Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Mars  2006

Notiser o kommentarer

Läkemedelsindustrin tjänar för lite på glukosamin - Ny medicin svårt val för ms-sjuk - Bevisat att förlust av cellernas minne orsakar cancer - kakao och choklad- Chilipeppar kan verka mot prostatacancer - Komplicerad förlossning - Fågelflunsan - Faran över för stor influensaepidemi- 700 fåglar avlivas efter influensafynd - Forskare hemlighåller fågelvirusdata - Misstänksam undring - För mycket vattendrickande kan ge inkontinens - Läsk kan innehålla cancerämne - False Promise of GM Crops - Vet du vad du äter? - Depression i barndomen har samband med både astma och fetma. - Kontroll av alla fyraåringar - Bekämpningsmedel sprids till vattendrag - Föräldrar åtalas för adoptivsons död - Människan föds med viljan att hjälpa - Små partiklar från trafiken kan skada hjärnan - Time for CDC to Come Clean - Polio uppges vara utrotat i Niger - Kraftigt sänkt dödlighet i mässling - Drabbad bonde skeptisk mot provsvar - Kontroll över kronisk smärta - "Tredubblat antal unga kvinnor vårdas för alkoholförgiftning" - Tumors >From Cell Phone Use on the Rise - Tandvård för 200 kronor - Äldre får för många och fel mediciner- Bonuslöfte ska få läkare att jobba bättre - More Research Scandals in the News- Folsyra kan skydda mot cancer - Sex till sjukhus efter läkemedelstest - Nya insikter till orsaken bakom Morbus Crohn - Angående obotlig hicka- Alternativmetoder mot smärta döms ut - Kjell-Olof Feldts och Hjärnfondens bluff - Induktionshällar - Om alternativens betydelse -FN: Korruption stoppar rent vatten - Iraq pushes Bush support to all time low - Antiamerikansk film drar storpublik i Turkiet - "Regeringen agerar skamligt för att inte misshaga Bush" - Svensk vapenexport på rekordnivå - Mutad kongressman fick åtta år- Amnesty: Övergreppen i Irak fortsätter - Vitryssar kan förlora jobbet när som helst- Vi får bara se stereotyper - Don´t worry - be happy! -

  Använd vår sökmotor (som finns på t ex  http//www.alternativtorget.se/Bibliotek
för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!

Månadens special:
HIV-GATE av Janine Roberts
http://www.klokast.se/Nyhet/2006/HIVGATE.pdf

Titeln på denna artikel av Janine Roberts anspelar naturligtvis på den Watergate-skandal som blev början till slutet för president Nixons styre i Vita Huset. Från de första avslöjandena tog det tid innan omfattningen och innebörden av denna framgick i allmänhetens ögon. På motsvarande sätt har allmänheten ännu inte fått upp ögonen för skandalen runt HIV-AIDS. De stora politiska och mediala dementi- och mörkläggningsmaskinerna kommer ännu för en tid att lyckas undgå den generande verkligheten och dess konsekvenser. Men bara för en tid.


Ledare: Larv och Miljö


Under senare år har den genetiska förklaringsmodellen till hälsa och sjukdom blivit allt populärare. ”Mamma hade gallproblem och därför är det inte konstigt att jag fått det” tillhör ju den vardagliga bekväma utttolkningen, som befriar en från behovet av djupare funderingar - t ex om jag inte bara övertagit mammas gener, utan också hennes matvanor, medicinbruk, humör och övriga livsstil. Också den s k läkarvetenskapen använder gärna denna förklaringsmodell, eftersom den befriar läkekonsten från förväntningar på att förebygga och bota sjukdom - generna kan vi inte göra mycket åt....

Redan i folkskolan har de flesta alltså fått lära sig att generna bestämmer många av våra fysiska egenskaper, är ärftliga och inte mycket att göra åt. Att detta sedan rimmar illa med andra sk vetenskapliga fakta, räddar man ofta genom begreppet ”genetisk skada”. Dvs generna kan trots allt förändras, men då är det fråga om någon slags skada under livets gång, t ex beroende på strålning, miljögifter eller nåt anant ”cancerframkallande”: Då erkänner man i alla fall att generna inte är helt opåverkbara av miljön. Därtill kommer försöken att medvetet manipulera generna hos levande varelser, växter, möss och människor. Även här finner vi alltså undantag från huvudregeln - dvs att generna i vart fall ibland kan förändras och påverkas av miljön, och att dessa genförändringar kan föras vidare i släktled efter släktled, Likväl låtsas man att huvudregeln gäller.,

Emellertid har forskning och erfarenhet lett fram till insikten att inte bara uppenbara egenskaper (ögonfärg, hårfärg, hudfärg osv) är genetiskt betingade , utan också många andra biologiska och alltmer inre proteinbestämda egenskaper: enzymatiska profiler (exvis s k laktointolerans), ett antal s k ärftliga sjukdomar. Dessa sk genetiska svagheter och sjukdomar utvecklas dock i regel bara hos en begränsad del av dem som har ”rätt gener”) osv. Men ändå anses huvudregeln gälla , dvs gener är ärftliga och bestämmer vissa slutliga egenskaper hos individen.

Med tiden har emellertid alltfler hål slagits i den från början så vattentäta genetiska muren: Även känsligheten för olika miljöfaktorer tycks i någon mån kunna vara genetiskt bestämd. Barn med (ärftlig) fenylketonuri är särskilt känsliga (milt uttryckt) för vissa aminosyror, andra individer tycks ha ärftligt betingad svårigheter att utsöndra t ex kvicksilver, vilket gör dem särskilt utsatta för tungmetallskador, osv.

Och redan nu öppnar sig Pandoras ask inom den klassiska medicinen. Ty om begreppet ”genetiskt bestämd känslighet för X” avspeglar en reell och allmängiltig verklighet, då faller en stor del av den klassiska medicinska forskningens argument samman som ett korthus:

Ty inte blott varierar den individuella känsligheten /(benägenheten att utveckla symtom vid exponering / mot kvicksilver och fenylalanin, utan mot varje tänkbart kemiskt ämne och miljöfaktor kan det hos befolkningen finnas en större eller mindre, genetiskt definierad, känslighet. Denna känslighet kan logiskt sett inte ens bestämmas innan det kemiska ämnet existerar, dvs har producerats. Ju fler nya kemiska ämnen som produceras, desto fler latenta överkänsligheter kommer att provoceras. Det finns heller inget sätt att avgöra hur vanlig den genetiska känsligheten mot ämnet är genom sedvanliga urvalsundersökningar, om inte dessa omfattar hela jordens befolkning.

Den klassiska dubbel-blind-testen som rapporterar att ”av 1000 försökspersoner som utsattes för X blev 100 bättre och 50 sämre, medan i kontrollgruppen blev 50 bättre och 50 sämre ” blir därmed närmast värdelös. Förutsättningarna för att generalisera sådana resultat till ”patienter i allmänhet” finns helt enkelt inte, om man inte försäkrat sig om att den ”genetiska känsligheten” hos patienter i allmänhet är densamma som hos försöksgruppen. Och hur i all världen ska man kunna göra detta?
Ännu i dag medicinerar man barn med medel som utprövats på vuxna, behandlar kvinnor efter riktlinjer som utvecklats på män, osv, med hänvisning till att man saknar tillräckliga provresultat, men änså måste ”göra” något. Hur ska man då kunna hantera hundratusentals olika tänkbara genetiska olikheter och känsligheter?

Till detta kommer kombinationseffekter av olika exponeringar: Hur ska man i kliniska försök kunna bedöma effekterna av kombinerad exponering för tusentals olika ämnen? De genetiska faktorerna styr indivdens programmerade biologiska livscykel under många årtionden, och en individuell skada, störning eller katastrof kan visa sig först 30-40 år efter exponeringen, t ex då individen tänkt sig bli förälder, eller då klimakteriet normalt skulle infinna sig i livscykeln....Även andra typer och uppsättningar av individuella skador kan skapa en förvärvad känslighet för nya exponeringar. En person med blott en fungerande njure t ex, har en större känslighet än andra för nya skador som påverkar njurfunktionen,.

Själva tanken att vi individer har en på något sätt unik genuppsättning, som kan påverka eller bestämma vår individuella känslighet, förändrar också grundläggande juridiska och medicinska begrepp, på ett genomgripande sätt. Ett orsak-verkan-samband som inte kan bevisas för en viss genetisk grupp kan vara påtagligt för en annan genetisk grupp, i vissa fall kanske bestående av en enda individ.

Det betyder att även om faktorn eller ämnet X kan visas vara närmast oskadligt för 95% av befolkningen, så kan det hos 5% finnas en känslighet som gör att av dessa 5% drabbas 10% av svåra skador. (Siffrorna i detta kan godtyckligt varieras.) De totala skadorna drabbar alltså då endast en halv procent av befolkningen. Men är då de 99,5% som klarat sig utan skador ett bevis för att inte heller den sista halva procenten har blivit skadad, ett bevis för att orsakssamband mellan X och skadan inte föreligger?

Självklart inte. Och därmed faller den allopatiska medicinens redskapsbod logiskt samman, och den framstår mer som besläktad med sjuttonhundratalets slavhandel, än med dess gryende vetenskapliga metodik. Med denna faktabakgrund borde ingen våga utsätta sig för onödiga potentiella risker med hänvisning till kliniska prov och dubbelblindtester, där den genetiska känsligheten hos deltagarna inte kontrollerats. De medicinska tabellverken förvandlas till pappersmassa utan säker giltighet i det individuella fallet.

Därmed är det alltså logiskt klarlagt att orsak-verkan-samband kan föreligga i det enskilda fallet, utan att detta behöver framträda vid ett gruppexperiment. Avsaknad av statistisk samvariation i en grupp är inget bevis för obefintliga orsakssamband. Detta öppnar den juridiska vägen för den som anser sig skadad av ett medicinskt ingrepp eller medel. De traditionella medicinska motargumenten av typ ”ingen annan har klagat / blivit skadad” är nämligen logiskt sett utan vetenskaplig giltighet. Okunnighet om patientens individuella känslighet är ingen juridisk ursäkt för att skada honom, speciellt inte om man inte ens ställt frågan eller brytt sig om att söka fastställa denna känslighet.

Ljushyllta drabbas lättare och snabbare av skador av solexponering än mörkhyade. Att göra experiment med solexponering på en grupp av människor utan att fastställa deras hudfärg, och därefter tillämpa resultaten på individer i allmänhet är vettlöst. Detta är emellertid vad som regelmässigt sker inom medicinsk behandling. För att kunna fortsätta med detta barbari krävs en påtvingad okunskap och hysterisk blindhet

Argumentet är också giltigt för att överlåta all beslutanderätt över behandlingsåtgärder till individen själv, De socialförsäkringssystem och -principer som i dag lägger pengar och auktoritet i händerna på läkare och s k experter vilar alltså på osaklig och orättvis grund. Ingen kan med säkerhet veta vad som är bäst i det individuella fallet, men individen är den som själv måste leva resten av sitt liv med konsekvenserna av beslutet.

Som för att ytterligare undergräva den allopatiska medicinens logiska grundval håller nu ytterligare ett lömskt begrepp och forskningsområde på att vinna insteg - epigenetiken. Här handlar det om att individens erfarenheter och cellminne kan styra och bestämma vilka av sina gener som han aktiverar eller passiviserar, och vilka egenskaper som därmed kommer till uttryck eller ej. Därmed undermineras ytterligare folkskole-distinktionen mellan arv och miljö, Det blir allt svårare att beskriva det system av olika genetiska faktorer och miljökomponenter som börjar uppdagas, med det traditionella mekanistiska vetenskapliga språket.. Och ännu vågar naturligtvis ingen tala om, intelligent design.

Den totala förståelsen är det totala tigandet”, skrev en gång den banbrytande filosofen Wittgenstein. Det medicinska tigandet om är dock inget bevis på förståelse. Ej heller ”äger man snille för det man är tokot” som Kellgren en gång lär ha sagt.


Trädet mars 2006

Ulf Brånell

Läkemedelsindustrin tjänar för lite på glukosamin
http://www.mercola.com/townofallopath/townofallopath.htm

....Det finns enskilda patienter som vittnar om att de blivit oerhört mycket bättre sedan de börjat med glukosamin. Men med en så liten, eller ingen, effekt som studien visar är det rimligen inte en hälsoekonomisk behandling och man kan fråga sig om samhället ska bekosta den, säger hon.

SIEMs kommentar: För ett par år sedan vreds glukosaminet ur händerna på alternativmedicinen, ty det var så effektivt att det måste säljas på apotek. Nu är det annat ljud i källan - ty på apoteket finns ju dyrare och lönsammare smärtlindring att sälja.

Uttalandet i citatet ovan ger en klar illustration till skillnaden mellan medicinsk behandling och vettig behandling. Vettig behandling innebär att man behandlar individer med medel som hjälper just dem. Medicinsk behandling innebär att man behandlar anonyma kollektiv med medel som godkänts genom en rad administrativa procedurer, sen må de ha vilka effekter som helst för den enskilde.

Det medel patienten själv finner lindrar och botar, den ska hon betala själv. Den medicin läkaren föreskriver, och som hon rätt ofta blir sjukare och mår sämre av,, den betalar skattebetalarna. Att politiker och väljarkår kan acceptera detta kan bara förklaras med att de redan fått mer medicin an vad de tålt.

Ny medicin svårt val för ms-sjuk
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=529911&previousRenderType=6
MALMÖ. En ny medicin som är på väg att godkännas kan göra ms-sjuka symtomfria under flera år. Men ett fåtal patienter kommer att drabbas av en, i värsta fall, dödlig virusinfektion. "Det är ett svårt val, sjukdomen är hemsk, men tänk om jag är den som drabbas av viruset", säger Madeleine Hansson, ms-sjuk sedan åtta år tillbaka.

Roligt från och tråkigt om Mercola.com

Mercola.com är en av de pålitligaste alternativ-siterna i USA; och som inte räds att tala klarspråk mot det medicinska etablissemanget, I marknadsekonomins tidevarv måste man dock - liksom vi själva - försörja sig och sin verksamhet genom att försälja varor och tjänster, Låt inte de färggranna snuttarna störa! Det är en väsentlig skillnad mellan att sälja något för att ha möjlighet komma ut med ett budskap - eller att sprida ett budskap för att få möjlighet att sälja sina varor. Denna skillnad observeras sällan av vulgärkritiken.

Dr Mercola har tagit fram en informationsfilm, som är bland det roligaste vi sett, och som i ett nötskal försöker ge essensen av kritiken mot den skolmedicinska sjukdomsläran . (Synd att vi inte kuinnat göra denna film själva,....) Den förtjänar att spridas på alla sätt - via web, skolor, på väntrumsTV osv.

Redan ett par dagar efter att filmen publicerats blev Mercolas site hackad och lanslagen av okända inkräktare,. Händelser som ser ut som tankar är ofta just det.

Se filmen själva om nu inte ”okända” marodörer åter lamslagit Mercolas site! Om någon vill göra en svensköversättning, så¨publicerar vi den gärna.

http://www.mercola.com/townofallopath/townofallopath.htm

Efter denna vidräkning med den skolmedicinska sjukdomsläran kan man åter fråga varför skrå-organisationerna kräver att alternativmedicinare ska ha skolmedicinsk utbildning.


Bevisat att förlust av cellernas minne orsakar cancer
http://www.uppsalanytt.se/news.asp?newsID=1573
De flesta cancerceller har epigenetiska rubbningar, dvs brister i det cellulära "minnet". Men är det en effekt av eller en orsak till cancer? Idag publicerar Science nätupplaga en studie som i ett samarbete mellan Uppsalaforskare och amerikanska forskare bevisar att förlust av cellernas minne faktiskt orsakar cancer. Genombrottet kan bana väg för ny behandling och diagnos av cancer.

Med termen epigenetik avses nedärvbara egenskaper utan att detta direkt involverar arvsmassans DNA sekvens. Epigenetiska tillstånd styr normalt med stor precision när, var och hur arvsanlagen aktiveras eller inaktiveras.

- Vi har dels kunnat slå fast att cancer faktiskt kan initieras genom en epigenetisk mekanism. Dels har vi klarlagt att denna rubbning ger ökad förekomst av stamceller även i normal vävnad, vilket predisponerar för cancer, säger Rolf Ohlsson.

- Dessa resultat kan bana väg för en ny strategi att diagnostisera patienter i riskzonen för tjocktarmscancer. Eftersom epigenetiska, till skillnad från genetiska, rubbningar är reversibla finns det dessutom i förlängningen nya principiella möjligheter att behandla cancerpatienter.


SIEMs kommentar: Detta fikonspråk betyder att nedärvda egenskaper alltså i själva verket kan förändras av miljön. Detta är ett grundskott mot dogmerna inom den vetenskapliga genetiken, och denna tanke har förhånats allt sedan Lysenkos dagar. Det kommer antagligen att ta femtio år innan man vågar formulera den i klarspråk. Än så länge finns alltför många experter som ska ha sitt feta levebröd på att intyga att folks sjukdomar är ärftliga, och inte orsakade av miljögifter.
Intag av kakao och choklad visar samband med lägre blodtryck
http://www.nymedicin.com/news/2006/02/28/Intag-av-kakao-och-chokolad-visar-samband-med-lagre.html
Kakaointag via dryck och föda minskar blodtrycket och risken för att dö, bland annat pga hjärtkärlsjukdom, enligt en nyligen publicerad studie i Journal of the American Medical association.
G
Kakao har kopplats till hälsa sedan ca 100 år sedan men nu börjar forskare få fram bevis för sambandet. Kakao innehåller bl a flavonoider som är kopplat till lägre blodtryck och förbättrad funktion av cellerna som finns i blodkärlens väggar (endotel)Chilipeppar kan verka mot prostatacancer
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,793679,00.html
Den heta ämnet i chilipeppar kan få prostatacancerceller att självdö, visar en ny studie.

   Hos möss med prostatacancer gick omkring 80 procent av cancercellerna i celldöd, så kallad apoptos, när djuren fick äta chilipepparns heta ämne. De behandlade tumörerna var omkring en femtedel så stora som tumörerna hos möss som inte fick behandling, enligt studien som publiceras i tidskriften Cancer Research.


Komplicerad förlossning
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=524392&previousRenderType=6
Att flera anhöriga än pappan var med i förlossningsrummet när en syriansk kvinna i Örebro födde barn kan ha bidragit till att barnet skadades svårt och senare avled. Det säger Socialstyrelsen.
...
Men de läkare som var med vid förlossningen delar inte Socialstyrelsens uppfattning utan har skrivit ett särskilt brev till föräldrarna där de säger att de i stället uppfattade de närvarande anhöriga som ett utmärkt stöd för mamman. Och att dessa tolkat på bästa sätt. Ärendet är nu anmält till Sjukvårdens hälso- och ansvarsnämnd.

SIEMs kommentar. Socialstyrelsen måste hävda de medicinska dogmer som skyller all sjukdom på patienten och all friskhet på sjukvården. Annars hotar verkligeheten att skymta i fasadsprickorna.

Faran över för stor influensaepidemi
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=524539&previousRenderType=6
Nu blåser Smittskyddsinstitutet faran över för att en stor influensaepidemi ska utbryta i år. Influensan och vinterkräksjukan har varit relativt skonsamma i vinter medan RS-viruset har varit ovanligt aggressivt.
 
- På det stora hela har det varit en lugn säsong, konstaterar statsepidemiolog Annika Linde på Smittskyddsinstitutet som inte tror att läget kommer att försämras dramatiskt.

Årets influensa har hittills varit ovanligt mild, i både Sverige och världen i stort. Enligt Annika Linde beror det på att det sedan 1977 finns tre kända stammar av influensavirus. Befolkningen blir allteftersom mer motståndskraftig mot dessa former och det är först när ett influensavirus förändras påtagligt som sjukdomstalen går i höjden, vilket inte har skett i vinter.

WHO och Fågelflunsa
http://www.nymedicin.com/news/2006/03/08/WHO-gor-framsteg-for-att-mota-fagelinfluensa.html

En operativ plan för att begränsa ett utbrott av fågelinfluensa hos människa kom närmare sin slutgiltiga form när 70 experter i folkhälsa nyligen avslutade en tre dagar lång konferens.
http://www.nymedicin.com/news/2006/03/08/WHO-gor-framsteg-for-att-mota-fagelinfluensa.html
Mötet organiserades av Världshälsoorganisationen.

Säsongsbunden influensa, fågelinfluensa, och mänsklig pandemisk influensa är tre olika sjukdomar.

Säsongbunden influensa är vanligt förekommande och orsakar lätt till allvarlig sjukdom beroende på föregående sjukdom hos den som smittas. Fågelinfluensa drabbar endast fåglar och infekterar mycket sällan människa. En mänsklig pandemi av influensa orsakas av ett virus som är nytt för människa och historiskt har sådana pandemier orsakat från lätt till svår sjukdom...

700 fåglar avlivas efter influensafynd
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=529837&previousRenderType=6
Omkring 700 vilda fåglar avlivas efter att aggressiv fågelinfluensa har påträffats hos en gräsand i Gässhult, norr om Oskarshamn.

SIEMs kommentar: Allt fler spontana kommentarer hörs från allmänhet - och i vissa fall djurexperter - om det vansinniga i att avliva vild- och tamfågel i smittskyddssyfte, Avlivningen torde vara ett effektivt sätt att hindra immunitet att utvecklas och spridas i fågelpopulationerna. Allt fler smittskyddsexperter och ”insatschefer” lever nu på att skydda oss mot faror som vi - och fåglarna - överlevt under hundratals år utan att en människa bekymrat sig för dem. Måhända finns det djupare politiska syften än så...

Citat ur Janine Roberts HIVGATE: ”Virologin utvecklades av vetenskapen i strävan att upptäcka orsaken till sjukdomar. Därför skrev många om virus med fientlighet, som mycket misstänkta skapelser som det är bäst att utrota. Därmed använde virologi-artiklar ofta den negativa vokabulär som används om terrorister. Virus sägs “invadera”, “mutera” och “infektera” , snarare än att “passera in i “, “presentera genetisk kod” och “förändra”. En konkurrens “till döds” anses styra deras utveckling, snarare än anpassning för ömsesidig överlevnad. Detta språk skapar rädsla - och maximerar på så sätt skattefinansieringen för institutioner som engageras i “krig” mot virus.”
(Lär Janine Roberts artikel HIVGATE, som är Månadens Special., finns på http://www.klokast.se/Nyhet/2006/HIVGATE.pdf )


Forskare hemlighåller fågelvirusdata
http://www.tv4.se/nyheter/450181.html
EU-avlönade forskare hemlighåller centrala data som kan hejda det farliga fågelviruset för att skydda sina patenträttigheter. Uppgiften bekräftas av flera forskare i tidskriften Science.


SIEMs kommentar:
Slutsatsen är logisk och vattentät: Antingen är fågelflunsan rätt ofarlig , eller också är de forskare som ägnar sig åt frågan samvetslöst likgiltiga inför gigantiska hot mot människors hälsa. I båda fallen finns det anledning till stor misstro mot de medicinska intressen som skruvat upp paniken.


Misstänksam undring
Jag har en fundering, kanske någon klokare än jag kan komma med svaret Hur kan en rysk mikrobiolog som sysslar med forskning av virus som angriper växter utgöra ett hot mot det svenska totalförsvaret och säkerheten.? Vad sitter en sådan inne med för uppgifter ? Varför har sju av världens mikrobiologer mördats under en mycket kort tidsperiod ? What is going on ?/ Astrid Boman

För mycket vattendrickande kan ge inkontinens
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=524754
Trenden att kvinnor ska dricka mycket vatten kan vara slut. Nu visar studier, som har gjorts vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, att för ihärdigt intag av vatten kan leda till kontrollstörningar i urinblåsan och inkontinens.
 
- DET HAR FAKTISKT kommit in kvinnliga patienter som har klagat över urininkontinens. När jag har gjort en lista och sett hur mycket de dricker och hur ofta de kissar stämmer det inte överens. Man fyller på för mycket och går på toaletten för lite, säger Birgitta Lindehall, doktorand vid Göteborgs universitet, till SVT.

Årligen motsvarar, enligt SVT, kostnaderna för urininkontinens två procent av den totala sjukvårdsbudgeten i Sverige.

SIEMs kommentar: Förra gången man försökte blåsa (sic!) upp vattendrickande till en hälsofara kommenterade vi det i http://www.klokast.se/Nyhet/Jun03.html ,. Om du skulle känna dig det minsta oroad av det medicinska tramset, så läs gärna den kommentaren igen,

Läsk kan innehålla cancerämne
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=546161&lid=puff_546147&lpos=lasMer
Det starkt cancerframkallande ämnet bensen kan finnas i vanlig läsk och saft, skriver Svenska Dagbladet.
...
Avslöjandet kommer från en fd kemist vid Cadbury-Schweppes i USA. Företaget ska redan 1990 ha varnat det amerikanska livsmedelsverket för att bensen kan uppstå som en kemisk reaktion mellan vanliga ingredienser i läsk.


SIEMs kommentar: Läskigt att dett läcker ut först efter femton år.

The False Promise of GM Crops Never Realized
 http://www.mercola.com/2006/mar/2/the_false_promise_of_gm_crops_never_realized.htm

Most genetically modified crops have helped only farmers, making it easier for them to control weeds and insects. The promise of healthier, tastier foods, such as cancer-fighting tomatoes and rot-resistant fruits, has yet to materialize.

Vet du vad du äter? - Namninsamling!
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/gmo/namnunderskrift
Genmanipulerat djurfoder smyger sig in i näringsskedjan
Mjölk, ägg och kött från djur som är uppfödda på genmanipulerat foder är undantagna från EU:s märkningskrav. Det innebär att europeiska konsumenter ovetandes stöder att GMO används i djurfoder när de köper produkterna, eftersom det inte syns på förpackningarna. Det betyder också att de producenter som undviker foder med GMO inte belönas.
Märkning av GMO-produkter är en förutsättning för att säkra konsumenternas möjlighet att välja varor som är GMO-fria.


Depression i barndomen har samband med både astma och fetma.
http://www.nymedicin.com/news/2006/02/27/Depression-hos-barn-har-samband-med-astma-och-fetma.html

Forskarna följde upp sammanlagt 4547 personer under 25 år med start 1978. Föregående studier har visat att det finns en korrelation mellan fetma i barndomen och astma senare i livet men nu visar forskare att det finns ett samband mellan dessa bägge tillstånd och depression i barndomen.

Forskarna jämförde hur många av deltagarna som led av depression i barndomen med dem som senare blev feta eller drabbades av astma. Genom olika analyser kunde man sedan visa att depressiva symtom under barndomen är korrelerad med fetma och astma senare i livet.

Dessa resultat antyder att biologin bakom depression är olika beroende när man drabbas, som barn eller vuxen. Forskarna efterlyser nu mer studier om psykosociala orsaker bakom det uppmätta sambandet.


SIEMs kommentar: Tänk hur man kan bolla med medicinska diagnoser och statistik. Ett annat sätt att uttrycka detta är följande: För att producera energi krävs syre och glukos i balanserade doser. (Varje bilägare vet att motorn på sasmma sätt kräver balanserade mängder bensin och luft, annars ryker den, blir orkeslös eller stannar) . Om energiproduktionen hindras, t ex av olika miljögifter och skador, så uppstår obalans; Det blir t ex för lite energi (depression) , för mycket glukos (fetma) eller för lite syre (astma). Blir sedan symtomen anledning till ytterligare förgiftning (sk mediciner) så ökar obalanserna. Läs SIEMs webkurs! /kurs

Kontroll av alla fyraåringar i kampen mot barnfetman
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=526567&previousRenderType=6
Alla barnavårdscentraler börjar nu mäta BMI på fyraåringar. Dessutom ska föräldrarna tillfrågas om sin längd och vikt. Åtgärderna är kontroversiella, men barnläkarna menar att de måste till för att hejda epidemin av barnfetma i landet.
 
- OM VI INTE GÖR NÅGOT åt den närmast osannolikt skrämmande ökningen av fetma och övervikt kommer dagens barn att bli den första generationen i modern tid som har en förväntad livslängd som är kortare än föräldragenerationens, säger professor Claude Marcus, chef för Rikscentrum för barnfetma.

Bekämpningsmedel sprids till vattendrag
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=805012
Trots att läckaget från jordbruket har blivit mindre under senare år kan mellan 30 och 40 olika bekämpningsmedel hittas i bäckar och åar i de områden där jordbruket är mest intensivt.
...
Mätningarna visar att de flesta bäckar och åar i jordbruksområdena absolut inte skulle kunna användas för dricksvattenändamål. I några mätningar i Skåne och Västergötland visar sig även grundvattnet vara kontaminerat så att det inte håller dricksvattenkvalité. I den kompott av bekämpningsmedel som man hittar återfinns också sedan länge förbjudna medel.


SIEMs kommenetar: Bekämpningsmedel av olika slag misstänks ligga bakom bl a en växande flora av neurologiska sjukdomar. /Textreklam/: Åtminstone det dagliga dricksvattnet kan man rena på ett tillfredställande sätt med en Carbonit-renare (http://www.klokast.se/Carbonit ) Men våra vilda djur har ingen Carbonit att tillgå. Vad händer i naturen?

Föräldrar åtalas för adoptivsons död
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=804913
Ett föräldrapar från Jönköpingstrakten åtalades på måndagen misstänkta för att ha vållat sin treårige sons död. Föräldrarna ska enligt vice chefsåklagare Stefan Edwardson ha brustit i omsorg genom att inte ta sonen till läkare trots allvarliga skador som ledde till blodförgiftning och lunginflammation...

SIEMS kommentar:
Liksom de flesta enskilda fall som skildras i pressen är det svårt att ha nån uppfattning om sakfrågan, då viktig information av naturliga skäl måste vara sekretessbelagd. Det som kan förtjäna debatt är i stället den attityd med vilken saken hanteras:

– En förklaring som har framskymtat i förundersökningen är att det finns en djup misstro hos den här familjen gentemot sjukvården och läkare, påstått baserat på egna, tidigare dåliga erfarenheter, säger Stefan Edwardson (åklagare)

Enligt åklagaren så är familjen alltså egentligen misstänkt för att hysa grundlös misstro mot sjukvården. Att misstron skulle grundas på dåliga erfarenheter är blott ”påstått”, kablas ut i massmedia.

Undrar hur åklagaren betraktar t ex kvinnor som vägrar återvända till hemmet p g a rädsla för att åter bli misshandlade. ”Påstått” dåliga erfarenheter...?

Människan föds med viljan att hjälpa
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=807743
Vi föds inte som egoister, vi blir det. Ny forskning visar nu att såväl små barn som schimpansungar beter sig osjälviskt.


SIEMS kommentar: Djurskyddslagstiftningen kräver att djur i fångenskap ska få utrymme för sitt naturliga beteende. Om de inte får det, riskerar de att utveckla abnormt och patologiskt beteende.

Forskning av detta slag kan bli dödsstöten för den ekonomiska s k vetenskap som reglerar våra samlevnadsregler, och som en gång gjorde JR till idol i det svenska folkhemmet, och tvingade svenska pensionärer att spekulera på börsen.

Små partiklar från trafiken kan skada hjärnan
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&Artikel=807754
Nanoteknik är ett hett forskningsområde som lovar mycket, men många har också varnat för risker med tekniken. Och nu visar det sig att små små nanopartiklar, från avgaser och däckslitage i trafiken, kan ge skador på hjärnan.
Det är vid en pågående konferens i Uppsala som som forskare nu för första gången rapporterar att mikroskopiskt små partiklar, nanopartiklar, bland annat från avgaser och slitage från bromsbelägg och däck i trafiken, kan öppna den viktiga skyddande blod-hjärnbarriären in till hjärnan.


Robert F. Kennedy Jr.: Time for CDC to Come Clean
http://news.yahoo.com/s/huffpost/20060301/cm_huffpost/016550
Correspondence newly obtained under the Freedom of Information Act raises troubling new questions about CDC's role in the Thimerosal scandal. Thimerosal is the mercury-based vaccine preservative that has been linked to epidemics of neurological disorders, including autism, in American children born after 1989.

Newly Disclosed Documents Show CDC Ignored Industry Offers of Mercury-free Vaccines
Despite Agency’s Own Safety Warning
http://www.a-champ.org/cdcmercuryremoval.html
New York, NY - Robert F. Kennedy, Jr. today joined Advocates for Children’s Health Affected by Mercury Poisoning (A-CHAMP), in demanding Senate investigations of the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) obstruction in removing mercury from children’s vaccines.


Vaccines show sinister side
http://www.straight.com/content.cfm?id=16717


If two dozen once-jittery mice at UBC are telling the truth postmortem, the world’s governments may soon be facing one hell of a lawsuit. New, so-far-unpublished research led by Vancouver neuroscientist Chris Shaw shows a link between the aluminum hydroxide used in vaccines, and symptoms associated with Parkinson’s, amyotrophic lateral sclerosis (ALS, or Lou Gehrig’s disease), and Alzheimer’s.

SIEMs kommentar: Som så ofta förut är kontroversiell vaccin-information på engelska. Anledningen är att svenska massmedia i regel vägrar att ta in denna typ av material. Anledningen till det måste i sin tur vara rädsla för att tappa annonsörer eller för påtryckningar från s k hälsovårdande myndigheter. Detta bör beaktas när man hör snyftet om bristande medial frihet i andra länder. Hur är det med den egna dörren?

Polio uppges vara utrotat i Niger
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=808529
Polio har utrotats i afrikanska Niger enligt en allians av internationella biståndsorganisationer.
De flesta poliofall i Niger under de senaste åren hade direkta kopplingar till grannlandet Nigeria, där poliovaccination under en period förbjöds i vissa områden.
Förbudet infördes sedan radikala muslimska ledare hävdat att vaccinet var en del av en hemlig amerikansk kampanj och gjorde flickor infertila.
Polio finns det nu i fyra länder: Nigeria, Indien, Pakistan och Afghanistan.

SIEMs kommentar: Vaccin utrotar inte polio. Se htp://www.klokast.se/siem/Poliobroschyr.html

Kraftigt sänkt dödlighet i mässling
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=813414
Antalet människor i världen som dör i mässling har sjunkit kraftigt, rapporterar FN:s barnfond Unicef och världshälsoorganisationen WHO.
1999 ledde mässling till döden för 871 000 människor, 2004 hade antalet nästan halverats till 454 000. . Ett billigt och effektivt vaccin har funnits sedan 1960-talet, men i utvecklingsländer ligger den mycket smittsamma sjukdomen fortfarande bakom många dödsfall bland barn.


SIEMs kommentar: Notisen är utformad så att man ska tro att mässlingen är ett ständigt hot mot världens barn och det är vaccineringen som ligger bakom att sjukdomen blivit alltmer sällsynt. Detta tillhör den ständiga mediacinska propaganda, vilken vi numera från tidigaste ålder får insupa i rikligare mån och tyvärr ofta i stället för modersmjölk.

Det enda som vaccinerar mot dumhet och propaganda är sanning. Studera först gärna följande statistik över dödligheten i vanliga barnsjukdomar. Den visar att vaccinerna infördes först när sjukdomarna redan var praktiskt taget utrotade och därför inte kan ha spelat någon roll för denna utrotning.

http://www.klokast.se//Nyhet/vaccdiagr0301.jpg

Studera gärna därefter följande utdrag från Henrik Bergs läkarbok, utgiven 1933:

” Denna vanliga barnsjukdom (mässling) undgås knappast av någon människa. Den är i våra dagar jämförelsevis ofarlig,och i alla händelser, om den rätt behandlas, hos ett förut starkt barn en ganska oskyldig sak. Om den däremot vanvårdas eller behandlas oriktigt, kan den bliva ödesdiger genom följdsjukdomar, som antingen uppträda omedelbart eller längre fram i tiden. I forna dagar var mässlingen en mycket fruktad farsot. ... det knappast torde finnas någon oskyldigare febersjukdom än mässling, blott den behandlas rätt ” /siem/barnsjukdomar.html

Till den vanliga läkarbehandlingen vid denna tid hörde t ex bröstdroppar med opium, rimligen en bidragande orsak till hög dödlighet. Men eftersom dödligehten varit ännu högre tidigare, kunde läkarna naturligvis redan på trettiotalet hålla snyftföreläsningar om hur ungarna dött under ”tiden före opiet” - liksom man nu talar om ”tiden före vaccinerna”. Men redan 1933 visste alltså läkare att mässling var ofarlig för barn med normal grundhälsa och näringsstatus. Det vet inte svenska journalister 2006.

Drabbad bonde skeptisk mot provsvar
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=550840&lid=puff_550436&lpos=lasMer
-Jag tror fortfarande inte att det här stämmer, säger bonden Gustaf Kihlin några timmar efter beskedet att en av hans och brodern Roberths kor var smittad av BSE.

SIEMs kommentar: Fortfarande finns det anledning att vara skeptisk mot de officiella förklaringarna runt galna-ko-sjukan. Alltför mycket ansträngningar läggs på att genom radikala åtgärder ”lugna allmänheten”, och alltför lite på att utröna anledningarna.

Kontroll över kronisk smärta via hjärnavbildning

http://www.nymedicin.com/news/2006/03/07/Kontroll-over-kronisk-smarta-via-hjarnavbildning.html
Individer kan lära sig att kontrollera aktivering av lokala regioner i sina egna hjärnor och detta kan ge dem kontroll över beteende och smärta.

Forskare använde realtid funktionell MRI för att träna patienter med smärtor att kontrollera aktivering av en lokal region i hjärnan, rostral anterior cingulate cortex (rACC), som är involverad i smärtupplevelse och reglering.

Åtta patienter med kronisk smärta fick sin aktivitet i smärtregionen avbildad och de fick lära sig att kontrollera aktiviteten bl a genom att fokusera på aktiviteten. När patienterna avsiktligen ökade eller minskade aktiviteten i hjärnans lokala region så inträffade på samma gång en förändring av smärtupplevelsen.


"Tredubblat antal unga kvinnor vårdas för alkoholförgiftning"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=526812&previousRenderType=6
Socialstyrelsens rapport till regeringen i dag: Ökad risk att 80-talisterna fastnar i missbruk. I takt med att alkoholen blivit mer lättillgänglig har alkoholförgiftningarna bland unga ökat. Antalet unga som lagts in på sjukhus för alkoholförgiftningar har fördubblats för män och tredubblats för kvinnor. Risken är stor att 80-talisterna bryter trenden mot minskande missbruk och färre alkoholskador, som synts bland dem som är födda på 60- och 70-talet.


Brain and Eye Tumors >From Cell Phone Use on the Rise.
Last year there were 30,000 cases of brain and eye tumors reported as a direct result of cell phone use....
Brain Tumours

You must see the enclosed video (TV News-Australia)
http://www.emf-health.com/video2/AUSTRALIANEWS1_broadband.wmv

Utredning föreslår tandvård för 200 kronor
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=809639
Det ska inte kosta mer än 200 kronor för en vuxen att gå till tandläkaren. Det framgår av tandvårdsutredningen som lämnades över till vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson på måndagen.

SIEMS kommentar:
Nu är det val igen, och nu är det val igen....

KLIPP från novembermagasinet 2001:
SVT TEXT 118 Mån 19 Nov 15:33:55
Allt fler går endast vid akuta besvär till tandläkaren. <***> 84 proc, av 700 intervjuade, säger att de går på regelbundna kontroller, jäm- fört med 87 procent 1994. Men andelen som uppsöker tandläkare minst en gång om året för kontroll, har under de sju åren minskat från 93 till 70 proc. Tidigare i år visade en undersökning att en miljon i Sverige avstår från tandvård pga kostnadsskäl. Tandläkar- förbundet tror att färre besök kan bero på att folk fått bättre hälsa.

SIEMs kommentar: Eftersom folk främst dragit in på "kontrollerna" som minskat från 93 till 70 % betyder det att folk anser sig själva kunna bedöma sin tandhälsa utan tandläkares medverkan. Denna slutsats drar dock inte Tandläkarförbundet. Sjukskrivningarna ökar, läkemedelskostnaderna skenar, men Tandläkarförbundet tror att folk fått bättre hälsa. Intresset ljuger aldrig.

Sanningen? Naturligtvis att patientens faktiska kostnader för tandvårdande åtgärder ökat kraftigt under åren, de fattiga har inte längre råd att utnyttja den service man under många år betalat skatt för att få. Men också de flesta andra har lärt sig "systemet": Snart är det val, då kommer det bli billigare att gå till tandläkaren ett litet tag, då får man passa på.

Äldre får för många och fel mediciner
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=811933
Ännu en rapport visar nu att det är vanligt att äldre får för många mediciner och ibland medel som motverkar varandra eller är direkt olämpliga för gamla.

Apoteket har granskat medicinanvändningen vid 52 äldreboenden i nordvästra Skåne, och resultatet är nedslående, säger Eva Rekman vid Apoteket AB.
– Vi tror att orsaken dels är att det finns flera olika förskrivare som är inblandade. Det är också så att helhetsbilden saknas eller är suddig, säger Eva Rekman.


SIEMs kommentar. Detta är en nygammal nyhet, som brukar publiceras nån gång om året, för att sprida intrycket att problemet håller på att lösas. Men tvärtom - för varje år ökar förgiftningsnivån bland de älder. Motsvarande gäller den återkommande nygamla nyheten att äldre är undernärda.

More Research Scandals in the News
 http://www.mercola.com/2006/mar/14/more_research_scandals_in_the_news.htm

A string of scandals have been revealed in the drug industry recently, ranging from covered-up drug risks to falsified data.
In yet another incident, research results were submitted under the name of a doctor who had neither written it, reviewed it, nor verified its accuracy.

Procter and Gamble may have removed as much as 40 percent of the data from a recent study of the osteoporosis drug Actonel, according to Dr. Aubrey Blunsohn (a British researcher and bone expert), distorting the final results.


Folsyra kan skydda mot cancer
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=816903
B-vitaminet folsyra tycks ge skydd mot cancer i bukspottskörteln om vitaminet intas via maten. Tas folsyra via kosttillskott verkar skyddet inte bli detsamma. Det visar en svensk studie som publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute.
80 000 kvinnor och män svarade på frågor om kostvanor och det visade sig att cancer i bukspottskörteln var vanligare bland dom som inte fick i sig så mycket folsyra via maten.


Sex till sjukhus efter läkemedelstest
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,793705,00.html

Tillståndet är kritiskt för två män som på onsdagen deltog i ett läkemedelstest i Storbritannien.
  Flickvännen till en av männen säger att pojkvännens såg ut som elefantmannen efter testet.

   Ytterligare fyra män som deltog i testet ligger också på sjukhus och deras tillstånd beskrivs som allvarligt men stabilt, rapporterar CNN och Sky News.
  – Min pojke har alltid varit frisk, nu har de förstört hans liv, sade en mamma till en av de drabbade männen till CNN.
  
  Organ slogs ut
  Skadorna de totalt sex männen fått sägs vara att funktionen på flera inre organ slagits ut, liksom immunförsvaret. Åtminstone två av offrens huvud och ryggar ska ha svullnat upp till abnorma proportioner. Tidnignen The Sun skriver att en av de frivilliga i testet fick köras till sjukhus sedan hans huvud svullnat upp till tre gånger storlek.
  Och flickvännen till en annan av de drabbade sade att hennes pojkvän såg ut som elefantmannen.
  ...  Företaget Paraxel som genomförde testet säger att man följt alla regler.


SIEMs kommentar: Till att börja med kan man undra över varför man reflexmässigt enligt rubriken kör de skadade ”till sjukhus”, det är ju på sjukhuset de råkat illa ut. Hade varit bättre köra dom därifrån. Se även t ex

http://society.guardian.co.uk/health/news/0,,1732973,00.html
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=529186&previousRenderType=6

"Superantikropp" kan ligga bakom testkatastrofen
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=529880&previousRenderType=6
Det läkemedel som användes i testet i London kallas för en "superantikropp" med en balanserande effekt på immunförsvaret. Mycket talar nu för att detta gick snett och att de sex männens immunförsvar istället löpte amok.
SIEMs kommentar: Den medicinska bristen på insikt om immunförsvarets funktionssätt demonstreras även av nästa notis:

Nya insikter till orsaken bakom Morbus Crohn

http://www.nymedicin.com/news/2006/03/06/Nya-insikter-till-orsaken-bakom-inflammatorisk.html

Engelska forskare har funnit bevis för att inflammatorisk tarmsjukdom orsakas av ett svagt immunsystem. Forskarna föreslår att Viagra skulle kunna vara en bra behandling.

Inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom) är en kronisk inflammation som orsakar blödande sår i tunn- och tjocktarmen. Många forskare tror att det rör sig om en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar attackerar de egna tarmarna.

Men nu finner Anthony Segal och medarbetare vid University College London, att inflammationen i tarmarna kan bero på ett försvagat immunsystem.

Forskarna analyserade mängden av vita blodkroppar som patienter med inflammatorisk tarmsjukdom tillverkar när det utsätts för trauma i tarmarna och huden t ex när en biopsi görs i tarmar eller efter att man skrapat i huden. Man fann att patienter med Crohns sjukdom tillverkade mycket färre vita blodkroppar och inflammatoriska mediatorer i jämförelse med friska personer.

SIEMs kommentar: Den medicinska standardtolkningen av sk autoimmuna sjukdomar har hittillsvarit att ”immunförsvaret är för starkt”. Läkarnas ansträngningar har alltså inriktats på att dämpa den immunologiska aktiviteten, med olika antiinflammatoriska preparat bl a cortison. Nu har man i stället kommit fram till att ”immunförsvaret är för svagt”. Sett i det perspektivet har alltså läkarvetenskapen under trettio år gjort sina patienter allt sjukare. Se t ex följande surfarbrev:


Angående obotlig hicka, allergi, slem och cortisonbehandlingar

Jag behöver skriva och berätta om det jag upptäckt i den svenska sjukvården.
Jag vill att detta brev kommer vidare till någon som kan föra ut detta till allmänläkare och forskare.

Jag har en 81 årig pappa som hade ont i ett knä för ca 5 år sen. Han fick då en cortison spruta och problemen upphörde. Han är en sportig 81-åring som ifjol och alla år före alltid åker en massa skidor och slalom och simmar lång varje sommar. Så det var bra att detta ordnade till sig. För ca 3 år sen fick han soriasiss. Ingen i hans släkt har haft det så jag blev förvånad. Han gick till vårdcentralen och fick recept på salvor som innehöll cortison. Det var flera besök hos olika doktorer då det hela tiden byts doktor på vårdcentralen. För 1,5 år sen fick han en förkylning eller infektion efter att ha varit i älgskogen och blött upp sig.

Förkylningen ledde till hicka som inte ville ge sig. Förkylningen/infektionen gick över men hickan kom och gick. Det var mycket jobbigt för honom. För 17 år sen fick han hicka efter en infektion och operation av gallblåsan. Han botade detta med att hålla andan och att äta alvedon. När han nu fick igen hickan har han använt alvedon och hållit andan. Han vände sig till sjukvården och fick olika mediciner varje gång. Losec åt han under lång tid. Medicin mot scitsofreni en annan. Medicin mot sura uppstötningar en annan. Doktorn visste inte vad han skulle göra så det blev ett och annat.

Tidvis var hickan bättre. Tidvis sämre. Vid ett av läkarbesöken då pappa var inriktad på att få ngt för hickan tittade doktorn på hans soriasiss och gav honom remiss till hudkliniken på sjukhuset. Han fick då en helt annan behandling för soriasissen och till och med en lampa att sola med och de röda fläckarna försvann. Allmänläkarna hade inte vetat hur de skulle behandla soriasissen han hade troligen fått fel mediciner och kanske även alltför stark. Hans besök på hudkliniken var ngn gång för 1 år sen. Nu i höstas kom soriasissen tillbaka lite grann. Han hade då salva att smörja de utsatta områden a med. Men hickan var jätte besvärlig och pappa tålmodig. Men han har under 1,2 år fått göra fölande undersökningar på sjukhuset: Lungröntgen, gastroskopi och skiktröntgen. De hittade något i levern. Jag kommer inte ihåg vad det heter men det innebär att i alla fall att det växt till vävnader där som inte är farliga och ganska vanliga. När de inte är livshotande gör de inget åt dem.

Nu vill jag försöka komma till det som jag vill förmedla. Efter skiktröntgen såg vi att det inte fanns ngt som sjukvården ville göra för min pappa. Det var mycket svårt för honom att förstå att de inte längre”brydde” sig. Efter ett frisk liv och alla skattepengar som han betalat in fanns det ingen som kunde hjälpa honom. Det är inte lätt att bli gammal idag. Om de ändå kunnat visa honom på andra alternativa behandlingar i alla fall. Men Nej. Inte i Sverige.

Jag som provat alternativa behandlingar och som ser att det finns något att hämta där fick honom att prova akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin. Innan han startade behandlingarna hade han sett att han fick upp slem. Av behandlingarna lossnade slemmet ännu mera. Efter 2 månaders behandling började slemmet försvinna och han fick istället upp spott. Mängden var i början ngn dl sedan var det ca 0,4-0,7 l slem eller spott som kom upp. Hicka försvann när han spottat upp allt slem och spott.

Han kunde bitvis se att det blev en förändring av hickan till det bättre med akupunkturbehandlingarna. Men ändå ingen bestående förbättring. Han som behandlade honom sa att han skulle undvika mjölk och mjöl. Jag som själv är mjölkallergisk sa till honom att mjölkprodukter är slembildande. Han slutade med mjölkprodukter men hickan försvann inte. Han tog beslut att sluta med akupunkturen. ”Den hade ändå inte hjälpt” som han sa.

Vad återstod då. Vi måste hitta ngt sätt.

Det är en svår väg att gå att ändra vanor som funnits där hela livet. Nu är min pappa en ganska öppen 81-åring. Han vågade prova akupuktur och att sluta med mjölk. Själv har han sett att han mår bättre om han äter lättsmält mat. Han får hicka om det är trögsmält som stekt kött och bruna bönor. Jag har under många år slutat äta stekt kött och bönor, jordnötter banaer etc som jag själv känner inte är bra för mig så han och mamma är vana att se att man kan äta anorlunda tillsammans att jag inte äter mjölkprodukter. Han sa nu att han ville prova utan gluten i maten. Jag tog hem bovete, riskakor och lagade upp en massa av vegetarisk kost som både innehåller protein och som inte är svårsmält och hickan har försvunnit. Jag ser det som att slemmet bildades pga av att kroppen inte tålde ngt. Kroppen reagerar för det den inte tål. Som läkare bör man vara observant på detta och inte ge endast lindrande medicin. Det har ett större värde för patienten om den blir fri sina besvär än att behöva äta en massa piller.

Som jag ser det skadades nerven som ska ge signaler till hjärnan att hicka då han gallopererades. Det gjorde att han fick hicka. När man åldras ändras matsmältning och näringsupptag. Det borde läkare vara medvetna om. Jag som är snart 40 har insett vad jag bör äta för att må bra. Men en som är dubbelt så gammal borde logiskt sett också ha problem i matsmältningen. De som blir medvetna om detta kan därför få ett helt annat liv av att kroppen börjar fungera igen. Att vara trött och hängig är inte roligt. Jag hade förstoppning förr. Nu är allt anorlunda i kroppen.

Att kroppen inte fungerar som en ung människas gör att de doser som normalt ges för olika mediciner bör korrigeras då det gäller gamla. Det kan vara så att han fick en för stor dos av antingen contisonspruta i knä eller salva för soriasiss. En gammal människa eller en människa som inte tål cortison kanske inte ska ha kortison som behandling. Jag har även talat med hans doktor om detta.

Jag sökte på hicka och slem på googgles och hittade en hemsida om astma och allergi. Där stod att ngn fått hicka efter ha använt kortison. Doktorn som svarade att han inte hört talas som detta och att hicka är svår att behandla. Ja tack det vet jag att den är svår att behandla.

Men någon bör titta på biverkningar av kortison. Kanske är hicka en vanlig biverkning. Jag tror att pappa kan ha fått soriasiss av att han inte tålde kortisonet han fick via en spruta i knät. Jag tror att pappas hicka beror på kortisonbehandling i form av salva. Nu var det ju det att han hade en känslig nerv också men ändå. Hicka är en mycket svår biverkning och bör på allvar utredas. Det kanske inte fanns ett alternativ men om man kan ta reda på om kortison är lämpligt för vissa personer. Om vissa personer inte tål kortison bör detta vara ett bra verktyg. Kan biverkningar som soriasiss eller hicka undvikas kan vara en stor vinst.


Pappa har kostat samhället mycket. Men det lidande han genomgått är mycket stort. Jag tror ingen i hans omgivning kunnat föreställa hans lidande. Han sa själv att han har varit nära att tänka på att det vore skönare att dö än att fortsätta leva. Jag vet att det finns många som lidit i sverige. Och det är troligen vanligare nu än förut.

Det var en vän till familjen som berättade om en bekants dotters man som hade lidit länge av hicka. Han hade blivit vegetarian och hickan har gått över. Nu lever han lycklig och familjen har övergått till vegetarisk mat och de är alla lyckliga igen.

Livsstilsförändringar är ofta en framgång. Det för med sig många possitiva saker. Att förändras är att leva enligt mig. Vi bör följa med i förändringarna och inte mota dem. Jag har själv erfarenhet. Urtidsmänniskan lärde sig att följa med i förändringar och de överlevde. Det kan vi också. Öka livskvaliteten.

Nu till min förklaring till varför pappa inte har hicka när han ändrat sin kost. Rent vetemjöl är svårt att bryta ned. Förmågan att bryta ned minskar med åldern. Tillskott av andra matvaror som är svår nedbrytbara försvårar. En organism som utsätts för miljögifter lagrar en del av dessa i sin vävnad och kan utveckla en allergi om den organismen utsätts för ytterligare. Logiskt sett bör det vara vanligt att äldre människor utvecklar allergier. De lagrar upp miljögifter men även de allergena ämnen från tex mjöl som ligger kvar i kroppen längre och på så sätt bidrar till att en allergi utvecklas. När det blir en allergisk reaktion bildas slem, slemmet innebär att trycket på nerven som ger hicka ökar och därigenom får pappa hicka.

Jag tycker att det ska tillhöra grundkontrollen att göra allergitester. Om en läkare vet att ngn är allergisk för gluten men inte ändrar sin kost kan man förklara vissa sjukdomstillstånd. Om läkaren vet att en person inte tål kortison kan man undvika följdsjukdomar. Jag tycker också att det bör kunna finnas en kontroll som kollar hur väl matsmältningen fungerar.

Jag tycker att kortisonets påverkan bör utredas.

En annan bit är att jag har en kompis som fått diagnosen astma och hon har fått äta medicin under lång tid för detta. Hon hade även hosta i kombination. Nu har hon slutat med mjölkprodukter och hon är fri från sin astma. Hon har ingen hosta. Och behöver inte äta medicin. Skulle fler göra som min kompis skulle läkarna få skriva ut mindre medicin och kanske de då får mindre provision för att de skriver ut medicin. Nu kanske jag sa ngt som ni kommer att reagera negativt på. Jag tror nämligen det finns provisioner. Jag har själv erhållit recept på starka mediciner för förkylningsbesvär utan information om biverkningar.

En annan sak är att jag gav min pappa stekt blodpankaka, glutenfri, han fick omedelbart hicka. Jag tror att det finns allergener i stekt mat. PAH finns i det stekta. Det är ju inte alls bra att få isig via luften så det borde vara dåligt även. Jag tror det bildas en farlig allergen då man steker köttprodukter som vissa inte tål.

Alternativmetoder mot smärta döms ut II
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=530848&previousRenderType=6
Det finns inga vetenskapliga belägg för att så kallade alternativa metoder som akupunktur, healing eller massage ger någon effekt vid långvarig smärta. Det är en av slutsatserna efter Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU: s genomgång av området som presenteras i dag, onsdag.

SIEMs kommentar:
”Utdömandet” sker som vanligt efter en litteraturgenomgång, där man konstaterar att ”bevis saknas” för metodernas effektivitet - precis som för många smärtmediciners. Att korrekta vetenskapliga studier saknas på detta område har påtalats otaliga gånger, anledningen är också känd - bristen på ekonomiskt intresse hos dem som skulle finansiera studierna. Detta nämns dock inte i artikeln. För säkerhets skull förkortar man också rubriken på förstasidan till att ”Alternativa metoder döms ut” i största allmänhet, inte bara mot kronisk smärta, så att inte läseklretsen ska missa vad man egentligen vill säga.

Artikeln publicerades i dag, 22 mars, så vi har inte haft möjighet att granska de olika studier som den påstås ha granskat. Låt oss därför i stället titta på förra veckans ”nyhet” av samma slag, nämligen att B-vitamintillskott var värdelösa mot hjärt-kärlsjukdom.

http://www.nymedicin.com/news/2006/03/17/Vitaminer-B-12-B6-och-Folsyra-minskar-inte.html
Enligt två stora randomiserade studier publicerade nyligen i den prestigefyllda tidskriften New England Journal of Medicine så minskar inte tillägg med vitaminerna B 12, B 6 och Folsyra risken för hjärtkärlsjukdom. Det finns tvärtom en ökad tendens för skada med kombinationen.

Detta var i sin tur en variant av det undersökningsupplägg som vi kommenterade i Septembermagasinet förra året http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Sep05.html under rubriken ”Hur kan man lyckas bevisa att B-vitamin är farligt för hjärtat? ” (Läs gärna denna kommentar för sammanhanget skull)

Denna gång var emellertid rapporterterna publicerade och tillgängliga för granskning. Vi kan ur undersökningarna hämta beskrivningar de grupper man fkatiskt undersökt, dvs experimenterat på:

Bl a finner man då att 80-90% av de undersökta redan stod på medicinering med betablockerare, statiner, ACE_hämmare, en betydande del även på kolesterolsänkande, kalciumblockerare, vätskedrivande och varan - alla mediciner med betydande biverkningar. Det är alltså en sådan symtom- och giftbelastad patientgrupp man använt för att pröva om ett mindre B-vitamintillskott skulle kunna ge en ”mirakelräddning”. För säkerhets skull gav man denna gång dessutom B-vitaminerna i pillerform, utan att först dokumentera patientens tarmfunktion och näringsupptag (vilket hos en så pass tung patientgrupp i regel är miserabel.) Naturligtvis fick man inget statistiskt signifikant utslag av detta, och därmed är det ”vetenskapligt bevisat” att B-vitaminer saknar effekt. Och i nästa steg kan detta budskap kablas ut över världen, så att folk som är angelägna om sin hälsa - och utan större symtombelastning - inte längre vågar ta sina sedvanliga tillskott.

Med så smutsiga medel förs alltså kampen om själarna - eller rättare sagt om kropparna. Varje grav hjärtpatient betyder miljontals klirr i kassan hos läkemedelsbolag och struntfosrkare, samt mer försålda lösnummer till oroliga patienter. Med sådan vetenskap är det inte att undra på att folk ofta blir dummare ju mer utbildning de får. (Vi påminner om Vitaminsoppan vi presenterade http://www.klokast.se/Nyhet/Maj03.html fortfarande aktuell.)

-----------------------
DNS enkät; 24/3 Tror du på alternativ smärtliindring+
JA: 62% (6182)
NEJ: 32 % (3186)
 ------------------------

DN rättar
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=531237
SBU:s granskning av alla behandlingar mot olika typer av långvarig smärta visar att västerländsk akupunktur fungerar vid två tillstånd – ländryggssmärta och tennisarmbåge.
 
DN beklagar den felaktiga uppgiften i gårdagens tidning att det skulle saknas vetenskapliga belägg för akupunktur vid samtliga långvariga smärttillstånd.

Se även

http://www.sbu.se/www/index.asp

Mailat

Hej Ulf! Maa av den "nyhet" som baserades ut om att KAM inte botar och underförstått rekommnederades sjukgymnastik av utredningen, vilket gav intrycket att sjukgymnastik skulle vara botande, ringde jag till gomorron TV1 och till min förvåning förstod den kvinnliga person som svarade vad jag avsåg och hon skulle försöka få dem att ändra formuleringen.

Igårkväll kom de med cancervaccinering igen och då är det tydligen redan botande på försöksstadiet med möss. Tänk om läkemedelsindustrin granskades lika noga som Laila Freivals, då skulle avgångarna stå som spön i backen, inom industrin. Den bästa lindring ÄR ändrad livsstil, dvs valet av KÄRLEK och acceptansen av de på ett eller annat sätt valda kretsloppen. Jag rekommenderar att vi inte använder ordet botar, får en känsla av att ordet botar faller inom ramen för den så kallade dödssynden "HÖGMOD". Människans ignorans av naturens ordning, när vi inte accepterar oss som en del av helheten/naturen/skapelsen, utan genom våld separerar oss och ställer oss över den Gudomliga ordningen det vill säga oss själva, parodoxernas paradox att inte acceptera och förstå sig på sig själv.

Kram Bo Wennström
wennstrombo@hotmail.com
www.lovedepartment.comKjell-Olof Feldts och Hjärnfondens bluff

Det är förbjudet för läkemedelsbolag i Sverige att i direktreklam till allmänheten sälja antidepressiva medel. Men bolagen kan i stället låta Kjell-Olof Feldt och Hjärnfonden sköta försäljningen.

I en 12-sidig annonsbilaga [1] i DN säger ordförande Feldt och Hjärnfonden allt det som läkemedelsbolagen enligt lag är förbjudna att säga själva. Bolagen får alltså ut sin falska marknadsföring indirekt – genom att köpa in sig i stiftelser som Hjärnfonden.

Tack gode Gud för antidepressiva medel ropar en kändis på framsidan, i bästa amerikanska stil [2]. Hur många ungdomar ska behöva dö, skriker Feldt, för att det finns personer som inte accepterar att alla depressioner är hjärnsjukdomar. Hör av er till oss lockar läkemedelsbolagen Wyeth (Efexor) och Lundbeck (Cipramil och Cipralex), på en helsida i bilagan.

Europakommissionen gav i höstas direktiv om att alla antidepressiva medel ska förses med starka varningar om att de hos barn och unga kan ge ”självmordsrelaterat beteende (självmordsförsök och självmordstankar) och fientlighet (främst aggression, trots och ilska)”. ”[De] skall inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år.” [3] Det här är inget som bekymrar Feldt och Hjärnfonden. Tvärtom, skulle man kunna säga. Bekymren rör sig i stället om att fakta runt antidepressiva medel (som de ovanstående) riskerar att förstöra vinster och karriärmöjligheter för läkemedelsbolag och psykiatriker. Det finns ett stort behov just nu att undanhålla fakta om medlens destruktiva effekter; det finns extra stor anledning att bluffa.

Och bluffar är vad Feldt och Hjärnfonden gör.

Feldt beskyller i sin artikel de politiker, som ser sociala orsaker till hur människor mår för att ligga bakom ungdomars självmord. Han anser att människor som ser saker på det sättet ”skambelägger” psykisk sjukdom och säger att så länge detta synsätt får råda ”kommer vi inte att se någon minskning i antalet drabbade som begår självmord”. I ingressen till artikeln på framsidan kan man läsa: ”Okunskapen kring dessa sjukdomar är stor. Det är vanligt att man inte förstår att till exempel depression är en hjärnsjukdom.”

Försäljningsargumenten ovan kan bäst kategoriseras som utpressning av politiker: Se saken på vårt sätt och satsa pengar på våra projekt, annars kommer vi att sprida ut att ni är ansvariga för att ungdomar begår självmord.

Hjärnfonden måste skrika högt om man ska kompensera den totala bristen på bevis för att deprimerade människor lider av en sjuklig förändring i hjärnan. Det som kallas ”depression” är nämligen ingen hjärnsjukdom, det är ingen ”biokemisk obalans”, ingen brist på någon form av signalsubstans. Feldt och övriga intressenter vet att det är så, vet att det inte finns någon fastställd ”normalbalans”, vet att det inte för en person som får diagnosen depression finns något sätt att mäta upp en påstådd obalans i hjärnan. Uttalandet att ”depression” är en hjärnsjukdom är en ren bluff. (Ett flertal av de tillstånd som nämns i skriften är naturligtvis neurologiska sjukdomar. Personer med dessa sjukdomar utnyttjas dock till att ge trovärdighet till rena propagandalögner om depressioner och antidepressiva medel.)

Utpressningsförsöket mot patienter går ut på att påstå att det finns stor risk att de kommer att dö om de inte får behandling med antidepressiva medel. Osakligheten känner inga gränser. Häften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män kommer enligt bilagans ”faktaruta” att drabbas av en ”svår depression” – som sägs vara är en dödlig hjärnsjukdom där ”ett betydande antal drabbade tar sina liv”. Hjärnfondens propagandamakare för fram budskapet: ”Fysiska förändringar i hjärnan – viktigt att söka hjälp i tid.” Man lurar alltså de personer som känner sig nere till att tro att det de känner är effekterna av en ”fysisk förändring” i hjärnan – en potentiellt dödlig sjukdom som det gäller att behandla i tid.

Fakta är att vi långsiktigt haft en nedgång i antalet självmord i Sverige och att den startade långt före den otroliga utskrivningen av antidepressiva medel; det finns inga som helst bevis för att den ofantliga ökningen i bruket av psykofarmaka på något sätt fått självmordsstatistiken att sjunka (se Socialstyrelsens rapporter om folkhälsan). Att var och varannan blir deprimerad (får en ”hjärnsjukdom”) och då löper stor risk att ta livet av sig, och snabbt måste komma under långtidsbehandling är ett vedervärdigt utpressningsförsök mot personer som i de allra flesta fall spontant skulle komma tillbaka i normala gängor igen efter ett kortare tag.

Orden ”skadeverkning”, ”biverkning”, ”abstinenssymtom”, ”vanebildande”, lyser helt med sin frånvaro i Hjärnfondens 12-sidiga skrift [4]. Det gör också ordet ”beroende”, i alla fall i koppling till antidepressiva medel. Det är bara när det kan användas för att klassificera ytterligare en hjärnsjukdom (som behöver behandlas med psykofarmaka) som ordet ”beroende” är användbart för Hjärnfonden och psykiatrin; narkomaner och alkoholister lider enligt skriften alla av hjärnsjukdomen ”beroende”. Men för alla de som är fast på antidepressiva medel, som inte kan sluta för att de då får så djävulska abstinenssymtom, finns det inget ”beroende”, inga skador [5]. Dessa personer får inte plats i någon annonsbilaga – de finns inte ens.

Av alla vilseledande och förödande alster som prånglats ut av den antidepressiva industrin under årens lopp hamnar Hjärnfondens senaste på en absolut topplats.

Janne Larsson
skribent
janne.olov.larsson@telia.com

[1] Hjärnfonden, nr 9, Tema: Depression.

[2] Se boken Selling Sickness av Moynihan/Cassels, 2005, för exempel på läkemedelsbolagens väl utvecklade strategi att sälja piller med hjälp av celebriteter.

[3] Atomoxetine, Citalopram, Escitalopram, Fluoxetine, Fluvoxamine, Mianserine, Milnacipran, Mirtazapine, Paroxetine, Reboxetine, Sertraline and Venlafaxine http://pharmacos.eudra.org/F2/register/ho2183.htm (Ladda ner beslut och bilagor under Decision till höger; finns på 19 olika språk, Bilaga II-IV i bilagedelen innehåller de begärda ändringarna, sista 10 sidorna.) Se i övrigt FASS, under exempelvis Zoloft http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=20010518000090&DocTypeID=6

Se också British Medical Journal 18 mars 2005, Antidepressants double suicidality in children, says FDA

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/short/332/7542/626-c

[4] Se artikeln Bitter Pills i TIME South Pacific, från den 14 november 2005 för information som inte alls ges av Hjärnfonden http://www.time.com/time/pacific/magazine/article/0,13673,503051121-1130228-1,00.html ; Se Breggin Suicidality, violence and mania caused by selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs): A review and analysis http://www.breggin.com/suicidalityviolence.pbreggin.2003.pdf för en full genomgång av skadeverkningarna av antidepressiva medel.

[5] Se Social Audit, bland annat för redogörelser från personer som blivit fast på antidepressiva medel, och för de abstinenssymtom som läkemedelsindustrin säger inte finns http://www.socialaudit.org.uk/Induktionshällar
 Hejsan Ulf,   Jag har sökt info om induktionshällar men hittar bara produktinfo från leverantörer mm. Jag vill veta om det kan vara någon fara med tillagning på dylika hällar (såsom med micorvågsugnar). Vet kloka gubben något?   Tacksam för tips i så fall.
Vänliga hälsningar  B
 ----------
Vidarebefordrar frågan till nån som nog vet mer...;-)   M vh Ulf
----------------
Hej! Lite info om induktionshällar (hämtat ur mitt häfte ”Strålande tillvaro”):
 
””Induktionshäll som spis i köket är ett ganska nytt påfund som kan locka många köksförnyare. Maten i kärlen värms genom ett mycket kraftigt magnetfält som omger kastrullen / grytan / stekpannan. ”Plattan” blir aldrig varm, som vid en vanlig spis, utan endast kärlet och maten däri. Spisen har inga plattor i vanlig mening, utan en markering var man ska ställa dessa kärl, som måste vara av magnetiskt material (glöm aluminium och kopparbottnade kärl). Om sådan spis används, var då noga med att placera kärlet i centrum av markeringen (ringarna) på resp plats. Om man ställer t ex stekpannan lite slarvigt så att bara halva pannan står över markeringen, så blir magnetfältet mycket kraftigt i spisens omgivning och direkt hälsofarligt (ställer man kärlet för mycket bort från centrum av markeringen så stänger ”plattan” av sig automatiskt). Man bör vara försiktig och inte vistas nära induktionsspisen mer än nödvändigt vid matlagning. Havande kvinnor ska aldrig vistas nära en induktionsspis!””
 
Ur hälsosynpunkt anser jag att en glaskeramikhäll med ingjutna elslingor är bättre (om man nu absolut vill ha en häll), men bäst är en standard spis med vanliga plattor. Själv använder vi i min familj en stor häll, men den värms med ved och har därför endast infraröd strålning (värme), fri från lågfrekvent elektromagnetism. Men modet ändrar sig ju som vi vet….
M v h   Kalle Hellberg, Maxicom AB i Borås   kalle@maxicom.se

Induktionshällar II

Hej Ulf, Jag rekommenderar alla som är intresserade av induktionshäll att testa det i affären. Jag tycker det är ganska spännande med ny teknik och när vi skulle välja ny spis gav jag mig glad i hågen iväg till induktionsaffären.

Det är förunderligt vilken direkt effekthöjning och -sänkning det blir när man skruvar på vreden och ser bubblarna i vattnet komma och gå och öka och minska. MEN jag valde inte en sådan, för kastrullen vibrerar på ett mycket obehagligt sätt. Min fru tyckte inte det var särskilt mycket men uppenbarligen var jag väldigt känslig för detta. Känns lite som att hålla i något som man inte ska hålla i när man håller i kastrullen.

Alltså, för den som trots okända stora starka magnetfält ändå är sugen på induktionshäll,
testa själv först hur det känns.

Hälsningar Tony


Om alternativens betydelse (Motgift v 10)

Gunnar Lindgren   -  http://www.gunnarlindgren.com -   ger ut ett informativt och (därför) kontroversiellt  nyhetsmail. Vi citerar den senaste veckans inledning:

”Jag har i flera brev berättat om att oljeutvinningen här på jorden snart kommer att vika ned. Detta kommer att fortsätta under årtionden framöver, oljeproduktionen kommer aldrig att öka igen. Jag har också berättat att de stora förhoppningarna till alternativ energi saknar grund. De flesta av dessa energislag är ändå mer eller mindre beroende av olja - till exempelvis för gruvutvinning, förädling, konstruktioner, transporter etc. Vi måste mot denna bakgrund i stället räkna med att under umbäranden anpassa samhället, våra sociala beteenden och liv till en krympande mängd flytande energi till transportapparaten.
   Livsmedelsproduktionen är den kanske ömtåligaste delen. Idag äter vi mat som når oss från snart sagt alla delar av världen - och oljan är förutsättningen för detta. I framtiden är detta en omöjlighet och vi måste helt lita på inhemsk och närskalig produktion. De stora tätorternas livsmedelsbehov kommer sannolikt att bli det mest svårbemästrade problemet. Framställningen måste i framtiden ske i princip utan olja - hur nu detta skall gå till?”


Den som följer SIEMs magasin och Motgift bör känna igen resonemangen, så sent som från februarimagasinet i år. I släptåg till de energimässiga och ekologiska haverierna kommer ekonomiska och sociala.  Även Gunnar Lindgrens beskrivning är tyvärr väl överslätande, av förklarliga skäl, ty läsare värjer sig gärna mot det oönskade.   De historiska erfarenheterna av en oljefri livsmedelsproduktion tyder nämligen på att ungefär halva befolkningen måste  ägna sig åt mer eller mindre manuellt jordbruksarbete - ett faktum vars sociala konsekvenser  illustrerats såväl i dagens Nordkorea som i Pol Pots  Kambodja, för att inte tala om stora delar av Afrika.   

Den ekologiska härdsmältan är alltså redan inledd , och vi har att planera utifrån detta faktum.   Glättade politiska visioner om hur ”vi” ska ”lösa energikrisen”, ”miljökrisen”, ”klimatfrågan”,  ”hälsokrisen”, ”fattigdomen” osv  så att alla väljargrupper och lobbyintressen blir nöjda och glada  förvärrar bara  problemen.  Lögner, blå dunster, korruption och bedrägeri utgör i dag   den internationella politikens  hårdvaluta och att ur detta förvänta sig lösningar på mänsklighetens problem är närmast straffbart naivt.

Sunt tänkande människor som lyckas uppfatta situationen som den är, utan att döva sina sinnen med droger, festivalgalor, mediala spektakel och poltiska struntvisioner,  söker naturligtvis efter någon form av alternativ till den groteska framtid som växer allt närmre - en alternativ framtid som tillåter ett värdigt och någorlunda tryggt mänskligt liv för dem som överlever omställningarna.   Denna alternativa framtid  torde rimligen inrymma en ekologiskt hållbar, småskalig, energisnål och lokal produktion av livsförnödenheter och vila på en integrerad syn  på hela människan, hennes livsstil, livsåskådning, välbefinnande, hälsa och miljö.  Dagens västerländska åskådning om att livets yttersta mening för individen är att ”förverkliga sina drömmar” kommer att få ersättas med ideal om att leva i balans och frid med natur och medmänniskor.  Vart individens drömmar ofta leder har vi alltför väl redan sett, och skulle  helst vilja  slippa betala priset för.

Det är i detta ljus man bör se alternativ-tänkande och alternativ-rörelser i dag. Alternativ betyder något man kan välja mellan, något som träder i stället för något annat.   När det handlar om alternativ medicin, alternativa energikällor, alternativa produktionsmetoder,  i vårt samhälle, så  handlar det oftast just om synsätt och metoder som låter sig förenas med  en ekologiskt uthålligare  livsstil än dagens, och därmed i  sig inrymmer frön till sådant  som trots allt kan spira efter den ekologiska härdsmältan.  Inte så sällan handlar ”alternativen”  om att bevara uråldriga kunskaper och metoder, vilka  inte erkänts av  den moderna vetenskapen, och därför ofta med hån undanskuffats från det offentliga  livet.

Dessa ”alternativ”  vilar alltså i dagens samhälle  på en månghövdad och brokig skara av mer eller mindre självtänkande entusiaster, en mångfald att jämföra med det offentliga livets enfaldiga mediaström av  kostymklädda politiskt  korrekta  sannningar (vilka ständigt byts ut).  Alternativen  har alltså föga förståelse att vänta från det offentliga livet ( i den mån de inte låter sig förvandlas till rumsrena och ofarliga ”komplement ”).  Om alternativen ska kunna överleva , och lämna sitt positiva bidrag till utvecklingen,  hänger det alltså mer på alternativarna  själva än på riksdagsbeslut.  

Därför är det i dag viktigt  att  stärka lokala och nationella  nätverk mellan alternativare, möjliggöra kunskapsutbyte och samarbete såväl  när det gäller kortsiktiga försörjningsfrågor som  långsiktigare arbete.  När vi   nu startat upp www.alternativtorget.se  är det med förhoppning och avsikt att  dra  ett strå till denna så behövliga stack... 

Förhoppningen är att alternativtorget ska ge fr a  alternativmedicinare och andra  småskaliga producenter av ekologiska varor och tjänster,  kontakter och kunskaper, användbar både på kortare och längre sikt.  Här är du lika viktig som konsument som i egenskap av producent:  Den som  vill  efterlysa varor och tjänster har samma utrymme till sitt förfogande som den som vill erbjuda sina tjänster eller lämna andra meddelanden.

Alternativtorget.se innehåller i dag ett  annonstorg  för varor och tjänster,   en kalender där du kan presentera  dina/era publika arrangemang, kurser etc,  samt   konferensrum  där du kan väcka de diskussioner du själv önskar.  Dessutom har vi samlat ett antal sökmotorer för alternativ svenskspråkig information på alternativtorgets bibliotek.

Välkommen att utnyttja  alternativtorget.se  för att bredda dina kontakter, dela med dig av dina kunskaper och skaffa underlag för din alternativa verksamhet.  Du behövs !  

 M v h
Ulf Brånell

P S  Naturligtvis är vi tacksamma om du själv vill hjälpa oss sprida information om http://www.alternativtorget.se  via dina egna kontakter,   din  eventuella websida och mail. 
 

En historia om myndigheter och tjänstemän i knät på läkemedelsindustrin

Opartiskhet och saklighet, trovärdiga och allsidiga utredningar, hårda jävsregler, är lagstadgade krav för statliga myndigheter. Men inte för Anders Milton, den nationella psykiatrisamordnaren. Milton lämnar det i stället till läkemedelsbolaget Eli Lilly att bestämma att skattebetalarnas pengar ska investeras i psykiatriska droger.
 
Den 17 november delade Anders Milton och Socialstyrelsen ut en välkommen present till Eli Lilly. Man gav då bolagets inhyrda läkare Björn Kadesjö 2 miljoner och uppdraget att se till att alla landsting och kommuner tar till sig den biologiska psykiatrins ”kunskap om ADHD-behandling” av vuxna [1] http://jannel.se/kadesjo.milton.uppdrag.nov.05.PDF

Eli Lilly vill få det antidepressiva medlet Strattera godkänt i Sverige. Det ska användas till behandling av barn och vuxna ”med ADHD”. Björn Kadesjö och Christopher Gillberg har av bolaget fått i uppdrag att leda de tester av psykofarmakan som ska leda till att Läkemedelsverket godkänner medlet i Sverige.
 Kadesjö och Lilly såg i sin ansökan till etikprövningsnämnden i Göteborg den 29 oktober 2004 inga etiska problem med att testa det antidepressiva medlet Strattera på barn. Strattera sades vara ”mycket välundersökt och vältolererat av de allra flesta patienter” [2]
http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.clinical.trial.strattera.pdf . Den enda allvarliga biverkning som föräldrarna fick veta (i föräldrainformationen, ett tillägg till ansökan) var att Strattera ”kan orsaka leverskador i mycket sällsynta fall”.
 
Idag vet vi att Kadesjö/Lilly egentligen visste bättre: I april 2005 varnade det europeiska läkemedelsverket (EMEA) för att Strattera kunde skapa ”fientlighet och emotionell labilitet” hos barn [3] http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/12891805en.pdf . I slutet av september tvingades Lilly ge ut en så kallad black box-varning (allvarligaste varningstext) om att Strattera kunde ge självmordsbeteende hos barn som fick medlet [4] http://health.dailynewscentral.com/content/view/0001711/61/ . I februari i år kunde man i ett opublicerat underlag till Läkemedelsverkets bedömning av Stratterabehandling läsa att det internationellt inkommit 431 rapporter om självmordsbenägenhet (inklusive 20 fullbordade självmord), 766 rapporter om hjärtstörningar och 172 om leverskador. På bara en månad (september-oktober 2005) hade det inkommit 130 rapporter om självmordsbenägenhet [5]. Och den här veckan publicerade det amerikanska läkemedelsverket FDA en rapport om kopplingen mellan ”ADHD-mediciner” och psykotiska tillstånd (med hallucinationer), våldsbeteenden, och självmordsbenägenhet. För Strattera fanns rapporterat 900 fall av aggression och våldsbeteende, 350 fall av psykos eller mani, och 400 fall av självmordsbeteende, fram till juni 2005 (på tre år). En stor del av rapporterna om psykoser med hallucinationer gällde barn under 10 år. En sak som noga framhölls i rapporten var att 80-90 procent av fallen med psykotiska reaktioner och med våldsbeteenden i samband med Stratterabehandling inte hade en tidigare historia av sådant beteende. Med andra ord, beteendet uppkom som ett resultat av ”behandlingen” [6] http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf  .
 
Det framgår med all önskvärd tydlighet av det ovanstående att Eli Lilly väl kände till ett antal mycket allvarliga skadeverkningar av Strattera vid den tidpunkt man tillsammans med Kadesjö lurade föräldrarna till barnen i Göteborgsstudien att den enda allvarliga skadeverkningen var att Strattera ”kan orsaka leverskador i mycket sällsynta fall”.
 
Eli Lilly har investerat 3 200 000 kronor (32 000 per barn) i Kadesjös prövning och vill se resultat – att prövningen leder till att Strattera kommer ut på marknaden i Sverige. Det är ingen risk för att Kadesjö i media – eller för psykiatrisamordnaren Anders Milton – ska berätta om några skadliga effekter av Strattera. Han har nämligen i början av förra året skriftligen lovat Lilly att hålla tyst. Han ska om någon ställer frågor, ”direkt underrätta Lilly och inte avslöja någon information utan Lillys på förhand givna skriftliga godkännande” [7] http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.05.pdf  Det här är heller inget nytt för Kadesjö, som redan 2002 skrivit på ett liknande tysthetslöfte med läkemedelsföretaget [8]  http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.02.pdf . Under sina uppdrag för Socialstyrelsen, som bland annat innefattade att ta fram riktlinjerna för skolhälsovården och en ”kort kunskapsöversikt” om ADHD (2004) har Kadesjö sålunda varit bunden av tysthetslöften om Strattera. Naturligtvis måste Socialstyrelsens förra generaldirektör Kerstin Wigzell ha vetat om det när hon presenterade den av Kadesjö författade ”kunskapsöversikten” om ADHD våren 2004. I tillägg till detta är Kadesjö också ”kvalitetsansvarig” för Eli Lillys utbildningar om ADHD i Sverige [9] http://www.lilly.se/terapiomraden/adhd/lakar_einaqutb.html  Han ingår också i Advisory Board i bolagets marknadsföringsprojekt EINAQ [10] http://www.einaq.org/faculty.php3 .
 
Kadesjö står också som ansvarig verksamhetschef för Christopher Gillbergs katastrofala försök med Strattera till vuxna [11] http://www.jannel.se/refs_strattera_trial/application_gillberg_strattera_ethics_committee.PDF Ansökan gällde 40 personer. Man lyckades emellertid inte få 40 personer till prövningen – en mycket märklig omständighet med tanke på allt som skrivits om de långa utredningstiderna och det omöjliga i att få behandling.
Man fick ihop bara 20 personer. Och vad hände med dem? Tio (10) personer ”försvann” – 3 med den direkt uppgivna anledningen att medlet inte hade någon effekt, 2 kom aldrig till återbesöken, 1 patient avbröt på eget initiativ och utan angiven anledning – och 4 kom aldrig igång! [12] http://www.jannel.se/refs_strattera_trial/mpa_answer_gillberg_trial_2005-12-12.pdf .
Av de 10 som återstod fick 5 (!) avbryta behandlingen på grund av skadeverkningar: 1 patient fick tas bort på grund av förhöjda levervärden, 2 på grund av aggressivitet/fientlighet och 2 på grund av depressivitet. Vi kan i Gillbergs rapport också läsa: ”En pat har genomfört hela studien.” Och i tillägg till denna enda patient, får vi veta, finns fyra (4) som fortfarande (vid tidpunkten i fråga) fanns kvar [13] http://jannel.se/refs_strattera_trial/report_clinicaltrial_strattera_adults__051011.pdf .
Resultatet, att 10 personer (hälften av dem som deltog) försvann, kan väl inte hur man än räknar, anses som positivt. Speciellt inte om man betänker att i tillägg till detta 25 procent av de ursprungliga deltagarna fick tas bort ur prövningen på grund av skadeverkningar – och att det till sist bara återstod en (1) patient som genomfört hela studien, som det var tänkt (och 4 andra som fortfarande fanns kvar)!
 
Men Anders Milton, nationell samordnare av psykiatrin, tyckte uppenbarligen att Björn Kadesjö – med alla hans avtal och kontrakt med Eli Lilly – var rätt person att leda landet mot ”målet” att få en omfattande ”ADHD-behandling” med psykofarmaka av vuxna i alla landets kommuner och landsting – och fängelser.
 
Den 23-24 mars ska Anders Milton och Björn Kadesjö uppträda i en av intresseföreningen Attention anordnad ADHD-konferens. Till saken hör att föreningen Attention fått 1 miljon kronor av Eli Lilly år 2004-2005 [14] http://jannel.se/lilly-attention/lilly.attention.pdf .
 
Man kan utan några överdrifter säga läkemedelsbolaget Eli Lilly ligger bakom det mesta på denna konferens.
 
Man kan också säga att Anders Miltons uppdrag till Björn Kadesjö helt strider mot de lagstadgade kraven på opartiskhet och objektivitet för statliga utredningar och uppdrag. Det är med andra ord olagligt.
 
Janne Larsson skribent
janne.olov.larsson@telia.com
 
Referenser:
[1] Nationell psykiatrisamordning, Socialstyrelsen, Kadesjö, Uppdragskontrakt av den 17 november 2005, inkom Socialstyrelsen 7 december 2005, Dnr 11264/2005. http://jannel.se/kadesjo.milton.uppdrag.nov.05.PDF
[2] Lilly/Kadesjö, Ansökan om etikprövning, 29 oktober 2004, inkom etikprövningsnämnden i Göteborg den 9 december 2004.
http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.clinical.trial.strattera.pdf
[3] EMEA, pressmeddelande, European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents, 25 april 2005, http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/12891805en.pdf
[4] Associated Press, Lilly to Add Suicide Warning to ADHD Drug Label, 29 september 2005, http://health.dailynewscentral.com/content/view/0001711/61/
[5] MHRA, Preliminary Assessment Report Strattera, 9 december 2005, (ej publicerad, skickas på begäran).
[6] FDA,  Psychiatric Adverse Events Associated with Drug Treatment of ADHD: Review of Postmarketing Safety Data, 3 mars 2006,
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf 
[7] Lilly, Kadesjö, Confidentiality agreement, 8 februari 2005
http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.05.pdf 
[8] Lilly, Kadesjö, Confidentiality agreement, 26 november 2002.
[9] ADHD utbildning, EINAQ, http://www.lilly.se/terapiomraden/adhd/lakar_einaqutb.html
[10] EINAQ Resources  http://www.einaq.org/faculty.php3
[11] Gillberg/Kadesjö/Lilly, Ansökan till forskningsetikkommittén vid Göteborgs universitet, 29 november 2002, inkom 14 januari 2003. http://www.jannel.se/refs_strattera_trial/application_gillberg_strattera_ethics_committee.PDF
[12] Läkemedelsverket, e-postsvar av den 12 december 2005. http://www.jannel.se/refs_strattera_trial/mpa_answer_gillberg_trial_2005-12-12.pdf
[13] Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning, 11 oktober 2005, inkom Läkemedelsverket den 13 oktober 2005. http://jannel.se/refs_strattera_trial/report_clinicaltrial_strattera_adults__051011.pdf
[14] Avtal Eli Lilly – Attention, http://jannel.se/lilly-attention/lilly.attention.pdf


FN: Korruption stoppar rent vatten
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=554171&lid=puff_554172&lpos=lasMer
Korruption spelar en avgörande roll för det faktum att en femtedel av jordens befolkning saknar tillgång till rent dricksvatten, enligt en ny FN-rapport. Korruptionen inom vattensektorn "suger upp de knappa resurserna", heter det i rapporten som arbetats fram inför World Water Forum som hålls i Mexiko i slutet av månaden. Det är främst de allra fattigaste som drabbas....

SIEMs kommentar: Varför skulle korruptinen göra halt vid vattenhinken? I brist på rent vatten och mat blir ungarna undernärda och försvagade. Sen kan de dö av vad som helst, En underbar marknad för vacciner mot verkliga och inbillade sjukdomar.

Iraq pushes Bush support to all time low
Profound pessimism about the Iraq war has pushed George Bush's popularity to an all-time low of 34%, as polls yesterday showed American civilians and soldiers at odds with the White House over US objectives and strategy.

SIEMs kommentar:
Att ge USA argument för våldsamma ingripanden är som att servera whisky åt en alkoholist. Vi som starkt protesterade mot kriget från början , beskylldes t ex av Göran Persson för att vara antiamerikaner och anti-Bush. Men tänk så mycket bättre Amerika och Bush skulle haft det om de hade valt fredens väg. Vem är de verkliga anti-amerikanerna nu månntro?
Och Maria Abrahamsson, SvD, som ansåg vi skulle vara tacksamma för att Bush blåljugit fram kriget, hon får fortfarande uttala sig i press och radio som nån slags auktoritet. På vad? Och vad anser Lejonborg om Irakkrigets laglighet i dag? Vem ställer ens frågan? Schhh...

Antiamerikansk film drar storpublik i Turkiet
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=27170&a=548541&lid=puff_548572&lpos=lasMer
Den turkiska filmen Irak - Vargarnas dal har setts av miljoner turkar. Samtidigt kritiseras filmen för att vara rasistisk och antisemitisk.
Filmen, som är den dyraste produktionen i Turkiet någonsin, inleds med en verklighetsbaserad scen där amerikansk militär för bort turkiska soldater med säckar över huvudena. När detta utspelade sig i verkligheten frigavs de turkiska soldaterna efter ett par dagar. Den delen av historien berättas dock inte i filmen.


SIEMs kommentar: Rädslan hos den mediala eliten för att beslås med antiamerikanism är närmast patetisk. Nu måste rescensenterna också tillrättalägga filmmanus. Skillnaden mot KINA-TV blir allt svårare att uppfatta.

"Regeringen agerar skamligt för att inte misshaga Bush"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=526367
Paniskt förskräckt regering passar om Irakkriget och brotten mot folkrätten, skriver Sverker Åström. Regeringens deklaration om utrikespolitiken präglas av en nästan panisk förskräckelse för att säga något som kan misshaga Washington. Tystnaden om Irakkriget, det utan tvekan allvarligaste brottet mot folkrätten och FN-stadgan efter andra världskriget, är skamlig. I stället för att - som Olof Palme med största säkerhet hade gjort - med vrede, indignation och sorg ryta till ordentligt mot USA, vill regeringen fördjupa relationen med Washington. Det är inte värdigt de stolta traditioner som Sverige har på folkrättens område. Det skriver ambassadören och förre kabinettssekreteraren Sverker Åström.

SIEMs kommentar.
Det är inte så många år sedan Sverker Åström sjålv var en av dem som formade svensk utrikespolitik: Men det verkar oändligt länge sedan. Nu får vi en utirkesminister som är expert på amerikansk politik, enligt Ekot. Han bör ju veta vad vi numera ska få säga och tycka, alltså.

Svensk vapenexport på rekordnivå
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=815967
Den svenska vapenexporten ökade 2005 med 15 procent till nya rekordnivån 8,4 miljarder kronor och på fem år har vapenexporten fördubblats, skriver Dagens Industri.

SIEMs kommentar.
Politisk anpasslighet kan ju gynna vapenaffärerna. Men det har naturligtvis inget att göra med svensk utrikespolitik....?

Mutad kongressman fick åtta år
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=550938&lid=puff_550938&lpos=lasMer
En amerikansk fd kongressman dömdes i går till fängelse i åtta år och fyra månader för att ha tagit emot mutor värda 2,4 miljoner dollar.
Straffet är det hårdaste som utdömts mot en kongressledamot, uppger åklagarna enligt nyhetsbyrån Reuters.
Den 64-årige republikanen Randy Cunningham har erkänt att han tog emot en Rolls-Royce, en yacht, mattor för 40.000 dollar, pengar till dotterns examensfest och en rad andra mutor.
I utbyte ordnade han kontrakt till flera företag i försvarsindustrin.


Amnesty: Övergreppen i Irak fortsätter
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=526589&previousRenderType=6
Bevis som hemlighålls, godtyckliga gripanden, och fortsatta uppgifter om tortyr. I en ny rapport riktar Amnesty International skarp kritik på flera punkter mot USA, Storbritannien och irakiska styrkor.

TUSENTALS FÅNGAR i Irak är utsatta för ett rättssystem som förnekar dem grundläggande mänskliga rättigheter. Dessutom finns bevis på att irakiska enheter, utbildade av ockupationsarmén, gör sig skyldiga till tortyr.


Vitryssar kan förlora jobbet när som helst
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=815967
På söndag är det presidentval i Europas sista diktatur, Vitryssland, som styrs av president Aleksander Lukasjenko sedan tolv år. Han har skapat ett sofistikerat system för att hålla det vitryska folket på plats. Nästan alla i Vitryssland är projektanställda och den som inte lyder förlorar sitt arbete.

SIEMs kommentar:
När det gäller demokratin i Vitryssland vet vi minsann besked. Radiokommentatorerna vet att valresultatet inte kan räknas, ty vitryssarna har bara tillgång till den statliga TVns ensidiga budskap -- trots t ex att EU finaniserar oppositionens sändare i Polen. Vitryssarna i gemen vet alltså inte sitt eget bästa, de är nöjda med mat i magen och tak över huvudet. Vi följer uppmärksamt polisens framfart mot de oppositionella protestanterna och svenska regeringen skickar allvarliga protester.

Hur var det då för tre år sen, när Bush ocb Bair blåljög, TV-kanalerna med Fox i spetsen skrålade i kör om Saddams massförstörelsevapen, och förhånade krigsmotståndarna, och kongressen krävde patriotisk uppställning bakom presidenten? Hur många amerikaner höll då käften, därför att de kände sitt jobb hotat om de sade vad de tyckte? Och hur många svenskar? Och vad protesterade den svenska regeringen mot då? The times, they are achanging....

Vi får bara se stereotyper
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,790877,00.html
Maj Wechselmann: Viktiga fakta saknas i den svenska rapporteringen från Israel och Palestina

De tv-tittare som tittar på ”Sveriges största nyhetsprogram” Rapport borde varnas: Rapporteringen från Israel–Palestina är just nu kristdemokratisk. Lars Audaktussons rapporter borde förses med varningsskylt: partifärg kristdemokratisk.

Konfliktens olika ansikten Sedan 1996 har mer än 4 000 palestinier dödats av israelisk militär och bosättarna har lagt beslag på största delen av både mark och vatten på Västbanken, uppgifter som vi nästan aldrig hör i svensk nyhetsförmedling, skriver Maj Wechselman.

   Palestinarapporteringen i våra nyhetsmedier (Aftonbladet ofta ett lysande undantag) är ofta svårt ensidig. Åter och åter igen bilden av skrikande, blödande israeler efter bombattentat av självmordsbombare.

SIEMs kommentar: Om ensidiga massmedia är tillräckligt för att ogiltigförklara val och förklara medborgarna mindre vetande, då ligger vi själva alltså illa till.

Forskare som lobbyister ?

Strax efter att Bush utökat antalet CIA-agenter i världen startade den nyliberala föreningen Captus här i Sverige. Den har förgreningar till USA givetvis eftersom det är där sjukdomen nyliberalism har sin uppkomst.

Captus tidning är ett forum för intellektuell borgelig idedebatt som i första hand syftar till att ge unga och talangfulla frihetliga skribenter möjligheten att exponera sina ideer och sitt skrivande. Så beskriver tidningen Captus sig själv. När man läser deras artiklar verkar dock huvudsyftet vara att sprida Bushpropaganda. Frågan jag måste ställa mig är, om inte denna tidning är CIA-sponsrad ?

Nu är det väl ganska harmlöst att sprida Bushpropaganda. De flesta tänker väl lite längre än till de uppenbara lögner som presenteras i denna webb-tidning. Men när man börjar undersöka vilka som är ansvariga för dessa skrifter blir det genast allvarligare.

Som ansvarig utgivare har vi Nima Sanandaji, mikrobiolog som för närvarande bedriver doktorandstudier vid universitetet i Cambridge. Är denne mikrobiolog sponsrad av CIA ? Vad kan vi förvänta oss då av hans forskningsresultat ? Kan man alls betrakta dem som trovärdiga ?

Hans forskningsresultat, om man undersöker, stämmer också exakt med Bushdoktrinens påståenden. Jag har väl inte så mycket att sätta emot ett forskningsresultat men nog förefaller det högst märkligt att denne forskare har kommit fram till att Kyotoavtalet inte är nödvändigt.

Precis som herrarna i Bush- Cheney adimistrationen har predikat så anser han att nedsmutsningen och koldoxidutsläppen inte har någon större inverkan på klimatet medan andra forskare hävdar att det påskyndar klimatförändringen. Varpå djur och natur inte hinner anpassa sig och naturkatastrofer blir följden.

Brodern Tino Sanandaji har påstått i en artikel att det i USA inte har pågått någon militär upprustning. Han visar till och med diagram med nedåtgående kurvor .Han förnekar att USA:s dramatiska upprustning skulle kunna leda till storkrig . Vem ljuger han för ? Förutom denna uppenbara felinformation förekommer rena krigshetsen och diskriminering av muslimer i hans artiklar. Men så har han också fått en fin plats på ett universitet i Chicago där han för närvarande befinner sig.

Tomas Brandberg, teknologie doktor i bioteknik, bitr redaktör för Captus har tidigare forskat tillsammans med Nima Sanandaji i USA, enligt de uppgifter han tillhandahöll mig i en debatt.
Han är verksam i Örnsköldsvik. Hans åsikter går också åt det mörkblå, dock är han lite mildare i sin framtoning. Han rycker på axlarna när man talar om krigshotet mot Iran . Det var visserligen i februari månad detta år. Men det stod väl då väldigt klart att krigshot förelåg och vilka som skulle bomba landet.

CIA-sponsrade eller inte så är dessa herrar tragiska .Och mina vänner och kamrater : Se upp lite extra när ni ser deras underskrifter på forskningsrapporterna !


Astrid Boman, Övre Svartlå 50, 96198 BODEN Tel 0928/ 40220

Bonuslöfte ska få läkare att jobba bättre
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=811875
Bonusar till direktörer talas det ofta om. Men företeelsen kan också vara på väg in i sjukvården. Läkarna på patologen vid Karolinska universitetssjukhuset ska lockas att prestera mer på sin arbetstid genom löfte om en bonus på sammanlagt fyra miljoner kronor.

– Vi ser att det är en väldigt stor skillnad i produktivitet mellan olika läkare, inte så att man medvetet maskar, men för att få ut det där lilla extra av dem som kan prestera.

Kommentar
Höga löner och pensioner till chefer på toppjobb sägs motiveras av att det är ont om kompetens och man behöver kompetent personal som klarar de svåra uppgifterna .

Bland de svåraste uppgifterna i detta land finns då uppenbarligen att sälja monopolsprit och elektricitet till till svenska folket. Och kraven på kompetens är inte större än att man efter ett par år kan beklaga sina beslut och glömma bort varför man fattade dem. Av detta kan man att resten av svenska folket måste vara idioter.

Don´t worry - be happy!
Vårt behov  av experter och läkare är betydligt mindre än vad vi ofta tror. Nyckeln till en god hälsa och välbefinnande ligger mer  inom oss själva - i vår förmåga och vilja  att förstå sammanhangen inom och utom oss själva.  SIEM har nöjet  att få presentera en artikelserie från Mentalkraft AB, som vill inspirera och ge verktyg för  eget arbete och reflektion.  Första artikeln handlar om  konsten att vara lycklig och finns på http://www.klokast.se/Nyhet/2006/ArtikelMAB1.pdf


**************ANNONSER***************


SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf

<>********************************************

<>DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni