Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006  Augusti 2006  September 2006    oktober 2006   November 2006    December 2006
Januari 2007   Februari 2007
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Mars 2007


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns på t ex  http//www.alternativtorget.se/Bibliotek för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!


Ett mäktigt monster

I P1:s ”Publicerat” fick Maria-Pia Boëthius i veckan tillfälle att presentera tankarna i sin senaste bok, Mediatan - en oroman. Om oromanen är lika avslöjande och läsvärd som referatet och intervjun vet vi inte i skrivande stund, men tankarna är verkligen värda att uppmärksammas: Alltså refererar vi här ur radiointervjun som kan hämtas från:

http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=2792&artikel=1265625

Enligt Maria-Pia Boëthius konsumerar svenskar i genomsnitt medier tre månader av ett år. En mängd timmar  per dag alltså. I USA går fem månader av ens liv varje år åt till mediekonsumtion... En europé kommer att ha tillbringat trettio år av sitt liv framför TVn innan de dör. Vad händer med människor under sådana villkor?

Medierna låtsas skildra verkligheten, men i verkligheten formar de den, på ägarnas uppdrag, Och de mest grundlurade är journalisterna själva. Medierna tillhör maktens vapenarsenaler! Mediernas uppgft är att göra det onormala normalt, att gradvis puffa in människor i den sfär där makten vill att de ska vara.

Vi (allmänhet och jounalister) måste hela tiden beakta medias roll i de förhållanden vi studerar och skildrar. Det är därför viktigare att bevaka medierna än att bevaka politiken! Det finns inom mediavärlden överhuvudtaget ingen motmakt, inget ansvarsutkrävande! Media är det största hotet mot demokratin just nu! /slut referat/

En praktisk illustration till Maria-Pias mediateser ges av den medicinska journalistiken. Denna mediala näringsgren serverar dagligen en ogenomtränglig mytologisk soppa, kokt av vitrockade hovkockar på väl utvalda, tillrättalagda forskningsrapporter och pressreleaser, kryddade med fagra löften och blå dunster. Liksom andra lagade rätter är råvarorna i stort sett alltid desamma, men hållbarheten synnerligen kort, och konsumtionen ibland direkt livsfarlig.

År efter år pumpar media ändå ut samma osanna och sakligt sedan länge vederlagda budskap över folket - om kroppens oundvikliga och lömska attacker mot var och en av oss, om vaccinernas välsignelser, om de nya läkemedel och behandlingar som inom kort kommer att förlänga, förgylla och försköna mäniskans liv i det oändliga, om fåfängligheten i alla de opatenterade metoder människor använder för att hålla sig vid liv och hälsa, utanför sjukvårdens kontroll, osv När missförhållanden någon gång uppmärksammas i stora media skildras de som enstaka skandaler och undantagsföreteelser, vilka genom kontrastverkan snarast betonar hur väl det medicinska systemet i övrigt fungerar.

Efter snart åtta års publicerande på webben har SIEM numer större läsarskara än en ordinär landsortstidning - dock utan att någonsin ens citeras av större media. Vår genomgående arbetsmetod har nämligen varit att utnyttja de stora massmediernas egen rapportering för att blorttlägga den medicinska indoktrinering som pågår i vårt samhälle - vilket gör att varje angrepp från de större medierna slår tillbaka på dem själva. Liksom de fattiga i Ferlins diktning får SIEM därför ”aldrig ett bröd från Frälsningsarmén och aldrig ett ord i Clarté”.

Många av våra läsare är enskilda som själva kämpar med hälsoproblem. De har ofta fått upptäcka att de därmed också kämpar mot ett medicinskt system - och bakom detta också med ett medicinskt tänkande förmedlat av massiv massmedial propaganda. Att själv drabbas av tveksamma diagnoser, biverkningar, eller obekväma insikter om vacciner etc blir för många ett ”rött piller” av det slag som hjälten i Matrix tar för att öppna sina ögon för verkligheten.

Ett särskilt beklämmande och färskt exempel på medial mytsoppa lämnas genom Barnombudsmannens årsrapport. http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5958

Den genomgående tendens vi kan skönja i rapporten är att föräldrars osäkerhet och tillkortakommanden liksom behoven av utbildning, specialister, kuratorer och psykologer är oändliga, något som manifesteras i den uppmärksammade ”nyheten” att vart tredje barn saknar anknytning till sina föräkdrar. Intressant nog blev emellertid denna ”nyhet” väl magstark t o m för ett av de största massmedierna, som därför ägnade sig åt en gnutta källforskning:

http://www.expressen.se/ledare/1.602996

Ny larmrapport från barnombudsmannen: ”Drygt en tredjedel av alla barn knyter inte an till sin mamma eller pappa under första levnadsåret”.
Det låter ju fruktansvärt. ...Men BO har saxat siffran ur en nio år gammal rapport, ”Barnrapporten. Centrum för barn- och ungdomshälsa, 1998”.
Så här står det i Barnrapporten:
”Drygt en tredjedel av svenska spädbarn har inte lyckats knyta an till sin vårdare på ett tryggt sätt. Att minska påfrestningarna och öka föräldrarnas resurser för att underlätta samspelet med barnet är av största vikt för att undvika framtida psykiska problem.”
....Men varifrån har Barnrapporten 1998 fått sin chocksiffra? Jo, från en rapport skriven 1991 för socialstyrelsens räkning, ”Barns hälsa i Sverige”, av Lennart Köhler och Gunborg Jakobsson.
Det är alltså Köhler och Jakobsson som är siffrans ursprung. Men när ledarsidan frågar professor emeritus Lennart Köhler om saken, känner han inte igen uppgiften. Han hittar den inte i sin rapport från 1991.
Enligt Köhler låter uppgifterna som sprungna ur gamla studier, kanske från 60-talet, som knappast är intressanta i dag.
BO-rapporten refererar emellertid också till socialstyrelsens ”Folkhälsorapport 2005”. Där står att ”mellan 60 och 70 procent av barnen i Sverige utvecklar ett ”tryggt” anknytningsmönster”.

Dessa siffror kan man hitta på flera ställen. Men de gäller inte ”barnen i Sverige”. De gäller barnen i västvärlden. 70 procent av barnen i västvärlden utvecklar alltså, enligt vissa forskare, ett tryggt anknytningsmönster. En mindre del anknyter på ett otryggt sätt. En grupp växlar de mellan kontaktsökande och ointresserat beteende.
Men den kritiske läsaren frågar sig förstås hur, exakt, man mäter anknytning. Svaret är att man inte kan mäta den exakt. Det finns olika anknytningsteorier och olika experiment för att bevisa dem. De är kontroversiella. Somliga forskare ser ett stort ”anknytningsproblem”, andra tycker att forskningsmetoderna är tveksamma och att forskarna överdriver otryggheten hos barnen. Skeptikerna tycker dessutom att konsekvenserna för barn som inte anknyter tidigt överdrivs. Det behöver inte bli några problem. Det är aldrig för sent att lära sig knyta nära relationer.

BO misshandlar fakta. Gamla, internationella siffror av tveksamt vetenskapligt värde presenteras som svensk, alarmerande färskvara. Så får inte en myndighet göra. Att vara ute i ett gott ärende – barnens väl – är ingen ursäkt för att vara oseriös.
BO:s larmande skadar, dessutom. Gårdagens rapport kommer antagligen leda till att många oroliga föräldrar söker vård för inbillade eller vardagliga problem – och om ett år kan BO skriva en ny larmrapport: ”Alltfler barn behandlas av barnpsykiatrin!”

Efter denna salva för ökad samhällsinsyn i och kontroll av familjelivet kastar sig BO över nästa uppgift - att söka bedöma barnens fysiska hälsa:

http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=5958

”De flesta barnhälsovårdsöverläkare i vår undersökning anser att den fysiska hälsan för barn i åldern 0–5 år är generellt god, särskilt i internationell jämförelse. Barn mår bättre i Sverige i dag än någonsin och är bland de friskaste i världen.”

Här finner vi i BOs rapport lovsånger till vaccinationsprogrammen men inte ett ljud om de ökande neurologiska skadorna och allergierna. (Vad de minsta barnen själva tycker om t ex vaccinationer diskuteras inte....) Övervikt o fetma ses nämns som ”tröst och sysselsättning i ett överflödssamhälle som vårt” och en fråga om att utbilda föräldrar och personal. I vad och om vad då kan man fråga, eftersom de traditionella officiella kostråden om fettsnål kost helt haverat på verklighetens grynnor utan att ersättas med något annat

Den bakomliggande undersökning som BO använt sig av skildrar man på följande sätt:

För att få en aktuell bild av hur de yngsta barnen i Sverige har det och hur deras hälsa ser ut bad Barnombudsmannen i september 2006 barnhälsovårdsöverläkarna och de samordnande barnsjuksköterskorna i landstingen att besvara fyra breda frågor. Vi ville få
veta hur de utifrån sin erfarenhet uppfattade de yngsta barnens
hälsa, om någon förändring har skett och om förutsättningarna för
barnhälsovårdens arbete har eller borde ha förändrats.

Fråga 1. Hur bedömer du hälsoläget bland barn 0–5 år i dag?

Fråga 2. Vilka är de stora hälsoriskerna för barn 0–5 år? Om möjligt,
prioritera.
Fråga 3. Hur ska hälsovården för de yngsta barnen vara organiserad
för att möta barnens behov på bästa sätt?

Fråga 4. Vad saknar du i nuvarande organisation när det gäller till
exempel kompetens, resurser, strukturer, personalkategorier eller
särskilda insatser? Om möjligt, prioritera.

5. Övriga synpunkter

Var ”barnperspektivet” finns i detta kan man undra. Om barnomdbudsmannen överlåter åt sjukvården att svara för barnperspektivet - vad finns då för behov av BO? Vem är då egentligen BO ombudsman för?

I den medicinska röran av forskare, myndigheter, företag och massmedia driver SIEM envetet en obekväm men enkel linje, nedan sammanfattad på några rader:

De enkla riktlinjerna för att upprätthålla och återupprätta hälsa: Man bör

- undvika att utsätta sig för skador

- respektera och stödja kroppens naturliga läkningsreaktioner efter skada

De enkla kunskapsbehoven:

- Vad är skadligt?

- Hur känner man igen och stödjer kroppens naturliga läkningsreaktioner?

De enkla svaren:

Skador utgörs främst av förgiftningar, fysiska skador, näringsbrister och psykiska trauman. Den från början friska kroppen reagerar på skador: först genom att försöka skydda sig och därefter med kraft söka återställa skadade vävnader och funktioner. Sk sjukdomssymtom utgör ofta tecken på sådana skydds- och reparationsåtgärder. (Mera i detalj om detta i SIEMs webkurs /kurs).

Den skolmedicinska sjukdomsläran begriper inte att skilja mellan skador och kroppens reaktioner på skada. Skolmedicinska undersökningar och ingrepp är - oavsett läkarnas försäkringar - oftast skadliga, och motverkar ofta kroppens naturliga läkningsreaktioner. Att skada kroppen i ”förebyggande syfte” är ofta rent katastrofalt.

När olyckan väl har varit framme och man drabbats av plågsamma symtom: ha tålamod, välj förnuftigt och odogmatiskt mellan de åtgärder som står till buds. Ofta är det bästa att inte göra något alls. Därefter är det rimligt att först pröva oskadliga, billiga och beprövade metoder, som inte stör kroppesn skydds- och reparationsåtgärder. Först när alla sådana vägar är uttömda kan det komma i fråga att vidta potentiellt skadliga åtgärder för att minska lidandet.

Sk alternativmedicinska metoder bör alltså användas på patienternas villkor, inte på utövarnas. Det är inte metoderna som botar, utan patientens självläkande krafter som ges utrymme att verka.

När man ändå tvingas utnyttja den skolmedicinska vården är det viktigt att ständigt vara medveten om vårdapparatens egenintressen, begränsningar och självöverskattning. Det är oklokt att överlämna sin kropp till vetenskapen så länge man är vid liv.
------------

De flesta ”vanliga människor” finner denna linje sund och förnuftig. Det krävs då massiv medicinsk skrämselpropaganda för att förmå människor att handla rakt emot sitt förnuft. - något den medicinsk-mediala apparaten ständigt bidrar med.

SIEMs site, Motgift, månadsmagasin och webkurs syftar i motsats till detta

- att öka kunskap och medvetenhet om dessa enkla förhållanden, samt ge argument och stöd för den som själv vill ta ansvar för sin och andras hälsa. genom oskadlig och effektiv egenvård.

- att motverka den ologiska och förvirrande medicinska sjukdomslära och mytologi som mest utgör försäljningsargument för skadliga och lönsamma behandlingsmetoder och -medel.

Naturligtvis lägger vi tonvikten på områden där skolmedicinen ger förvirrande information och bedriver hälsoskadlig verksamhet. Till dessa områden hör bl a vaccinationer, psykofarmaka, cancer, ”förebyggande medicinering”, näringsfrågor mm..

I detta arbete räknar vi inte med någon support från massmedia eller offentliga organ. Stöd från läsare och allmänhet som delar vår strävan mottas dock naturligtvisd tacksamt.

Trädet mars 2007

Ulf Brånell


Nyttigt för tonårstjejer att solbada
http://www.svd.se/dynamiskt/blogg/did_14574912.asp?id=3240

En glad nyhet så här när solen börjar titta fram. Tonårstjejer som solbadar löper 35 procent mindre risk för att få bröstcancer senare i livet, visar en kanadensisk studie. Orsaken är att solen ger ett välkommet tillskott av D-vitamin. Mjölk och torskleverolja var andra bra källor.
...
Alternativa källor till D-vitamin gav nästan lika bra resultat. Tio glas mjölk i veckan minskade risken med 38 procent och dagliga doser av torskleverolja med 24 procent.


SIEMs kommentar:    Industrins motiv att bekämpa kosttillskotten och att utarma näringsvärdet i riktig mat blir  allt större.  Vad skulle hända om folk höll sig friska på egen hand?

Varning för nässprejsberoende
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=1268209

Försäljningen av nässpray har ökat kraftigt sedan slutet av 80-talet när det blev receptfritt, och nu varnar läkare för ett ökat beroende av sprayerna. På öron-näs-hals-kliniken på Borås lasarett tar man varje månad emot nya patienter som har ett nässpraysberoende.


Och Darwin skapade världen...?

Hej Ulf !

Hoppas allt är bra med dig! Jag läste nyligen en bok jag kan rekommendera: ”Icons of Evolution: Science or Myth”. Den sågar grundbultarna i Darwins teori på ett mycket trovärdigt sätt.

Mer info hittar du på:

http://www.amazon.com/Icons-Evolution-Science-Teach-About/dp/0895262002/ref=pd_bbs_sr_1/102-5325473-4071330?ie=UTF8&s=books&qid=1174581306&sr=8-1

Vänligen /Anders


SIEMs kommentar: Den amerikanska debatten om Darwin och evolutionsläran som förts främst mellan fundamentalistiska företrädare för skapelseläran (”kreationister”) och ortodoxa vetenskapsmän, letar sig av allt att döma också fram till Sverige. Vad vi själva kan bedöma av t ex
http://www.ncseweb.org-icon.pdf tillhör Wells bok mest den kreationistiska evolutionskritiken.

Det ortodoxa bemötandet av denna kritik är emellertid synnerligen avslöjande: Utan omsvep medger alltså Alan D. Gishlick snabbt att evolutionsteorins teser inte är bevisade av fakta,, utan endast utgör ett paradigm - ett betraktelsesätt, en användbar arbetshypotes för dagens vetenskapsmän. I stället försöker han med tjuvknepet att lägga bevisbördan på kreationisterna, i stället för att själv uppbringa bevis för evolutionsteorin. Av detta lär allmänheten inte bli klokare.

Därmed borde dock fältet vara öppet för en mer fördomsfri diskussion om vetenskapliga paradigm.

Vetenskapliga paradigmskiften sker nämligen ständigt och måste ske. på motsvarande så som när den Newtonszka fysiken kom att ersättas av den Einsteinska. Mer exakt uttryckt handlade det då inte om att den Newtonska fysiiken falsifierades, utan att den hänvisades till en mer begränsad roll som förenklat ”specialfall” av den Einsteinska mer generella teorin. Den som förespråkar ett annat paradigm än det f n accepterade är alltså inte för den skull ovetenskaplig eller missaktningsvärd.

Det kan därför vara kontraproduktivt att alltid ställa kreationister emot evolutionsteoretiker. Ett bättre begripande av livet på vår jord kan mycket väl ligga i en mer generell teori, vari evolutionsteorin tilldelas en mer begränsad roll som en av flera verkningsmekanismer för en allestädes verkande, i tillvaron inbyggd intelligens. Ännu har vi dock inte sett några svenskspråkiga artiklar omkring föreställningen om ”intelligent design”, eller andra liknande paradigm, men vi ser gärna att läsekretsen bidrar med sådana, eller tips om sådana.

Mail om lågenergilampor

Hej Ulf ..Det vore önskvärt om alla på din lista fick vetskapen om detta. Giftet kvicksilver är vare sig bra för hälsan eller miljön.....Vårt arbete med att informera har i vart fall gett denna frukt i aftonbladet/Hälsn. Mona R
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1027755,00.html

SIEMs kommentar: Kalle Hellberg ger ut ett nyhetsmail som framför allt bevakar vår elektromagnetiska miljö och utrustning. Prenumera genom att maila kalle@maxicom.se Även Gunnar  Lindgrens mail som kan beställas på www.gunnarlindgren.com ger en fyllig bevakning av energi-stolligheterna.

Mera upplysande mail

Aftonbladet hade en artikel om gift i lågenergilampor, d v s Hg och att de slängs på soporna så att Hg sprids" Lågenergilampor innehåller gift";
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1027755,00.html

Aftonbladet hade också en artikel om hur vi ska medverka till att rädda jorden. En av punkterna lyder;

"Använd lågenergilampor. De håller tio gånger längre än vanliga glödlampor och förbrukar bara en femtedel av elen. Spara drygt 1 000 kronor per år i lägenhet och det dubbla i hus."
http://www.aftonbladet.se/vss/klimathotet/story/0,2789,1028069,00.html

/Henrik

Hör verkligen sprit och bilkörning ihop?

”...Den som inte nöjer sig med lugnande middagstal om etanol och biobränslen, utan vill tränga djupare in i begreppet bioenergi och möjligheten att på ett uthålligt sätt ersätta petroleumprodukter med etanol bör redan nu läsa följande rapport:

"Thermodynamics of Energy Production from Biomass" (T W Patzek och David Pimentel)

http://petroleum.berkeley.edu/papers/patzek/CRPS-BiomassPaper.pdf

/ Ur veckobrev från Gunnar Lindgren/

Nu finns ett nytt vaccin för alla vårallergiker
http://www.aftonbladet.se/vss/rss/story/0,2789,1019344,00.html

Henriks kommentar:
ögonen går i kors så här sent på kvällen.. men nu när jag skummade detta så undrar jag ändå... är det ingen som läser detta ?

ännu ett preparat som använder den så moderna benämningen "vaccin"... hela företaget jobbar med "allergivaccination"
"som behandlar orsaken till allergin" (enligt http://www.alk.se/dyndefault.asp?p=5118)
ja, förutom att undvika allergenet - de ämnen som framkallar allergin - så är alltså allergivaccination det andra alternativet att behandla orsaken till allergin.. Enligt alk:s hemsida...

Hur det där går ihop förstår jag inte. Men jag är ju bara en lekman...
Men alltså "allergivaccinationen" bygger på att man introducerar allergenet, ofta och mycket, och vid injektion förbi alla vanliga spärrar och i tablettform så kan man väl kanske anta att tabletten slinker hela vägen ner och förbi några spärrar också.
Då retas immunsystemet och hej hå, symptomen blir få... eller färre.. kanske... i alla fall samtidigt som man tar den där arsenalen av övriga ämnen..

i vanlig ordning jämför man placebo med substans, tror man..i själva verket är det just i vanlig ordning placebo (+ en massa annat) jämfört med substans (+ en massa annat)

ja, se den kreativa peer-reviewade välvilliga vetenskapen...

och man har alltså bara testat det i en säsong.. men genast är det godkänt och i full fart och marknadsföring till landets alla läkare... och redan godkänt som läkemedelsförmån från 3 mars 2007
http://www.lfn.se/LFNTemplates/Ptjanst____1481.aspx

finansiellt räknar man med stor succé "För närvarande säljs Grazax för 3 euro per tablett
... Kommande milstolpe för andra produkter i ALK-Abellós pipeline är fas III-resultat för ett tablettbaserat vaccin mot damm- och kvalsterallergi. Bolaget väntar sig resultat från
studien 2008 och att vaccinet finns på marknaden 2010"
http://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?n=512473&source=Direkt

http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/MonographyPage____5669.aspx

SIEMs kommentar. T o m företagets egna undersökningar och Läkemedelsverkets egen bedömning visar på många tveksamheter med detta preparat. Ännu har inte Aftonbladet eller något annat större media gett gratis reklamplats åt t ex Bionase, vars meritlista är betydligt mer imponerander när det gäller en rad allergiska problem: ( Se http://www.klokast.se/Bionase/Bionase.pdf )

Liza Marklund tar bladet från munnen i vitaminfrågan
http://expressen.se/kronikorer/lizamarklund/1.578604/1.578604
Överhuvudtaget blir jag djupt misstänksam när ”oberoende forskare” påstår att allt som utmanar läkemedelsindustrin är ”livsfarligt”. Om det är något som tar livet av folk så är det nämligen den etablerade, läkarsanktionerade pillerindustrin.

Låg födelsevikt kan vara orsak till adhd
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1229657
Barn med låg födelsevikt till följd av dålig tillväxt i livmodern visar under uppväxten oftare tecken på den psykiska störningen adhd än andra barn.

SIEMs kommentar:  Som vi rapporterat i bl a Februarimagasinet anser medicinska forskare att den kraftigt ökade diabetesen bland barn beror på barnens höga födelsevikter.  Nu anser man att de kraftigt ökade neurologiska störningarna bland barn beror på barnens låga födelsevikter. 

Logik och sunt förnuft är inte den medicinska vetenskapens starka sidor.   När den får för mycket inflytande över barnen får de såväl adhd som diabetes.

Bortförklaringar är den medicinska s k vetenskapen  däremot rätt bra på.

Livslängden fortsätter att öka
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=623291
Frisk luft och orörd natur räcker inte för att ge dig ett långt liv. Lika viktigt kan vara att bo i de varmare delarna av Sverige. Helst ska du bo i hus och vara välutbildad, enligt SCB:s rapport som presenterades på onsdagen.
...svenskarna i dag lever nästan fem år längre än i början av 1980-talet. Också skillnaderna mellan mäns och kvinnors livslängd fortsätter att minska.... En orsak kan vara att rökningen har minskat kraftigt, framför allt bland män. Antalet manliga dagligrökare har minskat från 35 procent 1980 till 14 procent 2005 och för kvinnor från 28 till 18 procent.

- En annan orsak är att sjukvården har förbättrats under de senare åren, säger avdelningsdirektören Jan Qvist, som är en av rapportförfattarna.

SIEMS kommentar:   I SoS skrift "Cancer i Siffror" redovisas att insjuknandet och dödligheten i lungcancer  1970-2002  har stadigt ökat bland kvinnor, medan den legat rätt konstant bland män.  Detta kommenterar man där med att "andelen rökare bland män har minskat medan andelen rökare bland kvinnor ökat".    Så kan alltså  en förändring  av andelen dagligrökande kvinnor från 28% till 18%   ömsom beskrivas som en ökning och en minskning, beroende på vilken medicinsk tes man vill hylla.  (I samma rapport kan en förändring av manlig dödlighet i lungcancer från 40 till 44 per 100 000 inv, beskrivas som en minskning. )   Att lungcancer /och annan sjuklighet bland kvinnor/ kan ha betydligt fler  (och möjligen alarmerande)  orsaker än den förkättrade rökningen kan man på så sätt smuggla undan.

Förmågan och viljan  att logiskt analysera data inom medicinen är alltså beklämmande låg. Som vanligt lyckas de medicinska propagandamakarna i varje dunkel forskningsrapport  dock klämma in självsmickrande påståenden utan minsta bevis.
( "En annan orsak är att sjukvården har förbättrats under de senare åren") .  Som SIEMs genomgång i http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Mar05.html   visade
har sjukvården knappast något med   statistisk  livslängdsförlängning att göra, i vart fall inte åt det positiva hållet. 

Alternativ Cancerbehandling värd namnet
http://brasschecktv.com/page/69.html

Äntligen en resursida om alternativ Cancerbehandling  (som ju är förbjuden i Sverige)
http://www.cancure.org/home.htm
The ultimate one-stop source for information about alternative cancer treatments, therapies and clinics.

Långfilm om ADHD-mysterierna  1 tim 43 min
http://video.google.com/videoplay?docid=-3609599239524875493&q=The+Drugging+Of+Our+Children&hl=en
Orkar inte se den?  Då kanske du är mogen för ADHD-diagnos?

Mera alternativ cancerbehandling  för självstudier
http://www.cancertutor.com/

Mailat om ovaccinerade och friska barn
  Hejsan!  Jag skrev till dig med några frågor om vaccinationer när jag stod bävande inför den första s.k trippelvaccinationen av min dotter som då bara var några månader.
 Jag var väldigt tveksam till att vaccinera och beslutade mig för att avstå-något som inneburit många frågor och förebråelser men nu är min flicka snart 4 år och har varit frisk hela tiden förutom två förkylningar under dessa fyra år. Hon har inte fått någon vaccinationsspruta.
 Även detta, att hon är så frisk anses vara onormalt eftersom barn "ska" vara sjuka nästan jämt enligt många människor i omgivningen.
 Jag vågar nu inte knysta om detta längre, att hon är ovaccinerad och vågar därför inte gå ut med mitt brev offentligt på Din hemsida, men jag vill att du ska veta att jag följde dina goda råd som kändes rätt för mig och jag vet att jag genom det har givit min dotter en bra start i livet.    Vänliga hälsningar  W
----
Hej, tack för mail!  Får jag ta med ditt mail anonymt på webben?  /Ulf
----------

Hej!  Ja, det går bra om det varken står mitt förnamn eller efternamn. Det är så tråkigt att man inte kan vara öppen med sådant här, men när jag försökte en gång i tiden på ett forum på internet blev jag påhoppad och jag är också rädd för att läkarna på BVC tycker att jag är en dålig mor./ W

Eksperter: Hæld mindre klor i svømmehallerne
http://ing.dk/article/20070309/BIO/103090030?top2
Det høje klorindhold i vandet i de danske svømmehaller øger risikoen for astma hos småbørn. Derfor bør Danmark følge bl.a. Tyskland og sænke klorindholdet, anbefaler en ekspertgruppe i en ny rapport.

Filmtips
Det finns en film som heter "Psykiatri – Dödens Industri", utgiven av CCHR (The Citizens Commission on Human Rights ), vilka vi gärna vill hjälpa, efter vi sett filmen.
Jag erbjuder härmed er att se filmen istället! Du/ni kan se en filmklipp på sidan http://www.cchr.org/index.cfm/15242 (CCHR) eller på http://www.kmr.nu/film.htm (KMR, Kommittén för Mänskliga Rättigheter). / KE

Mailat om barnvaccinering

Hej!
Hej jag skriver till dig som har en 4-åring som är ovaccinerad och frisk. Jag har 2 döttrar 12 och 13 år gamla. De är helt ovaccinerade, trots att jag redan när de föddes var utbildad homeopat, blev jag så hårt attackerad på BVC, att jag gick hem och grät varje gång. Jag vet hur svårt det är att stå emot när de till exempel frågar. Kan du ta ansvar för ditt barns hälsa om du inte vaccinerar? Varje gång jag varit på BVC gick jag hem och ringde till rektorn på homeopatskolan och frågade, hur skall jag göra? Hon svarade varje gång, det förstår du väl att du inte kan riskera ditt barns hälsa genom att vaccinera. Jag lyckades tack vare god uppbackning stå emot "vaccinationserbjudandet".

Flickorna har sällan varit sjuka. Trots att de rider flera gånger i veckan, trots att vi vistas mycket ute i naturen och på vedbacken, alltså på stelkrampsfarliga ställen. Har de tack och lov varit friska och aldrig hittills fått några djupa ickeblödande skador. Jag har bestämt mig för att om de får sådana skador åker vi in till sjukhuset och tar en dos då. Då jag studerat alternativmedicin i Englad också, har jag där sett vad som händer med kroppsvävnaden när man injucerar någonting, all cirkulation all cellaktivitet bara stannar av, efter ca 5- 30 sekunder kommer aktiviteten igång igen, men har cellorganellerna samma vibrationsfrekvens som de hade innan???? Det är här det kan hända farliga saker med de vaccinerades hälsa, förutom alla gifter som tillsätts vaccinerna.
Ingen av oss vet förrän vi levt vårt liv om vi gjort rätt eller fel, men var och en måste få handla efter sin egen övertygelse.

Ja du får publicera detta, fast annonymt.
Tack för ordet.


Hej,
Jag vill säga till mamman som vågade låta sin dotter avstå från vaccination, tack!!! och suveränt bra! Jag är mor till två döttrar, 6 år och 2 år och har också avstått från att ge dem vaccination och de är inte mycket sjuka.. Mvh, A

Hej Ulf!...
Tusen Tack! Det är så viktigt att känna stöd i en så viktig fråga som vaccinering.
Läste nu utrag som "W" hade skrivit om sin flicka. Blev så glad att hon följt sitt hjärta. Jag vill att hon ska veta att vi är fler mammor "där ute" som är i samma situation och kämpar för samma sak i det tysta. Jag förstår att hon inte vill gå ut med namn. Det hade nog inte jag heller velat...hoppas trenden vänder snart Kanske är det dags att ropa högt våra namn, vara stolta! Det är kanske då det vänder, när tillräckligt många BVC sköterskor hör att det faktiskt är VALFRITT att vaccinera!
..
Tusen tack på förhand Ulf, för att din sajt finns!
Vänliga hälsningar E

Några obekväma forskningsrapporter om vacciner

TITLE
Pertussis vaccination and asthma: is there a link?
 http://www.birthworks.org/primalhealth/databank.phtml?study=124
AUTHOR
Odent MR, Culpin EE, Kimmel T
 
REFERENCE
JAMA 1994; 272 (8): 592-3
 
PLACE OF STUDY  
Primal Health Research Centre, London, England
 
ABSTRACT
Retrospective study of 446 children and adolescents (mean age 8, all subjects more than 4 years of age). All subjects were weaned after one year of age and received only breast milk in the first six months, in particular on the first day after birth. Different criteria of health were assessed. Obvious differences were found when the subjects were classified according to whooping cough vaccination. Among the 243 immunised children, 26 were diagnosed as having asthma (10.69%), compared with 4 (1.97%) of the 203 children who had not been immunised.


SIEMS kommentar; Under många år har vi följt myndigheternas lögner, statistiska manipulationer och ”tillrättalägganden” rörande kikhostevaccineringen (Använd SIEMs sökmotor för att ta fram notiser under årens lopp). Det vi behöver - och aldrig får - för att bedöma vaccinernas säkerhet och effektivitet är experimentella studier. Denna indiska studie jämför ovaccinerade med vaccinerade barn, och finner att 10,69% av de vaccinerade barnen fått astma, medan knappt 2% av de ovaccinerade fått det.....

 
TITLE
Is infant immunisation a risk factor for childhood asthma or allergy?
http://www.birthworks.org/primalhealth/databank.phtml?study=139
AUTHOR
Kemp T, Pearce N, et al
 
REFERENCE
Epidem 1997; 8: 678-680
 
PLACE OF STUDY  
New Zealand
 
ABSTRACT
The Wellington asthma research group looked at the data of the Christchurch child development unit, which comprises 1,265 children born in 1977. The 23 children who received no diphtheria, pertussis, tetanus (DPT) and polio immunisations had no recorded asthma episodes or consultations for asthma or other allergic illness before age 10 years; in the immunised children, 23.1% had asthma episodes and 30% consultations for other allergic illness.


SIEMs kommentar: En liknande studie från Nya Zealand konstaterar att av 23 ovaccinerade barn fick INGEN astma eller allergi medan 23%-30% av de vaccinerade barnen drabbats.

 
TITLE
Child Mortality after high-titre measles vaccines: prospective study in Senegal
http://www.birthworks.org/primalhealth/databank.phtml?study=199
AUTHOR
Garenne M, Leroy O, et al
 
REFERENCE
Lancet 1991; 338: 903-07
 
PLACE OF STUDY  
Senegal
 
ABSTRACT
In a prospective randomised trial in rural Senegal, children were assigned at birth to three vaccine groups: EZ-high-titre at 5 months (336 children); SW high-titre at 5 months (321 children) and placebo at 5 months followed by standard low-titre SW vaccine at 10 months (358 children). All children were followed for 24-39 months. The relative risk of death was 1.80 in the EZ group and 1.51 in the SW high-titre group compared with the standard group. The higher risk of death in the two high-titre vaccine groups remain significant in multi-variate analysis. Most of the deaths were apparently from common diseases in childhood in this part of Senegal (kwashiorkor, viral diseases other than measles, dysentery, acute respiratory infections).


SIEMs kommentar: Denna experimentella studie från Västafrika visar att de barn som vaccinerades tidigt med högtitervaccin dog i betydligt större utsträckning än de barn som slapp.

 
TITLE
Trial of BCG vaccines in South India for tuberculosis prevention
http://www.birthworks.org/primalhealth/databank.phtml?study=122
AUTHOR
Tuberculosis Prevention Trial (Indian Council of Medical Research in collaboration with WHO)
 
REFERENCE
Indian J Med Res, 1979; 70: 349-363
 
PLACE OF STUDY  
Madras, India
 
ABSTRACT
BCG vaccines and placebo were allocated randomly to 260,000 individuals. This report presents findings of the 7 1/2 year follow up. Incidence of infection was high in the study population. It was more frequent among initial tuberculin reactors, especially among the older persons, than among non reactors of whom the majority were among the younger age group. The distribution of new cases of tuberculosis among those non infected at intake did not show any evidence of a protective effect of the BCG vaccines. (Slightly more tuberculosis cases have appeared in vaccinated than in equal sized placebo control group). See Lancet (entry 0123).


SIEMs kommentar: En av de sällsynta experimentella studier som genomförts: Med tanke på de skrämselrapporter om TBC-fall som av och till sprids i massmedia, och med breda vaccinationskampanjer i släptåg, så kan det vara intressant att veta hur effektivt vaccinet är - dvs inte alls. Biverkningarna ( bl a benröta) gjorde att den tidigare obligatoriska vaccineringen i Sverige numera är avskaffad.


Förskolebarn kan ha smittats av TBC
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1264598
På en förskola i Norsborg söder om Stockholm har sju barn kommit i direkt kontakt med tuberkulos, och de kan ha smittats. Det visar resultat efter att ett 50-tal barn testats sedan en anställd insjuknat i lungsjukdomen....


Fler prover för tbc behövs
http://www.sr.se/cgi-bin/stockholm/nyheter/artikel.asp?Artikel=1265139
Resultatet av proverna på barnen i Norsborg i Botkyrka som visade spår av tbc kan vara missvisande eftersom barnen var vaccinerade mot tuberkulos.
Det säger biträdande smittskyddsläkaren Ingela Berggren till Radio Stockholm. ...


Ökad risk med tbc-smitta i Sverige
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1275589
Tuberkulos kan bli lika dödligt i Sverige som i tredje världen. Det varnar fyra professorer och Smittskyddsinstitutets generaldirektör för på DN-debatt.
Experterna anser att det krävs ett nytt vaccin.
En svensk forskargrupp har redan kommit långt, men saknar ännu de 3-5 miljoner, som inledande kliniska studier kostar.


SIEMs kommentar: Det finns tydligen önskemål om anslag för att utveckla ett nytt TBC-vaccin (det gamla har ju visat sig värdelöst). Vad kan då vara mera bevekande än att upptäcka nya TBC-fall bland svenska barn. Exemplet säger emmellertid oavsiktligt en hel del om TBC-vaccineringens effekter och s k effektivitet.

Older TB vaccines 'work better'
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6442851.stm
Older versions of the BCG vaccine may be better at preventing cases of tuberculosis than more commonly used modern vaccines, say French scientists.


SIEMs kommentar:
Vad som inte nämns här är dock att dessa tidigare vacciner inte heller visat sig ha någon skyddseffekt. Men nyare vacciner är alltså sämre än de tidigare....

Mer mail om vacciner
Hej föräldrar

Utöver det Ulf har att säga och det som finns att tillgå på hans hemsida om vaccinationer, så finns det en utmärkt skrift som den antroposofiske barnläkaren Jackie Swartz har skrivit. Den heter "Vaccinationer - fördelar och nackdelar" och är en information till föräldrar och andra intresserade, beställes hos FALK - Föreningen för Antroposofisk Läkekonst på tel. nr. 08 - 551 719 00.
Den hade jag mycket som stöd av när min son var liten för nio år sedan och jag hade bestämt mig för att han inte skulle vaccineras. Nu tillhör jag en generation där alla är "fullvaccinerade" och där ett ifrågasättande av detta överhuvudtaget inte förekom eller ens tänktes. Mitt val att inte vaccinera min son var ändå inte svårt att ta, inte med tillgång till all den forskning och litteratur som finns. Sätter man sig in i vad vaccinering egentligen är så förstår man snart att det är "sjukt" att vaccinera sina barn i vårt samhälle. Det är läkemedelsföretagen som med sin makt över läkare och sjukvård använder dem för att skrämma oss att vaccinera våra barn. Deras skrämselpropaganda har endast till uppgift att göra oss rädda och få oss att fortsätta att använda deras dyra vacciner. Det handlar inte om hälsa och omtanke om våra barn, det handlar om makt och pengar, inget annat.
Gå inte in i någon diskussion med sjukvården omkring detta med vaccinationer. Det är ditt barn, du bestämmer om det ska vaccineras eller ej och du behöver inte stå till svars för detta. Det är respektlöst mot dig som förälder att ifrågasätta ditt beslut och försöka skuldsätta dig och göra dig osäker. BVC sköterskan är inte opartisk, hon är krasst sett köpt, minns det, av sjukvården som sitter i knäet på läkemedelsföretagen. Hon har inte tagit del av den alarmerande forskning mot vaccinationer som finns, därför är hennes information till dig färgad och skev. Gå INTE i diskussion med henne, för din egen skull, du behöver inte förklara dig.

Lycka till ni alla "motsträviga" och "ansvarslösa" föräldrar som ifrågasätter vaccinationer!


De bästa hälsningar / En Mamma

---------------

Ja ni. Så här är det…

Man skall vaccinera sina barn och man skall gå å bvc minst en i sin hemkommun välja vanlig skola och vara tacksam….. Jag har själv 5 barn och jag har gått över alla gränser, vaccinera inte…… åker till Vidarkliniken i Järna när någon i familjen blir sjuk…..fast jag bor i Enköping…och nu har jag valt bort kommunal skola också.

Stackars kommunen.
Kämpa på kära vänner det är dina barn och ditt ansvar. Jag har hundar också som inte heller får vacciner om jag inte skall tävla, men då är de i vad jag kallar mogen ålder.

Cecilia Westin Hamilton

------------
Hej!

Har tagit del av KMR filmer och lite av Er hemsida.

Mina observationer:

1. Allt krigande (mot) skapar ny motkrafter, inte fel eller rätt, men väldigt stort skapande av livsupplevelser eller konsekvenser, helt ok om det är medvetet.

2. Inget så kallat kvacksalveri oavsett av socialstyrelsen eller av annan så kallad aktoritär institution utnämnd och legitimerad person botar. Vi kan däremot lindra, trösta och stimulera till att stå ut i inkarnationens prövningar, på återresan mot aktualitet GUD/LJUS. "Gudarna hava gömt ehuru underbart det är att lämna den fyssiska kroppen, för semester/diskarnerat tillstånd, för att jordmännsksan skola stå ut med jordelivet".

3. Den somatiska vården eller någon annan vårdform, kan inte bevisa orsaker. Hur skall vi kunna bevisa att tanken skapar sjukdomarna. Om vi vore vår nästa närmast skulle inge sjukdomar kunna existera. Enkelhet ÄR genialitet.

4. Orsaken till alla tillstånd vi "får" uppleva, i den större kroppen mellankosmiska grovfysiska nivå, är betingat av avsiktligt begränsad förmåga att tänka, vara i hjärtat och ha tillit. Därför skapar vi i tanken tillstånd som är mer eller mindre smärtsamma samtidigt som smärtan är det mått som lyckan mäts med.

Därmed inte sagt att vi inte skall verka för det goda. Men vi behöver medvetandegöra HUR vi kan göra det och VARFÖR. När vi blir tillräckligt många som lämnar in och presenterar förslag, envist liksom den ständigt fallande droppen kommer vi att få det som vi vill ha det, tids nog. Och tid kommer ny hela tiden och livet är evigt.

Kram Bo

www.lovedepartment.com
Bo Wennström
Kårv 13, 97631 Luleå
070 600 86 33
wennstrombo@hotmail.comMailat: Vårt behov av tröst 

Här kommer en fråga till dig och dina läsare. Vi väntar vårt första barn i månadsskiftet april/maj och har efter plastdebatten börjat undra om det finns alternativ till vanliga nappar. Min pappa, som är kemist, mailade följande;  "Potentiella risker kan finnas med mjukgörare och andra eventuella tillsatser.  "En bra start är att undersöka om det finns nappar av olika plaster på marknaden.  Jag skulle tro att PVC är den dominerande plasten och då finns mjukgörare och andra tillsatser. En polymer utan tillsatser är alltså att föredra, men om det är tekniskt möjligt för en mjuk napp vet jag inte."

Så nu lägger jag lite hopp till att din vaccinmedvetna skara av läsare kanske vet några bra alternativ. Kanske också ska säga att anledningen till att vi inte bara väljer att strunta i napp är att min lärare i kraniosakrala tekniker menar att nappsugandet är väldigt bra för att aktivera rörelsen i kraniets ben och hinnor.

Mvh Anja Svanberg

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni