Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006  Augusti 2006  September 2006    oktober 2006   November 2006    December 2006
Januari 2007   Februari 2007  Mars 2007   April 2007   Maj 2007  Jun 2007 
         Aug 2007 Okt 07   Nov 07
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin December  2007


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns bl a  på http://www.klokast.se )   för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!

Vilket väder!? Det famösa Balimötet om klimatfrågorna är nu över och expertisen grubblar över om det lett till något utöver nya möten, och i så fall vad.  ”Klimatskepticismens dagar är över”, får vi höra, att ifrågasätta de  expertrapporter som förutspår ett omedelbart hotande klimathaveri, är landsförräderi, eller kanske  globalt förräderi.   Massmedias roll i frågan (självpåtagen eller påprackad?) förändras därmed från att sprida information och stimulera debatt, till att pumpa ut propaganda till allmän efterrättelse samt förfölja oliktänkande, varmed arbetet med klimatfrågorna kan överföras från redaktionen till annonsavdelningen.

Klimatfrågorna befrias alltså nu, i likhet med frågorna om cancer, vacciner, terroristhot mm från oket av det kritiska tänkande som påstås vara grunden för vårt demokratiska fostran och utbildningsväsende.  I analogi med Orwells klassiska Djurfarm, där vissa djur var jämlikare än andra, så kan alltså vissa politiska frågor vara så politiska att de inte längre är politiska alls, utan utropas till internationella självklarheter, ställda ovanför varje tvivel och kritik.  
Vi är själva inte beväpnade med metereologiskt kunnande av den kaliber att vi med säkerhet  kan väga de nu allmänt omfattande klimatteorierna mot de motargument som framförs av ett fåtal fortfarande kritiska och alltmer förhånade röster.   Däremot vågar vi med rätt stor säkerhet registrera några andra faktorer som bör ha betydelse i sammanhanget:

Det  sätt att ”lösa” klimatfrågorna som förs fram i den s k debatten, är genom en internationell, global, politisk reglering. Genom politiska förhandlingar ska utsläppsmål och kvoter fastställas på global och nationell nivå, och därefter omvandlas till åligganden för nationer, företag och enskilda, åligganden, vilka naturligtvis måste genomföras med ekonomiska medel  och ytterst  naturligtvis fysiskt  våld mot dem som vägrar att foga sig.  På så sätt ska all mänsklig verksamhet bringas i samklang med vad experterna anser att planeten ”tål”.

Mer sällan hör man diskuteras att nationellt fastställda mål,  kvoter och utsläppsrätter lätt kan bli   verkningslösa gentemot verksamheter som  kan flyttas  över gränserna.   Är det billigare att förorena på ett ställe än på ett annat, kommer självklart förorenande verksamheter att söka sig dit, med åtföljande konsekvenser för ekonomi och sysselsätttning.  Konsekvenserna av en sådan ekonomisk/industriell strukturomvandling kan bli omfattande, och dessutom inträda betydligt snabbare än vid en rent fysisk klimatförändring .  Inte ens i  ett så begränsat område som  Norrlands inland har det gått att hindra kommuner från ”illojal konkurrens” om näringsliv och sysselsättning - det må därför vara tillåtet att hysa viss skepsis om hur problemet ska kunna lösas på global nivå, speciellt om olika kvoter och regler fastställs för olika länder, t ex i- och u-länder (vilket ju i är motiverat ur andra utgångspunkter) .


Att genomföra en global  reglering av vad slag det vara månde i praktiken är  inte heller alldeles enkelt.  Den poltiska oförmågan att t ex  begränsa torskfisket kan tjäna som ett exempel i mycket blygsam skala.   Behovet av internationellt resande och konferererande för att uttolka,  medla och lösa konflikter kommer knappast att minska, och behovet av en internationellt samordnad byråkratisk kontrollapparat att växa.  /Vi påminner om det  kända förhållandet att Tio Guds Bud omfattar något hundratal ord, medan EUs förordning angående import av ankor  torde omfatta tiotusentals./  

Men fram till dess är det uppenbarligen tänkt att den internationella politiska regleringen via nationella skatte- och avgiftsbeslut ska skapa ekonomiska incitament för folk och företag att bete sig mer ”klimatvänligt”. Många attraktiva varor  och tjänster ska fördyras genom skatter och avgifter,  vilket å ena sidan ska utestänga fattigare personer från konsumtion av dem,  å andra sidan ställer medel till förfogande för den växande poltiiska/byråkratiska  elit som ”klimatregleringen” kräver.
  Den dag som klimatförordningarna nått den konkretion att de rent faktiskt  tvingar större grupper av  människor att väsentligt ändra sin livsföring i oönskad riktning - ja först då får vi  se vad den globala regleringen är värd.  Men den dagen ser ut att ligga ett bra tag fram i tiden - om den någonsin kommer:  

En röst i Ring P1  uttryckte sin skepsis genom ett  par enkla förslag: Varför inte omgående förbjuda hastighetstävlingar med fossilbränsledrivna fordon?  Varför inte omgående avskaffa inrikesflyget, när det nu snabbtågsförbindelser finns eller lätt kan ordnas mellan de flesta aktuella flygplatsorter? Ett par timmars längre restid måste väl kunna vara en rimlig klimatuppoffring att kräva av den enskilde?

<>Först när  klimatåtgärderna kallas ned från den översta stratosfären till denna grad av konkretion, först då kan konsekvenserna av den nuvarande hanteringen tydliggöras.  Förslaget tydliggör det politiska valet att göra klimatdåliga verksamheter dyrare, i stället för att förbjuda dem, en linje som har besvärande nackdelar. En av nackdelarna är att dessa verksamheter därmed förbehålls en ”stilbildande” överklasselit, som många i vårt samhälle gärna efterapar och ser upp till :  hastighetstävlingar,  flygresor  osv  görs  till yttre tecken på framgång och hög status, och eftertraktas därmed av många, vilket  är helt kontraproduktivt ur miljösynpunkt.   En annan nackdel är att  kravet på praktiska och överkomliga alternativ  mildras och skjuts på framtiden: så länge inrikesflyget fortlever saknas underlag för klimatsmarta snabbtågförbindelser, medan skatteintäkterna från flyget gärna absorberas till annat än snabbtåg.  De fördelningspolitiska effekterna  blir därmed dessutom  negativa för att inte säga orimliga.

 Ännu har vi alltså inte sett eller hört en enda politisk rörelse som ställt sig bakom sådana enkla, verksamma,  konkreta och genomförbara åtgärder.  En anledning kan faktiskt vara att man inte är så säker på klimatargumentens bärkraft som man utåt vill ge sken av.  En annnan anledning är naturligtvis risken att omgående förlora röster och väljare, när väljarna väl förstår vilka ingrepp i sin livsföring de i praktiken kommer att  utsättas för. 

Redan pågår ett bilskatteuppror i vårt land,  till hot och förtret i synnerhet för KD som före valet ju räckte tanken på sänkta bilskatter ett lillfinger. Betydligt mer militanta  motståndsrörelser runt olika  särintressen kan påräknas i klimatregleringarnas spår, så fort åtgärdsförslagen  når någon grad av konkretion eller aktualitet. Den parlamentariska demokratin är rätt försvarslös mot sådana särintressen.  Detta inser och vet varje politiker, och måste därför ständigt väga sina ord och löften mot risken att ställas åt sidan vid nästkommande val.  På samma sätt måste varje mediaredaktion väga på guldvåg vilken  uppmärksamhet man rägnar vilka fenomen och rörelser. Ovarsam mediapublicitet kan lätt skapa politisk instabilitet, och  i värsta fall t o m  hota presstöd och annonsintäkter.

Många tunga intressenter  rör sig nu  som jättar på nattgammal is.  Så länge klimatfrågan öppnar intäktsmöjligheter och möjliggör rekytering av engagerade politiska supporters kan   man naturligtvis vara handlingskraftig och energisk.  Men när ingripande åtgärder ska konkretiseras så kommer motståndet snabbt att organiseras, och med tanke på  klimatfrågans dimensioner kan detta motstånd snabbt bli övermäktigt.  Vi kan se fram mot ett utbrett politiskt tungomålstalande, varvat med periodisk tunghäfta de gånger konkreta åtgärdsförslag kommer på bordet.  Vi medborgare kommer att få möta intensiv och engagerad propaganda för att delta i sakligt ineffektiva excercisövningar till klimatets fromma, medan verkligt verksamma men politiskt obekväma åtgärdsförslag kommer att tigas ihjäl.

Den som vill kan gärna jämföra med ”fuskdebatten”, där varje integritetsintrång och byråkratisk stollighet nu kan motiveras för att hindra miljonbeloppsfusk inom  det offentliga försäkringssystemet. Men när   luckor öppnas där mångmiljardbelopp  i bolagsskatter kan utebli, och i ställer rinna  i ägarnas fickor,  då finner finansministern ingen anledning till agerande. http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1796201

Och så kommer tiden att gå, under offentliga klimatpredikningar och engagerande klimatpropaganda,  och under långdragna förhandlingar utan större offentlig insyn, men med talrika intresse- och motståndsgrupper, vilka kommer att tilltvinga sig  förmåner, undantag och specialregler.   Den slutliga effekten blir att bördorna övervältras   på dem som inte kan försvara sig mot dem, medan inflytelserika eliter skonas eller gynnas,  Den dag det väl blir dags för konkreta åtgärder är det endast de försvarslösa som drabbas.  Detta tycks i själva verket vara syftet och essensen bakom ”klimatpolitiken” så som den bedrivs av politiker och miljörörelser i dag. 

Alternativen?  Att låta marknaden för fossila bränslen diktera villkoren för en global energiomställning behöver inte vara en  sämre lösning sett för  de svagare grupperna  - dvs egendomslösa i u- och i-länder.  Det avgörande är om dörrarna  för att återutveckla  en alternativ, lokal, småskalig och energisnål produktion av livsförnödenheter  står öppna, eller om dessa kommer att kunna blockeras av olika ekonomiska eller politiska eliter.  De enorma övervinster som ett  stigande energipris kommer att  generera, kommer emellertid att stanna  huvudsakligen i ett fåtal företags händer, vilket kan ge absurda omfördelningar av förmögenhet och reell makt, något som knappast gynnar egendomslösa och i övrigt svaga grupper  mer än vad ett system med  ”politisk  reglering” skulle göra. 

En mer tilltalande tredje modell för global energiomställning skulle kunna ligga i en kombination av internationell politisk reglering samt marknadsmekanismer, där det ekonomiska flödet från energiskatter och övervinster kanaliseras till en autonom utveckling just av lokal, småskalig, anpassningsbar  och energisnål produktion av livsförnödenheter för lokala marknader.  (Risken är annars uppenbar att dessa "klimatskatter" kommer att annekteras av byråkratintressen och  allehanda  redan penningstinna institutioner ) .  Dessa lokala marknader måste då naturligtvis  under en övergångsperiod skyddas mot  konkurrens från ”globaliserad” industriproduktion, vilande på ohållbar energikonsumtion.   Modeller för lokal ekonomisk utveckling  finns att hämta t ex från  EF Schumacher och Muhammad Yunus.   I många avseenden innebär detta dock 180° förändrad kursriktning  jämfört med dagens frihandelsavtal  och globaliseringssträvanden, dvs en tulipanaros för den internationella förhandlingseliten.

En annan  fördel med  denna tredje modell är emellertid att den i sig är motiverad och socialt angelägen, alldeles oavsett dess eventuellt gynnsamma inflytande på klimatfrågorna.  Många  sk klimatskeptiker bör därför kunna engageras i denna omvandling utan hinder av sina dubier, och arbetet kan fortskrida utan att miljardbelopp plöjs ned i meningslösa statistiska spekulationer över olika temperatur- och tidsdata, där facit likväl ligger utom räckhåll.   Oerhörda sociala och  miljövärden kan säkras för framtiden om en destruktiv energianvändning kan nedbringas, alldeles oavsett klimateffekterna av detta.

Med den inriktning klimatdiskussionen i dag fått finns det emellertid anledning att känna stor skepsis. Bristen på konkretion  av åtgärder,  negligerandet av  målkonflikter inom miljö- och  hälsoområdet,  de  byråkratiska och centraliserade  styrinstrument som är aktuella, samt   öppenheten för gigantisk  korruption är bara några av de faktorer som indikerar långsam och dyrbar färd mot totalhaveri.   ”Klimatdiskussionens”   faktiska funktion blir då alltså att för en tid  vilseleda allmänheten om arten och omfattningen av de samhällsomställningar som av miljöskäl kommer att visa sig nödvändiga, och skjuta nödvändiga förändringar på framtiden.    Ansvaret vilar  tungt på  fåntrattar som väljer att vara klimatsmarta i stället för miljörealistiska.  Mass-slakt av nötkreatur, utbyggnad av kärnkraft och statsbidrag till ombyggnad av gamla bilar till etanoldrift är bara exempel från den hycklarnas marknad som nu har öppnats för allmänheten.


Trädet december 2007

Ulf Brånell

Var tredje läkare fara för patienten

http://www.metro.se/se/article/2007/12/27/07/0138-45/index.xml

<>Var tredje läkare är så utarbetad att den utgör en fara för sina patienters säkerhet. Det visar en ny undersökning.
– Det här är mycket allvarligt. Tyvärr är jag inte förvånad, säger Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Sveriges Läkarförbund.

SIEMs kommentar:   Konstaterandet bör innebära att läkarna är ett större hot mot de sjuka än vad s k kvacksalvare är. Vad hade blivit följden om alternativmedicinen visat upp motsvarande säkerhetsbrister?

<>
"Låt oss vara goda av egoistiska skäl"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=727300 <>
Cancerforskaren och författaren Stefan Einhorn: Vetenskapliga studier visar att godhet faktiskt lönar sig. När vi är generösa aktiveras ett njutningscentrum i hjärnan som gör att vi får en lustupplevelse av att behandla andra människor väl.Ännu en dataskandal i Storbritannien
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1794817 <>
Storbritannien skakas av en ny dataskandal. Nio sjukvårdsförvaltningar har tappat bort data om patienter.

Bland annat har en cd med namn och adress till 160 000 barn och uppgifter om cancerpatienter försvunnit, skriver tidningen Daily Mirror.En kampanjrörelse för datasäkerhet anser att det visar på riskerna med centraliseringen av data som den brittiska regeringen strävar efter.  Tidigare har data om tre miljoner körkortselever och 25 miljoner bankkonton tappats bort


<>Okunskap om äldres mediciner
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1797065
Sekretess leder till förvirring om vilka läkemedel äldre använder och det gör att de utsätts för livsfara när de läggs in akut. Det visar en studie gjord på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna.

SIEMs kommentar:  Är det verkligen sekretessen som utsätter de äldre för livsfara?  Är det inte läkemedlen?  Om läkemedel är lika farliga som vapen borde de väl omgärdas av liknande lagstiftning?

<>Läkarattack mot Apotekets reklam
http://www.resume.se/nyheter/2007/12/13/lakarattack-mot-apotekets-/
Forsman & Bodenfors hyllade reklamfilm Värk för Apoteket har gett marknadschefen Eva Fernvall huvudvärk.... i läkarkåren har reaktionerna på filmen varit starka. Kritiken har främst gått ut på att reklamen kan leda till en överkonsumtion.
– De har skrivit artiklar i Dagens Medicin, startat mejlinglistor och ringt mig personligen, sammanfattar Eva Fernvall. <> SIEMs kommentar: Läkarkåren har tydligen fullt upp med att bevaka vad som skrivs i media och sägs på seminarier. Att deras egen verksamhet leder till en överkonsumtion av läkemedel har de dock inte tid att ägna sig åt..

Många äldre blir felmedicinerade
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1757134
Många äldre blir felmedicinerade av vården. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting. Det handlar både om fel läkemedel, i för stora doser och vid fel tillfälle, och leder inte sällan till att den äldre blir sämre.

Svårt att anmäla skada, anser patienter

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1748991

Patienter som vill anmäla en skada som de har fått i vården vet inte vart de ska vända sig för att anmäla det. Det visar en rapport från Riksrevisionen som har granskat hur Socialstyrelsen och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd hanterar anmälningar om vårdskador.

Socialstyrelsen mörklägger självmordsdata

till GD Kjell Asplund

I över 80 procent av de 367 rapporterade självmordsfallen för år 2006 (Lex Maria) hade personerna behandlats med psykofarmaka; i mer än 50 procent av fallen med antidepressiva medel.

Enligt Ekots undersökning är det på grund av underrapportering möjligt att så många som 685 personer begick självmord i anslutning till vårdkontakt. Det skulle i så fall innebära att runt hälften av alla självmord för 2006 begicks i anslutning till vårdkontakt. (Sjukvården anmäler inte självmord, Ekot, 8/10-07, http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=1641307 )

Data om andelen personer som fick behandling med psykofarmaka kommer från de regionala tillsynsenheterna, inte från Socialstyrelsen centralt. I de officiella rapporterna från myndigheten har man valt att mörklägga dessa uppgifter. (Socialstyrelsen, Självmord 2006 anmälda enligt Lex Maria, juli 2007, http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/6366A2C5-1F33-44FA-B2D5-FCDB989C52B8/8022/200710922.pdf

Genom att jämföra de 685 fallen, som enligt Ekot kan ha begått självmord i anslutning till vårdkontakt, med uppgifter i läkemedelsregistret (juli 2005-) skulle man få exakta uppgifter om det antal personer vars självmord föregicks av behandling med psykofarmaka, samt uppgift om typ av psykofarmaka.

Men Socialstyrelsen har bestämt att dessa uppgifter inte kan lämnas ut inom ramen för offentlighetsprincipen. Inte heller kan de tas fram inom ramen för ett beställt (betalt) statistikuppdrag.

Det här betyder att myndigheten fortsätter sin mörkläggning. Uppgifterna anses så känsliga att allmänhet och läkare inte bör få tillgång till dem. Socialstyrelsen har ansett det viktigare att rädda myter och profiter än att offentliggöra uppgifter som skulle kunna rädda liv.

Jag vill ha svar på följande frågor:

1. Har beslutet att mörklägga dessa uppgifter fattats av Socialstyrelsens ledning? Om inte, på vilken nivå inom myndigheten och av vilka personer har beslutet fattats?

2. Har folkhälsominister Maria Larsson, som enligt uppgifter i media vill ha en "haverikommission" om alla självmord, informerats om skälen till beslutet om mörkläggning? I så fall, har ministern förklarat sig nöjd med Socialstyrelsens beslut?

Janne Larsson

Zyprexa once more

http://www.sptimes.com/2007/12/16/Worldandnation/A_risky_drug_may_get_.shtml


It sounds like a cosmic, FDA joke:

The Food and Drug Administration approves the antipsychotic drug Zyprexa to treat adults with schizophrenia or bipolar disorder. It becomes a market wonder, a bestseller. But the side effects turn out to be dangerous; some patients develop diabetes.

Some 30,000 people sue the manufacturer, Eli Lilly. The pharmaceutical giant shells out more than $1-billion to settle the cases.

Here comes the punch line: Though studies show that kids are even more susceptible to Zyprexa's dangerous side effects, now Lilly wants the government's seal of approval for adolescents to use it. And the FDA is about to say yes.


Mindre depressionsmedicin mindre självmord

Till Vetenskapsradion

Det är de senaste uppgifterna från USA om självmord och utskrivningen av antidepressiva medel till unga. Jag antar att Vetenskapsradion med samma logik som fick redaktionen att den 20 november dra på med ett inslag med rubriken Mindre depressionsmedicin mer självmord, nu kommer att redovisa de senaste uppgifterna

Den bedömning som redaktionen hänvisat till var att det fanns ”ett allmänintresse i den trend som påvisats i USA” (rättare sagt de påståenden som gjorts i en artikel av Gibbons/Mann i American Journal of Psychiatry). Det budskap som Vetenskapsradion förde fram i inslaget var det från Sveriges största förespråkare av mer antidepressiva medel i alla lägen, psykiatriker Göran Isacsson, att det är ”farligare att låta deprimerade ungdomar vara obehandlade”, och ”Man måste våga behandla om man är läkare. Sen är ju också allmänheten skrämd. Det här får stor uppmärksamhet. Föräldrar vågar inte behandla sina barn.”

Nu har alltså ”trenden” i USA för 2005 påvisats. Den säger att utskrivningen av antidepressiva medel till unga det året (från den skyhöga nivå den låg på) minskat rejält och att antalet självmord också minskat. http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/164/12/1907

Randomiserade kontrollerade studier – ”gold standard” för vetenskapliga studier

Det är tragiskt att just Vetenskapsradion gör sig skyldig till det som kännetecknar ett ovetenskapligt synsätt – auktoritetstro. Jag syftar då på att Vetenskapsradion anser att den studie man refererat till är av så god kvalitet just för att den bedömts som ”mycket välgjord och trovärdig av flera ledande experter inom svensk psykiatri”. Den är inte vare sig välgjord eller trovärdig för att några ledande biologiska psykiatriker i Sverige (som dessutom byggt sina karriärer på utskrivningen av nya antidepressiva medel) anser den vara det.

Ett riktigt dräpande motargument är att några av de internationellt sett största förespråkarna för antidepressiva medel till barn ser denna studie som ytterst tveksam. När Olfson och Schaffer (som för övrigt i artikeln också ger mer siffror om de sjunkande självmordstalen för år 2005) skriver att man inte kan dra de slutsatser som Gibbons (och Vetenskapsradion) gjort, förstår man hur illa det är med dessa slutsatser. De skriver: “We feel that it is risky to draw conclusions from limited ecologic analyses of isolated year-to-year fluctuations in antidepressant prescriptions and suicides.” http://ajp.psychiatryonline.org/cgi/content/full/164/12/1907-a

Nej, det är randomiserade kontrollerade studier som är “gold standard” för vetenskapliga studier. Och vad har dessa visat? De har visat att behandling av barn och ungdomar med antidepressiva medel inte har någon positiv effekt och att behandlingen ökar risken för självmordsbenägenhet. Det är dessa studier som legat bakom de varningar som getts ut av den engelska läkemedelsmyndigheten, den europeiska läkemedelsmyndigheten och av FDA. I slutet av förra året utgav också FDA varningar om att dessa studier visade att risken gällde också för unga vuxna upp till 24 år.

Det är i kontrollerade studier de (någorlunda) vetenskapliga resultaten står att finna. Som en ytterligare kommentar kan sägas att dessa studier dessvärre i stort utförts av läkemedelsbolag i syfte att påvisa ett positivt resultat. Man har med milda ord tänjt gränserna rejält i syfte att få ett sådant men ändå inte lyckats. (Se mera om detta i den förre redaktören för BMJ Richard Smiths utmärkta artikel Medical Journals Are an Extension of the Marketing Arm of Pharmaceutical Companies, i PLoS Medicine

http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pmed.0020138&ct=1 )

En liten sökning på vad psykiatriker Göran Isacsson tyckt om de varningar som läkemedelsmyndigheter utfärdat om antidepressiva medel visar tydligt att han inte är en representativ källa för ett radioprogram som ska förmedla vetenskapliga data. I stället är Isacsson en representativ källa för det som världens mest ansedda medicinska tidskrift Lancet skrev om på ledarplats år 2004 om antidepressiva medel och barn. "Forskningshistorien om användning av SSRI-preparat vid depressioner hos barn är en historia om förvirring, manipulation, och institutionella misslyckanden. Även om de publicerade bevisen, i bästa fall, var motstridiga så har användningen av SSRI-preparat för att behandla depressioner hos barn uppmuntrats av läkemedelsföretag och läkare jorden runt." (Editorial; Depressing research; Lancet 2004; 363: 1335. http://www.thelancet.com/search/search.isa )

Jag ser fram mot att Vetenskapsradion gör bruk av informationen ovan och – i allsidighetens och saklighetens namn – snarast gör ett inslag med de korrigerade, uppdaterade uppgifterna.

<> Janne Larsson
skribent
<>

Experter varnar för rökstoppsmedel
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=725405
Läkemedeljätten Pfizers produkt Champix kan ge självmordstankar och har även fått patienter att försöka ta sitt liv. Nu skärper den europeiska expertisen sina varningar för medlet.
<> Bihåleinflammation läker utan medicin
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_692673.svd
Har du bihåleinflammation blir du frisk lika snabbt utan som med antibiotika, visar en ny brittisk studie.


<>Öroninflammation läker också utan antibiotika
http://www.janusinfo.org/imcms/GetDoc?meta_id=10117
sid 2: Ny svensk otitstudie bekräftar god utläkning utan antibiotika

SIEMs kommentar: I hur många år har alltså hur många läkare försörjt sig (och läkemedelsindustrin) på att skriva ut onödiga och overksamma preparat? Var fanns de ”vetenskapliga bevisen”? .Vad är skillnaden gentemot dem man beskyller vara kvacksalvare, t ex homeopater. Tja, att homeopatens preparat i vart fall är bevisat ofarliga.

<>Förlust av livskamrat lindras med alkohol
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=725047

Nästan var tredje änka lindrar sin sorg med alkohol, ofta i kombination med lugnande medel och sömntabletter. Många dör inom ett halvår efter förlusten av partnern.

Dödligheten bland änkor och änklingar ökar kraftigt under månaderna efter livspartnerns död. 5 procent av änklingarna och 3 procent av änkorna dör i olyckor, självmord, hjärtkärlsjukdomar och cancer inom ett halvår, visar en sammanställning i medicintidskriften The Lancet.


SIEMs kommentar: Föreställningen om människokroppen som en biologisk apparat är svår att rädda. Därmed faller också den moderna medicinens logiska fundament.


Utredare vill bygga svensk vaccinfabrik

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1782892

”....den brist på vaccinproduktion som rådde har ersatts av ett överskott och dessutom har influensan i stor utsträckning skonat fåglarna, och människorna i vår del av världen.

Vaccinet behövs

Men risken för pandemin är inte över, det är experterna ense om, och vaccinet behövs. Frågan är vem som ska tillverka det. SBL:s vd Peter Liss har sin uppfattning klar.

– Om man vill säkerställa att svenska folket ska få ett vaccin vid en eventuell pandemi så bör man bygga en fabrik på svensk mark. Det är riktigt att kapaciteten har ökat i världen, men man säkerställer alltid de egna länderna först, tror vi.

Beslut nästa år

Nu ligger rapporten på folkhälsominister Maria Larssons bord. Hon har ännu inte läst den, och vill vänta med att kommentera, men regeringen väntas fatta beslut under nästa år.

Socialdemokraterna håller fast vid sin åsikt att Sverige behöver en fabrik. Vad det skulle kosta att bygga en är sekretessbelagt av konkurrensskäl. Men den borgerliga regeringen har avsatt en miljard kronor för att svenskarna ska få vaccin.”

<>
SIEMs kommentar: ”Utredaren”, SBL, vill själv gärna få uppdraget att bygga (och driva, och tjäna pengar på) denna uppenbarligen obehövliga vaccinfabrik. SBL är inte längre (om någon trodde det) ett statligt företag, utan för länge sedan utsålt till privata intressen, men behandlas fortfarande av regering och politiker som något slags objektivt och opartiskt organ. Vem bevakar skattebetalarnas intressen?

 

<>Tala är silver....

http://blogg.passagen.se/millimetervagor/comments/Weblog/silverlarmet_som_kom_av_sig#comments

http://www.ion-silver.com/


SIEMs kommentar:   Myndigheternas och de statskontrollerad massmedias agerande i den kolloidala silveraffären hade möjligen varit att förvänta i förutvarande Sovjet eller möjligen Putins Ryssland.  Men vi är tvungna att inse att så går det till även i Sverige.  
Glöm snacket om Fri Television.   Tag lärdom och intag hög beredskap. Vintern kan bli lång.  


<>Som de gamla sjunga...

Ungdomar väljer inte att köpa ekologiskt,  trumpetar TV-nyheterna. Otacksamma slynglar som inte redan i artonårsåldern  räddar världen i ICA-affären, förstår vi.   För att inte tala om ålen och torsken som ju snart är utrotade om vi inte slutar köpa den.  <> Man kan undra över vem som lär journalister att hålla tungan rätt i mun, så att inga politiskt inkorrekta formuleringar ramlar ut ur predikstolarna.  För stollerier sprids nu  med allvarlig uppsyn och prästerlig framtoning.

Vetenskapen ligger till grund för all utbildning i vårt land, säger utbildningsministern,.  Och ekonomi måste ju vara en vetenskap,  det delas ju t o m ut Nobelpris i ekonomi.   Under första dagens undervisning i  ekonomi får vi lära oss att Priset  på en Marknad är resultatet av Utbudet och Efterfrågan.   P= E/U.   Amen.  (Om det nu skulle handla om något så hemskt som en planekonomi kan visserligen Priset sättas på annat sätt, men vetenskapen har ju nu bevisat att politiker  inte ska lägga sig i marknadmekanismerna, Det är det samma som kommunism,  vilket betyder Stalin och fångläger, får vi lära oss.  Så vill vi ju inte ha det.) <> Så om vissa konsumenter slutar köpa torsk så minskar alltså Efterfrågan.  Då måste alltså Priset sjunka. Billigare torsk, alltså.  Men det effektivaste sättet att öka konsumtionen av en vara är ju just att sänka Priset.  Men om Priset sjunker ökar ju konsumtionen, enligt Marknadens lagar.   Smart, men inte för torsken. Om bara några entusiaster slutar äta torsk kan ju situationen för torsken i stället förvärras!

 Ska vi rädda torsken på detta sätt, så måste ju ALLA  vägra äta torsk också när den blir billigare.  Hur det ska gå till när maten i övrigt är dyr, många har ont om pengar  och fläsket dessutom är ompackat några gånger?  Marknaden ska ju styras av många enskilda konsumenters och produccenters fria val, annars är fungerar den ju inte.   Hur ska då Efterfrågan kunna minska när Priset minskar?   Marknadens Lagar måste tydligen  vändas helt upp och ned, i strid mot all vetenskap.  <> Marknaden fördelar ju resurserna på bästa sätt, det är ju därför Stalin inte ska lägga sig i marknadsekonomin. Om grönsaker som transporterats över världshaven blir billigare än dem som kan köpas från bonden utanför stan, ja då ska vi ju köpa dem.  Priset utgör ju en information om alla   de  kostnader som ligger bakom en viss vara, och ett lågt pris ska ju styra oss konsumenter att  gynna den effektivaste produktions- och distributionskedjan.  Det är ju detta vi har Marknaden till,  och det är ju Effektiviteten som motiverar att Wallenberg får tjäna miljarder medan andra är utfattiga.  Den som är Effektiv ska ju gynnas, ty Effektiviteten  är ju nyttig för Samhället.

I  många år har vi ju matats av Politiker och massmedia , inte med mat men med tugg om ”höga matpriser”, vilka kräver starkare konkurrens på matmarknaden.  Om vi nu också fått lägre matpriser  - varför ska vi då plötsligt inte köpa den mat som nu säljs till låga priser?      Och varför ska vi köpa ekologisk mat när reklamen för den t o m  förbjudits av marknadsskäl?  (Minns Konsum/Änglamarks reklamfilm med kyparen med giftsprutan!) <>
Vi läser också att svenska elever sackar efter och har allt svårare att ta till sig vad de får lära sig i skolan.  Ungdomen  borde verkligen   inse att om det är nåt fel på världen, så beror det på dem själva.  Den äldre generationen har ju försett dem med de underbaraste uppfinningar för att lösa all världens problem - Marknaden och Politiken. Dessa institutioner kan alltid skylla varje problem på varandra, eller på någon annan, och därför finns det inga olösliga problem kvar.

Felet på ungdomen tycks alltså framför allt ligga i att de handlar så som de blivit lärda.   De får dock inte lära sig  att deras enda chans att rädda sitt förstånd ligger i att genomskåda den sk utbildning de får.  Det får de komma underfund med själva nån gång.  Men kanske blir det väl sent för torsken.


Trädet december 2007


Ulf Brånell


Kommentarer om förra veckans Motgift  (Om Hälsans Hus som ville stoppa SIEMs Cancerseminarium)


Helt otroligt bra nyhetsmail! Du är en förebild för klarhet och ärlighet. Tack för att du finns och för det du gör. /NN

Bäste Ulf,  jag får dina motgift och läser och beundrar din styrka och din ihärdighet, du är fantastisk ! Har just läst dina rader ang. Hälsan Hus och blir uppriktigt förbannad, men mörkläggningen är så gott som total i detta land, och folk bara accepterar och lullar på, helt apatiska av allt tv tittande och socker beroende.  Vill bara få uttrycka hur jävla stark och häftig jag tycker du är som tar fighterna, det är sååå bra, men det är inte många som vågar så det är tur att du finns !  Fortsätt ditt otroliga arbete !!! förhopningasvis är det fler och fler som vaknar. E K---

<>Hej Ulf!

Jag vill på något sätt uttrycka mitt stöd till dig, som jag i och för sig hoppas du känner att du redan har. Veckans Motgift.... ja, jag vet egentligen inte vad jag ska säga, det är magstarkt. Men du viker inte undan och jag tycker verkligen det är beundransvärt. Du tycks ha gjort dig av med din rädsla i sådana här sammanhang, du ser igenom och du låter dig inte dikteras eller manipuleras trots kraftfulla försök att få dig till det. Det är starkt gjort och jag undrar var du får din kraft ifrån – har du någon hemlig häxbrygd, eller är det bara helig vrede!? Vi kanske måste ta till civil olydnad snart, av något slag. Säg till om du kommer på nå´t sätt så hakar jag på!   Civil olydnad förresten, det kan man snart inte stava till i Sverige längre. ...   Jag "sprider dig" så mycket jag kan, bland bekanta och obekanta.   SA

-----

<>Heja Uffe, stå på dig, annars gör någon annan det!

När jag läste ditt senaste motgift blev jag först alldeles paff, men sedan började jag gapskratta. Tänka sig! Denna "högborg" för alternativ- och komplementärvård som man trodde att Hälsans hus var, visar sig vid närmare granskning alltså vara ett litet illa grundat skjul, som inte ens står pall när Stora Stygga vargen kommer och pustar och frustar. <>Känn dig stolt, Ulf. Du är stor nu, när t.o.m. en sånt ställe som Hälsans hus darrar för att det ska komma dit en "Klok gubbe" från Västergötland och hålla föreläsning. Fullt klart är att ledningen där känner av storebrors tumme i ögat, eller i röven, eller var dom nu känner trycket. Och Storebror känner i sin tur pressen från medicinnasarna som får panikångest när allt fler människor söker sig till alternativa lösningar i stället för till den sjuka vården. Det senaste utbrottet var ju det genomlöjliga påhoppet på användningen av kolodialt silver!

Att AW kunde får uttrycka sig kritiskt på sin tid berodde ju på att då ansågs hälsorörelsen bestå av ett litet antal knäppskallar och inget att bry sig om. Men nu börjar det bli fara å färde för nasarnas stinna plånböcker. Och att bli portad från Hälsans hus måste väl anses stå i samma klass som att få Nobelpriset i medicin.

Vi tar ju efter allt dåligt från USA, så snart står det väl inte länge på förrän vi också tar polisen till hjälp för att tvinga föräldrar att vaccinera sina barn, som man tydligen tänker sig en av delstaterna "over there".

Som ett litet svar på den censur du utsätts för så kanske det vore på sin plats att alla som läser dina Motgift och Månadsmagasin tar och bojkottar Hälsans hus i alla dess former. Visserligen kanske det drabbar terapeuterna där, men det bli ju deras problem.

Fortsätt att vara en nagel i ögat, eller en finne i rumpan, eller en sjuk tumme, eller något annat obehagligt för medicinskojarna.


Ha De Gôtt i alla fall  FB


SIEMS kommentar:  Tack för all stöd och uppmuntran!  Ny lokal för seminariet den 20/1 är redan ordnad.    Men någon bojkott av Hälsans Hus  vill vi inte ha, tvärtom är det viktigt att det finns samlingsplatser  för alternativtänkare och alternativ medicin.  Var ska annars diskussionen kunna föras framåt?

<>Dagsavisen: Bruker vitaminer mot kreft
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=524

En kreftsyk kvinne kontaktet Fritt Helsevalg i sin fortvilelse etter at hun ble nektet å kjøpe sunne og effektive naturmidler fra USA. Hun ønsket ikke cellegift eller stråling på grunn av de store bivirkningene. Hun ønsket på eget initiativ, og på egen bekostning, å prøve metabolsk terapi med naturmidler, men hva skjedde?

 

Hun ville gi helsevesenet store besparelser og bidra til mindre kø i systemet. Hun utviste personlig ansvar, kjøpte sunne naturmidler selv, og ble da stoppet av norsk tollvesen og et negativt og lite samarbeidsvillig Statens legemiddelverk som svarte henne feil på hennes forespørsel. Stivbeint norsk byråkrati svarte henne: "Nei, dette er legemidler, så det er forbudt å kjøpe fra USA."

 

(Forklaring: Legemiddelloven omklassifiserer beviselig effektive naturmidler til "legemidler", og vanlige folk får da ikke lov til å kjøpe dem fritt, selv om de kun har gode helseeffekter. Ulogisk nok er det i tillegg forbudt å kjøpe disse dersom de kommer fra et "tredjeland", dvs. utenfor EØS-området.)

 

Fritt Helsevalg har hjulpet kvinnen underveis, og satte henne i kontakt med en lege som sa seg villig til å hjelpe henne. Han søkte så om registreringsfritak for henne. Til tross for konkret forespørsel til Statens legemiddelverk, fikk kvinnen beskjed derfra at "Nei, det gikk ikke, det var ikke et EØS-land."

 

Slapp hun cellegift slik hun ønsket det selv? Situasjonen var svært  fortvilende for henne siden hun ble avskåret fra alle de virksomme og sunne preparatene hun hadde tenkt å benytte seg av, uten fare for bivirkningene fra konvensjonell behandling.  

 

Fritt Helsevalg har mer informasjon om saken på nettsiden. I tillegg til lenker til artikkel i Dagsavisen, får du lese:

- Kvinnens brev til Stortinget

- Kommentar til hvorfor Legemiddelloven har så uheldige virkninger

<>- Hvilket utfall saken til slutt fikk for kvinnen

  <>
<>
Er HPV-vaksinen en bløff?
< style="font-style: italic;"> FHV har fått tilgang til tilbakeholdt informasjon om HPV-vaksinen. Vi har oversatt for deg, og oppfordrer deg til lese hele artikkelen. Sterke  krefter i Norge og verden for øvrig presser på for å få innført vaksinen i  statlige vaksinasjonsprogrammer. Les sjokkerende informasjon som ikke har  vært fremme i debatten om HPV-vaksinen! Samtidig leser vi om 468  bivirkningsrapporter i Australia.Les resten på www.fritthelsevalg.org.  

 Psykiatrins nya utpressningsbrev till föräldrar:

<>

 

”Vi har er son. Vi förstör hans förmåga till socialt umgänge och driver honom till ett liv av fullständig isolering. Nu är det upp till er.”

 

 

Det här är inget skämt, ingen överdrift. Det är psykiatrins senaste hotfulla försäljningskampanj för psykiatriska droger. Den är riktad till föräldrar med ”problembarn”.

 

Budskapet till föräldrarna är att barnen bara är ett symtompaket, och att det kommer att gå helt åt skogen för dem om inte psykiatrin får gripa in och ge dem ”medicin”.

 

Så här lyder utpressningsbrevet – ett riktigt sådant – till föräldrar med barn som har koncentrationsproblem eller är impulsiva:

 

”Vi har er son. Vi får honom att vrida och skruva på sig tills han är en plåga för sig själv och dom runt honom. Om du struntar i det här får ditt barn betala. – ADHD”

(Se originalannons: http://www.nydailynews.com/news/galleries/mental_health_ads_push_buttons/mental_health_ads_push_buttons.html?c=1

 

Och här till föräldrar med ledsna, deprimerade barn:

 

”Vi har tagit er son. Vi har fängslat honom i ett mörkrets virrvarr utan hopp om att någonsin komma ut. Om ni inte gör något får ni se vad som händer. – Depression”

 

Och det här, riktat till föräldrar med barn som är inåtvända, som har udda intressen och som anses ha problem med sociala kontakter – och av psykiatrin då får beteckningen Aspergers syndrom:

 

”Vi har er son. Vi förstör hans förmåga till socialt umgänge och driver honom till ett liv av fullständig isolering. Nu är det upp till er. – Aspergers syndrom”

(Se originalannons:

http://www.nydailynews.com/news/galleries/mental_health_ads_push_buttons/mental_health_ads_push_buttons.html?c=2

 

Barnen hålls alltså enligt kampanjmakarna som gisslan av sin psykiatriska störning – och bara psykiatrins droger kan befria dem.

 

Än så länge körs kampanjen bara i diagnos- och drogvansinnets förlovade land, USA. Där har den nyligen startats i New York, och är tänkt att senare föras ut över landet. I annonser i tidningar och på reklamskyltar får föräldrar veta att ”12 miljoner barn hålls som gisslan av en psykiatrisk störning” – och får sedan budskapet om ”diagnoser” som depression, ADHD och Asperger. Eftersom antalet barn under 18 år i USA uppgår till 74 miljoner – skulle alltså över 16 procent av barnen vara ”kidnappade”.

 

Ledare för kampanjen är en av USAs största auktoriteter inom barnpsykiatrin dr Harold Koplewicz, chef för New York-universitetets Child Study Center, som arbetat hårt på att upphäva de varningar om psykiatriska droger som läkemedelsmyndigheter utfärdat de sista åren. När amerikanska FDA år 2004 utgav kraftiga varningar om att antidepressiva medel ökade självmordsrisken för barn och ungdomar, sade Koplewicz: ”Den rädsla jag känner inför denna varning är att många tonåringar inte kommer att få medicin på grund av det motstånd som byggs upp bland föräldrar, och det är en riktigt tragisk konsekvens.” (New York Times, mars 2004) Koplewitcz borde också vid denna tid ha varit rädd för att den studie av det antidepressiva medlet Paxil (Seroxat) till barn, som han var medförfattare till, skulle avslöjas som den mörkläggning av skadeverkningar den egentligen var. Avslöjandet om denna studie kan ses i BBCs Secrets of the drug trials, http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/panorama/6291773.stm 

Koplewicz uttalande, från 2004, om antidepressiva medel kan jämföras med det nästan identiska uttalandet av Sveriges största propagandist för antidepressiva medel, psykiatriker Göran Isacsson, i Vetenskapsradion 20 november i år. Isacsson sade att det är farligare att låta deprimerade ungdomar vara obehandlade”, och ”Man måste våga behandla om man är läkare. Sen är ju också allmänheten skrämd. Det här får stor uppmärksamhet. Föräldrar vågar inte behandla sina barn.”

 

Psykiatrins utpressningstaktik är inget nytt (även om de ovanstående är öppet utformade utpressningsbrev). I många år har man med diagnosen ADHD skrämt politiker och föräldrar med att överaktiva barn måste få amfetamin – annars blir de arbetslösa, kriminella och drogmissbrukare.

 

Kampanjen i USA får ses som ett desperat steg för att slå tillbaka mot sjunkande utskrivning av antidepressiva medel till unga och mot ett av de största ”bakslagen” när det gäller ADHD-droger på många år: Den långtidsstudie som visat att amfetaminpreparat (som Ritalina och Concerta) inte ger några positiva resultat, ger tillväxtstörningar och har ett positivt samband med utvecklandet av kriminalitet. (Se artikel om saken http://jannel.se/mta.studien.pdf )

 

Historien om psykiatrins tidigare utpressningskampanj om ADHD-droger i Sverige kan läsas i artikeln Läkemedelsbolag, köpta forskare och marktrupper, http://jannel.se/ADHD-industrin.pdf

 

 

Janne Larsson

skribent

janne.olov.larsson@telia.com

 

Goda nyheter: Psykiatrins nya utpressningskampanj indragen

 

Psykiatrins nylanserade kampanj i USA, med utpressningsbrev till föräldrar, blev kortvarig. Den store auktoriteten i amerikansk barnpsykiatri dr Harold Koplewicz, chef för New York-universitetets Child Study Center, fick ge sig för den proteststorm som mötte kampanjbudskapet.

 

Kampanjen läggs ner omedelbart - annonser i tidningar och på reklamskyltar tas bort.

 

Det här innebär naturligtvis inte att psykiatrins utpressningsförsök mot föräldrar upphör, men det innebär att man den här gången var alltför öppen i sin propaganda. Förhoppningsvis ledde denna bisarra kampanj till att fler människor nu kan se vad som döljer sig bakom den vanliga psykiatriska retoriken. (Se artikel om kampanjen nedan.)

 

Nyheten om den indragna kampanjen kan läsas i New York Daily News

http://www.nydailynews.com/news/2007/12/20/2007-12-20_nyu_disabled_ad_campaign_halted-1.html 

 

Janne Larsson

skribentEli Lilly, Expressen och reporter Bäsén bluffar vidare om den psykiatriska drogen Cymbalta/Yentreve

 

Nu är Expressen igång och säljer psykofarmaka igen. Den här gången Eli Lillys antidepressiva medel Cymbalta.

 

I USA kan läkemedelsbolag som Eli Lilly använda sig av rätten att göra direktreklam av psykofarmaka till allmänheten. I Sverige är det förbjudet med sådan reklam. Men vad gör väl det när tidningar som Expressen och dess "medicinreporter" Anna Bäsén säljer pillren minst lika bra.

 

I måndags, den 17, var det dags igen. Lillys antidepressiva medel Cymbalta ska också marknadsföras mot smärta. En köpt "forskare" uttalar sig, som vanligt - och budskapet är att massor av personer behöver dessa piller. Rubriken: Nytt piller kan bota din ångest och värk.

 

 

Bäsén: "Nej jag visste inte att pillret ökade självmordsrisken"

 

Så lät det förra gången Bäsén lanserade Cymbalta åt Eli Lilly - den 10 november 2004. Det är nämligen så att Lilly inte bara kör ut Cymbalta mot depression, man kör också ut exakt samma piller mot inkontinens - men då under namnet Yentreve. I slutet av 2004 hade Eli Lilly av någon outgrundlig anledning fått godkännande för Yentreve i Europa. Expressen och Bäsén stod för marknadsföringen. Den säljande rubriken var Tusentals kissar på sig vid samlag http://www.expressen.se/1.148336 och Jag trodde att jag fick fontänorgasm http://www.expressen.se/sex/2.697/1.148357/jag-trodde-att-jag-fick-fontanorgasm - och så det nya botemedlet: Yentreve från Eli Lilly.

 

Det var redan vid den tidpunkten känt att Yentreve medförde ökad självmordsrisk. I ett uppmärksammat fall i USA hade en ung kvinna - som inte alls var deprimerad innan - begått självmord i Eli Lillys läkemedelsprövning av Cymbalta/Yentreve - alltså en läkemedelsstudie om inkontinens. På en direkt fråga till Bäsén om varför hon inte nämnde något om att pillret gav ökad risk för självmord blev svaret: "Nej jag visste inte att pillret ökade självmordsrisken". Bäsén förklarade också att Eli Lilly inte hade något alls med tillkomsten av artikeln att göra, och passade på att avfärda frågeställaren med den vid ifrågasättanden alltid så passande frasen: "Du tycks mig vara något av en konspirationsteoretiker."

 

Det är oklart om Bäsén och Expressen ansåg att det berodde på en konspiration, men hur som helst fick inte Eli Lilly godkänt på sin ansökan i USA om att få behandla inkontinens med Yentreve. Medlet blev alltså godkänt i Europa i augusti 2004 (med Sverige och Spanien som de länder som ledde godkännandeprocessen). MEN när det i januari 2005 var dags för FDA i USA att behandla Eli Lillys ansökan hade så många nya uppgifter framkommit att inte ens det företagsvänliga FDA kunde godkänna pillret. Lilly bestämde sig då att dra tillbaka sin ansökan.

 

Men i Sverige är pillret skandalöst nog fortfarande godkänt. Historien om Yentreve kan läsas i artikeln Dra in det skadliga medlet Yentreve! http://jannel.se/yentreve_skador.pdf

 

 

7283 biverkningsrapporter för Cymbalta på två år - däribland 148 dödsfall (bland dessa 81 självmord)

 

Bäsén skrev år 2004, trots avfärdandet av kritiken mot hennes artikel, att det här med självmord i förhållande till Cymbalta/Yentreve var ett "uppslag till en uppföljningsartikel". Men det blev inget av med det. I stället blev uppföljningen nu i år en ny bisarr reklamartikel för Lillys antidepressiva medel. En stor bild på ett paket Cymbalta, uppgifter om att en halv miljon svenskar är deprimerade, den vanliga propagandan om att "varannan svensk kvinna och var fjärde man drabbas", och att "smärta kan vara ett symtom på depression" - och så förstås: "Nu finns en helt ny sorts läkemedel som har effekt på både depressionen och smärtorna". Gissa vilket? http://www.expressen.se/halsa/1.971486/nytt-piller-kan-bota-din-angest-och-vark

 

Det skulle ha saboterat hela artikeln om man berättade om de faktiska skador människor får av Cymbalta, så Expressen och Bäsén nöjer sig med att säga: "Medlet kan, som alla läkemedel, orsaka biverkningar." Och sedan ger man några mildare sådana och säger att de ofta försvinner efter några veckor.

 

Med lite enkel research skulle Bäsén ha kunnat konstatera att det till FDA enbart under de två åren 2004-2006 inkommit 7283 biverkningsrapporter för Cymbalta - däribland rapporter om 148 dödsfall (bland dessa 81 självmord), 181 fall av självmordsbenägenhet och 65 fall av mani/hypomani. En full lista över rapporterade skador kan hittas på http://www.psychdrugdangers.com/ (sök: Cymbalta). Man ska när man läser om skadeverkningarna veta att det i olika studier framkommit att högst 10 procent av alla skadeverkningar faktiskt rapporteras.

 

Vart tog uppföljningen om självmord och andra allvarliga skadeverkningar från Cymbalta/Yentreve vägen?

 

 

Janne Larsson

skribent

janne.olov.larsson@telia.com

---------------------------

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni