Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006   April 2006   Maj 2006
Juni 2006  Juli 2006 
Augusti 2006  September 2006    oktober 2006
November 2006
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin December 2006


TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns på t ex  http//www.alternativtorget.se/Bibliotek för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!


Sju år in på millenniet

Diskussioner är bra, ty de tvingar en att pröva och skärpa sina argument. En brevskrivare ifrågasatte för ett tag sedan någon av SIEMS informationskällor, med enda argument: "Det är ju skrivet 1996, finns  det inget nyare?"  Efter några ögonblicks eftertanke svarade vi nåt i stil med att   "Sanningar de står sig över tid. Lögner, däremot, måste ständigt förändras och byta fot för att inte bli avslöjade. "  Därmed kan också mycket av det s k nyhetsflödet avslöjas för vad det är.

Detta replikskifte har också blivit utgångspunkt  för årets sista magasinsledare: SIEM har nu varje månad (nästan) sedan 1999 presenterat ett nytt magasin med kritiska betraktelser över samhälle  och medicin.  Det kan därför  vara tid att se tillbaka över dessa år , för att värdera vad som har förändrats, vad som är aktuellt och vad som blivit  inaktuellt under den tid som har gått.  Denna gång bjuder vi alltså på en ytterst lätt redigerad ledare inför milennieskiftet 1999/2000. ( Månadens kommenterade nyhetsnotiser är dock sprillande akutella december 2006)

Ett årsskifte är ju ett traditionellt tillfälle att tänka stora tankar, ta ut kompassriktning och fatta beslut inför framtiden, skilja ut vad som är damm och grus från vad som är verkligt viktigt. .. Så - var står vi nu på tröskeln? Det följande är i vart fall SIEMs försök till lite mer långsiktig lägesbestämning - håll till godo - eller reagera!

Människan utgör ett växande hot mot sin egen hälsa och överlevnad. Industriella storskaliga aktiviteter på vår jord förrycker den yttre och inre ekologiska miljö som levande organismer - bl a människan - kräver. Dessa aktiviteter kontrolleras av politiska och ekonomiska särintressen, inte av strävan efter folkflertalets eller mänsklighetens "bästa". En avgörande del av denna kontroll utövas genom makt över folks tänkande, en aktiv och intensiv mytbildning som sprids via "auktoritativa" kanaler - t ex myndigheter, massmedia och utbildningsväsende.

Myter är osanna påståenden som tjänar att främja vissa särintressen. Utan sådan intensiv mytbildning skulle det vara omöjligt att erhålla folkflertalets tysta godkännande av vad som pågår. Myter skänker däremot föga kunskap om verkligheten. Det vore emellertid omöjligt att sprida myter utan att samtidigt hävda att dessa myter utgör den "högsta sanningen". Begreppet "vetenskaplig sanning" används i dag inte som ett kriterium på sanning, utan på att ett påstående är acceptabelt för spridning via auktoritativa kanaler.

En del av mytbildningen handlar om människans kropp, om sjukdom och hälsa, liv och död. Mycket av vad den utbildade och intresserade allmänheten i dag anser sig veta om dessa frågor är i själva verket myter, osanna påståenden som tjänar att främja vissa särintressen. Myternas yttersta syfte är att injaga fruktan för en egna kroppens vettlösa härjningar, där endast det medicinsk-industriella systemet kan erbjuda lindring, trygghet och tröst. Den som fruktar handlar i panik, och styrs därmed mer av auktoriteter , vana och instinkt än av sunt förnuft.
Myter spricker som troll i solsken, när de utsätts för kritisk granskning, när de konfronteras med verkligheten. Många som själva drabbats av ohälsa har funnit att de officiella myterna varken gett begriplig förklaring eller användbar lösning. Många som ärligt strävat efter att skaffa sig utbildning och kunnande för att kunna bistå sina medmänniskor, finner efter många år att den utbildning de fått inte gett dem redskap att hjälpa, utan mer att mystifiera, bedra och vilseleda. Samtidigt har man då oftast byggt upp tankevanor och samhällsställning som gör det svårt att överge det man funnit vara osanning. Om man väljer att acceptera problemen som sitt individuella misslyckande kan man - i vart fall ofta - räkna med samhällets stöd i form av omhändertagande, sjukpenning förtidspensionering, rehabiliteringsinsatser, omskolning osv. Man utgör då inget hot mot mytbildningen, utan snarast en bekräftelse av dess giltighet. Ett kulturellt och samhälleligt problem förvandlas därmed till individuella problem i form av oförklarliga och kroniska sjukdomar eller "utbrändhet".

Det säger sig självt att de som - trots allt - väljer att försöka se bakom myterna får arbeta i motvind. En del av motvinden utgörs av inre hinder för det egna tänkandet - man finner att alltmer av vad man trott sig veta måste förkastas, och det skapar naturligtvis förvirring och osäkerhet. En annan del av motvinden handlar om bristen på officiellt stöd eller av aktivt motarbetande från myndigheter, företag, media och utbildningsväsende. Motståndet måste inte sällan utövas under hot om skandalisering, utsvältning och fängelse. Medan försäljning av oskadliga vitaminpreparat i massmedia kan betecknas som "samvetslöst geschäft" kan påpekanden om läkemedelsindustrins miljardintressen, t ex i vaccinationsfrågorna, avfärdas som konspirationsteorier.

Det är naturligtvis då frestande att modifiera sitt arbete för att få hjälplig acceptans och visst stöd. På så sätt håller en stor del av alternativmedicinen att förvandlas till "komplementärmedicin" och söker myndigheternas och skolmedicinens acceptans och legitimation. På så sätt har många patientföreningar blivit supporterklubbar till den skolmedicinska forskningsapparaten. Hälsokosthandelns egentligen radikala budskap får plottras bort i färggranna löften om mirakulöst förbättrad hy eller urinering. Priset man får betala är en närmast outhärdlig förvirring i det egna tänkandet, och därmed också total tandlöshet när det gäller större frågor än den egna plånboken. SIEM väljer att stå för en enkel och rak linje i frågor om hälsa och sjukdom. Den är inte bekväm men nödvändig. Syftet är att så långt möjligt motverka att nittonhundratalets hotande yttre miljökatastrofer under tjugohundratalets ska efterföljas av människans inre sådana.

Bakgrunden till SIEMs verksamhet är en ekologisk syn på hälsa och sjukdom: S k akuta sjukdomar utgörs som regel av - ibland dramatiska - tecken på att kroppen med kraft försöker skydda sig mot och läka skador - fysiska skador, förgiftningar, trauman. S k kroniska sjukdomar utgörs som regel av kronisk förgiftning, då kroppens skydd mot skador och dess läkningsförmåga har brutits ned av gifter, som tillförts utifrån och produceras inifrån genom nedsatta organfunktioner, och kroppens funktionsförmåga därför minskar. För att upprätthålla hälsan är det alltså viktigt att undvika fysiska skador, förgiftning och psykiska trauman. Sjukligheten minskar därför om människan har möjlighet att skydda sig mot kända hot..

Stigande levnadsstandard i ett samhälle innebär möjlighet till bättre hygien, livsmedelsstandard, arbetarskydd osv, och därmed möjlighet till bättre hälsa. Skolmedicinsk verksamhet - operationer och kemiska läkemedel - är i dagens samhälle en dominerande källa till skador och förgiftning. Genom sådana åtgärder kan intensiteten i kroppens akuta reaktioner ibland minska, vilket man räknar som "förbättring" eller "tillfrisknande". Kroppsreaktionernas minskade intensitet beror emellertid då på att kroppens motståndskraft blir otillräcklig mot de samlade skadorna, och att den biologiska kampen mattas. "Kriget" blir mindre våldsamt då ena parten får kraftigt övertag. Skolmedicinens "bevisade" effektivitet vilar på en systematisk feltolkning av begreppet "hälsa". Det slutliga resultatet blir ett växande panorama av kronisk ohälsa. Skenförklaringar till akut och kronisk sjukdom - mikroorganismer, genetiskt arv, etc - används för att legitimera varför sjukvården trots alla resurser inte lyckas bota sjuka,varför andra än sjukvårdspersonal bör förhindras att bota sjuka, samt varför sjukvården i allt högre grad bör få kontrollera och manipulera också friska individer med biologiska och genetiska metoder.
(Du kan lära dig mer om ekologisk syn på hälsa och sjukdom genom SIEMs WEB-kurs . Du kan också delta i SIEMs seminarier.)

Ett gigantiskt medicinskt-industriellt komplex är beroende av att dessa enkla fakta inte genomskådas. Man döljer och mystifierar därför verkligheten, och använder en begreppsapparat - en "sjukdomslära" - med vilken sanningen överhuvudtaget inte låter sig beskrivas. Man åberopar medicinskt monopol på allt fler mänskliga livsyttringar - fortplantning, livskriser, kostvanor, sk "förebyggande" verksamheter, etc. Därigenom kan man upprätthålla en stark politisk maktställning samt göra stora ekonomiska vinster, på bekostnad av den verkliga folkhälsan. Av saker som är angelägna att förstå men som inte kan förstås eftersom de är orimliga och ologiska, är det lätt att man blir hypnotiserad. Den "civiliserade världen" är i dag närmast hypnotiserad och skräckslagen av en genomfalsk medicinsk mytologi omkring hälsa och sjukdom. Denna hypnotiska sömn måste brytas.

Lokalt arbete Det är lätt för den enskilde att känna sig maktlös, i det läge som skisserats ovan. Antingen man själv - eller ens anhöriga - kämpar med sin hälsa, försöker överleva som alternativmedicinsk terapeut, eller på något annat sätt konfronteras med klyftan mellan officiell myt och verklighet, är det lätt att tappa modet. En viktig del av SIEMs - och SARAs - arbete är därför att ta fram och sprida information som kan stödja den enskilde i hans försök att frigöra sig från de medicinska myterna, det må nu handla om vaccinationernas eller antibiotikans välsignelser , behovet av att utsätta redan förgiftade barn för amfetamin och andra vanebildande droger, utfärdandet av pino- och dödsdomar mot personer med tumörer och knölar, eller hormonell manipulation av människokroppen, så att den bättre passar in i rådande kulturella och ekonomiska ideal, osv. Kritisk granskning av skräpvetenskap och myter är därför viktig, och till förfogande finns där både SIEM WEB-site och tidningen 2000-talets vetenskap.

Angeläget är också att bygga upp lokala nätverk och kontakter för ömsesidigt stöd, t ex ordna terapeuthjälp och utbildningsarrangemang, känna till och förmedla andra resurser - t ex skyddade boendemiljöer för elallergiker, kontakt med stödpersoner med personliga erfarenheter av giftfria behandlingsformer, hjälp att mobilisera stödresurser när samhället sviker, lokalt tillhandahålla eller sprida information osv. Olika föreningar - SARA, SAVE, Frihet till vår hälsa, etc - kan här spela en viktig roll, men föreningsorganisation är i sig inte nödvändig. Att det finns folk som kan informera, råda, bilda opinion , påverka synsätt och uppfattningar, förmedla kontakter och visa på exempel är nödvändiga förutsättningar om det ska vara meningsfullt att bilda formella organisationer.

Politiskt arbete De politiska partierna tycks i dag närmast döva och blinda inför det medicinsk-industriella komplexet. Det samma gäller närmast varje nyhets- och mediaredaktion. Vördnadsfullt mottar man utan ifrågasättande de budskap om "vetenskapens framsteg" som kablas ut från läkemedelsindustrins styrelser, eller välplanerat läcks från forskningsavdelningarna. Samtidigt finns dock exempel på att intensiv folklig opinionsbildning kan tvinga politiker att sätta sig in i komplicerade frågor, som behärskas av starka industriella och ekonomiska intressen, och pressa fram konkreta förändringar - t ex när det gäller kärnkraften. Man kan dock förutse komplikationer på hög nivå, om det medicinsk-industriella komplexet på allvar skulle börja ifrågasättas av starkare politiska och demokratiska krafter.

Läkemedelsindustrin har länge varit en av det svenska samhällets "strategiska branscher", och tunga aktieposter förvaltas av offentliga institutioner - t ex pensionsfonder. För den som nått politisk framgång genom att framställa sig som garant för "vård och omsorg", "gamla och sjuka", osv kan det vara svårt att fatta beslut som snabbt kan urholka värdet av pensionsfondernas tillgodohavanden, och utmålas som "nedrustning av sjukvården".... För den som under årtionden kämpat med att förändra landstingets interna organisation och struktur under ändlöst käbbel med medicinska befattningshavare, kan det framstå som en mardröm att behöva ta itu med mer radikala förändringar av vårdapparaten än nya bokföringsrutiner....Man vågar enkelt dra slutsatsen att det "politiska etablissemanget" knappast kommer att vara särskilt pådrivande i frågan....

Å andra sidan kämpar det politiska beslutsfattandet med ett ekonomiskt kärnproblem som kärvt kan uttryckas med orden "För varje år satsar vi mer och mer på vården, och för varje år tycks folk bli sjukare och sjukare". Precis som när det gäller försvarsnedskärningar i kamp med det militärindustriella komplexet, kommer politikerna förr eller senare att av ekonomiska skäl tvingas "ta i" det medicin-industriella komplexet. En inte alltför djärv gissning är att kampen kommer att inledas med minskad samhällssubvention av "livsstils"-läkemedel, typ Viagra, bantningspiller, etc, samt högre patientavgifter för grundläggande vård- och omvårdnadsbehov, som patienten omöjligen kan avstå från att söka tillgodose. Samma kluvenhet kan emellertid lätt återfinnas på det lokala planet. Den offentliga vårdapparaten svarar för en avsevärd del av sysselsättningen, och många är de vars familjeekonomi är beroende av lön från landstinget, eller företag som levererar till sjukvårdsapparaten. Utan tvekan kan många i vårt samhället komma att uppleva ett ifrågasättande av det medicinsk-industriella komplexet som att "såga av den gren man själv sitter på".

Situationen kan kännas igen från "miljödebattens" inledning. - Ska man verkligen ställa sådan miljökrav att företag måste läggas ned, och folk bli utan sysselsättning? Tiden har emellertid visat att de centrala yttre miljöfrågorna - begränsning av energiförbrukning, avfallsutsläpp etc - snarast gynnat sysselsättning och samhällsekonomi, och att miljöcertifiering nu är ett av de starkare konkurrensmedlen på marknaden.

Ska det då vara så förtvivlat märkvärdigt att kräva att vård av sjuka ska vara oskadlig?! (Låt oss ändå dra lärdom av vad som hänt på det yttre miljöområdet: Kraven på begränsning av utsläpp och energiförbrukning har formulerats på ett sådant sätt att storskaliga industristrukturer gynnats framför småskaliga, som ofta ej kunnat uppfylla kraven. Den storskaliga verksamheten har å andra sidan förutsatt storskaliga transporter, subventionerade med skattemedel, och vars miljöeffekter ej vägts in i helhetsbilden. Närtillverkande mindre verksamhetställen har ersatts med centraliserad storskalig produktion, med gigantiska transportsystem. Miljökraven har därmed gått hand i hand med centraliseringssträvanden inom industri och organisationsliv, och därmed kunnat accepteras. En liknande utveckling inom hälso- och sjukvården kan dock knappast vara önskvärd.) Ett rimligt etappmål för politiska krav borde vara att möjligheten till oskadliga åtgärder mot ohälsa och sjukdom borde vara uttömda, innan man ens överväger att förgifta eller stympa patienten. Ett första steg i detta etappmål kan vara att patienten - efter att ohälsa konstaterats - ska ha rätt till sådana oskadliga åtgärder efter eget val och på samhällets bekostnad, i samma utsträckning som om han valt konventionell vård.

"Rösta med fötterna" Den enskildes val i olika avseenden är den formella basen för såväl marknadsekonomi som politisk demokrati. Denna valfrihet är kraftigt inskränkt för patienten i sjukvården, t ex genom kvacksalverilagstiftning och socialförsäkringssystem. Medan medborgaren anses vara tillräckligt informerad och omdömesgill att på egen hand ta ställning till internationella allianser, ekonomiska försäkringssystem, teknikssystem, välja pensionsfonder och skola åt sina barn, etc , anses han under hela livet behöva förmyndare över hur han ska sköta sin egen och sina barns kropp under hälsa och sjukdom.
Husläkarrefomer
och privata vårdcentraler etc är närmast parodiska försök att imitera verklig valfrihet, mest påminnande om att de flesta Macdonalds kan erbjuda såväl drive-in som andra entrévägar. Hamburgaren är dock densamma, och dessutom ohälsosam.. Den valfrihet som vårt samhälle erbjuder på andra områden kan dock utnyttjas för att understryka medborgares krav på en oskadlig hälso- och sjukvård, efter den enskildes upplysta val.

 - Ett område är pensionssparandet i fonder: Med tanke på läget enligt ovan kan läkemedels- och kemiindustrins dagar vara räknade. Om upplysta pensionssparare kräver placeringsfonder som helt utesluter varje investering i läkemedels- och kemiindustri, skulle detta bli en signal till marknaden med stor genomslagskraft.
- Aktivt konsumentmotstånd mot kemiskt, hormonellt, genetiskt manipulerade livsmedel och kemiska produkter (inklusive läkemedel) som påverkar våra kroppar på ett ej bevisligen oskadligt sätt.
 - Uppbyggnad av ett fristående informationscentrum för läkemedelsbiverkningar, byggda på patienternas berättelser i stället för på läkares sporadiska diagnoser och rapportering. Internet ger utmärkta möjligheter att tillhandahålla denna typ av tjänst. (Se t ex föräldraberättelser om ' - Inom utbildningssystemet kan varje elev välja vilka frågor han vill ställa till sina lärare, vilka svar han accepterar, och vilka frågeställningar han vill fördjupa sig genom specialarbete. "Kejsaren har ju inga kläder på sig!" yttrades ju ursprungligen av ett litet barn...En "elevhandbok" bör kunna utarbetas, gärna också med avsnitt direkt inriktade på vårdutbildningarna. - En handbok för journalister, skulle fylla en viktig funktion. En sådan skulle kunna ge tips om vilka frågor som kan ställas med anledning av vart och ett av de "medicinska rön" som löpande presenteras under färggranna förespeglingar. En del av detta arbete kan säkert med fördel bedrivas med internationell förankring. ...

Lönlöst arbete eller ej? Det går knappast att diskutera "möjliga åtgärder" utan att samtidigt diskutera vilka åtgärder som bara torde vara slöseri med energi. Lärdom kan dras av t ex Medanalys öde, eller av Ursula Johanssons fåfänga kamp för att få "basallergiteorin" prövad med vetenskapliga metoder, dr Hamer och dr Raths kamp för att få sina rön erkända, osv. Det står naturligtvis var och en fritt att göra det han/hon tror på, men SIEM kommer i vart fall inte ägna sig åt att häcka i maktens korridorer, tjata,böna och be att någon där ska vara nådig nog att använda sitt sunda förnuft, dela ut allmosor eller skänka vetenskaplig legitimation i någon detaljfråga. Endast med en kraftig förankrad och på olika sätt demonstrerad folklig opinion, kan kraven på en oskadlig hälso och sjukvård få politiskt gehör och därefter långsamt ta sig uttryck i beslut. En sådan opinion bildas inte av sig självt, utan först som frukt av kunskap och förståelse. I nuläget handlar det mest om att skaffa sig och sprida en sådan kunskap och förståelse. Detta kommer inte väcka större applådåskor från makthavare i vårt samhälle, utan arbetet får tills vidare vara sin egen belöning. För vad är annars alternativet?

Trädet i december 1999 Ulf Brånell

------------

Trädet i december 2006 Ulf Brånell

------------------------------
 
Aids-läget hotar FN:s millenniemål
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1068374
I dag fredag, infaller Världsaidsdagen, som instiftades av FN för nästan 20 år sedan. Sedan dess har epidemin exploderat och skördat tiotals miljoner offer. 40 miljoner människor är smittade av hiv/aids
....

Sydafrika o AIDS-frågan
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?rss=1399&a=593540&d=145"...
Hennes brott är att hon, med Mbekis stöd i ryggen, sedan lång tid tillbaka förhalat landets statliga program med hivmediciner till de sjuka, och i stället mest förordat en kost på vitlök, rödbetor, sötpotatis och citronjuice.

- Det har handlat om en samlad ansträngning på högsta nivå att på många olika sätt förneka aidsepidemin, klagar Mark Haywood, chef för Aids law project och en av förgrundsgestalterna i Sydafrikas främsta organisation för aidsaktivister, Treatment action campaign, TAC.

NU TYCKS DET DOCK som om president Mbeki sent omsider lyssnat till de många kritikerna
.

Henning Mankell, m fl: Vi ska nagla fast de politiska ledarna som sviker folken
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,945212,00.html
Ansvarsskyldighet var temat när Världsaidsdagen igår högtidlighölls för 19:e året. Men vilka är det som ska hållas ansvariga för den katastrof som hiv/aids utgör? Och att epidemin tillåts fortsätta växa?
  Det är hög tid att vi utkräver ansvar av de ledare som strör vackra löften omkring sig, men åstadkommer desto mindre.


Beatrice Were och Asentah Omwega: Kvinnorna måste sättas först i kampen mot aids
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,944313,00.html
Hiv/aids-situationen i världen är fortfarande långt ifrån under kontroll – snarare tvärtom. Från ett afrikanskt perspektiv befinner vi oss i ett katastroftillstånd. Här i Afrika skördar viruset 6 400 människoliv dagligen. Det är som om 15 jumbojet skulle störta varje dag, året runt.
  Ändå speglar inte Sveriges och omvärldens respons krisens allvar. Det globala gensvaret stämmer inte överens med den humanitära katastrof som vi afrikaner lever med varje dag.

SIEMs kommentar: Att en afrikansk HIV-positiv kvinna anser att behandlingen av HIV-positiva afrikanska kvinnor bör prioriteras är väl inte direkt ägnat att förvåna. Några nya insikter ger tyvärr inte argumenteringen. Fortfarande är existensen av och sambandet mellan HIV och immunbristsjukdomarna mer än lovligt dunkelt. Brist på mat, rent vatten och hygienanläggningar är ofta mer angelägna problem än brist på tveksamma s k bromsmediciner. Antalet människor som drabbas av detta är mångdubbelt större än 40 miljoner HIV-smittade, och västmakternas nonchalans inför detta är av än mer ohyggliga mått. Som de senaste dagarnas utveckling på Afrikas Horn visar, är det dock mer angeläget för världens s k herrar att starta fler krig på denna härjade kontinent.

"De unga bryr sig inte om hiv"

...http://sydsvenskan.se/sverige/article199912.ece
Det är tjugo år sedan Carl-Peter Licorish fick diagnosen, 23 år gammal. Med dåtidens behandlingsmetoder skulle han ha varit död i dag. Men 1996 kom revolutionen: bromsmediciner. Sedan dess har relativt få människor i Sverige insjuknat i aids och dött.
...
Tack vare tre tabletter om dagen. Biverkningar som hud- och magbesvär ställer visserligen till det, men försumbart jämfört med alternativet. Behandlingen för en hivpositiv beräknas kosta runt 200 000 kronor om året.
...


Henriks kommentar: Så här kan det förstås också framställas av media och kanske läkemedelsbolag som ju vet mycket bättre än någon annan om hur det ligger till.....

men tänk om nobelpristagaren Kary Mullis (och andra skeptiker) har rätt och viruset inte finns.

Kom ihåg att åtalet mot Gallo för fusk lades ned därför att för mycket tid hade gått och fallet preskriberades. Frågan kvarstår: fuskade han? Nu har han blivit mångmiljonär på ett virus vars existens han inte kan bevisa. Intressant, eller hur?

http://www.sparks-of-light.org/Gallo-laboratoryrecords.html

Note in particular the comments in Gallo’s handwriting.

http://www.virusmyth.net/aids/perthgroup/

http://www.redflagsweekly.com/bialy.htm

http://www.virusmyth.net/aids/index/hivtests.htm

http://www.sickofdoctors.addr.com/articles/top100_aids_inconsistencies.htm

http://www.sparks-of-light.org/

http://www.lewrockwell.com/orig7/culshaw2.html

http://www.webinquirer.plus.com/AIDS-RETHINK.html

http://www.vaccines.plus.com/Templates/index-vaccines.dwt

http://www.duesberg.com/

SIEMs kommentar. ”Argumenten dåliga, höj rösten!” stod det i kanten av ett legendariskt talarmanus. Eftersom det mediala tonläget ik dag redan är maximalt uppskruvat får man i stället kalla in kändisar och svulstiga moralister, så att något kritiskt tänkande överhuvudtaget inte får plats. ( Här ser man vart Skolverkets riktlinjer för s k kritiskt tänkande i skolan leder.)

Undrar just om Henning Mankell kan lösa deckargåtan om Gallo och de obefintliga bevisen för HIV-virusets existens. Eller av vilken anledning just hans uppfattning om AIDS-HIV-frågan bör tillmätas särskild betydelse?

Hans fru hade hiv i nio år utan att tala om det. Tillsammans fick de två barn.
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,957729,00.html

SIEMs kommentar: Hur det kan bli en ”exploderande epidemi” när en hustru misslyckas med att under nio år smitta sin man, är en gåta. Nåja - den s k HIV-mannen misslyckades att smitta hundratals kvinnor för några år sedan. Är de HIV-smittade särskilt misslyckade, eller eär det möjligen den officiella smitto-teorien som haltar?

Hotade kosttillskott
http://www.forskning.no/Artikler/2006/november/1164888508.5

Hjärnan blir mindre av cellgift
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=709377&from=rss

Patienter som behandlas med cellgifter mot cancer brukar klaga på dåligt minne och försämrad tankeförmåga. Det kan bero på att hjärnan faktiskt har blivit mindre på grund av behandlingen, skriver tidskriften Cancer.


B-vitamin skydd mot magcancer
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14149937.asp

Svenska läkare gör dag till natt
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=708086&from=rss

Ny teknik gör att dag kan förvandlas till natt för svenska läkare som arbetar från Australien för sjukhus här hemma. Universitetssjukhuset i Umeå erbjuder nu röntgenläkare att sköta nattjouren från andra sidan jorden.
-Tanken är att vi ska slippa ifrån jourersättningen för läkarnas nattarbete, säger Börje Morian, verksamhetschef för röntgen i Umeå till Västerbottens Folkblad. När klockan är 24.00 här är den 08.00 i Australien.
Tio läkare har hittills visat intresse för att åka till Australien för att granska röntgenbilder under en period.

SIEMs Kommentar: Det verkar som att Henry Fords gamla uppfinning med det löpande bandet nu på allvar slagit igenom bland många av dem som har stort inflytande över hur våra vårdcentraler organiseras. Den enskilda patienten ses som ett arbetsstycke som passerar genom en vårdmaskin,
http://www.dagensmedicin.se/kronikor/2006/11/21/jag-vill-fortsatta-vara-en/index.xml


Bleka blekinge först med vaccin?
http://www.dagensmedicin.se//nyheter/2006/12/12/blekinge-forst-i-landet-at/index.xml

Henriks kommentar: Gardasilgänget jobbar på för fullt, redan klart med godkännande i ett län, utan att någon vet vem som ska betala. Men eftersom föräldrarna naturligtvis inte ska behöva göra det... för så kan man inte göra... så blev liksom försäljningen fixad, kirrad, klappad och klar av sig själv... fort gick det, någon som vet vad som hände, eller undrar varför ?
troligen inte, det enda är väl att man rotar i vem som ev. kan hindra att det ska bli "gratis" för kunderna...

Människor mer olika än man tidigare trott
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=1072011
En ny amerikansk undersökning visar att skillnaderna i våra arvsmassor är betydligt större än man tidigare trott, en upptäckt som kan påverka utvecklingen av läkemedel i framtiden.
...
De här stora skillnaderna kommer att ändra förutsättningarna för läkemedel som riktas mot genetiska sjukdomar, och helt individuell medicinering rycker allt närmare, menar Stephen Scherer vid Howard Hughes Medical Institute, forskaren bakom studien som publiceras i tidskriften Nature Genetics.


SIEMs kommentar. Den sk evidensbaserade medicin som skulle ersätta det misskrediterade begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” hinner alltså knappast se dagens ljus, innan den visas vara lika urmodig ologisk och verklighetsfrämmande, eftersom den inte beaktat patienternas genetiska förutsättningar. Naturligtvis dröjer den medicinska pressen inte ett ögonblick vid detta, utan kastar sig glatt över nya möjligheter att blåsa upp falska förväntningar och göra nya Raskenstam-affärer.

Stor införsel av olagliga läkemedel från Kina
http://www.sr.se/cgi-bin/goteborg/nyheter/artikel.asp?Artikel=1072642
Den olagliga handeln med läkemedel är omfattande i Sverige. På sista tiden har förpackningar med ren läkemedelssubstans börjat dyka upp på marknaden och riskerna för de som använder substanserna är stora.
Substanserna tillverkas illegalt i främst Kina och förs in i Sverige efter beställning via internet, säger Gunnar Hermansson, kriminalinspektör vid Rikskriminalpolisen, under ett föredrag vid den pågående läkarstämman i Göteborg.
Undermålig hygien och inte minst risken för att dosen aktiv substans blir alldeles för hög utsätter användarna för enorma hälsofaror. De svenskar som köper medicin via olaglig internetförsäljning har oftast ett missbruk av anabola steroider i botten, enligt Gunnar Hermansson.


SIEMs kommentar:
Här kunde väl läkemedelsverket göra en värdefull samhällsinsats. Några tecken på detta har vi dock inte sett.  I stället blommar drogkulturen tex på http://kinky-afro.blogspot.com/2006/02/donnies-favoritmediciner.html

Bakterien som orsakar världens vanligaste infektion
http://www.djurforsok.info/module.asp?XModuleId=12082
...

– För att beskriva forskningen kring infektionssjukdomar finns det flera skäl till att exemplifiera med ”magsårsbakterien” – Helicobacter pylori – förklarar Lars Engstrand, professor vid bakteriologiska enheten på Smittskyddsinstitutet. Man räknar med att hälften av jordens befolkning är infekterad. Andelen infekterade är högre i utvecklingsländerna jämfört med Sverige och övriga västländer.
 
I dag är det allt färre i Sverige som infekteras med Helicobacter pylori. Detta beror på förbättrade levnadsförhållanden under barndomen. Bland 30-åringar är det ungefär tjugo procent som är infekterade, medan omkring sjuttio procent av 70-åringarna är infekterade.
 
Infektionen med Helicobacter pylori är livslång. Alla som är infekterade får emellertid inte besvär – bara ungefär 5–10 procent utvecklar magsårssjukdom. En bråkdel löper risk att få magcancer. ...

SIEMs kommentar: Döm om vår förvåning när en professor på Smittskyddsinstitutet ger saklig icke-propagandistisk information, låt vara i ett sammanhang som inte torde nå någon bredare allmänhet. Kontentan är helt enkelt att den nobelpris-belönade upptäckten av Helicobakter Pylori sakligt sett inte har nån större praktisk betydelse för magsårssjukdomar. Och Nobel-pristagarexperimentet borde sannerligen granskas som misstänkt forskningsfusk.

"Fyrtiotalisterna förlorarna i svensk välfärdspolitik"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=597258&previousRenderType=8
Ny expertanalys: 30-talister och 80-talister vinnare i skattekarusellen. De stora generationerna födda under 1940-talet beskylls ofta av yngre generationer för att ha infört generösa välfärdssystem som främst gynnar dem själva. I realiteten får fyrtiotalisterna, och deras barn, minst i den offentliga sektorns omfördelning av resurser. Den största omfördelningen mellan generationerna sker å andra sidan inte via den offentliga sektorn utan via arbets-, kapital- och bomarknaderna, skriver tre expertutredare på finansdepartementet.


SIEMs kommentar:
Proppen Orvar är kanske inte den parasit på samhällskroppen som yngre debattörer velat utmåla. Han har fått betala både sina föräldrars och sin egen pension.

Forskare tveksam till kontrollapparat
http://www.stpress.se/zino.aspx?articleID=10961
Priset för omfattande kontroller av socialförsäkringarna är att man misstänkliggör de sjuka, anser forskaren Sara Stendahl. Det hade varit bättre att först undersöka om fusket är ett stort och allvarligt problem, menar hon.

SIEMs kommentar: Vetenskapens ståndpunkt är alltså att man bör veta att fusket är ett problem innan man lägger stora resurser på att åtgärda det. Jmf novembermagasinets lästips nedan:

Försäkringskassan överdriver fusksiffror
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1159&a=586034&previousRenderType=6
Försäkringskassan har lämnat kraftigt överdrivna uppgifter om bedrägerierna inom försäkringssystemen. Det visar DN:s granskning av Försäkringskassans egna rapporter.

SIEMs kommentar: Tanken med att skapa myndigheter typ försäkringskassan är att de ska vara självständiga och oberoende och därmed ge den enskilde ett skydd mot dagspolitiska nycker och vindar, Men erfarenheten visar att byråkrater gärna administrerar ”den slutliga lösningen”, det må vara av judefrågor eller hälsofrågor. Och med vetenskapligheten är det inte så noga om saken är politiskt opportun. Curt Malmborg och Anna Hedborg kunde ha gjort karriär under vilken Führer som helst.,

Odell: 500 myndigheter är för många
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1105185
En ny statlig utredning ska se vilka statliga myndigheter som kan läggas ner och vilka som kan slås ihop. Regeringen fattade beslutet på torsdagen. Kommunminister Mats Odell tycker att det är viktigt att se över den svenska myndighetsfloran.
”Myndigheter ska inte ägna sig åt opinionsbildning”
....
Utredningen ska bland annat analysera vad statliga myndigheter bör syssla men också vad som inte hör hemma i statlig förvaltning. Särskilt fokus ska läggas på de myndigheter som bedriver opinionsbildning och försöker påverka hur människor beter sig och samhället fungerar.
...
– Opinionsbildning ska ske i det civila samhället, av politiker och av organisationer. Myndigheter ska inte ägna sig åt opinionsbildning, säger Mats Odell.


SIEMs kommentar: Då kanske vi kan slippa skadlig propaganda om vad vi ska äta och dricka, och att t ex Livsmedelsverk m fl i stället återinför kontroller av den osynliga förgiftningen av våra livsmedel - t ex bekämpningsmedel, som vi tidigare skrivit om.

Kanel kan vara giftigt
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=594941&previousRenderType=6
Det är ingen fara att strö kanel på julegröten. Däremot bör kaneldieter för att sänka blodsockret undvikas, varnar Livsmedelsverket. Detta eftersom kanel innehåller det giftiga ämnet kumarin.

SIEMs kommentar: Enkel konsumentupplysning av detta slag är fullt tillräcklig.

Vanlig lök minskar cancerrisken
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1095651
Lök och vitlök kan minska risken för nio olika cancertyper rejält. Det visar en italiensk studie, skriver Svenska Dagbladet... en vanlig gul lök om dagen minskar cancerrisken med mellan 25 och nästan 90 procent beroende på vilken cancertyp det gällde....Forskarna tror att det framförallt är olika svavelföreningar i lökarna som ger det starka cancerskyddet.

SIEMs kommentar: Det blir värre och värre för Läkemedelsverket. Nu får man snart receptbelägga löken. Kålhuvuden har dock även fortsättningsvis fritt fram.

Rätt kost minskar magcancerrisk
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=709398&from=rss

Kraftig ökning av unga förtidspensionärer
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1072501
Antalet unga som beviljas förtidspension har blivit tre gånger så många de senaste tio åren. Varje dag beviljas tio unga människor aktivitetsersättning. Detta kan få kraftigt negativa konsekvenser, enligt Försäkringskassan.
...
– Det finns en ökad dödlighet i den här gruppen och det beror inte på sjukdomen i sig utan just på sjukskrivningen i förtidspensionering. Dessutom blir man fattigare.
– Förtidspensionering är en fattigdomsfälla. Man kommer in i förtidspension, man får inte del av den reallöneutveckling som andra får och man blir alltså fattigare, säger Curt Malmborg, Försäkringskassans generaldirektör.
Svårt att få jobb
Nästan 23 000 personer mellan 20 och 29 år har aktivitetsersättning, alltså är förtidspensionerade. I många fall handlar det om unga som har svårigheter att få ett jobb.


SIEMs kommentarer: Nu återstår för Curt Malmborg att bevisa att denna tredubbling av unga förtidspensionärer beror på fusk. Har försäkringskassans handläggare mutats, kanske? Hur högt upp i organisationen går i så fall korruptionen?

Läkemedelsavgiftning kan hjälpa mot migrän
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1066904
En halv miljon svenskar lider av kronisk huvudvärk och för många är de nya migränmedlen en stor lättnad. Många hinner dock inte återhämta sig mellan huvudvärksattackerna och tar därför läkemedlen för ofta.


Apoteket bjuder på medicinrådgivning
http://www.sr.se/cgi-bin/jamtland/nyheter/artikel.asp?Artikel=1072607
Den som vill få råd om sina mediciner och hur man doserar och kombinerar dem, kan nu boka tid för kostnadsfri rådgivning via telefon eller direkt på apoteket.
Den servicen erbjuds nu på 450 apotek i landet - varav nio i Jämtlands län.
Satsningen syftar till att minska problemen med felaktig läkemedelsanvändning - något som varje år orsakar kostnader på cirka 20 miljarder kronor, enligt Apoteket .

SIEMs kommentar:
Djävulen gömmer sig i detaljerna, heter det. 20 miljarder årligen för felaktig läkemedelsanvändning får vi reda på, och det borde ju motivera en del insatser. Men att ge Apotekeet ansvar för dessa insatser är som att låta langarna på Sergels torg svara för undervisningen om alkohol och narkotika.

Miljögifter försvinner långsamt ur Vänern
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1110484
Halterna av gifterna PCB, kvicksilver och dioxin i fet matfisk i Vänern minskar inte i samma takt som forskare hoppats på. Det innebär att rekommendationerna om att inte äta Vänerfångad fisk mer än en gång i veckan, kommer att vara kvar i många år.

SIEMs kommentar:
Att Östersjöfisken också är lömsk att äta visste vi ju sedan tidigare. Vi frågar: Vem tänker betala för att man förstört nationens tillgång på högklassiga livsmedel under oöverskådlig tid? Eller ska samma intressen få fortsätta att tjäna pengar på att sälja livsmedelssurrogat till en lättlurad och tandlös mänsklighet?

Avmaskning kan göra TBC- vaccin effektivare i tropikerna
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=1098155
Vaccin mot tuberkulos har länge fungerar sämre på människor i Afrika och Asien än det gör i vår del av världen? Och nu visar en ny svensk-etiopisk studie att det kan bero på att det är vanligare att folk i fattiga områden bär på inälvsmask som sätter ner vaccinets funktion - ett problem som man inom veterinärmedicinen vetat länge kan avhjälpas med vanlig avmaskningskur på patienten innan vaccinet ges.

SIEMS kommentar: Vid noggrannare läsning finner man som vanligt inga bevis för vaccineringens praktiska skyddseffekter överhuvudtaget. ( Det som kan påverkas är ju antikropps-svaret, vilket inte har något bevisat samband med någon verklig skyddseffekt). Att undernärda och parasitangripna personer däremot lätt frabbas av vaccinskador är ju välkänt för alla utom Smittskyddsinstitutet.

Pandemivaccin framtaget
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1098091
http://www.dagensmedicin.se//nyheter/2006/12/17/forsta-godkannandet-for-va/index.xml
Den europeiska läkemedelsmyndigheten har godkänt ett nytt prototypvaccin som snabbt ska kunna kunna användas vid nästa stora pandemi.. Vaccinet är ett ofärdigt vaccin, som kan kompletteras med det virus som visar sej ligga bakom smittan. Syftet är att snabbt kunna få igång en vaccinproduktion utan byråkratiska och tillverkningstekniska hinder.

Henriks kommentar: man kan väl leka lite med tanken på vad "utan byråkratiska hinder" innebär... det behöver inte testas, det behöver inte ens vara en pandemi kanske, det finns naturligtvis helt och hållet undantag från skadeståndskrav etc...
fantasin lär väl inte räcka till...

Stort intresse för forskning om livstillfredställelse
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=1110242
Den svenska ekonomin går allt bättre. Men blir vi egentligen lyckligare av att ha mer pengar i plånboken. Forskarna visar nu allt större intresse av vad som gör människor lyckliga. Happiness economics eller lyckans ekonomi heter forskningsområdet som mäter livstillfredsställelse.


SIEMs kommentar:
Tanken att överge de ekonomiska kriterierna för ”framgång i livet” är inte ny. Den lanseras inte så sällan av dem som söker behålla den ekonomiska makten för egen del, och vill låta andra bli lyckliga bäst de kan och gitter . Dock finns många tänkvärda tillämpningar av resonemanget. Exempelvis är det inte säkert att den som i medicinsk mening är frisk också har den bästa hälsan. (Många patientbrev beskirver att ”läkarna hittar inga fel, alla prover är bra, men jag mår pyton” ) Ändå är det medicinska friskhetsbegreppet så mångtydigt och godtyckligt att det kan användas för alla tänkbara medicijnska och kirurgiska manipulationer ( Läs t ex http://www.klokast.se/siem/Vetenskap2.html )

Ring Ring!

I torsdagens ”Ring P1” (som kan höras i repris på nätet ) upprörs Tomas Tengby å det förfärligaste över att det tydligen finns människor som inte litar på läkare och sjukvård. Hans ryggmärgsreflex var att uppmana sjukvårdspersonal att ringa in och berätta hur bra sjukvården fungerar, medan uppringaren hellre såg att ”vanligt folk” med erfarenhet av sjukvård hörde av sig. Telefonnumret till ring P1 är 099 510 10. Chansen att bli hörd är störst om man ringer in i direktsändning, då obekväma åsikter inte alltid kan filtreras bort.

Tips på frågor att ta upp: Ineffektiva, obehövliga och skadliga men lönsamma vacciner. Frånvaro av ärlig information till föräldrar och patienter. Skrämselpropaganda och överdrivet uppsökande och diagnosticerande av sjukdom, utan rimliga motsvarande förbättringar av dödsfallsiffror, Sjukvårdsskador som en av de främsta orsakerna till skada, sjukhusvistelser och död. . Ohöljda profitintressen som dominerar läkemedelsproduktion och läkemedelsstyrd sjukvård. osv. Frånvaro av vetenskaplig metod och logik inom klinisk medicin. mm mm

Ring P1 sänds vardagar kl 09.20, Kortversion 14.50, 20.35, 5.35
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/sandningsarkiv.asp?programID=1120

Avled efter att ha skickats till akuten till fots
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=597702&previousRenderType=6
En medelålders kvinna avled på torsdagskvällen i en tunnel under Nyköpings lasarett, sedan vårdcentralen skickat henne vidare till akutmottagningen till fots.

SIEMs kommentar:
I och för sig tillhör sjukvårdsskador de främsta dödsorsakerna. Men det hjälper inte alltid att bli avvisad heller.

Minns ni klimatförändringen?


SIEM anser - liksom tidigare - att de s k klimatffrågorna mer är ekonomiska än biologiska. Jorden har genomlevt kraftigare klimatförändringar än nu. De verkliga ödesfrågorna utgörs av oåterkalleliga kemiska och nukleäre miljöförgiftningar.

Redan efter ett par veckor ebbade det under hösten uppblossande mediala och politiska intresset för klimatfrågorna ut. Under denna tid hann dock EU-parlamentet klibba igenom en urvattnad kemikalielag, utan någon som helst medial uppmärksamhet eller kritisk debatt. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=597133&previousRenderType=6
Nån mer som anar ett samband?

Miltons belöning - toppjobb på Pfizer


Så har då Anders Milton fått sin belöning. Han blir rådgivare till Pfizers vd i Sverige. Han ska "bli ordförande i ett samhällsråd som ska fungera som bollplank för företagets vd."

Då kommer Anders att få nytta av alla de kontakter och inside news han fått de sista åren.

Tänk vad fantastiskt: Först lägger han ett förslag som innebär att läkemedelsindustrin kommer att få sälja massor av mer psykofarmaka. Och för det lyfts han direkt efteråt upp i toppen på ett av världens största läkemedelsbolag. Där kan han ge tips till ledningen om alla de detaljer som han snappat upp under de senaste åren i kontakten med regering och andra beslutsfattare.

Hur korrupt kan det bli?
Janne Larsson

skribent


Vitamin seller made a criminal

Jim Wright, from Port Talbot in South West Wales, ran a small business selling natural products. Like many involved in natural health, Jim wanted to help not only his family and himself, but also others. Jim's caring nature and concern for the suffering of others ultimately got him into trouble. In fact, it made him a criminal. Find out how the UK medicines regulator, in cahoots with the BBC, set him up. This is an astonishing case about persecution and prosecution. Yesterday, Jim received his sentence from Swansea's Crown Court. Jim and his family have been through hell and back, yet he's not beaten - he's going to appeal.

To download the full press release (which has this morning been circulated to the entire UK media) as a PDF document, including the Editor's Notes that provide more details on this important case, please click the following link:
http://www.alliance-natural-health.org/_docs/ANHwebsiteDoc_263.pdf


Nära band:
Hej Ulf
Jag såg denna personnotis i tidningen Journalisten
”Fredrik Hed slutar som chefredaktör på Läkemedelsvärlden och Allt om Läkemedel för att börja som presschef på Roche.” (2006-12-07)
/O

SIEMs kommentar: Vitsen med tidningar av detta slag är ju att de ska vara oberoende av och ennagel i ögat på läkemedelsindustrin. I teorin alltså.

Mailat från Henrik: Apropå Nobel Biocares tandimplantat...
http://aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,951616,00.html
"Nobel ska stå för vetenskap °© eller?
... Å ena sidan kallas implantaten för ©˜revolutionerande©˜, å andra sidan har företaget hela tiden hävdat att de är så lika gamla beprövade produkter att de över huvud taget inte behöver testas före lanseringen. Det märkliga är att detta vimsiga resonemang har accepterats av Läkemedelsverket.
...
...direktör på Läkemedelsverket: "Vi måste ha väldigt, väldigt solida data som visar på att en produkt är skadlig innan vi kan dra in den."
...
Det är här någonstans jag får upp ögonen för ett system som är sjukt."


Medicinen mot rastlösa ben marknadsförs vidare enligt plan
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14227044.asp
http://restlesslegs.nu/

Norge vill stoppa vanlig tandkräm

http://www.aftonbladet.se/vss/rss/story/0,2789,950694,00.html
Norska myndigheter förbereder ett förbud mot det bakteriedödande ämnet triklosan, som finns i flera produkter men främst i tandkrämen Colgate Total.

Är det verkligen fågellflunsan som är det stora hotet i Kina?
http://sydsvenskan.se/varlden/article202218.ece
"Kinesisk mat kan vara rena giftet Ankägg spetsade med cancerframkallande Sudan-B, räkor i svaveldioxid, njurskade-nudlar, piggvar kryddad med malakitgrönt. Ta det och fritera i ister gjort av industrisopor. "

Finns det sjukvårdskritik som är skarpare än SIEMs?
http://www.klein-klein-aktion.de/contents/Bird_Flu/bird_flu.html
Om fågel-flunse-bedrägeriet, skrivet av en mikrobiolog av facket.

"Tinnitus kan lindras med antidepressiva läkemedel”
http://www.dagensmedicin.se//nyheter/2006/12/11/tinnitus-kan-lindras-med-a/index.xml
Depression går ofta hand i hand med svår tinnitus. Nu visar en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg att antidepressiva läkemedel kan hjälpa, inte bara mot depressionen, utan även mot det störande ljud som tinnitusen orsakar.
..."

SIEMs kommentar: Får man föreslå kontrollstudie med lite riitalina också, eller kanske rentav morfin eller opium... ;-) ? T o m en sandsäck i nacken med lagom kraft dämpar effektivt obehagliga upplevelser ett tag.

"Epidural fick färre att amma
http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2006/12/11/epidural-fick-farre-att-am/index.xml
Kvinnor som använder ryggbedövning som smärtlindring vid förlossning löper större risk att få problem med amningen jämfört med kvinnor som inte använder medicinsk smärtlindring.
----
Henriks kommentar: Hoppsan hoppsan... epidural ger problem med amning...
och ojdå... här kom opiet osökt tillbaka...hur många kvinnor känner till att epidural innehåller opioiden fentanyl Varför låter det inte så här på förlossningskliniken? "det ser ut som att du har lite ont, jag föreslår att vi injicerar lite opium i din ryggmärg för att lindra smärtan"
Nä, epidural låter förstås bättre..."Fentanyl is an opioid analgesic, first synthesized by Janssen Pharmaceutica (Belgium) in the late 1950s, with an analgesic potency of about 80 times that of morphine. Fentanyl was introduced into medical practice in the 1960s as an intravenous anesthetic under the trade name of Sublimaze. Fentanyl has an LD50 of 3.1 milligrams per kilogram in rats. The LD50 in humans is not known." http://en.wikipedia.org/wiki/Fentanyl

"Stress kan ge förstadier till diabetes
http://sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1084360
Långvarig stress påverkar också vältränade människor så att de kan bli tjocka om magen och få förstadier till diabetes. Det framgår i en doktorsavhandling som Uppsala-läkaren och näringsforskaren Stefan Brandt har gjort....

Enligt Stefan Brandt är förklaringen den ihållande stress som seglingstävlingen innebar, som påverkade halten av stresshormonet kortison."

Henriks kommentar: Det kan väl inte vara så att kortisonbehandling - som man gärna tycks ordinera ganska "friskt"... - kanske skulle vara skadlig... nä...

Ta’t lugnt i jul:
http://www.nyfikenvital.org/?q=node/230
"Att gräla 30 minuter är tillräckligt för att försena läkningen med en dag enligt amerikanska forskare. "


Ämne: The INEFFECTIVE Flu Vaccines

The following email was sent to the New York
Times today along with my contact address and
telephone number:
Re: Your 16 Dec. 2006 article titled:
"After Shortage, Vaccine for Flu Goes Unused"
by David Maxwell for The New York Times

Sirs,

In spite of two recent scientific publications
[1,2] that prove:
1. The inactivated-influenza vaccines are NOT
effective in preventing those inoculated
from getting influenza, and
2. Said "flu vaccines" are not effective in
stopping the spread of influenza,
the mainstream media has continued to:
a. Hype the need for a "flu shot" and
b. Hide the scientific proof that the
influenza vaccines are NOT effective from
the American public.


In addition, though the oft-published:
"people should be immunized to reduce the
estimated 36,000 deaths and 200,000
hospitalizations a year from influenza"
is again reported in this article,
the writer failed to note:
1. These estimated numbers are NOT based on
any real-world data, BUT are derived from a
MODEL crafted by those who PROMOTE this
vaccination program, and
2. Based on the federal government's own
reported data [1] for "flu" deaths and
hospital discharges in the period from
1979 to 2000, there were between 604 and
3006 "flu" deaths (with a mean of about
1270) and between about 13,000 and 44,000
"hospitalizations" with a mean of less
than 26,000 for the years where data was
available.

Simply put, this self-serving MODEL estimated
an average level of "deaths" 28 times higher than
the historical data's average supports and a
level of "hospitalizations" more than 7 times the
historical data's average.

Moreover, with misdirection a magician might
admire, the healthcare establishment and health
officials, with the media's assistance, have misled
the American public by claiming to remove
Thimerosal from the childhood vaccination
program.

In reality, they added the Thimerosal-preserved
influenza vaccines to not only the childhood
vaccination program but also, without proof of
safety or reproductive toxicity studies to prove
safety to the developing child, recommended the
inoculation of pregnant women with Thimerosal-
preserved influenza vaccines.
Influenza vaccines that, based on the federal
government's own data, they KNEW to be
INEFFECTIVE in preventing those inoculated
from getting influenza if exposed to it.

Thus, EXCEPT to replace the poisonous Thimerosal
that was being "removed" (actually, only reduced)
from the "other" childhood vaccines, WHAT is the
scientific justification for adding these ineffective
Thimerosal-preserved "flu" vaccines to the vaccination
schedule for our children and recommending them
for pregnant women?

The answer seems to be: these recommendations
were made to ensure the ongoing mercury poisoning
of developing children while claiming that the
risk to mercury poisoning by Thimerosal in children
was being reduced.

This seems so because there is no other logical reason
to add injections of any amount of Thimerosal into
developing children AFTER Thimerosal's toxicity was
recognized by the federal government, the vaccine
makers and the medical community, who, in 1999, ALL
pledged to remove Thimerosal from vaccines as quickly
as possible and then began breaking that pledge in
2000.


Hopefully, the American people will also remember
to hold the mainstream media accountable when they
realize that the healthcare establishment has been
KNOWINGLY mercury poisoning fetuses, babies,
children, adults, and the elderly by recommending
that these groups get INEFFECTIVE influenza-vaccine
shots-- the majority (> 90 %) of which still contain
some level of Thimerosal when no level of Thimerosal
has been PROVEN SAFE by the proper toxicity studies.
[NOTE: Thimerosal toxicity has been proven in
developing human neurons at level below 1 part
per billion (< 1 part in 1,000,000,000) (3;
Parran et al. 2005) when more than 80% of all
inactivated-influenza vaccine doses still contain
Thimerosal at a level of 100 parts per million
(< 1 part in 10,000) -- a level 100,000 times
higher than the level at which lethal human
neural toxicity has been established.]


Respectfully,

Dr. King
http://www.dr-king.com

REFERENCES:
> >
> >1. David A. Geier, Paul G. King, and
> > Mark R. Geier. Influenza Vaccine:
> > Review of effectiveness of the
> > U.S. immunization program, and
> > policy considerations. JAP&S (Journal
> > of American Physicians and Surgeons)
> > 2006 Fall; 11(3): 69-74.
> >
> >2. Tom Jefferson. Influenza vaccination:
> > Policy versus evidence. BMJ (British
> > Medical Journal) 2006 October 28; 333:
> > 912-915.
> >3. Parran DK, Barker A, Ehrich M. Effects of
> > thimerosal on NGF signal transduction and
> > cell death in neuroblastoma cells. Toxicol Sci.
> > 2005 Jul;86(1):132-40. Epub 2005 Apr 20.
> > PMID: 15843506

Om krig, fred och försåtlig skräckpropaganda

I söndagens Gomorron Världen (P1) kritiserade den norske samhällsforskaren Johan Galtung att fredspris numera delas ut för allmänt fattigdomsbekämpande och miljöförbättrande insatser. Hans argument är bestickande. De mest krigiska staternas medborgare är inte fattiga utan rika. Fattigdom och miljöförstörelse är onda i sig, men rikedom och ren miljö ger inga garantier för fred. I stället (kan man tillägga) tycks rikedom ofta användas för framställande av än mer dödsbringande krigsredskap.

Denna moderna inriktning av fredsprisen bidrar till den välkända mytbildningen om att krig (liksom allt annat ont) bäst bekämpas genom ekonomisk tillväxt.  Denna myt används i sin tur ofta i debatten för att rättfärdiga ekonomiska klyftor och miljöförstöring, eftersom sådana  företeelseer i sin tur kan tänkas  befrämja ekonomisk tillväxt. Mytens logiska röra är alltså fullständig, och tjänar mest till att heligförklara dem som berikar sig själv.

Möjligen kan fredsprisens nya inriktning försvaras av att man tidigare lyckats utnämna t ex Simon Peres, Isak Rabin, Menachem Begin och Henri Kissinger. I jämförelse med detta framstår t o m hedersbetygelsen ”Årets Svensk”, vilken hann tilldelas både Refaat El-Sayed och Hans Holmér , innan man skamset hann avskaffa den, som en ovanligt lyckad utmärkelse.

Vad fredspriskommittén gärna bortser från är bl a att fattigdom inte är något av naturen givet tillstånd, utan tvärtom som regel en följd av politiskt, ekonomiskt och militärt förtryck, ofta just med vapen i hand. Fred uppnås inte  då främst genom att de fattiga på egen hand lyckas mildra fattigdomen, utan genom att förtrycket av dem upphör.

I kölvattnet av krig i fattiga områden, t ex Rwanda- och Balkan,  har det ofta påpekats hur vanligt folk som regel ändå söker fredlig samlevnad medan  starka s k ledare och massmedia lyckas piska fram skräck och aggressioner. Krigets dynamik baseras alltså inte främst på ekonomi, utan på rädsla, en rädsla som berättigar och framtvingar våld i föregivet eget försvar.

Vi påminns om detta inför Expressens löpsedel 12 december, där man utlövar skyddande vaccin mot kvinnlig cancer, och erbjuder tidningköparen ytterligare information om var man snarast kan vaccinera sig. (se t ex http://www.expressen.se/index.jsp?a=789299)
Den sakliga grunden för dessa påståenden är erbarmligt skral, vilket vi påpekat i flera tidigare magasin,. ( t ex http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Okt05.html Kanske ska vi också nämna en liten notis från 1999, där en genetiker hävdar att  denna typ av cancer i stället  är starkt genetiskt betingad,  http://www.klokast.se/Nyhet/Aug.html Sådana rön platsar emellertid inte i dagens  vaccinförsäljningskampanjer.

Expressenartikeln är alltså kryddad med osakliga och överdrivna påståenden, samt förtiganden ägnade att injaga skräck i envar, och därefter till att marknadsföra ett påstått skyddsmedel vars verkliga positiva och negativa effekter till största delen är okända.

Denna mediala presentation är fullt jämförbar med en löpsedel typ ”BEVÄPNADE NORRMÄN PÅ VÄG ÖVER GRÄNSEN! - SÅ SKYDDAR DU DIN FAMILJ! HÄR FINNS EFFEKTIVA VAPEN ATT KÖPA! SÄKRASTE PLATSERNA  I VÄRMLAND” osv. Det gäller bara att undvika att nämna att den sakliga grunden utgörs av två vilsegångna älgjägare.

Såväl den samhällsfinansierade sjukvårdsapparaten som den profitinriktade mediala världen anser uppenbarligen vilseledande skräckpropaganda legitim i syfte att styra och kontrollera folk. På så sätt utgör de en del av problemet, inte av lösningen. I oväsendet från sådana öronbedövande megafoner kan förnuftets röst inte tävla med sin styrka. Endast med sin envetenhet.

AVD ” Sånt som doktorn inte berättar:”

Uppköpt granskare?
- Cochrane and the MMR cover-up

http://www.jpands.org/vol11no4/millerc.pdf
Peer reviewed documentary study by Clifford Miller published today sheds important light on the British Government's cover-up over MMR:

"The independence of the Cochrane Collaboration, which had been called into question previously, has been further compromised by recent funding changes.

"The conclusion of the Cochrane review of the safety and effectiveness of MMR vaccine violate the standards of evidence based medicine and are not supported by the body of the review. There are material concerns that the conclusions were influenced by efforts of the British government to avoid liability in claims brought on behalf of allegedly vaccine-injured children...

"The conclusions of the Cochrane MMR review are not supported by, and contradict, the evidence presented in the review. Having found inadequate evidence of safety in the papers studied, the review's conclusion that millions of doses of MMR vaccine administered worldwide are safe is not science based. It is based on the circular assertion without cited evidence that the vaccine is safe because millions of doses are administered.

"The review also shows that studies into the extent of adverse effects are too limited to say how extensive those adverse effects may be, and consequently to say whether the vaccine is "safe". The review provides no comparative evaluation of MMR vaccine safety and effectiveness against other measures such as single vaccines, placebo, no vaccine, or modern treatment options. It provides no evidence to refute the Wakefield hypothesis of an asociation between MMR vaccine, regressive autism following previously normal development, and a novel form of inflammatory bowel disease.

"The Cochrane review duplicates an almost identical paper published in 2003 by members of the same team, yet contains no reference to the earlier paper. According to a separate publication by one of the authors, duplicated publication can be considered unethical or fraudulent when the authors attempt to conceal the existence of duplicated publication from editors and readers."

Clifford G Miller, 'Questions on the Independence and Reliability of Cochrane Reviews, with a Focus on Measles-Mumps-Rubella Vaccine', Journal of American Physicians and Surgeons Vol. 11 No 4, Winter 2006.


Migränmedicin kan orsaka huvudvärk
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=712394&from=rss
En halv miljon svenskar lider av daglig huvudvärk. Den enda boten kan ibland vara att sluta ta sin migränmedicin, berättade neurolog Mattias Linde på läkarstämman i Göteborg.
Nya studier visar att de moderna sk triplanaterna, mediciner som används vid migrän, kan orsaka huvudvärk, bland annat pga cellförändringar i hjärnan och för att hjärnans egna smärtstillande signaler försvagas.
Många läkare känner inte till det här utan råder patienterna att behandla sig vid minsta känning, vilket kan leda till en ond cirkel, enligt Linde.


Feber aktiverer kroppens forsvar
http://www.forskning.no/Artikler/2006/november/1164641107.17
Når du har en infeksjon – for eksempel en forkjølelse eller influensa - er det bra med litt feber. Tar du febernedsettende, risikerer du at det tar lengre tid å bli frisk.
Noe av høstens tilbehør er forkjølelser og influensa. Enkelte av oss hiver innpå febernedsettende - som paracetamol - og tropper pliktskyldig opp på jobben med slørete blikk og rennende nese.
Det er mulig at vi bare skulle blitt hjemme i senga, tatt det helt med ro og latt feberen gjøre sitt. Når kroppstemperaturen stiger, blir det nemlig fart i immunsystemet.
- Immunsystemet blir bedre
- Feber er en del av infeksjonsforsvaret. Den gjør at imunnsystemet blir bedre til å bekjempe mikrober, sier Pål Aukrust, overlege ved Medisinsk seksjon på Rikshospitalet.


Svenska läkare gör dag till natt
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=708086&from=rss
Ny teknik gör att dag kan förvandlas till natt för svenska läkare som arbetar från Australien för sjukhus här hemma. Universitetssjukhuset i Umeå erbjuder nu röntgenläkare att sköta nattjouren från andra sidan jorden.
-Tanken är att vi ska slippa ifrån jourersättningen för läkarnas nattarbete, säger Börje Morian, verksamhetschef för röntgen i Umeå till Västerbottens Folkblad. När klockan är 24.00 här är den 08.00 i Australien. Tio läkare har hittills visat intresse för att åka till Australien för att granska röntgenbilder under en period.


SIEMs kommentar: Ja, vad gör man inte för att slippa kontakten med gnälliga patienter. Och undra på att de är gnälliga - de blir ju så sällan friska.

Barkbrödet är tillbaka
http://www.nyteknik.se/art/48095
Granar kan vara rena medicinen. Som Ny Teknik tidigare har rapporterat har forskare i Finland hittat höga halter av nyttiga antioxidanter i gran. Nu säljs de som kosttillskott i USA.


SIEMs kommentar: Denna nyhet sprids med stöd av regeringens Barkbrödsdelegation, som nyligen inrättats för att underlätta förändringarna av socialförsäkringssystemet.

Gamla olönsamma metoder försvinner och introducerar nya lönsamma obeprövade...
http://www.dagensmedicin.se//kronikor/2006/11/24/ar-spermiedodande-medel-vi/index.xml
""Gamla" preventivmetoder blir lätt olönsamma, speciellt om de är långverkande, och man kan fråga sig hur länge vi får behålla till exempel kopparspiraler. Dessa är verksamma i fem°©tio år och kan knappast heller ge någon större vinst. Gamla väl beprövade p-piller försvinner och ersätts av nya, mindre väl beprövade. Nya metoder är långt ifrån alltid bättre, men är nästan alltid betydligt dyrare än gamla."

Henriks kommentar: gäller väl troligen för branschen som helhet...

Deprimerande studier om antidepressiva
http://www.dagensmedicin.se//nyheter/2006/12/05/lakemedel-minskade-sjalvmo/index.xml

” Det visade sig att de patienter som åt något antidepressivt läkemedel löpte en högre risk för självmordsförsök än de som inte medicinerade. Däremot var risken signifikant lägre att de som fick läkemedel verkligen skulle lyckas ta sina liv. ”

"...Enligt den syntes en ökad risk för självmordsförsök bland barn och ungdomar som fick SSRI-preparat, men ingen signifikant ökning av fullgångna självmord.

Däremot löpte barn och ungdomar som fick läkemedlet paroxetin en femfaldigt ökad risk för annan våldsam eller olycksrelaterad dödlighet....”

”Forskarnas slutsats är att antidepressiva läkemedel kan minska dödligheten i patientgruppen..."


SIEMs kommentar: De antidepressiva medicinerna förenades med högre risk för självmordsförsök, men lägra frekvens ”lyckade” självmord. Detta finner forskarna vara ett bra argument för medicineringen! Ett bra exempel på hur man kan rigga ett undersökningsresultat för att passa.

Skillnaden mellan självmordsförsök och verkliga självmord beror nämligen inte på medicinerna:

Åtskilliga psyk-patienter är socialt isolerade, söker undvika såväl personliga kontakter som vård och medicinering. Att avböja medicinering och kontakter är i sig ett indicum på allvarliga självmordsplaner. Begår de självmord kan de hittas veckotal i efterhand.   Andra psyk-patienter är omgivna av ett socialt nätverk som bryr sig om och hämtar mediciner, kollar att de tar dem, osv. Om dessa patienter gör ett självmordsförsök är chansen stor att det upptäcks i tid.

Icke medicinerande patienter kan därmed misstänkas i långt högre grad lyckas med sina självmordsförsök än andra.

Genom att blanda och dela korten med framsidan uppåt kan man dock på pappret åstadkomma det resultat man önskar. Det är detta medicinsk forskning uppebarligen ägnar sig åt. Finns det inget hederligt arbete dessa sk forskare kan få?


Janne Larsson: Läkemedelsverket hemligstämplar Christopher Gillbergs misslyckade experiment med ADHD-drogen Strattera

Christopher Gillberg har testat ADHD-drogen Strattera på vuxna. Experimentet avslutades i maj i år, men slutrapport inkom till Läkemedelsverket först den 23 november.

Läkemedelsverket har hemligstämplat rapporten i sin helhet. Prövaren (inte patienterna) sägs ta skada om resultaten når allmänheten.

Den myndighet som ska vara till ”för patienternas och allmänhetens säkerhet” sätter än en gång en psykiatrikers och ett läkemedelsbolags finansiella status före patienternas säkerhet.

Men den här gången har tillräckligt mycket nått ut om resultaten – mörkläggningen har misslyckats.

------------------

Vi kommer aldrig att få höra talas om ett experiment där man utgår från/antar att en psykiatrisk drog ger skadliga effekter och innebär säkerhetsrisker vid långtidsanvändning, och sedan bevisar detta. Inget läkemedelsbolag skulle vara intresserat, ingen etikprövningsnämnd skulle godkänna det och ingen psykiatriker skulle utföra det.

Därför får vi aldrig se en publicerad studie i vilken det bevisats att en psykiatrisk drog är skadlig och ineffektiv i långtidsanvändning.

Men Christopher Gillberg har lyckats bevisat detta – även om han tänkte bevisa motsatsen.

Gillbergs ansökan om att pröva Strattera på vuxna inkom till forskningsetikkommittén vid Göteborgs universitet i januari 2003, efter att först ha granskats och godkänts av verksamhetschefen Björn Kadesjö. Enligt ansökan skulle man testa effekterna av medlet på 40 vuxna under 18 månader, för att se om ”eventuell positiv effekt kvarstår”, samt studera ”[n]egativa sidoeffekter på kort och lång sikt…” (s. 3) [1] Man poängterade: ”Behandlingen av AD/HD sträcker sig i de flesta fall över många år.” (s. 2)

På frågan (s. 3) ”vilka risker för skador och obehag som olika aktörer och berörda kan utsättas för” blev svaret: ”Vi bedömer att studien inte medför några medicinska risker för patienten.” Och vidare: "Allvarliga bieffekter är ytterst sällsynta.” (s. 4).

Gillberg framhåller i ansökan att det tidigare bara gjorts korttidsstudier på vuxna och följaktligen var denna studie unik i det att man skulle testa antagandet att Strattera gav positiva effekter vid längre tids användning och hade få negativa sidoeffekter.

Och vad hände?

Information från kliniken säger att man fick ihop 24 deltagare (av de 40 som det var tänkt). 4 av dessa 24 startade inte. Återstod 20. [2]

Det främsta resultatet: 40 procent (n=8) av deltagarna fick avbryta studien i förtid på grund av att skadeverkningarna av Strattera blev för allvarliga.

Det näst främsta resultatet: 30 procent (n=6) av deltagarna fick avbryta studien i förtid på grund av att Strattera gav dålig effekt.

15 procent (n=3) kom aldrig till återbesök eller avbröt på eget initiativ. (Denna grupp ska rimligtvis räknas till kategorin ovan, varvid andelen som avbröt på grund av dålig effekt stiger till 45 procent (n=9).)

En person avbröt i förtid av annat skäl, och en annan avbröt av oredovisade skäl.

Och till sist: ”Endast en patient har genomfört hela studien.” [3]

De 40 procenten (n=8) som togs ur studien på grund av skadeverkningar drabbades av: leverskada (”förhöjda transaminaser”, n=1), sköldkörtelskada (”förhöjda thyreoidea-värden”, n=1), aggressivitet/fientlighet (n=2), depression (n=3), förhöjt blodtryck (n=1). [2; 4; 5]

Sammanfattningsvis har Christopher Gillberg visat att hypotesen inte höll: Stratteras eventuella positiva effekt kvarstod inte; de negativa sidoeffekterna var så allvarliga att 40 procent av deltagarna fick avbryta behandlingen i förtid (de medicinska riskerna för patienterna var alltför stora).

Nitton av tjugo (95 procent) föll alltså ur studien innan den var slut och bara 1 person genomförde hela studien.

Det speciella med denna studie är att faktiska resultat nått ut innan den är publicerad. Det här innebär att negativa data – som brukligt är – inte kunde begravas i Läkemedelsverkets arkiv. Det innebär också att den planerade selektiva publiceringen inte kan bli speciellt trovärdig.

Läkemedelsverket stoppade inte studien trots att man långt innan den var avslutad fick ta del av säkerhetsriskerna, som beskrivits ovan. Man väntade ett halvår på att få in en slutrapport om experimentet. Och när man till sist fick det hemligstämplade man hela rapporten.

Under tiden har ett stort antal svenska barn fått Strattera, där deras läkare och föräldrar tror att Strattera är en ”säker och effektiv medicin” som ”tolereras väl”.


Gillberg har bevisat motsatsen. Men han kommer inte att publicera sina bevis i ren och oförvanskad form. Han kommer tillsammans med Eli Lillys professionella manipulatörer att välja ut några subjektiva resultat och från dessa dra de mest långtgående positiva slutsatser.

Läkemedelsverket kommer som vanligt inte att ställa upp för patienterna – en myndighet som finansieras av läkemedelsindustrin ser helt enkelt denna industri som sina enda egentliga kunder.

Politikerna bockar lydigt, mumlar att psykiatrin behöver mer pengar, och Eli Lilly skrattar hela vägen till banken.

Janne Larsson
skribent

[1] Gillberg/Kadesjö, Ansökan till forskningsetikkommittén vid Göteborgs universitet, 29 november 2002, inkom 14 januari 2003. http://www.jannel.se/refs_strattera_trial/application_gillberg_strattera_ethics_committee.PDF

[2] Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning (atomoxetine hydrochloride) ref nr: 2002/74152; 25 april 2006.

[3] Gillberg/Råstam/Cederlund, Klinisk prövning atomoxetine, hydrochloride dnr 1512002/74152, öppen studie av atomoxetine hos vuxna med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), 15 maj 2006.

[4] Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning, 11 oktober 2005, inkom Läkemedelsverket den 13 oktober 2005.

[5] Läkemedelsverket, e-postsvar av den 12 december 2005.


Svensk luftreningsteknik kan minska spridning av influensa
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&Artikel=1072003
Forskare vid Stockholms universitet har utvecklat en luftfeningsteknik som skulle kunna oskadliggöra en mängd olika bakterier och virus. Docent Saeid Esmaeilzadeh är en av forskarna som utvecklat metoden: °© Vi skickade in närmare en miljard bakterier genom ett sånt här system och vi kunde inte detektera en enda bakterie som överlevde på andra sidan
......
Rolf Karlsson, byrådirektör på Arbetsmiljöverket, väkomnar tekniken men säger att det här kan vara ett problem:
°© Även döda bakterier kan ge besvär. Man har till exempel bakterier som innehåller endotoxiner. De sitter på bakterien och de snarare frigörs om du dödar bakterien.


SIEMs kommentar: En oförsiktig kommentar från Arbetsmiljöverket avslöjar alltså att döda bakterier kan vara farligare än levande. Varför förbjuder man då inte bakteriedödande medel, och t ex antibiotika? Uppenbarligen haltar den medicinska s k vetenskapen på bägge benen.

Antibiotika till nyfödd kan ge barnet luftrörsbesvär
http://www.dagensmedicin.se//nyheter/2006/12/01/antibiotika-till-nyfodd-ka/index.xml

För första gången har en forskargrupp kunna visa på att antibiotikabehandling av nyfödda i sig kan bidra till att ge barnet obstruktiva luftrörsbesvär. Det är ännu inte visat att besvären kvarstår.

Antibiotika kan störa utvecklingen av immunförsvaret.
I studien deltog 5 600 barn från Västra Götaland. Hela 20 procent av dem visade sig ha haft obstruktiva luftrörsbesvär under första året. 5 procent hade haft tre eller fler perioder av besvär. 4 procent hade behandlats med astmamedicin.
Forskare har tidigare sett att det funnits ett samband mellan antibiotikabehandling av spädbarn och astma. Men det har inte gått att utesluta att barnen som behandlats för luftvägsinfektioner egentligen haft tidiga episoder av astma °© det vill säga att de haft astmaproblem redan före antibiotikabehandlingen.
....
Antibiotikabehandlingen påverkar den normala bakteriefloran hos barnet och det kan störa utvecklingen av barnets immunförsvar.
°© Vår studie stödjer därför hypotesen om att en störd tarmflora kan ha en negativ effekt på immunförsvarets träning, säger Göran Wennergren.
När barnen i studien är 4°©5 år gamla kommer forskarna att kunna se vilka som utvecklat allergier.


SIEMs kommentar: Det är ännu inte visat att besvären kvarstår”. Nej, om studien så pågår i trettio år har man ändå inte visa att besvären kvarstår under det trettioförsta året. Uppfinningsrikedomen inom medicinen är stor när det gäller att frikänna lönsamma läkemedel från obehagliga misstankar.

Sjuka barn får felaktiga doser medicin
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=713811&from=rss
Nära hälften av alla läkemedel är inte anpassade till eller testade på barn. Därför tvingas läkarna chansa när svårt sjuka barn ges preparat för vuxna, och barnen får ofta felaktiga doser, skriver Svenska Dagbladet.
...
Anledningen till att läkemedelsutprövningen på barn är eftersatt tror Antal Németh, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm, beror på de experiment som genomfördes på barn under andra världskriget.
Helsingforsdeklarationen, som reglerar forskning på barn, tillkom efter kriget.
-Det bästa blev det godas fiende, för sedan bedrevs ingen forskning på barn, säger Antal Németh till Svenska dagbladet.

SIEMs kommentar: Uppfinningsrikedomen är som sagt stor och bortförklaringarna vackra och många: I stället för att bedriva seriösa och väl övervakade försök med barnmedicinering så har man alltså låtit varje enskild läkare själv joxa med sina (mångdubbelt fler) barnpatienter utan yttre kontroll och utan erfarenhetsrapportering.  Var och en sin egen doktor Mengele.


De veckor vi kan presentera ett nytt månadsmagasin - som nu - brukar vi inte ha något spec Motgift på denna plats.  Undantag görs dock för intressanta klipp som kommit efter "pressläggning" - som nu:

Homeopati  har vetenskapligt bevisade effekter 
http://space.newscientist.com/article.ns?id=mg18524911.600
Belfast homeopathy results

MADELEINE Ennis, a pharmacologist at Queen's University, Belfast, was the scourge of homeopathy. She railed against its claims that a chemical remedy could be diluted to the point where a sample was unlikely to contain a single molecule of anything but water, and yet still have a healing effect. Until, that is, she set out to prove once and for all that homeopathy was bunkum.

In her most recent paper, Ennis describes how her team looked at the effects of ultra-dilute solutions of histamine on human white blood cells involved in inflammation. These "basophils" release histamine when the cells are under attack. Once released, the histamine stops them releasing any more. The study, replicated in four different labs, found that homeopathic solutions - so dilute that they probably didn't contain a single histamine molecule - worked just like histamine. Ennis might not be happy with the homeopaths' claims, but she admits that an effect cannot be ruled out.

So how could it happen? Homeopaths prepare their remedies by dissolving things like charcoal, deadly nightshade or spider venom in ethanol, and then diluting this "mother tincture" in water again and again. No matter what the level of dilution, homeopaths claim, the original remedy leaves some kind of imprint on the water molecules. Thus, however dilute the solution becomes, it is still imbued with the properties of the remedy.

You can understand why Ennis remains sceptical. And it remains true that no homeopathic remedy has ever been shown to work in a large randomised placebo-controlled clinical trial. But the Belfast study (Inflammation Research, vol 53, p 181...  suggests that something is going on. "We are," Ennis says in her paper, "unable to explain our findings and are reporting them to encourage others to investigate this phenomenon." If the results turn out to be real, she says, the implications are profound: we may have to rewrite physics and chemistry.

SIEMs kommentar:  Av copyright-skäl kan inte studien i sin helhet återges här, men kan erhållas om du mailar oss.

Vi har tidigare pekat på vetenskapliga studier som pekat i samma riktning, t ex Masaru Emotos studier av vattenstrukturer,  se t ex  http://www.klokast.se/GIE/LV1.html


Liten risk för fågelinfluensa i vinter
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=1059570
Det har nu gått över sju månader sedan något fall av fågelinfluensan upptäcktes i Sverige och risken för nya fall nu i vinter är låg. Den bedömningen gör Jordbruksverket, som ser läget betydligt ljusare än inför förra vintern.

SIEMs kommentar:  Luften börjar gå ur ballongen sedan  läkemedelsindustrin  skrämt några miljarder ur skattebetalarna..   Utan minsta bevis påstår man nu att vaccineringarna i Asien "minskat smitttrycket"  i Europa.   De vaccineringar som skett har dock gjorts på tamfågel, som veterligen endat i undantagsfall flyttar till Europa.  Vaccineffekterna är nog större för antalet räddade ansikten än antalet räddade människoliv.

Influensacvaccin  hjälper inte små barn
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&Artikel=1059129
Influensan har börjat för säsongen. Många av oss vaccinerar sig, men för några av dem som skulle ha stor nytta av att slippa influensa finns inget riktigt bra vaccin - småbarnen.

 
Dags för vaccination mot influensa
http://www.sr.se/cgi-bin/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=1028935
Ännu har inte influensan nått Västsverige.  Men är man äldre än 65 eller kroniskt sjuk bör man ändå vaccinera sig.
Vaccinet är på väg, säger Västra Götalandsregionens influensasjuksköterska Mari-Anne Andersson Hellvin:
.....
Till Västra Götalandsregionen kommer 220.000 doser. Med tanke på att det finns 260.000 personer bara i riskgrupperna - över 65 eller kroniskt sjuka - och ytterligare 50.000 sjukvårdsanställda som regionen också vill ska vaccinera sig, så kan inte Mari-Anne Andersson Hellvin rekommendera vaccination till alla.


Gott om influensavaccin i Stockholm
 http://www.sr.se/cgi-bin/stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=1038377
Tillgången på vaccin skiljer sig kraftigt mellan olika delar av landet. Värst är läget just nu i Jönköping och Värmland.
Enligt Smittskyddsinstitutet bör därför personer som inte tillhör riskgrupperna tills vidare frivilligt avstå från att vaccinera sig.


SIEMs kommentar:  Ingen kan väl undgå att märka hur influensainformationen snabbt anpassar sig till läkemedelsindustrins aktuella affärsintressen.  När vaccinproduktionen nu  hakat upp sig, så får  vi snabbt veta att endast vissa grupper  behöver vaccinera sig, medan andra bör låta bli.  Annat ljud var det i skällan för ett par år sedan när vaccinlagren behövde tömmas.

Vid SR:s intervju framkommer också fakta som normalt inte brukar nämnas:  t ex att en genomgången influensa ger ett fullgott skydd i upp till 20 år, medan en vaccinering "måste" upprepas varje år.   Hur det kommer sig att en genomgången influensa av ett slag  ger skydd mot flunsor av många andra slag avstår man också försiktigtvis från att  fråga om. Medicinournalister vet att hålla sig på mattan.
******************************
DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på
http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html

Ulf Brånell, dipl biopat

********************************************

 DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni