, där de verkliga förmånstagarna knappast utgörs av fattiga och sjuka - om nu inte girighet. maktlystnad och dumhet ska betecknas som sjukdom förstås. Att rikedom förutsätter fattigdom är en självklarhet som vi skrev om i SIEMs magasin...., men här blir några sammanhang särskilt tydliga:

- Det är krig och politik som har fördärvat vår jord ! sjöng Evert Taube, och Bengt Nilssons film visade eftertryckligt hur just politiken - framför allt västerländsk jordbrukspolitik - här upprätthåller förutsättningarna för ständiga krig.

Krig och politiskt kaos leder till att människomassor flyr från den jord som föder dem. Jordbruksmark och bevattningsanläggningar vansköts, förfaller och eroderar, och leder därmed till livsmedelsbrist och svält. Svälten i dessa länder möts genom nödsändningar av livsmedel (och ”läkemedel”) från västerlandets rationella” livsmedelsindustri.

Att i-ländernas hjälp tar sig just denna form beror till stor del på att jordbrukare och kemiindustrier är starka politiska lobbygrupper, och att uländernas elände ger hjärtknipande argument att plundra i-ländernas övriga skattebetalare på s k biståndsmedel. På senare tid har också livsmedelshjälpen av USA använts för att prångla ut genmodifierade grödor i uländerna i stark konflikt med lokala krafter och miljöorganisationer - dvs att bryta exporthinder.

Nödsändningarna bidrar sedan till att korrumpera det svältande landets ekonomi och politiska ledarskap: När den lokala marknaden fylls av gratismat förfaller den egna livsmedelsproduktionen, eftersom de lokala jordbrukarna inte kan sälja de livsmedel man trots allt producerar. När den politiska eliten vinner mer makt, pengar och status på att liera sig med utländska militära och inudstriella intressen, än på att främja det egna landets befolkning, förvandlas de fattiga länderna till slagfält och försöksområden för nyckfulla externa intressen, på jakt efter råvaror och marknader, dvs mera krig och mera politik.

Slutligen kan befolkningens magra, svältande och nakna kroppar användas som bränsle för att driva internationella insamlingar, sjukvårdsexperiment och välgörenhetsprojekt, därmed fördöljande alla verkliga sammanhang och orsaker. Samtidigt kan den jord de skulle ha levt på användas för massproduktion av billiga kolonialvaror för världsmarknaden - kaffe, tobak, frukt osv - och deras råvarutillgångar hämningslöst utnyttjas av utländska intressen ”för folkets eget bästa”. Ingen behöver väl längre tvivla på västmakternas planer att försätta jordens oljerika regioner i politiskt-militärt kaos, där utländska intressen kan bemäktiga sig kontroll över naturtillgångarna.

I detta perspektiv blir Kihura Nkubas berättelse från Uganda (Motgift v 50) särskilt avslöjande. (Återges längre fram i detta magasin, engelska )

Myter om människokroppen - en del av den politisk-ekonomiska mytologin

Vi har tidigare i SIEMS magasin kommenterat myter och verklighet omkring
världsekonomin, vattenbristen och energifrågorna. I denna mytologi ingår myterna om människokroppen och dess sjukdomar som en integrerad del.

SIEMs månadsmagasin har nu utkommit under fyra år - till både glädje och förtret. I kampen för folkhälsan har vi velat avslöja den medicinska sk vetenskapen som den bondfångarkonst den till stora delar utgör, och visa hur politiserade massmedia behjälpligt sprider dess myter, skriver om historien och suddar ut olämpliga spår.
Naturligtvis måste vi då finna oss i att att själva granskas och i att våra påståenden ifrågasätts. En vanlig kritik mot SIEM var under den första tiden ”-Vad har du för belägg..”, ”Var finns källorna till det du påstår? ” osv. Därför utformade vi från början magasinen med utförliga länkar och källhänvisningar, så att den klentrogne själv kunde försäkra sig om sakernas rätta tillstånd.

Det visade sig dock snabbt att de internet-länkar vi gett ofta somnade av, och därmed inte längre fanns tillgängliga för den kritiske läsaren. För att hantera detta byggde vi ut magasinen med utförliga citat - så att framtidens historieförfalskare skulle ha ett lite tuffare jobb.

Nu visar det sig emellertid att dessa utförliga citat understundom tycks komma i konflikt med den s k upphovsmannarätten. Detta förtjänar i sin tur lite kommentarer:

Sanningsministeriet i praktiskt arbete

Den akademiska historiska vetenskapen lägger avgörande vikt vid ”skriftliga källor”. Endast historiska händelser som dokumenterats i skrift anses säkerställda, det som förmedlas på annat sätt har en mer tveksam och kanske mytologisk status i den akademiska historikerns ögon. Segraren skriver historien, är ett bekant uttryck med mycket fog för sig.

En allt större del av vår verklighetsbild formas i dag av massmedia - genom ett s k nyhetsflöde, ofta styrt av lobbyister och PR-konsulter. Dagens massmedia har därmed också lagt makten över historien i medias egna händer: Redaktionerna avgör själva vad som ska arkiveras, hur länge, i vilken form och på vilka villkor det ska vara tillgängligt för andra i nutid och i framtid. De tekniska möjligheterna att manipulera text, ljud och bild är i dag praktiskt taget obegränsade. Det ”sanningsministerium” som i Orwells 1984 löpande anpassade historien till vad dagens makthavare önskade, har på så sätt redan förverkligats.

Information är numera en vara

Ett litterärt eller konstnärligt verk omfattas traditionellt av sk upphovsrättsligt skydd. När massmedia svarar för en allt större del av människors verklighetsbild och kultur blir upphovsrätterna alltmer värdefulla, samtidigt som konsekvenserna av dem absurda: Vi kan redan i dag se hur ett traditionellt julfirande är närmast omöjligt utan att man samtidigt erlägger royalties till Disney-koncernen. Upphovsrättsliga blockader kan i framtiden tänkas åstadkomma större social och politisk oro än t ex många rent ekonomiska bojkotter.

Den cirkulerande ”informationen” har i ”informationssamhället” alltså förvandlats till en vara, berättigande till äganderätt, och som kan köpas och säljas i likhet med andra varor. En hel del sk nyheter utgörs t o m uteslutande av händelser som producerats i och av massmedia.

Att sprida information - eller information om informattion - tycks då understundom betraktas som stöld, och bestraffas och/eller i vart fall åtföljas av ersättningskrav och skadestånd. Mycken kulturutövning och många demokratiska processer, vilande på fria medborgares fria utbyte av information och åsikter blir därmed en angelägenhet för de som kan betala för sig.

Myter = nyheter = information = varor

Media och journalister hävdar idag att även faktameddelanden, notiser, artiklar och -referat som ingår i det mediala nyhetsflödet omfattas av upphovsrättsligt skydd. Detta skydd innebär i praktiken bl a att sådana ”verk” inte kan återges utan upphovsmannens gillande och mot ekonomisk ersättning till denne.

Genom detta sätts sådana gränser för vad som kan återges och spridas, att en fri samhällsdebatt och ett fritt demokratiskt utbyte av information och åsikter allvarligt kan hotas. Kritik av notiser, artiklar och nyheter vilka inte får återges och bevaras annat än fragmentariskt, blir slag i luften och tandlösa citat ”lösryckta ur sitt sammanhang”. Faktameddelanden som inte får återges annat än som bearbetade andra-och tredjehandsreferat förlorar autencitet och trovärdighet. Massmedia blir därmed alltmer lika Caesars hustru, som ju inte kan eller får misstänkas, än mindre kan eller får kritiskt granskas.

Efter att några gånger nu utsatts för krav och hot från olika upphovsmän, som refererats och kritiserats i SIEMs magasin har vi nu sett oss tvungna att överarbeta hela magasinsarkivet ur upphovsrättssynvinkel. En av de utlösande händelserna var en artikel ur Aftonbladet, som enligt journalistens egna uppgifter helt byggde på vad hon läst i andra tidningar. Inte desto mindre hävdade Aftonbladet att denna artikel utgjorde ett självstänidgt ”litterärt verk”, som inte fick återges utan upphovsmannens medgivande.

Naturligtvis är detta inte en principiell hållning från Aftonbladets sida - utan ett maktmedel för att tysta obehaglig kritik av okunnig och okritisk journalistik. Vi har inte hört Aftonbladet - eller någon enskild journalist - hota t ex www.google.se , som ju citerar och återger i stort sett samtliga artiklar och sidor på weben, i sitt ”cache”-register.

Det kan inte krävas av varje medborgare som önskar utnyttja vår sk grundlagsfästa åsiktsfrihet, att han ska fläckfritt behärska det upphovsrättsliga regelssystem som försörjer de växande massmediala skråen. Inte heller ligger det på SIEM att föreslå och utforma förslag till nya regelsystem som ska såväl garantera samhällsdebattens frihet som ge de mediala yrkesutövarna ett anständigt levebröd.

Likväl kan inte en enskild debattör hävda vad han anser rätt och rimligt gentemot en välbetald juristkår, som utnytttjar en föråldrad lagstiftning. Under protest har vi alltså valt att överarbeta SIEMs tidigare magasin, för att undgå upphovsrättsliga strider, som vi inte har tid och resurser att föra, och vars syfte ligger utanför våra främsta prioriteter.

Men kampen mot de medicinska myterna fortgår. Och det bör vara värdefullt för allmänheten att veta vilken roll t ex Aftonbladet och andra mediaintressen spelar i detta. Bättre illustrationer och bevis än det som nu skett är svårt att önska sig.

De medicinska myterna

Som vi åtskilliga gånger påpekat arbetar den medicinska mytologin med en ständigt föränderlig verklighetsbild. Vetenskapligt säkerställda orsaker till och behandling av sk sjukdomar förändras ständigt, vilket skapar en gigantisk marknad för nyproducerad information och nya preparat. Detta kallas ”vetenskapens utveckling”. Denna hindrar dock inte att den folkliga ohälsan ökar under det att allt mer resurser läggs på hälso- och sjukvård. En bättre beteckning är därför gigantiskt bondfångeri.

Människokroppens biologiska funktionssätt har varit detsamma under tiotusentals år. Några faktiska nyheter därvidlag inträffar ytterst sällan. För att åstadkomma ett medicinskt nyhetsflöde måste man alltså ständigt ersätta en halvsanning eller lögn med en annan. Ett sådant nyhetsflöde skapas i samverkan mellan läkemedelsindustrins marknadsförare och massmedia, varigenom både de medicinska och mediala skråna kan tjäna goda pengar på att vilseleda och förvirra allmänheten.

Som vi visade i föregående magasin /november 2003/ är läkarskrået starkt beroende av att alla sjukdomsfall blir föremål för behandling. Om allmänheten tillåts att objektivt jämföra resultaten av läkarbehandling med icke-behandling eller ”alternativ behandling , skulle mycket av skråets maktställning snabbt undergrävas.

Spåren förskräcka

När den vetenskapliga sanningen löpande förändras måste därför också den obligatoriska behandlingen förändras, men påprackas patienterna med samma trosvisshet som tidigare. För att detta bondfångeri ska lyckas får allmänheten inte påminnas om de halvsanningar och lögner som tidigare prånglats ut av samma skrå, med mer eller mindre förskräckande resultat. Detta kunde lätt resultera i skepsis och misstänksamhet gentemot de nya medicinska påfund som man nu förelås utsätta sin kropp.

Det krävs inte några övermänskliga intellektuella krafter eller kunskaper för att pulvrisera de medicinska myterna. Medicinens egen historia innehåller mer än tillräckligt avslöjande detaljer. Som ett exempel av oändligt många påminner vi om hur dagens barnläkare försöker utmåla mässling som ett allvarligt och dödligt hot mot svenska småbarn medan läkarböcker redan från nittonhundratrettiotalet beskrev mässlingen på följande sätt: ”... det knappast torde finnas någon oskyldigare febersjukdom än mässling, blott den behandlas rätt "Tyvärr", säger D:r Ruddock, "är mässlingens olämpliga behandling så vanlig, att den är en bland de mest ödesdigra sjukdomar särskilt hos barn". ( Se /siem/barnsjukdomar.html )

Orsaken till de faktiska dödsfall och komplikationer som historiskt sett förekom i mässlingepidemiernas spår ansåg man alltså då (1933) vara den olämpliga (medicinska) behandling de mässlingsjuka barnen tidigare fått, bl a med opiumdroppar.

Men trettiotalets barnläkare avfärdas i sin tur av dagens, som nu förespråkar omfattande vaccineringskampanjer mot den nu farliga mässlingen. Vaccinskadorna negligeras därvid helt, en debatt som vi ofta återkommit till i SIEMs magasin. ( SE /siem/vaccinationsskador.html m länkar)


På detta sätt kan vi följa hur de medicinska myterna avlöser varandra medan generationer av läkare kan hämta sin försörjning ur dem, utan att deras behandling objektivt sett har några större förtjänster än vad en normal förnuftig och medkännande förälder skulle kunna åstadkomma på egen hand. Tvärtom - föräldrar med förnuftet i behåll skulle knappast på egen hand komma på att behandla sina barn med välkända missbrukspreparat eller injicera extrakt med apnjurar, formalin och kvicksilver i deras blodbana.

Just nu ( 2003) tvingas den medicinska sakkunskapen bekänna att dess under senare år alltmer självklara östrogenbehandling av kvinnor i klimakteriet i själva verket kraftigt ökat deras risk att få bla bröstacancer.
http://society.guardian.co.uk/publichealth/story/0,11098,1099538,00.html
Helst hade man ju velat få sälja mer cancermediciner och mammografiutrustning, men det verkar i stället som om hormonbehandlingen allmter måste avskrivas från dagordningen. (Ang myterna om hormonbehandling och osteoporos se http://www.klokast.se/Nyhet/Osteo.html )

I en annan artikel kan vi läsa om hur astmamediciner alltmer misstänks framkalla de astmaattacker de används för att ”förebygga”.
www.cbsnews.com/stories/2003/12/17/eveningnews/main589058.shtml
Vi har tidigare publicerat/citerat motsvarande notiser rörande andra läkemedel.

Enstaka sådana rubriker och avslöjanden kan den medicinska vetenskapen bära, och t o m behöva. Men ju fler och allvarligare dessa kovändningar är desto mer misstänksamhet väcks naturligtvis, till den grad att hela läkarskråets verksamhet allvarligt måste ifrågasättas. Att någon - som SIEM - med utförliga citat och oemotsägliga fakta år efter år blottlägger det medicinsk-mediala bondfångeriet måste naturligtvis motverkas och förhindras så långt bara möjligt.

När SIEM nu tvingas till en mer återhållsam policy vad gäller citat och källor är situationen lite annorlunda jämfört med när vi en gång startade. Vi har i dag tusentals engagerade surfare/läsare som läser Motgift och SIEMs magasin och som omgående reagerar på felaktigheter eller försök till vilseledanden. De utgör också garanter för framtidens läsare att de länkar och de citat vi åberopar funnits tillgängliga på Internet när vi publicerar dem - även om senare tiders sanningsministerier plockat bort dem.

En gång i världen ansågs utländsk militär invasion vara det största hotet mot svenska folkets självständighet. I de instruktioner för civilt motstånd som då infördes i den svenska telefonkatalogen och på så sätt delgavs allmänheten angavs att ”varje meddelande om att motståndet ska uppges ska betraktas som falskt”.

Detsamma bör gälla i kampen för en naturlig folkhälsa.

Trädet dec 2003

Ulf Brånell

Kanel lika bra som medicin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=213851&previousRenderType=6

En halv tesked kanel om dagen sänker halten av socker i blodet hos diabetiker. Den välsmakande kryddan är ungefär lika effektiv som flera vanliga mediciner, enligt nya resultat från forskare i USA och Pakistan.
....
Richard Anderson och hans pakistanske medarbetare Alam Khan bestämde sig för att testa kanel på 60 personer med diabetes typ 2 (åldersdiabetes).
Hälften fick ett, tre eller sex gram kanel i form av kapslar per dag. Den andra hälften fick likadana kapslar utan kanel.

Efter 40 dagar
var skillnaden tydlig. De som fått kanel hade ungefär 20 procent lägre halt av glukos i blodet på fastande mage, oberoende av hur mycket kanel de hade ätit. När de slutade äta kanel steg blodsockerhalten på nytt.
Men inte nog med det. Kanelätarna fick dessutom lägre halter av skadliga blodfetter. Moderna diabetesmediciner som Avandia och Actos har liknande effekter. Men tabletterna är betydligt dyrare än kanel.


SIEMs kommentar:
Sådana forskningsresultat möts inom medicinen alltid med stor skepsis och varningar. Intervjuade läkare i artikeln ser naturligtvis till att varna för de befarande biverkningarna av kanel., De passar emellertid inte på att varna för att Avandia kan ge t ex

* lokal svullnad (ödem).
* viktökning.
* huvudvärk.
* onormal känselupplevelse som t ex myrkrypningar.
* väderspänning, illamående, buksmärta, matsmältningsbesvär (dyspepsi).
* förändrad aptit, kräkning, förstoppning.
* andfåddhet.
* hudutslag, inklusive nässelfeber.
* allergisk svullnad (angioödem), ibland i ansiktet eller munnen som kan göra det svårt att andas eller svälja.
* onormalt håravfall.
* trötthet.
* blodsockerrubbning (hypoglykemi, förvärrad diabetes mellitus).
* förhöjda blodfettnivåer.
* en liten minskning av antalet röda blodkroppar (anemi).
* i sällsynta fall en försämrad leverfunktion.
* socker (glukos) i urinen.
* hjärtsvikt och lungödem

(Källa: FASS )

Ty Avandia bidrar till läkarskråets försörjning, vilket kanelen inte gör. Åtminstone inte innan det förklarats för läkemedel, dragits undan från allmän handel och belagts med recepttvång - i likhet med glukosamin och allt fler naturliga medel. Därav kan vi förstå att ett äpple om dagen håller doktorn borta - särskilt om det kryddats med kanel.,

MOTGIFT v 49 - om Systemet

Mailat till SIEM:
 
Butikschefer, medlemmar i ledning och styrelse i Systembolaget anklagas sedan en tid för oegentligheter som går ut på att ha tagit emot mutor i form av presenter, måltider, resor m m. Till och med en häst (!) figurerar som present. Det som anses mest besvärande är att företaget har monopol över hela Sverige, vilket mer eller mindre med automatik innebär att potentiella leverantörer skulle ha väldigt mycket att vinna på att få in sina varor bland sortimentet. Detta ställer rimligtvis stora krav på de anställda inom inköpsorganisationen att inte ge efter och anta tvivelaktiga eller felaktiga normer.
 
Media framför enligt min uppfattning till viss del välgrundad kritik mot Systembolaget. Men varför är intresset minst sagt svalt för att på liknande sätt granska läkarnas koppling till läkemedelstillverkarna? Det är ett svårare område att bedöma, men en översyn vore troligen inte fel. Läkarna bjuds på vidareutbildning, konferenser, måltider, presenter m m och rimligen finns ett beroendeförhållande som i vissa fall kan ifrågasättas. Inom forskningen finns också saker att se över inom detta område. Läkemedelsbolagen lägger årligen ned 60.000-70.000 kronor per läkare i marknadsföringsåtgärder (SvD 18 november)..
 
Ibland påminns man om dessa tveksamheter. Senast 18 november rapporterade TV:s Rapportprogram om en avhandling som visar att lyckopiller skrivs ut i rejält större omfattning av de läkare som blivit påverkade av tillverkarna (gäller kurser och säljbesök). Studien refererades också i Sydsvenska Dagbladet den 19 november. Mängden antidepressiva medel har sexdubblats på tio år i Sverige, trots att bevis saknas för att dessa skulle bota milda depressioner. Det finns flera medicinska studier som anger att sockerpiller och antidepressiva medel ger ungefär samma effekt på mildare och medelmåttiga depressioner.
 
L Andersson


Svensk forskare skyldig till vetenskapligt fusk
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=214901&previousRenderType=8
En domstol i Geneve slår fast att en svensk professor gjort sig skyldig till vetenskapligt fusk utan motstycke när det gäller riskerna med passiv rökning. Professorn har under många år varit en av Philip Morris högst betalda konsulter, konstaterar domstolen.
...
Professorn arbetade under många år vid universitetet i Geneve...
I domen sägs också att professorn dragit nytta av universitetets inflytande i sitt vetenskapliga fusk och ''inte tvekat att låta vetenskapen gå kapitalets ärende''.

SIEMs kommentar:
Alliansen mellan massmedia och medicinindustrin ger skråmedlemmar ett starkt skydd mot ovälkkommen publicitet . Vi fick i alla fall reda på att han var svensk.

Om mörklagda studier av blodtrycksläkemedel
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6437&a=137636

Vad är det vi inte får veta om våra mediciner? Hemligstämplat internt material från läkemedelsföretaget Pfizer visar att företaget döljer information om läkemedel mot högt blodtryck. Läkemedel som idag skrivs ut till drygt 6000 svenska patienter. Det interna materialet som Uppdrag granskning tagit del av visar hur företaget genom utarbetade strategier döljer fakta för allmänheten. ”

Se även http://www.klokast.se/siem/Hjart.html om varför det i regel är meningslöst eller farligt att försöka manipulera blodtrycket med kemiska medel,

Så lurar läkemedelsjättar oss på miljarder
http://www.expressen.se/index.jsp?d=10&a=88951

Svenska patienter och skattebetalare luras varje år att betala hundratals miljoner i onödan för dyra mediciner. Tidigare hemliga dokument avslöjar läkemedels-jätten Pfizers smutsiga strategi för att övertala läkare att skriva ut en ifrågasatt blodtrycksmedicin.
...
Den i dag snart 9-åriga flickan är ett av flera hundra barn i Nigeria som blev offer i läkemedelsbolagens jakt på vinster i mångmiljardklassen.
I dag är hon döv, stum, hjärnskadad och kan inte sitta upp.
Hennes föräldrar trodde att medicinen hon fick av en av världens ledande läkemedelsftillverkare, amerikanska Pfizer, skulle rädda henne, göra henne frisk.
De visste inte att deras dotter användes som försöksdjur i ett cyniskt experiment.
...
SIEMs kommentar:
En oväntat rättfram och läsvärd artikel av Christian Holmén och Olof Lundh om hur sjukvården i olika led styrs av ekonomiska intressen. Den återstående frågan är hur svenska folket kan överlåta ansvaret för folkhälsan på detta skrå - och hur skröpliga människor vågar utnyttja dess s k tjänster.

Insättande av blodtrycksmedicin är ett effektivt sätt att förvandla beskedliga besvär till livshotande tillsstånd. En bekant i vår närhet gick nyligen till vårdcentralen för hälsokontroll, och fick besked om att han borde äta blodtrycksmedicin. Efter tre dagars medicinering blev det knalltransport till akutmottagningen med bröstsmärtor, sk kärlkramp och befarad infarkt.

Vi minns den desperate man som ringde efter åtta hjärtinfarkter på kort tid, och undrade om det inte fanns någon alternativ hjälp att få. - Hur brukar det gå till? frågade vi: - Jo alla åtta gångerna har det gått till på samma sätt, berättade han: Först kände jag smärta i bröstet och åkte till sjukhus för säkerhets skull, det kunde ju vara nåt farligt. Där satte de dropp och gav mig medicin. Och ett par timmar senare så kom infarkten. - Åtta gånger på samma sätt? - Ja, just det..

Somliga saker måste man vara expert för att inte förstå. Och experter har bra betalt. Det är detta vi kan läsa om i Expressenartikeln. Tyvärr är det inte bara pengar vi blir lurade på.


Om medicinens gangsters http://www.newswithviews.com/health_care/health_care4.htm

Årligen skördar syntetiska läkemedel ca 231 000 liv i USA. Detta motsvarar mer än en WTC-krash i veckan.” Thomas Smith

När det gäller andra medicinska åtgärder - t ex operationer - är bilden densamma:

The Cardiac surgeon, for example, does nothing whatsoever to cure cardiac disease. Three to five percent of the heart surgery patients die on the operating table. Cardiac surgery provides no better three year survival rate than no treatment at all. A Harvard survival study of 200,000 patients revealed that the long term survival rate of patients subjected to surgery was no better than the survival rate of those that had no surgery. ”

Om mutor på Apoteket

http://www.svd.se/ssi/artikelmeny/print/print.asp?mvarCategoryName=inrikes&logo=%3Cimg+src%3D%22%2Fimages%2Fsys%2Fhuvuden%2Finrikes%2Egif%22+width%3D%22300%22+height%3D%2221%22+alt%3D%22Inrikes%22+border%3D%220%22%3E&path=/dynamiskt/inrikes/did_6646154.asp

En grupp anställda från Apoteket har bjudits på resor, hotell och middag med alkohol av ett företag som importerar läkemedel

Fler äldre bor kvar i hemmet
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=213149&previousRenderType=6

- Jag tror vi får räkna med att ta ett mer personligt ansvar för boendet i framtiden, säger Kommunförbundets talesman i en fantastisk formulering, med anledning av den ökande klyftan mellan behov och resurser i vården. Vilka ”vi” är det som ska ta ett ”personligt ansvar” för ”vems” boende? Uppenbarligen är detta en variant på temat att när vi gjort vad vi anser oss ha råd med ( och tidigare tagit betalt för i skatter och avgifter) får de gamla klara sig själva, bäst de gitter.


Restriktioner för antidepressiva läkemedel för barn
http://society.guardian.co.uk/mentalhealth/story/0,8150,1104471,00.html

...four antidepressants of the selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) class were effectively banned from use in children by the Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency: Lustral (known as Zoloft in the USA), Cipramil, Cipralex and Faverin. Two others, Seroxat and Efexor, were banned earlier this year.

SIEMs kommentar: Vi har tidigare i magasinet häcklat och utmanat ett de svenska läkare - tex Göran Isacsson vid psykiatriska kliniken i Huddinge, samt Gunilla Olsson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala - som under senare år offentligt propagerat för ökad medicinering av svenska ungdomar med antidepressiva medel. (SIEMs novembermagasin 2001, baserad på DNartikel 10 nov 2001 ) De observationer vi själva kunnat göra av effekterna av dessa rävgifter bland våra patienter var entydiga och tillräckliga för vårt ställningstagande.

Vi citerar ur DN-artikeln november 2001 : ”Göran Isacsson anser att det skrivs ut för lite medel av denna typ till unga. - Det finns inte några rationella skäl till att inte behandla ungdomars depressioner på samma seriösa sätt som vuxnas. Medicin är en av de viktiga komponenterna. Men det är större risk att doktorn misstolkar ungdomars symtom som vanliga tonårsproblem i stället för att se att det handlar om en depression, säger han.” och ” tror att en ökning av användandet av antidepressiva mediciner kan ha en positiv effekt på självmordsstatistiken.”

I en annan notis från decembermagasinet samma år fann vi att ”Socialstyrelsen har granskat läkemedelsanvändningen bland barn och ungdomar i landet och slår fast att det skrivs ut tre gånger så mycket antidepressiva medel i åldersgruppen 15-18 år jämfört med för fyra år sedan. Även i åldersgruppen 10-14 år märks en ökad användning sedan 1998. ” Men detta var alltså inte tillräckligt för Isacsson och Olsson.

Nu har engelska myndigheter äntligen tvingats till full reträtt, sedan hittills hemlighållna studier sedan mitten av nittiotalet visat att självmordsrisken bland ungdomar drastiskt ökar sedan de satts på antidepressiva medel. I fullt medvetande om riskerna och i vinningssyfte har alltså läkemedelsbolagen sedan dess tagit livet av åtskilliga psykiskt sköra ungdomar!

I SIEMs novembermagasin 2002, rapporterade vi: ”vad gäller SJÄLVMORDSFÖRSÖKEN bland ungdomar (hos vilka konsumtionen av antidepressiva ökat mest markant) så har de under perioden 1987-2000 ÖKAT från 147,7 till 173,2/100 000 pers. Så om självmord och antidepressiva hänger samman - då är det så att antidepressiva medel gör ungdomar MER självmordsbenägna, inte mindre. (Se http://www.ki.se/suicid/stat_smf_sverige_totalt_00.html )

Sakernas rätta tillstånd - att ökad användning av antidepressiva medel torde göra ungdomar MER självmordsbenägna - har alltså under lång tid varit lätt att konstatera för förnuftiga människor som inte tillhör det medicinska skrået. Nu har det alltså bevisats att detta varit känt av läkemedelsbolagen sedan mitten av nittiotalet, men att man hemlighållit dessa data för myndigheterna. Vem i h-e är det som ägnar sig åt hälsofarligt kvacksalveri?


Naturligtvis har de engelska myndigheternas förnyade granskning av de antidepressiva medlen tvingats fram av en allt intensivare press från allmänheten, som upptäckt medlens beroendeframkallande verkan. Räkna alltså inte med att läkarskrået på eget initiativ överger lönsamma gifter på grund av nåt slags humanitära skrupler, eller att myndigheterna gör nån självständig granskning av medlens effekter!

Våra kommentarer ovan - baserade på några års pressklipp - visar också hur snabbt de medicinska myterna förändras - och hur angeläget det är för de medicinsk-mediala intressena att snabbt kunna sudda ut spåren efter sig. /Jmf månadens ledare /

Som tips åt fristående forskare och patienter kan vi dessutom nämna att inom SIEMs surfarkrets finns flera personer som efter en tids medicinering med Cipramil drabbats av hypofystumör - en synnerligen ovanlig ”sjukdom” som kan antyda ett ännu bredare spektrum av biverkningar än den katalog av sådana som FASS f n anger. Även tumörrisken har tidigare lyfts fram av oberoende forskare ( se t ex notis i AB, refererad i magasinet mars 2002 ) men naturligtvis viftats bort. Alltför stora pengar står på spel.

Varför har Amerikaner så dålig hälsa?
http://www.newswithviews.com/Howenstine/james1.htm

I denna artikel pekar dr Howenstein bl a på

- hur läkemedelsbolag och FDA arbetar för att förhindra olika botemedel mot cancer att nå allmänheten

- att de 40% av amerikanerna som äter naturmedel har en väsentligt bättre hälsa än de övriga. Om dessa naturmedelsätare utesluts ur statstiken rasar amerikanernas folkhälsa ned mot en bottenplats bland de utvecklade länderna

- att medan amerikanska veterinärer funnit att medfödda sjukdomar och missbildningar praktiskt taget försvinner när dräktiga djur ges ordentliga näringstillskott, så ägnas näringsfrågorna knappast något intresse inom den humana medicinen .


Aborter ökar risken för bröstcancer
http://www.newswithviews.com/Howenstine/james3.htm

Till de politiskt (och medicinskt ) icke korrekta men välbevisade sanningarna i vårt sasmhälle hör att att aborter - särskilt bland tonåringar - kraftigt ökar risken att utveckla bröstcancer senare i livet. (Att även p-piller och p-spiral har allvarliga risker analyserar dr Howenstein dock inte i denna artikel. Endast p-skiva verkar vara helt utan biverkningar... )

Varför du bör undvika vacciner
http://www.newswithviews.com/Howenstine/james.htm

Dr Howenstein menar - liksom SIEM - att för att uppnå praktisk immunitet mot en infektionssjukdom krävs en fullständig inflammations-reaktion. Vacciner lurar ofta kroppen att bilda antikroppar, men detta ger inte en praktiskt och fullständig immunitet, utan kan i stället skada och korrumpera immunförsvaret.

Dr Howenstein går här igenom några av de mest iögonenfallande exemplen på vaccin-bedrägerier och -misslyckanden (Källor anges i artikeln)

- Japan införde obligatorisk smittkoppsvaccinering 1872. Tjugo år senare hade man 165 000 smittkoppsfall, varav nära 30 000 med dödlig utgång - trots vaccinprogrammet.

- Under det tidiga seklet skrev en Indiana-läkare att ” Cancer var praktiskt taget okänt innan den obligatoriska smittkoppsvaccinerignen infördes. Jag har behandlat två hundra cancerfall och aldrig sett cancer hos ovaccinerade patienter”

- I Tyskland avskaffades den obligatoriska kikhostevaccineringen 1975, och i dag är mindre än 10% av de tyska barnen vaccinerade mot kikhosta. Ända sjunker ständigt antalet kikhostefall i statistiken..

- 90 % av de kikhostefall som rapporterades i Kansas 1986 rörde barn som vaccinerats mot kikhosta. Trots att 96% av de nederländska barnen får tre sprutor moit kikhosta rapporteras fortfarande regelbundna utbrott av kikhosta

- Mässlingepidemier har rapporterats i amerikanska skolor med 98-100%-ig vaccinationsfrekvens

- Efter det att difterivaccinering införts i England och Walres 1894 ökade antalet difterifall med 200% under de följande femton åren.

Här refereras också bl a hur vacciner stänidgt visats innehålla levande och sjukdomsframkallande virus, bl a hur HIV-virus medvetet spridits på den afrikanska kontintenten genom smittkoppsvaccineringen 1977.

- 1988 visades att alla polio-fall i USA sedan 1979 hade orsakats av poliovaccinet självt, medan inga fall av ”naturligt fölrekommande” poliovirus kunde påvisas. . Likväl fortgår poliovaccieringen sedan dess och än i dag.

Vad du inte fått veta om de nya influensavaccinerna
http://chetday.com/flumistvaccine.htm

De influensavacciner som injiceras i blodbanan har alltmer råkat i vanrykter pga biverkningar och ineffektivitet. I SIEMs magasin har vi flera gånger publicerat mail från personer som anser sig ha fått livslånga skador av dessa vacciner. Läkemedelsindustrin förbereder nu lansering av en ny generation vacciner, som i stället ska inhaleras, dvs andas in genom nässlemhinnorna, i förhoppning att detta ska vara mer lättsålt. Men även dessa vacciner är svårsmälta:

Nyvaccinerade personer sprider virus omkring sig och bör därför under tre veckor undvika kontakt med personer med nedsatt immunförsvar. Och detta enligt vaccintillverkarna själva. Sen tillkommer vad tillverkarna INTE berättar:...

Men stora reklamkampanjer för vaccinerna förbereds nu i det tysta. Var beredd!

Allergisk av kikhostevaccin
http://www.hn.se/m_standard.php?id=254954&avdelning_1=109&avdelning_2=294&

Inte nog med att Josefin Börjesson fick en illvilligt kliande kula i armen av sitt kikhostevaccin. Det gjorde henne allergisk mot deodoranter, spray och smink.
En ny studie visar att barn som fick ett danskt kikhostevaccin under 90-talet drabbades av biverkningar i långt större omfattning än man tidigare trott. Nu vill barnhälsoöverläkaren Elisabet Bergfors göra en uppföljning av de nya multivaccinerna....


SIEMs kommentar: Anledningen till att läkare nu medger och studerar vissa biverkningar är att de är så vanliga att föräldrar får kännedom om saken och vägrar vaccinering. Syftet med den sk vetenskapliga uppföljningen är alltså att lugna föräldrar så att vaccinationsampanjerna kan fortgå utan störningar. Då föstår man också hur ”objektiv” sådan forskning kommer att vara. I verklig vetenskaplig forskning är ett så ohöljt syfte direkt diskvalifcierande för de forskare som ägnar sig åt frågan. Inom medicinen är dock partiskhet och förutfattade meningar inom forskningen en dygd.

Om kikhostevaccinering mm
http://www.redflagsweekly.com/conferences/vaccines/2003_dec04.html

SIEM har i tidigare magasin 2000-2001 rapporterat om hur olika manipulationer av svenska myndigheter smugglade undan den statistik som visade att kikhostan i Sverige ökade efter det att man återupptagit kikhostevaccineringen
I denna artikelserie av E Yazbak (engelska) granskas fakta, myter och mörkläggningar omkrng DTP-vaccineringen i ett internationellt perspektiv. Många källor visar t ex att kikhostefallen minskat kraftigt i de flesta länder, långt innan vaccinationerna införts, att vaccinernas skyddseffekt är obevisad och att skadeverkningarna belagda men mörkläggs av myndigheter och sjukvård.

MOTGIFT v 50 - Från Uganda

I detta färgstarka mail berättar Kihura Nkuba bl a om hur ugandierna hotas med fängelse om de inte låter vaccinera sina barn,.

Greetings, I bring you greeting from Uganda and Eastern Part of Afrika. Just a small article writtten by the PAC on the people's reaction to immunisation here.

Please keep in touch. / Kihura

While the Uganda police is hunting for Kihura Nkuba to question him for his remarks against vaccination, the 15th of October was the day of reckoning for the Uganda Ministry of Health and their erstwhile partners the so-called big three the World Health Organization, UNICELF and the USAID. It was day when their massive immunization campaign was to be judged, when attendances expected to be over one hundred % were expected. The government had indeed done the unthinkable, it began by extending the immunizing age to a shocking fifteen years, then they decreed that all parents have to take their children for immunization regardless of their health status, they threatened those who would resist immunization with imprisonment, young and old male and female. The Minister without Portfolio and National Political Commissar Crispus Kiyonga, himself a medical doctor and former health minister, directed the police to arrest anybody thought to be sabotaging the exercise, the minister of health, army brigadier Jim Muhwezi, with no public health background, the minister of information Nsaba Buturo who has probably never even looked at a vaccine insert, all directed the police to arrest all the parents or even children that resisted vaccination. It was to be vaccination at gunpoint.

The small beautiful country called Uganda, spend nine million of its meager resources marketing this European product (the money spent would have build 120,000 protected water springs giving 30% of the country access to clean water, it would have been build ten ultra modern research centers looking at for example pests that are threatening the banana crop, but government chose European impose priorities. According to government, measles was a threat to national interest, claiming more than 40,000 lives every year (a statistic which is laughable since most people who get measles stay at home and treat it and the majority of sick people go to private clinics that do not keep records this figure was of course trumped up). This of course is a questionable statistic since the majority of deaths in Uganda are not registered and few parents remember any measles death. No point in registering a person once he has died. Forty thousand people are far much less than those killed in Uganda annually due to the civil war, dwarfs the figure for malaria, which kills a child every five second and for which governments is happy to ignore.

The health official, traveling in their full option four wheel drive jeeps (yours for only US70, 000), adorning business suits of the best German design and being watered by the delights of American coca cola, have slept in every good hotel in Uganda helping the poor get the message of immunization At a daily allowance of two hundred dollars as per diem, this mansion physicians, most of whom run businesses selling clothes, shoes, cars, alcohol, internet cafes, clinics etc the joy of spreading the immunization message is a godsent. Where as the world bank and the IMF steals from the poor, polio campaign rewards the “poor physicians” The months of July to end of October are to physician what the what Christmas or Valentine is to traders, with the start of the immunization day the boxing day of doctors.. The hungry are told that a vaccine is better than food, those in the refugee camps that its better than peace, those in war ravaged areas that it will offer instant freedom, those who have aids are told in official government documents that it will help them with their condition, the naked are told that its better than clothe.

Everybody in Africa knows that once you have natural measles and your recover from it, and almost everybody recovers and people have natural herbs to treat measles, measles will never come again.
Indeed the elders in Africa scratched their head trying to remember when evil spirit could have engineered measles to appear second time in a victim. But the government and the wisdom monopolists of the World health organization that turned a blind eye to cigarettes and promoted formula milk not too long ago, are telling especially those who have natural immunity to go and get their fair share of these purified measles viruses. These viruses are said to be so harmless that to prove it the health minister gave them to his son on a small spoon, this was of course the ultimate proof were waiting for. The president however did not given to his grand child who has just been born in Germany, although there were a lot of pressure that he does this, instead he administered the vaccine to somebody else’s child. The local councilors are given money, not as much as the district councilors, whose cut of the vaccine windfall is only surpassed by those of the big shots at the ministry headquarters. A notorious councilor from Bushenyi District, the district local council speaker, Odo Tayebwa, moves from house to house, dragging children hidden underneath their beds to be vaccinated at gun point. Odo Tayebwa says he is happy doing gods work. The radio and newspapers are given adverts of safe the vaccine is.
“It has been tested by our ministry of health, says a triumphant voice from the government commercial and by unicelf and world health organization”,. The Ministry’s director of its official testing agency (Uganda Drugs Authority) is in prison for knowing allowing into the country fake and expired drugs”.


The propaganda which would make Gobbles look like a senior saint, says that the test were carefully carried by the World Health Organizations, whose majority of doctors are seconded to drug manufactures and the UNICELF which represents the interest of European big business. Uganda kings, queens some of whom cannot even read, are also paid by the ministry of health to tell the population that the vaccine has all the safety that comes with the loyal approval. No vaccine literature is provided apart from the propaganda material from the Ministry of health.

This year the government had an added bonus, for their main protagonist, the human rights campaigner for people’s right to choose Kihura Nkuba, remained silent on the issue. Government at first thought this was a trick and went full frontal attacking him. When he did not respond, they told everybody that he had joined them. The Minister of information Nsaba Buturo said that he had cooperated very well, health minister Jim Muhwezi described him as our friend and doctors on national radio told the audience that he had sued for peace with the ministry of health. Silently however Kihura Nkuba told millions of his supporters that he couldn’t breast-feed them forever, that he had talked enough and it was time they made their own decision. He was also assured that the people knew what to do and left to themselves would take decisions that were on his own interest. He quietly let it be known that people should not be afraid of going to jail, since it was the government that meets the cost of arrests, transportation and feeding and that the right to control one’s body was a fundamental, right. He told the Monitor, a city news talk radio, that vaccination was like medical voodoo, that the doctors showed skills akin to witch doctors, that politicians who cannot mobilize their people to grow food were traitors and the government was doing what it does, listen to the Europeans unquestioningly. “We are doing things to our children, that buffalos would never dream of doing to their calf’s”.

Yet on the day of vaccination itself, the students whom they had targeted at school stayed at home, mothers hid their children in the bush, others were hidden under the bed. In most parts of the country particularly western and central Uganda, areas covered by Greater African Radio, the immunizers sat in classrooms without children as the boxes of contained the vaccines sweated in the chocking sun. The immunizers wore t-shirts bearing the words “kick measles out of Uganda” they had tops bearing the same message and plenty of American soft drinks. What they did not see were anxious parents, or even children. At neighboring schools in Western Uganda, learners cut the wire mesh surrounding their schools and jumped to safety some swearing that they had better quit school than take the measles live vaccine. Some parents thought that this was polo vaccine disguised as measles. The enthusiasm of government to give vaccines to a people that it normally gives nothing was seen as very suspicious. The forcing of them to take a vaccine against a disease they know to be harmless and which they know how to cure in its harmful state was seen as government hell bent on killing its own population for the benefit of commanding whiteworld. All village people know that once you have recovered from measles you will never catch it again, but here they were telling people to vaccinate even those who have recovered from measles. In other villages police armed to the teeth moved from house to house searching for children to immunize.


Peasants pressed for time to plant their crops, have now got to spend five to ten days in hiding. Some physicians skeptical of the vaccine have also wrote vaccinations cards for themselves while differing the process of vaccinations. In the capital city areas of Nakawa, Mukono and the City Centre itself councilors saw their opportunity to make money and sold vaccination cards to parents who did not want their children immunized yet wanted to protect themselves from health officials bent on destruction. They paid between 2-10 dollars for a vaccination card.

Boba Boda rider (motorcyclists who carry passengers) taunted the immuniser challenging them to immunize their own children. “We are not sick they said, bring as some aspirins or anti malarial” In reply the immunizes pulled out their mobile phones and started talking to their bosses sodas in hand.

“Are the sodas also tested by the world health organization”? the cyclists asks.
“Take your drunkardness away from here” charged the medical men of letters.

Journalist are agreed that in Western and large parts of central Uganda, government will have to agree with Kihura Nkuba on what to do. “It does not matter whether he does not speak. Until he says the vaccine is safe nobody will vaccinate voluntarily

As for Kihura Nkuba, he says if the government can increase their income, their sanitation, their education then he would be prepared to negotiate. The criminal investigation department of the Uganda police is looking for Kihura Nkuba for questioning regarding his remarks he made against measles. They are blamed for poor results. The government has also put a brave face on the whole exercise saying the result achieved showed that 70% had received measles.

Otherwise the poor farmers of Uganda have decided to defy their government again. They have not trust their doctors and have given thumbs down to the WHO, USAID and UNICELF. In so doing however they have harvested a cup of bitterness.

I am sure that soon the world health organization will find something wrong with black skin and a mandatory vaccine should be in existence somewhere to help us get rid of it.

African World Against Destruction.
kihurankuba@hotmail.com
October 20th, 2003.

Vi påminner också om
http://www.klokast..se/siem/vaccinering.html där vaccinationsmyterna granskas i ett internationellt perspektiv.

Om alternativ livsmedelsproduktion
http://www.mercola.com/2003/dec/10/us_food_system.htm

Om mobiltelefonkatastrofen
http://www.ordfront.se/Article_print.asp?Article_id=11594
...Näringslivet och politikerna drömde att videotelefonen skulle bli en ekonomisk motor i klass med bilen. Så skulle tillväxten, pensionerna och vinsterna klaras. Men drömmen har redan blivit en mardröm...


************ANNONSER************

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.

**********************************
VATTENRENING

Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

**********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se
http://www.klokast.se/Tempur/

***************** *********

URRP!? Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

Gör som allt fler terapeuter - ge behandling med öronljus!
/siem/oronljus.html


************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

*****************

"TÄNK OM JAG VETAT DETTA FÖRUT! "
Läs SIEMs WEB-kurs -
klokast.se/kurs
Oumbärlig för terapeuter och dig som sliter med envisa hälsoproblem.

*************************


DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni