Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


 

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
- Februari 2005- Mars 2005 - April 2005- Maj 2005- Juli 2005- Aug 2005- Sep 2005- Okt 2005 - Nov 2005 - Dec 2005
Januari 2006  Februari 2006  Mars 2006
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin April 2006

Notiser o kommentarer

Hjärtstudie - högt blodtryck - Mediciner testas sällan på äldre - Omega 3 - Alzheimer - stekpanna på fel plats - Fästingarna har vaknat - 30 ton godis - Magsmärtor ska botas med körsång - Sjukhussjukan ökar - besparingsmöjligheter och valfrihet - Fåglarna ännu en riskfaktor - Svår pollensäsong - Läkemedelsrester i dricksvattnet - Fraud in medical research - Läkarnas hemliga dubbelspel - Åt Strattera - tog sitt liv - Tandexpert på två stolar - Många äldre utan syrgas - Stark kritik mot HD-dom - Darwin - Läkemedel, etisk granskning - threat to civil liberties - Lover et bedre ADHD-tilbud -Alternativ smertebehandling - Helsefrihetskampens historie- Matteknologien har gir oss usunn mat - - kamp mot legemiddelindustien - USA i økonomisk hengemyr - ADHD - Pasientene sier om å bli behandlet...- Brev från fundersam förälder - Amma mamma!- Amalgam - ett näringsämne? - inget fel vid läkemedelstest - Vi litar på sjukvården - Salt som lindrare för migrän - Prestationsångest? - Slav under omständigheterna? - Hur du ger dig själv cancer i fem lätta steg - media och alternativmedicin - Hur mycket är HIV-testerna värda? - Oljan

TIPS: 
Använd vår sökmotor (som finns på t ex  http//www.alternativtorget.se/Bibliotek för att hitta tidigare notiser om ett visst ämne!

Månadens special om ADHD-behandling

http://www.klokast.se/Nyhet/2006/BlockADHD.pdf


Ledare: Trädgårdsfunderingar


<>Så här i vårens tid, när jorden eder sig, och människan med spade och räfsa söker påtvinga trädgårdsnaturen sin vilja, finns rika tillfällen till ekologiska reflektioner. Det har i dessa spalter ofta blivit mycket medicin och föga ekologi, dags kanske att återställa även denna balans.

Det krävs inte så mycket kringvandrande i naturen - eller trädgården - för att inse att varje levande varelse har sin egen plats i tillvaron. Bärbuskarna ute på leråkern för en tynande tillvaro och får ständigt ersättas med nya, men trivs bättre vid söderväggen borta vid ladan. Ginst och forsytia har det svårt när vintern är hård och haren svulten, han lämnar knappast stubbarna kvar, deras chans till överlevnad finns där dit haren inte vågar sig eller har gott om annat att äta. Haren måste å andra sidan söka sig till vindpinade slätter eller skyddad skogsmark där snölagret kan vara så tunt att han ändå finner något att knapra på
Så såväl erfarna trädgårdsmästare ( dit jag själv inte hör) som andra erfarna naturmänniskor vet att allt levande har sin bestämmelse, sin plats och sin stund på jorden. Det nyutspriugna laxynglet präglas av hemmavattnets smak och doft,, och även om det sköljs ut i världshavet för att som vuxen finna sin föda, kommer det att söka sig till födelsebäcken när det är dags att fortplanta sig. Så är dess bestämmelse, liksom ålen styr sin kosa mot Sargassohavet. Och i den öronbedövande småfågelsorkestern i dungen vid träsket kan varje liten pippi av varje udda art urskilja sina egna moatjéer, för att häcka tillsammans med någon av dem och inte med några andra.

Kor är av naturen växtätare, att utfordra dem med kadavermjöl har sina avigsidor, som vi lärt av den galna-ko-och-människosjukan. Minkar och pälsdjur kan förvisso överleva utan badmöjligheter, men deras naturliga beteende kräver tillgång till vattenmiljö, vilket partikongresser, lagstiftare och djurskyddsmyndigheter nu tänker slå vakt om.

Så finner vi att varje specifik art och släkte tycks höra hemma i en egen stabil ”ekologisk nisch” i naturen, där denna nisch saknas eller alltför hårt exploaterats av någon annan, där försvinner också den specifika arten.

När snötäcket växer sig metertjockt väntar vi oss inte att haren ska frodas och glädjas över sin nyvunna frihet att kolonisera andra marker. När laxvattnen förstörs av industriutsläpp räknar vi inte med att laxynglen ska förvandlas till sin egen lyckas smed, och uppfinningsrikt lära sig leka i hav, lerpölar eller på översvämmade åkrar. Ty förutsättningen för högt organiserat biologiskt liv är just specialisering på viss sorts föda och viss miljö. Finns inte dessa , då dör arten ut.

Så kan vi fundera när vi vandrar runt i den trädgård som håller på att vakna ur vinterslummern, ända tills vi stöter på grannen på andra sidan stenmuren: - Men se - en människa!? Och börjar vi nu använda vår trädgårdsfilosofi på människan själv, så hamnar vi i svåra bryderier:

- Vilken är då människans ekologiska nisch och slutliga bestämmelse?

Snabbt känner vi ända in i vår civiliserade ryggmärg, att si denna fråga är sådan att den inte bör eller får ställas. Den leder med blixtrande hastighet in på förbjudna tankeområden som skapelsetro, intelligent design,, meningen med livet, darwinism, människans herravälde över naturen osv för att inte tala om inställningen till allehanda mänskliga variationer när det gäller livsstil och sexualitet.

Men i avsaknad av svar på denna fråga irrar de flesta av oss runt som laxyngel utan väderkorn, minkar utan badvatten, kadavermjöluppfödda kor och ålar på torra land, Ty varje logiskt sammanhängande och mänskligt tillfredställande svar på denna fråga, skulle å det grövsta utmana de maktcentra som styr människors liv i dag.

Ty antingen är människan en del av naturen och underkastad samma principer och lagar som allt annat levande. Ingen kan t ex då hävda att dagens urbana bosättningar, produktionsmetoder, organisationer, ekonomi, kemiska, fysiska och sociala miljö osv utformats med människans artekologi i fokus, Då återstår att utforma planeten och samhället så det garanterar och tar hänsyn till detta, och låta djurskyddslagen tillämpas också på människor.

Eller också står människan utanför och över naturen och bestämmer fritt sitt öde, en unik ställning i skapelsen som rimligen endast kan skänkas henne av Gud själv. Och då måste rimligen darwinismen avskaffas som en vidskeplig och föråldrad lära och ersättas med en skapelsetro som klargör detta för var och envar.

I båda fallen rasar den oheliga alliansen mellan vetenskap och makthavare samman som ett korthus. Vetenskapen kan då inte stödja Makten, och Makten har inget att hämta hos Vetenskapen. Så för båda parter är den enda lösningen på dilemmat att i oheligt samförstånd tiga om saken. Därvid kan ju fågelinfluensa och islamiska terrorister vara användbara som avledande konversationspjäser. Men med mänsklighetens ödesfrågor har de föga att skaffa.

Trädet april 2006

Ulf Brånell


Hjärtstudie kan komma att förändra guidelines för behandling av hjärtinfarkt
http://www.nymedicin.com/news/2006/03/19/Hjartstudie-kan-komma-att-forandra-guidelines-for.html
Antitrombotisk (propplösande) behandling är en allt viktigare kompletterande behandling vid hjärtinfarkt. Nu visar en avgörande stor klinisk studie att behandling med den syntetiska pentasackariden Fondaparinux är bättre än standardbehandling samt orsakar mindre biverkningar i form av blödningar...

Dödlighet eller återinsjuknande i akut hjärtinfarkt sjönk signifikativt efter behandling med fondaparinux jämfört med standardbehandling. 585 (9,7 %) av sammanlagt 6056 patienter i försöksgruppen dog eller återinsjuknade i hjärtinfarkt jämfört med 677 (11,2 %) i kontrollgruppen, en absolut riskreduktion med 1,5 % eller en relativ riskreduktion med 14 %.


SIEMs kommentar: Det kan vara intressant att sätta fingret på svagheterna i denna typ av självförhärligande forskningsrapporter. Medicinska journalister är uppenbarligen helt oförmögna att göra detta, tyvärr även Nymedicins:

Jämförelsen av det nya preparatet görs med med ”standardbehandling” vars effekter är osäkra och potentiellt negativa, kanske t o m mer negativa än den nu prövade. Standardbehandlingen kallas dessutom ofta ”placebo” vilket är totalt missvisande, rimligen omfattar behandlingen både av försöks- och kontrollgrupp sedvanliga undersökningar, sjukhusvård och underhållsmedicinering, vilket nu påstås vara ”placebo”, dvs verkningslös behandling . Vad vi hittills under alla år kostat på infarktpatienterna är alltså verkningslös behandling, om vi får tro studien.

Skillnaden i resultat anges vara att 34/1000 patienter färre dog eller återinsjuknade i hjärtinfarkt. Skillnaden i dödlighet kan alltså¨i verkligheten vara ännu mindre eller t o m omvänd, men i redovisningen har man skickligt slagit ihop dessa kategorier till en : döda och återinsjuknade. . Vad säger att ett tillfälligt ”återinsjuiknande” i t ex en lätt infarkt utgör en totalt sett sämre utveckliing än andra tänkbara scenarios, t ex permanent nedsatt cirkulation, kärlkramp, hjärtsvikt etc? Naturligtvis redovisar studien inte heller några andra biverkningar eller komplikationer (än just hjärtinfarkt och död) som möjliga följder av behandlingen.

Därtill kommer frågan om patienternas individuella - genetiska eller förvärvade - känslighet för olika faktorer i behandlingen, vilken överhuvudtaget inte berörs i studien ( Vi ägnade förra magasinet samt ett Motgift åt denna fråga ). Stiudien har alltså genomförts i 41 länder, men man redovisar inte några data som visar om behandlingsresultaten i några av dessa länder avvek från övriga ( vilket kan bero på varierande genetiska förutsättningar, varierande diagnoskriterier eller om den s k standardbehandlingens innehåll i övrigt skillde sig åt mellan de 41 länderna) . Inte heller visar man på differentiella resultat för olika åldersgrupper eller kön. Ändå är man beredd att omgående förespråka just denna behandling på alla infarktpatienter oavsett känslighet eller genetiska förutsättningar i övrigt.

Med dessa osäkerheter okontrollerade är det bästa man kan säga om studien att den inte bevisar något alls. Vill man tala svenska kan man påstå att den utgör ett vanligt bedrägeriförsök. för att få sälja nya kemikalier.


Svensk sjukvård vill inte förebygga högt blodtryck med läkemedel
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=538367&previousRenderType=6
Amerikanska forskare har visat att det är möjligt att med läkemedel förebygga att högt blodtryck utvecklas. Men det som ses som en möjlighet i USA tonas ner i Sverige. Här anses det viktigare att de som verkligen har högt blodtryck får en bättre behandling.
 
DET ÄR VIKTIGT att hålla blodtrycket nere. Högt blodtryck är den främsta riskfaktorn för att drabbas av slaganfall, eller hjärnblödning.

Det är visat att dödligheten i stroke i ett land mycket väl följer förekomsten av högt blodtryck. Världshälsoorganisationen WHO anser att förhöjt blodtryck är det tredje allvarligaste hotet mot hälsan i världen.

De svenska riktlinjerna för behandling av högt blodtryck är från 1990 och Läkemedelsverket kommer snart med nya rekommendationer.

I USA är rekommendationerna från 2003 och betydligt aggressivare när det gäller att läkemedelsbehandla högt blodtryck jämfört med Sverige och övriga Europa. Undersökningar visar också att amerikanernas blodtryck är bättre kontrollerade än européernas.


SIEMs kommentar:
Propagandan - eller marknadsföringen, om man så vill - för s k läkemedel är intensiv, så intensiv att den börjar likna mobbing av de läkare som fortfarande har något förnuft i behåll. Dessa vet nämligen att en ”riskfaktor” inte är det samma som ”orsak”. Att bekämpa riskfaktorn kan i själva verket orsaka allvarlig skada.

Kräkningar är en riskfaktor för att dö av allvarlig matförgiftning. Sannolikheten att dö av matförgiftning inom 24 timmar är större bland dem som kräks än bland alla dem som inte kräks. Att hindra kräkning, genom att t ex korka igen matstrupen, ökar risken ytterligare. Läs http://www.klokast.se/siem/Hjart.html

Av undersökningen framgår att efter fyra års medicinering av 100 personer hade 9 ( nio) av dem ett lägre blodtryck än ”kontrollgruppen” . Var tionde person som käkar dessa preparat får alltså någon synlig (antagen) positiv effekt. Inget visar heller att en blodtryckssänkning som uppnås på detta sätt har någon totalt hälsobefrämjande effekt, t ex i livskvalitet eller livslängd. Nio av tio äter alltså preparatet i onödan - med okända och ostuderade risker.

Journalister ser genomgående som sin uppgift att beundrande vidarebefordra och glorifiera denna typ av statistiska trollerier, i stället för att avslöja falsarierna. Vi skulle uppmana okritiska journalister och läkare att stoppa upp sina läkemedel på ett visst ställe. De bör ju fungera även som stolpiller.

Mediciner testas sällan på äldre
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=568109&lid=puff_568104&lpos=lasMer
Trots att äldre människor äter flest mediciner testas läkemedel sällan på personer över 75. I stället är det ofta yngre män som prövar läkemedlen och rapporterar om biverkningar.

-Det man gör med gamla människor måste testas på gamla människor, säger professor Yngve Gustafsson, Umeå Universitet, till SVT:s Rapport. Läkemedelsverket efterlyser nu en särskild äldremärkning på mediciner.
Enligt läkemedelsindustrin är det svårt att tyda effekter och biverkningar på äldre med många krämpor och att ge sockerpiller kan vara oetiskt.
Många äldre äter runt tio olika läkemedel per dag och vissa tar upp emot 20-25 mediciner dagligen. Olika läkemedel kan reagera med varandra och ge oönskade effekter.

SIEMs kommentar: Vi kommenterade de logiska och sakliga luckorna i det medicinska tänkandet i det senaste månadsmagasinet. Här levereras ytterligare en spik i den påstådda vetenskaplighetens kista. Genomsnittstänkandet leder till dagliga katastrofer och gör sjukvården till den största hälsofaran i landet.

Omega 3 may not prevent heart disease
http://society.guardian.co.uk/health/story/0,,1738599,00.html
Doctors will raise doubts today over the health benefits of eating oily fish, as recommended by the government, or taking Omega 3 supplements.
A review of the data, published online by the British Medical Journal, finds that Omega 3 fatty acids do not prevent heart attacks or cut deaths from heart disease. The health benefits are not clear from the evidence so far, the researchers say.


SIEMs kommentar: Det medicinska etablissemanget börjar blii alltmer desperat. Det gäller att till varje pris åstadkomma rubriker som kan ifrågasätta kosttillskott och naturmedel, så att inte läkemedelsmarknaden undergrävs. Ibland blir propagandan parodisk som i denna artikel, Budskapet är att det inte är omega3-fetterna som i sig är hälsosamma, utan att de äts av personer som lever hälsosamt i övrigt. Vaddå ”hälsosamt i övrigt”? Tja, de är noga med vad de äter också i övrigt, undviker skräpmat, och tar ofta andra kosttillskott.....

Mediciner hjälper vid svår Alzheimer?
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=553195&lid=puff_561686&lpos=lasMer
Även mycket svårt dementa patienter med Alzheimers sjukdom kan ha nytta av mediciner som bromsar utvecklingen. Det visar en svensk studie som publiceras i medicintidskriften ....
....
Kostnaderna för demensvården stiger brant och den här typen av preparat är i dag de enda som finns att tillgripa för att skjuta upp sjukdomsförloppet i några månader eller i bästa fall något år. Bengt Winblad menar att forskningen nu måste bli intensivare på det här området:
-Löser vi inte demensfrågorna så kollapsar det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Kostnaderna för demenspatienterna i dag är 40 miljarder per år och det är mer än försvaret kostar. Varje mindre framsteg betyder mycket ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Karolinskas studie har dock kritiserats för att vara allt för liten, och för att ha pågått under för kort tid.’


SIEMs kommentar: Den resultatredovisning som lämnas av SVT är pedagogiskt förenklad intill meningslöshet. Någon länk till rapporten finns inte, och den låter sig inte återfinnas vid sökning på Lancet med rimliga sökord som ”Alzheimers”,. Möjligheten för läsaren att kritiskt granska denna nyhet - lliksom de flesta andra - är alltså i praktiken noll, man får hålla tillgodo med journalistens och rapportförfattarens egna omdömen. Då är naturligtvis resultatet lysande.

Vill man ändå gräva fram en Lancet-artikel för att kunna granska den, kostar det ofta 30 USD i tittavgift. På sådana villkor är det inte svårt att skydda medicinskt hokuspokus mot insyn. Det som återstår är beväpnade insatsstyrkor. Det kommer väl.

Medelhavskost minskar Alzheimer-risk
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=579637&lid=puff_579641&lpos=lasMer
Den som håller en strikt diet av medelhavskost löper 40 procent mindre risk att drabbas av alzheimer än andra, enligt en amerikansk studie.
Forskare vid Columbia-universitetet har följt 2.258 äldre New York-bor under fyra år. Under den tiden drabbades 262 av deltagarna av demenssjukdomen, skriver Svenska Dagbladet.
De som åt en kost med mycket fullkorn, fibrer, baljväxter, frukt, nötter, olivolja, yoghurt och fisk löpte 40 procent mindre risk att drabbas av sjukdomen än de som slarvade mest, enligt Annals of Neurology.


SIEMs kommentar: Jämför gärna SVT:s presentation av ovanstående två nyheter om Alzheimers, vad gäller spaltutrymme och illustrationer. Fundera sedan gärna över vilken betydelse för allmänhet och Alzheimer-drabbade dessa två¨nyheter har. Fundera sedan över vilka motiv som ligger bakom de olika publiceringarna. Public service lär betyda ”i allmänhetens tjänst”,. I vems tjänst står SVT?
I vems tjänst läkarskrået och Karolinska Instituitet står torde vara uppenbart..


Åtalas för stekpanna på fel plats

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=824270
En 76-åriga kvinna som cyklade till återvinningsstationen i Skara för att lämna sin gamla uttjänta stekpanna, har åtalats. När hon inte hittade ett hål stort nog för köksredskapet, ställde hon det bakom en container.
Nu åtalas hon för nedskräpning. En så kallad sopspion såg nämligen hennes tilltag och rapporterade till Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingen AB som i sin tur polisanmälde kvinnan. Bolaget kräver henne på 100 kronor i skadestånd, skriver Nya Lidköpings-Tidningen.

SIEMs kommentar: Klipp ut och spara denna notis. Ta fram och visa den varje gång som du hör poliser, åklagare, domstolar eller miljövårdande myndigheter förklara att de inte har tid och resurser att ägna sig åt viktiga frågor, t ex andra miljöbrott.

Fästingarna har vaknat
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=53747
Det kan bli ett riktigt fästingår i år. Det envisa snötäcket kan ha skyddat fästingarna så att fler än normalt har lyckats överleva vintern. Nu, när plusgraderna kommit, börjar de vakna till liv.

<>SIEMs kommentar: Vi klipper först en intressant kommentar från Alternativtorgets Konferensrum; http://www.klokast.com/minibb20/index.php?action=vthread&forum=1&topic=9

<>”...Här i Stockholmsområdet har vi vaccinationsbåtar som åker ut i skärgården och vaccinerar mot... ja, vad det nu är... någon sjukdom som fästingar sprider. Men jag har aldrig läst om hur vanligt det är att folk får sjukdomen. Det är inte Borrelia. Men det är den som folk är rädda för. Jag tror att många här (även på fastlandet) låter vaccinera sig av "fel orsak". Det är skrämmande.

Det är inte bara fästingarna som har vaknat - nu är vaccinationsbåtar och -bussar i full gång att slå mynt av den medicinska orospropagandan. Vi gjorde en utförlig analys av TBE-vaccineringen ( Ja, vaccinerna avser TBE - fästingburen encefalit , inte borrelia ) i http://www.klokast.se/Nyhet/2004/Apr04.html


En enkel kalkyl över denna vaccinerings s k förtjänster, grundad på endast sjukvårdens och FASS egna uppgifter visar att vid fullt utbyggd vaccinering ungefär 900 personer per år skulle drabbas av kroniska sviter av vaccineringen, att jämföra med 15-30 personer kroniskt drabbade av TBE!

Borde inte sådana vaccineringskampanjer falla under allmänt åtal?

"Obildbara sinnesslöa" matades med 30 ton godis
http://sydsvenskan.se/lund/article153696.ece
Patienterna på Vipeholm fick äta godis tills tänderna ruttnade, för att forskarna ville bevisa att socker kan ge hål i tänderna. I folkmun har experimenten liknats vid nazistforskning, men Lundahistorikern Elin Bommenel avdramatiserar de skandalomsusade experimenten.
– Vipeholm är långt ifrån det värsta exemplet, säger hon


Magsmärtor ska botas med körsång
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=838251
Kan körsång bota magsmärtor? Det tror sjuksköterskan Christina Grape som nu drar igång forskningsprojektet Magmunnarna på Institutionen för Folkvetenskap vid Karolinska Institutet. Projektet går ut på att ge mag- och tarmpatienter chansen att sjunga i kör.


Sjukhussjukan ökar inom äldrevården

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=537513&previousRenderType=6
Den så kallade antibiotikaresistenta sjukhussjukan, MRSA, är inte längre ett stort problem för sjukhusen. I stället ökar fallen inom äldreomsorgen och ute i samhället. Från 1 juli kommer smittskyddsläkaren att kunna kräva bättre hygien ute i kommunerna.Angående besparingsmöjligheter och valfrihet

Regeringen har som mål att halvera sjukskrivningstalen. För att uppnå detta har en rad politiska åtgärder vidtagits. Trots målinriktade åtgärder har målen inte uppnåtts. Prognoser visar dessutom på att målen inte kommer att nås.
o Homeopati i världen
Homeopati är ett betydande alternativ/komplement till konventionell medicin, som skulle
kunna avlasta och minska kostnader för sjukvård. Enligt beräkningar av WHO är homeopati
den näst största primärvården i världen. I Europa använder 22 % av EU-medborgarna homeopatiska läkemedel (EU-rapport). I både Danmark och Norge har ett statligt register och momsbefrielse införts.
I Sverige har det beslutats om ett statligt register över alternativmedicinare, men när kommer
det att införas? När får svenska patienter momsbefrielse?

o Homeopatins effektivitet
Homeopatin har visat sig vara effektiv vid såväl akuta som kroniska sjukdomar. Homeopatisk behandling leder till färre, för samhället dyra, tester och prover samt en mindre
mängd mediciner. Dessa patienter har 70 % färre sjukskrivningsdagar än patienter i konven-
tionell behandling (Franska statliga rapporter). 72 % behöver inte uppsöka allmänläkare efter behandling av homeopat (Report on NHS
practice-based homeopathy project). En mängd forskning finns rörande homeopatins effektivitet och att verkan vida överstiger placeboeffekten (t ex BMJ 2000;321:471-476). - 70-90 % av patienter som får homeopatisk behandling blir bättre och 35 % helt botade (Rapport
från Danska socialstyrelsens råd angående alternativ medicin).

o Ytterligare fördelar
En annan viktig fördel med homeopatiska läkemedel är att de inte har de biverkningar som
konventionell medicin har. 10 - 30 % av akuta inläggningar på sjukhus beror på biverkningar
av konventionell medicin (FAMMI). Ibland leder medicineringen till dödsfall. Läkemedelsbiverkningar är den fjärde vanligaste dödsorsaken i USA (JAMA). En ytterligare
fördel är att homeopatiska läkemedel inte skadar vårt vatten och ekologiska system.

o Säkerställande av kvalitet
För att homeopatin ska vara effektiv krävs gedigna kunskaper i såväl skolmedicin som
homeopati. Detta säkerställs i Sverige av homeopatförbund..
I ett läge där kostnader för ohälsa och sjukskrivningar hela tiden spräcker budgettaket känns det inte alldeles klokt att säga nej till en alternativ behandlingsform som är ofarlig för patienten, bevisligen hjälper många såväl medicinskt som psykologiskt, är billig, miljövänlig och saknar de biverkningar som konventionell medicin har. Vi hoppas att ni delar vår uppfattning och vill arbeta för förverkligande av tillgång till homeopati även i Sverige.

Nordiska Homeopatförbundet (NHF) Svenska Akademin för Klassisk Homeopati (SAKH) Svenska Homeopaters Riksförbund (SHR)
Genom Stephanie Arnberg Bengtsson stephanie.a.bengtsson@telia.com Ingegerd Berggren iberggren@home.se


Fåglarna ännu en riskfaktor
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=538043
Det har blivit tyst om fågelinfluensan. Men än är faran absolut inte över.
 
- NEJ, NEJ, vi följer smittan hela tiden, säger Tomasz Dzieciolowski, veterinär och expert på fågelinfluensa på Jordbruksverket.


Vi upptäcker fortfarande smittade fåglar”
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=838797
Reglerna för tambesättningar gäller fortfarande.
Jordbruksverket varnar nu för att blåsa faran över för fågelinfluensan. Totalt har ett 60-tal döda fåglar med den aggressiva formen av smittan hittats. Men chefsveterinären Leif Denneberg ser en fara med att svenskarna nu vant sig och tar alltför lätt på riskerna.
Jordbruksverket varnar för att släppa ut tamfåglar i vår
– Man kan definitivt inte blåsa faran över i den här situationen. Vi upptäcker fortfarande fall av fågelinfluensa på de vilda fåglarna. Samtidigt kommer nu också flyttfåglarna söderifrån in mot landet. Vi vet inte idag hur mycket smitta de har med sig, säger Leif Denneberg. ...


SIEMs kommentar:
Faran utgörs nu inte av fågelinfluensan. Faran består enligt experterna av att experterna inte vet, därför ska hönshus tvångsbyggas och friska fåglar slaktas. Sakläget i naturen är detsamma som för tusen år sen.

En gammal näringsgren blomstrar med nya kvistar. Det okända väcker rädsla, okända faror måste kontrolleras. Ju okändare desto bättre, ty desto mindre folk vet om något desto mer kan de inbillas av experter som låtsas veta, eller vars auktoritet grundas på deras blotta okunskap. Och allt fler funktionärer behövs för att kontrollera oss, skydda oss och tala om för oss vad vi måste och inte får göra. Exercisen drabbar allt fler grupper i virussmittornas och terroristjaktens anda.

Och exercis är - som vi alla vet - förberedelse för stora krig. Hupp hupp hupp hupp...Giiiiiiv Akt!

Vad vill du veta om fågelinfluensa?
http://www.fagelinfluensa.info/
SIEMs kommentar: Siten är stilenlig. Man får nästan ingenting veta om fågelinfluensa, däremot en massa regler, risker och farhågor

Svår pollensäsong på ingång
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=575174&lid=puff_575155&lpos=lasMer
Årets sena och kalla vår ger extra mycket pollen när blomningssäsongen trycks ihop och naturen tar igen eftersläpningen.

SIEMS kommentar. BNS fungerar för många, se http://www.klokast.se/Bionase/Bionase.pdf

Läkemedelsrester i dricksvattnet
http://www.sr.se/cgi-bin/uppland/nyheter/artikel.asp?Artikel=838979
Uppsalas dricksvatten och Fyrisån är förorenat av läkemedelsrester som både är långlivade och giftiga. Det visar en ny rapport från Läkemedelsverket.

Provtagningar som gjordes i höstas vid Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett samt vid reningsverken i Uppsala och Enköping visar på rester från ett 40-tal olika läkemedel i både dricksvatten och avloppsvatten.


SIEMs kommentar: Detta innebär tvångsmedicinering av uppsalabor, Totte Wallin och många andra. Carbonit fungerar, se http://www.klokast.se/Carbonit/

Fraud in medical research
http://www.newstarget.com/019353.html
The fact that the number of complaints of misconduct by researchers is on the rise is disturbing, especially when you consider how many instances of falsification, fabrication, plagiarism and other scientific misconduct likely go unreported. This trend points to a colossal problem for the system of modern medicine.

SIEMs kommentar: Sååå förvånade vi blir.


Läkarnas hemliga dubbelspel
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,811976,00.html
Får miljoner av samhället för ADHD-forskning – och arbetar för tillverkare av ADHD-medicin

Flera stolar
Såväl professor Bruno Hägglöf, till vänster, och överläkare Björn Kadesjö, till höger, har dubbla uppdrag. Samtidigt som de har uppdrag åt Socialstyrelsen arbetar de som experter åt läkemedelsföretaget Eli Lilly.

Kontraktet Här är Björn Kadesjös och Bruno Hägglöfs tysthetskontrakt med läkemedelsjätten Eli Lilly. De lovar att ”direkt underrätta Lilly och inte avslöja någon information utan Lillys på förhand givna skriftliga godkännande.” Kontrakten är bindande till 2010 respektive 2009.


SIEMs kommentar:: Bakom denna artikel känner vi igen Janne Larssons trägna grävande journalistiska arbete, vilket överhuvudtaget inte nämns i artikeln. Nåväl, en god sak ändå att AB sätter ljus på detta.

Åt Strattera - tog sitt liv
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,812008,00.html
Adrian David Wade, 12, fick diagnosen ADHD och ordinerades Strattera. Han visade inga självmordstendenser före självmordet.

Flera personer som har behandlats med Strattera har tagit sina liv.
  En av dem är Adrian, 12.
  – Min sons självmord kom som en blixt från klar himmel, säger en av föräldrarna.

SIEMs kommentar: Frågan om jäv eller inte är alltså knappast akademisk, utan en fråga om liv eller död. Fast inte experternas förstås. ADHD-medicinen Strattera har ännu inte godkänts i Sverige. Medicinen ges på licens till drygt 600 patienter i landet, varav 450 barn. Frågan om godkännande avgörs av grupper som Kadesjö och Hägglöf ingår i.

Tandexpert på två stolar
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=539259&previousRenderType=6

Socialstyrelsens vetenskapliga råd i tandmaterialfrågor, Krister Nilner, marknadsför tandproduktbolaget Nobel Biocare. Han ska bland annat vara ordförande för en stor kampanj i Malmö där den kontroversiella produkten Nobel Direct marknadsförs.
 
- JAG VET INTE hur det skulle kunna bli jäv, säger Krister Nilner...


SIEMs kommentar:
Som vanligt är det mest utmärkande för s k experter att de inte vet. Selektiv okunskap är lönsam.


Många äldre utan lindring med syrgas vid livets slut

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=538086&previousRenderType=6
Syrgas kan lindra både andnöd och illamående för patienter i livets slutskede. Men många äldreboenden har tagit bort syrgasen.
 
Överläkaren Wilhelmina Hoffman tycker det är inhumant att behöva skicka en åldring att dö på ett akutsjukhus. - DET ÄR skamligt, säger Wilhelmina Hoffman, överläkare på Stockholms sjukhem. Nu ska landstingets läkemedelskommitté ta upp frågan.

SIEMs kommentar: Om man inte har råd att ge döende lindring mot sina plågor - vad i helvete har man då råd med inom denna gigantiska vårdapparat, som äter en stor del av våra inkomster.? (Vaccinfabriker mot obefintliga sjukdomar finns det pengar till enligt ”folkhälsoministern” )

Syre är ett av de mest allmänt förekommande ämnena på denna jord. Hur kommer det sig att det blivit så dyrt? Jo det har nischats som ”läkemedel”! I december 2002 rapporterade vi ett liknande fall - det vanliga ämne kväveoxid: : ” Kväveoxid används vid vården av för tidigt födda, rapporterar TV-nyheterna i en glimt fredag 21 nov 2002 . För tio år sedan använde man industrigas för ca 1500 kr tuben, men för några år sedan registrerades kväveoxiden som läkemedel och har nu patenterats. Så nu kostar en behandling 100 000, förutom att sjukhusen tvingas köpa ny utrustning. Detta har inte sjukvården råd med, klagar läkare, som tvingas hårdransonera vilka barn som ska få hjälp och inte. Det kostar pengar att utveckla läkemedel, försvarar sig AGA.”

Hur länge sedan är det regeringspartiet avskaffade kravet på läkemedelsindustrins nationalisering? Tusen år?

Stark kritik mot HD-dom
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=538160
En sjuksköterska i Kalmar som genom felmedicinering orsakade ett spädbarns död dömdes på onsdagen av Högsta domstolen till villkorlig dom och dagsböter. Socialstyrelsen anser att domen hotar patientsäkerheten och överväger att föreslå lagändringar.

 
SIEMs kommentar: Oavsiktligt avslöjar SOS argumentering de obegränsade möjligheterna till godtycke inom den medicinska vård, som utövas med myndighetsstatus och skattefinansiering - dvs möjligheterna till godtycklig maktutövning. Om inte sjukvårdspersonal garanteras straff-frihet så kan de lätt dölja vilka misstag som helst, och då får varken SoS eller patienten veta vad som egentligen hänt. Detta sögs alltså av den myndighet som ”ansvarar” för tillsynen av sjukvården,

Var fjärde svensk ifrågasätter Darwin
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=576706&lid=puff_576693&lpos=lasMer
Var fjärde svensk tror inte på Darwins utvecklingslära. I stället tror de att Gud eller någon annan högre makt har skapat jorden och dess arter.
Diskutera
Det visar en Sifo-mätning som gjorts för SVT:s Vetenskapsmagasinet. 14 proc svarade att Gud skapade jorden vid ett tillfälle, medan 9 proc anslöt sig till teorin om "intelligent design".
Stödet för utvecklingsläran är lägre bland kvinnor, äldre, lågutbildade och i det sk bibelbältet.


SIEMs kommentar: Att tron på Gud är större bland dem som skaffat sig prästutbildning kan väl inte förvåna särskilt många. Att s k högutbildade tror på Darwin har väl ungefär samma nyhetsvärde, med tanke på utbildningens innehåll. Artikeln ingår i den traditionella mediala mobbingen av politiskt icke korrekta åsikter. För inte så länge sen tillhörde vi enligt media gruppen ”Vietnamdemonstranter, kommunister, homosexuella, kriminella och landsförrädare”:

Läkemedel, etisk granskning
Råd o Rön april 2006
Fokus på vinst istället för på hälsa. Bristfälliga säkerhetskontroller och
tveksamma kliniska försök. Det är några av problemen som kastar en svart
skugga över den livsviktiga läkemedelsindustrin.

Den internationella testorganisationen ICRT, där Råd & Rön är medlem, står bakom en
granskning av hur 17 stora läkemedelsföretag sköter sitt samhällsansvar. Undersökningen
bygger på en djupdykning i dokument av olika slag, intervjuer, enkäter och
mediebevakning.
Bedömningarna gäller stora och komplexa frågor, som hur säkra medicinerna är och hur
läkemedlen testas. De gäller också vilken hänsyn som tas till utvecklingsländernas
sjukdomar i forsknings-, produktions- och affärssammanhang.....

Här är några av de allvarliga bristerna inom läkemedelsindustrin, enligt ICRT:s rapport.
Det rådet bristfälliga kunskaper om läkemedlens säkerhet när de godkänns. Många företag
har fått dra in farliga mediciner från marknaden.
Medicinerna marknadsförs ibland med löften om att vara mer effektiva och säkra än vad
som kan dokumenteras.
Kvalitetskontrollen i produktionen är bristfällig. 10 av 17 företag har varnats, exempelvis
för felaktig och farlig sammansättning i läkemedel eller att det har saknats verksamma
substanser, på grund av missar.
De kliniska prövningarna är ofta sponsrade av läkemedelsföretagen, vilket medför risk för
ett partiskt resultat.
Varianter av befintliga läkemedel kan godkännas även om de varken är bättre eller
säkrare än de tidigare, kanske bara dyrare.
Det finns brister i uppföljningen och kontrollen av nya läkemedel, beträffande misstänkta
biverkningar och andra negativa reaktioner.
Mediciner som förknippas med allvarliga risker i granskningen är: antidepressiva SSRIpreparat,
antiinflammatoriska och smärtstillande COX 2-hämmare,
kalciumantagonister mot högt blodtryck, blodfettssänkande statiner, antipsykotiska -
läkemedel och medel mot erektionsstörningar.
Det är för starkt fokus på kortsiktiga vinster – majoriteten av forskningsbudgeten går till
varianter av befintlig medicin istället för till nya och förbättrade läkemedel.
Brister i öppenheten, bland annat kring prövningsresultat, marknadsföringsbudgetar och
djurförsök.
Dessutom: för lite hänsyn tas till utvecklingsländernas sjukdomar och särskilda behov.
Källa: ICRT:s rapport ”Corporate Social Responsibility in the pharmaceutical sector”.


Blair savages critics over threat to civil liberties
http://observer.guardian.co.uk/politics/story/0,,1759485,00.html

Tony Blair launches an unprecedented assault today on the legal and political establishment, accusing it of being 'out of touch' with the people - and pledges new moves to 'hassle, harry and hound' suspected criminals from Britain.

Lover et bedre ADHD-tilbud
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=329
Flere departement skal nå samarbeide om å få frem et bedre tilbud til alle med ADHD-diagnose - for å sikre at medisinering ikke blir brukt som noen lettvint løsning. Helseminister Sylvia Brustad (bilde) er skeptisk til medisinering. Forbruket av sentralstimulerende legemidler ved ADHD har steget kraftig i Norge, fra 8700 barn i 2004 til 11 700 året etter.

Alternativ smertebehandling nødvendig

http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=328
Mange opplever manglende forståelse i møte med fastlegen når de takker nei til medisiner. En av tre nordmenn har kroniske smerter – mest i Europa. Men det finnes alternativer som ikke har negative bivirkninger og som i lengden er billigere for Norge og kan redusere omfanget av sykemeldinger og lange sykefravær. Av Line K E Hansen, leder Fritt Helsevalg (bilde).

Helsefrihetskampens historie
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=331
Mesteparten av det som har foregått på helsefrihetens kamparena i de siste tiårene, i kampen mellom monopol-interessene og helsefrihetsinteressene (dvs. forbrukerinteressene), kan sies å falle inn under en eller flere av de 4 hovedstrategiene som benyttes av aksen legemiddelfirmaer-leger-reguleringsmyndigheter, snedige små verktøy i det monopol-medisinske medisinskapet;

Matteknologien har løpt amok og gir oss usunn mat
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=332
I gamle dager var mat ensbetydende med naturlig, økologisk ernæring. Det fantes ikke noe annet. I dag er naturlig økologisk mat blitt det sjeldne unntak: vi lever i en verden av "kunstig mat", dyrket med sprøytemidler og kunstgjødsel, tilsatt en myriade kjemikalier, nesten uten næringsstoffer – og nå også "hjemmesnekrede komponenter": GMO. I dag er maten blitt veien til sykdom; isteden for veien til helse, slik det burde være i et opplyst samfunn !

Royal Raymond Rifes kamp mot legemiddelindustien

http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=327
Det fantes en kur for kreft allerede tidlig på 1930-tallet! Tror du det ikke? Hør hva som skjedde med Rife (bilde) sin frekvensmaskin og hans oppdagelser. Finn ut hvorfor de etterlengtede kurene for ulike sykdommer aldri kommer, og hvorfor så mange mennesker må dø! Hør Gina Rydland fortelle den fascinerende historien på web-radio!

Helseutgifter: USA i økonomisk hengemyr
En ny økonomisk studie gjennomført av amerikanske myndigheter viser at helsekostnadene stiger så hurtig i USA at om mindre enn ti år, vil utgiftene til helse og omsorg representerer 20% av brutto nasjonalprodukt. Nesten 1 av 5 dollar av landets økonomiske produktivitet vil gå til helse. Og nesten alle disse pengene kommer fra inntekter baserer på å behandle pasienter med metoder som er spekulativt godkjent, uærlig markedsført og ved hjelp av svært skadelige medikamenter med bivirkninger som gjør absolutt ingenting, for å forhindre eller reverserer kroniske sykdommer.
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=326

 
 
Krever mer alternativ behandling mot ADHD
Mental Helse Ungdom (MHU) går ut mot det negative fokuset som har vært i media i det siste om ADHD. Mennesker med ADHD blir sett ned på og mobbet. Mange opplever å bli forhåndsdømt og kalt kriminelle eller dumme. De aller fleste med ADHD har et helt normalt liv. MHU mener det må bli bedre informasjon om alternativ behandling og synes det er helt uakseptabelt at Statens kompetansesenter for ADHD vil at flere skal gå på medisiner i stedet for å få prøve de alternative behandlingene som finnes.
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=325
 

 
Pasientene sier om å bli behandlet...
En artikkel publisert nylig i det internasjonale tidsskriftet Homeopathy ser nærmere på hvordan pasienter med overfølsomhetssykdommer oppfatter effekter av behandling, og på hva som karakteriserer pasientene i forhold til valget av å bli behandlet av lege eller homøopat. Et interessant resultat er at mange ansatte i helsesektoren valgte behandling av homeopat fremfor behandling av lege... http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=324

Brev från fundersam förälder

Hej Ulf, Känner du till några kontroverser kring den s.k. PKU testningen (det är en screening test, och ej diagnostic test vad jag förstår) av nyfödda ?

I sverige leter man idag vad jag förstår efter följande sjukdomar
- Fenylketonuri (PKU) (problem med att bryta ner Phenylalanine, aminosyra som isolerad mest finns i aspartam, annars verkar den alltid finnas i sällskap med andra och kan brytas ner? men anses att man inte kan äta protein i allmänhet? )
- galaktosemi
- sköldkörtelhormonbrist
- binjurebarkhormobrist
- bitinidasbrist

I USA testar man för fler sjukdomar och man räknar med att man ska kunna testa upp till 40 olika sjukdomar...


Verkar ju obegripligt dum att tacka nej till de fina testmöjligheter som kostnadsfritt erbjuds av farbror staten... Men ändå... efter 3:e barnet så börjar en viss skepsis infinna sig...

Svaret från barnmorskan på vad man gör om man man får positivt resultat är
att det görs en utredning och samtal med läkare, gissningsvis då först ett nytt test som avgör om det första testet är positive positve eller bara en alldeles vanlig false positive.
Och sen är det 3 "behandlingar" som återstår eller kombineras beroende på vilket av ovanstående som barnet testats positivt för..
- vaccination eller
- hormonbehandling eller
- stopp eller minskning av amning till förmån för flaskmatning
finfint..

Jag hittar mest hemska artiklar om hur illa det kan gå om man inte behandlar de sjukdomar som finns t.ex. från en powerpoint fil
http://www.dshs.state.tx.us/newborn/ppt/nbsslide.ppt
http://www.karolinska.se/templates/Page____44843.aspx

Livslång hormonbehandling... Jojo..

Jag funderar? Hur exakt är dessa tester där man hittar att barn har t.ex. en minskad produktion av sköldkörtelhormon vid 2 dagars ålder ? Kommer alla barn som har minskad produktion av sköldkörtelhormon när dom är 2 dagar gamla att ha det när dom är 10 dagar gamla, eller 2 år osv? Är det som när man diagnostiserar Parkinsons som jag hörde på radion häromdagen, man kan inte diagnostisera det, utan när man misstänker det så behandlar man det, och om patienten svarar bra på behandligen så är det det...
"Kongenital hypotyreos förekommer hos ett barn på 3000 födda"
Borde det kanske stå DIAGNOSTISERAS och BEHANDLAS och ANTAS VARA LIVET UT hos ett barn på 3000 födda... ?

Och varför har vissa barn dessa sjukdomar kan man undra ?
Besvärlig förlossning? mindre bra kost? k-vitaminspruta? mamman som ätit eller fått i sig något mindre bra ?
Omöjligt att reparera med annan kost? garanterat rätt diagnostiserat i testerna ?
Mycket små felmarginaler? Vad händer med dom som blir feldiagnostiserade och felbehandlade, false positives, false negatvies, slarv på labbet?
Vad har behandlingarna för övriga konsekvenser?
Hur påverkas de individer som är känsliga för detta av övrig standardiserad behandling som alla genomgår, som t.ex. vaccination? Är dessa känsliga individer kanske precis som de individer som utvecklar autism efter vaccination, att de har svårare att bryta ner främmande ämnen än de flesta andra, är det kanske däri känsligheten ligger?
Enligt

Ja, lite så där tänker jag...

Vi bläddrar lite i "Nu räcker det" av Ursula Jonsson om basallergi-teorin och det känns som att dessa sjukdomar kanske diagnositeras / testas / behandlas på inte helt rätt sätt om hennes teori stämmer eller ligger närmare verkligheten än mycket annat. Hon nämner dessutom Föllings sjukdom (= fenylketonuri [PKU] ) och reumatiker som rekommenderas Lilly Johanssons stränga Föllingdiet (helt vegatarisk, mjölkfri, spannmålsfri m.m.) som ett av flera stöd för hennes teori.
Det hänger på något sätt ihop känns det som...

Det tycks som att ett lite stick och blodprov inte är så farligt och det är klart att om det verkligen finns en riktig nytta med det så må det vara hänt.
MEN man har nu förfinat provtagningen och tar den i handen och ger barnet lite SOCKERLÖSNING som smärtlindring, som fungerar mycket bra !!
Hur bra är det att ge helt nyfödda spädisar sockerlösning ??
Det mest bissarra är att det inte står något om denna fina smärtlindring på så många av officiella texterna, hittade det bara på 2 "etablerade" sidor av 10 http://www.9manader.nu/efter/bb
Dessutom, om behovet finns av smärtlindring, som åtminstone inte fungerade vidare väl på våra två första barn, kanske det är ett ganska smärtsamt ingrepp, på en 2-7 dagars spädis.

Vårt första barn fick ta PKU-testet och det var inget behagligt blodprov.
Vårt andra barn fick ta det och då var jag med första barnet men min fru var jätteledsen och talar än idag om att det var något av det värsta hon varit med om.
Ändå så har vi en inbokad tid på tisdag då det ska göras.
Jag är mycket tveksam men mina argument är mer intuitiva och jag hittar bara lite tveksamheter här och där men jag hittar inte något riktigt bra. Jag är dessutom lite under press eftersom dagarna går och ja, det är ju så när man får barn, att man är nervös och rädd.

Tacksam för om du har några alternativa synpunkter och eller länkar som kan bekräfta några av mina lösa tveksamheter.

Glad påsk önskar Henrik

Några länkar

Torr statistik från Karolinska
http://www.karolinska.se/templates/Page.aspx?id=41123

Kort om sjukdomarna från Karolinska
http://www.karolinska.se/templates/Page____44843.aspx

Why is the PKU test done twice, false positives http://parenting.ivillage.com/newborn/nhealth/0,,3q6x,00.html

Om hur screeningen tolkas lite olika
http://www.drgreene.com/21_691.html

Pitfalls in newborn screening
http://www.dhmh.state.md.us/labs/html/NSpitfalls.html

Dansk sida om PKU sjukdomen
http://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/pku.htm

Familj i Irland som inte ville ta blodprov men acceptarade urinprov hamnade inför rätten http://jme.bmjjournals.com/cgi/content/full/28/3/136


"Trots omfattande forskning vet vi fortfarande inte detaljerna bakom varför brist på GALT leder till den sjukdomsbild vi ser hos människa. Det är troligt att flera faktorer samverkar. Abnorm galaktoskoncentration i kroppen leder till bildning av galaktitol, som ger upphov till att ögats lins blir grumlig. Betydligt mera oklart är varför levern och njurarna drabbas så omfattande hos nyfödda. Det är också okända mekanismer som gör att galaktos inte kopplas samman på ett normalt sätt med proteiner och lipider för att bilda viktiga strukturer i hjärnan och andra delar av kroppen, vilket kan vara en orsak till flera av de kända sjukdomskomplikationerna."

http://www.sos.se/smkh/1996-29-002/1996-29-002.htm#Sjukdom

PS från Henrik

...Det är svåra beslut och det kommer i en svår tid. Och just när man är i tidsbrist och emotionell stress så skulle man behöva lite hjälp till beslut från den av oss alla skattefinansierade vården, men det känns inte precis som att informationen är riktigt rätt.
Helt uppenbart är att provtagningen är en mycket traumatisk upplevelse för både barn och förälder/föräldrar, rimligtvis är den det även för den som gör provet, som ju hör hur barnet skriker. Jag är säker på att dom intalar sig att det är för barnets/samhällets bästa och därför är lite skrik och smärta en billig peng.
Sen huruvida forskningen kring resultaten och eventuell behandling av dessa är helt korrekta, det antar säkert alla inblandade att det görs på bästa sätt, i vanlig ordning.
Skulle något tokigt ha inträffat för länge sedan så kan man vara säker på att forskarna har förbättrat sina metoder... ;-)

http://sydsvenskan.se/lund/article153696.ece

SIEMS kommentar: I magasinet för mars månad försökte vi dra i gång en diskussion om det medicinska paradigmets giltighet överhuvudtaget med utgångspunkt från det välbekanta faktum att individer kan ha en mycket varierande känslighet för olika miljöfaktorer - kemiska ämnen, näringsämnen osv. Denna känslighet kan vara nedärvd eller förvärvad, men i vilket fall som helst är denna känslighet relevant för hur individen reagerar på kemiska och fysiska faktorer.

Ett av de exempel vi använda var just PKU - .genetiskt betingad överkänslighet för en viss aminosyra -, men närmast dagligen presenteras nya exempel på misstänkt eller bevisad individuellt varierande känslighet och mottaglighet för t ex amalgam, virus, miljögifter mm, förvärvade eller genetiskt grundat.

Exemplet PKU visar också att den vanliga frågeställningen om en sjukdom är ärftlig eller förvärvad ur miljön är meningslös. En ärftlig känslighet kan kräva en viss miljö/belastning för att leda till symtom.

Detta enkla konstaterande utgör i sin tur en dödsstöt för de förhärligade s k dubbelblindtesterna, som logisk grund för behandling av enskilda patienter.

Sådana försök utförs av naturliga skäl på begränsade grupper, varefter man ”generaliserar” försöksresultaten till att avse en större grupp, population, t ex ”patienter med högt blodtryck”. Därefter föreskriver man denna behandling för varje individ i denna population, under förespeglignen att den därmed är ”vetenskapligt säkerställd”:

Generaliseringar kräver emellertid att man håller ALLA RELEVANTA FAKTORER UNDER KONTROLL, dvs att man VET vilka över- och underkänsligheter som finns hos varje medlem i försöksgruppen, hos den större populationen, samt naturligtvis hos den individ som man avser att behandla. Utan denna kunskap om varierande känsligheter utgör hela processen endast ett skådespel utan logisk och vetenskapliig grund. Och denna kunskap saknas till stor del av rent teoretiska grunder, men framför allt beaktas de närmast aldrig vid undersökningarnas genomförande.

Typexemplet är i stället att läkemedelsprövningar genomförs på friska tjugoåriga män, vars motståndskraft erfarenhetsmässigt ofta är som störst, varefter resultaten i praktiken tillämpas på spädbarn och åldringar, med redan omfattande symtom- och giftbelastning. Falluckorna i detta demonstreras naturligtvis tydligast när - som skett i månaden som gått - försökspersonerna omgående insjuknar med dramatiska symtom (därför att människor uppenbarlighen har större känslighet för de prövade ämnnen än vad apor och möss visat sig ha ). Men inget hindrar att motsvarande känslighet kan finnas hos andra grupper av mänskligheten, utan att föreligga hos flertalet friska västerländska tjugoåringar.

Mot bakgrunden av detta är allt allmänt tal om sk evidensbaserad medicin och ”vetenskapligt säkerställda metoder” i praktiken endast dimridåer och förföriskt tal. Den påstått vetenskapliga medicinen kan därmed bevisas utgöras av ovetenskapligt och riskabelt godtycke, ett läkarskråets välutprövade förråd av bondfångartrick. (Förvisso finns det även värdefull och praktiskt fungerande läkekonst, men dess värde beror inte av den s k vetenskaplighet som man i regel åberopar. Att rengöra sår, magpumpa förgiftade, spjälka ben osv vilar på en annan och mer praktisk logik än förskrivandet av blodtryckssänkande mediciner och strålbehandling )

I stället måste man erkänna att i mötet med varje patient ligger en genuin och ofrånkomlig osäkerhet, och att varje behandling inrymmer en - icke vetenskapligt kontrollerbar - katastrofrisk.

Den skepticism som Henrik i brevet ovan visar mot ”vetenskapligt beprövade” screeningar och undersökningar är alltså motiverade. Liksom i så många andra sammanhang är det lätt att bli överväldigad av alla osäkerheter man praktiskt måste hantera, som egenvårdare, terapeut, patient eller förälder, risken finns att man förlamas inför alla oöverblickbarheter. 80-20-regeln är dock ofta en praktisk hjälp för att slippa sila mygg och svälja kameler. Det är möjligt att med ganska begränsade insatser (20% av de maximala ) undvika de flesta och största (80%) riskerna i vår moderna livsstil. Ska man höja ribban till att undvika t ex 95 % krävs ofta att man mångdubblar vaksamhet och ansträngningar.


Amma, mamma!

hej igen ulf, : Ifall du skulle missa dettaa... : 40 år tog det för att någon skulle reagera och låta mammarna amma ännu mer i fred från experterna...

”WHO medger skadligt amningsråd
http://www.svd.se/dynamiskt/utrikes/did_12449766.asp
Miljontals ammande kvinnor har i 40 år fått råd som kan vara skadliga. Det medger nu FN:s världshälsoorgan WHO som arbetat ut nya rekommendationer.

De gamla råden kan ha bidragit till den accelererande barnfetman.

Tabellerna för barnens tillväxt som WHO utarbetat bygger på hur fort flaskuppfödda barn växer. Men eftersom de barnen ökar mer i vikt än barn som får bröstmjölk stämmer inte tabellerna.

Många ammande mammor har därför fått veta av sina barnavårdscentraler att deras barn vägt för lite. Mammorna har då känt sig tvingade, eller fått rådet, att komplettera med mjölkersättning eller fast kosttillägg....”


ledde mig till att söka lite om Lapis, märkligt att om man googlar lapisdroppar, hittar man bara 2 länkar till gonorré, men annars ingenting !!!

men jag hittade denna helt underbara artikel i "Tidskrift for Den norske lægeforening",
intressant att läsa, apropå k-vitamin sprutor och annan profylaktisk vård på nyfödda... http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/PA_LT.VisSeksjon?vp_SEKS_ID=1368395

på samma sida hittade jag även denna
"Hver tredje lege har ikke fått skikkelig opplæring i koding av diagnoser. Det er noe av årsaken til lav kodekvalitet ved norske sykehus... Konsekvenser av lav kodekvalitet er usikker pasientstatistikk som igjen kan gå ut over medisinsk forskning og styringsinformasjon"
1+1 = 3 :-) http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visNyhet?vp_id=10676


söndagshälsningar
henrik

Amalgam - ett näringsämne?
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/295/15/1775
In this study, there were no statistically significant differences in adverse neuropsychological or renal effects observed over the 5-year period in children whose caries were restored using dental amalgam or composite materials. Although it is possible that very small IQ effects cannot be ruled out, these findings suggest that the health effects of amalgam restorations in children need not be the basis of treatment decisions when choosing restorative dental materials.

SIEMs kommentar: Trots att kvicksilver är ett av de kraftigaste nervgifter som världen känner, så går det alltså fortfarande att mobilisera forskare och rapporter som söker övertyga oss om att amalgam är ofarligt att ha i tänderna. Att inte veta och inte lyckas finna något är ett säkert tecken på verklig medicinsk expertkunskap, om vi ska tro media och experterna själva. Detta mål uppnår man först efter lång karriär och förbrukning av stora anslag. ( Dessförinnan tror man sig veta, vilket ju är etter värre )

Knepen för att åstadkomma sådana rapporter är många. Några av dem är t ex
- att göra små och oöverblickbara urval av försöksgrupper (Naturligtvis kontrollerar man aldrig frågan om individuell genetisk eller förvärvad känslighet för t ex exponering för kvicksilver hos försökspersonerna)
- att studera medelvärden i stället för att lokalisera avvikande och dramatiska fall
- att jämföra med andra behandlingar vars effekter och biverkningar inte heller är säkerställda eller garanterat ofarliga
- att göra jämförelseperioden tillräckligt kort för att långsiktseffekter inte ska hinna visa sig.’
- osv.

En allt större kader av forskare lever på denna typ av grönmålning av vacciner och t ex amalgambehandling. Kanske är det dags att skapa en AMS-kurs för ändamålet. Risken är förstås att man skulle få med personer med sunt förnuft förstås, det måste naturligtvis undvikas till varje pris. Man får väl hålla sig till läkare som rekryteringsbas, då står man på säker mark.

För en nogrann genomlysning av dessa suspekta amalgam-undersökningar se
http://www.patsullivan.com/blog/2006/04/mercury_amalgam.html

Medicintest stoppas efter psykos
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_12463368.asp
En 25-årig man drabbades av en psykos i torsdags efter att ha deltagit i läkemedelstester för Astra Zeneca. Mannens tillstånd blev så allvarligt att han fick läggas in på psykiatrisk klinik och nu stoppas fortsatta studier av läkemedlet.

Granskning visar inget fel vid läkemedelstest
Enligt det brittiska läkemedelsverket har inga fel begåtts i samband med det läkemedelstest i London som skadade sex unga män i mars. En expertgrupp ska undersöka orsaken ytterligare och restriktioner införs för test av den här typen av läkemedel.

Det var sannolikt en oförutsägbar biologisk effekt av läkemedlet TGN1412 som orsakade de sex männens fruktansvärda biverkningar vid läkemedelstestet för drygt tre veckor sedan. Det meddelar det brittiska läkemedelsverket på onsdagseftermiddagen i en rapport.


SIEMs kommentar: Inga metodiska fel eller avsteg från rutinerna hade begåtts . Alltså är det normalt och ofrånkomligt med nuvarande metoder och rutiner att människor skadas för livet av läkemedel. Det upplyser man inte allmänheten - eller försökspersonerna - om.

Vi litar på sjukvården
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=535330&previousRenderType=6
GÖTEBORG. Svenska folkets förtroende för domstolarna och polisen sjunker kraftigt. Samtidigt som det vänder uppåt igen för kungahuset. Sjukvården ligger fortsatt stadigt i topp. Det visar de nya mätningarna från SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
 

SIEMs kommentar: Det är väl detta stora förtroende som gör att allt fler svenskar för varje år vänder sig till sjukvården, och att de som väl kommit in gärna stannar kvar under ständig vård. Bra mått på marknadsföring men inte på hälsosamhet. Hur många tror på tomten, förresten?

Alla som vill får vaccinet
http://www.vlt.se/artikelmall.asp?version=200961
Familjeläkarmottagningarna iVästerås fick igår många samtal från oroliga västeråsare som ville veta mer om vaccinering mot meningokocker. - Alla som vill kommer att vaccineras, säger Peter Tilly, verksamhetschef på Eriksborg och Vallbys Nya vårdcentral.

SIEMs kommentar: Vi väntar med spänning på de snabbt sjunkande sjuklighets- och dödstal som kommer att visa sig i Västerås med omnejd. Ty visst är väl syftet med vaccineringen att sjuklighet och dödlighet ska bli mindre? Utvärderingen kan väl bli en lämplig uppgift för det forskarteam som studerat amalgamets ofarlighet, de behärskar säkert lämpliga metoder.

Salt som lindrare för migrän - surfarbrev
 
En annan grej igen. Om Migrän. Jag har tidigare skrivit om detta, men när jag såg ett reklaminslag om en receptfri migränmeducin på TV nyss, så tänkte jag att du kanske kunde publicera det på nytt. Jag har haft flera kraftiga migränanfall sedan V  blev sjuk... mycket stress och mycket att hjälpa till med, typ.

Så fort jag börjar uppleva synrubbningar, blixtar och andra "ljusfenomen" som förebådar ett migränanfall (kraftigt eller inte) så stoppar jag i mig lite salt av något slag --Himalayasalt, havssalt, NaCl (vanligt s.k. salt), salt lakris, salta jordnötter, etc. -- tämligen regelbundet under resten av dagen, och om möjligt mycket vatten. Detta hejdar utvecklingen av migränanfallen på ett häpnandsväckande sätt.
 
Förut var jag tvungen att hinna hem inom en timme och vräka i mig huvudvärkstabletter samt gå till sängs för att inte vara helt utslagen i minst 3 -4 dagar i ett mörkt och tyst rum. Huvudvärkstabletterna gjorde att jag kunde gå tillbaka till jobbet efter någon dags vila, men effektiviteten var ju givetvis nedsatt.
 
Med saltintag upphör "ljusfenomenen" efter ett liten stund, och det går att stanna kvar på jobbet, eller motsvarande. Jag har t.o.m. en gång stannat kvar en hel eftermiddag på en kurs, vilkat var totalt omöjligt innan. Visserligen brukar jag ändå ta mig hem så fort det går och varva ner, men den blålågande huvudvärken, illmåendet och ljud- och ljuiskänsligheten försvinner med saltintaget. Det enda som märks dagen efter är en smula trötthet i hjärnan och om jag nyser eller hostar så känns en liten smärta inne i huvudet vid varje nys- eller hostning.
 
Jag har nu alltid med mig en lite påse med Himalayasalt, eller i nödfall sådanan där små saltpåsar man kan hitta på restauranger. Detta högeffektiva sätt att lindra migrän gör ju att det är helt onödigt att berika läkemedelsfabrikanterna för deras undermåliga giftprodukter!
 
Ha De Gôtt   P.


Prestationsångest?

http://www.klokast.se/Nyhet/2006/ArtikelMAB2.pdf
I Mentalkrafts  skriftserie presenterar vi denna vecka reflektioner över prestationsångest. Berörd?  

Slav under omständigheterna?
När vi känner oss maktlösa och upplever begränsade möjligheter att påverka vår situation, har vi
blivit offer för yttre omständigheter.
http://www.klokast.se/Nyhet/2006/ArtikelMAB3.pdf

Hur du ger dig själv cancer i fem lätta steg
http://www.klokast.se/Nyhet/2006/Femsteg.pdf
Denna populära artikel från Newstarget.com har översatts till svenska av en av SIEMs trogna medarbetare. Läs och begrunda!

Mail om media och alternativmedicin
Hej Ulf!
Maa av den "nyhet" som baserades ut om att KAM inte botar och underförstått rekommnederades sjukgymnastik av utredningen, vilket gav intrycket att sjukgymnastik skulle vara botande, ringde jag till gomorron TV1 och till min förvåning förstod den kvinnliga person som svarade vad jag avsåg och hon skulle försöka få dem att ändra formuleringen.
Igårkväll kom de med cancervaccinering igen och då är det tydligen redan botande på försöksstadiet med möss. Tänk om läkemedelsindustrin granskades lika noga som Laila Freivals, då skulle avgångarna stå som spön i backen, inom industrin. Den bästa lindring ÄR ändrad livsstil, dvs valet av KÄRLEK och acceptansen av de på ett eller annat sätt valda kretsloppen. Jag rekommenderar att vi inte använder ordet botar, får en känsla av att ordet botar faller inom ramen för den så kallade dödssynden "HÖGMOD". Människans ignorans av naturens ordning, när vi inte accepterar oss som en del av helheten/naturen/skapelsen, utan genom våld separerar oss och ställer oss över den Gudomliga ordningen det vill säga oss själva, parodoxernas paradox att inte acceptera och förstå sig på sig själv.
Kram Bo

Bo Wennström, wennstrombo@hotmail.com, www.lovedepartment.com
Kårv 13, 97631 Luleå
070 600 86 33


Oljan präglar Irans relation till västvärlden
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=838245
Dag för dag trappas ordkriget upp mellan Iran och västvärlden. Den här gången handlar det officiellt om Irans eventuella och framtida tillgång till kärnvapen. Tidigare har det alltid handlat om Irans energitillgångar, de enorma olje- och naturgasresurserna.
En sak är säker: det 100-åriga komplicerade förhållandet mellan Iran och de anglosaxiska länderna fortsätter. Ett förhållande som är fyllt av spionintriger, krig, statskupper, revolutioner och svek.


SIEMs kommentar: Det planerade Iran-kriget handlar inte om kärnvapen utan om olja, sa vi redan för några månader sedan, Rubriksättarna får det att låta som om det vore Iran och dess befolkning som är ”oljefixerade”. Sanningen är - som vi tog upp i artikeln Vid Jultomtens Heliga Skägg ( http://www.klokast.se/Nyhet/2006/Feb06.html ) den motsatta: Det är västmakternas relationer till övriga världen som kännetecknas av hänsynslös exploatering av andras tillgångar. Men artikeltexten i övrigt , av Vladislav Savic, är larorik .


Hur mycket är HIV-testerna värda?

Mars Månadsspecial bjöd på en inträngande analys av HIV-bedrägerierna av Janine Roberts. I ett mail från henne kommer ett sensationellt medgivande från läkemedelsindustrin: HIV-testerna är båg. Undra på t ex att ”gravida mödrar” i t ex Sydafrika ofta testar positivt för HIV. Men de ger ju klirr i kassan för läkemedelsmaffia och insamlingsindustrin.

I thought it might be useful in this legal case to use the actual manufacturers insert with the HIV Test if there is an Appeal. As you can see, it says even recent pregnancy may make one test falsely positive for HIV - and that the test can easily be mistaken.. With every good wish, Janine Roberts

**************ANNONSER***************


SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf

<>********************************************

<>DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni