Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Juli 2006


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns på t ex  http//www.alternativtorget.se/Bibliotek för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!Vetenskap och Vidskepelse


En indisk folkstam, sägs det, genomför varje dag sina heliga ritualer för att försäkra sig om att solen ska gå upp även påföljande dag. Man är förvissad om att utan dessa ritualer upphör dagens och nattens växlingar, och hur ska då livet kunna fortgå? Inför den fruktansvärda risken att jordens kretslopp ska stanna av så är det självklart av yttersta vikt att ritualerna genomförs, och de får inte till något pris försummas.

Tankemönstret är inte svårt att känna igen från otaliga vardagliga situationer, mer eller mindre komiska:

- Varför visslar du hela tiden i näsan?
- Det håller elefanterna borta,!
- Här finns väl inga elefanter?
- Där ser du så effektivt det är

Sådana tankemönster har svårt att överleva när det gäller små, vardagliga och banala risker, när det gäller att undvika P-böter eller skavsår, eller vinna på V75, ty när det gäller begränsade risker skapar försummelse, slarv, nyfikenhet och lättja snabbt erfarenheter av ”hur det då går” på gott och ont.  Efter att på så sätt ha fått erfarenhet av olika förfaranden kan man efterhand sluta sig till om ritualerna var ”effektiva” eller inte. Ineffektiva ritualer överlever då sällan i längden.

Annorlunda ställer det sig alltså inför enorma, oöverskådliga och ultimata risker - där det egna livet, nationens eller världens öde står på spel, och där sannolikheten för katastrof verkar större än enbart teoretisk. Läget är då inte upplagt för nonchalans, och risken för försummelse, likgiltighet, lättja eller slarv inför verkliga ödesfrågor är också mycket liten. Därmed har man inte heller någon allsidig personlig erfarenhet att lita till  - hur skulle man kunna ha det? Just i dessa ödesfrågor, där man själv saknar erfarenhet, är behovet av att anlita andras erfarenheter som störst, just här är man som mest påverkbar och mottaglig, för att inte säga utsatt och sårbar.

Många sådana situationer låter sig ändå hanteras i vardagen, i trafik eller på arbetsplatsen, där man anser sig veta att man är en av många i samma överblickbara situation. Efter att ha sett resultatet av att någon annan kört in i en bergvägg med sin bil, behöver jag inte göra egna experiment för att bedöma om även jag själv kommer att förvandlas till köttfärs under motsvarande omständigheter. Däremot kan jag ju inbilla mig att jag är en bättre bilförare och därmed klarar att hålla bilen på vägen i motsvarande hastighet. Om individuella olikheter mellan människor kan spela in blir andras erfarenheter alltså mindre giltiga just för mig.

För att avvärja den hotande eller tänkta katastrofen kan man ju tänkas ta till mer eller mindre ingripande och krävande åtgärder. Att säga ”tvi tvi” när en svart katt går över vägen är ju föga ansträngande, kostar inget, och kan göras på ett skämtsamt sätt så att man slipper ringaktas för att vara vidskeplig. Att byta den gamla bilen mot en ny med krockkuddar fram o bak, sladdskydd och varningssystem kostar åtskilligt mer och kan kräva många års uppoffringar av andra slag.  Vaccinering inför utlandsresan kostar en slant men skyddar inte mot de vanligaste hälsorisker man utsätts för.  Att utveckla nya vapensystem eller bilda försvarsallans med hin håle för att skydda nationens överlevnad mot okända faror någon gång i framtiden utgör  beslut med oöverskådliga verkningar, som inte kan rationellt kontrolleras. Ändå kan man ”tvingas” överväga sådana beslut,.

På detta sätt kan vi urskilja en närmast klassisk situation av stark, vånda och stor mottaglighet för råd, vägledning, eller ”information”:

- Ultimata risker
- Påtaglig sannolikhet för ogynnsamt utfall
- Fråga om oåterkalleliga åtgärder med irreversibla effekter, man kan aldrig återvända till utgångsläget


När man ser sig omkring i samhället är det slående hur denna typ av beslutssituationer - för enskilda, företag, eller folkvalda - definieras och omringas av särskilda skrån vars huvuduppgift sägs vara att tillhandahålla ”beslutsunderlag”: militärer, säkerhetsexperter, konsulter, advokater, läkare, präster m fl. I själva verket har dessa skrån dock påfallande ofta egna intressen att försvara i frågan, inte minst att hålla efterfrågan på sina egna tjänster uppe, genom att sprida oro och uppmåla risker, och de bildar därmed ofta en allians med tacksamma massmedia, vilka lever på att varje dag presentera ”nyheter” som är tillräckligt skrämmande för att motivera lösnummerköparen.

I själva verket utgör denna handel med ultimata hot och risker verklig Big Business, en affärsidé med otaliga tillämpningar. Våra ansträngningar att skydda oss leder i praktiken ofta till att vi riskerar bli än mer utsatta och utplundrade. I grund och botten är det vi själva som lurar oss själva, genom att falla för och tillägna oss en falsk verklighetsbild, dvs den som orosmånglarna försöker prångla på oss. Om man bara kan varna för översvämning, säljer båtarna  sig själva.

Man kunde hoppas på att den moderna vetenskapen skulle hjälpa oss att bilda och hålla fast vid en mer korrekt och sansad verklighetsbild. Men sällan ser vi forskningsrapporter eller mediarubriker som talar om för oss att

- de flesta människor är hederliga och fredsälskande, oavsett religion o etnicitet
- de flesta sjukdomsfall läker sig själva, och att möjligheten till spontan- och självläkning  mörkläggs av dem som lever på vår sjuklighet.
- solen går upp och ned alldeles oberoende av våra ritualer
- att ju starkare ett militärt försvar är, desto troligare att det används utanför de gränser som det sägs försvara,
- att mångdubbelt fler oskyldiga dödats i jakten på terrorister än av terrorister
- att ju mer sjukvården byggs ut desto mer ökar sjukligheten
- osv


Det är svårt eller omöjligt för den enskilde att själv vrida historien rätt, och själv utöva sin unika beslutanderätt i en allmän världsbild som formas av galningar och där den självuppfyllande profetian är den enda som tillmäts betydelse. Att vägra vaccinering mot i realiteten banala sjukdomar, när grannar, släktingar, vårdcentral och frånskilda maken betraktar detta som vanvård av barn, att avböja cytostatikabehandling av sin symtomfria kropp därför att man betraktar den osäkra metastasrisken som ett mindre problem än den säkra förgiftningen, att avstå från HIV-test, eller bromsmediciner, med goda och vägande vetenskapliga skäl - i ett läge där minsta sjuåring efter att ha bombaderats med TV-galor och TV-reklam anser sig veta allt om dessa faror - det är en utväg för de mest motståndskraftiga individualisterna, men de kommer inte att ändra historien eller den allmänna verklighetsbilden. Det är ju inte heller deras  främsta tanke  - utan naturligtvis att klara det egna skinnet.

Det är i stället här som de verkliga forskarna skulle behövas: Alla verkliga vetenskapliga framsteg har skett genom att någon bryter mot ”vad man hittills trott”. Men tyvärr visar sig forskarnas skrå-intressen närmast alltid starkare än de vetenskapliga förpliktelserna. Man skulle kunna vänta sig eller i vart fall hoppas att just de modiga individer som går mot strömmen när det gäller t ex vaccinering, cancerbehandling eller HIV skulle förtjäna särskild vetenskaplig uppmärksamhet, att deras utveckling skulle dokumenteras med särskilt intresse, och att rönen från detta skulle tillmätas särskilt värde. ( Läs t ex Hirschberg & Barasch ”Remarkable recovery” ) I stället motarbetas, nedtystas och förringas i regel dessa möjligheter att vinna verkligt ny kunskap som i bästa fall ”anekdoter”, och de självständiga  drabbas av hånfulla bannbullor från de som sägs förvalta det vetenskapliga arvet.

Vi har tidigare påtalat den skeva världsbild som blir konsekvensen av att det lätt kan mobiliseras mångmiljonbelopp för att ta fram "kunskap" som underlättar försäljningen av en vara.  Att däremot finansiera en studie rörande samma  varas nackdelar är däremot oftast omöjligt, än mer omöjligt kan det vara att få spridning av denna kunskap i samhället.

Mot den bakgrunden bör man särskilt läsa några av månadens notiser om den vetenskapliga forskningens oberoende, ställning och tillrättalagda resultat. När vetenskapen själv blir part i målet och allierar sig med mäkitga ekonomiska, mediala och politiska intressen , då förlorar den alltmer kontakt med den sanning den skulle söka, och begreppet ovetenskaplig blir ett hedersord. Medan folkets världsbild och livsåskådning utformas på kvällstidningarnas löpsedlar.

Trädet juli 2006

<>Ulf Brånell


Migrän signalerar hjärtfel
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=901969
Om du lider av migrän som åtföljs av ljusblixtar runt ögonen, så kallad aura, så kan du vara i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom. Det visar en ny stor studie.

SIEMs kommentar:  Simsalabim så skapar man en ny marknad för "förebyggande"  hjärt-läkemedel

Svårt spåra kunder till hiv-smittad kvinna
http://www.sr.se/cgi-bin/goteborg/nyheter/artikel.asp?Artikel=901770
Det har varit svårare än väntat att spåra många av de hundratals kunderna som köpt sex av en hiv-smittad prostituerad kvinna i Göteborg.
Många av de telefonnummer som funnits i kvinnans kundregister går till kontantkortstelefoner och männen kan därför inte hittas, enligt smittskyddsläkare Karin Stenqvist.
Detta försvårar arbetet med att spåra upp dom för provtagning.
Hittills har 15 sexköpare testats för hiv. Resultaten hittills visar att ingen av dom 15 smittats. Ytterligare ett 20-tal män har kunnat spåras och de kommer att kallas till hiv-test.

SIEMs kommentar. Denna notis allena borde vara tillräcklig för att krossa den officiella HIV-AIDS-myten i dess nuvarande skepnad. När den sk HIV-mannen dömdes i ett liknande fall för många år sedan framkom emellertid samma sakförhållande, vilka inte heller då föranledde några kritiska massmediala eller juridiska kommentarer. Men vi frågar igen: När inte ens en enda av femton sex-partners smittats av HIV - hur kan man då hävda att HIV sprids som en farsot just genom sexuellt umgänge? Vilken grad av promiskuitet krävs egentligen för att hålla en världsomfattande HIV-epidemi vid liv? (Läs Janine Roberts kritiska rapport http://www.klokast.se/Nyhet/2006/HIVGATE.pdf

"S-märkta kommissarier styr den svenska forskningen"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=550025
Perssons forskningspolitik hotar den svenska demokratins vitalitet, skriver professor Bo Rothstein. Göran Perssons socialdemokratiska regering detaljstyr i dag forskningen inom ett stort antal områden som är känsliga för partiet. Till sin hjälp har man ett antal politiskt tillsatta s-märkta kommissarier som kontrollerar vilka enskilda forskare som får anslag till sitt arbete, skriver Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Det går inte att mäta hur många nya och intressanta forskningsresultat vi gått miste om genom politiseringen. Men den skadar inte bara den svenska forskningens kvalitet. Den skadar också den svenska demokratins vitalitet, skriver Bo Rothstein.


”Läkemedelsföretag är en hälsofara”
http://www.arbetaren.se/2006/26/nyhet3.html
Läkemedelsindustrin är en fara för folkhälsan genom att uppmuntra överkonsumtion av läkemedel och mörka riskerna med sina produkter, hävdar Consumers International i en ny rapport.
I RAPPORTEN Branding the cure granskar Consumers International, en internationell federation av konsumentorganisationer, världens 20 största läkemedelsföretags och kommer fram till att ”oansvarig marknadsföring är ett allvarligt, bestående och utbrett problem i hela branschen”.


Kontroversiella rön om barnallergi tystas ner
http://www.stockholmsfria.nu/artikel/7405
Vartannat barn i västvärlden drabbas av någon form av allergi, men svensk forskning visar att en uppväxt i antroposofisk miljö kan halvera risken för att utveckla symptom. Resultaten är i många avseenden revolutionerande, men enligt Jackie Swartz på Vidarkliniken möts de med skepsis av det medicinska etablissemanget.
I januari presenterade en internationell forskargrupp resultatet av den så kallade Parzival-studien. Det EU-finansierade projektet omfattade studier av 15 000 barn i fem europeiska länder och visade att barn som växer upp i antroposofiska miljöer, med vad som kommit att kallas en "antroposofisk livsstil" löper upp till 50 procent mindre risk att utveckla allergier.
Backgrunden till studien är ett samarbete mellan Jackie Swartz, barnläkare på det antroposofiska sjukhuset Vidarkliniken i Järna, och en forskargrupp på Karolinska sjukhuset som studerade barnallergier.
Jackie Swartz hade under sin tid som skolläkare på olika waldorfskolor - friskolor som tillämpar en antroposofisk pedagogik - noterat att färre barn där än i övriga samhället besvärades av allergier och publicerat artiklar om detta. Han kontaktades av gruppen från Karolinska och tillsammans genomförde de en studie som publicerades i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet och gav stort eko i forskarvärlden.

För att säkerställa de revolutionerande resultaten genomfördes Parzival-studien, och nyligen har ytterligare en studie, som ska följa spädbarn i antroposofiska miljöer från noll till två års ålder, påbörjats. Detta enligt Jackie Swartz för att försöka isolera de faktorer som resulterar i den minskade benägenheten att utveckla allergier.
- Den stora ökningen av allergier över de senaste 20-30 åren betyder att arv inte kan vara ensamt skyldigt, och det som då återstår är miljö och livsstil, säger han. Kosten har en betydelse. Ekologisk och biodynamisk mat minskar risken för allergi, liksom ett återhållsamt bruk av antibiotika och febernedsättande medel.

Men Parzival-studiens resultat är inte okontroversiella. Studien indikerar ett tydligt samband mellan vaccinationer mot mässlingen, röda hund och påssjuka och benägenhet för barnallergi vilket högljutt har
ifrågasatts.
- Den första studien talade man om och skev om, när den andra kom var det knäpptyst, säger Jackie Swartz.


Gates skänker pengar till aidsvaccin
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=901885
Microsofts grundare Bill Gates lovade i går 287 miljoner dollar, motsvarande 2,1 miljarder kronor, till forskning för att få fram ett vaccin mot hiv/aids.

SIEMs kommentar:
Vi kan här ana hur viktigt det är för forskningsetablissemanget att hålla HIV-AIDS-myten vid liv. Många ska leva på det att andra ska dö.

Vaccinerade tomater mot hiv
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=896455
Praktisk vaccin-förpackning
Ännu så länge finns det inget fungerande vaccin mot HIV eller AIDS, och en av de stora utmaningarna är att få fram ett vaccin som också kan fungera i länder som inte har råd med de konventionella läkemedlen.
Nu prövar forskare runt om i världen en ny metod. Det handlar om att få fram ett vaccin i ätbara växter. Och det lyckades en rysk forskargrupp med nyligen. Dom stoppade in en liten bit av virusets DNA i tomater, torkade sedan tomaterna och gav tomatpulvret till möss. Och bara efter några dagar hade mössen bildat antikroppar mot delar av HIV-viruset.

Tandimplantat bryter ner ben i käken
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=901773
Tandimplantatet Nobel Direct orsakar för stora benförluster. Det menar en expertgrupp i en ny rapport beställd av Läkemedelsverket.

Om en dryg månad räknar Läkemedelsverket att fatta beslut i frågan.
– Implantatet kan fungera bra i många sammanhang, men för vissa patienter har man redovisat benförluster som är mer omfattande än vad man ska förvänta sig av tandinplantat, säger Lennart Philipson, för medicinteknikverksamheten på Läkemedelsverket.
I höstas slog två professorer vid Sahlgrenska akademien i Göteborg larm om att Nobel Biocares nya tandimplantat Nobel Direct orsakar en kraftig nedbrytning av benvävnaden hos patienterna. 
På sikt kan skadorna leda till att implantaten ramlar ut och i värsta fall kan det bli svårt att sätta in ett annat implantat.


George Bush stoppar stamcellsforskning
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=901915
Den amerikanska presidenten George Bush har för första gången använt sitt veto och stoppat ett lagförslag som innebar att statliga pengar skulle användas i stamcellsforskning.


SIEMs kommentar: Detta stopp för stamcellsforskningen har vi tidigare kommenterat några gånger. Av forskarvärlden tycks det uppfattas som en illegitim hämsko på ett lovande affärsområde och göra kvalificerade forskare arbetslösa. Men varför i stället inte satsa på kritisk forskning om självläkningsprocesser - av Hirschbergs och Baraschs slag (Se månadens ledare),. Det vore en mer självklar användning av skattebetalares medel, än för att patentera fosterceller.


AUTISM, MERCURY, AND POLITICS
By Robert Kennedy Jr.
http://www.boston.com/news/globe/editorial_opinion/oped/articles/2005/07/01/
Mounting evidence suggests that Thimerosal, a mercury-based preservative inchildren's vaccines, may be responsible for the exponential growth of  autism, attention deficit disorder, speech delays, and other childhood  neurological disorders now epidemic in the United States....

SIEMs kommentar:  Och massmedias tystnad  om vaccin-skandalerna  är som vanligt öronbedövande.

Enighet om nytt tyskt sjukvårdssystem
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=891188
Regeringskoalitionen i Tyskland har kommit ett steg på vägen i sina strävanden att reformera ett av världens dyraste sjukförsäkringssystem.

Det har inte gått en dag utan att ett nytt förslag har presenterats. Regeringskoalitionen i Berlin har förhandlat i månader om det dyra och ineffektiva tyska sjukförsäkringssystemet.
Tyskarna äter tabletter, opereras, röntgas och undersöks i en omfattning som inga andra européer.

Men blir de friskare? Nej, säger de många kritikerna till ett system som sedan 1970-talet svällt okontrollerat och som nu går med enorma underskott.
En förklaring tillunderskotten är att ingen i vårdkedjan har något kostnadsansvar. Tvärtom, ju mer sjukvård en patient konsumerar, desto mer tjänar de självständiga vårdgivarna.


Administratörer inom vården blir allt fler
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=891217
Den administrativa personalen inom vården har ökat med nästan 20 procent på fem år, medan vårdpersonalen bara har ökat med fem procent. Det visar en undersökning som Centerpartiet har gjort.

SIEMs kommentar
: Att vårdpersonalen ”bara” har ökat med fem procent nämns endast i förbigående.

Boktips
http://www.komvux.lund.se/larare/biblio/skonlitteratur.htm

Biovent lockar med falska påståenden
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=547&a=560762&previousRenderType=6
Biovent jagar finansiärer till sin produkt Medhea. Bolaget uppger att man har påbörjat kliniska studier av produkten, men det har man inte. Det strider mot läkemedelslagen och mot marknadsföringslagen.
 
SOM DN SKREV I ONSDAGS misstänker polisen att den efterlyste Joachim Posener är kopplad till bolaget Biovent där hans kusin Thomas Jisander är en av aktörerna.

Pillersmugglare polisanmäls
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=903351
Läkemedelsverket har nu polisanmält ett 20-tal fall av olaglig import av läkemedel. Detta sedan importen av illegala läkemedel köpta via Internet har ökat under senare tid
Verket varnar också för att preparaten kan vara direkt farliga eftersom det inte finns någon kontroll av medlen.
Men Björn Beerman på Läkemedelsverket säger till Svenska Dagbladet att polisen inte prioriterar anmälningarna. -Man tycks ägna mer tid åt att jaga folk som håller på med olaglig nedladdning av film, säger han.


SIEMs kommentar: Vi har tvingats stänga ned Alternativtorgets diskussionsforum, sedan läkemedelsförsäljarna på nätet spambombat det med reklaminlägg, tydligen iva nån slags mailrobot. En stor del av mailspammet på näten tycks också genereras från läkemedelsföretagens bakfickeservering - ungefär som Operakällarens.

Om vetenskapligt bedrägeri och förutsättningarna för akademisk frihet (eng)
http://www.cafas.org.uk/update51.pdf


Ny behandling kan rädda synen

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=559539&previousRenderType=6
Ett nytt läkemedel kan helt stoppa synförsämringen och även förbättra synen för personer med den allvarligaste formen av ögonsjukdomen som populärt kallas gula fläcken. Behandlingen är ännu inte godkänd i Sverige men går ändå att få.


SIEMs kommentar: Forskningsresultat eller marknadsföring?

<>


Vitamin K bra mot lårbensbrott
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=894492
http://www.svd.se/dynamiskt/vetenskap/did_13134881.asp
Äldre som ökar intaget av vitamin K kan minska risken rejält för att drabbas av lårbensbrott. Brittiska forskare har kommit fram till att K-vitamin är viktigare än vad man tidigare trott när det gäller att binda kalcium i kroppen. Enligt studien minskar risken för lårbensbrott med 77 procent för äldre som får tillskott av K-vitamin.

SIEMs kommentar:
   Det blir allt tydligare hur viktigt det är för läkemedelsmaffian att hindra folk från att ta vitamintillskott.  Marit Paulsen och deras övriga politiska knähundar gör vad de kan för att lura och vilseleda de konsumenter de säger sig värna om.


Ökad bakterierisk vid utlandsvård
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=895793
Allt fler svenskar åker utomlands för att få vård billigt och snabbt. Men få är medvetna om att vård utomlands ofta också innebär en ökad risk att drabbas av resistenta bakterier, som MRSA.

Vanlig svensk alg skyddar mot cancer
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,857080,00.html 
En i svenska vatten vanlig rödalg, karragentång, har visat sig vara långt mer effektiv mot uppkomsten av det cancerframkallande papillomviruset HPV än alla hittills kända preparat.

Rödalg
http://www.positivenation.co.uk/issue76/treatment/treatmentnews/treatmentnews76_7.htm
Inte nog med att denna alg tycks motverka HPV-infektioner, utan också skydda mot t ex  HIV-smitta. En verklig katastrof för det medicinska etablissemanget om rönen skulle visa sig stämma. 

Dubbel risk för livmoderhalscancer trots operation
http://www.vll.se/Default.asp?lngStructureID=1&lngMenuId=2397&lngId=265363
Varje år hittas allvarliga cellförändringar hos 3000 svenska kvinnor i cellprovskontrollerna. Men även efter det att kvinnorna opererats löper de dubbelt så stor risk att drabbas av livmoderhalscancer jämfört med andra kvinnor. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.

Om vaccination mot papillomvirus och livmoderhalscancer se
 http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Okt05.html

Med anledning av  klimatet

Miljöfrågorna har fått en viss politisk uppmärksamhet under Almedahlsveckan, åtminstone sägs det så i massmedias referat, De miljöfrågor man tycks ha talat om i sommarhettan har främst varit klimatfrågorna och algblomningen i Östersjön. Ska vi då glädjas åt Maud Olofssons yrvakna sprallande med tårna i den gotländska strandgyttjan, och åt de bekymrade minerna över den globala uppvärmningen?

Tyvärr - vi tillhör inte de lättroade. När miljöfrågorna en gång började komma upp på den svenska politiska dagordningen handlade de främst om kärnkraft, och andra miljögifter vars destruktiva verkningar ackumulerades i flora och fauna, på ett sätt som utgjorde ett hot mot livets långsiktiga överlevnad på denna planet. Något senare infogades de genmodifierade organismerna, GMO, på denna lista.  I det längsta sökte de etablerade makthavarna att negligera den fokliga oron över dessa frågor, och först efter att miljöpartiet i första omgången tagit sig in i riksdagen kom miljöfrågan upp även på de etablerade partiernas dagordning, vars främsta lojaliteter annars brukat cirkla runt privata och nationella ekonomiska intressen.

Resultatet kan vi se i dag, genom en snabb politisk begreppsförskjutning: ”Miljöaspekten” har  i dagens politiska retorik ofta blivit  främst en mekanism för att skapa ekonomisk tillväxt: Att ersätta tidigare produktionsmetoder med nyare, energi- och resurssnålare metoder, är ju lönsamt, kantänka, och därigenom bör ju företag och politiker kunna falla i varandras armar, i ställlet för att behöva konfronteras med varann. Detta nya, politiskt och ekonomiskt bekväma, miljö-begrepp har därmed alltmer urvattnats, för att passa den oheliga alliansen.

Frågor om oöverskådliga och oåterkalleliga ingrepp i natur och ekologiska system - dumpande av kärnavfall med oändliga halveringstider, giftdumpning i hav  och luft, utarmning av jordar och grundvatten, utrotning av nyckelarter i olika ekologiska system osv - har därmed alltmer hamnat utanför den s k miljödebatten. De strävanden efter att finna nya sätt att leva, nya samhällsformer och -strukturer, mer i samklang med planetens ekologiska förutsättningar, som en gång präglade ”alternativ-rörelsen”,  ser vi i dag föga av.

I stället centreras den politiska miljö-diskussionen i dag på hur ”vi” i stort sett ska kunna leva som förut, och ännu en tid avvärja akuta försörjningshot som kan tänkas dyka upp under kommande mandatperiod. ( Att ”vi” kan  omfatta en   mångdubblad och än mer utfattig världsbefolkning, berörs dock sällan under Almedahlsveckan )

Vi har sagt det förut, och kan säga det igen: Klimatfrågan är inte någon ödesfråga för vår miljö och vår överlevnad. Effekterna av en långsiktig klimatförändring kan vara allvarliga ur infrastrukturell, ekonomisk och social synvinkel, men knappast ur biologisk eller ekologisk. Jorden har många gånger förut genomgått än större klimatförändringar än vad som nu kan befaras, utan att det satt käppar i evolutionens hjul. Klimatfrågan är i stället främst en ekonomisk fråga på medellång sikt, och används i dag - liksom från första dagen - främst för att skära hälsenorna av kärnkraftsmotståndarna, vilka däremot ägnar sig åt en betydligt allvarligare och mer ödesladdad miljöfråga.

Algblomningen i Östersjön och runt Gotland är likaså  ett allvarligt problem för turistnäring, fastighetsägare och semesterfirare,  måhända ett hot mot taxeringsvärdena och förvisso en indikator på att Östersjöns ekologiska balans satts ur spel. Att däremot låta algkletet bli den miljöfråga runt vilken den politiska uppmärksamheten centreras, är dock att göra Österjöns flora och fauna en otjänst, i tävlan om kortsiktiga politiska poäng.  Mycket tyder på att de verkliga miljöproblemen ( bl a i och runt Östersjön) de senaste trettio åren blivit allt allvarligare, i takt med ökad politisk miljardrullning, och allt ymnigare retorik. Det är enklare att bolla med ord än med åtgärder.

Vägra därför  låta orden urvattnas, och låt inte det ”miljö”-begrepp,  som en gång betecknade ansvar mot natur och kommande generationer,  helt förskingras av den politiska yuppie-kören. Annars kommer snart sittdynornas mjukhet på konferensstolarna att framstå som den viktigaste "miljöfrågan".

Ett  bra lästips:  http://www.klokast.se/Stenarv.html

Kraftig ökning av tarmsår hos gråsäl
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=559996&previousRenderType=6
Antalet tarmsår hos gråsälar har ökat kraftigt. Nästan hälften av alla sälar som Naturhistoriska riksmuseet obducerat de senaste åren har haft tarmsår.
...TARMSÅR HAR under senare tid blivit vanligare även bland oss människor. Forskarna undersöker därför om det kan finnas något samband.

- Sälarna har fungerat som en alarmklocka och är ofta känsliga för samma gifter som vi människor. Eftersom de äter fem kilo fisk om dagen drabbas de först av de gifter som finns i fisken. Tack vare sälarna upptäckte vi snabbare att PCB är väldigt farligt även för oss människor, säger Anna Roos.

Sedan 80-talet har sälstammen ökat stadigt tack vare att sälarnas allmänna hälsotillstånd förbättrats. Än så länge tycks inte tarmsåren ha påverkat tillväxten av Östersjöns bestånd av gråsäl och stammen växer fortfarande stadigt med 6-7 procent per år.

- Vi följer utvecklingen med hjärtat i halsgropen, säger patologen Britt-Marie Bäcklin på Naturhistoriska riksmuseet.


SIEMs kommentar:   Algblomningen och de försämrade badvattnen är alltså knappast den viktigaste miljöfrågan i sommar , vilket vi betonade förra veckan.  

Earth facing 'catastrophic' loss of species
http://www.guardian.co.uk/science/story/0,,1824727,00.html
The Earth is on the brink of "major biodiversity crisis" fuelled by the steady destruction of ecosystems, a group of the world's most distinguished scientists and policy experts warn today.
Projekt mot fetma och karies hos barn
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=896058
Det man stoppar i munnen kan resultera både i att man får hål i tänderna och att man blir tjock. Nu har primärvården och folktandvården i Västra Götaland startat pilotprojekt kring fetma och karies hos barn.
...... I Bollebygd ska flera olika samarbetspartners delta, till exempel BVC, bibliotek och förskola och tanken är att  familjerna ska lära sig tänka mer på vad man äter.

SIEMs kommentar:  I junimagasinet visade vi hur dagens rekommendationer för barnens skolmat ser ut - dvs bl a minst 47 energi-% kolhydrater, trots att en extremt kolhydratrik kost av allt att döma  är en av faktorerna bakom fetmaepisdemin.  Att använda  dagens dietexperter som auktoriteter  är verkligen att göra bocken till trädgårdsmästare. Så ska barn och föräldrar "tänka på vad man äter", så blir väl första åtgärden att undvika skolmatsalarna.    Så kan väl kommunen spara en slant på gungorna i stället


Skärpta regler ska ge nyttigare nyckelhål
http://www.sr.se/jonkoping/nyheter/artikel.asp?artikel=897526
Nyckelhålsmärkning av livsmedel.
Snart kan inte livsmedelsföretagen ösa på socker i sina nyckelhålsmärkta varor längre.
Senast första december ska alla nyckelhålsmärkta varor leva upp till Livsmedelsverkets nya hårdare krav.

Enligt dietisten Kerstin Ramfelt från Jönköping är det här en förändring som gynnar konsumenterna.
- Det kommer bli ännu tryggare att titta efter nyckelhålet, det kommer egentligen att räcka med att titta efter det för att se om det är en nyttig produkt.
De tidigare reglerna satte bara upp krav på att det skulle finnas mycket fibrer och lite fett i de nyckelhålsmärkta produkterna. Men eftersom maten trots det kunde vara onyttig så bestämde sig livsmedelsverket för att skärpa reglerna.
- De har sett att det blivit fel. Producenterna har hittat kryphål och har kunnat ha nyckelhålet och ändå ha mycket socker säger Ramfelt.
Numera finns det också gränser för hur mycket socker produkterna får innehålla och det ska inte bara vara lite fett utan dessutom bra fett.
Men trots att nyckelhålet har funnits i över 15 år och dessutom blivit bättre nu så är det många som inte har riktig koll på det.
Från Livsmedelsverket säger man att det just nu planeras för hur kunskapen kring Nyckelhålet ska spridas

SIEMs kommentar: Som framgår av http://www.slv.se/upload/dokument/Mat_Halsa/Nyckelhalet/2005_9.pdf
finns dock inga hinder mot obegränsade mängder konserveringsmedel, färgämnen eller sötningsmedel i nyckelhålsmärkta produkter. Begränsningarna av fetthalten gäller som regel summan av mättade fettszyror och transfettsyror. Sammantaget innebär detta att märkets värde närmast är negativt. För de flesta konsumenter torde gälla att man bör undvika nyckelhålsmärkt mat.


Tipsade kvällstidningarna istället för SOS
http://www.sr.se/cgi-bin/dalarna/nyheter/artikel.asp?Artikel=900196
När en sjuårig pojke igår höll på att drunkna i Idre Fjäll kan flera personer ringt kvällstidningarna istället för att larma SOS. Det är flera vittnen till händelsen som berättat för räddningstjänsten att många fotograferat händelsen med sina mobiltelefoner.

SIEMs kommentar:  I mediasamhället tycks allt fler få allt svårare att skilja mellan verkligheten och mediabilden.  Vi minns en filmscen där en man, som tillbringat många år framför TV:n plötsligt kastas ut i verkliga livet. När han utsätts för närgången uppmärksamhet av stadens busar riktar han sin krampaktigt hållna fjärrkontroll mot dem och klickar desperat.... och förgäves... 

Simhallsluft kan vara orsak till ökad barnastma
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=560006&previousRenderType=6
Simhallsluften kan vara orsaken till att allt fler barn i västvärlden får astma. Forskare i Belgien visar i en ny rapport att andelen barn och ungdomar med astma i olika länder i Europa är starkt kopplad till tillgången på simhallar.

SIEMs kommentar:   Simkunnighet förvärvas alltså bäst i frisk luft och i friska vatten.  Kärt barn har många namn och all astma är inte astma. Att klorexponering gärna ger kroniska andningssvårigheter kan många pappersarbetare vittna om - däremot brukar företagshälsovård och företagsläkare fnysa åt sådana påståenden. 

Mailad kommentar till ovan:
Hej SIEM

Det är roligt att hitta bitar i magasinet som sååå bra stämmer med verkligheten....

Det är kanske inte långsökt, men man blir som Du skriver utskrattad av läkarna ( inte alla) när man vågar påstå att det med varmvattenbassäng är kanske inte det bästa lösningen. I mitt fall ? inte för att det är roligt att simma, utan att simmande i varmvatten ( i Sverige inomhus bassäng) lindrar kronisk smärta.
Ja, det är roligt att simma i varmvatten bassäng. Men en patient borde alltid bli varnad om konsekvenserna. Jag började ha svårt att andas. Känsliga luftrör ? konstaterade läkare. Tonvis med läkemedel som hjälpte aldrig. Min försiktiga: kanske jag ska sluta med varmvetten bassäng?. blev alltid bestämd avvisad.
Det är bra att ha den typen av rehabiliterigen. Jag läste på ?netdoktor ?att i Holand kom forskarna till att det är inte så bra för barn med andningsbesvär att simma inomhus. Men här i Sverige betraktades det som utländska dumheter.
Jag hade inget val. Varmvatten bassäng var den enda icke farmakologiska medel mot smärta och begränsad rörlighet. Så jag fortsatte. Trots allt. Tills det kom ett tecken till. Sår på händerna som inte ville läckas. Jag fortsatte lite till med olika skyddande spray på händerna. Oläkta sår blir bara flera och flera.
Efter några veckor bestämde mig att inte mer simma i varmvatten bassäng inomhus.

Och så får det vara.

En duktig hudläkare har tipsat om att bada i salt vatten på öppet hav inte i en klorade bassäng vatten. Men hennes bedömning var inte så populär bland andra läkare. Simhallsluften är inte alls farligt. Inte heller det fina klorade vatten där.

Ja ? nu kommer jag ihåg vad holländare hade sagt. Klor i varmvatten bassäng blandas med resterna av urin och då kommer vi som simmar där att andas in en gas som uppstår av blandningen och som orsakar våra luftrörs irritationer.

E G

Mail från Henrik
ännu en briljant nyhet TT / svd...
"Personer som lider av kroniska krypningar och smärtor i benen har för låga nivåer av signalämnet dopamin i hjärnan"   http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_13254783.asp   ännu något som drabbar alla människor någon gång i livet  drabbar 7-10 procent av befolkningen, ...var kommer siffran ifrån... enkätundersökningar i USA kanske...?

<>http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=14998&l=sv&newsdep=130
givetvis lanseras detta mirakulöst nog samtidigt som läkemedlen är färdiga för försäljning....

Rädda glaciärerna  från Bush!
http://www.enotoriouz.com/chile.html

Chavez mot GMO
http://www.organicconsumers.org/2006/article_1038.cfm
Venezuelan President Hugo Chavez has announced the most sweeping restrictions on genetically engineered crops in the Western Hemisphere. Chavez has called for a cancellation of all contracts with biotech companies and has declared that for the sake of protecting the nation's farmers, genetically engineered crops will not be allowed. Learn more:
Namninsamling för märkning av GMO
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/gmo/namnunderskrift

Janne Larssons hemsida om ADHD mm
http://www.jannel.se/
<>

********************************************

<>DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni