Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006  Augusti 2006  September 2006    oktober 2006   November 2006    December 2006
Januari 2007

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Februari 2007


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns på t ex  http//www.alternativtorget.se/Bibliotek för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!


Hot  går hem

Som vi befarat tycks klimatfrågorna absorberat det mesta utrymme som funnits för för offentlig diskussion om miljö och hälsa. Förutom förstås frågorna om säkerheten vid våra kärnkraftverk, nya virus och vaccinationskampanjer, fett- eller kolhydratsnål kost, HIV i tredje världen, elektromagnetisk strålning osv, energiförsörjningen, osv ....

När man försöker skapa ens en gnutta överblick över de olika hotbilder som cirkulerar i debatten märker man snabbt en gemensam struktur:  Komponenterna är i första hand

- Oöverblickbara risker och hot. I ett tidigt skede kan dessa ibland presenteras av sk ”whistleblowers”, men ansvaret överlåts i regel snabbt på av en liten vetenskaplig elit, vars bedömningar därefter tas för givna. Ett utmärkande drag är redan här att problemet definieras på ett sätt som ger endast ett fåtal personer tillräckliga kunskaper och insikter för att kunna hysa välgrundade åsikter.

- En medial domstol , där de dissidenter som inte accepterar elitens bedömningar förses med munkavle, tigs ihjäl eller avfärdas som stollar. Offentliga offer framträder, dvs enskilda personer som anses fara illa av beslutsfattarnas nonchalans, för att pressa på med tidsmässiga och moraliska argument. Beslutsfattare identifieras, jagas och hudflängs om de inte tillräckligt snabbt följer elitens rekommendationer,

- Intresse- och lobbygrupper som representerar starka ekonomiska intressen formas och mobiliseras. Dessa kan efter en tid ha lyckats omformulera de ursprungliga frågorna och hotbilderna, och efter att ha plöjt ned ett antal miljoner i mediala aktiviteter dominerar de scenen, och avgör i praktiken snart vilka frågor som anses vara relevanta och inte.

- En jury, bestående av TV-tittare och tidningsläsare, med grunda kunskaper och flyktigt intresse för frågan, om den inte påverkar deras egen plånbok. Juryn får då och då framträda i ”tycka-till”-spalter, chattar, opinionsundersökningar och i slutändan som valboskap.

- En offentlig debatt och process där eliternas egna intressen sällan granskas, inte heller deras sakliga argument och deras påstådda vetenskaplighet. Intresset för sakfrågorna förskjuts  i stället mot intresse för opinionsläget, framför allt manifesterat genom s k opinionsmätningar, mer eller mindre riggade.  I centrum är nu inte längre t ex ”kärnkraftens faktiska risker” utan ”vad folk tror om kärnkraftens risker”. Åsikter i debatten som inte grundas på det aktuella  opinionsläget sorteras efterhand ut som irrelevanta och ges allt mindre utrymme (”Det finns inget opinionsmässigt stöd för detta!”) Beslutsfattarnas roll är under processens gång att så långt möjligt hålla sig oanträffbara eller neutrala, och framför allt undvika att hamna i skottgluggen.

- Processen utmynnar, när opinionsmätningarna börjat stabilisera sig, i ett tillrättalagt, avslipat politiskt korrekt paradigm där alla argument redan vädrats hundratals gånger, och där den nu många gånger omformulerade frågan brutits ned till avgränsade ”problem” och ”åtgärder”, vilka kan införlivas i olika intressegruppers och partiers program, där de konkretiseras som regelförslag och budgetposter. Först därefter kan beslutsfattarna träda fram och fatta ”väl grundade och förankrade beslut”.

Den struktur som beskrivits ovan, är ju vad många skulle beteckna bara ” det demokratiska sättet att hantera problem”, och därmed snarast en idealbild. Man skulle också kunna tala om ett ”opinionsbildningens kollektivavtal”. ( Även om många av oss kanske ser detta system för opinionsbildning som det enda och självklara, kan man behöva påminna om att det faktiskt finns alternativ - t ex fundamentalism eller anarkism.) Vad man också gärna bortser från är att just denna förment demokratiska process har besvärande demokratiska nackdelar, för att uttrycka sig milt:

Själva processen samlar nämligen efterhand allt mer makt och inflytande i händerna på en vetenskaplig, medial, och intressepolitisk elit, vars verksamhet går ut på att förvandla spretiga ödesfrågor till polititskt korrekta tyck-till-frågor. Förutom att dessa eliter naturligtvis utnyttjar processerna för att sko sig själva, undgå självgranskning och befästa sin maktställning, så riskerar man att urholka den enskildes beredskap och förståelse för den värld han lever i , att förse honom med en skenvärld där endast politiskt korrekta scenarios och alternativ finns att tillgå och behöver beaktas. I den världen finns/fanns inga tsunamis.

Den kostnadskrävande mediala opinionsbildningen innebär också  att viktiga kunskaper, åsikter och icke organiserade intressen undertrycks, bl a pga brist på finansiering. Medan miljardbelopp kan stå till förfogande för att föra fram förtjänsterna hos en produkt, kan medel helt saknas för att forska om eller informera om dess nackdelar. Gränsen mellan forskare och mediala aktörer blir alltmer diffus, en lyckad presentation av politiskt korrekt forskning kan göra skillnaden mellan en lyckad eller misslyckad forskarkarriär. Den ”demokratiska” debatten kan alltså äga rum mot bakgrund av en alltmer förvrängd och illusorisk verklighetsbild. 

Naturen och verkligheten anpassar sig emellertid inte alltid efter våra idealbilder. Även om det inte är politiskt korrekt att  kärnkraftverk springer i luften, så kan de  göra det. Även om forskningsfusk och t ex uppfinnande av nya virus i syfte att sälja vacciner, inte är politiskt korrekt så kan det förekomma. Risken är stor att alltmer samhällsresurser plöjs ned i att skydda oss mot politiskt korrekta men i praktiken minimala risker, (i eliternas intresse) , medan andra mer reella risker tonas ned och tigs ihjäl i brist på organiserade intressegrupper och finansierad opinionsbildning. Den verkligt onda cirkeln ligger nära till hands när samhällsresurser avsätts för information och opinionsbildning, och därmed ytterligare framhäver mer eller mindre fiktiva hotbilder, i behov av ytterligare finansiering....osv.

Om vi tror oss skyddade mot något, så kan vi faktiskt vara sämre skyddade än vi var från början.  Därför bör vi tro på människan, men ibland behöva misstro människorna.

Trädet februari 2007

Ulf Brånell


Fler upplever sig vara sjuka
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=621939
På tjugo år har antalet människor som upplever sig som kroniskt sjuka fördubblats. Samtidigt är det många som inte sköter sin medicinering,visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.

UNDERSÖKNINGEN BASERAS PÅ en enkät som skickades till 250 personer i den norrländska kommunen Sandviken. Sedan 1980 hade antalet människor som upplevde sig vara långvarigt sjuka ökat från 23 procent till drygt 40 procent.

- De har egentligen inte blivit sjukare i medicinsk mening. Hjärt- och kärlsjukdomar till exempel har minskat i det här området och medellivslängden har ökat. Utan det handlar om att man upplever sig vara sjuk eftersom man äter mycket mediciner, säger Bertil Hagström, distriktsläkare och disputerande forskare vid Göteborgs universitet.

Enligt Bertil Hagström leder den ökade medicinering till att läkemedlen kan konkurrera ut varandra. Patienter som inte vill äta tio piller om dagen kanske börjar prioritera bort några av medicinerna, eller välja bort dem helt. Och då är det inte säkert att patienten väljer bort den minst viktiga.

- Tar man läkemedel så förknippar man det med sjukdom. Och tar man inte sin medicin uppfattar man sig som frisk. Det är ett förnekande av sjukdom, man vill inte ta piller eftersom man förknippar det med svaghet, säger Bertil Hagström.

DET HÄR GÄLLER i synnerhet symptomfria sjukdomar eller när läkaren medicinerar för att minska risken för att patienten ska drabbas av till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. Då kan patienten uppleva att medicinerna bara ger biverkningar, och märker inte de positiva effekterna...


SIEMs kommentar: Tydligare kan SIEMs grundtes knappast bevisas - dvs att det till stor del är sjukvården själv som skapar den ökande sjukligheten och sänkt livskvalitet!. Även de mest riggade undersökningar av s k förebyggande medicinering - kolesterol, blodtryck etc - måste medge att det krävs att tusentals männisor medicinerar under långa perioder för att ett enda liv ska kunna förlängas. Att biverkningarna också skapar sjukdom beaktas då inte. Om man därtill beaktar undersökningarnas traditionella vetenskapliga brister är argumenten för sådan kronisk förgiftning än svagare.

Det är då än mer upprörande att läkare börjar orera om folks verklighetsförnekande. De värsta verklighetsförnekarna bär vit rock. ( ” De har inte blivit sjukare i medicinsk mening”! ) Så fort en vetenskaplig undersökning tenderar att spräcka medicinska myter så ställer sig vitrockade s k auktoriteter upp med de mest stolliga och obevisade ”förklaringar” utan minsta vetenskaplig förankring, gallimatias som därefter okritiskt sprids av massmedia.

I debatten om sjukskrivningar förutsätter man att folk helst betraktar sig som sjuka fast de inte är det. Nu anses samma folk vilja förneka sjukdom i det längsta. Hur ska ni ha det???

När läkare får prångla ut uppfattningen att personer som upplever sig friska i själva verket lider av ”symtomfria sjukdomar”, mot vilka de ska äta mediciner som gör att de känner sig sjuka men då anses ”medicinskt friska” - då har man lyckats vända all sund logik upp och ned. Vart tog Göran Hägglunds utlovade utvärdering av sjukvården vägen egentligen?

Antidepressiva mediciner ökar bland barn

http://www.sr.se/cgi-bin/sormland/nyheter/artikel.asp?Artikel=1223086
Försäljningen av antidepressiva läkemedel till barn och ungdomar ökade stort under förra året. För barn i åldrarna 5 till 14 år var ökningen 15 procent och bland ungdomar mellan 14 och 19 år var ökningen hela 25 procent i Sörmland.

SIEMS kommentar: Tillämpa gärna dr Hagströms resonemang på detta: På ett år har sjukvården alltså lyckats sjukförklara ytterligare 25% lessna ungdomar.
( ”Tar man läkemedel så förknippar man det med sjukdom.” ) .  Vem skapar sjukligheten?

200 000 barn uppsöker sjukhus varje år
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1217291
Antalet barn som vårdas på sjukhus för skada eller förgiftning har ökat sedan slutet av 1990-talet. Enligt Socialstyrelsen får 200 000 barn sjukhusvård varje år. Den vanligaste orsaken är olycksfall, som fallolyckor.

Varje år dör närmare 100 barn och trafikolyckor, förgiftning och drunkning är de vanligaste dödsorsakerna.
Cirka 20 barn per år dör efter att avsiktligt ha skadat sig själva, skriver Socialstyrelsen.

SIEMs kommentar: Smittsamma sjukdomar spelar  liksom tidigare en  blygsam roll för dödligheten bland svenska barn och ungdomar.  De pengar som satsas på att göra trafiken säkrare,  gifter oåtkomliga och öka säkerheten vid bad och till sjöss ger alltså fortfarande en betydligt säkrare och större avkastning i räddade liv, än vacciner och förebyggande medicinering. 

Miljoner dör av lättbehandlade infektionssjukdomar
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&Artikel=1216806
Några liter rent vatten kan rädda ett diarréuttorkat barn.  Varje år dör omkring 15 miljoner människor i världen av infektionssjukdomar, visar en rapport från Världsinfektionsfonden som presenteras under torsdagen. Och en tredjedel av dom här dödsfallen orsakas av lunginflammationer och diarréer, sjukdomar som drabbar väldens fattiga länder hårt, men som egentligen är relativt lätta både att förebygga och behandla.
– Man glömmer ofta de här lite mer tråkiga, banala infektionerna som man egentligen borde ha fått bukt med för länge sedan, eftersom vi har haft behandling och strategier så länge, säger Karin Källander, doktor i internationell hälsa vid Karolinska institutet i Solna som har sammanställt den nya rapporten.


Tusentals dör i onödan i svenska vården
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1209144
Flera tusen patienter dör i onödan i vården i Sverige. Den exakta siffran på antalet dödsfall är osäker men nu skall Socialstyrelsen kartlägga hur många vårdtagare som dör av felbehandlingar, olyckor och systemfel i vården.

– Det här är ett allvarligt problem och det är ett problem som det går att göra någonting åt. Vi ska starta en mätning på det här nu under året, så att vi får mer exakta siffror, säger Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund.
Patienter får fel medicin eller fel diagnos, operationer går fel, vårdpersonalen tvättar inte händerna, remisser kommer bort och patienter trillar i golvet. Det är några orsaker till att tiotusentals patienter skadas i vården varje år i Sverige.


För att inte tala om i USA

http://www.usatoday.com/news/health/2007-02-04-patient-safety_x.htm
http://vitalvotes.com/blogs/public_blog/Hospital-Patients-Can-Expect-at-Least-One-Drug-Error-a-Day-5352.aspx

Nearly 2 million U.S. patients catch an infection from the hospital each year, and about 90,000 die, according to the Centers for Disease Control and Prevention.  Yet only about 35% of hospital employees consistently wash their hands each time they prepare to touch a patient ‹ a basic step to preventing infection, O'Leary says.


Ekologisk mat måste numera importeras
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1208611
Ekologiska livsmedel har blivit vardagsmat i Europa, och just nu pågår värdens största mässa för ekologisk mat i Tyskland. Försäljningen slår rekord, och efterfrågan har gjort att ekologiskt odlat numera måste importeras.

Billigt patentfritt läkemedel dödar cancer i provrör

http://jorgenmodin.net/index_html/science--technology
Ett läkemedel, dikloroacetat (dichloroacetate DCA), som använts vid visa ämnesomsättningssjukdomar, har nu visat sig vara effektivt mot cancerceller in vitro och till viss del i möss. Läkemedlet är tydligen snorbilligt, men annan typ av finansiering än den från läkemedelsbolag behövs nog för vidare studier, eftersom läkemedlet inte går att patentera.

Forskarna bakom upptäckten har en annan teori om hur cancer uppstår än den gängse. Man menar att en svältande cell ställer om till glykolys (istället för att använda mitokondrier) för energiproduktion. Detta stänger av mitokondrierna och därmed vidhängande programmerad celldöd. Dikloroacetat väcker upp mitokondrierna igen och den programmerade celldöden börjar fungera igen.

SIEMs kommentar: Det finns flera anledningar till att läkemedelsindustrin kommer att sky forskning om DCA som brända barn skyr elden. Den funktion som DCA anges ha sätter nämligen allvarliga frågetecken för den förhärskande synen på cancer som en primärt genetisk rubbning, och visar i stället hur cancer kan utvecklas som ett stadium i en förgiftningsprocess med alltmer nedsatt cirkulation och syreförsörjning. Detta ger ett helt annat innehåll i begreppen ”förebygga och bota cancer” än vad läkemedelsindustrin önskar sig.

Riktlinjer ska förbättra missbruksvården
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1207393
Det finns för många tveksamma behandlingsmetoder i missbruksvården. Det menar Socialstyrelsen, som lagt fram riktlinjer för missbruksvården som gäller både för sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen hoppas att vården ska bli bättre och mer enhetlig över landet.

SIEMs kommentar: Det mest konkreta som går att uthämta ur reportaget (radioinslaget) är att man bör sluta behandla missbrukare med öronakupunktur, ty detta inte är vetenskapligt säkerställt. Aha, det är på grund av öronakupunkturen som missbrukarvården inte kommit nånstans!

Slut på öronsuset på 10 dagar
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&Artikel=1175008
Inget vet riktigt mekanismen bakom öronsus, eller tinnitus, men allt fler lider av åkomman.  Sjukgymnasten David Latifpour har utarbetat en metod som löser upp spänningar och låsningar runt hals och käke, och som ger snabb förbättring
....
Genom att töja stela muskler vid huvud, käkar, axlar och nacke, sedan instruera patienterna i vilket läge det är bäst att hålla kroppen, och sist behandla med akupunktur i öronen under några veckor, så minskade besvären bland patienterna kraftigt, i vissa fall med upp till 75-80 procent.


SIEMs kommentar: Socialstyrelsen har dock inte en susning om vad öronakupunktur är.


Fler svenskar får antibiotika
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14612445.asp
Läkarna på svenska sjukhus och vårdcentraler skriver ut allt mer antibiotika, trots att rapporterna om motståndskraftiga bakterier visar att utvecklingen går åt alldeles fel håll.

Svårt att hitta nya sorters antibiotika

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1192386
Motståndskraftiga eller resistenta bakterier som står emot de flesta sorters antibiotika orsakar katastrofer i många länder. En omfattande studie visar att det är svårt att hitta nya sorters antibiotika.
..
– Det är ett deprimerande resultat, därför att det tyder på att det är väldigt svårt att få fram ny antibiotika jämfört med många andra typer av läkemedelsklasser, säger professor Dan Andersson vid Uppsala universitet.
Enligt en preliminär uppskattning dör 300 000 barn varje år i södra Asien eftersom den antibiotika de får inte dödar bakterieinfektionerna effektivt.


SIEMs kommentar:
Det mest bekymmersamma talar man inte om: Nämligen att antibiotikan har betydligt fler och värre effekter än att odla fram resustenta bakterier. Den (liksom många andra inslag i modern medicin) försvagar och nedsätter kroppens naturliga motståndskraft och immunförsvar, slår ut den nautrliga mikrofloran (ex laktobakterier) vilka spelar en viktig roll för att hålla andra mikroorganismer på plats, minskar utsöndringsorganens prestanda ibland intill förgiftningsgräns mm. Dessutom har antibiotikan medfört att naturliga och oskadliga metoder att förstärka ommunförsvaret glömts borft eller hamnat i vanrykte, vilket gör att folk i praktiken ofta känner sig hjälplösa inför banala infektioner. Slutligen har rädslan för infektioner därmed skapat en marknad för allehanda vacciner mot banala sjukdomar (ex influiensa) , med motiv att man därmed skyddar mot komplikationer ( t ex lunginflammation) . Vaccinernas praktiska skyddseffekter är som regel obevisade, medan biverkningarna mörkläggs.

Influensasprej bättre än sprutor
http://sydsvenskan.se/sverige/article218172.ece
 
Influensavaccin i sprejform är 50 procent effektivare än traditionell behandling med sprutor, visar en studie som publiceras i den medicinska tidskriften New England Journal of Medicine. Försök har gjorts på 8 000 barn världen över, varav ett hundratal i Sverige. Effekten är dock inte lika stor för barn under 12 månader eller barn med astma.

SIEMs kommentar:  Undersökningens uppläggning refererades i radionyheterna: Alla åttatusen barnen fick både sprutor och nässpray, dock fanns det "verkliga" vaccinet bara i endera sprutan eller sprayen, det övriga var placebo.  Dubbelt så många barn som fick vaccinet i sprutan insjuknade, jämfört med spraybarnen.

Vad visar då detta undersökningsupplägg om vaccinernas effekt mot influensa?  Svar:  Ingenting.   Möjligen kan man ha visat att dubbelt så många barn  insjuknade av sprutan jämfört med av sprayen - dvs att sprutan ger mer bieffekter än sprayen. Men  astmatiska barn kan alltså ha påverkats negativt även av sprayen.

<>En förnuftig människa, eller forskare ur annan tradition än den medicinska,  hade naturligtvis även haft en kontrollgrupp som överhuvudtaget inte fick något vaccin.  Då hade vi fått  något att bedöma vaccinets ev skyddseffekt utifrån.  Men sådana undersökningar aktar sig den medicinska maffian noggrant för.  Kan nån levande människa tro att de har rent mjöl i påsen?

Hjälp till självhjälp med tidbank i vården
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1194762
Att jobba åt sina grannar kan ha en läkande effekt. I Storbritannien ordineras sådant arbete av läkare och nu intresserar sig svenska läkare för den brittiska modellen med så kallade tidbanker inom vården.
Ordineras att hjälpa varandra
Det började för några år sedan i London, där flera tidbanker startades.
Systemet går ut på att grannar hjälper varandra med enklare saker till exempel gräsklippning, lampbyten, matinköp, målningsarbeten och annat praktiskt.


SIEMs kommentar: Sen återstår vad Försäkringskassans sjukskrivningsregler säger om detta. Orkar man jobba åt grannarna är väl risken stor att man betraktas som arbetsför och helt blir av med försörjningen. Smart grepp av de försäkringsbyråkraterna, vars huvuduppgift tycks vara att skapa så många moment 22 som möjligt för sjuka och arbetslösa,

Selen kan minska risk för prostatacancer
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1192535
Tillskott av spårämnet selen minskar risken för prostatacancer. Men för att ett högre selenintag ska ha effekt måste männen också få vitaminer eller vara rökare.
Det visar en ny amerikansk studie, skriver Svenska Dagbladet.
Svenska forskare tror att selenets skyddande effekt kan vara ännu större. I USA, där studien är gjord, är det naturliga halterna av selen i åkerjorden mycket högre än i Europa, framförallt mycket högre än i Sverige där den är mycket låg.


SIEMS kommentar: Okunskap är en dygd. Dr Caballero förkunnade för en tid sedan glatt att han inte kände till en enda sjukdom som kunde förebyggas med näringstillskott ( Se maj-magasinet 2003 ) . Han och och andra s k experter förledde på så sätt EU till att införa starka restriktioner mot näringstillskott, och ytterligare utarma den allmänna kosthållningen. Sedan dess har många konkreta studier av detta slag presenterats, men vad vi vet sitter experterna kvar och EUreglerna föranleder allt fler indragningar och restriktioner. Lagt kort ligger, och gjorda dumheter består. Endast medicinmaffian kan applådera, ty sjukdomsmarknaden kan utvecklas.

Dåliga gener hos pojkar skyddar flickor
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1190292
Två genvarianter som ökar risken för att pojkar ska bli deprimerade, antisociala eller alkoholister har visat sig ha motsatt effekt på flickor.  Gener som ökar risken för depressiva symptom hos flickor har snarare en skyddande effekt hos pojkar.


SIEMs kommentar: Argumenten mot manipulationer av ”sjukdomsframkallande gener” ökar stadigt. Lite kunskap är en farlig sak.

Bolag struntar i reklamregler
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=614150
Trots höjda böter fortsätter många läkemedelsföretag att sprida reklam som bryter mot marknadsföringsreglerna.


Secrets of the drug trials
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/6291773.stm
Secret emails reveal that the UK's biggest drug company distorted trial results of an anti-depressant, covering up a link with suicide in teenagers.


Vetenskap? Folkbildning?
http://www.vof.se/forum/viewtopic.php?t=2654

SIEMs kommentar: Njut gärna av den vetenskapliga och folkbildande argumenteringen rörande innehållet i 2000-talets vetenskap och www.klokast.se

Polio cases jump in Pakistan as clerics declare vaccination an American plot
http://www.guardian.co.uk/pakistan/Story/0,,2013369,00.html?gusrc=rss&feed=1

Henriks kommentar: man undrar ju förstås vem som avgör om det är en plot eller ej...
och om det är ett harmlöst eller farligt vaccin...:-) självklart är det sådana här "galningar" som gör att polio sprider sig trots att det redan är utrotat... bra också att man tar upp sådana här fall... om du vägrar vaccinera dig så kan det gå som i pakistan... alltså från 28 till 39 fall.....på vilket sätt diagnoserna är ställda får vi förstås aldrig reda på...och hur det gick med dom som fick diagnosen, som var ovaccinerad resp. vaccinerad.. men vi kan väl säkert vara trygga på att dom absolut inte tar med vaccinationshistorik i diagnosen... för detta är utfört av..... ja, någon vi kan lita på...


Forskning om kemiska stridsmedel ger ny kunskap om Alzheimers sjukdom
http://www.foi.se/FOI/Templates/NewsPage____5614.aspx

Den kunskap som forskare vid FOI genererar kring nervgasforskning kan också användas för att öka förståelsen kring sjukdomar som Alzheimer.
....
-Nervgaser, motmedel för nervgaser, samt vissa bromsmediciner för sjukdomar som t ex Alzheimer har samma målämne i kroppen. I forskningen kring nervgaser lär vi oss mycket nytt om detta målämne. Och denna kunskap kan även öka förståelsen för Alzheimer, säger Susanne Börjegren, institutionschef vid FOI.
- I förlängningen kommer den kunskap som nervgasforskningen genererar att kunna användas för att öka förståelsen kring sjukdomsförloppet för exempelvis Alzheimer. ..


SIEMs kommentar: Tanken är naturligtvis inte långt borta att en hel del Alzheimersfall i själva verket - precis som Parkinsons sjukdom - just utgör tecken på påverkan av miljögifter. Men att följa en sådan forskningslinje, och identifiera vad gifter det kan handla om, ger nog inte mycket forskningspengar. Många ska leva i Alzheimers fotspår.

Förbisedd miljöfara?

Jag "jagar" uppgifter om tallrikar och muggar mm med blyinnehåll.och har talat med Livsmedelsverket och Miljöcentrum om detta. På Miljöcentrum fick jag höra att en liten druva på en tallrik med blyglasyr gör att stora mängder bly avges! Man rådde till rent vitt porslin, och helst inte fältspat.

På 1970-talet debtatterades bly i engelska tekoppar. I Sverige förbjöds bly i glasyren 1975, men det finns anledning att se över sitt kökssortiment. Jag har talat med flera människor som äter mat på gamla tallrikar bl a Rörstrands och Gustavsbergs. Till saken hör att Rörstrands gamla område är fullt av bly. Man har fört diskussioner om att detta ska saneras, men att det kostar en hel del. Man tillsatte bly för att få fin glans. Men blyet är inte borta ändå. Utomlands säljs keramik med bly (se artikel nedan). Bly kan också finnas i kristall. Jag läste också att bly kan förekomma i glasmassa.

Om man är allergiker mot nickel och krom ska man knappast äta mat kokad i rostfria kastruller, som ju avger en liten mängd. Liksom att man nog inte bör suga på knivar och gafflar av rostfritt flera ggr/dag. Om man inte ska ha örhängen med nickel eller ta i nickelföremål varför ska man då tåla att få i sig det med maten i små mängder?? Jag ser det som att "många bäckar små gör en stor, stor å". Se upp med järngrytor, de ska man heller inte använda ofta. Enligt Miljöcentrum inte de nya skrovliga! Utan i så fall gamla släta.

Ruggig  är denna artikel;
Höga blyhalter uppmätta i keramik - kan ge blyförgiftning
http://www2.unt.se/avd/1,,MC=1-AV_ID=297342,00.html
------------------------------------------------------------------------        

/ Mona R
<>

Mera bly

Enligt lab-ansvarig för Rörstrandsdelen i Ittala AB:s huvudkontor i Höganäs slutade Rörstrand att använda bly i flintgods 1981. Men inte i glasyren. Det har pågått stort sett fram till nu.
Enligt honom så har de hela tiden "klarat reglerna", (de svenska gränsvärdena). Man har använt en kokmedod med ättikssyra. Tydligen den främsta metoden för att hålla koll. (Jag litar icke på gränsvärden!)
Man har allmänt sett i Sverige haft bly i färger fram till nyligen, nu börjar det komma blyfritt i färger. Det gäller alla färger, alltså inga särskilda färger. För två år sedan tog man bort de röda blyfärgerna i ett porslin som hette "julpoesi" p g a kadmium och bly-innehållet.

Man började inte möta blyhalter förrän på 1950-talet så han visste inte hur det var innan med blyinnehåll.

Han påtalade i alla fall att om glasyren börjar mista färg och blir matt så börjar det lösa ut bly. Det kan då bero på att man diskat i diskmaskiner och haft syrlig mat m m på dem.

Om de är fina och blanka så löser det ej ur något.

(F-n trot!).

Men om det aldrig togs bort när det förbjöds 1975 hur är det då med annan glasyr m m i Sverige??


Mona R


Nedan intressanta länkar till Nordisk familjebok från slutet av 1800-talet om bly. Att människor lever än med generationer som utsatts för både detta och amalgam/Hg och mycket annat....Ett sturskt släkte kan man kanske säga. Men hur länge till....?)

http://runeberg.org/nfab/0372.html

http://runeberg.org/nfab/0373.html


05-12-12 Naturpreparat kan orsaka blyförgiftning

http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=2774
Arbets-och miljömedicin i Stockholms läns landsting, som utrett en patient med mycket höga blyhalter i blodet, varnar nu för användning av Ayur-veda AYU 69 Shaktiton.

Preparatet innehåller 8,2 milligram bly per tablett. Enligt förpackningstexten rekommenderas fyra tabletter per dag. Det innebär ett veckointag på 230 milligram bly, vilket är sextio (60!) gånger mer än Världshälsoorganisationens rekommenderade maxgräns.

Kinas föroreningar drabbar grannländerna
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1216521
Föroreningarna drabbar inte bara kineserna själva.
Kina växer inte bara ekonomiskt, utan också som miljöförorenare. 2006 var det värsta året hittills för den kinesiska miljön, enligt den egna statistiken. Nu klagar grannländerna allt mer högljutt över de föroreningar som väller ut över Kinas gränser.

Kinesiska sopor sköljer upp på Taiwans stränder. Koreanska fiskare menar att vattnet i Sydkinesiska sjön och Gula havet har förgiftats av kinesiska utsläpp, och i Hongkong besväras invånarna av över den ständiga smogen, som de misstänker kommer från Kina.
Förra året ledde ett stort kemikaliutsläpp i floden Songhua till att även ryska städer drabbades av förgiftat dricksvatten.

Ny video med norske Per-Aslak Ertresvåg - en video der skal spredes vidt omkring!
Hei alle, Jeg interviewede i sidste uge Per-Aslak - manden bag bogen "Makten Bak Makten", der har været og er en stor succes i Norge. Dette interview kan bruges til at vække journalister og alle andre, der endnu ikke tør tage imod den ny verden, men febrilsk søger at holde fast i gl. verden illusioner.

"De Ubekvemme Sandheder - bag en ubekvem sandhed er mange sandheder" (1 time og 9 minutter)


http://video.google.com/videoplay?docid=-2522387004038114403&q=sundmedia

Peter Rosts bok
har många läsare tipsat om - här en fyllig websida om den:
http://sjukapengar.blogspot.com/


Allt fler barn får diagnoserna autism, adhd och Tourettes
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&Artikel=1199223

Alla barn som föddes i Danmark under 1990-talet - hela 700 000 barn -  ingick i studien där forskarna räknade hur många som som fått olika neuropsykiatriska diagnoser

De såg att allt fler barn diagnostiserades med autism, adhd och Touretts syndrom. Det är sjukdomar där barnen på olika sätt har en störning i hur de uppfattar omvärlden och reagerar på impulser.

Men orsaken till de här sjukdomarna är ännu oklar. Därför vet inte heller forskarna vad ökningen beror på. Om det finns biologiska orsaker till sjukdomarna, som tex ett virus, kan ett sådant virus ha blivit vanligare under tiden för studien. Det säger artikelförfattaren Hjördis Osk Atladottir vid Aarhus universitet i Danmark till Vetenskapsradion.
.....
Björn Kadesjö, överläkare i barnneuropsykiatri vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, säger till Vetenskapradion att studien bekräftar det han länge anat. Och med fler barn med neuropsykiatriska sjukdomar måste samhällets resurser för stöd öka, menar han.
Totalt fick mindre än en procent av barnen i den danska studien någon av de olika diagnoserna. Studien publiceras i Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.


SIEMs kommentar: En dansk studie påstod för ett par år sedan sig ha visat att MMR-vaccinerna omöjligen kunde ligga bakom de ökade autism-spektrum-sjukdomarna i Danmark. Studien hade också undersökt danska barn födda under 1991-98, och beräknade då den totala incidensen av autismsjukdomar till ca 1 / 1000. Vi kritiserade då hårt denna studie, http://www.klokast.se/siem/MMRE2.html bl a därför att den lagts upp så att barn sållades ut ur studien innan vaccinframkallad autism hann visa sig. Nu visar alltså en ny studie att närmast 1/100 barn i dessas åldersgrupper några år senare fått autism-spektrum-diagnos, dvs en tiodubbling av sjukligheten
”Om det finns biologiska orsaker till sjukdomarna, som tex ett virus, kan ett sådant virus ha blivit vanligare under tiden för studien”. - Just det ; vaccinationsprogrammen och antalet vaccindoser/barn har löpande ökat.  Och Kadesjö kan tacksamt se fram mot ökade resurser för den egna verksamheten.


Unga hamstrar blev aggressiva av Fontex
Behavioral Neuroscience 2006; 120: 1084-1°92  cit gm  Dagens Medicin  25 okt 200

Unga hamstrar blev mer aggressiva, inte mindre, när de fick SSRI-preparatet Fontex. Studien kan förklara varför vissa antidepressiva medel ökar självmordsrisken hos tonåringar.

Ett forskarlag vid University of Texas i Austin, USA, har undersökt effekten av SSRI -preparatet fluoxetin på yngre och äldre hamstrar. Fluoxetin marknadsförs i Sverige under namnet Fontex, men är mer känt som Prozac, och är det enda preparat av sin typ som godkänts inom EU för behandling av barn och ungdomar från åtta år.

Det är vanligt att samspelet mellan neurologi och socialt beteende studeras hos just hamstrar, eftersom det är väl utforskat hur de förändrar sitt beteende genom livet.  Försökshamstrar i olika åldrar injicerades med antingen låga eller höga doser av läkemedlet. Efter två timmar sattes de i samma bur som en yngre hamster av samma kön och utsattes för stressande faktorer som normalt framkallar aggressivitet.  De vuxna hamstrarna blev lugnare och mindre aggressiva, oavsett om de fått låg eller hög dos av preparatet. Unga hamstrar som fått låg dos blev mer aggressiva, och högre doser mildrade bara delvis deras ilskna beteende....

SIEMs kommentar:  Bl a Janne Larssons uthålliga undersökande journalistik har här i SIEMs spalter ofta satt rampljuset på hur fr a ungdomar påverkas negativt av antidepressiva s k lyckopiller - samtidigt som psykiatrin driver kampanjer för att  ungdomar ska drogas i allt tidigare ålder.  Det ökande våldet  t ex i skolorna torde vara helt förenligt med "vetenskap och beprövad erfarenhet"


Don't be Fooled by Brainwashed Doctors
http://www.mercola.com/2007/feb/6/dont-be-fooled-by-brainwashed-doctors.htm
Varför det är så viktigt med oberoende informationskällor om hälsa och sjukdom - t ex SIEM

Trösterika ord

http://www.faith-restored.com
Nya budskap publicerade - the sixth message -----

Vårt dagliga bröd
International Journal of Cancer, publicerad online den 20 oktober , citerad genom Dagens Medicin

Den som äter mycket bröd löper ökad risk att drabbas av njurcancer, visar en italiensk studie. Däremot går köttprodukter, som korv, bra. 
Det är sedan tidigare känt att dieten spelar roll för uppkomsten av renalcellskarcinom, den vanligaste formen av caneer i njurarna. Men vilken typ av mat som ökar risken har tidigare inte varit känt.  Forskare vid institutet för farmakologisk forskning Mario Negri i Milano, Italien, unersäkte detta med hjälp aven fall-kontrollstudie där 767 vuxna med renalcellskarcinom matchades med 1534 friska kontroller.

Deltagarnas levnadsvanor och sjukdomshistoria kartlades och de fick besvara en enkät om kostvanor  Forskarna såg ett signifikant samband mellan hög brödkonsumtion och ökad risk för renalcellskarcinom.   Fågel, grönsaker och köttprodukter, till exempel korv, minskade däremot risken.

SIEMs kommentar:  Minns Socialstyrelsens kampanj om sex brödskivor om dagen....

Med anledning av detta fick vi följande mail; 

Hej Ulf,   I detta motgift v 6 skriver du att det var Socialstyrelsen som hade en kampanj för att vi skulle äta sex brödskivor om dagen... Om jag är rätt underrättad så var denna reklamkampanj en av de mer lyckade som Brödinstitutet låg bakom. Brödinstitutet citerade ett yttrande från Socialstyrelsen och de flesta tror att de var de som låg bakom kampanjen, men den betalades och utformades och  arrangerades av de som säljer bröd. Ofta gör läkemedelstillverkare på liknande sätt eller hur?!    Gösta Montelius;

På så sätt fick vi ytterligare ett exempel på mediasamhällets falluckor:  Det som stannat i minnet var "socialstyrelsen", medan den rätta avsändaren var "Brödinstitutet". Och på samma sätt finner vi i dag just mängder av industrins budskap associerade med patientföreningar, myndigheter,  m fl.  För att nå olika målgrupper presenterar man budskapet  med olika avsändare.   Vem i hela världen kan man lita på....?

Akut ökning av barndiabetes
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14606663.asp
....
Förr var det ovanligt att så små barn drabbades. Nu blir det allt vanligare. Hög födelsevikt och snabb viktökning i unga år tros vara en del av förklaringen.

Totalt fick 666 svenska barn och ungdomar under 15 år typ1-diabetes under 2005, en fördubbling jämfört med 1985. Det visar siffror från den så kallade barndiabetesstudien, en årlig uppdatering av antalet fall av barndiabetes i Sverige och övriga Europa.

På tio år har andelen insjuknade ökat från 28 per 100000 invånare i denna åldersgrupp till närmare 45.

–Vi har sett en kraftig acceleration av antalet fall, särskilt bland förskolebarnen, 0–5 år gamla. Det är en skrämmande utveckling som bara tycks gå fortare och fortare, säger Gisela Dahlquist, professor och expert på barndiabetes vid Umeå universitet.
.....

SIEMs kommentar:   Det är bekvämt för det medicinska etablissemanget att fortsätta att "tro" , i stället för att ta reda på.  Att undersöka   666 barn vad avser födelsevikt och viktökning är inte någon märkligare uppgift.  Därefter kan man rimligen  sluta att tro  för att i stället veta  hur det förhåller sig med detta.  Just därför kommer den undersökningen inte att bli gjord på länge.  Ty risken är stor att man får avfärda denna gissning, och misstankarna i stället måste riktas mot vaccinationsprogrammen  - precis som när det gäller den "oförklarliga" autism-epidemien. 


Gunnar Lindgrens nyhetsbrev (www.gunnarlindgren.com   )  inriktas denna månad på argumenten rörande den fett- resp kolhydratrika kosten, vilka vi brukar referera här i Motgift.  Vi saxar bl a:
 
Överläkare Christer Enkvist har skrivit en utmärkt artikel som sammanfattar det felaktiga i dagens kostråd, hur detta är upphovet till den ökande fetman och relaterade sjukdomar som diabetes m fl. Artikeln finns som bifogad fil.
  Om du vill hjälpa till med att bryta den destruktiva utveckling som råder idag, sprid detta budskap.
 
1. Skriv ut artikeln. Den finns på en A4 sida.
2. Kopiera den i ett antal exemplar.
3. Ge din läkare/dietist/hälsorådgivare ett exemplar
4. Lämna samtidigt ett antal blad i väntrummet bland alla reklamblad från Becel och andra fettsnåla lightprodukter.
5. Lämna den också till köket hos era barns skolor, daghem, fritidshem m m
6. Lämna den också till köket hos sjukhus, äldrevård, er arbetsplats etc.
7. Sprid också bladet till vänner och bekanta, i synnerhet till dem som är överviktiga och diabetiker

Dietisters råd orsakar fetma
SvD Publicerat 2 februari 2007 05:43

Fett är inte farligt. Fetman har ökat explosionsartat under den tid då dietisterna har rått oss att undvika fett. Men man blir varken fet eller sjuk av fett. Gör tvärt emot dietisternas råd och undvik i stället socker, bröd, pasta, ris och potatis, skriver läkaren Christer Enkvist.
I flera svenska dagstidningar har vi under de nyss gångna helgerna fått olika dietisters råd om hur vi borde göra med maten för att inte gå upp i vikt: Ät mindre fett och motionera mycket.
Problemet är att det är under alla de årtionden som dietisterna gett dessa råd som fetman ökat explosionsartat. Folk följer råden i stort och fettkonsumtionen har gått ned de senaste 20–30 åren.

Trots detta blir allt fler allt fetare. Detta gör dock inte att dietisterna ens tänker tanken att råden kanske är felaktiga utan de fortsätter att ge samma råd, år ut och år in.

Därför kan man säga att det är dessa råd som är en av orsakerna till fetman.
I stället borde dietisterna ansluta sig till det paradigmskifte som säger att det är den enorma kolhydratkonsumtionen som är den huvudsakliga orsaken till fetman.
I SvD kunde vi den 8/1 läsa om forskning från Karolinska Institutet som visar att kvinnor som drack fet mjölk behöll en lägre vikt än de som inte drack fet mjölk. Genom enkla iakttagelser av verkligheten kan vi se att detta stämmer bra.

På 1950- och 60-talet skar man aldrig bort fett på skinkan och drack alltid fet mjölk och det fanns knappast några feta människor alls. Och förr visste alla att ville man ha grisarna feta skulle man ge dem potatis och spannmål, det vill säga kolhydrater i riklig mängd.

När nuförtiden grisarna ska vara magra ger man dem soja, raps och vassle, alltså proteiner och fett.
Före 1960-talet existerade inte fetma eller typ2-diabetes bland eskimåer trots att de livnärde sig på animaliskt fett. I början av 1960-talet kom Coca-Cola och den moderna världens kolhydratprodukter till eskimåerna och då kom också fetman, typ2-diabetes och andra sjukdomar man ser i spåren av en extrem kolhydratkonsumtion.

”Då rörde sig folk mer” är det klassiska motargumentet. Det gjorde de, men hur är det med motionen?
I en av de största dagstidningarna kunde vi också före jul se en tabell på kalorier man gör av med vid olika aktiviteter. Vid promenad i en hastighet av sex km/tim har man förbrukat endast 150 kalorier efter 34 minuter.
Vill man göra sig av med 2 000 kalorier måste man promenera i sju timmar och 20 minuter. Om ett barn som väger 20 kg ska bränna 100 gram lösgodis måste det springa i tre timmar och 20 minuter.

Motion och rörelse är annars nyttigt för hela kroppen och bör
i högsta grad uppmuntras, inte minst efter julens stillasittande. Hjärta, lungor, leder, ben och senor mår bra, men vad gäller vikten är det praktiskt taget omöjligt att motionera sig ned i vikt.

Kolhydraternas roll och rörelsers ringa påverkan på vikten är känd sedan 1800-talet och bekräftades igen i en nyligen framlagd doktorsavhandling. En Uppsalaforskare studerade havskappseglare och visade att trots att de åt ”nyttig mat” med frukt och grönt och rörde sig maximalt gick de upp i vikt.
Annars skrev fransmannen Brillat-Savarin redan 1826 i kokkonstens klassiker, Smakens fysiologi, att ”korpulensen förorsakas av en med mjöl och stärkelseämnen överladdad diet” och att växtätare blir feta om man utfodrar dem med potatis, säd eller mjöl medan köttätare aldrig blir feta.

I den tidens medicinska litteratur rekommenderar professor Ebstein från Göttingen redan 1854 en diet för feta som är ”särdeles verksam för minskning av hullet”, nämligen ”inskränkning av kolhydrater, potatis, socker och sötsaker af alla slag förbjudas helt och hållet”.
Allt slags kött kan förtäras och ”fett i alla former såsom fet svin- och fårstek, fet skinka och om inte annat fett finnes att sätta benmärg till soppan”.
Vidare skriver professorn: ”Af spritdrycker tillåtas endast till middagen två à tre glas lätt vin. Öl bör uteslutas. Måltiderna ej flera än tre om dagen”.

Så gör tvärt emot dietisternas gamla råd. Ät er mätta på riktig mat tre gånger om dagen. Undvik mellanmål och var inte rädd för fett. Man blir varken fet eller sjuk av fett.

Och vill ni gå ned i vikt, minska då på eller undvik socker, bröd, pasta, ris och potatis.

Christer Enkvist
läkare
Trollhättan


Dyrt att minska skolgymnastiken
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1189581
För lite skolgymnastik leder till många folksjukdomar.
Svenska elever har mindre idrott på schemat än ungdomar i andra europeiska länder. Men den som inte rör på sig riskerar att bli sjuk och måste behandlas. Något som kostar samhället sex miljarder kronor varje år för vård och produktionsbortfall.


SIEMs kommentar; Rätt ofta presenteras studier som visar att mängden motion spelar en marginell roll för barns och ungdomars tendens att utveckla övervikt. Men paradigmet fettrik mat > lättja > övervikt > hjärt- o kärlsjukdom o -ddd har i dag fått en religiös prägel, där saklig diskussion inte längre är möjlig, I stället bedrivs hetspropaganda och närmast yrkesförbud för experter med avvikande uppfattning. Gunnar Lindgrens nyhetsbrev har på senare tid koncentrerats runt dessa frågor och innehåller mycket substans:

Gunnar Lindgrens brev 07-02-23 innehåller:
1. Anmälan till Socialstyrelsen
2. Fler läkare når oväntat bra resultat med kolhydratsnål kost enligt läkartidningen Access
3. Fett och kostråd i media
4. Konsumentorganisation skriver brev till Regeringen om transfetter
5. Föredrag om den nya synen på kost och hälsa i Stockholm på måndag 26/2
6. Radioaktivt avfall töms i havet vid kärnkraftverken

Se http://www.gunnarlindgren.com

Nya teorier om närsynthet

http://www3.ur.se/_bildningsbyran/templates/ProgramPage____26108.aspx
Antalet närsynta bara ökar i västvärlden. Mellan 30 och 40 procent av befolkningen är närsynt. Det betyder att antalet har fyrdubblats det senaste seklet. Närsynthet beror på att ögongloben växt sig för lång. Ögat kan därför inte självt justera brytningen av objekt från långt håll. Närsynthet kan också bero på att hornhinnan är lite för krökt och inte bryter ljusstrålarna mot näthinnan. Men varför är så många närsynta?

I Bildningsbyrån idag presenteras en ny förklaring till närsyntheten, nämligen kosten. Studerar man jordens ursprungsbefolkningar så förekommer närsynthet nästan inte alls. Men efterhand som de övergår till en mera västerländsk livsstil så blir, på bara någon generation, lika många närsynta som i västvärlden. I programmet förklarar läkaren Staffan Lindeborg att det beror på vår kost som består till 70% av vitt mjöl, mejeriprodukter, matfett och socker.


SIEMs kommentar:
Förklaringsmodellen har helt säkert sina poänger, och kompletterar närmast den traditionella uppfattningen om överdrivet närarbete som orsak.
Brev om bröd 

Hej Ulf!


Följde den diskussionen om "bröd gör oss sjuk / fet". Mycket snack o motsnack och nånstans ska man hitta en övertygande logik. Fast det finns intressanta rön i samband med olika dieter, anser jag inte att en diet passar alla och inte heller att en annan gör alla sjuk (bättre: försvagar organismen). Det finns faktiskt massor med olika sätt att ta in ens näring, mest är de historiskt anpassade till de förhållanden som finns / fanns i resp områden. Vilket innebär att organismen är bekant med den slags föda den får, o liksom känner sej trygg med den. Vilket underlättar obehindrad matsmältning o ämnesomsättning.

Inte blir kineserna feta o sjuka av att äta ris. Inte blir europeer feta o sjuka av att äta bröd (eller gröt) - i synnerhet inte av bara 6 skivor om dagen. Frågan är väl snarare om man ska titta på hur födan producerats. Vilka näringsämnen har tagits bort, vilka tillsatser har den fått, som får födan ur balans? Så att man t ex inte kan bli mätt? Mättheten signaliserar att man har fått in tillräckligt med den näring man behöver. På utarmad mat får man då aldrig nog, vilket gör att man äter mera. Vilket gör att man kommer i större obalans. Vilket försvagar organismen så den blir mindre motståndskraftig mot olika angrepp. Vilket gör att man känner ett större skyddsbehov.

För det ena blir man fet när man äter mycket, om det nu är kolhydrater eller fetter, om man inte lurar organismen med ensidig kost som inte kroppen kan tillgodogöra sej..
För det andra borde man tänka på vad fetman ger till organismen, hur även den kan vara ändamålsenlig:
Fett isolerar och skyddar kroppen. I de relativt kalla nordiska länderna är nog en tjockare skyddskikt naturlig jämfört med folk som bor närmare equatorn, i synnerhet på vintern. Men det finns fler signaler än kylan för att lägga på fett. Om kroppen visar samma reaktion när den vill skydda sej mot ensamhet, mot miljögifter, mot överbelastning, mot mobbning osv, bjuder vårt samhälle på massor med anledningar. Utan att liksom träna oss på att utveckla alternativa strategier.

Inom den Nya Medicinen kartlades den arkaiska reaktionen av att lagra mera vatten i kroppen vid en "ensamhetskonflikt" - när en individ "skickades ut i öknen". Då var det passligt att ha en vattenreserv t ex i fyllda fettceller... Om man idag tolkar en situation så att man blir utsatt utan gemenskapens hjälp, kan organismen välja samma strategi.

Bot lär inte ligga i att tvinga sej byta kost om man inte känner för det. Först o främst ska man uppnå en baskänsla av "jag kan hantera det jag möter i min omvärld", om det nu är med hjälp av gudstro, med en bra gemenskap, med kroppslig träning, tankefältterapi eller virvlat vatten. Sen kan man upptäcka vad och hur man vill äta, så att hungern stills.

Amen Kora

Klimatkris och fetma har samma orsak
http://www.ny-halsa.se/

Nyss var den ökande värmen på jorden i centrum, Nu tycks fokus ligga på den ökande fetman här i Sverige. Men båda dessa problem har samma grundorsak. Löser vi det ena problemet minskar vi det andra problemet radikalt.

Att vi har blivit fetare anser flera svenska forskare och läkare bero på att våra hälsovårdande myndigheter under flera decennier har gett oss felaktiga kostråd, nämligen att vi ska minska fettätandet och istället äta mer kolhydrater,

Om det är detta råd som bär skulden till den ökande fetman måste betvivlas av flera anledningar.

För det första: Hur har råden fungerat? Har folk verkligen ätit mindre av fettrika animaliska produkter? Hur mycket har konsumtionen av kött och mejerivaror minskat?

För det andra: Vad förstår folk med ordet kolhydrater? Är det socker, vitt bröd, konfektyrer, wienerbröd. makaroner, potatismos eller är det äpplen, bär, gröna blad, råkost av morötter, rödbetor, palsternackor, kål. tomater... Kolhydrater har ett mycket brett spektrum.

För det tredje: Är folk i öster, folk som inte har råd köpa fet mat utan lever på omanipulerade växter - är dessa människor feta. Hur var det med våra fattiga torpare? De hade det inte fett i ordets fulla bemärkelse. Och hur är det med vegetarianerna. Vi har många tusen i Sverige, som i allmänhet lever på omanipulerade kolhydrater. Visst betyder läggning och stillasittande mycket– men nog är det sällan man ser en fet vegetarian. Har du sett någon? Eller någon vegan som inte åter något animaliskt fett alls. De förblir slanka på sina kolhydrater.

För det fjärde: Vi människor kan knappast ha ätit koncentrerat fett under den mångtusenåriga utvecklingen av våra sinnrika och uthålliga organ. Vi har samma organ nu som på stenåldern. Koncentrerat fett kan knappast vara våra organs optimala näring.

Och så till kärnpunkten: Om de flesta låter sig påverkas av de nya signalerna om

riklig fettkonsumtion måste detta omvandlat i världsformat innebära en stor ökning av världens klimatkris - men samtidigt också av världens försörjningskris.

FN:s Food and Agriculture Orgnization skriver i sin nyutkomna rapport

Boskapshjordarnas långa skugga (Livestock¨s long shadow) att omedelbar handling är nödvändig (remedies urgently needed) med sikte på att halvera boskapsdriften, alltså kött och mejeriindustrin,

Den starkt växande animaliekonsumtionen bidrar nu med mera växthusgas än alla motorfordon och flygplan tillsammans och den skövlar ofantliga skogsarealer för odling av kreatursmat och bete och förbrukar redan nu åtta procent av allt jordens drickbara vatten. Samtidigt dör 25 000 barn varje dag i vattenrelaterade sjukdomar..

Mycket fett kanske för en tid kan verka som en livande dopning. Sådana iakttagelser åberopas. Men om vi på sikt vill bevara både jordens balans och den egna hälsan bör den kost som rekommenderas vara rik på omanipulerade kolhydrater men alltmer sparsam med animalieprodukter av alla slag.

Eskil Svensson


Livsmedelsverket vill ha bättre skolmat
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1178389
Skolmaten ska bli bättre, med hjälp av nya råd från Livsmedelsverket.
Ett av råden är att kommunerna ska anställa en kostchef som ska hålla koll på att maten är näringsriktig och att man använder bra råvaror.
Enligt Livsmedelsverket är det dålig kvalitet på maten i en del skolmatsalar. Det händer också att barnen får för lite mat, enligt Livsmedelsverket, som också efterlyser mer kött på matsedeln.


SIEMs kommentar: Ja, då gäller det bara att Livsmedelsverket själva vet vad som är bra mat och inte.. Tidigare rekommendationer har lagt tonvikten på stora mängder kolhydrater, bröd , potatis och pasta.


Så sålde Ely Lilly Illegalt Zyprexa till gamla

  

Försäljningen av Eli Lillys psykiatriska drog Zyprexa gav förra året läkemedelsbolaget 290 miljoner kronor i Sverige. Det var landets 6:e mest sålda preparat alla kategorier. (Läkemedelsindustriföreningen, statistik http://www.lif.se/cs/default.asp?id=5026&ptid= )

 

I ett antal artiklar i december har tidningen New York Times avslöjat Eli Lillys illegala marknadsföring av Zyprexa och bolagets mörkläggning av de allvarliga skadeverkningarna av preparatet. Lilly har dömts att betala 9 000 000 000 kronor i skadestånd till över 26 000 patienter som skadats av Zyprexa. Åklagarmyndigheter i flera olika delstater har inlett undersökningar av Lillys agerande. (Se hela bakgrunden i Psykofarmakan Zyprexa och den kemiska ättestupan i Sverige http://jannel.se/psykofarmakan_zyprexa-1.pdf )

 

Zyprexa är inte godkänt för gamla dementa patienter. Det är tvärtom så att Läkemedelsverket redan år 2004 skrev om ”ökad risk för död och cerebrovaskulära händelser [som stroke] vid behandling av äldre demenspatienter med Zyprexa”. Man klargjorde på hemsidan att ”Olanzapin [Zyprexa] är inte godkänt för behandling av psykos och/eller beteendestörningar i samband med demens. Det rekommenderas inte för behandling av denna speciella patientgrupp.” (Läkemedelsverket 9 mars 2004 http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/NewsPage____464.aspx ) Men effekten av Läkemedelsverkets varningar blev att utskrivningen av Zyprexa till denna patientgrupp ökade. Siffror lämnade av Socialstyrelsen visar att utskrivningen till patientgruppen ökat med runt 30 procent efter Läkemedelsverkets varningar i början av 2004. (Statistik, Socialstyrelsen 2007 http://jannel.se/Zyprexa2007-1.pdf. )

 

Det svenska Läkemedelsverket har nu lämnat besked om att man ska "inhämta/begära in allt marknadsföringsmaterial angående Zyprexa från Eli Lilly och göra en bedömning av om de påståenden som görs där är förenliga med ändamålsenlig användning av Zyprexa, vilket utesluter varje form av marknadsföring till äldre patienter". (Brev av den 8 februari från tf GD Broström.)

 

Eli Lillys kampanj i USA, för att marknadsföra Zyprexa utanför de indikationer det var godkänt för, som till exempel för äldre dementa patienter, gick under namnet ”Viva Zyprexa”.

 

Det bifogade dokumentet Zyprexa Retail Implementation Guide, från år 2001, är ett utmärkt exempel på Lillys illegala marknadsföring. Det visar hur bolaget utbildade sina läkemedelsrepresentanter i att sälja Zyprexa till allmänläkare i USA; det visar vilka patientgrupper man skulle inrikta sig på vid sidan av dem Zyprexa var godkänt för; det visar hur man på ett effektivt sätt skulle dölja de kända skadeverkningarna av preparatet. (Dokumentet, som är del bakgrundsmaterialet till New York Times berömda artikelserie om Zyprexa, är publicerat av Slate Magazine.)

 

Det kan på mycket goda grunder antas att denna marknadsföringsstrategi också implementerades i Sverige. Läkemedelsverket har därför fått dokumentet att använda i sin undersökning. Myndigheten kan utifrån detta dokument få kunskap om hur den internationella kampanjen för att sälja Zyprexa till patientgrupper det inte var godkänt för, var upplagd. Man kan med stöd av dokumentet ställa de rätta frågorna till Eli Lilly Sweden och begära in de handlingar som använts i Sverige vid den aktuella tidsperioden.

 

Det är bara att hoppas att myndigheten faktiskt tänker göra en ärlig och uppriktig undersökning. Kanske vaknar också svenska åklagarmyndigheter inför de övergrepp på gamla som här satts i system.

 

Hälsningar

 

Janne Larsson

skribent

janne.olov.larsson@telia.com


 

Socialstyrelsens lagstridiga ADHD-uppdrag till Björn Kadesjö & Eli Lilly

 http://jannel.se/adhd-uppdrag.pdf

Opartiskhet och saklighet, trovärdiga och allsidiga utredningar, hårda jävsregler, är lagstadgade krav för statliga myndigheter. Men inte för Anders Milton, den nationella psykiatrisamordnaren och Socialstyrelsen, som låter personer inhyrda av läkemedelsbolag investera skattebetalarnas pengar i för bolagen vinstgivande verksamheter....


EU måste ta ansvar för Irak
http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_14607263.asp
..Sverige tar emot över hälften av alla asylansökningar från irakier som görs i Europa. Nu krävs solidaritet mellan EU:s medlemsländer så att vi blir fler som delar på detta ansvar, skriver migrationsminister Tobias Billström och EU-minister Cecilia Malmström i ett gemensamt debattinlägg

SIEMs kommentar.  Varför kräver   Billström att EU tar emot större delen av flyktingströmmen -  utan att nämna  USA,  Storbrittanien, Danmark etc som orsakat den?  Vi minns sexåringens fantastiska förklaring av vad ansvar är:  "Det är när det är ens fel fast man inte gjort nåt!"

Svenskar först i världen med  att kartlägga magbakterier
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=1172892

Svenska forskare ska med hjälp av modern DNA-teknik kartlägga fördelningen mellan arter hos de ungefär två kilo bakterier som var och en av oss har i mag-tarmsystemet. Bakgrunden är att rubbningar i bakteriefloran kan tänkas ligga bakom en del stora folksjukdomar.

Två kilo myllrande bakterier. Det är vad de flesta av oss bär runt på i vårt mag-tarmsystem. Att bakterierna är viktiga för vår hälsa har man vetat ganska länge, men nu ska svenska forskare för första gången i detalj kartlägga hur fördelningen av bakteriearterna vi har i oss ser ut.

Fel bakteriebalans bakom sjukdomar?

De ska också försöka ta reda på om rubbningar i bakteribalansen kan vara en viktig orsak till många av de folksjukdomar som är vanliga i västvärlden idag.

– Det är vad en del forskare spekulerar i och vi är också attraherade av den tanken. Det kan vara så att en rubbad flora är en viktig del i de här sjukdomarna som vi ser idag som vi inte hade i samma utsträckning för 200 år sedan, säger Lars Engstrand på Smittskyddsinstitutet som är projektets kordinator. ..

SIEMs kommentar:  Långsamt, långsamt, börjar den medicinska forskningen komma i kapp de rön som sedan länge redovisats på SIEMs sidor, t ex /siem/kost.html
Som vanligt försöker dock forskare och journalister skönmåla verkligheten;  ..."har  man vetat ganska länge"...! Sic! Vilka "man"?   Pröva att fråga närmaste läkare om  t ex penicillinkurers inverkan på magbakterierna,  vad det kan ha för hälsoeffekter, och vad man alltså bör göra!

<>Så var det bevisat:
http://www.realtid.se/ArticlePages/200611/14/20061114085851_Realtid431/20061114085851_Realtid431.dbp.asp
Olaglig Viagra visade sig vara äkta vara. Ny Tekniks seniorreporter beställde Viagra från ett slumpmässigt utvald spammejl. Efter analys visade det sig vara riktig Viagra han fick med beställningen, tillverkade av Pfizers fabrik i Turkiet. Med andra ord var internetförsäljningen en del av Pfizers ordinarie försäljning.

SIEMs kommentar:  Och därmed var det  klarlagt vilka intressen som ligger bakom de oerhörda mängder av spam-reklam för Viagra etc, som närmast blockerar många mailboxar  i dag.  Läkemedelsindustrin - mänsklighetens välgörare ...?

Tror Ni någon läkare vågar svara ? 
Hbg 2007 02 26   Öppet brev till Läkarförbundets representanter i Skåne  Helsingborg 2007-02-26  

Vill Ni eller vill Ni inte vara vän med andra vårdgivare än de som har  vårdavtal eller är godkända av Socialstyrelsen? Enklare sagt ? ska Ni samarbeta med mina ”alternativa” vårdgivare  eller ska Ni fortsätta nonchalera dem? 

Jag med min kroniska smärta och återkommande biverkningar efter  läkemedel  har  istället provat mig fram till en del det Ni kallar alternativa  behandlingar. Jag är nöjd. Kan tänka mig är inte ensam med mina uppfattningar att samarbete  mellan Er och ”de andra” är nödvändigt, bra och dessutom visar respekt  för patientens uppfattningar.

Flera undersökningar visar gång på gång att även andra vänder sig till  ”alternativa” behandlingar. Av många olika skäll. Men det tycker Ni (med få undantag) att det är ingenting att bry sig  om. Inte ”vetenskapliga” vårdgivare behöver man inte alls tänka på. 

Snälla administratörer från hälso- och sjukvården har gallrat bort dem  så länge. Ni har inte protesterat, hälso- och sjukvårdsstrateger  skyddade Er mark och makt. Ni är det enda auktorativa som kan förbättra min hälsa ? eller hur? Undrar ibland om Ni vet vad är en nödvändig olydnad för något? Jag går till ”alternativa” både i fall jag har råd och även om jag  inte har råd men hälso- och sjukvårdspolitiker väldigt få fall ger mig  det fria valet.

 Efter flera misslyckade behandlingar och läkemedel som ger mer  biverkningar än nytta känner jag en stark motvilja mot de handlingar Ni  föreskriver. Man kan närma sig problemet på många olika sätt. Jag väljer den mest effektiva - olydnaden. Jag lämnar det område som  kontrolleras av Er och andra som anser sig vara auktoritativa. Jag går  ut dit Ni inte har kvar Era krafter och då är det Er makt där inte är  så stark.  Det bästa egentligen är att jag mår bra. Jag har räddat mig därifrån. Jag kan också göra en annan sak. Lyda Era remitteringar in till  absurdum, köpa läkemedel för tusentals kronor och följa Era  föreskrifter som ofta leder till långa och upprepade sjukskrivningar.  Kan hända att några hälso- och sjukvårdsansvariga kanske bli medvetna  om att Ert system inte fungerar särskilt bra. Dessvärre märkte jag att  detta sätt har en begränsat värde. Inte många som märker att mina  ovanligt ofta försämrade hälsa beror på att Ni inte vet hur Ni skulle  kunna reparera mig och aldrig vågar erkänna att ”alternativa” kan. Ni förlorar mig som en troende patient och jag med min fullständigt  tappade tillit kommer inte tillbaka. Jag vet att det är svårt att vara ensam mot Er. Ni fortfarande har en  stor makt och auktoritet. Men kan hända att så småningom är vi flera  och då en kollektiv handling mot Era metoder kommer att vinna och ge  oss, kronisk sjuka patienter den högst önskade bättre livskvalitet,  förbättringar och rätten att välja. Jag vill tacka Maria Modig för hennes bok - Den nödvändiga olydnaden -  och rekommendera Er att läsa den också. 

Elisabeth   


 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni