Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006  Augusti 2006  September 2006    oktober 2006   November 2006    December 2006
Januari 2007   Februari 2007  Mars 2007   April 2007   Maj 2007  Jun 2007 
         Aug 2007 Okt 07   Nov 07    Dec 07  Jan 07

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Februari  2008


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns bl a  på http://www.klokast.se )   för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!

 


Att förebygga medan tid är.

Det legitima syftet med medicin är rimligen att bevara och återställa individens hälsa. Emellertid kan ingen bli mer än frisk, varför konsumtion av medicinska varor och tjänster utöver en viss nivå endast leder till kostnader och t o m skador för den enskilde. Vi har därför ofta påpekat att de flesta medicinska varor och tjänster är olämpliga att spridas på en marknad. /Att erbjuda dem som ”politiska program” är ofta också katastrofalt/. Likväl är det dessa vägar vårt moderna samhälle främst erbjuder.

En konsekvens är naturligtvis att producenterna vill sälja sina produkter och tjänster så dyrt som möjligt och till så många som möjligt. Eftersom den enskilde konsumenten är i kunskapsunderläge gentemot producenten är hans enda skydd mot manipulation och skrämseltaktik att starkare organisationer agerar och bevakar marknaden på hans vägnar. I teorin ska detta skydd utövas av oväldiga myndigheter. I praktiken tycks dock myndigheterna oftare agera på producenternas vägnar /dvs det medicinska skråets och läkemedelsindustrin/ än på konsumentens. (Sextiotalets politiska krav på förstatligande av läkemedelsindustrin är i dag mer ”avdödad” än vaccinvirus )
Den kätterska tidskriften ”2000-talets Vetenskap” kommer, vad vi fått veta, inom kort att granska Socialstyrelsen och dess roll i detta sammanhang. I detta magasin ska vi fokusera på andra konsekvenser av marknadshushållningen:

Det ligger nämligen oerhört mycket större förtjänstmöjligheter i att sälja medicinska produkter till dem som är friska än till dem som är sjuka. De friska är nämligen betydligt fler och har större köpkraft än de sjuka. Den friske kan ofta inte heller med egna erfarenheter utvärdera nyttan av de medicinska åtgärder han köper, annat än om han drabbas av katastrofala biverkningar.  Han kan ju inte bli mer än frisk.  Den sjuke kan däremot oftast själv och utan hjälp avgöra om han blir bättre eller sämre av behandlingen .

Om försäljningen ska kunna expandera till producenternas fromma måste därför konsumenternas egna erfarenheter kunna kopplas bort. Den tilltänkte friske konsumenten måste manipuleras, övertygas och skrämmas till att konsumera medicinska produkter som han inte spontant kan uppfatta något eget behov eller intresse av, och inte heller efter att ha konsumerat dem under lång tid kan uppfatta något positivt värde i. Han kan och måste förmås utstå kostnader, uppoffringar och t o m lidanden. Endast därigenom kan medicinförsäljningen öka.

Konsumenten måste därför intalas att frågan om hans hälsa och sjukdom i själva verket ligger över hans begripande, och att hans vardagliga erfarenheter inte har giltighet gentemot producenternas överlägsna vetande. Också här ligger det i medicinproducenternas intresse att främst rikta sig till den friske, inte till den sjuke. Genom lämplig ”information” /läs indoktrinering / kan den friske nämligen förmås att uppleva sig som sjuk (och därmed per definition i behov av vård). Betydligt svårare är det att med samma medel förmå den sjuke att uppfatta sig som frisk.

På så sätt har den moderna medicinen alltmer inriktat sig på de friska, och skapat en mytologi anpassad för detta - de ”förebyggande insatserna”. Dessa spänner över en rad produktområden - screeningar, vaccineringar, hälsorådgivning, förebyggande medicinering osv - men innebär framför allt att en rad friska tillstånd omdefinierats till riskförhållanden och därefter till pseudosjukdomar, och att därmed ett stort antal tidigare friska människor omdefinierats till sjuka eller potentiellt sjuka.

Det är därvid en fördel om det förebyggande arbetet är ineffektivt, eller rent av framkallar ökad sjuklighet - så länge detta förhållande förblir okänt för konsumenterna. ”Förebyggandets” primära uppgift är ju att öka försäljningen av medicinska tjänster, och försäljningen stimuleras av en växande sjuklighet.

I våra Motgift och Månadsmagasin granskar vi den moderna medicinen och dess mytologi utifrån detta perspektiv och följer några kärnområden där mytbildningen är särskilt tydlig och besvärande: vacciner, cancerscreening och -behandling, ADHD, kolesterol- och blodtrycksmedicinering osv . Mörkläggningar, fejkade och vinklade vetenskapliga studier, förtal och förbudsivranden när det gäller alternativ medicin, larmande om nyuppfunna sjukdomar osv - kännetecknar i dag en vildsint medicinindustriell maffia som inte kontrolleras av demokratiska eller humanitära krafter, utan främst agerar i egenintresse - för att befrämja det medicinska skråets kontroll och ekonomiska makt.

Betalningen för detta erlägger vi alla i form av fördumning och beroendeställning, och därmed minskad livskvalitet, ökad oro, ångest och lidanden.

Ett av många belysande exempel på dessa ”förebyggande insatser”, är influensavaccineringen. Trots att myndigheter och massmedia propagerat för denna under många år, är dess effektivitet och säkerhet ännu långt ifrån bevisad. I stället pekar allt fler studier åt ett helt annat håll. Eftersom kritiska röster funnits redan tidigt, handlar det inte om vetenskapliga förbiseenden eller försummelser. I stället måste influensavaccineringen betraktas som ett rent och medvetet bedrägeri, av samma slag som fågelinfluensan eller sagorna om Iraks massförstörelsevapen.

Studies Fail to Demonstrate Safety or Effectiveness of Influenza Vaccine in Children and Adults
http://www.909shot.com/PressReleases/pr1031flu.htm
Oct. 31, 2006  -- An independent analysis by the internationally renowned Cochrane Collaboration of worldwide influenza vaccine studies, published in the British Medical Journal on Oct. 28, concluded there is little scientific proof that inactivated influenza vaccine is safe and effective for children and adults. Citing the Cochrane Collaboration finding as well as methodological flaws in a child influenza vaccine study published Oct. 25 in the Journal of the American Medical Association (JAMA), the National Vaccine Information Center is calling on the Centers for Disease Control (CDC) to stop recommending annual flu shots for all infants and children until methodologically sound studies are conducted.

Influensavaccinet är inte bara ineffektivt mot influensa, utan kan potentiera verkan av andra miljögifter och misstänks bidra till depressioner och demens, genom att framkalla en låggradig kronisk hjärninflammation, allt vanligare bland äldre.
http://articles.mercola.com/sites/articles/pages/vaccines-depression-and-neurodegeneration-after-age-50.aspx
” Remember, no one is recording the number of elderly who die after getting the flu shot, especially if they die months later, which can happen with sickness behavior, especially if they have a preexisting chronic illness or are infirm.”

I veckan har också Socialstyrelsen signalerat att man vill att vaccinering mot HPV ska infogas i det allmänna vaccinationsprogrammet, trots att dess effekt mot livmoderhalscancer är fullkomligt obevisad. http://www.cancermonthly.com/iNP/view.asp?ID=169 När Socialstyrelsen alltså utlovar att hundratals liv ska sparas årligen, utgör detta helt obevisade spekulationer, och placerar t ex Anders Tegnell i rollen som läkemedelsförsäljare, inte kontrollant.

Gardasil godkändes också efter tester som innebar att ”kontrollgruppen” utsattes för de i vaccinet ingående potentiellt skadliga tillsatserna. Självklart blir det då helt omöjligt att utvärdera vaccinets totala säkerhet och biverkningsprofil. Upplägget runt Gardasils marknadssföring måste helt klart betecknas en konspiration mellan myndigheter och industri.

http://www.909shot.com/PressReleases/pr62706gardasil.htm
”...The FDA allowed Merck to use a potentially reactive aluminum containing placebo as a control for most trial participants, rather than a non-reactive saline solution placebo.[1] A reactive placebo can artificially increase the appearance of safety of an experimental drug or vaccine in a clinical trial. Gardasil contains 225 mcg of aluminum and, although aluminum adjuvants have been used in vaccines for decades, they were never tested for safety in clinical trials. Merck and the FDA did not disclose how much aluminum was in the placebo...”

(Använd sökmotorn på http://www.klokast.se för att söka SIEMs tidigare notiser t ex om Gardasil )

I stöpsleven har medicinmaffian allt fler vacciner, t ex mot rotavirus, och alltfler pandemier som kan uppfinnas för att sätta skräck och betalningsvilja i världens skattebetalare, under benäget bistånd av sensationslystna massmedia, med motsvarande intresse av att skrämma fram lösnummerköpare. Sedan väl allmänheten på så sätt fostrats till att kräva medicinska åtgärder kommer politiker av alla färger bara att få agera transportkompani.

Hur detta ska förebyggas är en allt viktigare fråga. Att ”vetenskapen” skulle skydda oss mot medicinska bedrägerier är en önskedröm:

Selektiv publisering av positive resultater
http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1654349
Mange kliniske studier av antidepressive legemidler blir aldri publisert i vitenskapelige tidsskrifter. Dette gjelder særlig studier med negative resultater.
Selektiv publisering av kliniske studier kan føre til urealistiske estimater av legemidlers effekt. Amerikanske forskere har nå undersøkt data fra det amerikanske legemiddelverket (FDA) som omfattet 12 antidepressiver og over 12 500 pasienter (1).
Forskerne sammenliknet dataene med publiserte resultater. Blant 74 registrerte studier var 31 % (3 500 pasienter) ikke publisert. 37 studier med positive resultater ble publisert, mens én ikke var det. Studier som hadde negative eller uklare resultater var, med tre unntak, ikke publisert (22 studier) eller publisert på en måte som ga inntrykk av et positivt utfall (11 studier). Ut fra den publiserte litteraturen var 94 % av studiene positive, mens FDA-dataene viste at bare 51 % av studiene hadde positive resultater.
- Antidepressive legemidler virker, men effekten er antakelig overdrevet, sier forsker Jørgen G. Bramness ved Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Vi vet fra før at det foregår en selektiv publisering (2). Industrifinansiert forskning er selve basisen for vår kliniske virksomhet. Det er meget uheldig at det foregår en bevisst utvelgelse av studier til publisering, forsetter han.
- Artikkelen omhandler bare effektstørrelsen og ikke bivirkninger. Hvordan det er med sikkerheten, vet vi ikke ennå. Man skulle tro at industrien hadde lært av Vioxx-skandalen, men det ser ikke slik ut. Dette viser at vi trenger god offentlig finansiert forskning både på utprøvning av legemidler og på kunnskapsoppsummeringer av god kvalitet, sier han.


Slutsaten blir att det är den enskilde själv, som utan bistånd från myndigheter, massmedia och vetenskap, måste skaffa sig den beredskap och de kunskaper han behöver, för att motstå attackerna från dem som vill ta inteckningar i hans kropp och hans barn.

Trädet februari 2008

Ulf Brånell

Time To End Profit Driven Mandatory Vaccination Racket
http://www.opednews.com/articles/genera_evelyn_p_080211_time_to_end_profit_d.htm
The push to keep adding more vaccines to the mandatory schedules comes directly from a purely profit motivated industry and a recent investor report estimates that the world-wide market will quadruple from about $4.3 billion in 2006 to more than $16 billion in 2016, with the biggest boost coming from kids in the US.

A November 2007 report entitled, "Pipeline and Commercial Insight: Pediatric and Adolescent Vaccines," authored by vaccine analyst, Hedwig Kresse, for the independent market analyst Datamonitor discusses the future outlook for vaccine profits

The report provides an assessment of products and a patient-based forecast of market size and coverage rates to the year 2016, and predicts that the introduction of high price vaccines will induce rapid growth in the pediatric and adolescent vaccines market.

SIEMs kommentar: När vaccinmarknaden analyseras i ekonomiska termer på detta sätt, borde fjällen falla från ögonen, också för de mest blåögda idealister. De största förtjänstmöjligheterna ligger naturligtvis i USA - ett land vars hälsovård tillhör de mest kontraproduktiva - fortfarande sett i ekonomiska termer. Se t ex http://content.nejm.org/cgi/content/full/358/6/549?query=TOC
där vi citerar : "The extreme failure of the United States to contain medical costs results primarily from our unique, pervasive commercialization. The dominance of for-profit insurance and pharmaceutical companies, a new wave of investor-owned specialty hospitals, and profit-maximizing behavior even by nonprofit players raise costs and distort resource allocation."


Cancervaccin säljs mest i rikare områden
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1892458

Att vaccinera sig mot virus som kan ge livmoderhalscancer kan vara en klassfråga. I bostadsområden där medelinkomsterna är höga har Apoteket sålt mångdubbelt fler doser än i områden där inkomsterna är lägst, det visar försäljningsstatistik från Apoteket och vaccintillverkaren.

– När det känns som det finns ett skydd, så man kan hindra att få cancer, så kändes det bra att ta det, säger Hanna Puranen i Danderyd som har tagit vaccinet.
Ekot har jämfört antalet sålda doser av vaccinet Gardasil i några av Sveriges rikaste och fattigaste bostadsområden. Försäljningen har varit störst i stockholmsområdet, men där är skillnaderna stora.
I Danderyd, till exempel som har Sveriges högsta medelinkomster har över 500 doser sålts under förra året, i bostadsområdena Tensta, Husby och Rinkeby där inkomsterna är låga såldes bara 13 doser på apoteken, trots att det bor fler personer där.

Mönstret är tydligt, i välbärgade områden som Danderyd, Lidingö, Bromma och Täby har mångdubbelt fler doser sålts än i fattigare områden som Rinkeby, Tensta, Husby, Skärholmen och Botkyrka.

SIEMs kommentar: Förgiftningsindustrin vet hur en slipsten ska dras. Trots att Gardasil nu ifrågasatts av sansade experter som ineffektivt, obevisat och dyrbart, försöker man göra vaccineringen till an klassfråga, med förhoppningen att fattigare människor av pur avundsjuka ska kräva vaccinering via skattsedeln. Massmediaredaktioner hänger med i vinklingarna - eller bidrar till dem. ”Oberoende massmedia”...?...pyttsan!

Det finns inga vetenskapliga belägg för att vacciner orsakar autism?
Bullshit.
http://www.generationrescue.org/studies.html

Lång film om vaccin (för dig med bra bredband )
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/2/14/why-vaccines-aren-t-safe.aspx

Margarin, växtfett och hälsa
http://www.blottasanningen.net/livsmedel/margariin_och_olja/margariin/_cancer/diabetes.html

Argumenten om härdade fetter, margariner och hjärt/kärl-sjukdom är sedan länge kända från t ex http://www.gunnarlindgren.com Men i denna artikel utvidgas diskussionen till att gälla växtfetter överhuvudtaget, cancer och diabetes. Statistiken är slående - men är den tillräcklig? Diskussionen fortsätter.

Blodfettsmedicin minskar influensadöd
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1918333
Läkemedel mot höga blodfetter kan även motverka dödsfall i lunginflammation och influensa hos äldre. En ny amerikansk studie visar att dödstalen bland dem som vårdades på sjukhus av de orsakerna nästan halverades om de åt kolesterolsänkande medel.
Studien som är gjord av forskare i San Antonio, Texas publiceras i kommande nummer av European Respiratory Journal, skriver Svenska Dagbladet.
I studien ingick 8 652 äldre manliga före detta militärer som under år 2000 vårdades på sjukhus i USA, men alltså inga kvinnor.

SIEMs kommentar: Den som av ovanstående notis föranleds ta fram medicinburken, bör tänka två gånger: Med det undersökningsupplägg som anges är det logiskt helt omöjligt att dra de slutsatser man presenterar (”Blodfettsmedicin minskar influensadöd” ) Verkligheten kan mycket väl vara den motsatta!

(Ledtråd: Tänk om de som äter blodfettsmediciner i själva verket drabbas av andningsproblem och hamnar på sjukhus betydligt oftare än de som inte äter mediciner? Vad är då dessa data värda? ) Och vad är medicinjournalistiken värd, som inte  orkar påpeka och slakta  propagandanyheter?


Heroin på recept provas i Danmark
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=746478

Tunga missbrukare i Danmark ska snart kunna få gratis heroin utskrivet av läkare. En stor majoritet i folketinget beslöt på måndagen att lägga 70 miljoner danska kronor på en försöksverksamhet.

- VI MÅSTE TA NYA VÄGAR för att hjälpa denna mycket marginaliserade grupp missbrukare, säger Venstres hälsoansvarige Birgitte Josefsen.

Tanken är att heroinet ska ingå i en ambitiös behandlingsplan som också ska innefatta drogersättningen metadon. Bara cirka 500 av Danmarks ungefär 15.000 tunga missbrukare väntas kunna komma i fråga för behandlingen.

I Norge uppmanar Unge Venstre norska politiker att följa Danmarks exempel.

SIEMs kommentar: Om man haft någon erfarenhet av tunga missbrukare skulle man veta att dennes vardag helt upptas av jakten på narkotika. När denna jakt är helt utsiktlös ökar dock motivationen till avgiftning och att bryta med missbruket, men så länge någon väg fortfarande står öppen så är det dit man söker sig, kosta vad det kosta vill.

Vardagslivet skulle kanske något förbättras för de 500 genom legalt heroin , men för de 14500 öppnas möjligheten att kvalificera sig för samma behandling. Är man bara tillräckligt uthållig i sitt missbruk kan man få gratis heroin på statens bekostnad. De legala droghandlarnas våta dröm ser ut att besannas.

Och Unge Venstre måste vara väldigt unga.

Snabbmat dåligt för levern

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=742619
I dokumentären "Supersize me" äter filmmakaren enbart McDonalds-mat i en månad — vilket fick drastiska följder för hans hälsa. Nu har 18 friska och vältränade unga män och kvinnor gjort ungefär likadant i en ny svensk studie.
 
STUDIEN VISAR att inte bara kroppsvikten skjuter i höjden. Även levervärden försämras — till en sådan grad att de motsvarar de vid alkoholism eller infektion av gulsot.

- En viktig lärdom för oss läkare är att inte direkt misstänka alkoholproblem när patienter har förhöjda levervärden. Vi bör också ta reda på om de ätit onormalt mycket under senaste tiden, säger professor Fredrik Nyström vid Hälsouniversitetet i Linköping till Upsala Nya Tidning.


SIEMs kommentar:
Sätta diagnoser går bra: alkoholism, gulsot, osv. Men att ta reda på varför folk blir sjuka och behöver diagnoser, det är tydligen en helt ny tanke för den medicinska sk vetenskapen


Färre allergier än föräldrarna tror
http://www.alltombarn.se/halsa/matallergi-1.7289

Föräldrar tror ofta att deras barn har matallergi, trots att så inte är fallet.
Det har brittiska forskare kommit fram till.
- Mammor tenderar att skylla alla fall av utslag, magont, diarré och gråt på matallergi, säger Carina Venter, dietist och forskare till BBC World.

En ny brittisk undersökning utförd av University of Portsmouth visar att föräldrar är för snabba att dra slutsatsen att deras barn har en matallergi så fort något är på tok.
800 brittiska småbarn observerades under en treårsperiod, där mer än en tredjedel av föräldrarna – speciellt mammorna – menade att barnen hade en form av matallergi.
- Enligt BBC World visar undersökningen att bara 27 av barnen i målgruppen faktiskt hade en matallergi vid tre års ålder. Dessutom kom forskarna fram till att förekomsten av matallergier hos småbarn inte har ökat, utan snarare minskat en aning sedan 1988.
Carina Venter, dietist och forskare vid universitetet, säger att mammorna är värst när det gäller att överdriva sitt barns symptom.
- Mammor tenderar att skylla alla fall av utslag, magont, diarré och gråt på matallergi, säger hon.
Studien visar också att bebisar som har allergier kan växa ifrån dem..
.

SIEMs kommentar: Allergi är ett i regel övergåënde steg i den förgiftningstrappa som vi brukar ta upp på våra kurser. Man växer inte ifrån sin allergi, däremot kan förgiftningen förvärras så att kroppen får ta till andra - och allvarligare försvarsmekanismer.

Inte med ett ord nämner artikeln naturligtvis hur forskarna fastställt om allergi verkligen föreligger eller inte. Som framgår av t ex /siem/allergi.html är den sk vetenskapen synnerligen motstridig om vad som är allergi och inte. Och när mammorna övertar vetenskapens ologiska förklaringar, eftersom de inga andra får, så fnyser vetenskapen åt dem.

HIV vaccine research hits impasse
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7246117.stm

HIV has evolved to protect itself from the human immune system
Scientists are no further forward in developing a vaccine against HIV after more than 20 years of research, a Nobel Prize-winning biologist has said.
Professor David Baltimore, president of the American Association for the Advancement of Science (AAAS), said there was little hope among scientists.


SIEMs kommentar: Vetenskapen har nu alltså fastlagt att virus har en hjärna. Ty för att ha medvetna avsikter krävs ett medvetande, och medvetande kräver en hjärna, vad vi har förstått. Och ”att skydda sig från immunsystemet” utgör förvisso en medveten avsikt. Vad ska man skylla på nästa gång för att rädda HIV-myterna? Aliens?


Kö till fettsuget
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=1891962
I hela Västra Götaland ökade antalet viktreducerande operationer från 70 stycken 2004 till närmare 500 förra året. På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har antalet fetmaoperationer nästan femdubblats sedan år 2004, men trots det så växer alltså köerna.


SIEMs kommentar:
Som man ropar får man självklart svar: Efter de brottsligt vilseledande forskningsprojekt som utnämnt fetmaoperationen till den ”enda lösningen”, så efterfrågar så klart allt fler människor fetmaoperationer. Vad förvånade de ska bli om några år. De som inte läste
http://www.klokast.se/Nyhet/2007/Aug07.html förstås, ty de visste bättre.


Mustascher håvade in miljoner
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=742728
I kväll (torsdag) avslutas Johanniterhjälpens och Cancerfondens kampanj mot prostatacancer med en stor välgörenhetsmiddag på Grand Hôtel. Kampanjen har riktat sig till näringslivet, och pengarna har trillat in i oväntat stor omfattning


SIEMs kommentar: Visst är det fantastiskt att massmedia och läkemedelsindustri lyckats få finansiering av medicinsk forskning att hamna under rubriken ”välgörenhet” ? Tänk vad välgörenhet grabbarna på Wall Street ägnar sig åt. Cancerpattienterna har i vart fall inte haft nån glädje av forskningen de senaste trettio åren, se t ex http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html : Dödssiffrorna för prostatacancer är oförändrade, medan allt fler diagnosticeras och behandlas.


Saltvatten kan bota barnens förkylning

http://www.alltombarn.se/halsa/saltvatten-kan-bota-barnens-forkylning-1.7365

Nässpray gjord på havsvatten har visat sig effektiv mot förkylningssymptom på barn, enligt en ny studie. - Anledningen att det fungerar kan vara att saltvatten rensar bort slem, säger doktor Ivo Slapak.

....

En nässpray gjord på havsvatten lindrade förkylningssymtom snabbare och hindrade hosta och förkylning från att komma tillbaka, enligt tjeckisk forskning, skriver Reuters.
- Anledningen att det fungerar kan vara att saltvatten rensar bort slem, eller att vattenpartiklarna spelar en avgörande roll, men den exakta anledningen till varför en sådan här lösning hjälper är okänt, säger doktor Ivo Slapak på Teaching Hospital of Brno i Tjeckien till Reuters.


SIEMs kommentar: Det hade vi ingen aaaning om”....brukar det låta (precis som när det gällde skräpmatens hälsoeffekter ) . Nej, ty saltvatten är svårt att patentera och tjäna pengar på, varför skulle nån forska på det? Och då finns det ju inga ”vetenskapliga bevis”... och då är det ju kvacksalveri och borde förbjudas ... så att de naturliga metoderna inte hindrar industrin och dess hejdukar att tjäna pengar.

Spermier för vidare skador orsakade av miljögifter
http://www.alltombarn.se/aktuellt/blivande-pappor-folja-samma-kostrad-som-gravida-1.7467
Förändringar i arvsmassan orsakade av miljögifter kan ärvas ner i flera generationer. En ny studie kopplar skadorna till pappan.


SIEMs kommentar:
Än mer anmärkningsvärt är att forskarlaget alltså visat på ärftliga skador som inte är genetiska, dvs inte tar sig uttryck i skadade gener, men ändå påverkar generation efter generation. Under många år har den västerländska vetenskapen häcklat och fnyst åt den ryske genetikern Lysenskos tes att förvärvade egenskaper i viss mån kan vara ärftliga. Lysensko har i själva verket fått utgöra urtypen för den ”politiskt köpta” vetenskapsmannen, ty han var ju kommunist. Och så visar det sig att han kanske hade rätt....http://sv.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko

Vilken chock i vår flock
Detta gruvliga bud
Slog ned som ett järtecken
från Herren Gud

(C Wreeswijk )

Avgaser ger lägre IQ
http://www.alltombarn.se/aktuellt/avgaser-gor-barn-mindre-intelligenta-1.7460
Barn som bor i områden där de utsätts för mycket avgaser har lägre IQ. De får sämre resultat på intelligens- och minnestest än barn som andas renare luft, skriver Msnbc.com.
Det är forskare vid Harvard School of Public Health som i en studie funnit att luftföroreningar påverkar barns intelligens på samma sätt som om mamman rökt tio cigaretter om dagen under graviditeten eller som barn som utsatts för bly. 


Politisk spricka om klimatmål
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1901374
Allianspartierna och oppositionen har inte lyckats komma överens om de svenska klimatmålen. De fyra regeringspartiernas ledamöter i klimatberedningen vill minska utsläppen av koldioxid i Sverige med 30 procent fram till 2020, medan oppositionen vill att minskningen ska vara 40 procent.


SIEMs kommentar: Vad kunde man annat vänta. Enigheten i sak må vara hur stor den vill, men när alla parter vägrar diskutera och ifrågasätta de traditionella styrmedlen , så blir resultatet rappakalja.  ”Klimatprojektet” avancerar glatt genom de olika klassiska stadierna från stor entusiasm och vilda planer, fram mot eftertankens kranka blekhet och belönandet av dem som inte var med. Se ledaren i  http://www.klokast.se/Nyhet/2007/Dec07.html


Lilly Considers $1 Billion Fine to Settle Case
http://www.nytimes.com/2008/01/31/business/31drug.html?_r=4&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin&oref=slogin

Eli Lilly and federal prosecutors are discussing a settlement of a civil and criminal investigation into the company's marketing of the antipsychotic drug Zyprexa that could result in Lilly's paying more than $1 billion to federal and state governments.

Drug Files Show Maker Promoted Unapproved Use (December 18, 2006)
If a deal is reached, the fine would be the largest ever paid by a drug company for breaking the federal laws that govern how drug makers can promote their medicines.
Several people involved in the investigation confirmed the settlement discussions, which began last year and took on new urgency this month. The people insisted on anonymity because they have not been authorized to talk about the negotiations.
Zyprexa has serious side effects and is approved only to treat people with schizophrenia and severe bipolar disorder. But documents from Eli Lilly show that from 2000 to 2003 the company encouraged doctors to prescribe Zyprexa to people with age-related dementia, as well as people with mild bipolar disorder who had previously had a diagnosis of depression.

SIEMs kommentar: Bötesbelopp sätts i kommersiella sammanhang i paritet med vinstmöjligheterna. Att ljuga om läkemedelns förtjänster och användningsområden kan ge miljardinkomster. Men det skulle väl aldrig denna bransch ägna sig åt medvetet?

Även svenska kostnader för läkemedel ökar
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1876297
För första gången på länge ökar läkemedelskostnaderna kraftigt. Det visar Apotekets rapport över läkemedelsutvecklingen 2007.
En orsak är att nya dyra cancermediciner har slagit igenom och skrivs ut allt mer, skriver Svenska Dagbladet.
Under året ökade de totala läkemedelskostnaderna med 6,2 procent till 33 miljarder kronor.
Kostnaderna för mediciner mot hjärt- och kärlsjukdomar ökar också, för första gången på fem år.Kjell Häglund - Läkemedelsmaffians vapendragare
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=740553
http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?t=4793

SIEMs kommentar: Vi har tidigare kommenterar Kjell Häglunds sk journalistik om ADHD och läkemedel (Sök på SIEMs sökmotor efter "Häglund" ) Under kalla kriget betecknades personer som gick andras ärenden, utan att vara medvetna om - eller bry sig om -  vilka intressen de egentligen tjänade, som nyttiga idioter. Hur nyttig Kjell Häglund är kan dock diskuteras,.

Tbc kan upptäckas med enkelt urintest
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1878647
Sjukdomen tuberkulos ska i framtiden kunna upptäckas med hjälp av en enkel plaststicka och ett urinprov. Det handlar om ett svenskt forskningsprojekt, som den ideella Världsinfektionsfonden nu vill satsa på.

En av tre på jorden är smittad av tuberkulos
Uppfinningen är också ett led i att förändra det svenska hälsobiståndet från rent ekonomiskt stöd, till samarbeten med kommersiell inriktning.

SIEMs kommentar: Åtgärderna mot tuberkulos är i princip av två slag: 1) Dyrbar och ineffektiv medicinsk behandling av varje drabbad individ. 2) Sanering av arbets- och boendemiljöer o hygienåtgärder för utsatta grupper och folk.

Var tredje världsmedborgare är alltså smittad med tuberkulos. Det kan då knappast vara någon konst att hitta folk som är drabbade av TBC. Men naturligtvis väljer då Världsinfektionsfonden med sitt urintest att satsa på åtgärdgrupp 1), ty den ligger i läkemedelsindustrins intresse, eller har "kommersiell inriktning" som det heter.

Detta borde hedersledamoten Henning Mankell kunna skriva en deckare om. Det är nog hans egentliga hemmabransch. ( Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Världsinfektionsfonden)

Mer eller mindre nyttiga idioter finns det gott om.

Medicin som ger självmordstankar!
http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2008/NEW01786.html

FDA Alerts Health Care Providers to Risk of Suicidal Thoughts and Behavior with Antiepileptic Medications
The U.S. Food and Drug Administration today issued new information to health care professionals to alert them about an increased risk of suicidal thoughts and behaviors (suicidality) in patients who take drugs called antiepileptics to treat epilepsy, bipolar disorder, migraine headaches, and other conditions.
An FDA analysis of suicidality reports from placebo-controlled studies of 11 antiepileptic drugs shows that patients taking these drugs have about twice the risk of suicidal thoughts and behaviors (0.43 percent), compared with patients receiving placebo (0.22 percent). This risk corresponds to an estimated 2.1 per 1,000 more patients in the drug treatment groups who experienced suicidality than in the placebo grou


Bina är borta - nu gör människorna jobbet
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=1881250
Bönderna i ett av de mest berömda fruktdistrikten i Kina har inte sett några bin eller humlor i träden sedan slutet av 80-talet. I stället klänger de själva runt och pollinerar med hjälp av cigarettfilter eller vippor av kycklingdun. Orsaken till insekternas försvinnande är överanvändning av kemiska bekämpningsmedel. Och sprutandet fortsätter.


SIEMs kommentar:
Även frukt o grönsaker får nu sin motsvarigheter till provrörsbefruktning för att överleva. Men ekonomin blomstrar.


Tattoos may help deliver vaccine
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7231913.stm
Scientists in Germany say that tattoos could be the ideal way of delivering vaccines into the body. The researchers say that in tests undertaken with mice, tattoos were much more effective in provoking a response from the immune system.

SIEMs kommentar: Att utsätta kroppen för antigener naturliga vägar - via slemhinnor och hudskrap - är en helt annan sak än att inkjicera dem direkt i blodbanan. Betydligt fler av kroppens anpassnings- och modifieringsmekanismer kan då göra att risken för haverier minskar. Detta kan möjligen ha varit känt sedan bronsåldern - även den nedfrusne Ötzi bar rika tatueringar.


Försäljningen av flaskvatten sjunker
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1879355
Försäljningen av vatten på flaska sjönk förra året med drygt 4 procent. Bara under hösten minskade försäljningen med 11 procent jämfört med 2006. Konsumentföreningen Stockholm kopplar minskningen till debatten om flaskvattnets negativa effekter på miljön.

SIEMs kommentar: Moraliserande i stället för konkreta åtgärder är ett billigt och flitigt använt politiskt knep. Förbudsskyltar mot tomgångskörning går bra - då får man värma upp bilen genom att köra runt kvarteret några gånger i stället, innan man kör fyrtio mil till rallytävlingen. Flaskvatten får man inte dricka med hänsyn till klimatet, däremot går det bra att beställa Fanta eller Diet Coke med aspartam.

"Vakna! Folk orkar inte mer"

"Vakenpiller" är läkemedelbolagens nya bot mot den accelererande tröttheten. "Det är en farlig väg. Vi måste i stället ta tillbaka kontrollen över samhällets utveckling", säger stressforskaren Aleksander Perski.
 
- En del av oss upplever vårt nya sätt att leva som oerhört påfrestande. Men det är som om vi resignerat och inte längre tror oss kapabla att styra utvecklingen utan har överlåtit den åt marknadskrafterna att ta hand om. Priset vi får betala är ökningen av det som kallas "mild psykiatri", helt enkelt en försämring av vår mentala hälsa.

PÅ KORT SIKT går det att hantera den ökande psykiska belastningen med hjälp av olika medicinska preparat. Antidepressiva mediciner, sömnmedel och lugnande medel hör till de tre mest förskrivna läkemedlen i dag. Och nu kommer alltså antitrötthetspillren.

Även för hundra år sedan genomgick det svenska samhället en dramatisk förändring. Också den gången rörde det sig om en okont-rollerad utveckling, menar Aleksander Perski.

- Människor flyttade från landsbygden in till städerna och arbetade under hårda förhållanden. Det fanns inga regleringar - inte av arbetstiden, inte vid vilken ålder man fick börja jobba. Människor var maktlösa.

LIKSOM I DAG REAGERADE många med trötthet och nya sjukdomar, till exempel neurasteni som kan liknas vid våra dagars utbrändhet.

.....
Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån (SCB) ökar tröttheten mest bland unga, de mellan 16 och 24 år. Sedan 1995 har tröttheten i denna grupp fyrfaldigats. Det betyder att vi är på väg att fostra en generation rakt in i trötthetsfällan.

- Förr kom våra patienter till mottagningen efter att ha jobbat i trettio år. Nu kommer de efter tio. Eftersom det tar tid att utveckla stressrelaterade sjukdomar är det uppenbart att dessa människors problem började långt innan de trädde in i arbetslivet.Hur många liv ska den ökande strålningen få skörda?

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/02/07/the-cell-phone-quot-tower-of-doom-quot.aspx
Orange mobile phone company agreed to remove its cell phone mast -- dubbed the "Tower of Doom" -- from the top of a five-story London apartment building after seven of its residents got cancer.

The cancer rate among those living on the top floor, where residents from five of the eight flats were affected, is 20 percent -- 10 times the national average.

The mast, along with a second mast owned by Vodafone, was put up in 1994. Since then, residents have battled cancer, headaches and other health problems they say are caused by radiation from the masts. Three residents have died from cancer, while another four are still fighting the disease.

SIEMS kommentar.    Under mars månad ordnar SIEM seminarier angående vår strålande miljö, se annonsen nedan.  Passa på tillfället att orientera dig om fakta, myter och lögner.  Dina barn och barnbarn kommer att vara tacksamma.

Heath Ledger dog av en oavsiktlig drogöverdos
http://www.expressen.se/noje/1.1035870/heath-ledger-dog-av-en-oavsiktlig-drogoverdos
Skådespelaren Heath Ledger, 28, dog av en oavsiktlig drogöverdos, rapporterar AP. Dödsorsaken offentliggjordes på onsdag eftermiddag.

New York City medical examiner's slår fast att den australiensiske skådespelaren Heath Ledger dog av en oavsiktlig överdos av droger. Skådespelaren hade tagit en blandning av sömnpiller, smärtstillande och ångestdämpande medicin, uppger AP.
- Heath Ledger dog av akut förgiftning, säger Ellen Borakove, taleskvinna för New York medical examiner's.
Ledger var påverkad av sex olika receptbelagda substanser.
- Vi har slagit fast att han dog av en olyckshändelse till följd av missbruk av utskrivna mediciner.
Spår av OxyContin, Valium, Xanax, Restoril och Unisom fanns i skådespelarens blod.


SIEMs kommentar:   Det är inte ofta man publicerar mördarens namn så snabbt.


Gunnar Lindgrens nyhetsmail i veckan; handlar om:

1. Slamföroreningar i livsmedel
2. Hur slamföroreningarna når livsmedlen
3. Vad som tillförs vårt avloppsnät
4. Dödfödda slamprojekt
5. "Slam är slam om än i gyllene dosor"
6. Föredrag om vår energisituation hos NBV i Stockholm mån 18/2 kl 18.00
(http://www.gunnarlindgren.com )

Autism och vacciner (mailat)

Please take the time to watch this online http://liveprayer.com/archvid.cfm?d=013108 television show featuring Linda Demos. Linda is the mother of Stevie, who is a vaccine injured little boy and is "labeled" autistic. She has literally been my other half for almost 10 years in this fight for the voiceless victims. Linda is a wonderful poet and you may access her signature poem http://vacinfo.org/autism_awareness.htm on the website, which she wrote the day Stevie was diagnosed. We will be adding many more of her inspirational & supportive poetry under the "support" link of the website.

The interview begins with Dr. Robie Murdoch, who is working with autistic children and validates the vaccine connection to autism. LivePrayer is considering covering the autism epidemic regularly, so consider contacting Bill Keller @ bkeller@liveprayer.com and expressing how helpful this would be. He reaches over 2 million people worldwide with his show, so we can really spread the truth for these angels. We also would like to thank Amy Whitman, for connecting us with The LivePrayer Television Show. Amy is another mother of a vaccine injured "labeled" autistic daughter. We know many parents have learned this truth the hard way, so please know you are not in this alone. Thank you so much for your continued support and God bless, April

....


---------------------------

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni