Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006  Augusti 2006  September 2006    oktober 2006   November 2006    December 2006
Januari 2007   Februari 2007  Mars 2007   April 2007   Maj 2007  Jun 2007 
         Aug 2007 Okt 07   Nov 07    Dec 07  Jan 08
Feb 08  Mar 08  Apr-Maj08
Juni 08
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Augusti  2008


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns bl a  på http://www.klokast.se )   för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!


Är demokrati hälsosamt?Tanken med demokrati var väl en gång att den skulle främja det gemensamma  allmänintresset .  Genom   ledare  som hade folkets majoritet bakom sig skulle folkets gemensamma  intressen  hävdas  gentemot  särintressen, som kunde hävdas med t ex  våld och pengar som främsta medel.

Paradoxalt nog finner vi emellertid i dag  att allt fler röster ägnas just åt att formulera och driva olika särintressen, medan allmänintressena har få talesmän.   Konsten att utverka nya rättigheter och förmåner för enskilda minoriteter och intressegrupper är långt driven  i vårt samhälle, medan de rättigheter som tillkommer oss alla i vår egenskap av medborgare eller människa snarare inskränks än byggs ut.  Ekonomiska och mänskliga rättigheter har allt mer knutits till våra specifika roller som anställda, försäkringstagare, kunder, medlemmar,  vårdtagare osv, medan rätten som människa och medborgare succesivt urholkats, eller fallit i glömska.  Valspråket att ”bekämpa utanförskapet” bekräftar just denna utveckling:  för att räknas som  människa räcker det inte att vara det, i stället  måste man inlemmas i alla de positioner som samhället erbjuder: som anställd, försäkrad, medlem osv.

I vissa avseenden kan detta vara rationellt och tycks allmänt accepterat. (Det allmänna barnbidraget samt MP:s stillsamma krav på medborgarlön  är några blygsamma avsteg från huvudprincipen).  Allvarligare är kanske den förändring av den politiska kulturen, som kan skönjas, och som innebär att få politiker i dag lyckas formulera några  engagerande visioner för hur allmänintresset ska främjas, utan att detta   mest utgör ett dåligt maskerat försök att i stället främja något dolt särintresse.  Allmänheten / medborgarna / folket / utgör idag mest beteckningen på dem  mot vilka politiska krav ska riktas, och som har att betala för de rättigheter olika särintressen anser sig ha.

Det är kanske mot denna bakgrund som bla Sverigedemokraternas framväxt i dagens samhälle ska förstås:  När folket saknar sammanhållande och visionära ledare kan vem som helst plocka upp den fallna fanan och börja vifta.
 
Det kan skrivas spaltkilometer om de specifika sociala faktorer som kan ligga bakom detta, i svensk och internationell politik.  Sällan  skärskådas emellertid demokratins mekanismer som sådana, för att klargöra vilken roll som just dessa kan spela.  Det problem som tycks dominera den internationella arenan tycks i stället vara ”att införa och slå vakt om demokratin” - utan att man andas om att  detta inte så sällan resulterar i splittring, konflikter och våld, vilket  sällan ligger i det allmänna intresset, och snabbt blir ett svårare mänskkligt problem än avsaknaden av demokrati.   Eftersom demokratins värde  är så okränkbart  diskuteras detta förhållande inte heller, utan ses uppenbarligen som ”ett pris man får betala för demokratin”:

Vi kan i många länder   se hur ”demokratin” medfört att landets befolkning delats upp i två ungefärligen likstora hälfter vilka med snart sagt alla medel bekämpar varann i kamp om makten, ty den som med 51% majoritet erövrar statsmakten kan utnyttja  den för att främja sina egna särintressen på de andras bekostnad.  Tekniken bakom att samla de behövliga 51%:en är just att åkalla och addera olika särintressen i samhället,  och den är som sagt ofta välutvecklad.  Inte så sällan innebär tekniken också att man fritt kan plundra eller beskära motståndarminoriteternas intressen.  Om demokratin ”fungerar” så byter man dock sida efter några år när några särintressen  tröttnat på den härskande majoriteten, och sedan kan den tidigare oppositionen använda statsmakten för att hämnas på sina företrädare. 

Detta system är vi intalade utgör ”demokrati” och är alltför värdefullt för att ens få ifrågasättas eller granskas.  Ändå vore det faktiskt möjligt att reformera demokratins spelregler, på ett sätt som bättre skulle skydda minoriteterna, och samtidigt skydda majoriterna mot krigshetsande ledare som kan piska upp hätska och splittrande konflikter,  av den typ vi sett i Hitlertyskland, på Balkan, inom  stormakternas intressesfärer  osv.

Nyckeln till ett sådant demokratiskt funktionssätt kan vara  att vända systemet upp och ned: I stället för att rösta PÅ EN kandidat/parti , får medborgaren rösta MOT DE kandidater/partier han ogillar, varvid den minst ogillade  vinner. För att bli vald måste alltså en kandidat vara ACCEPTABEL av de allra flesta, även om han/hon är idealisk för få och entusiasmerar ingen.

Med ett sådant - också  fullkomligt demokratiskt - beslutssystem skulle många politiska idéer som i dag plågar vårt och andras samhälle - redan från början framstå som dödfödda, och det politiska livet i grunden reformeras. Många av dagens politiska partier med rötter i artonhundratalets Sverige skulle sannolikt snabbt få bita i gräset. Sk blockpolitik vore närmast omöjlig, medan medborgarna skulle  stimuleras att verkligen sätta sig in i de olika politiska alternativ som presenteras.   Hänsynslöshet mot minoriteter skulle snabbt få en bitter politisk lön. 

Varför ägna en ledare i ett nyhetsbrev om  hälsofrågor åt dessa  demokratins grundproblem?

 Jo, därför att   vår mänskliga rätt att sköta vår egen kropp efter eget gottfinnande utsätts för allt fler och allt klåfingriga ingripanden från politiker som fått för sig att det är deras uppgift att föreskriva vad vi ska äta och dricka, hur vi får behandla den och av vem, osv.  Detta är i sin tur en följd av att vårt  ”demokratiska” system är väl ägnat åt att försvara och driva särintressen - som t ex  industrins behov av att sälja sina produkter och undanröja  onödig konkurrens   - medan det inte skyddar  mänskligt självklara rättigheter som inte är lika   välorganiserade.  Vi har intalats att detta är demokratins spelregler och detta måste vi leva med om vi inte vill ha diktatur och Hitler.  Så är det alltså inte.

 I stället  försöker  dessa ”demokratins talesmän”  manipulera oss att acceptera något dåligt för att inte få något ännu värre.   Det borde vi inte behöva göra.

 Trädet augusti 2008

Ulf Brånell

Varning för varningar!


I en artikel av Lotta Friedholm i Forskning o Framsteg  nr 6 2008 (ej på nätet) refereras två undersökningar  som sägs visa  att rökare som tar tillskott av betakaroten löper ökad risk att få lungcancer.  (Några data som visar att icke-rökare som tar beta-karoten-tilskott löper några risker har man inte.)  Detta lägger man ändå  som grund för att generellt avråda alla  från kosttillskott.   Man mobiliserar ett antal s k experter , bland dem   Christian Gluud, som anser att mulitvitamintabletter i allmänhet är "potentiellt dödliga"!

Nu kan man få för sig att tidningen "Forskning och Framsteg" verkligen rapporterar om forskning och framsteg.  Den Cochranerapport som är den "sakliga" grunden för artikeln är emellertid redan välkänd och underkänd av andra forskare.  Men F&F spekulerar tydligen i allmänhetens okunnighet och gör sitt för att fullfölja den dolda agenda som ska sätta oss alla helt i klorna på läkemedelsindustrin.  Det intressanta i detta sammanhang är att den samlade "vetenskapliga" expertisen på F&F (liksom den övriga "vetenskapliga" journalistkåren i detta land) helt tycks ha missat det en populärskribent   redan i april skrev, med anledning av Christian Gluuds sk forskning.  Med denna artikel i Expressen lyckades Liza Marklund prestera mer vetenskaplig kritisk journalistik än åtskilliga nummer av F&F

Läs alltså  Lisa Marklunds artikel på

http://www.expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.1138772/liza

För en djupare bakgrund till kampanjen mot kosttillskotten se

http://www.klokast.se/Nyhet/Maj03.html

Underteckna också gärna uppropen  till försvar av vår frihet till hälsa  på
http://www.vitaminfreedom.se
http://www.eliant.eu/new/lang/en/

Eliant gör uppror mot ett EU-direktiv som vill begränsa användandet av antroposofisk medicin och antroposofiska jordbruksartiklar.

Vitaminfreedom gör uppror mot ett EU-direktiv som vill begränsa innehållet i kosttillskott (till att börja med vitaminer och mineraler) till en övre gräns (Maximum Permitted Level). Skälet är att skydda konsumenterna och det låter bra. Problemet är att den övre gränsen blir löljligt låg och ibland lägre än dagsbehovet. Terapeutiska doser blir omöjligt att använda.
 
Larm ska granskas
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2358&a=803710

Larm skulle vi lätt kunna fylla tidningen med. De passar perfekt in på kraven för en bra nyhet: De är nya, skrämmande och berör många människor: "Solen är farlig, man dör av cancer". "Asteroid kan krocka med jorden"."Mördarfästingarna från Turkiet kryper hitåt". "Epilepsimedicin ger farliga blödningar".
....

Agnes Wold, läkare och mikrobiolog från Göteborg, talade om råd till gravida kvinnor och nyblivna mödrar. Enligt Agnes Wold har nästan alla samhällets råd till dessa kvinnor varit ogrundade. De har knappast gjort någon nytta, men orsakat en massa onödig ångest.
Det värsta exemplet är den befängda idén att spädbarn skulle läggas på magen när de sover. Den spreds på svenska barnavårdscentraler under flera decennier.

MEN SÅ SMÅNINGOM visade det sig att magläget tredubblade risken för plötslig spädbarndsdöd. Uppskattningsvis 75 barn om året har dött i Sverige varje år, under trettio års tid, på grund av detta felaktiga råd. Det blir ett par tusen barn.

Agnes Wolds tes är att samhället bör granska sina råd lika noga som man granskar mediciner innan de får släppas ut på marknaden. Effekten ska vara visad i välgjorda studier, och biverkningarna ska vara rimliga jämfört med nyttan.

SIEMs kommentar:   Vad Agnes Wold inte här nämner är att de efterföljande samhälleliga rekommendationerna - att barnet i stället ska ligga på rygg - även de medförde skador, nu i form av platt huvud : http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=440840&ref=rss
( Själva misstänker vi också att ryggläget motverkar den naturliga neurologiska och motoriska utvecklingen och ev kan bidra till detta skadepanorama)
Slutsatsen borde rimligen bli att samhället överhuvudtaget ska ge sjutton  i hur barnen ligger.  Annars blir väl nästa rekommendation från Socialstyrelsen  att de ska hänga i  fötterna.

 20 000 förlorar sjukpenning
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2228214
Betydligt fler än vad man tidigare trott, kommer att bli utan sjukersättning. Det framgår i en ny prognos om hur den nya sjukförsäkringen kommer att slå. Det säger Bertil Thorslund, analytiker på Försäkringskassan, till Nerikes Allehanda.

SIEMs kommentar: De under årtiondena växande sjuksskrivningssifforna har nu utlöst den ena politiska idiotåtgärden efter den andra, främst utifrån obevisade antaganden om ökat fusk och simulerande. Däremot ser vi sällan politiska initiativ som ifrågasätter effektiviteten i den sjukvård som skulle bota folk, och som i detta syfte lägger beslag på en avsevärd del av vår nationalinkomst. Det är enklare att slå på de svaga.

Tysk bonde fick två nya armar
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2228107
En dubbel armtransplantation har genomförts i Tyskland. En 54-årig lantbrukare har blivit först i världen med att ha transplanterats ända uppe på överarmarna.


Allt fler medicineras för sköldkörteln
http://www.sr.se/cgi-bin/p3/nyhetssidor/artikel.asp?ProgramID=1646&Artikel=2227540
Utskrivningen av medicin för behandling av sköldkörtelproblem har de senaste åtta åren ökat i alla åldrar. I åldern 15-34 år med 34 procent.
Trots att fler får medicin är mörkertalet stort. En anledning är att symptomen; trötthet, hjärtklappning och nedstämdhet, är samma symtom som vid deppighet och panikångest.

SIEMs kommentar: Sköldkörteln tillhör de organ som snabbt ger signaler vid många förgiftningstilltstånd. Särskilt gäller detta förgiftningar som drabbat halsområde, tonsiller etc, då ofta bakteriegifter från kocker - eller corynebacterier, som peniciliinbehandlats har blivit till kroniska härdar, och alltså sprider "lakvatten" på sköldkörteln. Andra kemiska störningar är dock också vanliga orsaker, tex amalgam

Då blir resultatet antingen att sköldkörteln "går ner" och slutar producera hormon, eller att den blir hyperstressad och producerar massor av hormon. I det senare fallet brukar läkarna skära bort eller bestråla sköldkörteln, och därefterge levaxin för att ersätta den. I det förra fallet blir det bara levaxin, rätt o slätt. Inget av dessa fall brukar resultera i nämnvärd sköldkörtelförstoring. Men tillstånden kan ändå betecknas som "struma" eller "giftstruma" av den sk vetenskapen.

Ytterligare förgiftning - dvs läkemedel - är alltså ingen rimlig lösning på problemen, Rätt åtgärd är naturligtvis att söka gå till botten med vad förgiftningen består i och åtgärda den. Handlar det om en kronisk tonsillit får man bygga ipp immunförsvaret bl a näringsmässigt, och invänta en rejäl upprensningsreaktion, i klartext "halsfluss" (som emellertid brukar bli lätthanterlig om kroppen fått det stöd den behöver). Handlar det om andra förgiftningar får det bli "don efter person".  De allmänna principerna framgår dock av http://www.klokast.se/siem/Avg.html

Dr Harald Blomberg om sköldkörtelproblem (diskuterade i förra Motgift )

Hej! Såg din blänkare om sköldkörteln. Jag har själv sett fler fall av överfunktion av sköldkörtlen hos mina patienter under det senaste året än jag tidigare sett under hela min läkarkarriär. Läkemedelsstatistiken bekräftar att detta inte är slumpartat.
Jag tror att strålning från mobiltelefoner och trådlösa telefoner är en viktig utlösande faktor. Sköldkörteln ligger ytligt och mycket nära strålningskällan när man pratar i sådana telefoner.
Hälsningar Harald


Fler sköldkörtelmail
hej Ulf

Det är alltid roligt att få dina mail. Ang. sköldkörteln i polareitets-terapin talas om organ intelligens.
jag har ofta sett att i samband med skilsmässa, sorg osv. det blir bekymmer med sköldkörteln som är sorgens organ. bara ett tillägg
mvh  marianne


Häxbålen tänds igen
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=809677
Landstingsrådet Birgitta Rydberg vill göra det enklare att ta ifrån läkare legitimationen: Patientsäkerheten äventyras av otillräcklig lag. Domstolar har konstaterat uppenbara förseelser och brister i många läkares yrkesutövning, men menar att lagen inte räcker till för att återkalla läkarlegitimation. Därför har det i domstolarna skapats en otillfredsställande rättspraxis där patienters säkerhet kommer i andra hand efter läkarens intresse att utöva sitt yrke. Läkarkåren borde oroas av vad en del personer får göra i kraft av sin legitimation. Om patientsäkerheten ska sättas i första rummet måste lagen skärpas.

SIEMs kommentar: Detta politiska initiativ handlar tydligen endast till liten del om att röja upp bland inkompetent personal. Dess främsta syfte tycks vara att stävja tendensen hos läkare att söka vägar utanför läkemedelsmaffians diktat och vad den "medicinska vetenskapen" stadgar. Vad "vetenskap" i själva verket är tycks landstingsrådet dock ha synnerligen dimmig uppfattning om Hennes politiska instinkt säger tydligen att "vetenskap" bör utgöra ett maktinstrument, underställt den som på något sätt kunnat tillskansa sig den politiska makten.

Utvecklingen borde injaga oro också hos åtskillig legitimerad sjukvårdspersonal. Man kan få betala dyrt för att ha skydd av myndigheter och skråorganisationer. 

****** EFTERLYSNING**************

Vi vill ha kontakt med dig som har tid över och - mot viss ersättning - kan tänka dig hjälpa oss distribuera alternativmedicinsk information på något sjukhus el dyl i VästSverige. Du behöver inte ha några som helst specialkunskaper. Om du ofta besöker, arbetar eller bor i närheten av Borås Lasarett, Skövde Kärnsjukhus, Jönköpings Sjukhus, Sahlgrenska Sjukhuset, Östra Sjukhuset, Norra Älvsborgs Sjukhus eller någon annan sjukvårdsinrättning i VästSverige : Maila siem@klokast.se  för mer information! Ange ditt namn, emailadress, vilken sjukvårdsinrättning du vilken anknytning du har till denna (personal, patient etc) osv, så mailar vi mer information, naturligtvis utan förpliktelse från någon sida. M v h Ulf Brånell, SIEM/Svenska Institutet för Ekologisk Medicin

OBS; I tidigare annons angavs en icke fungerande mailadress, Om du svarade dit, var snäll maila igen!

**************************
MMR och mitokondriell dysfunktion

Debatten om mitochondriell dysfunktion som en bakomliggande orsak till vaccinskador är allt mer intensiv. I skuggan av den debatten kommer också avslöjanden, medgivanden och bekännelser
T o m tidigare högt uppsatta funktionärer inom den medicinska byråkratien medger nu att forskning som kan ge obehagliga resultat stoppats och stuvats undan, och att föräldraopinionen rörande MMR-vaccineringen och autismepidemien mycket väl kan ha fog för sig, trots att den nedtystats av etablissemanget. Se t ex den uppseendeväckande intervjun med Dr Bernadine Healy, former Director of the US National Institute of Health. Notera gärna klyftan mellan VAD hon säger och HUR hon säger det! Sällan har väl en saklig pudel framförts i så docerande tonläge. TV-intervjun finns på http://cryshame.net/

Följ gärna frågans fortsatta utveckling på
http://www.theoneclickgroup.co.uk
och
http://alan-golding.blogspot.com/


Mobiltelefonernas risker
tillhör också de förtalade och nedtystade forskningsområden, medan kontrollorganen är köpta och ineffektiva.
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/08/12/cancer-institute-warns-of-cell-phone-risks.aspx?source=nl


Diabetiker tar saken i egna händer

Hej Ulf!

jag vill gärna dela med mig av detta

LCHF efektiv medicin

Blev akut inlagd på Kungälv sjukhus under tiden  8-9 juli 08 för utredning av svullnad i benet.

Vid provtagning framkom följande värden
blodsocker icke fastvärden 24,6 till 30
blodsocker fastevärde 24,5
blodsocker långtidsvärde 14,5
kolestrol 11,3
3 veckor senare den 30 juli togs nya prover
blodsocker fastevärde 9,0
blodsocker långtidsvärde 13,5
kolestrol 6,3

vid provtagning idag den 11 augusti 08 låg
fastevärdet på 6,3
långtidsvärdet på 10,0
som extra bonus har jag tappat 5kg från 94,5 till 89,5 kg under denna tid och jag lovar det har inte varit fråga om bantning
Sedan jag fick diagnosen typ 2 diabetes för 15 år sedan har inte någon gång fått uppmätt så låga blodsocker värden som idag

Här några rader om den effektiva medicinen
frukost : stekt ägg ett par rejäla feta fläskskivor alt.fetfil o keso

lunch ; sallad innehållande isbergsallad oliver,fetaost,blomkål,gurka,tomat,gräslök,
dressing 1 dl majonäs äkta(ej lätt) 2dl turkisk youghart

middag:fläskkotlett alt fläskcarre stekt i ca 70 gram smör,i det
kvarvarande fettet/stekskyn lägger jag sedan i förkokt brocolli och läter detta suga upp rest fett, det går åt ca 0,5 kg smör och ca 3 dl majonäs i veckan

Ja detta är den medicin som så markant förbättrat mina sockervärden på så kort tid

Jag är idag glad att jag orkade stå emot de hårda påtryckningar från läkare och sköteskor på kungälv sjukhus att ta emot insulin.
Hälsningar EJ


Sekret från fluglarver dödar MRSA
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2234879
Brittiska forskare har tagit ett första steg mot att få bukt med MRSA-bakterier.
MRSA-bakterier är motståndskraftiga mot antibiotika och sprids lätt i sjukhusmiljöer.
De walesiska forkarna har använt sekret från fluglarver för att ta fram ett nytt antibiotika som verkar bita på MRSA-bakterierna.


SIEMs kommentar: Fluglarver har i naturen sedan länge, och inom medicinen sedan ett kort tag, använts för att rensa upp sår med död vävnad, så att läkning kunnat ske. Även många bakterier har i naturen denna positiva funktion. Det betyder att dessa bakterier ofta i naturen förekommer i samband med massiva öppna skador, vilket naturligtvis innebär att de ibland kunnat associeras till dödsfall då skadorna varit alltför omfattande eller vitala. De slutna sårskador som skapas vid t ex kirurgiska ingrepp förekommer emellertid normalt inte i naturen, och bakteriernas verksamhet blir därför ofta destruktiv i samband med sådana, något som i sin tur satt bakteriebekämpning och antibiotika i fokus på våra sjukhus. Där frodas nu i stället antibiotikaresistenta bakterier. Alternativet är att kroppen får fortsätta att härbärgera döda och instängda vävnader.

Peppar o vitlök knäcker cancer?
http://hubpages.com/hub/How-I-Cured-Stage-4-Cancer-in-Two-Weeks-For-Less-Than-The-Cost-Of-A-Night-At-The-Movies


Självmord och psykofarmaka
En grundlig och dräpande (sic) genomgång av befintliga statistik och obefintlig biverkningsrapportering vad gäller självmord o psykofarmaka av Janne Larsson.
http://jannel.se/suicidpsykofarmaka.pdf
Det går knappast att skylla självmorden på att patienterna inte fått adekvat psykiatrisk behandling....snarare verkar de ha fått mer än de tål.
Ytterligare kritiska granskningar av den psykiatriska s k läkekonsten finns på
http://www.kmr.nu/


EU öppnar börsen för fiskarna
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=805040
BRYSSEL. Europeiska fiskares krav på kompensation för den senaste tidens skenande bränslepriser leder nu till att EU öppnar börsen.

SIEMs kommentar:
Exemplet visar med all önskvärd tydlighet vart den eländiga klimat/energi-politiken leder, vilket vi tidigare pekat på : Eftersom man använder plånboken som främsta eller enda styrmedel kommer starka grupper och intressen kunna slingra sig ur pålagorna, varför den reella effekten på energikonsumtionen etc blir synnerligen begränsade. I stället får bördorna bäras av de små grupper och individer som inte representeras av starka lobbyister och intresseorganisationer, vilka kan sätta press på beslutande politiker.  De får betala desto mer.

Fet mat gör dig smalare
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=805411
Mer fett och mindre kolhydrater är bästa och nyttigaste sättet att gå ned i vikt. Den slutsatsen, som går tvärt emot livsmedelverkets råd, dras i den längsta studien hittills om olika dieter.

- Att äta mycket fett och lite kolhydrater är precis motsatsen till traditionella kostråd, men vi har visat att det fungerar mycket bra, säger Iris Shai.’


Svårt att få hjälp till viktminskning
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2199706
Att få hjälp från sjukvården om man inte på egen hand klarar att minska i vikt kan vara svårt. Många vårdcentraler har så mycket att göra att de inte hinner hjälpa patienter med övervikt. Vissa saknar också dietister.


SIEMs kommentar:
Med tanke på innehållet i ”traditionella kostråd” är bristen på sk hjälp väl knappast något att beklaga.

Vaccin mot drogmissbruk diskuteras
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2202924
I Barcelona har 4 000 vetenskapsmän, politiker och experter samlats till Euroscience för att diskutera hur nya forskningsrön kan användas. I dag handlade det om försöken att minska drogberoendet genom nya vacciner


Läkemedlet Fenazepam narkotikaklassas
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2211098
Det lugnande läkemedlet Fenazepam, som orsakat flera fall av förgiftningar, kommer att narkotikaklassas. Därmed blir den utbredda näthandeln av preparatet olaglig. Läkemedelsverkets rekommendation skickas till regeringen i dag.


SIEMs kommentar:
Lönsamheten i att förgifta folk med s k mediciner kan knappast illustreras bättre. Sk mediciner som släpps ut på marknaden under olika förespeglingar visar efter ett tag sin verkliga karaktär, måste förbjudas, och skapar i stället ett illegalt missbruk. Vacciner mot drogberoende kan väl därefter ses som en ”eftermarknad”.

"Bonniers och Bryssel i maskopi mot presstöd"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=806650

Journalistförbundets ledning i attack mot EU-kommissionens hemlighetsmakeri: Margot Wallström vill helt strypa möjligheten till insyn i enskilda ärenden. De handlingar som Bonniers har försett EU-kommissionen med i syfte att strypa presstödet till konkurrenttidningar lämnas helt enkelt inte ut från Bryssel. De hålls hemliga med hänvisning till EU-kommissionens inre hantering av presstödet. Kommissionen struntar i det allmänintresse som ligger i nyhetskonkurrens mellan stora dagstidningar och maximalt goda villkor för politisk debatt. Än värre är att ansvariga kommissionären Margot Wallström nu föreslår att inga som helst enskilda ärenden som lämnats in till EU-kommissionen ska kunna granskas utifrån. Därmed har kommissionen tagit ställning emot ökad öppenhet och för förstärkt hemlighållande


SIEMs kommentar:
Exemplet visar vad vi har att göra med när det gäller kampen för kosttillskotten framöver. Man kan alltså inte räkna med att traditionella demokratiska arbetsmetoder är särskilt effektiva när det gäller att påverka EU-beslut. Makthavarna vet hur de ska skydda sig mot medborgarna.

PS Du har väl undertecknat ELIANTs upprop till skydd för alternativa behandlingsformer i EU?
http://www.eliant.nl/?action=behaviour&actionid=215&lang=uk

Mailat om Glaukom


Jag har droppat mina ögon i 6 års tid mot glaukom, då bestämde jag mig för att pröva med mineraler och vitaminer. Nu har jag inte droppat mina ögon närmare 2 års tid, trycket är till och med bättre än när jag droppade (trycket ligger på 20 nu,när jag droppade 22 )
häls. ....
Mitt mineral, + vitaminer =bio selen+zink A vitamin C, E, B 6
+ extra c vitamin Och eget Pollen. Har sagt till en kvinna som hade trycket 26 börja med de som jag använder.Hon skulle börja droppa när hon hon nästa gång kom till läkaren så var trycket normalt.
När jag berättade till ögon läkaren vad jag gjort sa hon till mig att de var tillfälighet. Tilfäligheten har pågått i nästan 2 år med jämna kontroller. Frågn: varför jag sluta droppa, fick hjärtflimmer.sedan dess har jag inte känt av hjärtflimmer.(jag tror zink har hjälpt mig )

Häls Olle.

SIEMs kommentar: Undra på att läkemedelsintressena vill sätta stopp för kosttillskotten,

Ekologisk mat inte snällare mot klimatet

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2188352
Skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt odlad mat inte är så stor för klimatet, anser Livsmedelsverket, som har undersökt livsmedlens miljöpåverkan.

SIEMs kommentar:
Nej, om ”klimatproblemet” definieras på ett stolligt sätt, så kan det användas på många godtyckliga sätt för att komma åt företeelser som man ogillar. Ekologisk mat har inte heller visat sig motverka pedofili, hedersrelaterat våld eller fortkörning, det borde väl också poängteras på butikshyllorna.

Risker med botox ska bli tydligare

Nästan två personer per år har de senaste nio åren dött i USA efter att ha behandlats med botox. Omkring 20 personer har varje år drabbats av riktigt allvarliga incidenter. Det konstaterar den amerikanska konsumentorganisationen Public Citizen. De kräver nu att den som gör skönhetsbehandlingar med botox mycket tydligare ska informera om riskerna, skriver konsumenttidningen Choice. (FL-Net)

Foster kan ta skada av mobilanvändande
Kvinnor som använder mobiltelefon under graviditeten riskerar att föda barn med beteendestörningar. Det visar i alla fall en studie där drygt 13.000 danska mammor, som fick barn i slutet av 90-talet, följdes. Bland dem som använde mobiltelefon under graviditeten var risken att få ett barn med beteendestörningar 54 procent större än för de mammor som inte hade mobil. Studien publiceras i den medicinska tidskriften Epidemology. (FL-Net)

Läkare gör onödiga undersökningar
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2210807
Läkarna använder en sjättedel av sin tid till undersökningar för att hålla ryggen fri från repressalier, visar en ny undersökning. Läkarna gör onödiga undersökningar av rädsla för en anmälan.   Klimatet i sjukvården har förändrats, för nu finns ingen förståelse för den mänskliga faktorn, anser underläkare Fia Klötz.

SIEMs kommentar:
   I Vilda Västerns salooner kunde det hänga en skylt   "Skjut inte på pianisten, pianot är ostämt!"  Den kunde med fördel hängas även på sjukhus och vårdcentraler. <> Att det inte  finns förståelse för den mänskliga faktorn har många patienter  upptäckt sedan länge, detta är  inbyggt i systemet.  Man borde dock kunna begära att pianisterna själva upptäcker och medger att pianot är ostämt och sprucket
<> 
Svampinfektion växande kvinnoproblem
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2216034
Försäljningen av läkemedel mot svampinfektion i underlivet har ökat de senaste åren. Infektionerna har blivit besvärligare och svårare att bli av med för många kvinnor....

Men även p-piller påverkar genom att slemhinnan i slidan kan bli tunnare. Tre av fyra kvinnor som lider av samlagssmärtor, alltså vestibulit, har haft flera svampinfektioner. Eva Rylander betonar att kvinnor med upprepade smärtsamma svampinfektioner ska ta det på allvar.
...
Många läkare ställer slentrianmässigt diagnosen svampinfektion, utan att först göra en ordentlig undersökning. Dessutom är det många kvinnor som har besvär i underlivet och försöker bli av med det genom att köpa receptfria läkemedel mot svampinfektion, utan att veta att det är det de lider av."Fyrtiotalisterna tredubblar våra sjukvårdskostnader"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=809317
Ny forskningsrapport: Kostnaderna för sjukvård kommer att öka med 270 procent när de många fyrtiotalisterna åldras. Fram till 2040 väntas antalet vårddagar på sjukhus öka med 70 procent för dem som är 65 år och äldre. Det innebär en ökning av de totala kostnaderna för sjukhusvården med 270 procent. Sjukvårdens kostnader skulle då stiga till en andel av skatterna på 36 procent, mot i dag 20 procent. En sådan ökning kan bara klaras med en kraftig neddragning av andra offentliga utgifter eller ett nytt sätt att finansiera sjukvården eller betydande skattehöjningar. Det visar resultaten av ett nyligen genomfört forskningsprojekt, skriver professor emeritus Anders Klevmarken, Uppsala universitet, och professor Björn Lindgren, Lunds universitet.
....
Vår datormodell simulerar en negativ utveckling för hälsan. Den utvecklingen beror på att dagens yngre och medelålders faktiskt har sämre hälsa än motsvarande åldrar från tidigare år.

När modellen skriver fram hälsoutvecklingen för dem som nu börjar närma sig pensionsåldern visar detta sig i sämre hälsa än tidigare för de allra äldsta i befolkningen.
.....

De framtida pensionärerna får relativt goda pensioner i början, men allteftersom de åldras blir deras inkomster i förhållande till den arbetande befolkningen allt lägre. Den genomsnittliga relativa inkomsten för 65+ beräknas sjunka från drygt 70 procent i dag till ca 55 procent år 2040.

Fyrtiotalisterna och femtiotalisterna har i genomsnitt relativt stora förmögenhetstillgångar, fastigheter och finansiella tillgångar, som skulle kunna bidra till att bekosta vård och omsorg på äldre dagar, t ex genom höjda avgifter.

Man måste dock beakta att det kommer att finnas en relativt stor grupp av framför allt äldre pensionärer som varken har tillgångar eller hyggliga pensioner.


SIEMS kommentar: Att folk blir äldre med åren är ingen nyhet, inte ens när det gäller proppen Orvar, eller ”köttberget” som Per Nuder benämnde fyrtiotalisterna för några år sedan. Nu får vi snart se hur ungdomarna hanterar samhällsproblemen när proppen Orvar snart har lossnat.

Det är lätt att missa de verkliga poängerna i denna artikel: Sjukvårdsexplosionen tycks inte främst bero på att de äldre blir fler, utan att framtidens pensionärer redan som unga har en sämre hälsa än tidigare generationer, något som med åldern tar sig uttryck i ökade sjukvårdsbehov. Detta är naturligtvis det verkliga problemet, men orsakerna till detta lämnas helt okommenterade av författarna.

Ty förutskickar man att sjukvården ska expandera okontrollerat, då gör man karriär som forskare och utredare. Det återstående problemet blir då bara hur pensionären Orvar ska kunna plockas på sin pension och sina besparingar för att dessa ska komma sjukvården till del.

Som en bieffekt får emellertid Orvar reda på hur den politiskt omhuldade sk, pensionsöverenskommelsen egentligen kommer att slå: nämligen att hans inkomster minskar så drastiskt ( från 70% till 55% ) att det inte kommer att finnas mycket kvar att betala något med, än mindre nya sjukvårdsavgifter.

Låt oss därför påpeka hur de senaste decenniernas resurstillskott till sjukvården har använts, dvs bl a till

- Ineffektiva kostråd som snarast skapat en fetma-epidemi i stället för att motverka den, varefter fetma-operationer på bred front lanserats som den enda effektiva behandlingen.

- mass-screening mot t ex bröst- och prostatacancer, varigenom antalet diagnoser och behandlingar mångdubblats ( med åtföljande biverkningar o skadeeffekter) medan dödligheten i dessa sjukdomar legat konstant.

- massiv livsstilsrelaterad hormonbehandling av kvinnor, med åtföljande handikappande skador i form av cancer, slemhinneförändringar, infektioner och psykisk obalans.

- utbyggnad av ineffektiva vaccinprogram mot obefintliga eller ofarliga sjukdomar, med ökade immunologiska och neurologiska skador bland barn som följd, i sin tur medicinbehandlade med än allvarligare biverkningar som följd

- psykiatrisering av ungdomsvånda med ständigt ökande medicinering som främsta behandling, och våldsutbrott, självmord och drogberoende i släptåg.

- ökad användning av bakteriedödande och antibiotiska medel, med allergier, resistensutveckling och kroniska infektioner som resultat.

- massiv”förebyggande medicinering”, fr a mot hjärt- o kärlsjukdomar - som lett in allt fler medelålders och äldre i en passiv livsstil med föga fysiska risker, men med lägre livskvalitet.

Den försämrade folkhälsan hos de framtida pensionärer, som varit utsatta för detta sedan barnsben, är alltså inte att förundras över. Det man kan undra över är hur förhoppningsvis nyktert folk i fullt dagsljus kan spekulera i att ytterligare ”medicinska landvinningar” ska gynna folkhälsan.

Det finns en principiell koppling mellan s k vetenskaplig medicin och försämrad folkhälsa. Eftersom det vanligaste vetenskapliga kriteriet på en god behandling är att den förlänger livet, medan frågor om biverkningar och förlorad livskvalitet sopas under mattan, så är risken stor att befolkningen blir allt mer sjuk, skadad och livstrött ehuru ännu vid liv.

12 barn dör i vaccinförsök
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2008/07/31/12-babies-die-during-vaccine-trials-in-argentina.aspx?source=nl
medan tillskott av zink, oregano, timjan mm visade kraftiga effekter mot pneuomonia. Behövs kommentarer?

"Undvikandet av solljus har blivit en hälsorisk"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=804604
Läkare varnar för autismepidemi: För lite solljus kan vara en avgörande faktor bakom den dramatiska ökningen av autism i Sverige. Halva befolkningen i Sverige lider av brist på D-vitamin.

Men även ljushyllta svenskar som undviker att vistas i direkt solljus och följer direktiven om att använda solskydd i soligt väder utsätter sig sannolikt för en ökad risk för ohälsa, trots att målet är det motsatta.
.....
Mässlingsvaccination har tidigare utpekats som en möjlig utlösare hos det lilla barnet, något som dock har avvisats av vetenskapssamhället.

Men inte desto mindre vill många sverigesomalier ta det "säkra före det osäkra" varför vi kan förvänta oss en mässlingsepidemi när nu många avstår ifrån vaccination av rädsla för att utlösa en autism. Tyvärr kan mässling i sig leda till hjärnskador och hjärnsjukdomar. Det synes därför angeläget att försöka stävja rädslan för mässlingsvaccinering och brett angripa andra mer troliga orsaker till den ökande förekomsten av autism i befolkningen.

Orsaken (eller orsakerna) till den ökande autismen bör sökas bland avgörande miljöfaktorer som skiljer Sverige från Afrika .....

Alla fertila kvinnor bör rekommenderas D-vitaminkapslar lika självklart som vi i dag förordar folsyra som ett sätt att förhindra ryggmärgsbråck hos fostret

SIEMs kommentar: Det är synd att en sådan bra sak som D-vitamin ska säljas med så tvivelaktiga argument. Låt oss bena lite i högen:

Under lång tid har ”vetenskapssamhället” drivit en skräckkampanj mot mässling, i syfte att sälja vacciner mot denna barnsjukdom som för sjuttio år sedan av samma vetenskapssamhälle betecknades som ”oskyldig”. Marknadsföringen av mässlingvaccinet beskrivs av dr Schwartz på följande sätt:

”Den huvudsakliga orsaken till att man i Sverige beslutade om vaccination mot bla. mässling var inte i första hand för att undvika risken att insjukna i hjärninflammation, utan hade helt och hållet samhällsekonomiska aspekter. Det skulle bli billigare för samhället att vaccinera bort sjukdomarna än att betala föräldrar som måste vårda sina barn i hemmet. När endast en minoritet av föräldrarna lyssnade till detta argument började man starkare poängtera risker för allvarliga komplikationer i samband med bland annat mässling och då framför allt hjärninflammation. Denna hotbild fick önskad effekt.”

Inte långt därefter råkade mässlingvaccineringen (spec MMR-vaccinet ) i vanrykte, eftersom föräldrar och fria forskare misstänkte det för att framkalla autism. En autism-epidemi bland barn har dragit fram parallellt med vaccinernas införande, en fråga som ömsom förtigs och ömsom bortförklaras av detta ”vetenskapsamhälle”, vilket fram till i våras helt avvisat misstankarna mot vaccinerna. Under våren 2008 tvingades man dock vidkännas att vaccineringen kan framkalla autism (det sk Hannah Poling - fallet), konsekvenserna av detta är ännu bara i sin linda. (Se t ex http://www.theoneclickgroup.co.uk/ )

Under ett antal år har ”vetenskapssamhället” också, med magra argument, avrått folk från att vistas i solen (vilket krävs för att Dvitamin ska bildas i huden). Samtidigt har samma ”vetenskapssamhälle” drivit en kampanj mot vitamin- och mineraltillskott, med hänvisning till att de är verkningslösa och skadliga. ( Se t ex http://www.klokast.se/Nyhet/Maj03.html ), en kampanj som utmynnat i allt större legala restriktioner för vilka preparat som konsumenterna kan få tillgång till, se http://www.vitaminfreedom.se/ och http://www.eliant.eu   Därvid ökar naturligtvis Dvitamin-bristen i befolkningen, vilket kan ge en rad spridda och diffusa hälsoproblem, möjligen även neurologiska skador hos barn.

När ”vetenskapssamhället” alltså på detta sätt ideligen trampar sig själv på tårna och skjuter sig i fötterna krävs allt högre svansföring och yvigare argumentering. Det handlar nu inte om vetenskap utan om vilka teser som är politiskt lämpliga och räddar ansikter på ”vetenskapsamhället”. Frågan är inte längre vad som i själva verket orsakat autismepidemin, utan om var orsakerna bör sökas. Det handlar inte heller om D-vitaminbrist verkligen utgör en sådan orsak, utan om att detta inte kan uteslutas och att vi inte har råd att forska innan vi vidtar åtgärder. Man ska t o m gå ut med en ”massiv informationskampanj”, utan att tesen kan backas upp med pålitliga forskningsresultat.

Vetenskapssamhället har utmärkt väl tolererat och bortförklarat de stigande autismsiffrorna under de senaste decennierna, de är sannerligen ingen nyhet, och brådskan nu är alltså svår att förstå. Så länge den enda rimliga förklaringen utgjordes av vaccinering behövdes ju inga brådskande åtgärder, det räckte med undermålig s k forskning i syfte att rentvå vaccinerna. Men nu är det annat ljud i skällan: Den nyfabricerade myten om D-vitaminbrist kan under ett antal år framöver få tjäna som skenförklaring till autismsiffrorna, när de inte längre går att negligera. Därigenom kan vaccinkampanjerna räddas ytterligare en tid.

Detta är desto mer tragiskt som D-vitamin-brist faktiskt är ett reellt problem och en hälsofråga att beakta, även om dess roll för just barnautism inte är vetenskapligt säkerställd. Se t ex http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=7593
Men ogrundade anspråk och förhoppningar lägger bara i sin tur grunden för ytterligare besvikelser, och i värsta fall missbruk och ytterligare framtida restriktioner för användningen av kosttillskott. Gissa vem som tjänar på det?

Det är många och mycket inom medicinen som skyr solljuset.

********************ANNONS****************

Ett bra D-vitamintillskott finner du på
http://klokast.com/shop/product_info.php?cPath=84&products_id=593

**************************************************

Magsårsbakterie kan skydda mot astma
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=804703&rss=2216
Helicobacter pylori - bakterien som orsakar magsår - kan skydda mot astma. En ny studie kopplar samman det ökande antalet astmatiker i västvärlden med den minskade förekomsten av magsårsbakterien.

I EN STUDIE SOM PUBLICERAS i den amerikanska tidskriften Journal of Infectious Diseases idag har forskare undersökt 7000 barn i New York från 3 till 19 års ålder. Forskarna upptäckte att bakterien Helicobacter pylori, som orskar nästan alla fall av magsår, kan skydda mot astma.

Barn mellan 3 och 13 års ålder som var smittade av bakterien löpte 59 procent mindre risk att bli astmatiker och 40 procent mindre risk att få hösnuva och eksem.

SIEMs kommentar:   Under lång tid har antibiotika-bekämpandet av just Helicobakter Pylori varit vårdcentralernas (vanligen  ineffektiva)  standardbehandling vid de flesta mag-tarm-lidanden, jämsides med protonpumpshämmare av typ Losec.  Även idén attt vaccinera mot Helicobakterier har varit på tapeten.  SIEM har många gånger uttryckt stor skepsis mot föreställningen att denna bakterie är någon reell orsak till magsårs- och andra lidanden.  Se t ex

http://www.klokast.se/Nyhet/2006/Dec06.html

http://www.klokast.se/Nyhet/2007/Jan07.html

Nu visar det sig alltså att just denna bakterie kan spela en viktig roll i kroppens naturliga reaktioner till läkning och försvar, och att avsaknaden av den kan leda till  t ex astma  och eksem, vilket är betydligt vanligare och väl så lömska åkommor.  Bekämpandet av Helicobakterie Pylori har alltså rimligen ofta  bidragit till sjukdom ( och ökad läkemedelskonsumtion)  i stället för att bota någon. 

<> Men någon självkritik när det gäller den medicinska klåfingrigheten och dess ständiga, okunniga, manipulationer av människokroppen, är inte till synes. I stället tycks det hela endast öppna  nya "lovande" forskningsfält.  När ska mänskligheten sätta tumvantar och munkavle  på  denna bedrövliga  s k vetenskap?

Ekonomiska klyftor ökar i Sverige
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2184195
Fattigdomen i Sverige ökar, liksom inkomstskillnaderna. Den slutsatsen drar de ekonomiska analytikerna på Swedbank i en rapport i Almedalen i Visby. Enligt chefsekonomen Cecilia Hermansson så har klyftorna vidgats sen 1970-talet, och hon menar att de mest utsatta kommer i kläm oavsett regering.


Färre fall av bröstcancer kan ha förklaring
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2189998

Färre kvinnor drabbas av bröstcancer i Sverige. Antalat drabbade började minska efter det att utskrivningen av hormonläkemedel till kvinnor i övergångsåldern minskades drastiskt. Det är troligt att det finns ett samband, enligt Cecilia Magnusson, docent på Karolinska institutet.

rosaband

SIEMs kommentar: Nyheten kommenteras inte med en rad t ex på bröstcancerfondens egen websida, vars vision sägs vara ”en lösning på cancerns gåta”. Man samlar även fortsättningsvis in pengar till samma medicinska industri som alltså orsakat miljontals kvinnors bröstcancer. Det välbekanta Rosa Bandet har hämtat sin färg av skammens rodnad.

Global uppvärmning kan ge mer njursten
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2193890
Global uppvärmning kan ge fler fall av njursten. Ny amerikansk forskning visar att en temperaturökning på bara några grader skulle resultera i två miljoner fler njurstensfall i USA varje år. (P1 Vetenskapsradion)

<>
SIEMs kommentar:  Klimatfrågan är numera användbar till allt.  Kanske kan man få några miljoner i anslag för att utröna dess roll för liktornar och skavsår också?

Tre timmar bio
Ur Kalle Hellbergs nyhetsmail (Prenumerera genom mail till kalle@maxicom.se )

Jodå, jag vet! Du skyller på att tiden inte räcker till för nästan 3 timmars filmgluttande på Internet.
Men du som inte tar dig denna tid missar nog den viktigaste beskrivningen om vår sanna verklighet på vår Jord som någonsin gjorts på så kort tid. (Du har troligen lagt många år i skolbänken för att få några förljugna intryck av hur vår värld ser ut, hur den utvecklas och hur den styrs, och det hade du ju tid med!)
Jag kan garantera att du aldrig mer låter dig luras av maktens herrar och att inget blir sig likt i din föreställning om verkligheten, om du ser denna film. Den ger dig möjligheten att ta ställning och kanske upptäcker du att du måste försöka göra något för att motverka det totalitära samhälle vi tvingas in i med expressfart. Detta är Ickes senaste föreläsning och den är mycket underhållande och informativ. Några av er som får detta mail har kanske redan förstått en del eller det mesta om vår manipulerade värld, för er blir denna film en bra sammanfattning och bekräftelse av det ni redan visste. Men för många av er kanske detta blir en chock, ”inte kan det väl vara så dj---ligt, varför har ingen sagt nå´t”?

Har han rätt i det han framför? Mycket av mina över 30 års rotande i maktens korridorer bekräftar han på knappt 3 timmar, så här ser verkligheten ut! Att detta också gäller Sverige kommer ni att förstå, FRA är inget unikt, det är beslutat i pyramidens topp och utförs i de flesta nationer nu!

Här är länken, samla släkt, vänner och bekanta till en mycket omskakande filmkväll, se hela:

http://www.edgemediatv.com/icke/

Sprid gärna!

………………………………………..

Men om du vill behålla föreställningen om att världens utveckling styrs av ansvarstagande makthavare eller att utvecklingen till största delen sker naturligt och inte är så påverkbar, att det du hör på nyheterna är sanning, att allt är bra och att det råder frihet och demokrati, åtminstone i Sverige, då ska du inte titta på denna film. Då är kanske tv-såporna och reklamradions dunka-dunka lämpligare…..

Pundare  förvaltar ditt pund

Här ser du de män som vi akta och ära,
som vakta sin näsa och sköta sitt hus,
som tränat sin kropp att med värdighet bära
sin djupsinnighets tunga sjuarmarsljus -

Behändiga män som i graderna stiga
med uppdrag på uppdrag för stad och för stat -
Små döttrar de föda - som tids nog förtiga
om pappa som rådman var illitterat

...- här ser du de män som förvalta sitt pund


Ur Nils Ferlin /”Ryck upp dig!"/

De män som styr världen har nu skapat en situation med energibrist, matbrist och vattenbrist. Energibrist, matbrist och vattenbrist åtföljs av allt högre priser på energi, mat och vatten och allt våldsammare kamp därom. Högre priser utestänger allt fler från behövlig konsumtion, dvs fattigdom som leder till ohälsa och död, men leder till ökad rikedom för de män som styr världen, ty det är ju de som kontrollerar tillgångarna på energi, mat och vatten.

För att dölja det som sker söker de män som styr världen att slå blå dunster i ögonen på oss alla.

De söker intala oss att vi alla är ansvariga för de brister som uppstått, och har ett solidariskt ansvar genom att leva energisnålt, äta rätt och inte slösa med vattnet. Därmed, är det tänkt, ska de mer insiktsfulla lamslås av dåligt samvete pga att de delar den livsstil som de män som styr världen har lanserat. De som tar detta på allvar kommer då att bosätta sig i isolerade grottor och ekobyar, låta håret växa, leva på vilda nässlor och undvika alla transportmedel och hjälpmedel som skulle kunna sätta dem i förbindelse med andra, samt använda dygnets vakna timmar för att tillgodose sina enklaste behov av mat o tak över huvudet. Deras inflytande på andras tänkande och beteende kan därmed begränsas, särskilt om de därtill i samförstånd tigs ihjäl av massmedia. De mindre insiktsfulla kan därmed fortsätta leva som förut, med mindre dåligt samvete och med avskräckande exempel på vad ”alternativen” innebär.

Den samhällsplanering som under de senaste hundra åren åtskiljt arbets-, boende- och andra funktioner, främjat ”fri rörlighet för arbetskraft och kapital” och satt produktivitet framför andra mål, har naturligtvis mångdubblat behoven av energikrävande transporter för den enskilde. Han ska alltså nu känna dåligt samvete för och minimera sina elementära behov av resor för arbete, inköp och för att hålla kontakt med vänner, föräldrar, barn och annan släkt, i ett ekorrhjul som han själv inte konstruerat, än mindre drar fördel av. De som gjort större vinster av samma ekorrhjul må däremot efter att ha inhandlat samvetsavlastande avlatsbrev gärna nöjesflyga kors och tvärs över jorden.

Eliterna söker också lansera sina egna ”alternativ” som ska ”rädda oss”. Dit hör t ex att ersätta fossil energi med ”bioenergi”, t ex olja med biobränslen. I praktiken innebär det att man ”löser” energibristen genom att skapa ökad matbrist och ökad vattenbrist (eftersom biobränslen framställs av starkt vattenkrävande grödor, vilket i sin tur kräver ökad uppumpning av grundvatten och sänkning av grundvattennivåerna ) De försöker också ”lösa” den grundläggande bristen på energi genom att låta energipriserna skena uppåt, med hjälp av godtyckliga skatter och avgifter, (vilket inte begränsar deras egen konsumtion, endast de fattigas) i stället för att vidta verkningsfulla åtgärder för att minska förbrukningen för alla.

För att inte detta ska bli alltför genomskinligt har man skapat ”klimatmyten”. Den ska dra uppmärksamheten från de reella brister som världsbefolkningen i dag kämpar med, för att rikta den mot spekulativa hot någon avlägsen gång i framtiden, vars reella underbyggnad starkt kan ifrågasättas, Samtidigt ska klimatmyten understödja övriga myter och tvinga de insiktsfulla till följsamhet mot direktiv från de män som styr världen.

Verkligheten är dock fortfarande att ett fåtal av jordens befolkning kontrollerar dess resurser, överkonsumerar dem för egen del och föröder dem så att andra drabbas av brist på grundläggande förnödenheter. Eliterna sprider myter och fiktioner för att dölja och försvara sina förehavanden. Till deras tjänst står massmedia, beskäftiga politiker och lydvetenskaper; ekonomer, medicinmän m fl.

Den breda allmänhetens ansvar i detta är inte att lydigt följa elitens direktiv för den fortsatta färden mot undergång, inte heller att ikläda sig säck och aska som botgöring för ett ekonomiskt system de själva inte skapat eller drar fördel av. Deras ansvar ligger mer i att befria sig från myternas förledande kraft samt från den rädsla för förändring som inympas i dem från de män som styr världen. Framtiden kan knappast bli värre än vad som nu ligger i resans riktning.

Trädet juli 2008

Ulf Brånell


Svårsmält för miljöministern
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=801467

Den hemliga rapporten från Världsbanken om att biobränslen är huvudorsak till de skenande matpriserna i världen innebär ett tungt slag mot etanol- och biodieselindustrin.

OM INNEHÅLLET ÄR SOM brittiska Guardian skriver drabbar det USA:s president George Bush särskilt hårt eftersom han så konsekvent drivit på en etanolsatsning. USA har gått om Brasilien och är nu världens största etanolproducent. Mer än en tredjedel av majsproduktionen går till etanol, en hastig omsvängning som drivit upp majspriserna så högt att det utlöst hungerdemonstrationer i bland annat Mexiko. I dag ser vi hungerupplopp i ett 30-tal länder.

Världsbanken talar i dramatiska ordalag om att världen är på väg in i ett kritiskt skede   "a danger zone" där en kombination av stigande olje- och matpriser riskerar att driva över 100 miljoner människor mot svält och fattigdom. Medan oljepriserna är svårare att analysera pressas matpriserna upp av den skattestödda satsningen på biodrivmedel i EU och USA, enligt Världsbanken.

Slutsatserna blir svårsmälta även för miljöminister Andreas Carlgren som upprepade gånger sagt att kopplingen mellan etanol och dyrare mat är ridåer från intressen som bara olje?industrin kan gynnas av


Biobränsle bakom matkrisen
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1064&a=801091
Det ökande användandet av biobränsle är den viktigaste orsaken till de stigande matpriserna världen över. Det påstås i en hemlig rapport från Världsbanken som den brittiska tidningen Guardian tagit del av.
 
DEN ÄN SÅ länge inte officiella rapportern är enligt tidningen den hittills mest utförliga analysen av matkrisen och slår fast att det ökande framställandet av biobränsle har tvingat upp matpriserna med 75 procent. Rapporten står i rak motsats till USA:s tidigare uttalanden om att biobränsle bara står för 3 procent av prisökningen...


Tilltagande vattenproblem i i-världen
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=919113

Enligt FN är det idag mer än en miljard människor i världen, som saknar tillgång till rent vatten. Problemet förknippas framför allt med de fattiga länderna. Men också i rika industriländer ser man nu tilltagande problem med vattenstress.
”Vi tar ut mer vatten än vad som finns tillgängligt”
Det är Världsnaturfonden som nu presenterar en internationell rapport, som läggs fram lagom till Stockholms årliga internationella vattensymposium, som inleds på söndag.
– Vi hushållar inte med vattnet som vi borde. Vi tar ut mer vatten än vad som finns tillgängligt. Så vår attityd mot vatten måste förändras. Vi måste betrakta det som en ganska begränsad resurs som vi alla måste hushålla med väldigt noggrant och det har vi inte gjort särskilt mycket i västvärlden, säger Michael Löfroth, sötvattenexpert på Världsnaturfonden.
Grundvattnet sjunker
I många områden i Australien och USA sjunker grundvattennivåerna för varje år. Uttaget av vatten är större än vad som fylls på.
Ogenomtänkta jordbrukssubventioner är en viktig orsak till sinande vattentillgångar, det gäller inte minst inom Europeiska unionen.
– Om EU sätter till bidrag för att odla vattenkrävande grödor istället för de traditionella som inte kräver vatten till exempel oliver och citroner. Då går ju utvecklingen käpprakt åt fel håll. Nu ger man subventioner till sockerbetor och majs, till väldigt vattenkrävande grödor, vilket gör att vattenuttaget bara ökar och ökar. Det håller inte, säger Michael Löfroth.
....


SIEMs kommentar:
Just vattenkrävande majs är en av de väsentliga ”biobränslena” under utveckling.


Råvarukris hotar fattigdomsbekämpning
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2168331

FN:s millenniemål, om bland annat fattigdomsbekämpning, är i fara till följd av de skenande livsmedels- och energipriserna. Det säger internationella valutafonden, IMF, i en ny stor rapport.

I en del länder står det och väger, deras regeringar klarar inte av att på en och samma gång föda sina befolkningar och hålla ekonomin i styr. Det sade IMF-chefen Dominique Strauss-Kahn när har presenterade rapporten i Washington.


Sjukvårdens ekonomiska mysterier /mailat
Hej ulf ! Mailar över en länk till en blogg jag satt upp, vill du och det är möjligt så lämna gärna ut länken till bloggen, finns säker intresse att läsa vad läkare och landsting kan hitta på.
Mvh Michael Håkansson
073-578 15 26
Ps. SKL är klara i början av augusti, håll i hatten då !

http://blogg.passagen.se/mickeh1962/

Försäkringskassan backar om
sjukskrivningsregler
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=801332

GÖTEBORG. Försäkringskassan skriver om vilka skäl som gäller för att få fortsatt sjukskrivning. Ännu på fredagsförmiddagen försvarade man sin tolkning, men efter ett möte med socialdepartementet skriver man om.

DET ÄR DEN STORM som uppstått efter att cancersjuka Anna Olsson i Uddevalla fått ja som svar på frågan till försäkringskassans handläggare om man måste ligga på sin dödsbädd för att få fortsatt sjukskrivning.

- Vi beklagar om vi har använt en formulering som gör att folk missförstår vad som gäller, sade försäkringskassans informationschef Robin Lapidus efter mötet.

Frågan är om det är "folk" eller försäkringskassan som missförstått för när cancersjuka Anna Olsson i Uddevalla frågade sin handläggare om man måste ligga för döden för att få fortsatt skjukpenning.


SIEMs kommentar: Uppenbarligen har man nu lyckats inskola en kader byråkrater inom socialförsäkringssystemet, som är beredda att blint följa vad de tror vara regler, och administrera ”den slutliga lösningen” av vilken fråga som helst. Någa inre spärrar inom Försäkringskassan finns uppenbarligen inte, har man fått order om att t ex ställa allvarliga sjuka människor utan försörjning, så gär man det utan att ifrågasätta eller protestera. Detta är ett för svenskarna allvarligare hot än terrorismen, vad kan en armé av socialbyråkrater av denna dignitet komma att utnyttjas till?

FRA-lagen ska övervakas
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=2170610
I dag hålls flera demonstrationer mot den så kallade FRA-lagen. Samtidigt står det klart att flera kontrollinstanser kommer att övervaka så att den omdebatterade lagen inte missbrukas. Ansvaret läggs delvis på redan existerande myndigheter. Men även nya instanser ska inrättas...

SIEMs kommentar: Ju fler som ska kontrollera hur känsliga uppgifter används, desto fler kommer i kontakt med dessa känsliga uppgifter, och desto fler har möjligheter att missbruka dem.


Riksdagen mejlbombad om FRA
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=799449
Riksdagen har fått ta emot närmare en halv miljon protestmejl mot den nya FRA-lagen. Bakom mejlbombningen ligger Expressens uppmaning att via tidningens hemsida fylla i ett färdigt formulär.
  Elektroni sk övervakning
Formuläret har sedan automatiskt mejlats till alla ledamöter som röstade ja till lagen eller avstod från att rösta, uppger SVT:s Rapport. Runt 500.000 mejl ska ha nått riksdagsledamöterna.

Thomas Mattsson, Expressens chef för digitala medier, säger till Rapport att det vore märkligt om de som varit med att besluta om spaning på mejl inte vill ta emot folks mejlade åsikter.


SIEMs kommentar: När dr Rath för ett par år sedan tog initiativ till mejlbombning av EU-parlamentets ledamöter (ang deras strävan att inskränka vår rätt till livsnödvändiga näringsämnen) väckte det anstöt inte bara hos de utsatta parlamentarikerna, utan också hos t ex ANH:s företrädare som ville ägna sig åt ”seriös” påverkan, dvs sådana påverkansformer som parlamentariker brukar uppskatta, (t ex s k ”uppvaktningar”), och därför tog avstånd från dr Rath och möjligheten att bilda en slagkraftig allians för vår frihet till hälsa. Historien visar hur det gick med denna sk påverkan. Numera anser även etablerade massmedia att mejbombning tillhör de legitima sätten att påverka beslutsfattare.

Debatten om demokratins arbetsformer tycks nu handla mer om hur de folkvalda ska skyddas mot folkets åsikter, än hur de ska kunna representera dem.

Pakt nära om utbyte av persondata
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=798932
I kampen mot terrorism har Bushadministrationen kommit nära en ny överenskommelse med EU. Med hjälp av den ska information på personnivå kunna utbytas över Atlanten, bland annat om pengaöverföringar, resor och internetanvändning.


Mandela ej längre på USA:s terrorlista
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2162367
Inför den förre sydafrikanske presidenten och ANC-ledaren Nelson Mandelas 90-årsdag i juli förbereder USA att avföra honom från sin lista över terrorister.


SIEMs kommentarer:
Frågan om vem som är terrorist och därför får avlyssnas och vidkännas godtyckliga frihetsinskränkningar är därmed klarlagd, dvs i stort sett vem som helst. Nästa steg är att redan från byggstart förse lägenheter och villor med inbyggda avlyssningsanordningar så att medborgarna kan kontrolleras på ett tillfredställande sätt. Och då inte glömma bort servicehus och ålderdomshem.

Hotet från terrorismen: Myt och verklighet
http://911.lege.net/kriget_mot_terrorismen.html
”....Då regeringar och internationella organisationer betecknar terrorismen som "ett hot mot den internationella freden och säkerheten" eller "ett hot mot civilisationens existens", kunde man förvänta sig att de styrker dessa påståenden med verkliga bevis, som till exempel statistik över antalet offer för terrorismen. En granskning av de främsta deklarationerna och resolutionerna från FN, Nato, EU och andra internationella organisationer visar emellertid att ingen av dem nämner någon sådan statistik.[115] Vi kunde bara finna en enda förklaring till den frånvaron: terrorismens offer är så få, jämfört med antalen dödade av andra orsaker, att offentliggörandet av sådana siffror skulle avslöja "kriget mot terrorismen" som ett dåligt skämt.

Enligt rapporten Patterns of International Terrorism 2003, publicerad av USA:s utrikesdepartement i april 2004,[116] dödades exakt trettiofem (35) amerikanska medborgare av internationell terrorism runtom i världen under 2003. De dödades i följande länder: Kuwait (1), Colombia (1), Filippinerna (1), Israel (10), de ockuperade palestinska områdena (6), Saudiarabien (9), Irak (5), Afhanistan (2). Ingen amerikansk medborgare dog under 2003 till följd av internationell terrorism i Europa, Afrika, Australien eller Nordamerika. Under samma år mördades 16 503 människor bara i USA,[117] tydligen alltför få för att väcka internationell oro.

Antalet amerikanska dödsfall på grund av internationell terrorism var under de föregående åren: 1998 (12), 1999 (6), 2000 (23), 2001 (2689 -- en siffra baserad på det omstridda antagandet att händelserna den 11/9 var internationella terroristdåd), 2002 (27). Europeiska offer för internationell terrorism brukar uppgå till några tiotal per år.[118]

Siffrorna ovan visar att vad gäller antal dödade kan varken USA:s regering eller de europeiska ärligen hävda att icke-statlig terrorism utgör ett allvarligt hot mot deras egna medborgare. Att påstå något sådant är fullständigt befängt. Det faktum att USA:s federala budget för bekämpande av terrorismen översteg 8 miljarder dollar redan före händelserna den 11 september -- då antalet amerikanska offer för terrorismen kunde räknas på fingrarna[119] -- bevisar att "kriget mot terrorismen" inte drevs fram av något verkligt hot.


SIEMs kommentar: Artiklen konstaterar också att ”Under det att terrorismens konkreta effekter kan mätas i skador på materiell egendom och antal kroppsligt skadade eller dödade, kan inte de psykologiska verkningarna tillskrivas gärningsmännen.  Dessa verkningar är resultatet av medias rapportering om sådana dåd. ” De stora massmedia tillhör enligt denna analys alltså terrorismens verktyg - inte dess offer. En intressant synpunkt.


Reaktioner på föregående Motgift v 28 (ovan)


Hej Ulf
Tack för Motgift 28!
Alltfler tvångströjor istället för påstådd frihet.
/WT

------------
Bockar och tackar, sällan läst något bättre.
MVH/E

------------
Hej Ulf!
Det var bland det bästa jag läst nån gång. Tänk på FRA lagen - törs man skriva dylikt i framtiden. Har inte "brytt" mej så hårt om det förut men nu kan man se vad det oxså kan stoppa - det är ju farligt det Du skriver. Fortsätt med det!!!!!!! // Mvh B

---------------
Hej Ulf
Du är verkligen medveten om vad som händer på vår planet. det du skriver är verkligen tufft att konfrontera. Dock så sant. Det är ett smart drag av UNDERTRYCKARNA att skapa BRIST. På så sätt kan de öka prierna och tvinga människor de mer slavarbete för att de vill föröska ÖVERLEVA.
Fortsätt att informera. Det är förståelse som gör människan fri.
MVH E

-----------
Hej Ulf för att du orkar engagera dig tillsynes utan avmattning!
Det du skriver är så otroligt bra att jag önskar att jag hade skrivit det själv men nu gör ju du det..../P
--------


Läsvärd blogg med intressanta videoklipp

Hej
Jag har i min blogg kgholmstens.blogg.se nu inriktat mitt skrivande på hälsa och sjukvård med inriktning på cancer och övervikt!
Det finns mycket som inte är läst, inte är rapporterat, som är dolt och som den vanlige Svensken aldrig kommer i kontakt med!
Vad kan vi som bloggar om saken göra? Jo en väg är att specialisera sig förstås!
Har ett nytt inlägg om cancer och en mycket intressant video idag!
Välkomna att besöka min blogg : http://kgholmstens.blogg.se/?c=1208891820
<>mvh    Kjell G. Holmsten - Örebro
 
Tidig avnavling?

Känner du till detta med tidig avnavling
Borde uppmärksammas mer enligt mig!
En förändring är på gång men det tar ju så himla lång tid, när inte föräldrarna själva säger till på skarpen.
Man kan undra om det finns en koppling med alla barn med ADHD????

Med vänlig hälsning  B S
 .....

Den pensionerade obstetrikern George M Morley intervjuades live i Radio Govern America 12:e juli och berättade om den i västvärlden allmänt förekommande  förlossningsrutinen tidig avnavling  och dess negativa inverkan på barnets fysiska och mentala hälsa och utveckling. Lyssna här på reprisen:
 
Klicka på den blå länken nedan. Sedan på Hour 3 under Govern America, Saturday 12th July. Då kommer en spelare upp, som spelar musik en stund innan programledaren Darren Weeks pratar några minuter före en reklampaus. Och sen startar telefonintervjun med George Morley. Det hela håller på en timme, med några reklamavbrott.  (kom ihåg att det går att minimera spelaren och ägna sig åt annat medan man lyssnar)
 M L


http://www.republicbroadcasting.org/index.php?cmd=archives.month&ProgramID=48&year=8&month=7&backURL=index.php%253Fcmd%253Darchives.getyear%2526ProgramID%253D48%26year%3D8%26backURL%3Dindex.php%253Fcmd%253Darchives

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2007/12/05/okat-stod-for-senare-klipp/index.xml
 
http://www.birth-brain-injury.org/
http://www.autism-end-it-now.org/
http://www.cordclamp.com/


---------------------------

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni