Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006 
Augusti 2006

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin September 2006


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns på t ex  http//www.alternativtorget.se/Bibliotek för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!


Lurendrejeri och beprövade trix

Grunden för den offentliga, skattefinaniserade sjukvården är begreppen ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Patienter ska inte räkna med ersättning från det allmänna om de vill pröva andra metoder än de som tillhandahålls av den legitimerade sjukvården.

Det logiska fundamentet bakom detta resonemang är orsaksbegreppet. Endast en behandling som kan ”orsaka” bot, lindring eller i vart fall tröst är rumsren inom den sk vetenskapliga sjukvården. (Om medicinens skiftande och opportunistiska målsättningar, se t ex http://www.klokast.se/siem/Vetenskap2.html )

Ett orsakssamband kan enligt medicinens egna regler fastställas endast genom experiment, i praktiken genom s k dubbelblindstudier, där varken behandlare eller patient vet vad som försiggår, Dessa data ska därefter behandlas statistiskt för att klarlägga om ev förbättringar kan antas vara ”signifikanta”. Försöken ska därefter granskas och upprepas av ”oberoende” kollegor.

Så går det dock naturligtvis i regel inte till i praktiken. ( Vi har granskat en del av denna mytologi i tidigare magasin - se t ex http://www.klokast.se/Nyhet/Okt03.html ) Mytologin om vetenskaplighet och omfattande dubbelblindstudier som sätt att fastställa orsakssamband är mest till för att degradera och misskreditera medicinskt vetande som inte står under läkarskråets kontroll, framför allt då naturligtvis traditionella naturliga läkemedel och behandlingsmetoder som skrået inte kan ta patent och tjäna storkovan på. Därtill syftar förfarandet till att skapa legitimitet för fortsatt (och ofta livsfarligt) experimenterande på och auktoritativa föreskrifter för enskilda patienter. (Jmf http://www.klokast.se/Nyhet/2006/Mar06.html )

Behövs då verkligen alltid omfattande dubbelblindstudier? Roger Callahan, upphovsman till TFT, tankefältterapin, diskuterar i en utmärkt artikel (Ett nytt paradigmskifte för att bestämma orsak/verkan) just detta, och gör här en utmärkt kunskapsteoretisk genomgång av olika författare: Vi citerar

Karl Drucker (On the Psychology of Productive Thinking) föreslår att när en Gestalt( mönster, struktur/ till en orsak uppfattas , så är det möjligt att värdera orsakssammanhang utifrån en enstaka observation. T ex när vi ser en bil köra ut över jorden så kan vi ögonblickligen fastställa att bilen är osak till de hjulspår som bildas. Det är inte nödvändigt att observera ett stort antal bilar som kör över jordar, och det ör självklart inte nödvändigt att ha kontrolljordar över vilka inga bilar kör, för att fastslå orsakssammanhangen vid detta tillfälle. En sådan studie skulle bara vara ett sätt att kasta bort tid på, och skulle inte tillföra oss någon kunskap om vad som orsakade spåren i jorden.”

Men sådana självklara observationer av föräldrar, patienter och anhöriga, saknar all relevans i dagens sjukvård, där tillrättalagda statistiska studier används som argument mot en direkt iakttagbar verklighet. Logiskt, och förnuftsmässigt är den medicinska logiken mogen att kastas på historiens sophög. Paradoxalt nog blir detta alltmer uppenbart i ett skede då medicinen visar allt större diktatoriska tendenser och storebrorsfasoner; t ex när det gäller att lansera obefintliga sjukdomar, ineffektiva och skadliga vaccinationskampanjer, alltmer ingripande övervakning och screening, osv,.

Argumente dåliga - höj rösten,! sägs det ju ha stått i ett klassiskt talarmanus,. Förhoppningsvis är den medicinska hysteri och institutioonella hypokondri vi i dag omges av, ett förebud till ett välkommet paradigmskifte. Många turer lär dock återstå.

Trädet sept 2006

Ulf Brånell

2000-talets Vetenskap
har utkommit med ett nytt nummer och uppfräschad layout och ovanligt spetsiga artiklar. Prenumerera! http://www.2000taletsvetenskap.nu

Den dolda sanningen om den allt mer ökande ohälsan!
Debatt UT 2006-09-12
”Var tredje har problem med hälsan” var överskriften i en artikel på första sidan i lördagens UT (9/9). I ett helt uppslag i tidningen beskrivs den ökande ohälsan, som till stor del inte kan diagnostiseras. Gissningar om orsaker till den på senare år allt mer ökande ohälsan framförs i artiklarna, och med bilder förtydligas snusning, rökning och alkoholkonsumtion.

Vad som däremot inte nämns med ett ord är den verkliga orsaken till den ökande ohälsan, som speciellt märks hos ungdomen, nämligen den elektromagnetiska strålningen som den alltmer utbyggda trådlösa tekniken sprider i vår livsmiljö. En ”strålningsdimma” som vi inte kan se, höra eller känna, men som tätnat allt mer de senaste åren. Mobiltelefoner och dess basstationer (GSM, 3G), trådlösa datanätverk (WLAN), trådlösa telefoner (DECT), bredband via radio (WiMAX) o s v är alla tekniker som direkt påverkar allt levande negativt.

I människans kropp finns en enorm ”kabelhärva” av nervtrådar i vilka det ständigt löper kemisk-elektriska signaler. De viktigaste signalerna strömmar till och från kroppens alla delar, via ryggmärgen till och från hjärnan och hjärnans verkliga uppgift är att med dessa informations- och styrsignaler hålla kroppen frisk. Elektrisk aktivitet i hjärnan och i hjärtat kan avläsas med elektronisk utrustning på våra sjukhus, s k EEG- och EKG-mätning. Det man mäter är elektromagnetisk strålning och det kan ske utanpå kroppen, eftersom kroppens signalsystem ”läcker”, precis som man kan mäta elektrisk och magnetisk strålning i luften, långt från en ”läckande” kraftledning.

Om man kan mäta kroppens egna elektriska aktivitet (strålning) utanför själva kroppen, är det då inte troligt att utifrån kommande likartad elektromagnetisk strålning kan tränga in och störa kroppens signalsystem så att ohälsa uppstår. Det är precis vad som sker med den trådlösa tekniken och de som påverkas mest är barn och ungdom, vilka ännu inte växt färdigt.

Att vi i valtider får höra de etablerade politikerna ta upp strålningen som ett stort problem är inte tänkbart, det är inte troligt att de förstår det allvarliga med den trådlösa tekniken. Tvärtom, vi har fått höra den ena politikern efter den andra överträffa varandra med bl a löften om trådlös bredbandsutbyggnad. Vi har myndigheter som i första hand värnar om telekomindustrin, i stället för att värna om medborgarnas hälsa, sådana myndigheter är SSI och Socialstyrelsen. Några har dock förstått, det har t o m bildats ett nytt riksdagsparti för att stoppa den trådlösa hälsovådliga tekniken, nämligen Folkets Vilja.

Men de som borde förstå den allvarliga strålningspåverkan vi alla utsätts för är de läkare som dagligen mäter EEG och EKG, de borde förstå att allt levande påverkas av den trådlösa tekniken, eftersom frekvensinnehållet i dessa är likartad de vi har i våra nervbanor.

I de flesta nationer sker nu samma ökning av ohälsan. I de nationer man kartlagt ohälsan visar statistiken att mellan 7-12 procent av befolkningen är påverkade negativt av strålningen. Enligt forskarna i Sahlfordgruppen i Lund är nu troligen 1 miljon svenskar påverkade negativt av strålningen från moderna trådlösa tekniker. Om man gör diagram av de sjukdomar som ökar mest och tidsmässigt jämför med den trådlösa utbyggnaden, så ser man ett klart samband. Sambandet är så tydligt att det är fullständigt oförklarligt varför inte den ”strålande” utbyggnaden totalstoppas omedelbart.
Varför slår inte läkarna larm, var finns ansvaret för att forskarnas larmrapporter inte tas på allvar?

Kalle HellbergDet femte budskapet från Micaels vänner hittar du på
http://www.faith-restored.com/billing5.htm


Brist på sömn gör dig sjuk
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/short/166/16/1709
Allt mer forskning tyder på att dålig sömn är en viktig faktor bakom flera av dagens folksjukdomar. Nu presenteras flera nya studier som förstärker den bilden.
 
MÄNNISKOR SOM sover för lite eller har sömnproblem drabbas i större utsträckning av depression, övervikt och har en sämre förmåga att kontrollera sitt blodsocker. Något som både kan leda till vuxendiabetes och försvåra behandlingen av sjukdomen.

Det är några av de forskningsresultat som presenteras i tisdagens nummer av den vetenskapliga tidskriften Archives of Internal Medicine som publicerar hela 14 artiklar som redovisar ny forskning på området sömn och hälsa.


En amerikansk studie av drygt 1.400 slumpvis utvalda yrkesarbetande män och kvinnor visar att de som utvecklade nattliga andningssvårigheter och korta andningsuppehåll närmast fördubblade sin risk att bli deprimerade.


SIEMs kommentar: Mycket förtjänstfullt av DN att publicera direktlänkar till åtminstone sammanfattningarna av en del åberopade studier. Det underlättar läsarens egen kritiska granskning av artikelns uppgifter.

Att läsa den fullständiga studien kostar som vanligt pengar, och undandrar läkarskrået från medborgerlig granskning, i strid med offentlighetsprincipen. Det borde vara självklart att vetenskapliga studier som läggs till grund för offentligfinansierad behandling borde omfattas av offentlighetsprincipen och vara fritt tillgångliga för allmänheten. Jämför t ex med vilket väsen som fördes om scientoloigins ”hemliga skrifter” för några år sedan!

Mot själva grundtesen att sömnbrist är skadligt finns inte mycket att invända. Direktlänkarna gör det emellertid möjligt att avslöja divese medicinska finter, som annars döljs i svammel. T ex

Depression was defined as a score of 50 or higher on the Zung scale or use of antidepressants.
http://archinte.ama-assn.org/cgi/content/short/166/16/1709

Man jämställer alltså medicinering med sjukdom: On en person av läkare satts på antidepressiva medel så räknas han också som deprimerad, punkt slut. Med hjälp av sådana definitioner kan man t ex lätt smuggla undan läkemedelsskador och -beroenden under den bekvämare rubriken ”depression”: Endast inom medicinen tillåts denna typ av halsbrytande logik, inom alla (verkliga) vetenskaper skulle en nybörjares tjugopoängs-uppsats underkännas med så skamligt undermåliga begreppsdefinitioner.

Eftersom dålig sömn i själva verket ofta är en följd av och reaktion på andra skador - psykiska eller kemiska påfrestningar (förgiftningar) - är dock försöken att argumentera för kemiska sömnmedel fullkomligt ogrundade. Vad kroppen behöver är sömn, inte medvetslöshet. Vad piller kan ge är som regel medvetslöshet, inte sömn. Pillerinducerade sänkta eler påverkade medvetandetillstånd kan ge katastrofala konsekvenser, inte bara för ”patienten” utan också för hans omgivning, alldeles bortsett från det s k beroendet.


Årets influensavaccin rejält försenat
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=571201&previousRenderType=1
Årets influensavaccin är kraftigt försenat. Ändå bedöms riskgrupperna hinna få sin vaccination innan en influensa bryter ut.
...
HAN PÅPEKAR DESSUTOM att Sverige inte under hela 2000-talet haft något allvarligt influensautbrott.

Och Mia Brytting på Smittskyddsinstitutet säger att det inte finns några tecken på södra jordklotet att en allvarlig influensa skulle vara på väg i år heller.

Enligt Anders Tegnell behövs det mellan en vecka och tio dagar för att ett vaccin ska nå full effekt.

 
SIEMs kommentar: Ineffektiva vacciner ”mot” icke allvarliga sjukdomar är en lönsam bransch även i Sverige.

Kärlprotes kan ge hjärtinfarkt
h
ttp://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=933366
Tusentals svenska patienter som fått en kärlprotes inopererad i hjärtat kan löpa ökad risk för en ny hjärtinfarkt. Det visar flera studier som presenterats på hjärtkongressen i Barcelona. Metoden har hittills ansetts säker och effektiv.’’

Tredubbel risk för barnet vid kejsarsnitt

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=570869&previousRenderType=6
Tredubblad risk att barnet avlider. Andelen kejsarsnitt utan medicinska orsaker har stadigt ökat i Sverige. Förlossning med kejsarsnitt utan medicinska orsaker nästan tredubblar risken att barnet avlider. Det visar en amerikansk undersökning av över sex miljoner förlossningar.

Skandal fällde Elfenbenskustens regering
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=933734
Vätesulfiden gav en hel stad hosta och andningsproblem.
Hela regeringen i Elfenbenskusten har avgått efter en utsläppsskandal. Giftigt avfall har dumpats i den kommersiella huvudstaden Abidjan, vilket har lett till att 1 500 personer har blivit förgiftade, och minst tre har dött av giftiga ångor.


SIEMs kommentar:
1500 förgiftade - en regering får avgå. Och detta i ett land där demokratin anses mycket svag. Vad säger då de amalgamskadade i Sverige?

Selen kan forebygge alvorlig sjukdom

http://www.forskning.no/Artikler/2006/september/1157527312.55
Sporstoffet selen kan forebygge mange typer kreft, hjerte- og karsykdommer, allergier, samt være med å styrke immunforsvaret ditt generelt. Men hvordan få i seg nok selen? - Jo, nyere forskning viser at selen kan komme fra kyllingkjøtt i framtida!


Norsk politisk storm om sjukförsäkringen

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=934672
Norges röd-gröna regering under Jens Stoltenberg har hamnat i en politisk storm. Ett påbud om ändring i sjukförsäkringen för att få bukt med en stigande sjukfrånvaro har retat upp både näringslivet och fackföreningsrörelsen.
....
Höga sjuktal i Norge
Bakgrunden är att det i Norge sedan fem år finns en så kallad trepartsuppgörelse mellan arbetsmarknadens parter och regeringen just för att få ner de höga sjuktalen som i Norge länge var lika höga som i Sverige.
Med bland annat skärpta krav på läkarna vid sjukskrivning och samarbete mellan de tre parterna kring rehabilitering och arbetsmiljö fick Norge också ner sjukskrivningarna ordentligt.
Men, det senaste året har de stigit tillbaka till gamla höjder.....

SIEMs kommentar: Det går att ett tag dölja en försvagad folkhälsa genom statistiska manipulationer, regeländringar och utpressning mot företag och enskilda. Men sanningen tränger sig ändå på efter en tid, och de politiska illusionerna spricker. Varför är det på detta viset? Läs http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html

Medvetslös efter apoteksmiss

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=570252&previousRenderType=1
En man förlorade medvetandet efter att ha tagit den medicin han hämtat ut på ett apotek i Hagfors i Värmland. Mannen fick ett helt annat preparat än det som stod i receptet.
 
Mannen fick medvetslös föras med ambulans till sjukhus efter att ha tagit tre tabletter av den medicin han i maj hämtat ut, uppger SVT Värmlandsnytt. Mannen riskerade en allvarlig hjärnskada på grund av att han fått fel medicin, heter det i läkarutlåtandet. Händelsen är anmäld till Socialstyrelsen. Det finns dock inga tecken på att mannen drabbats av några men på grund av apotekes miss.


Läkare opererade flicka för att ta bort testiklar

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=571380&previousRenderType=6
En läkare i Umeå opererade en 14-årig flicka för att ta bort testiklarna, eftersom provresultat visat att flickan var av manligt kön. Men under operationen visade det sig att flickan var just en helt normal flicka. Hennes blodprov hade förväxlats.
 
Roundup ska rädda spannmål på åkrarna
http://www.sr.se/cgi-bin/halland/nyheter/artikel.asp?Artikel=934452
Lantbrukarna i Skåne och Halland har fått dispens att bespruta oskördad spannmål med ogräsgiftet glyfosat, mera känt under handelsnamnet Roundup. Kemikalieinspektionen beviljade dispens efter en snabbehandling av en ansökan från Lantbrukarnas Riksförbund.

Molekyl kan förklara Atkinsmetoden
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=934479
Proteinrik mat som till exempel kött och fisk brukar ju framhållas som stenåldersmat som man håller sig smal på. Nu kan det finnas en förklaring.
Det kan vara så att proteinrik mat, som bland annat den populära dieten Atkins förespråkar, innehåller en hungerdämpande komponent, en peptid som kallas YY.


SIEMs kommentar: Det medicinska tankemönstret runt alternativa metoder är välbekant: Från början ”finns inga bevis att det fungerar”, utan kan t o m vara farligt, allmänheten varnas, Det kan gälla akupunktur, glukosamin, vitaminer eller Atkinsmetod,. I hemlighet och tysthet pågår emellertid undersökningar och så småningom vänder man andra handen till: ”Nu vet vi hur det fungerar” och därför fungerar det. När vanligt folk gör iakttagelsen att ” det funkar” så saknar detta alltså giltighet fram till den tidpunkt då läkare vet ”varför” det fungerar. I nästa ögonblick vidtar de medicinska monopolanspråken: Eftersom det fungerar är det ett läkemedel/medicinsk behandling och får endast utövas under läkartillsyn.

Utgör detta vetenskapligt tänkande eller ett sätt att befrämja folkhälsan? Nej, men att befrämja de medicinska skråintressena.

Om medicinens tankesätt tillämpats inom t ex den fysiska vetenskapen skulle folk ha fått hålla sig på landbacken fram till Arkimedes satte sig i badkaret, utbrast Heureka och plötsligt kunde förklara varför vissa saker flyter och andra inte. Ty innan man hade den vetenskapliga förklaringen skulle naturligtvis båtarna inte kunna flyta. Som tur är var vanligt folk redan på stenåldern klokare än dagens medicinare.

Äppelkindade Blairjugend under utveckling

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/06/26/ndata26.xml

Government surveillance of all children, including information on whether they eat five portions of fruit and vegetables a day, will be condemned tomorrow as a Big Brother system.
Experts say it is the biggest state intrusion in history into the role of parents.
Changes being introduced since Victoria Climbié's death from abuse include a £224 million database tracking all 12 million children in England and Wales from birth. .....
Dr Eileen Munro, of the LSE, said that if a child caused concern by failing to make progress towards state targets, detailed information would be gathered. That would include subjective judgments such as "Is the parent providing a positive role model?", as well as sensitive information such as a parent's mental health.
"They include consuming five portions of fruit and veg a day, which I am baffled how they will measure," she said. "The country is moving from 'parents are free to bring children up as they think best as long as they are not abusive
or neglectful' to a more coercive 'parents must bring children up to conform to the state's views of what is best'."

SIEMs kommentar: ”Du sköna nya värld” är här, liksom redan Orwells 1984 har förverkligats. Som vanligt är det Blairs Storbrittanien som går i spetsen. Vilken sida var det egentligen som vann andra världskriget, är det nåt vi har missat?

Naturligtvis är det inte ungdomarnas ätande av frukt och grönsaker som ligger den brittiska regeringen närmast om hjärtat. Jamie Olivers kamp för en bättre skolmat illustrerar hur de politiska prioriteringarna egentligen sett ut härvidlag. I stället ger äpplena ett bekvämt skenargument att gömma de politiksa kontrollambitionerna bakom. Godtrogna hälso-arbnetare riskerar alltså att dras in som medlöpare i en ökande fascistering .

Prinsen skröt om mordet
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,885688,00.html

Italienska prinsen Viktor Emanuel kommer aldrig att bli kung.
Avslöjade sig: ”Det var jag som sköt”
Han kunde ha varit Italiens kung.   Men han anklagas för samröre med maffiabossar, mutbrott och för utnyttjande av prostituterade – och har erkänt sig vara en mördare....


SIEMS kommentar:
Den prinsen sköt var sonen till Dr Gerd Ryke Hamer, för SIEMs läsare bekant genom t ex /siem/hamer.html . Indirekt kom detta skott alltså att leda till stora framsteg inom synen på cancerns orsaker och behandling.


Så blev vi alla borgare

JOHAN EHRENBERG om en trend som vi har chansen att äntligen bryta
http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,885195,00.html
Det är nog dags för arbetarrörelsen att sluta underskatta borgarna. Gömd bakom en myt om "regeringsduglighet" och "ansvarsfullhet" har s och facken blivit blinda för hur mycket borgarna förvandlat oss alla. Moderaterna har inte blivit "arbetarparti", men det som hänt är att vi alla blivit borgare.
  Och värre kan det bli.
  Att man ska rösta mot Reinfeldt handlar inte om att han lovar 85 procent i bidrag till dyr tandvård, medan Persson lovar 90 procent. (Båda förslagen är löjliga. För en låginkomsttagare är tandoperationer som kostar 50 000 och uppåt ändå en omöjlighet.....

SIEMs kommentar.
Detta är nog första gången vi ser något större media publicera kritik mot den populära principkonstruktion som tillåter politiker att äta äpplet och ha det kvar: ”Egenavgifterna” för offentlig service.
Så här fungerar det: Tandvård är dyrt och många har inte råd, utan går med trasiga tänder. Det ser inte vackert ut och gör dessutom ofta ont. Parti X vill kunna lova ”fri tandvård åt alla”, för att vinna röster i valet. Nu har man inte råd att betala ”fri tandvård åt alla”, men det är inget bekymmer. I stället lovar man ””subventionerad tandvård åt alla”, vilket folk tror är nästan samma sak, skillnaden är ju bara att tandinnehavaren själv får betala en slant, men inte hela kostnaden.

I själva verket kommer de fattigaste fortfarande inte ha råd att betala den avgift som behövs. Däremot slipper de inte undan att betala skatt för att finansiera den tandvård som de rikare nu har råd att unna sig. Och när man organiserat samhällsservicen på allt fler områden på detta sätt - barnomsorrg, äldreomsorg, sjukvård, fritidsaktiviteter osv blir totaleffekten en massiv omfördelning av konsumtionsmöjligheter från de fattiga till de rikare. Medan alla tror att det är politikerna som betalar.

Att ta från de fattiga och ge till de rika håller som politisk födkrok så länge det inte genomskådas. Därför är det förvånande att Johan Ehrenberg tillåts skriva om detta i Aftonbladet. Möjligen kan den illusoriska rubriksättningen spela en roll - där man utlovar att ”trenden har en chans att brytas”: Hur i herrans namn skulle det gå till? I vart fall inte med de partier som i dag tävlar om makten.


Måste jag rösta på söndag?

Vi har senaste veckorna överösts med material från olika partier i valet. . SIEM är partipolitiskt obundet, och har därför valt att helt avstå från publicering. av sådant material just under valrörelsen, eftersom det i så fall helt skulle äta upp det utrymme vi har.

De flesta av oss är emellertid fostrade till att anse det som en moralisk plikt att rösta i allmänna val, även om man inte sympatiserar med något av de partier som ställer upp, Detta synsätt är ologiskt och en del av en politisk manipulation:

Den som vägrar köpa CocaCola upphör inte att existera. Han har kvar sina pengar och kan tänkas köpa något annat att dricka, när han får lust. Soffliggaren upphör inte heller att existera därför att han inte röstar. Och genom sin blotta existens så utgör han en utmaning för de etablerade politikerna: Han har kvar sin rösträtt och kan tänkas använda den i framtiden när han finner ett alternativ som är värt att rösta på - en slav på triumfvagnen, ett ständigt orosmoment för dem som just nu makten fått. På detta sätt bidrar soffliggaren till att locka fram politiska alternativ som i dag inte erbjuds - en väl så viktig demokratisk uppgift.

Och det är detta orosmoment som makthavarna vill bli av med genom att inbilloa oss att vi har en plikt att rösta. ”Ät upp gröten, pojk, så blir du stor och duktig!” Men om man anser att gröten är näringsfattig, förgiftad och lagad utan kärlek kan det vara klokare att avstå.Film 9-11

Hej Ulf

Den 11 september 2006 händer det flera roliga saker. Först så är det demonstration i stockholm och senare på kvällen så visas Loose Change på TV.

Det anordnas en demonstration mot USAs krig på plattan i Stockholm. Demonstrationen är mellan 17-19 och jag hoppas att så många som möjligt väljer att dyka upp där. Det kommer att finnas en del affischer och plakat mm på plats för den som önskar delta aktivt.

Loose Change visas sedan på kvällen kl 22:30 på TV4 Fakta. Vi hoppas att så många som möjligt ser på denna film så informera alla om detta!

Bästa välönskningar
Mikael C
vaken.se / aktivist.se / 9-11.se

Filmen finns även tillgänglig via nätet:

http://video.google.com/videoplay?docid=94448691996878155&q=www.vaken.se


Valinformation

Nu har följande partier svarat på frågorna som ställts av Nätverket Kanariefåglarna. Förhoppningsvis kommer övriga under veckan som kommer. Kolla gärna - det är intressant läsning! Och missa inte chansen att diskutera dessa ämnen i valstugorna. Du hittar enkätsvaren under rubriken Nyheter, på www.kanariefaglarna.com

Genmanipulerat ris har upptäckts bland säd producerat för kommersiellt bruk i USA. Trots att produkten inte har granskats för kommersiellt bruk finns den redan nu i kommersiell säd. Ingen vet om den kanske till och med har nått ända till livsmedelsbutikerna. Långt innan den testats färdigt har den börjat sprida sig. USA producerar 12 % av världens ris och den 24 augusti begränsade EU import av ris från USA. Läs vidare genom att klicka här http://www.kanariefaglarna.com/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=40

Ingrid Franzon
www.kanariefaglarna.com


Ny svensk metod kan ge snabbare förlossning
http://tv4.se/485793.html
http://www.aftonbladet.se/vss/foraldrar/story/0,2789,878467,00.html

Värksvaghet... Det ska då genast skyndas på... Skulle det kunna vara att dessa kvinnor helt enkelt behöver längre tid på sig att föda? Nej, naturligtvis inte, samtliga kvinnor skall föda på den tid som socialstyrelsen har fastställt.. Annars kan det vara farligt.. Att det sen klipps och skärs och används tänger och sugklockor så det står härliga till... det kan ju inte ha att göra med att man kanske stressar fram allting...

Och det går snabbt att se vad förlossningar bör handla om i detta land
http://www.aftonbladet.se/ettor/webb/1499_normal.html
©˜Epidural var himmelriket©˜ (2006-08-28)
©˜Smärtan värre än jag trodde©˜ (2006-08-28)
©˜Jag var livrädd men det gick bra©˜ (2006-08-28)
"Skräcken för att föda"

Det är bråttom bråttom med förlossningar i Sverige.

Därför är det så intressant att göra en sökning på "giving birth in holland" t.ex.
(vad jag förstår så är Holland det land som har lika låg barnadödlighet som Sverige, men där sker en majoritet av födslar i kontrast till Sverige)
ger mycket intressant läsning om att det faktiskt finns helt andra sätt att föda barn på än det "svenska" "bästa" sättet....

t.ex. denna
http://www.xs4all.nl/~iyoyod/Giving%20Birth.htm
inspirerande läsning av en som var skeptisk

eller denna
" 6. Sheila Kitzinger, British childbirth expert, states that planned home birth with an experienced lay midwife has a perinatal death rate of 3-4 babies per 1,000 births (51). Hospital births, by contrast, carry a perinatal mortality rate of 9-10/1,000. [Perinatal death rates include fetal deaths on and after 28 weeks gestation, whereas neonatal mortality rates only include deaths occurring in the first 28 days after birth (Jones 96,98)]."
http://www.gentlebirth.org/ronnie/homejjg.html

hälsningar
Henrik

p.s. Veckans aktuella procentsats för ADHD... 3 procent av alla barn har numera ADHD...
det betyder var 30:e barn ungefär, det är ju perfekt, finns väl oftast alltid ett stökigt barn i varje klass så då är ju saken biff... och statistiken stämmer... eller om den kommer därifrån... spelar ingen roll.. marknaden är fin..
http://sydsvenskan.se/sverige/article181176.ece
d.s.

p.s.2. varför minska på strålningsmängden när den är ofarlig..
http://sydsvenskan.se/kropp/article180827.ece
jaha ja, det var ju inte farligt... vad bra...
bara för hela befolkningen, men inte för en individ, för där ligger det under gränsvärdena...
känns tryggt att veta att statens institut säkerställer allt så det är tryggt och bra.
d.s.


Äntligen nåt vettigt om fågelflunsan
http://www.mercola.com/2006/sep/2/more_evidence_vaccines_worsen_the_avian_flu.htm

Läkemedelsindustrins knarkhandlarfasoner
http://www.mercola.com/2006/sep/2/free_drug_giveaways_marketing_trumps_safety.htm

Bioaktiv mat!?!
http://www.forskning.no/Artikler/2006/august/1157008028.61


Aspartam som myrgift
http://www.mercola.com/2006/sep/5/got_an_ant_problem_use_aspartame.htm
Läsarnas egna experiment och erfarenheter av aspartam som bekämpningsmedel mottas tacksamt för publicering.

Om kvantmedicin och dess kritiker

http://www.forskning.no/Artikler/2006/september/1157445539.93

http://www.forskning.no/Artikler/2006/september/1157457367.28

Och den typiske kommentaren:
http://www.forskning.no/Artikler/2006/september/1157457742.06

SIEMs kommentar: Vi har senast i augustimagasinet betonat alternativmedicinens praktiska begränsningar i dagens samhälle. Den kritiska kommentaren till kvantmedicinartikarna ovan är begriplig, men i brist på kunskap vänder den sin udd åt fel håll: Avsaknaden av vetenskaplig dokumentation av många alternativa metoder är inte främst alternativmedicinens fel, utan är konstruerad av ett stelt skolmedicinskt paradigm, styrt av industri- och skråintressen. Är det dr Hamers fel att hans vetenskapliga rapporter inte publiceras av skråets tidskrifter? Är det Ulla Jonssons fel att forskningsvärlden vänder hennes krav på utvärderingar och forskningsanslag ryggen? Är det den enskilde innovatörens moraliska skyldighet att lägga ned sin verksamhet och tiga med sina argument därför att Storebror inte gillar vad de håller på med - ofta därför att det hindrar Storebrors egen mångdubbelt mer lönande kommers?

Föreställningen att de skolmedicinska metoderna - till skillnad från de alternativa - skulle vara "vetenskapligt säkerställda" för användning i det enskilda fallet är också helt ogrundad, som vi pekade på i
http://www.klokast.se/Nyhet/2006/Mar06.html och
http://www.klokast.se/Nyhet/2006/Jul06.html

Skillnaden för individen är inte behandlingens (osäkra) effekter, utan vem som tjänar på hans sjukdom, hur mycket de tjänar , och vem som betalar.
När ska vi få en insatt och nyanserad debatt om alternativ och skolmedicinsk behandling i media?

Om Kvantmedicin

Läste artiklarna på www.forskning.no om ämnet kvantmedicin. Hela idén med kvantmedicin sågades ganska rakt av, man försöker få folk att tro att människor med livshotande sjukdomar skinnas på sina sista kronor av oseriösa kvantmedicinare...... snyft!
Tomas Asknes, som fö själv räddat sin egen mor från en tämligen säker död i cancer, svarar på http://www.forskning.no/Artikler/2006/september/1157712726.19

För övrigt har foskning.no även tagit upp Hamer och Den nya medicinen. De tar inget upp om hans medicinska teorier och alla tusentals datortomografier men däremot hans fientliga inställning till judar. Genom att visa att han sas "inte är tillräknerlig" i fråga om judar hoppas de att vi ska dra slutsatsen att han är allt igenom en idiot.
För en person som läst kinesik medicin är Hamers teorier ingen riktig nyhet, varje organ - median har sin egen känsla. Det finns tom i det svenka språket: spy galla över folk (träelement yang, utåtriktad ilska), hetlevrad (träelement yin, lagrad ilska, irritation -som kan gå inåt och plötsligt pysa över ).
Att samma samband kan finnas i hjärnans styrning över respektive organfunktion ser jag som självklart. Hamers teorier är för mig endast en utvikning / utveckling av en av aspekterna på femelemerntsytemet. Käslomässig stress är en verklig stress som ger "osthål" i hjärnan. Bara för några veckor sedan kunde vi läsa "nyheten" att stress får cancer att växa... otroligt, det har Biopater vetat sedan sjuttiotalet!

Jag beklagar verkligen inställningen till alternativ cancerbehandlign som finns i Sverige, ja den fullkomligt idiotiska lagstiftning som finns. Hade Tomas levt i Sverige så hade han väl fått sitta i fängelse för att han fått sin mor frisk "på fel sätt"! I Norge har de någon chans, om de kan finna på en vidsynt läkare.
Arkadiakliniken slängde man ut och därmed tar man livet av min släkting... hon har jobbat inom vården och satte sin tillit på fel kort som för henne ändå kändes rätt. Hade hon kunnat få Arkadiaklinikens behandling, där det även ingick närngstillskott och örter, utförd av leg läkare, är det mycket möjligt att vi sluppit vänta på att hon ska dö.
Att jag skulle få behandla henne (gratis) med QXCI eller mitt LIFE system trodde jag först men när man är ljusår ifrån varandra i verklighetsuppfattning så låter det sig inte göras. Vissa männikor dör hellre än blir "lurade av kvacksalvare", även om det är gratis.Jag tror att det hade varit jobbigt för henne om vi lyckats, då hade hon måsta ändra sin världsbild. Det visar en annan sida, folk vet inte vad de ska tro och då är det enklast att gå med strömmen... även om det bara är döda fiskar som följer med strömmen.

Jag har varit på utbildning i kvantmedicin i Budapest för Bill Nelson mfl, Stockholm 4ggr inkl konventet på KTH i energimedicin , Oslo med bla Asknes och Chris, skaparen av LIFE samt ett antal workshops med kollegor. Jag har inte haft en enda tråkig dag sedan jag började med detta. För mig är det definitivt framtidens medicin som är här nu, för att stanna och ytterkligare utvecklas. Jag kan behandla mig själv (har bla migrän och yrsel- atacker pga nackskada) och förhindra att jag måste ta ut hel förtidspension. Jag har erbjudit mina tjänster till försäkringskassan för utredning av de långtidssjukskrivnas behov men ack nej, inte det. Försäkringskassan har i stället tackat nej till rehabiliteringspengar...
Dessa maskiner, som LIFE, fungerar som maskinell kinesologi (som ju inte heller fungerar enl ovetenskapen). På några få minuter testas en matrix om 6000-8500 olika frekvensbilder av olika ämnen, organ, känslor mm. Därav kan man sedan hitta samband mellan olika tex örter, homeopatiska medel, organ, känslor, näringämnen, allergener, nosoder mm och även läsa in sina egna medel . Då kan jag se vad den här personen behöver .. tex nässlor eller alger, vilket som är det troligast konstitusionsmedlet inom homeopatin, vad för sorts stress / gifter/ belstningar som denna människa är utsatt för mm. Och utifrån det läggs en Biopatisk uppbyggnadsprogram upp (regeneration). Kravet på skolmedicinska testmetoder för detta system är helt befängt. Det går inte att strippa ned till en enda mätbar parameter. För 100 personer med samma skolmedinska diagnos kommer 100 olika program att göras beroende på testresultat och anamnes.

Tills sist:
Vad skulle jag göra om jag fick cancerbesked rörande mig själv?
Låta min kollega behandla mig!
Samt testa fram vilka av föjlande tillskott jag behöver:
Tahitisk Noni- stark antioxdint med enzymer som kan hjälpa till och bryta ned sjuka celler
Aloe vera jiuce, destillat av god kvalitet. Öka tarmens upptag av mikronäring bla

hämmande av i skrift icke nänmbart (med tanke på lagstiftningen):
Graviola ört
Pfaffia ört
Blue citrus tablets -kinesisk örtkombination
Och för syra/bas: Björkaska, Bodycleaner (med kelering mot tungmetaller), Basmineraler
Allmänt: Clorellaalger, enzymer och övriga näringsämnen
Spenglersan och Sanum immunterapier
Pau de arco-te mot svampöverväxt Cats claw mot virus.
Cellsyre och en ryggradstränare /syresättare. Singlettsyre. (Syrebrist stor riskfaktor.)

Diet - bort med allt skräp ur maten och fram för fräsch mat som tex wokat och levande föda. Bra fetter, nötter mm. Ekologisk mat.
Sunda sömnvanor med sömn mellan 10-12 på kvällen för att öka leverns tillverkning av anti-åldrande ämnen bla.
Toalettvanor som ger tarmtömning flera gr per dag så inget ligger kvar o jäser.
Mental träning och omvärdera/ gå igenom vad som är viktigt i livet. Se roliga filmer, skratta! Sluta titta på deprimerande program som nyheter mm.
Beröring. Healingcirkel, kramar, lätt massage. Hundpromenader med mina glada pudlar... vid havet och i skogen för att få negativa joner som är positivt för hälsan.

Biopat Ruth Säveholm ruth@framtidsmedicin.nu

Varför vacciner inte fungerar, eller varför jag hellre tar en blykula
http://www.proliberty.com/observer/20060801.htm
Enkel o pedagogisk text om vacciner, tyvärr ingen svensk översättning.

Läkare som vägrar vaccinera sig, ens mot saftig betalning
http://www.spontaneouscreation.org/SC/$75,000VaccineOffer.htm


Goda resultat av svenskt hiv-vaccin TT 30 aug

Vägen till ett fungerande vaccin mot hiv/aids kan vara kortare än vad forskarna hittills har trott. En svensk forskargrupp befinner sig redan på upploppet. De första resultaten ser mycket bra ut.
Över nittio procent av de 38 friska försökspersonerna som har ingått i inledningsfasen av den svenska vaccinstudien har utvecklat ett immunsvar mot hiv. Det innebär förvisso inte att det är säkert att deras kroppar skulle klara av att bekämpa en hivinfektion, men det är ett första viktigt steg på vägen dit....


SIEMS kommentar: Förekomsten av HIV-infektion brukar konstateras just genom att personen har ett ”immunsvar” mot HIV-virus. Anledningen är att ingen fortfarande lyckats isolera HIV-viruset självt, om det nu existerar. Även t ex influensavaccin har förmåga att ge ”falska” HIV-test, dvs immunsvar mot (delar av) HIV-virus. Experimenterandet fortsätter nu på människor, berättar man glatt, försiktigvis svartingar i Tanzania. Stora pengar är i sikte. Läs http://www.klokast.se/Nyhet/2006/HIVGATE.pdf


Vitaminer nedsætter risiko for hjernetumorer i børn
http://ing.dk/article/20060925/BIO/109290025
Børn, hvis mødre indtog multivitaminer i graviditeten, har formentlig mindre risiko for at udvikle hjernetumorer. En ny undersøgelser påviser en sammenhæng mellem indtagelse af vitaminer tidligt i graviditeten og nedsat forekomst af tumorer.


Snabbt ingrepp bäst för hjärtpatienter
http://sydsvenskan.se/kropp/article184417.ece

Patienter med kraftigt förvärrad kärlkramp eller en liten hjärtinfarkt klarar sig även på flera års sikt bättre om de snabbt behandlas med så kallad ballongvidgning eller en kranskärlsoperation.

UPPSALA. Det visar en stor nordisk studie av 2 450 patienter som samordnats från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Studien har redan tidigare lett till att rekommendationerna för behandling har ändrats, skriver Upsala Nya tidning.

Patienterna har följts under fem års tid. En del av dem har antingen opererats eller genomgått ballongvidgning av hjärtats förträngda kranskärl, medan andra har behandlats med läkemedel. Under de fem åren har drygt hälften av patienterna i medicingruppen fått så svåra besvär att de tvingats genomgå ballongvidgning eller operation. De som genomgick dessa ingrepp redan från början har klarat sig bättre, enligt de senaste resultaten som redovisas i medicintidskriften The Lancet.

På fem års sikt har var fjärde patient i medicingruppen men bara var femte i gruppen som gjorde ingrepp direkt avlidit eller drabbats av en större hjärtinfarkt.


SIEMs kommentar: Artikeln citeras i sin helhet, därför att den utgör en övningsuppgift i vetenskapskritik.för den som så önskar. (Läs inte längre än så här, innan du läst om artikeln noggrannt . Var ligger ”knuten”? )

Svar: Om undersökningen gått till så som beskrivits visar den i själva verket att långvarig medikamentell behandling kan vara ännu skadligare än operation. De naturliga behandlingsalternativen lyser naturligtvis med sin frånvaro.

Miljögifter i de flesta vanliga matvaror
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=948226
De flesta vanliga livsmedel innehåller miljögifter. Det visar en stickprovsundersökning av matvaror i sju europeiska länder, som gjorts på uppdrag av Världsnaturfonden.
Högst halter i svensk strömming och nötfärs
– Miljögifterna finns i hela Europa. Var vi än bor och var vi än äter mat så äter vi från samma recept, med olika kryddning av miljögifter, säger Inger Näslund som är marinbiolog vid WWF
.


Amning inte orsak till barncancer
Amning är inte orsak till att allt fler barn får cancer, enligt en ny avhandling gjord vid Universitetssjukhuset i Örebro.
Studien har gjorts på ammade svenska barn från 70-talet till i början på 90-talet.
Och trots höga halter av miljögifter i bröstmjölken, som kan vara cancerframkallande hos vuxna, fann forskarna inget samband hos barnen.
Inte heller fanns det något samband mellan barncancer och vaccinationer.
Enligt avhandlingen är det mer troligt att orsaken är någonting i miljön eller i livsföringen.


SIEMs kommentar: Här kom övningsuppgift nr 2 i vetenskapskritik - alltså?

Svar: 1) Trots miljögifterna torde amning fortfarande vara ett hälsosammare alternativ än industriell barnmat (vilken naturligtvis också innehåller miljögifter )
2) Studien avslutades i början på 90-talet. Sedan dess har många suspekta miljögifter tillkommmit och kraftigt ökat (ex flamskyddsmedel)
3) Även vaccineringarna har blivit fler sedan början av 90-talet. Och hur många ovaccinerade barn han man hittat i studien för att jämföra med?
4) Vad `kan ”någonting” i miljön eller livsföringen vara? Inkluderas inte barnmat och sjukvårdsvanor bland dessa faktorer?


Läkare frias från mutanklagelser
h
ttp://www.sr.se/cgi-bin/halland/nyheter/artikel.asp?Artikel=948785
En läkare från Halland frias från misstankar om mut- och bestickningsbrott. Läkaren fick 2,4 miljoner kronor av ett läkemedelsföretag för att han behandlade patienter med ett psoriasisläkemedel.
Under 2005 och första kvartalet i år svarade läkaren för nästan hälften av alla recepten i Sverige på det aktuella läkemedlet.

SIEMs kommentar. Utrymmet för godtycke inom den sk vetenskapliga vården är tydligen närmast obegränsat.

******************************
DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html

Ulf Brånell, dipl biopat

********************************************

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni