Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006  Augusti 2006  September 2006    oktober 2006   November 2006    December 2006

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Januari 2007


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns på t ex  http//www.alternativtorget.se/Bibliotek för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!


Ren lögn, förbannad lögn och  statistik.


Det är närmast en självklarhet i den offentliga debatten att sjukvård ska bedrivas enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, även om den närmast berörde kan ha en annan uppfattning.. När man någon gång får tillfälle att fråga varför inte även den enskildes andra livsavgörande beslut - om äktenskap, utbildning, bosättningsort, bostad osv - ska avgöras av dem som bättre vet och på vetenskaplig grund, blir svaret alltid mycket svävande.

Det officiella argumentet är att man ska välja den ”bästa” behandlingen, och det är bara vetenskapsmän som vet vad som är bäst. Ett sådant argument låter sig lätt ifrågasättas, av en mångfald skäl: Vad vetenskapsmannen - om det nu vore sådana vi hade att göra med i vården - i bästa fall kan veta är hur det tidigare gått för andra patienter som utsatts för det ena eller andra, inte hur det kommer att gå för just den patient som de nu har inför ögonen.

En verklig vetenskapsman vet nämligen skillnad mellan deskriptiva studier och  prognoser i enskilda fall. Han känner också de logiska och kunskapsmässiga luckor som döljer sig i t ex att personer med olika genetisk bakgrund reagerar helt olika på samma behandling, och att många genetiska faktorer av betydelse är helt okända. Vetenskapsmannen vet också att de flesta har en unik kombination av styrkor och svagheter, som lätt ställer dem utanför varje på förhand konstruerad jämförelsegrupp: (Ja, det är möjligt att Andersson har prostatacancer, men han har samtidigt ett svagt hjärta och ständig förstoppning - vad säger statistiken om dessa patienter....?)

Att i det kunskapsläget pracka på någon potentiellt skadliga behandlingar,  i kraft av ett påstått men obefintligt bättre vetande är inte vetenskap, utan scharlataneri. ( Minns att begreppet kvacksalvare (Queckselber = kvicksilver) härrör från den tid då den officiella läkarvetenskapen behandlade sina patienter med kvicksilversalvor!)

Nu är det inte vetenskapsmän vi har att göra med inom vården. Därför låtsas de inte om de hisnande luckorna i sitt påstådda vetande, utan ser som sin uppgift att - i brist på konkurrens från kyrkans män - företräda Vår Herre själv på denna jord, genom att göra bindande utsagot om vem som ska leva och vem som kommer att dö, och naturligtvis även om vem som kommer att tillfriskna på vilket sätt - samt vem som icke kommer att göra det. Alltsom oftast lyckas man med självuppfyllande (oftast negativa) profetior - men då mer i kraft av sina maktmedel än av överlägsen kunskap.

Men även om nu medicinen vore vetenskaplig - och alltså besitta en överlägsen kunskap om vilka medel som når vilka mål - så återstår frågan om målet: för behandlingen: Eftersträvar vi för patientens del t ex

- maximal livslängd?
- maximal livskvalitet och välmående under sitt återstående liv?
- optimala och normala ”provsvar” utifrån medicinska standards?

Naturligtvis önskar vi kanske att dessa mål skulle sammanfalla, men så är det långt i från alltid i den medicinska vardagen. Rätt ofta får man välja. Frågan är bara vem som väljer och när valet sker. Den som deltagit i eller bevittnat medicinska beslut vet att just sådana beslut vanligen serveras patienten i lagom och styckvisa doser så att denne först långt i efterhand förstår vad det egentligen handlat om.

Så kan från början rätt välmående människor utsättas för kraftfulla ingrepp i påstått syfte att maximera deras livslängd och normalisera cellproverna - för att de ett tag senare, stympade och förgiftade överlämnas till den palliativa vården som ska se till att deras återstående liv ”blir så smärtfritt och värdigt som möjligt”. Det paradoxala ligger i att varje enskilt beslut i denna karriär från frisk till döende kroniker fattas med ledning av ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, efterhand som målsättningen med vården förändrats.

Vad som ”är bäst” kan nog bara patienten avgöra, och han bör rimligen få göra det så tidigt i karrirären som möjligt, Men där möts han mest av skönmålningar och schablonbilder, först efterhand och många smärtsamma turer senare, kan sanningen gå upp för honom: att inga säkra sanningar eller garantier fanns, och att det påstådda vetandet var tunt som spindelväv.

Om medicinen vore vad den utger sig för att vara - dvs vetenskaplig - borde den kunna ge oss ett statistiskt hum om våra utsikter - uttryckt i t ex procentsiffror. Vissa sådana siffror kan vi också vaska fram ur det medicinska informationsflödet, i själva verket tycks allt fler medicinska beslut gruindas på i stort sett enbart sådant statistiskt material. Varje trixande och varje fint i denna statistik öppnar alltså en avgrund av manipulationsmöjligheter - och det utnyttjas ständigt. När vi t ex vaccineras, medicineras mot högt blodtryck eller höga kolesterolvärden, när vi våndas över cellprover eller PSA-test, mammografiresultat eller utsätts för behandling med anledning av sådana prover osv så handlar det uteslutande om statistiska överväganden, där vi själva saknar varje möjlighet att själva värdera eller bedöma värdet av behandlingen, eftersom vi inte i våra kroppar erfarit det minsta lidande som kunnat lindras med dessa åtgärder.  En

Vi saknar denna möjlighet inte därför att vi är dumma i huvudet, utan för att vi berövats vår naturgivna beslutanderätt över vår kropp för att underkastas budet om ”vetenskaplighet”. Vi saknar denna möjlighet därför att den sk vetenskapen aktivt odlar en selektiv okunskap om självläkning och andra metoder utanför dess eget herravälde, och på så sätt för sådana alternativ ut ur beslutssituationen. Det val som vi väntas göra är därför alltid väl tillrättalagt, och många möjligheter är på förhand okända och uteslutna. Vi berövas denna möjlighet genom av medicinens konstruerad tidspress och ångestskapande budskap, för att vårt kritiska intellekt helt ska lamslås.

I praktiken fattar de flesta av oss också sina medicinska beslut enbart av auktoritetstro. Men när denna auktoritetstro ifrågasätts, när någon gång denna föregivna auktoritet granskas, visar det sig att logisk och verklighetsbaserad grund för den saknas. Medicinens kunskapsuppbyggnad styrs av läkemedelsföretagens profitintressen och patentstrategier, personer med en fot i industrin och den andra i forskningsvärlden avgör vilken information som får spridas och vilken som får dödskallestämpel. Vår auktoritetstro grundas främst på vår egen namnlösa rädsla och oro, vårt behov av att hålla nån i handen när åskan går, känslor som effektivt exploateras.

Och där ser vi skälet till att medicinens överstepräster ha som främsta uppgift inte att lugna och trösta - utan att med dubbel tunga sprida än mer rädsla och oro. Ty det är den jordmån i vilken auktoritetstron växer och frodas.

Eftersom så stor del av medicinens auktoritetsanspråk, vår egen auktoritetstro, och lagstiftarnas påbud grundas på statistiska argument (”vi vet bäst och därför ska du göra som vi säger!”) kan det vara intressant att jämföra med några andra områden, där vårt handlande rakt emot statistikens bud inte bara accepteras utan också högeligen och offentligen uppmuntras:

Svenska Spel, Bingolotto, statliga casinon och andra delar av det svenska kulturlivet baseras helt på vår enskilda rätt att handla oförnuftigt och ruinera oss -  mot överlägset säkerställd statistisk kunskap. Det enda säkra med V75 är att vi i genomsnitt förlorar ungefär 30% av det vi satsar, varvid staten agerar som ockrare och profitör på vår eventuella ansvarslöshet. Boxning, fotboll och ridning tillhört de statistiskt sett farligaste fritidssysslor vi kan ägna oss åt. Likväl anses vi ha full mänsklig rättighet att ägna oss åt detta, i åtskilliga sammanhang med statligt eller kommunalt stöd och uppbackning av massmedia. PPM och andra delar av det samhälleligt organiserade pensionssystemet har också full tilltro dels till vår individuella kunskap om internationella ekonomiska förhållanden, och låter oss själva plikta med vår trygghet på äldre dar, om vår bedömningsförmåga skulle mankera.  Vi får gärna ruinera oss och vår familj, och skylla oss själva bäst vi kan, bara vi på detta sätt  fyller statskassan,  men gud hjälpe den som utan tillstånd söker pimpla Resium mot sina gallstensbesvär.

Den medicinska diktaturen och vår bristande valfrihet kan därför inte bero  på lagstiftarnas konsekventa strävan att skydda den enskildes välgång. Det som ska skyddas är uppenbarligen helt andra intressen.

Trädet januari 2006

Ulf BrånellHej!   Har just pratat med min svägerska och hon berättade om denna sida, som jag tycker borde ligga på allas startsida på internet=)

Jo jag skulle vilja berätta för dig att så lustigt när jag och min mor ringde till dom som gör vaccinationer glatsmitso äh komer ej ihåg vad dom heter, men iaf så ringde vi för att fråga vad den innehåller och varför man i så fall ska utsätta sitt barn för detta.
Det första dom frågade om vi var privatperson el, vad vi ringde ifrån, hon blev mycket nervös upplevde jag. samt att det var INGEN som kunde hjälpa oss med vad vaccinationerna innehöll, jag menar för mig står det på grekiska alla former mm så jag ville ha det förklarat för mig. Men det kunde dom inte.

PINSAMT måste jag ju säga ! Att dom inte själva vet vad dom jobbar med.

Men så till ett annat samtal var till Läkemedelsverket, hade min mor ett mycket långt samtal med en man där på läkemedelsverket. Och kortfattat då så garanterar dom absolut inte att man inte kan få sjukdommen även om man tagit vaccinationen SAMT att dom garanterar inte heller att vaccinationen är ofarlig.

Så hur bra låter detta hur ska han kunnaargumentera För att jag ska vaccinera mitt barn- kommer aldrig på frågan, bara att höra ordet formaldehyd som är livsfarligt att andas in JO ska jag spruta in det i mitt barns kropp, äh det låter ju sinnessjukt.

Tycker att fler föräldrar och även alla andra ska vakna upp å se!

Måste bara berätta att det är ju lustigt att just mitt barn som inte är vaccinerat är friskast av alla barn som gick i min mammagrupp och i kompiskretsen som har barn. =)

Tack för mig!

MVH upprörd över att det finns folk som inte lyssnar å bara proppar i deras barn mediciner för att det "SKA" vara bra!

 

The Saga Continues....
 
<>Lisa Blakemore Brown, British psychologist and outspoken critic of officials in the British government
for their failure to address the autism disaster and the massive cover-up of the vaccine scandal
continues to come under attack.  Government officials have harassed her endlessly for her work.
Allegations against her continue to mount.  It is a shocking example of attacking the messenger
when her message is one of corruption, collusion, and cover-up at the highest levels.  Charges of
professional misconduct are intended to keep her and anyone else so inclined in Britain in line, marching
to the official claims of the government.  
 
At issue here are individual rights.  Lisa's hearings are not open to the public, something characteristic of fascism, not democracy.  The government's persistence against Lisa only adds credibility to her claims.  If she were making baseless charges,
no one would pay any attention.  Because the evidence on her side grows daily, she is being silenced. 
 
 See links:

http://nhsexposedblog.blogspot.com/search/label/Lisa%20Blakemore%20Brown
http://clinpsyc.blogspot.com/2007/01/blakemore-brown-case-part-one.html
http://scientific-misconduct.blogspot.com/search/label/lisa
 
 
<>Tidig diagnos minskar inte risken att dö i njurcancer - men det gör fet fisk !

Under studieperioden 1983-2002...trots tidig upptäckt och behandling minskade inte antalet dödsfall - de ökade i stället från 1,2 till 3,2 dösfall i njurcancer / 100 000 personer.
....
Forskarna fann, efter justering för viktiga bakgrundsfaktorer, att de kvinnor som åt en portion fet fisk i veckan löpte 44 procent mindre risk att drabbas av renalcellskardnom, jämfört med de kvinnor som inte åt fisk lika ofta. Två portioner fet fisk i veckan minskade cancerrisken med 74 procent.
Konsumtion av mager fisk och skaldjur minskade inte risken att drabbas av njurcancer.
Studien ger enligt forskarna stöd för hypotesen att fettsyror och D-vitamin, som det finns gott om i fet fisk, har en skyddande effekt.

Journal of the National Cancer Institute 2006; 98: 1331-1334, Jama 2006; 296: 1371-1376 citerat ur Dagens Medicin

Stark världsekonomi ger inga jobb
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=609981
Trots den starka ekonomiska tillväxten i världen har inte arbetslösheten minskat och de som tjänar mindre än 15 kronor om dagen har inte blivit färre. Fler människor än någonsin tidigare hade jobb förra året, men antalet nya arbetstillfällen motsvarade ändå inte befolkningsökningen, rapporterar FN:s arbetsorganisation ILO:s årliga statistik. RESULTATET blev att antalet arbetslösa var rekordhögt, 195 miljoner människor.

Oron växer hos boende i hyresrätter
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1163720
Oron ökar bland unga Stockholmare som vill fortsätta bo i en hyreslägenhet. Kommunala hyresrätter är åter på väg att omvandlas till bostadsrätter, och de 185 000 som står i bostadskön får då allt färre lägenheter att köa till.


SIEMs kommentar: Alliansregeringens s k socialpolitik vilar på  konsten att skjuta sig i båda fötterna samtidigt. Vi kan redan skönja hur arbetslöshetsförsäkringen skjuts i sank och allt fler avgiftsbetalare lämnar skutan, varefter regeringen kommer att få välja mellan en helt skattefinansierad försäkring och ett helt obefintligt skydd mot arbetslöshet, vilket i sin tur skulle utgöra en total bromskloss vid allt förändringsarbete inom företagen - och därmed nya ”hot mot jobben”. I slutet av denna återvändsgränd  måste väljare, som lovats stora skattesänkningar, övertygas om att skattevägen finansiera en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Ska bli intressant att se hur detta ska gå till.

Och samtidigt som nu kraven på de arbetslösa ökar att flytta dit jobben finns, så omvandlar man bostadsbeståndet på dessa orter så att det blir omöjligt för en vanlig arbetare att skaffa en anständig bostad där han kan få arbete.

Tanken att ekonomisk tillväxt och förmögenhetstillväxt bland de besuttna med automatik skulle leda till ökad sysselsättning slaktas också allt oftare i forskning och media.

Fiaskot är hotande. Återstår en uråldrig politisk strategi: att plundra och dela ut statskassan till sina vänner, för att hålla sig kvar vid makten ett tag till. Det går ett tag, se på t ex  Jeltsin- och   Bush-regimerna.   De s k demokratin har ännu inte hittat nåt sätt att skydda sig mot lycksökare på högsta nivå.

Akupunktur mot Parkinsons?
http://www.forskning.no/Artikler/2007/januar/1169632681.16
En studie på mus viser at akupunktur kan ha en gunstig effekt på dopaminnivået i hjernen, men mekanismen bak en slik effekt er fortsatt ikke kjent.

Alzheimer-vaccin som plåster eller hudkräm?
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6286689.stm

Folsyra förbättrar minne och hjärnkraft
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=607815
Ett tillskott av folsyra kan bättra på minnes- och hjärnkapaciteten hos medelålders och äldre människor. Slutsatsen dras i en holländsk studie publicerad i medicintidskriften Lancet.
 
DE NYA RÖNEN GER ytterligare näring till den pågående debatten i Sverige och andra länder om B-vitaminet folsyrans fördelar respektive nackdelar. Framför allt gäller det frågan om man ska berika mjöl eller andra livsmedel med folsyra...

SIEMs kommentar: För- och nackdelar var det ja. Ett gott minne bland de äldre är ju inget att sträva efter, precis. De kan ju komma ihåg både vallöften och pensionsöverenskommelser, för att inte tala om vad som hände med de som utsattes för de första Alzheimers-vaccinerna. Undra på att man måste vara försikt med folsyran.

Nervgift kan rädda skog för miljarder
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=609467
Det kan bli nödvändigt med besprutning med nervgift i skogen för att stoppa spridningen av granbarkborren efter stormarna. Det menar Skogsstyrelsen, som just nu arbetar fram rekommendationer till skogsägarna...


SIEMs kommentar: Argumenten för ökad förgiftning av folk och natur sinar aldrig. Att möjligen förödelsen i stormarnas spår mer beror på moderna skogsbruksmetoder - och därmed sämre virke och grundare rotsystem - diskuteras sällan. I stället blir detta nya argument för att vräka ut än mer gifter i naturen - med mera Parkinson och Alzheimer i sikte. Förhoppningsvis kommer demensen som en befriare, så man slipper inse vad man ställt till.

Kommuner får över en miljard till de äldre
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1158838
Drygt en miljard satsas på äldrevården. Bättre mat och enklare att få träffa en läkare är några av de satsningar som regeringen vill göra för att förbättra för de äldre. Förslaget presenterades av äldreomsorgsminister Maria Larsson på måndagen.

SIEMs kommentar: Vem kan invända mot att de äldre får bättre mat? Men de äter redan i genomsnitt nio mediciner var, så att man inte ens kan skilja mellan s k sjukdom och biverkningar, så de får väl inte ner så mycket mera. Sanera medicinerna och avskaffa den kemiska ättestupan så finns det mycket pengar och utrymme till god mat! Läkarna kan med fördel hålla sig till TV-skärmen, då kan man åtminstone dra ut sladden.

Läkare gör TV-reklam mot Läkarförbundets regler
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&Artikel=1157265
Läkare gör reklam för läkemedel i flera reklamfilmer på TV just nu. Men det strider mot Läkarförbundets etiska regler, och på förbundet är man orolig för att läkarkårens trovärdighet kan skadas....

http://www.dagensmedicin.se//ledare/2007/01/23/bra-ide-att-lata-staten-be/index.xml
Läkaren Ulrika Frosteman har spelat in en reklamfilm för Bamyl. För det får hon kritik av Läkarförbundets etik- och ansvarsråd. Till medietidningen Dagens Media säger hon att "det var ingen som berättade att det var förbjudet".
Dagens Media: " Hur gick det till när du fick erbjudandet att delta i reklamfilmen?"
Ulrika Frosteman: " De tyckte att jag var snygg och frågade mig om jag ville vara med i deras reklamfilm, jag tyckte det var en kul grej."
Ha litet kul och stå i centrum några minuter - i stället för att värna förtroende och tillit. Är detta reality-showernas intåg i sjukvården?


SIEMS kommentar: Att skrået som kollektiv och alla dess institutioner prånglar ut gifter är inget att bekymra sig om, inte heller att hundratals personer dör av värktabletter årligen. Men skulle en enskild läkare ta upp tävlan med Iprenknodden , då j-r. Det framgångsrika receptet heter tydligen ”höras men inte synas”.

Vart tog fågelinfluensan vägen?
http://www.norran.se/sektion_c.php?id=760197&avdelning_1=102&avdelning_2=0
Stockholm (TT)
För bara nio månader sedan rådde hysteri i Sverige över att det fruktade fågelviruset H5N1 upptäckts i landet. Men när inga fler döda fåglar hittades blev det knäpptyst. Nu har viruset nästan glömts bort. Vart tog det egentligen vägen?

För dem som följt utvecklingen kanske frågan verkar märklig. Utbrott bland tamfåglar sker oavbrutet i flera länder i Ostasien och Afrika.

Men hysterin i Europa orsakades av dödsfall bland vilda fåglar – och på den punkten har något hänt. Sedan i våras har nästan inga fall noterats bland vilda fåglar, vare sig i Europa, Afrika eller Asien. Så frågan kvarstår. Har viruset dött ut bland de vilda fåglarna?


Sjukskrivningarna minskar i Sverige
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1154481
Sjukskrivningarna minskar och förra året minskade det så kallade ohälsotalet mer än något år sedan mitten av 90-talet. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en tolvmånadersperiod.


SIEMs kommentar: Uppenbarligen har  karensdagar, sänkta ersättningar och tätare fuskkontroller gynnat hälsan hos både människor och djur!  Att mynta ett begrepp som "ohälsotal" för att ange frånvarodagar med ersättning från Försäkringskassan  är fullt i klass med Orwells nyspråk.  På motsvarande sätt kommer man snart att  utradera den svenska fattigdomen genom att dra in socialbidragen. 

Betablockerare på väg ut ur marknaden?
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/utskrift/0,3258,714863,00.html
.... Slutsatsen blev att risken för stroke är 16 procent högre för betablockerare än för andra mediciner mot högt blodtryck; vätskedrivande preparat, så kallade ACE-hämmare och kalciumhämmare. Dödligheten av alla orsaker är tre procent högre.  När atenolol studerades separat visade sig att strokerisken var 26 procent högre än för andra läkemedel....

Musiker medicinerar mot stressen
http://hd.se/noje/2004/10/26/musiker_medicinerar_mot_stressen/
Många orkestermusiker tar betablockerare för att kunna hantera nervositet i jobbet. I en Malmöstudie sa sig hela 40 procent av orkestermusikerna lida av stressrelaterade problem som rampfeber. Nu menar många att den psykosociala miljön på landets musikinstitutioner och utbildningar måste bli bättre.

Henriks kommentar: just nu i p2 (p2 musik på internet) ett program om hur fantastiskt betablockerare fungerar mot nervositet för människor...fin marknadsföring för den som säljer betablockerare... som ju inte visat sig vara någon höjdare (...) mot högt blodtryck...men nervösa är ju de flesta lite då och då... speciellt vid någon form av prestation...

Professor i Klinisk Farmakologi intervjuas...inga faror om inte har någon kontraindikation... svårt få överdoseringseffekt...mycket beskedligt medel...

Stopp - dina piller kan ge näringsbrist

http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,189844,00.html
BIVERKNINGAR och näringsbrist kan du få om du äter mycket av viss medicin.
...Om du ätit betablockerare under längre tid kan du få brist på enzymet Q10...Brist på Q10 kan försvaga ditt hjärta. Q10 förstärker ditt immunförsvar.

SIEMS kommentar: En av de enkla teser SIEM fört fram under många år är att förgiftning och näringsbrist är två sidor av samma mynt. En annan av våra teser är att kemiska läkemedel är att se som gifter. Alltså leder de till näringsbrist. Självklart hävdar en stor del av det medicinska etablissemanget att näringstillskott är meningslösa. ( Se t ex http://www.klokast.se/Nyhet/Maj03.html ) De kan ju i värsta fall motverka folkförgiftningen. V S B
Ibland slinker snuttar av sanningen med t o m i kvällspressen. Men de dementeras i nästa lösnummer av en blålögn.

Tobaksbolagen har ökat nikotinnivån i cigaretterna.
http://www.realtid.se/ArticlePages/200701/18/20070118162050_Realtid694/20070118162050_Realtid694.dbp.asp

...Nikotinhalten i cigaretter har ökat med 11 procent på åtta år, något som gör dem mer beroende- framkallande. Det visar en undersökning från Harvard. Tobaksbolagen menar dock att det är en slump....Men forskarna på Harvard har nu lyckats visa hur cigarettillverkarna både ökat koncentrationen av nikotin i tobaken och förändrat designen på cigaretterna så att antalet bloss per cigarett ökat.
------
Trodde du Statens Laboratorium var Statens? Glöm det!

http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_7369464.asp
http://www.nyteknik.se/art/48045
http://biotech.idg.se/2.1763/1.90887

I dessa notiser visas hur Statens Bakteriologiska Laboratoriums vaccin-tillverkning privatiserades för sju år sedan, och sedan dess varit föremål för olika mer eller mindre spekulativa vidareförsäljningar, senast nu till ett holländskt vaccinföretag. Kraven på framtida vinster ökar naturligtvis för varje försäljning - och därmed naturligtvis behoven av nya profitabla sjukdomar och vaccineringsobjekt. En tydligare illustration till den under senare år växande vaccineringshysterin i media och debatt är svårt att ge : Låt oss bygga nya vaccinfabriker åt obefintliga sjukdomar, och förgifta våra barn på det att lönsamheten måtte växa.

Mönstret från Sovjetunionens sönderfall då några företagsamma herrar med goda förbindelser lade beslag på en stor del av de företag som ”privatiserades” känns igen.  Nästa steg i privatiseringarna blir nog att sälja ut Skatteverket. Det har god intjäningsförmåga och borde kunna ge sköna slantar vid utförsäljning.


SBL Vaccin föreslås få bygga dyr vaccinfabrik
http://www.dagensmedicin.se//nyheter/2007/01/16/sbl-vaccin-foreslas-fa-byg/index.xml
SBL Vaccin bör få regeringens uppdrag att undersöka möjligheterna att bygga en svensk vaccinfabrik för att möta pandemihotet.Det föreslår regeringens förhandlare Lars Rekke.
Om någon ska tillverka influensavaccin i Sverige så är det SBL Vaccin, anser regeringens förhandlare.
...

SIEMs kommentar:
En skandal i skandalen är som synes att det numera privatiserade mulitnationella SBL fortfarande får verka under det av Staten inarbetade firmanamnet. Märk t ex formuleringar som ”svensk vaccinfabrik ”, ”SBL Vaccin – det enda företag som tillverkar och marknadsför vacciner i Sverige – vill gärna bygga en sådan fabrik i anslutning till sin anläggning i Solna norr om Stockholm.” Varför det tycks vara centralt att den framtida vaccinfabriken måste vara ”svensk” har varit en gåta, sedan tanken en gång framfördes av förre ministern Morgan Johansson. Uppenbarligen har dock SBL fortfarande goda kontakter med makthavarna, efter sin statliga tid.

Snart kan alla barn vaccineras mot pneumokocker


Alla små barn ska vaccineras mot pneumokocker. Det föreslår Smittskyddsinstitutet efter en ny bedömning av referensgruppen för vaccinationsfrågor, Refvac.

Smittskyddsinstitutet föreslår att vaccination mot pneumokocker införs i Sverige för barn vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Förslaget gäller så kallat 7~valent vaccin, ett vaccin som skyddar mot sju olika typer av pneumokockbakterier. ... Om vaccinationen införs beräknas den kosta 500 kronor per dos.

- I klartext betyder det att landstingen fördubblar sin kostnad för vaccinationsprogrammet, säger Ragnar Norrby, generaldirektör för Smittskyddsinstitutet och ordförande i Refvac.

Kostnaden förväntas dock vägas upp av hälsoekonomiska vinster, bland annat på grund av att risken för att vuxna drabbas av pneumokockinfektioner minskar. Det beror på att friska barn kan bära på bakterierna utan att bli sjuka, men sprida dem till vuxna som då insjuknar. Pneumokocker kan orsaka lunginflammation, blodförgiftning, hjärnhinneinflammation och öron infektion. ...


DM september 2006

SIEMs kommentar: Vaccinernas effektivitet och säkerhet är fortfarande obevisad. Vad som är bevisat är att vi förgiftar barnen av ekonomiska skäl och för de vuxnas skull. Undrar vad de kommer att göra med oss äldre när de själva blir vuxna.

Bra idé att låta staten betala nya vacciner
http://www.dagensmedicin.se//ledare/2007/01/23/bra-ide-att-lata-staten-be/index.xml
I förra veckans Dagens Medicin förklarade Ragnar Norrby , Smittskyddsinstitutets generaldirektör, att det är en bra idé att låta staten ta kostnaderna för de nya vaccinerna och att en överenskommelse måste träffas om finansieringen mellan stat, landsting och kommuner:
"Om inte, finns risken att introduktionen av nya effektiva vacciner blir försenad på grund av frågor kring vem som ska betala vad", sade Ragnar Norrby.
...


Roche kontaktar arbetsplatser för att få fler köpare av vaccin
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2007/01/23/manga-foretag-vill-skaffa-/index.xml
Läkemedelsföretaget Roche kontaktar företag för att föreläsa om pandemihotet °© för att på så sätt marknadsföra det antivirala läkemedlet Tamiflu.
I oktober förra året hade Länsförsäkringar en krisledningsövning. ...
Och efter mötet var i alla fall Agneta Syrén övertygad.
°© Att en pandemi är ett reellt hot °© det förstod man, säger hon.
Länsförsäkringar började undersöka möjligheterna att köpa in och lagra Tamiflu för sina 5 400 anställda, men insåg snart att det skulle bli mycket komplicerat.
°© Jag tror att många företag är intresserade av att köpa in Tamiflu i förebyggande syfte. Men precis som vi blir de avskräckta av de regler som gäller i dag, säger Agneta Syrén.
Men Roche kontaktar även företag på egen hand för att prata om en eventuell pandemi.
...Andra företag som vill lagra Tamiflu är Tetra Pak, den europeiska finanskoncernen Catella och bankkoncernen HSBC .
....Många företag vill skaffa ett eget lager av Tamiflu

°© Om företagen sedan är villiga att gå igenom den processen, som är viktig ur kvalitetssäkringssynpunkt, för ett läkemedel med ganska måttlig effekt är en annan sak.
Roche är av en annan åsikt och har begärt att få träffa folkhälsominister Maria Larsson (kd) för att få till stånd en ändring av dagens regelsystem, något som Anders Tegnell inte tycker behövs.


SIEMs kommentar: Det är inte svårt att följa hur den alltmer privatiserade vaccinmarknaden utvecklar sina marknadsstrategier. Minns presidentvalet med Nixon-bilden ”Skulle du köpa en begagnad bil av denne man?”!

Varför influensan kommer om vintern
http://www.rense.com/general74/fluca.htm
I denna artikel avslöjas den genant enkla förklaringen till influensaepidemierna på norra halvklotet, en förklaring som skulle kunna ruinera SBL Vaccin och en del andra aktörer i vaccinbranschen. Undra på att detta tigs ihjäl i de massmedia som lever på läkemedelsindustrins annonser.

Varför sk vetenskapliga C-vitaminstudier ger förfalskade resultat
http://www.newmediaexplorer.org/chris/2005/07/24/all_vitamin_ccommon_cold_studies_conducted_over_the_past_60_years_are_flawed.htm

Vaccinera dig mot allergi – utan spruta
http://www.aftonbladet.se/vss/rss/story/0,2789,976644,00.html
Första pollenvaccinet i tablettform är här

Henriks kommentar: det ser onekligen ut som att branschen försöker utvidga vaccinbegreppet till att gälla allt möjligt... skulle inte förvåna mig om det är för att ge lite högre"trovärdighet", "rumsrenhet" till ordet vaccin på längre sikt... det står förstås överhuvudtaget ingenting om hur det här "vaccinet" fungerar... inte för att jag vet om detta fungerar, men det känns ändå alltför slumpartat att ... vet väl troligen inte läkemedelsverket heller... :-) inte minst eftersom alla tog "vanlig" medicin samtidigt, alltså placebo + medicin jämfört med medicin + medicin... gäller att fortsätta aktivt urholka placebobegreppet ... och därmed i vanlig ordning endast relativa förändringar och inga absoluta...

SJ vill spreja bort virus
http://sydsvenskan.se/sverige/article210375.ece
Om SJ vinner den framtida tågtrafiken över Öresund kommer resenärerna att skyddas med desinfekterande sprayer mot att smittas av sjuka medpassagerare.

– Det handlar främst om att hindra spridningen av virus, säger Jeremy Long, Europachef för MTR Corporation, SJ:s Hongkongbaserade partner i budgivningen om Öresundstågen.

I Hongkong använder MTR redan idag desinfektionsmedel för att särskilt i influensatider se till så att inte tunnelbanevagnarna blir smitthärdar.


SIEMs kommentar: Vi har tidigare fört fram misstankarna om att de asiatiska luftvägsepidemierna till rätt stor del kan sättas i samband med de extrema luftföroreningarna i denna del av världen. Till dessa föroreningar hör det ymniga bruket av desinfektionsmedel. Kan man inte få flyttfåglarna att importera epidemierna hit, så får de väl ta tåget.
<>Om HPV-vaccinering

Denna amerikanska artikel ger korta och effeketiva argument mot den föreslagna HPV-vaccinering (mot livmoderhalscancer) som SIEM flera gånger aviserat och kritiserat:
- obevisad effekt
- obevisad säkerhet
- höga kostnader
- bättre alternativ finns

Bad Policy, Questionable Science
http://www.texaseagle.org/torch/NewTorch/2-2007Torch.pdf

By Dawn Richardson and Rebecca Rex

Two concerning bills filed in the Texas Legislature this session propose requiring the vaccination of 6th grade girls against the sexually transmitted virus HPV as a condition of attending school. Infection with the HPV virus is one of several risk factors associated with the development of cervical cancer. Not only is a mandate bad policy, the science is questionable.

While nobody would deny that cancer is a horrible disease, we have to be careful to not let the marketing of the fear of cancer by drug companies push us into blind acceptance without pulling back the covers and taking a closer look at the facts.

First of all, there is no proof that the HPV vaccine will prevent cervical cancer. 90% of women who contract the HPV virus clear it on their own. For these women, the vaccine offers NO benefit and only exposes them to risks. The incubation period for the virus is 20 years and the average age of women diagnosed with cervical cancer is 50 years old, but the vaccine was only tested for 4 years in 16-26 year olds. Considering that the vaccine manufacturer admits the duration of immunity from the vaccine is unknown, no claims to proof of cervical cancer prevention should be made.

Secondly, there are significant safety questions that seriously undermine any presumed benefit. Disclaimers printed on the manufacturer’s package insert state that the vaccine has not been tested for it's own ability to cause cancer, and the effect on a woman’s reproductive capacity is unknown. The FDA's Vaccine Adverse Events Reporting System has already received 82 reports of serious adverse events following HPV vaccination since its approval last June. Each girl receiving all three HPV vaccine doses will be directly injected with 675 mcg of aluminum. Preliminary research shows that mice injected with aluminum manifested symptoms associated with Parkinson's Disease, Lou Gehrig's Disease and Alzheimer's.

Finally, the high cost of this vaccine - about $450/person for the series or roughly $73 million to vaccinate Texas 6th grade girls only – brings home the point that we should be making policy choices that are most likely to achieve the greatest health benefits with the most efficient use of finite resources. The vaccine does nothing to address other significant cervical cancer risk factors like smoking, HIV or Chlamydia infection, diet/obesity, long-term use of oral contraceptives, multiple pregnancies, low socioeconomic status, age, family history, race/ethnicity, or a mother who took the hormonal drug DES.

Imagine what could be achieved if instead of funneling money directly to the drug companies for a questionable vaccine, the money was invested in proven measures like increasing education and outreach efforts to women who do not receive regular screening for cervical cancer and removing economic and cultural barriers for low-income and minority women to access all health services.

Often ineffective and cumbersome state vaccine exemptions are no guarantee to protect your daughter from this shot if these bills are passed.

-------------------------------------------------------------------------
Dawn Richardson and Rebecca Rex are co-founders of the organization Parents Requesting Open Vaccine Education, or PROVE. More information on HPV and other vaccines can be found at www.vaccineinfo.net.Har vi pengar till både en allmän HPV-vaccinering och rådgivning?
http://www.dagensmedicin.se//debatt/2007/01/23/har-vi-pengar-till-bade-en/index.xml
Läkemedelsbolagen har lyckats styra diskussionen till att enbart fokusera på vaccin mot cervixcancer. Man undviker att diskutera samband mellan HPV och sexuell livsstil, skriver Tanja Tydén, professor och barnmorska.....

Insänt: förbud mot låg intelligens????

Självfallet kan man inte genom lagstiftning förbjuda bort låg intelligens även fast vi svenskar verkar tro att bara man förbjuder något så kan ett problem lösas. Men visst vore det en tilltalande tanke med ett förbud mot att med rena lögner exploatera andras låga intelligens eller naivitet i kommersiellt syfte. Jag vet inte om det i grund och botten ofta korrumperade svenska juridiska systemet är resultatet av ren oärlighet eller låg intelligens. Ett juridiskt system som låter sig prostitueras och anpassas efter patetiska och fördummande desinformationskampanjer, som t ex den officiella versionen av HIV och AIDS, är om något ett ännu större brott mot det svenska folket än den korrumperade svenska sjukvården eftersom det i slutändan ändå är det juridiska systemet som överser och balanserar övriga samhällsfunktioner. Jag gissar att den nuvarande situationen har att göra med ”JURIDISK MUSIKALITET” – Man spelar alltså bara med, men spelar tyvärr falskare än en grupp förstaklassa!
re på sin första blockflöjtslektion.

Efter ett antal rättsliga processer mot ”HIV MÄN” och ”HIV KVINNOR” med utebliven smittoöverföring eller resulterande epidemier(trots medias ansträngningar att fortsätta med hiv desinformationen) så borde det inte längre behövas speciellt hög intelligens för att förstå att det nu är ”VETENSKAPLIGT BEVISAT” att ”HIV INFORMATIONEN” inte tål dagsljus. Att det fortfarande finns människor som går på Hiv Propagandan är tyvärr ett nytt Kollektivt Intellektuellt Lågvattenmärke och bevis på hur man verkligen lyckats skapa människor med total oförmåga att kunna tänka för sig själva.

Avsikten med ett fristående juridiskt system är att skydda individen och samhällets svaga mot övergrepp och våld och bör därför ej vara baserat eller starkt påverkbart av uppenbar desinformation i kommersiellt, politiskt, kulturellt eller religiöst syfte(ofta en kombination av dessa faktorer) från starkare ekonomiska intressen och krafter de ej förmår att skydda sig mot själva. Var finns den svenska polisens bedrägerirotel när den verkligen behövs???? Var finns bedrägeriåtalet mot de svenska dagstidningarna som fortsätter detta makabra desinformations skådespel???? Men visst är det lättare att åtala en tidningsredaktör för förtal av en scenaktör än att ta tag i den verkligt organiserade brottligheten. De som leder denna organiserade brottslighet sitter inte i fängelse för att de som namnet antyder är – just det, organiserade och tyvärr alla tagit med sig sina ”FALSKT KLINGANDE INSTRUMENT” för att spela med i samma ”ORKESTER”!!!

Jag föreslår härmed en ”PLATSANNONS” för en ”NY DIRIGENT” och ”NYA MUSIKER”.

Skulle det finnas plats för ett nytt politiskt parti i Sverige???? Mitt eget bidrag blir då ett namnförslag – SANERINGSPARTIET, vars främsta uppgift skulle vara att HÖJA DEN KOLLEKTIVA MEDVETENHETSNIVÅN. Dagens samhällssystem kallar jag en DESINFORMATIONSTYRANNI. Är vi mogna för att förändra detta????

Jag föreslår ULF BRÅNELL som författare eller medförfattare till en ny SJUKVÅRDSREFORM baserat på SVENSKA FOLKETS HÄLSO INTRESSEN och inte LÄKEMEDELSBOLAGENS EKONOMISKA INTRESSEN. Den sjukvårdsreformen skulle också kunna utgöra en viktig del av SANERINGSPARTIETS PARTIPROGRAM.

En SANNINGSKOMMISION efter Sydafrikansk modell tycker jag att vi klarar oss utan. Bättre att förlåta och gå framåt tillsammans. Det förringar dock ej på något vis allvarligheten av de brott som redan har begåtts mot mänskligheten.

Sten Grusberg


Ett annorlunda nyhetsbrev från Gunnar Lindgren (www.gunnarlindgren.com )

Innehåll:

1. Brev från Gunnar Adler Karlsson
2. Brev från Ulf Bergström
3. Brev från Elisabeth Avendano
4. Brev från Nils Tiberg
5. Artikel av Torbjörn Rydberg
6. Kampen mot den fettsnåla kosten och de gällande kostråden
7. Den fettsnåla kostens ohyggliga pris

SIEMs kommentar. Den förträfflige Gunnar Lindgrens nyhetsbrev brukar vara synnerligen läsvärda,. Denna gång är vi dock rätt undrande över några av de insända bidragen. Speglar de verkligen Gunnar Lindgrens egen linje?


Tack för en väl informerad site!

Jag är mamma med 2 barn. 6 år + en på 15 månader.
Jag har vaccinerat stora tjejen fram till det var dax med poliosprutan, då sa jag stopp. Också för att jag sökt kunskap kring skadorna.
Nu håller jag på att själv utbilda mig till terapuet så jag vet hur jag går in och behandlar eventuell sjukdom.( Och när jag väl är klar ska jag jobba bort de gifter som finns i henne.
Det kommer inte bli lätt. Vaccinet är ju tänkt att stanna för gott.
Jag vill inte att hon ska vara belastad med sånt. Hon lider bla av pälsallergi och astma.)

Och det vet min BVCsköterska, hon har full respekt för mitt tänk...vi har en öppen dialog.
Hon oroar sig mer för de som inte vill vaccinera, men som heller inte vet hur man ska behandla en ev sjukkdom.

NU tror jag att det är däri problemet ligger...att det är så många föräldrar som inte VET OM ALTERNATIVEN.....
Och väljer då istället den skolmedicinska vägen. Man har blivit pådyvlad om alla faror, och helt fråntagen egen vilja att TRO att det finn en annan väg som förälder.
Jag har hur mkt info som helst om olika skador hemma, men det VÄRSTA är nog ändå att jag vet vad chefsläkaren säger ( på ett av våra största sjukhus) om de sk skadorna.
..JO, DET ÄR ATT FARHÅGORNA STÄMMER.!!!
HAN SÄGER - "Man kan inte vara säker som förälder när man vaccinerar sitt barn, han kan inte ge garantier på att detINTE blir någon/några skador!!"
Detta är sant... Jag är såååå glad att jag tagit EGET beslut nu vad som är bra för mina barn!! Ingen J-L ska kunna ta det ifrån mig.

Min yngsta har inte fått något vaccin. Hon är den friskaste av alla i vår mammagrupp...
....
K- sprutan....varför MÅSTE man ha så bråttomt att ta den när barnet är nyfött, om det är friskt och förlossning utan komlikationer ...och barnet kan amma!

Det finns ju så mkt tarmbakterier från mamman som sätter igång barnets "system" och blodet kan börja koagulera. Är sprutan ett måste? Jag har sett o hört
hur den har gett biverkningar av olika slag.
När jag skulle föda sa jag nej till den. Dom tittade på mig som om jag inte var klok. DÅ FÖRST kom den lilla doktorn in....och hade hört rykten om tokan..
jag gav upp i övertalningen.....
Men jag är nyfiken, varför ska den tas när den inte behövs. Är det för att man HAR ALLTID GJORT SÅ?

HÄLSNINGAR // ALTERNATIVMAMMAN !


”Amfetaminbehandling” – att ersätta ett missbruk med ett annat

Finska forskare har i en nyligen publicerad artikel slagit stora hål i myterna om utskrivning av amfetamin till vuxna, till missbrukare och kriminella ”med ADHD”.

Alla de politiker och myndighetspersoner som går runt i den falska föreställningen att de amfetaminprojekt som pågår i Sverige på något sätt handlar om ”medicinsk behandling” bör läsa den finska studien.

Förhoppningsvis får de då klart för sig att amfetaminprojekten (som på Håga- och Norrtäljeanstalten [1]) egentligen handlar om att ersätta ett missbruk med ett annat – en fråga om legal langning av narkotika.

Den legala langningen av amfetamin till narkotikamissbrukare, i dåvarande Läkemedelsverkets regi, ledde till en katastrof på 1960-talet [2]. Alla amfetaminpreparat (som Ritalina) drogs in från marknaden och kunde efter det bara skrivas ut på speciell licens [3]. Nästan inga licenser beviljades.

Amfetaminpreparat (amfetamin och metylfenidat, som Ritalina och Concerta) är narkotikaklassade – de är starkt beroendeframkallande narkotika med hög missbrukspotential [4].

När psykiatriker och läkemedelsbolag i mitten av 90-talet ville skapa en ny marknad för amfetamin i Sverige måste de först lansera en ny ”sjukdom”. Det fick bli ”ADHD”. Efter det kunde man döpa om narkotikan till ”medicin”. Del av marknadsföringen har varit de talrika historierna de sista åren om alla vuxna som inte fått tillgång till ”effektiv behandling” i tid. För att stärka försäljningsargumenten har allt samlat socialt elände – förutom möjligtvis krig och miljöförstöring – av läkemedelsbolagens PR-avdelningar sagts bero på bristande ”medicinsk” behandling av ”ADHD-tillståndet”.

Kriminalitet och narkotikamissbruk är exempel på fenomen som biologiska psykiatriker anser bör förklaras som utslag av en medfödd obehandlad hjärnstörning (som ADHD påstås vara även om det inte finns några som helst objektiva tester för de påstådda defekterna; ADHD är en helt subjektiv diagnos - en fråga om åsikt).

Del av kampanjen har varit lanseringen av begreppet ”dubbeldiagnoser” – ett begrepp som florerat flitigt i media och som ger sken av någon form av högre vetande. Det ”dubbla” skulle exempelvis vara att narkotikamissbrukare också ”har ADHD”. I själva verket är begreppet i denna betydelse bara ett simpelt försök att rättfärdiga utskrivningen av amfetamin till missbrukare och kriminella. Man kan inte – om man ska följa internationella narkotikakonventioner och svensk narkotikalagstiftning – skriva ut starkt beroendeframkallande narkotika direkt till missbrukare. Man måste ta till ett mellanled, säga att man skriver ut det för att behandla personens ADHD (som påståtts leda till missbruk).

När psykiatrisamordnaren Anders Milton tillsammans med kända psykiatriker drog igång projekt för utskrivning av narkotika till missbrukare och kriminella (Håga & Norrtälje) – var det personer ”med ADHD” på dessa anstalter som skulle behandlas med droger, eller som det hette, med mediciner [1].

Men mitt i detta orwellianska överflöd av nyspråk – där saker förvandlas till sin motsats – kommer så en finsk studie om amfetaminbehandling.

Här är det inga omskrivningar, här är det rakt på sak. Det är som Helsingin Sanomat [5] skriver i sin internationella upplaga, en fråga om ”replacing one addiction with another” – att ersätta ett missbruk med ett annat.

Kanske beror det på den mer kärva och fåordiga finska ”nationalkaraktären”, kanske beror det på att läkemedelsbolagens PR-avdelningar är dåligt etablerade i Finland, men hur det än är – den här studien slår sönder hela den anrättning som svenska politiker svalt för att kunna godkänna legal langning av narkotika.

I studien, som för övrigt just publicerats i American Journal of Psychiatry [6], har amfetaminmissbrukare fått metylfenidat (kända preparatnamn Ritalina, Concerta). Inte oväntat fann man att de missbrukare som fick metylfenidat kunde minska sitt amfetaminmissbruk (jfr ”replacing one addiction with another”). Psykiatrikerna tyckte det var ett bra resultat att missbrukarna minskat sitt amfetaminintag med 6-33 %, och så att säga fyllt ut den vunna procentdelen med ett annat amfetaminpreparat, från en annan tillverkare; ett läkemedelsbolag.

När svenska psykiatriker propagerar för ”mediciner” som Ritalina och Concerta för ADHD låter det som i Socialstyrelsens bok ADHD hos barn och vuxna (s.195): det är ”viktigt att känna till att medicineringen med de doser som används inte ger någon euforisk upplevelse” och ”att behandling med centralstimulantia inte ökar risken för framtida missbruk av centralstimulantia” [7]. Eller som drogförespråkaren psykiatriker Johan Franck säger, när han vill försvara sin utskrivning av amfetamin till amfetaminmissbrukare (”med ADHD”): ”Personer som har ADHD blir lugna av amfetaminliknande preparat till skillnad från andra som får ett rus” [8].

Man gör allt för att omdefiniera narkotikan; man vill försöka få människor att tro att centralstimulantian har en annan kvalitativ effekt på personer som fått beteckningen ADHD än på andra. Men det är sedan länge känt att narkotikan har samma effekt på alla som tar den. Som den kända ”ADHD-forskaren” (och amfetaminförespråkaren) Judith Rapoport, vid National Institute of Health i USA säger om korttidseffekten på ”vakenheten”: ”These drugs have the same effect in healthy and ADHD kids. Amphetamines seem to improve anyone’s attention – whether they have a problem or not. Whatever the task is, you do it better. Football players and racehorses have known this for a long time.” [9] Det är med andra ord inte så att Ritalina rättar till någon brist i hjärnan hos dem som fått beteckningen ADHD, medan det ger en narkotisk effekt på ”vanliga personer”.

Mot denna bakgrund är det nästan välgörande att höra de finska psykiatrikerna tala klartext om vad de håller på med (utan stöd av PR-konsulter och utan dubbeldiagnosspråk). De propagerar öppet för att amfetaminmissbrukare behöver ”effektiv farmakologisk underhållsbehandling” – och med det menar de ersättningsdroger (”substitute drugs”). De skriver att man måste ge ”ämnen som åtminstone åstadkommer en del eufori” (”substances that induce at least some euphoria”) – som Ritalina och Concerta.

De finska forskarna beskriver rakt på sak vad man egentligen gör när man ger missbrukare Ritalina och Concerta: man ger ersättningsdroger, man ger ämnen som åstadkommer ett rus, man ersätter ett missbruk med ett annat.

Visst borde man tacka de finska psykiatrikerna. De har visat att utskrivning av amfetamin på 2000-talet handlar om samma sak som på 1960-talet – att ersätta ett missbruk med ett annat.

Och ingen vill väl återupprepa den tidens katastrofala drogexperiment. Eller hur?


Janne Larsson
skribent
Snöbollsgränd 22
129 45 Hägersten

[1] För mer data om Håga- och Norrtäljeprojekten, se rapport till International Narcotics Control Board (INCB), Creating an upsurge in amphetamine use in Sweden and Norway, 21 oktober 2006, http://jannel.se/Report.INCB.pdf
[2] Se Åkerman, Legal narkotikadöd, 1978.
[3] Socialstyrelsen, Kungörelse, 2 maj, 1968.
[4] Se amerikanska Drug Enforcement Administration, Methylphenidate, http://www.dea.gov/concern/methylphenidate.html
[5] Helsingin Sanomat, Promising treatment found for amphetamine addiction, 3 januari 2007, http://www.hs.fi/english/article/Promising+treatment+found+for+amphetamine+addiction/1135224054676
[6] Tiihonen, A Comparison of Aripiprazole [Seroquel], Methylphenidate, and Placebo for Amphetamine Dependence, American, Journal of Psychiatry, januari 2007, http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/abstract/164/1/160
[7] Socialstyrelsen, ADHD hos barn och vuxna, 2002.
[8] Johan Franck, TV4 Nyheterna, Medicin testas på svenska fångar, 16 november 2006, http://tv4.se/504555.html
[9] Judith Rapaport, intervju med författaren Ray Moynihan i boken Selling Sickness (2005) s. 79.Vaccin säljer

http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_14416898.asp
http://expressen.se/index.jsp?d=667&a=831642

Henriks kommentar: har man nu bytt namn så att något som är en vanlig "medicin", angriper i efterhand i stället för i förhand... kallas vaccin ? eller allt som bygger upp antikroppar kan kallas vaccin... bra marknadsföring för andra former av vaccin, om man kallar allt för vaccin, även sådant som funkar så betyder ju det att hela vaccinationsdebatten blir lätt förvirrad, det funkar ju... ta nu ditt c-vitamin vaccin ?

I vanlig ordning verkar det som att man testar mot placebo + vanlig behandling (Den nuvarande cancerbehandlingen består av kirurgi, cellgift och strålning.) respektive "vaccin" + vanlig behandling, för att förhindra testning av den intressanta placebo + placebo....

Varannan svensk har halsbränna
http://sydsvenskan.se/kropp/article209701.ece
Nästan varannan svensk har regelbundet halsbränna och fyra procent har magsår utan att veta om det. Det visar två avhandlingar vid Karolinska institutet. Stockholm. Båda studierna bygger på en omfattande studie bland 3 000 friska, vuxna personer i Kalix och Haparanda, varav 1 000 undersökts med gastroskopi.

Henriks kommentar: hälften av alla är sjuka...och fler människor som inte ens vet om att dom är sjuka... ajabaja....och slimehinneförändringar... som KAN orsaka cancer... nytt vaccin på gång kanske....jojo... :-)

SIEMs kommentar: En av studierna kastar också intressanta skuggor över den nobelprisbelönade föreställningen att Helicobakter Pylori är den egentliga orsaken till magsår. Men SIEMs Magasin och Motgift har tidigare ofta uttryckt stor skepsis mot denna populära myt

<>Mailkommentar: 
Hej Ulf!......Men jag blir fundersam......vad menar du att magsårsbakterier egenligen kommer sig av? Vad är grundproblematiken och hur kommer man tillrätta enligt dig?.....  EG
<> <>
<>Svar :   ..den grundläggande invändningen är enkel:  Han som fick nobelpris inmundigade Helico P och fick magsår, botade sig med antibiotika.   Jaha, Om jag dricker saltsyra får jag munsår.  Men beror alla munsår på saltsyra?  <>De flesta har Helicobakter Pylori, men endast ett fåtal får magsår.  En hel del magsårspatienter saknar Helicob.  Detta är oförenligt med tesen  att HB är ensam orsak till magsår, och att antibiotika är enda/någon lösning. De verkliga orsakerna bakom kan vara många och sammansatta psyk-fys-kemiska.    M v  h Ulf <>

Ett stort steg framåt!
http://www.aftonbladet.se/vss/rss/story/0,2789,973046,00.html
" Eftersom man ännu inte vet vilken influensa som kommer att orsaka nästa pandemi så kan ett helt färdigt vaccin inte tillverkas i förväg. Därför har en tillfällig virusstam placerats i vaccinet. När influensan blir känd ersätts helt enkelt den nuvarande virusstammen med pandemistammen...Principen är den samma som för det influensavaccin som tillverkas varje år.
"
http://www.dagensmedicin.se//nyheter/2007/01/11/vaccin-mot-pandemi-godkann/index.xml

Henriks kommentar:
så fick vi i ett slag veta hur effektivt det fina influensavaccinet varje år tillverkas... som förstås tillverkas innan det har blivit några utbrott... baserat på vad man tror kommer komma... blir ju spännande att se om den lilla "prototypen" börjar sprida sig när/om någon får tag på det där lilla supersmarta generiska virusskyddet...

SIEMs kommentar.Vi erinrar oss festtalaren på bolagsstämman : ”Mina vänner, under förra året stod vi inför en avgrund....men jag kan glädja er med att vi nu tagit ett avgörande steg framåt!

Sponsormiljoner i etiska gråzoner
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14386351.asp
Köpta föreningar? Varje år strömmar minst 30 miljoner kronor från läkemedelsföretagen till landets patientorganisationer. SvD har analyserat den första öppna
databasen över den patientsponsring som under lång
tid har befunnit sig i etikens utmarker.


Viktigt med lyckad lansering
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14386320.asp

Diabetesförbundet tackade nej till pengarna
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14386361.asp

SIEMs kommentar: Granskning av de olika intressenterana i denmedicinska maffain är alltför ovanliga, överraskande att SvD ger utrymmer för detta. Nåja, tonen i artiklarna är mycket hovsam, och ger förvisso intryck att allt i stort set är i bästa ordning, även om det kan ske klavertramp. För att läsaren ska invaggas i ett sövande lugn dubbleras dessutom texten i den första artikeln, ingfen har reagerat på det heller, vad det verkar.

Mobilen – ett strålande sätt att dö?
http://aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,974100,00.html
Komikern Peter Wahlbeck blev sjuk av sin mobil – och varnar för riskerna


Lungsjukdom klassas som folksjukdom
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1139891Klicka för större bild.
Lungsjukdomen Kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom, är vanligare bland unga vuxna än vad som hittills varit känt. En Europeisk studie där 5 000 människor mellan 20 och 44 år undersökts under tio års tid, visar att tre procent av de undersökta utvecklade kol.

SIEMs kommentar: Mycket påpassligt publiceras också ett ”självtest” för KOL på http://www.levamedkol.se/
Våra läsare rekommenderas att testa testet, och se om man hittar en utgång där man INTE rekommenderas att låta läkarundersöka sig, för att fastställa sin ev KOL-belastning, och alltså sättas på medicinering, närmast oavsett om man har några symtom eller ej.. Detta oförskämda test utmärks ocks av en ”kvalitetsgaranti” på websidan. När man undersöker vem som står för denna kvalitetsgaranti visar det sig vara - just det - Läkemedelsindustriföreningen!

Vi väntar oss nu att fem miljoner friska svenskar snarast bokar tid på svenska vårdcentraler för spirometertest, och därigenom skapar de vårdköer som LIF vill ha, samt dränerar vårdapparaten på skattebetalarnas pengar alldeles i onödan. Så kanske lagstiftarna tvingas agera mot denna typ av industriella marknadsprojekt.

Därför är du kvällstrött
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=604780&previousRenderType=6
En genmutation förklarar varför vissa människor är extremt morgonpigga och kvällströtta. Forskare har funnit hur deras biologiska väckarklocka fungerar och menar att de nya upptäckterna på sikt kan hjälpa människor med sömnrubbni

SIEMs kommentar: Denna typ av notiser utgör droppar, avsedda att urholka stenen - dvs folks sunda förnuft. Att överhuvudtaget diskutera skillnader i sömnvanor utan att först bena ut alla de ohälsosamma levnadsvanor och livsmönster som i praktiken spelar in för den enskilde, har bara ett enda syfte: Att sprida förhoppningar om effektiva sova-gott-piller som kan ersätta hälsosamma livsrytmer och -vanor. Men även denna notis kan säkert få ett kvalitetesmärke från LIF.

Vår sjukvård är bra när det gäller
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,975424,00.html
Svensk sjukvård kritiseras ofta. Jag har också någon gång deltagit i kritiken. Det har då främst gällt psykiatrin, som har varit styvmoderligt behandlad av makthavarna. Fortfarande hoppas man på en förbättring.
  Någon dag in på det nya året fick jag vara med om en positiv upplevelse, där det handlade om snabbhet och skicklighet inom det somatiska området.

 
Jag ringde ambulans och efter femton minuter stod två vänliga, förtroendeingivande unga män i mitt sovrum....

SIEMs kommentar. Vi som följt Kerstin Thorvall genom åren förstår hennes upprymdhet över att finna vänliga unga män i sitt sovrum. Att rikta sin tacksamhet över detta mot svensk sjukvård i allmänhet är dock lite malplacerat: Vad sjukvården gjort i detta fall är uppenbarligen endast att man avstått från allt ingripande, vilket i o f sig är hedrande, men inte borgar för högre kvalitet än att vilken kvackare som helst kunnat göra det samma.

Gryningslampor hemma hjälper mot vinterdepression
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=1140115
Ljusterapi har visat sig hjälpa många som blir trötta och deprimerade i vintermörkret.


SIEMs kommentar: http://www.klokast.se/MSL (OBS reklam!)

Svenskar positiva till mer övervakning
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1139718
Svenskarna är positiva till att samhället får en ökad kontroll och övervakning av medborgarna. Det visar en undersökning från Statistiska centralbyrån, som gjorts på uppdrag av Integritetsskyddskommittén och som redovisas i tidningen Riksdag och departement.


SIEMs kommentar:
En gång i världen användes opinionsundersökningar för att utröna folkets vilja, som en del i en demokratisk idé om hur samhället skulle styras. Numer arbetar opinionsinsitituten hand i hand med mediaindustrin: media propagerar och skrämmer upp fok medan opinionsinsitituten mäter resultatet, och avgör när folkviljan har bearbetats tillräckligt.

På så sätt har opinionsinsitituten förvandlats till demokratins fiende. Vi väntar oss nu snabbt att få reda på hur stor del av folket som kan acceptera tortyr, vill utvisa araber, anser att arbetslöa och sjuka ska klara sig bäst de gitter, osv. Sedan kan skamlösa politiker anmäla sin villighet att förverkliga folkviljan i ”demokratisk anda”.

Läkemedelsverket har tvingats släppa Christopher Gillbergs slutrapport om ADHD-drogen Strattera:
 
75 procent av försökspersonerna avbröt prövningen på grund av säkerhetsrisker

Läkemedelsverket har nu tvingats släppa Christopher Gillbergs tidigare hemligstämplade slutrapport om prövningen på vuxna av ADHD-drogen Strattera.

Rapporten visar att 95 procent av försökspersonerna fick avbryta prövningen i förtid – 75 procent på grund av säkerhetsrisker.

När Läkemedelsverket den 23 november till sist fick slutrapporten från Christopher Gillbergs i maj 2006 avslutade studie av ADHD-drogen Strattera lade man locket på. Rapporten hemligstämplades i sin helhet.

Det sades att Gillberg kunde komma att använda uppgifterna i en framtida patentansökan och att ett utlämnande av dessa uppgifter ”skulle kunna förringa det nyhetsvärde som krävs för att få ett patent godkänt”. Och det sades: ”Slutrapporten beskriver detaljerat resultatet av aktuell läkemedelsprövning.”

Men Läkemedelsverket har nu tvingats lämna ut rapporten. Den bekräftar till fullo de katastrofala resultat som tidigare läckt ut.

------------------------

Prövningen har pågått sedan februari 2004 och var unik såtillvida att man i den skulle testa långtidseffekterna av Strattera. Enligt ansökan till etikkommittén skulle man pröva effekterna av medlet på 40 vuxna under 18 månader, för att se om ”eventuell positiv effekt kvarstår”, samt studera ”[n]egativa sidoeffekter på kort och lång sikt…” (s. 3) Man poängterade i ansökan: ”Behandlingen av AD/HD sträcker sig i de flesta fall över många år.” (s. 2)

Man fick ihop 24 deltagare (av de 40 som det var tänkt). 4 av dessa 24 startade inte. Återstod 20.

Det främsta resultatet: 40 procent (n=8) av deltagarna fick avbryta studien i förtid på grund av de skadeverkningar som Strattera gav.

Det näst främsta resultatet: 35 procent (n=7) fick avbryta studien i förtid på grund av att preparatet gav dålig effekt (”otillräcklig effekt efter viss tid”).

De övriga som avbröt (n=4) kom aldrig till återbesök eller avbröt på eget initiativ av andra skäl (vilket också kan och bör ses som ett utslag av dålig effekt av psykofarmakan).

Och till sist: ”En patient har genomfört hela studien.”

De 40 procenten (n=8) som togs ur studien på grund av skadeverkningar drabbades av: leverskada (”förhöjning av leverenzymer”), sköldkörtelskada (”förhöjda thyreoidea-värden”), aggressivitet/fientlighet, depressivitet, blodtrycksförhöjning, subjektiva obehagskänslor.

Till säkerhetsrisker med psykofarmaka räknas, förutom de direkta skadverkningar som medlen ger, också dålig eller upphörande effekt. Det är av den anledningen som tillverkare av psykofarmaka nästan bara gör korttidsstudier av sina preparat inför ansökan om godkännande. De vet att eventuell positiv effekt oftast försvinner efter några veckor.

De vet också att det vid en lite längre tids prövning av preparaten kommer att dyka upp skadeverkningar, som inte hinner yttra sig vid korttidsstudier. Läkemedelsbolagen kan oftast inte påvisa något positivt förhållande mellan ”nytta/risk” annat än vid studier som löper under några veckor – om ens då.

Men Gillbergs prövning av Strattera skulle pågå i 18 månader: man skulle mäta om eventuell positiv effekt kvarstod, man skulle mäta skadeverkningar på lite längre sikt. Det var viktigt att i det här fallet visa effekt inte bara under några veckor (”Behandlingen av AD/HD sträcker sig i de flesta fall över många år”).

Och resultatet: 40 procent av försökspersonerna fick tas ur studien på grund av skadeverkningar från det testade medlet, för 35 procent gav medlet (efter viss tid) dålig eller otillräcklig effekt, 20 procent avbröt behandlingen på eget initiativ – och bara 5 procent (1 person) genomförde studien som det var tänkt.

Läkemedelsverket kände till de flesta av de ovan angivna säkerhetsriskerna (skadeverkningar/upphörande effekt) redan den 13 oktober 2005, men tillät ändå studien att fortsätta utan några ifrågasättanden. Man fäste heller inget avseende vid dessa resultat när man i april 2006 godkände Strattera i Sverige (för behandling av barn).

På Läkemedelsverkets hemsida kunde man i början av förra året läsa: ”Läkemedelsverket är till för patienternas och allmänhetens säkerhet. Målet med vår verksamhet är att den som använder ett läkemedel ska känna sig trygg i att läkemedlet är säkert och effektivt, att det är av hög kvalitet och att det ger minsta möjliga biverkningar.”

Ett läkemedel ska alltså vara ”säkert och effektivt”. Myndigheten har också deklarerat att av ett läkemedels godkännande ”baseras på en saklig, vetenskaplig utvärdering” och att detsamma gäller för säkerhetsuppföljningen efter godkännandet.

Men en person som fick Strattera i ovanstående studie hade ingen större anledning att ”känna sig trygg i att läkemedlet är säkert och effektivt”. Den tryggheten hade inte heller de barn, för vilka Läkemedelsverket i april godkände medlet någon anledning att känna.

Det fanns i början av förra året 10 988 rapporterade psykiatriska reaktioner från behandling med Strattera internationellt. I rapporten där detta omnämndes (skriven av det brittiska läkemedelsverket, MHRA) beskrevs det som ”large number of psychiatric reactions reported”; det sades också att man begärt en full kumulativ översyn av dessa rapporter. Men ingen sådan gjordes – och är fortfarande inte gjord, ett år senare.

När Läkemedelsverket i slutet av april 2006 godkände preparatet var det också känt att antalet fall av självmord och självmordsbeteende i samband med behandling med Strattera stigit till runt 600. Antalet rapporter hade ökat med 100 procent på sju månader, sedan september 2005.

Till det kommer att myndigheten har hemligstämplat de andra två prövningarna av Strattera som genomförts/genomförs i Sverige – på barn. Dessa är till skillnad från Gillbergs ovan beskrivna studie betalda av tillverkaren, Eli Lilly.

Ansvarig för den ena studien var Björn Kadesjö och för den andra (som fortfarande pågår) Christopher Gillberg. De årsrapporter (för 2005) som inlämnades till Läkemedelsverket om dessa hemligstämplades i sin helhet. Inga uppgifter om rapporterade säkerhetsrisker fick lämnas ut. Läkemedelsverket menade att Eli Lilly skulle komma att lida skada om sådana uppgifter kom till allmänhetens kännedom – och Eli Lilly höll ivrigt med om att så var fallet.

Björn Kadesjö, objektivt och opartiskt vetenskapligt råd på Socialstyrelsen och författare till myndighetens ”kunskapsdokument” om ADHD, ansvarig för Eli Lillys prövning av Strattera på barn, före detta medlem i Eli Lillys Strattera Advisory Board, ansvarig för Eli Lillys utbildningsinitiativ för ADHD (och Strattera) EINAQ, kommer i samråd med bolagets statistiker och professionella manipulatörer att få fram en lysande beskrivning av Stratteraexperimenten på barn i Sverige.

Övriga data finns i läkemedelsverkets arkiv.

Eli Lilly kommer att fortsätta berätta att deras preparat är ”säkert och effektivt” och att det ”tolereras väl”. Läkemedelsverket kommer att tiga – och våra kära politiker kommer att slåss för att vårdgarantin uppfylls, så att barn och vuxna snabbt kommer i åtnjutande av ”evidensbaserad behandling” med Strattera och andra psykiatriska droger.

Janne Larsson
skribent
janne.olov.larsson@telia.com

Utom all kontroll - droger i skolan
http://www.news.com.au/sundaymail/story/0,23739,21052984-23272,00.html


Medicinsk forskning: För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli (hoppas man)
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=603640&previousRenderType=6
Kvinnor som lider av kronisk huvudvärk löper ökad risk att drabbas av depression. Risken ökar också för en rad fysiska symptom, som smärta och yrsel. Det visar en stor studie som publiceras i vetenskapstidskriften Neurology.
 
SIEMs kommentar:  Ett vackert och klassiskt exempel på skolmedicinsk idioti. Månne depression kan orsaka migrän, eller kanske migränen orsakar depression.  Och trötthet, yrselsmärta vid samlag och buksmärtor kanske också kan ge depression och migrän, eller måhända manifesterar sig depressionen sig i trötthet och buksmärtor osv.  Möjligheten att finna statistiska samband är oändliga och behoven av ytterligare forskningsmedel likaså  - för att inte tala om de olika kemikalier som kan användas för att tillfälligt  manipulera symtomen i ny riktning.  Vad som inte får antydas är att alla dessa olika symtom (och en handfull till) ingår i ett generellt förgiftningsyndrom,  ofta till följd av tidigare medicinska manipulationer av kroppen - ppiller, spiraler, antibiotikakurer, vacciner,  tandarbeten, hormonbehandlingar, osv,  som efter vederbörlig forskning   kan följas upp med t ex värktabletter och antidepressiva.   Den långsiktigt enda vägen ur symtomfloran skisseras på  http://www.klokast.se/siem/Avg.html  men det får man inte andas om.
......
Här sitter jag  på en soptipp och skådar mig dystert kring
bland trasor och tombuteljer och månghanda ting
det tillrar en tår på kinden, jag fylls av melankoli,
för var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli,
ja, för var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli,

Ur C Wreeswijk; "Ballad på en soptipp" (citerad ur minnet)
....

Bekämpa utanförskapet!
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=603532&previousRenderType=6
- Jag såg ingen anledning att avstå. Jag ser inte varför jag skulle behandlas annorlunda än andra som suttit länge i Vostok Naftas styrelse. Det handlade ju om ersättning för ett arbete under lång tid i ett exceptionellt framgångsrikt företag. Jag har handlagt detta exakt så som jag från början sagt att jag skulle göra.

- Det vore ju också konstigt om Vostok Nafta skulle göra en särskild och annorlunda bedömning av mig som statsråd jämfört med de andra fem som lämnat styrelsen. Då vore vi ute på mycket skakig grund....

SIEMs kommentar: Jämlikhetssträvandena i regeringskretsen  kan få också gamla kommunister att röras till tårar. Varför skulle någon behandlas annorlunda än någon annan?  ("Men somliga djur är förstås  mer jämlika än andra", som Orwell påpekade i Djurfarmen )

Vaccin mot dödlig bakterie
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14378591.asp

Alla småbarn kan få pneumokockvaccin
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=733517&from=rss
 
Under våren kommer barnavårdscentraler och skolläkare börja att ge den fjärde gratisdosen av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta redan i 5-6-årsåldern.

- Det har visat sig att barnen har ett ganska dåligt skydd då, säger Anders Tegnell.

Han tillägger att man i vår också kommer att börja ge en femte dos mot difteri, stelkramp och gulsot när barnen är 14-16 år, för att ge skydd så långt upp i vuxen ålder som möjligt.
..
I vår är det också premiär för att ge den andra dosen av vaccin mot mässling, röda hund och påssjuka redan i 5-6-årsåldern jämfört med den gamla gränsen på tolv år.
...
Alla förändringar av åldrarna i vaccinprogrammen, som infördes vid årsskiftet, är en anpassning till nya forskningsrön och rekommendationer som finns i de flesta andra EU-länder.

TT: Men betyder det att svenska barn tidigare har haft ett dåligt skydd?

- Nej, säger Anders Tegnell med hänvisning till att alla sjukdomar är mycket sällsynta vilket beror på att 95-98 procent av alla barn vaccineras.

SIEMs kommentar:  Sakläget är fortfarande:

- att  under de senaste fem åren (minst) saknas dokumenterade fall av bl a difteri och stelkramp i Sverige,  trots att SMI bedömer att ”barnen har ett ganska dåligt skydd”  - och att när det gäller dessa sjukdomar saknar allt tal om "härdimmunitet" relevans: vaccinerna påverkar överhuvudtaget inte stelkramps- resp difteriebakterna.

- att kikhostan under senare år avtagit och tilltagit helt oberoende av alla förändringar i  vaccinprogrammen

- att mässling, röda hund och påssjuka av tidigare läkargenerationer beskrivits som harmlösa barnsjukdomar, och att de undantagsvisa komplikationer och dödsfall som förekommit främst berott på undernäring och felaktig behandling (vilket ej påverkas av vaccinering). Vaccinprogrammen har dock på senare år förvandlat  en del barnsjukdomar till  vuxensjukdomar, med allvarligare konsekvenser.

- att fortfarande har ingen acceptabel granskning av vaccinernas skadeverkningar och ev nytta gjorts. Varje småbarnsförälder kan enkelt själv försäkra sig om  att misstänkta biverkningar och vaccinskador som regel tillbakavisas utan granskning från sjukvården.  Hur skulle då sjukvården kunna känna till skadeverkningarna?

Trots detta anser SMI att fler vaccineringar  behövs för att skydda svenska barn . Jmf Tengnells olika yttranden ovan!  Någon logik eller sakargument behövs överhuvudtaget inte för  vaccinförespråkare.  Vi väntar oss fortsättningsvis att SMi åberopar klimatförändringarna,  dåliga resultat i Eurovisionstävlingar samt Carl Bildts aktieaffärer som starka argument för utökade vaccinprogram.  Allt går hem.

När fan blir gammal blir han religiös?
http://www.dagensmedicin.se//kronikor/2006/12/05/borde-vi-inte-rekommendera/index.xml
"...
Nu åker jag runt och pratar under rubriken "Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?". Alla objektiva parametrar pekar uppåt parallellt med att de unipolära depressionerna har blivit 10°-20 gånger vanligare de sista 30 åren. Om jag sammanfattar vad många av stressförfattarna skrivit, och jag har läst ett 50-tal böcker, så framkommer att vi mår dåligt för att vi rör oss för lite, äter fel och sover för lite. David Servan Schreiber, professor i psykiatri och kognitionsforskning vid Pittsburgh University, skriver i ett kapitel i sin bok om omega-3, att det har samma effekt på unipolära depressioner som Prozac, Cipramil och talkurer. De bipolära depressionerna har inte ökat och ska inte tas med i detta resomemang.
I boken The Queen of fats visar man att implanterade tumörceller på musöron inte tar sig med omega-3-kost, men vid normalfettskost. Tumörer som börjat växa slutar alltså växa med 0mega-3 kost.
I Medicinsk Access läste jag att adhd, vilket drabbar huvudsakligen pojkar, kan behandlas framgångsrikt med omega-3. Men vi läkare föredrar Ritalina, som naturligtvis ger en härligare amfetaminkick än fiskleverolja. Om nu omega-3 räknas som en essentiell fettsyra -vi måste ha den men kan inte göra den -  och brist på den, likt C-vitaminbristen på båtarna på 1700-talet, ger sjukdom? Borde inte vi läkare rekommendera den oftare? Även om den nu inte marknadsförs av läkemedelsföretagen, eftersom den inte kan patenteras. Inte på grund av att företagen inte vet att den är nyttig.
Personligen har jag skippat alla mediciner för min kolit och mina leder och har med en slurk Möllers tran aldrig mått bättre. Ingen värk i lederna som jag hade med medicinerna.
..."

"från kommentarerna: Are Waerland var en hälsoprofet som på 1930 - 40 talen hävdade att en alltför stor sockerkonsumtion utgjorde en hälsorisk. Vidare pläderade han för en vegetarisk kost då han ansåg att kött kunde orsaka intestinal cancer. Ingen medicinsk forskning stödde hans idéer. Men visst fick han rätt! "

SIEMs kommentar:  Vad händer i den svenska läkarkåren egentligen?   Vi väntar oss att Socialstyrelsens enhet för terroristbekämpning snarast ingriper. Annars får väl Läkemedelsverket ta i med hårdhandskarna.  Eller förbereder man ett apoteksövertagande    av omega-3-fettsyran, i likhet med glukosaminet?


CITATET - Struma och tarmfunktion.

<>Mycket har jag själv lärt av "fallet Lester." Under de sju veckor, som han vistades hos mig i Uppsala, kunde jag göra många viktiga iakttagelser, som jag hoppas skall bli till nytta för andra sjuka och isynnerhet för strumasjuka människor. för det första stod det klart för mig, att struman först och främst förorsakats genom förstoppning och det därigenom förgiftade och förskämda blodet. Till yttermera visso har jag också frågat  ett 20-tal andra personer, vilka alla lidit av struma, om de inte också under en längre tid besvärats av trög mage. I samtliga fall har jag fått detta bekräftat. Lavemangen, de utrensande örtteerna, fruktsafterna, frukten och grönsakerna upplöste och avlägsnade oerhörda massor med orenligheter från Lesters kropp. Det är rentav otroligt vilka mängder av avfall en människa kan gå och bära på. En framstående läkare, professor Arnold Ehret, beräknar att en vanlig fullvuxen civiliserad nutidsmänniska jämt och ständigt går och bär på inte mindre än 10 kg dylika avfallsämnen i sin kropp. Det vill med andra ord säga, att Are Waerland har rätt, när han förliknar den civiliserade människan vid en "vandrande kloak» och hennes förstoppade tjocktarm vid en »latrintrumma». Det gällde därför till en början att få Lester utrensad och hans kropp ren och fin, befriad från alla gifter och slaggämnen. Denna utrensning hällo vi på med i tre veckors tid. Orenligheter kom ut i massor genom avföringen samt i form av slem genom näsan och halsen.

En morgon kom Lester in till mig, efter att ha varit ute på toaletten, och var mycket orolig. Avföringen var alldeles svart och hade en förskräcklig stank. Detta fortfor en hel vecka, och jag började nästan också själv att bliva ängslig. Men så undersökte jag hans avföring litet närmare och fann då en utpräglad medicindoft i avföringen. Då stod det hela med ens klart för mig. Det var kroppen, som nu höll på med att rensa ut all den giftiga medicin, som Lester under behandlingen hos läkare och på lasarettet så rikligt fått konsumera, och med vilken alla hans vävnader, vävnadsvätskor och organ blivit impregnerade.


Allt efter hand som orenligheterna kommo ut, blev Lester friskare och fick ett bättre humör. Hyn blev bättre och ögonvitorna klarare. Han fick så smått börja med att följa med mig ut på mina morgonpromenader i skogen. Under dessa promenader höll jag alltid små hälsoföredrag för honom och satte honom in i hur de olika organen fungera och vilken uppgift de ha i kroppen....Ur Arvid Hallström "En dödsdömd svensk fotbollsspelares väg från operationsbordet tillbaka till fotbollsplanen", HÄLSINGBORG 1944
<>----

---------******************************
DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html

Ulf Brånell, dipl biopat

********************************************

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni