AJ- bannerkgstab-bannercozycushions
emailbild
Google

Internet www.klokast.se

 

  

Tidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
Februari 2005

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Mars 2005

Notiser o kommentarer

Amerikansk forskare fuskade fett - Skolskjutningen i USA - Prozac igen - Kampen för kosttillskotten - Brevväxling med parlamentariker om EU-direktiven om kosttillskott - ”Hjärtfel ska upptäckas tidigare” - "Alla ska skyddas mot influensa"- En alternativ strategi i vitaminkampen - Sten Sture vet vad statens och läkarnas goda råd är värda - 'No link' between MMR and autism - Mailfråga om kosttillskottsartikeln - Propagandan om kosttillskotten fortsätter - Mailat om utbildning - Alternativmedicin på vårdcentraler

Tema: Det medicinska fiaskot.


Bild: Favorit i repris (ur SIEMs magasin Oktober 2003)


Tema: Det medicinska fiaskot.


När moderatledaren i månaden uttalade sig om skolfrågorna väckte det rabalder. Han krävde nämligen att ungarna skulle få lära sig nåt i skolan, och alltså komma hem klokare än de gick dit. Det säger mycket om dagens politik, skola och media att detta krav i massmedia betecknades och kommenterades som ett ”politiskt utspel”.

Vi ser gärna fram mot än radikalare politiska utspel. Ett sådant skulle kunna vara kravet att folk skulle bli friskare av den sjukvård som tillhandahålls, i stället för sjukare. Så omvälvande förändringar vågar vi väl knappast räkna med än på ett bra tag. Men veckans MOTGIFT är tänkt som underlag för dem som skulle våga tänka i denna riktning. Faktabakgrunden är fr a SCB:s undersökning av svenska folkets levnadsförhållanden - som finns att hämta på
http://www.sos.se/FULLTEXT/46/2002-46-1/02kap1.pdf

FAKTUM 1) Ohälsan bland alla åldersgrupper har ökat kraftigt sedan 80-talet. Yngre gruppers hälsa har försämrats mer än de äldres.
Den ”sjukstatistik” vi vanligen matas med i massmedia brukar hämtas från Riksförsäkringverket, och kan därför närmast fritt manipuleras för att passa vad politiker och byråkrater vill visa. Införande och avskaffande av karensdagar, arbetsgivarveckor, tillämpningsföreskrifter osv kan skyffla ohälsan mellan olika kolumner i statistiken och därmed skapa de illusioner man för ögonblicket önskar. ULF:s statstik vilar emellertid på folks egna uppgifter och åsikter om sin egen hälsa, inte på försäkringshandläggarens semesterplaner och bonussystem.

Slutsats a) Den försämrade folkhälsan är reell!
Detta står i strid med de ofta framförda teserna att den ökande ohälsan skulle vara påhittad, en följd av bidragssystem, fusk, dålig läkarutbildning, överbelastade försäkringskassor, osv.

Slutsats b) Det kan inte vara ”arbetsmiljön” (eller ”ohälsan i arbetslivet” som är den största boven
, ty såväl barn o ungdom som äldre står utanför arbetsplatsernas miljö, och visar likväl ökande ohälsa, mätt som långvarig sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga. Det är därför rimligt att främst söka förklaringarna i förhållanden som påverkar alla åldersgrupper, oavsett om de arbetar eller ej..

Slutsats c) Den politiska favoritförklaringen - att det är det ökande antalet äldre i samhället som skapar den stora vårdefterfrågan - är falsk. Ett större problem är att allt fler mår allt sämre och efterfrågar allt mer vård allt tidigare i livet.

FAKTUM 2) Andelen missbildade svenska barn har inte ökat under denna tid
Människan brukar betraktas som en produkt av arv och miljö. Missbildningar är en god indikator på genetiska störningar och förändringar, dvs förändringar av arvet.
Slutsats a)
Den konstaterade ökade ohälsan kan alltså inte skyllas på arvet, dvs på genetiska förändringar.
Slutsats b): Den försämrade folhälsan bör bero på miljö-förändringar (som påverkar alla/de flesta ) . Det bör dessutom handla om miljöförändringar som drabbat yngre åldersgrupper mer och kraftigare än äldre.

FAKTUM 3 De ”sjukdomar” som framför allt ökat har neurologisk anknytning
De sjukdomsdiagnoser som visar tydliga ökningar handlar om ”diffusa” nervösa störningar, allmän trötthet, sömnstörningar, depressioner, överansträngning osv (Tabell 7 ) .

Det är välkänt att bland barn har en flora av diagnoser typ autism, ADHD, DAMP; vuxit fram. Bland yngre och medelålders florerar diagnoser av typ utmattningsdepression och utbrändhet, bland de äldre florerar alltmer olika typer av demenser.


FAKTUM 4 Läkemedelsanvändningen har ökat överlag , särskilt kraftigt bland barn och ungdom.


(
I detta sammanhang går vi inte ånyo in på den epidemi av autism, Damp, etc som vi tidigare visat på i kölvattnet av de moderna barnvaccinationsprogrammen) (När det gäller läkemedelskonsumtionen se även http://www.lif.se/Statistik/Fakta_04/Lkm_marknaden.asp )


Den årliga volym-ökningen av läkemedelskonsumtionen i Sverige har under senare decennier legat omkring 4-5% ., vilket innebär en fördubbling på ca 15 år. Denna ökningstakt kan bara till liten del förklaras av ökad förskrivning av medel mot sådana störningar som folk i ökad utsträckning klagar över. Det har naturligtvis ändå skett en kraftig ökning av sådana antidepressiva, sk lugnande och sömngivande medel. Likväl har alltså antalet människor som klagar över sådana besvär /nervösa, depression/ osv/ närmast fördubblats.

Den ökande läkemedelsanvändningen avser i stället främst preparat med helt annan inriktning, och som alltså inte alls kan ha förskrivits mot den typ av ohälsa som har ökat. Dit hör t ex
- ppiller och hormonpreparat
- vacciner
- blodtrycks- och kolesterolsänkande medel
- s k magsårsmedicine
- etc
/Vad gäller t ex storsäljande s k magsårsmediciner se t ex http://www.mercola.com/2005/mar/16/prilosec.htm
”....Please understand that none of these drugs do absolutely anything to treat the cause of the problem. What they do achieve, however, is causing you to have an incredible reliance on these medications for continued pain relief. The proton pump inhibitors are particularly notorious for this. It is exceedingly difficult to get off of them once they have been used for awhile..::”/


Det finns knappast några exempel i ULFs tabellverk på klagomålstyper som minskat mellan 1985 och 2001. Patienterna i dag konsumerar alltså ungefär dubbelt så mycket läkemedel som för femton år sedan - men ”klagomålsnivån” minskar inte mer än undantagsvis.Om man skulle tro att läkemedlen verkligen är effektiva mot de lidanden de sägs motverka, så måste man väl ändå undra varför det i så fall krävs dubbelt så mycket av dessa kemikalier i dag som för femton-tjugo år sedan för att hålla lidandet på samma nivå som förut..


En rimlig förklaring är att läkemedlen i allt större utsträckning föreskrivs och ges med det uttryckta syftet att motverka hälsoproblem som patienten överhuvudtaget inte upplever eller ens känt av , men som läkaren anser sig kunna förebygga genom läkemedelsförskrivning. Men om detta verkligen skulle ha förebyggande effekter så borde vi på sistone ha fått uppleva en veritabel ”hälsoboom”, där de positiva effekterna av den fördubblade läkemedelskonsumtionen äntligen börjat slå igenom i form av kraftigt och allmänt stegrat välmående bland befolkningen. Detta har vi inte sett tecken på. I stället slår förtidspensioner och sjuktal ständigt nya rekord.

För SIEMs tidigare sammanställningar av detta se t ex
http://www.klokast.se/Nyhet/Okt03.html
särskilt diagrammet
http://www.klokast.se/Nyhet/Bild031003.jpg

Slutsats:
Ökad läkemedelsanvändning är inte en del av lösningen på ohälsoproblemet - utan en väsentlig del av och orsak till problemet.

De effekter som uppnås består inte av färre insjuknanden eller ökade tillfrisknanden från dessa besvär. I stället ökar de allmänna förgiftningssymtomen hos befolkningen, främst då neurologiska funktioner. / Till den stigande förgiftningen bidrar förvisso även livsmedelspolitik, miljögifter och elektromagnetisk strålning /

I vart fall när det gäller äldre, har det på senare tid blivit alltmer erkänt att läkemedlen utgör en del av en kemisk ättestupa, och inte i en del av omvårdnaden, och olika mödosamma ”saneringsprojekt” satts in. Det dröjer dock länge än, innan det blir allmänt erkänt att hela folkhälsohaveriet till stor del är uttryck för läkemedelsförgiftning och andra sjukvårdsskador.

FAKTUM 5: Vi står snart ånyo inför en valrörelse där politiker av olika färger ska tävla om att garantera allt mer vård till folket.

Att fösa in allt fler människor i en ”diagnosfålla”, där de upplever sig själva och sin personliga hälsa beroende av dagsaktuella politiska beslut / t ex tilldelade vårdresurser, avskaffade vårdköer, fria läkemedel osv / är ett effektivt politiskt bondfångarknep. Detta överträffar i bred skala alla kvacksalvarknep som kvällstidningarna kan avslöja och åstadkomma . Vi kommer snart att få se ytterligare en bedrövlig repris på detta bisarra politiska skådespel - ytterligare ett angrepp på vår mentala hälsa.

De politiska beslut vi verkligen behöver se - innebärande slut på folkförgiftningen och avlövning av det medicinsk-kemisk-industriella komplexet lär dock dröja än ett tag.


De politiska utspelen avlöser nu varandra

Ovan kommenterade vi moderatledarens krav på att ungarna skulle få lära sig nåt i skolan. Det gick endast en vecka innan utbildningsministern krävde att lärare ska kunna lära ungarna läsa och skriva.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=392535&previousRenderType=2 Kraven på skolan skruvas minsann upp ordentligt inför valet, vad vi förstår.

Ännu har dock ingen öppet krävt att folk ska bli friskare av sjukvården. Än mindre har vi hört att läkare måste få lära sig att bota folk, så de blir friska. Nån måtta får det väl vara, även under ett begynnande valår. I stället presenterar SoS ( förk: Save our Souls, eller Socialstyrelsen, välj själv ) en folkhälsorapport. Den blandar friskt allmänna uppskattningar utan redovisat underlag med antaganden och levnadsvaneundersökningar.
http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2005/pres050318.htm

Vår granskning visar att Folkhälsorapporten faktiskt har många förtjänster och delvis bygger på ett gediget samhällsvetenskapligt kunnande och vidsyn. På de områden där rapporten tvingas att använda sig av medicinska begrepp och statistik tappar den emellertid oftast fotfästet och övergår i sedvanlig medicinsk mytbildning. Det gör att den faktiskt missar det mål som borde vara viktigast - nämligen att identifiera de stora hoten mot folkhälsan. På sina 395 sidor lyckas den - trots försök - inte åstadkomma ett enda rejält bevis för den moderna medicinens hälsofrämjande betydelse, vilket borde vara helt sensationellt. I stället presenterar den övertygande argument för att dagens medicinska cirkus med kolesterol- och blodtryckssänkare, PSA-prover, mammografi och vaccinprogram snarast försämrar folkhälsan.

Kritiska mail

Människan mår bra av vissa rutiner. Varje torsdag går SIEMs Motgift ut till sina läsare, och varje fredag kommer till oss ett mail från en av SIEMs trognaste medarbetare /e e u läkare, vi kan kalla honom RH / där detta Motgift avrättas och avfärdas som ett nytt exempel på bedräglig kvacksalvarkonst.

Läkares klassiska sätt att bemöta ifrågasättanden är att återupprepa just de medicinska myter som ifrågasätts, gärna med högre tonläge, indignation och förakt.. Därmed försöker man skapa intrycket att kritikern är så okunnig att han inte känner till dessa medicinska myter, och alltså nu generat bör falla undan för den medicinska sakkunskapen. Detta sätt att argumentera har emellertid den stora fördelen att vi slipper att på egen hand formulera de stående medicinska myter vi kritiserar. På så sätt får vi ägna vår tid åt mer givande analys-arbete:

Så här kan det då se ut:

RH (mail) : Du avslöjar återigen ditt grundläggande förakt för enkel logik. De fakta som du presenterar i ditt senaste utskick leder uppenbart inte fram till de slutsatser du presenterar. Jag har inga illusioner om att du ens inbillar dig att de skulle göra det, eftersom du tidigare utan omsvep erkänt att det är försvarbart att ljuga för den goda sakens (?) skull.

För det första: en oändlig mängd faktorer spelar in vad gäller den upplevda ohälsan. Kulturella, arbetsmarknadsmässiga, massmediala, tekniska, demografiska etc. Att presentera två enstaka samvarierande faktorer bevisar inget samband, och om sambandet faktiskt finns kan förhållandet orsak-verkan mycket väl vara det omvända mot vad du påstår. Att ökad läkemedelsförskrivning leder till ökad upplevd ohälsa är naturligtvis tänkbart. Det omvända förhållandet är mer rimligt. Med tanke på att du anklagar politiker och byråkrater för att vränga siffrorna till att passa, är det sällsynt oklädsamt att du försöker lura dina läsare på samma sätt.


Diagram ur Folkhälsorapporten. Det är alltså data av det här slaget som RH inte vill acceptera som ”mätbara parametrar”. De underminerar nämligen föreställningen att mera sjukvård leder till ökad hälsa.


SIEMs kommentar: Fullständig och allsidig redovisning är inte möjlig på ett begränsat utrymme. (Det är detta konstaterande som RH ovan kallar ”försvarbart att ljuga” ) Bevisföring utifrån statistik är alltid ofullständig. Opponentens uyppgift i vetenskapligt arbete är dessutom att opponera, inte att okritiskt referera. Det anmärkningsvärda är att en verksamhet - sjukvården - som tar en stor del av vår bruttonationalprodukt i anspråk - under åberopande av sin hälsomässiga betydelse - inte avsätter tydliga positiva spår ens i grova statistiska sammanställningar. Det är i stället t o m ”tänkbart” att den istället leder till ökad ohälsa, även enligt RH.

RH: För det andra: Någon "hälsoboom" upplever vi knappast. Däremot visar de mätbara parametrarna för kroppslig och själslig hälsa att vi långsamt blir friskare. Den förväntade medellivslängden stiger sakta, spädbarnsdödligheten minskar, självmorden minskar liksom plötslig spädbarnsdöd etc. Med tanke på att du argumenterar för att även allvarliga och dödliga sjukdomar orsakas av alltmer "stympning och förgiftning", miljögifter, mobiltelefoni etc och att medicinsk behandling av dessa åkommor endast gör saken värre borde alla dessa parametrar visa åt motsatt håll.

SIEMs kommentar: ULF och tidigare diagram visar att svenska folket i själva verket uppfattar sig betydligt sjukare, och i ökad utsträckning klagar över ohälsa. Men i denne läkares ögon utgör detta inte några ”mätbara parametrar” över hälsan, utan i själva verket blir folket enligt hans medicinskt acceptabla ”mätbara parametrar” friskare. Detta resonemang säger en hel del om den s k läkekonsten i dag.Diagram ur Folkhälsoutredningen,. Ytterligare exempel på hur svenska folket blir friskare, om vi ska tro RH?Vi har redan på annat ställe - http://www.klokast.se/siem/Vetenskap2.html visat hur den medicinska mytologin godtyckligt utnyttjar en uppsättning av alternativa målsättningar ( ex: förlänga livet / ge livskvalitet/ förbättra objektiva mätvärden) för att motivera medicinska insatser, och går därför inte här djupare in på just detta skuttande mellan isflaken.

Är medellivslängden en användbar måttstock på folkhälsa?

Men mindre skillnader i medellivslängden utgör ingen användbar indikator på ”hälsa”. Exempelvis har kvinnor - vilka andra parametrar man än jämför - i regel sämre hälsoupplevelse och högre sjuktal än män, medan de i själva verket lever betydligt längre.

Om personer överlever livshotande skador, olyckor och katastrofer, och därmed förlänger sitt liv om än till priset av livsvariga handikapp och besvär, så innebär detta inte något positivt bidrag till den allmänna folkhälsan, i någon rimlig mening av detta ord. Inte heller gäller detta en in absurdum förlängd ”vård i livets slutskede”. Även om en på så sätt ökad livslängd anses möjlig (eller t o m önskvärt) så är det orimligt att reservationslöst använda detta som ett kriterium på ökad folkhälsa eller friskhet. Medellivslängd är bl av dessa skäl inget bra allmänt och sammanfattande mått på folkhälsa, däremot en av många faktorer som bör beaktas.Källa: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____25830.asp
Diagrammet ovan visar att den svenska medellivslängden bland män ökat ganska stadigt sedan 1700-talet. Den absolut största ökningen -från 33 till 70 år - har skett utan de moderna ”förebyggande” läkemedlens medverkan men däremot i spåren av förbättrad levnadsstandard. Det finns därför ingen anledning att anta att just läkemedelskonsumtionen skulle ha haft avgörande positiv effekt för just de senaste årens (blygsammare) ökningar. I stället vore det sannerligen märkligt om den sedan sjuttonhundratalet uppåtgående kurvan helt skulle ha brutits under nittonhundrasextiotalet om nu inte den kemiska läkemedelskonsumtionen därefter exploderat .

Mellan 1900 och 1950 har medelåldern ökat från ca 50 till ca 68 år, medan ökningstakten under den senare delen av seklet tycks ha halverats. Det finns därför stort fog för att påstå att medellivslängden ökat under senare år trots den intensifierade läkemedelskonsumtionen - inte tack vare den.

En betydande del av den ökande medellivslängden under århundradena har vunnits genom minskad barnadödlighet. (Denna kan i sin tur föras tillbaka på förbättrad levnadsstandard, hygien, näringsstatus samt ökad födelsekontroll. ) Spädbarnsdödligheten hölls under lång tid uppe genom ohygieniska sjukhusförlossningar, vilka ersatt traditionella hemförlossningar ( med odokumenterad men troligen lägre dödlighet) . När aseptiska principer senare infördes inom sjukvården ( i Semmelweiss efterföljd) minskade också spädbarnsdödligheten och medellivslängden kunde öka.

Barnadödlighet och medellivslängd är därför historiskt sett delvis samma parameter - och inte två oberoende. Att utan noggrann analys av bakomliggande faktorer använda dessa som avgörande kriterier på folkhälsa är vilseledande. Den plötsliga spädbarnsdöden - med s k oförklarliga andningsstopp - påverkas i hög grad av icke-hälso-anknutna faktorer, framför allt föräldrarnas/personalens vaksamhet på fenomenet, ( vilket uppmärksammats först under senare år). Därtill utgör detta ett försök att använda samma parameter för tredje gången i samma syfte.

Den statistiskt iakttagna spädbarnsdödligheten påverkas dessutom numera både uppåt och nedåt väl så mycket av förändrade medicinska manipulationer - effekter av provrörsbefruktningar (med kraftigt ökad missfallsrisk) , fosterdiagnostik o genetisk rådgivning med åtföljande aborter, osv - som av förändringar av något slags folklig grundhälsa.

Det finns emellertid ett antal viktiga faktorer bakom medellivslängden som inte brukar betonas nämnvärt av medicinare och myndigheter;

När trafiksäkerhetsarbetet minskat dödligheten i trafikolyckor om ca 500 liv om året, sedan toppsiffrorna under 60-talet, så torde det ha gett betydande positiv effekt på medellivslängden
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____43109.asp

På motsvarande sätt har traditionella dödsfall i arbetet minskat med ca 400 fall / år vilket också bör ha lämnat rejäla positiva förändringar av medellivslängden i samma storleksordning
http://www.av.se/statistik/dok/0000257.pdf

Olycksfall av detta slag berör dessutom genomsnittligt mycket yngre personer /med fler återstående levnadsår/ än t ex SoS: ”3000 räddade liv i hjärtsjukvården”, där den reella livslängdsförlängningen (ofta hos patienter i 60-70-årsåldern) många gånger kan vara mycket blygsam. Minskade olycksfall i arbetsliv och trafik måste också ha minskat ”trycket” på olycksfallssjukvården, något vi knappast kan se spår av i vårdorganisation eller -vårdstatistik.

Upp mot 40 000 personer ( av Sveriges 9 milj invånare) kan i dag på så sätt ha fått sitt liv förlängt med i uppskattningsvis 35 levnadsår, vilket totalt ger 1,4 milj levnadsår. Om befolkningen totalt kan förvänta sig ca 9 milj*75 år = 67,5 milj levnadsår är alltså en grov uppskattning att säkerhetsarbetet sedan seklets mitt har förlängt medellivslängden med ca 2% , dvs ca 1,5 år.

Näringsförhållanden under tidig levnadsålder och fosterliv har stor betydelse för livslängdspåverkande hälsofaktorer /hjärt- o kärlsjukdom, diabetes etc/ ( Se t ex FhU sid 250 ) . När en generation som fötts och vuxit upp under krigs-, svält- och nödår ( f ca 1900-1930 )går ur tiden bör utfasningen av generationer med fattigdomsrelaterad hälsosvaghet alltså automatiskt leda till ökad medellivslängd för den återstående befolkningen.

Vi ser dock sällan att sådana faktorer tillmäts någon betydelse, än mindre beräknas, i den medicinska historieskrivningen (varken i folkhälsorapport eller RH:s brev ) , där i stället de egna kemikalierna framställs som det magiska trollspöet bakom en ökad medellivslängd. Märkligt nog, får man tillägga, eftersom dessa kemikalier ständigt måste utbytas mot nya, efter det att de gamla visat sig alltför skadliga för att fortsättningsvis få användas.

Vad gäller självmordsfrekvens som indikator på folkhälsa är detta en av de mest obegripliga, svårmätta och tveksamma parametrar man kan tänka sig. Mörkertalen är stora, klassificeringen av olika gärningar och överlevnaden därefter påverkas av en rad faktorer som inte har ett jota med folkhälsa att göra ( bl a reglerad tillgång på effektiva medel, exvis handeldvapen) . Vi har t ex tidigare visat att självmordsförsöken bland ungdomar i själva verket ökat rejält .
(se t ex http://www.ki.se/suicide/smf_sverige_total.html ) , och det går knappast heller att visa att frekvensen genomförda självmord minskat.
http://www.ki.se/suicide/ungdom_sjelvmordshandling.html

Om självmordsfrekvensen nu plötsligt är en av de viktigaste hälsoparametrarna borde man kanske också följa upp och väga in följande typ av forskningsresultat:

Vanlig medicin kan driva dig till självmord Aftonbladet 98 03 07
Ny typ av blodtrycksmedel ökar risken för svåra depressioner 150 000 svenskar äter blodtrycksmedicin som ökar risken för självmord fem gånger jämfört med svensken i allmänhet. Det visar en grupp svenska forskare i en stor undersökning. ...
..
(Ur SIEMs månadsmagasin mars 2000 )

Nyligen förbjöds också antidepressivabehandling av ungdomar just med anledning av den ökade självmordsrisken vid användning av sådana preparat.

Om nu självmordsbenägenheten - så som RH tycks anse - skulle vara en självklar indikator på follkhälsan, ger alltså detta mått knappast särskilt smickrande resultat för den moderna läkekonsten.
Diagram ur Folkhälsorapporten: Den ökade förskrivningen av antidepressiva har knappast påverkar självmordsskadorna positivt. (för att inte tala om antalet vansinnesdåd, skolskjutningar etc)


Att åberopa dessa lösa ”mätbara parametrar” - medellivslängd, barnadödlighet, plötslig spädbarnsdöd, fullbordade självmord - som de viktigaste indikatorerna på folkhälsa (i polemik både mot vad folk själva anser om sin hälsa och mot förgiftnings-paradigmet ) visar alltså vilken förnuftsmässig argumentnöd som den moderna medicinen befinner sig i.

Den ökande lågdosförgiftning vi diskuterar tar sig endast undantagvis uttryck i knall-och-fall-dödsfall (som avsätter spår i medellivslängd etc) , däremot i allt mer undergrävt allmäntillstånd och nedsatt motståndskraft, se /siem/giftbroschyr.html
När denna typ av skador avsätter tydliga spår i medellivslängden, då är det alldeles för sent att göra mycket åt saken.

Har medicinsk behandling förlängt livet och skapat hälsa?

RH: För det tredje: det är lätt att påvisa att t ex ett specifikt dödsfall orsakats av exempelvis biverkan av läkemedel. Däremot är det oftast svårt att bevisa att ett enskilt "livsfall" beror på korrekt medicinering. Vem vet vilka av 100 patienter med genomgångern hjärtinfarkt som slapp dö i en reinfarkt månaden efter pga betablockerare och kolesterolsänkare? Vem vet vilken av 100 deprimerade som hade begått självmord utan hjälp av medicin? Det enda vi vet säkert är att dödligheten både efter hjärtinfarkt och i depression minskar med medicinering. Att argumentera mot mediciner generellt är av samma logiska skola som att argumentera mot krockkuddar i bilar, eftersom ett icke föraktligt antal människor dödas av krockkuddar varje år.

SIEMs kommentar: RH missar här - avsiktligt? - hela argumentet som är: Varken klagomål eller annan ohälsa bland befolkningen som helhet har minskat nämnvärt under de senaste femton åren. I själva verket har sjukligheten stadigt ökat, både mätt som arbetsrelaterad ohälsa och i egna uppgifter. Däremot har läkemedelskonsumtionen fördubblats, liksom allehanda andra vårdresurser kraftigt ökat. Om vården befrämjat hälsan borde förhållandet vara omvänt.

De sk vetenskapliga studier som sägs påvisa den genom medicinering sänkta dödligheten inom vissa diagnosgrupper (RH:s exempel är hjärtinfarkt, depression) är dessutom ofta metodologiskt undermåliga,. Normalfallet är bl a att man i sådana kliniska studier jämför nya mediciner med tidigare traditionella ( och än mer skadliga ) kemikalier. Att upphöra med en skadlig medicinsk praxis utgör på så sätt automatiskt ”medicinska framsteg”.

Vad säger utvecklingen när det gälller hjärt- o kärlsjukdomar egentligen?

Den svenska hjärt/kärl-dödligheten är dock inget att skryta med, trots ”världens mest utvecklade hjärtsjukvård”. Dödligheten här är betydligt högre än i många andra länder.

Eftersom insjuknandet i hjärt-kärl-sjukdomar kraftigt samvarierar med utbildningsnivån, beror den minskade dödligheten under senare år i själva verket mer på stigande utbildning o allmän levnadsstandard än på sjukvårdens insatser. Se diagrammen nedan: Lågutbildade personer har närmast dubbelt så stor risk att insjukna som högutbildade. Den lågutbildade gruppen har på trettio år minskat från ca 65% till ca 20% av befolkningen. Enbart detta räcker för att förklara en ca 25%-ig sänkning av den totala hjärt-kärl-sjukligheten, dvs större delen av den sänkning Folkhälsorapporten ansett sig finna.

Jämför alltså
(Diagram ur Folkhälsorapporten)

med http://www.scb.se/statistik/UF/UF0506/2003M00/pyramid_agg.pdf )


1970 ca BEF-ANDEL FALL/100 000
LÅGUTB         0,65            550         357,5
MELLANUtB   0,3             425         127,5
HÖGUTB         0,05            300         15
s:a                                                     500

2000 ca
LÅGUTB         0,2             550             110
MELLANUTB  0,4             425             170
HÖGUTB         0,4             300             120
S:a                                         400

Tabellen ovan baseras visar hur en förbättrad utbildningsnivå i landet i princip kan omsättas till en 25%-ig sänkning av insjuknandetalet (från 500 till 400)
Vad betyder levnadsstandarden för folkhälsan?

Utbildningsnivå
har under förra seklet betytt inte bara ett antal genomgångna skolår utan också utgjort en god indikator på uppväxtmiljö och livsvarig levnadsstandard.

Levnadsstandardens fysiologiska betydelse tycks vara okänd för den medicinska s k vetenskapen. En kort förklaring kan därför vara på sin plats: Kroppen och dess celler är för sin biologiska funktion beroende av en viss fysiologisk yttre miljö. Denna miljö får inte vara för kall, för varm, för våt, för torr, den måste innehålla vissa kemiska ämnen och får inte innehålla andra, osv . Varje miljö naturen tillhandahåller varierar emellertid över tid , och därför går mycket av kroppens och cellernas aktivitet ut på att reglera sin yttre miljö eller förflytta sig till andra miljöer, där de fysiologiska kraven är lättare att uppfylla.

Vad som är helt strategiskt för överlevnaden är inte att alltid befinna sig i idealmiljö, utan att undvika extremvärden och extremsituationer. Även om genomsnittstemperaturen där jag bor, sett över åren, är behaglig, så hindrar det mig inte från att frysa ihjäl en viss januaritorsdagnatt. Extremvärdena fastnar alltså inte så lätt i genomsnitten, men är de viktigaste att få kontroll över om man ska överleva.

Det vi betecknar som levnadsstandard i ett samhälle är till stor del just olika skydds-, försörjnings- och reglersystem som möjliggör för den enskilde att undvika extrempåfrestningar - värmesystem som håller varmt alla dagar och 24 timmar om dygnet, inte bara när man är frisk och orkar hugga ved, vattensystem som fungerar också under torrsomrar och smällkalla vintrar, ett skafferi som aldrig är tomt, osv Ju högre levnadsstandard - desto mindre risk att utsättas för biologiska extrempåfrestningar i form av t ex värme, kyla, svält, vätskebrist, näringsbrist, giftöverbelastning, överansträngning, osv. Och det är förekomsten av sådana extrempåfrestningar som till största delen avgör livslängd och hälsa, och kan avsätta mätbara biologiska spår i form av t ex köldknölar, kärlförändringar, slaganfall osv.

Det är alltså sådana skydds-, försörjnings- och reglersystem som ger livslängd och hälsa, inte BNP-tillväxt, antal mobiltelefoner/capita eller andra av nationalekonomer uppfunna ”välfärdsmått”. Tanken att vi skulle vara tvingade till s k ekonomisk tillväxt innebärande masskonsumtion av julgranspynt och miljöförstörande industriell expansion för att upprätthålla hälsan, är ytterligare en av alla de befängda myter som sprids av det medicinska etablissemangets hantlangare.

Levnadstandard handlade i vårt land under förra seklet alltså inte främst om en kolumn i självdeklarationsblanketten, utan t ex om att tvingas till vak och nattarbete, ständiga försörjningsbekymmer, dragiga bostäder, ansträngande snöskottning och annat kroppsarbete utan hänsyn till kroppens aktuella hälsotillstånd,, hugga och bära ved och vatten över halkiga gårdsplaner, ständig rök från vedspisen, besök på isiga utetoaletter, allehanda olycksrisker, ringlande brödköer, engelska sjukan och andra näringsbrister, dålig livsmedelshygien, parasiter, loppor, råttor och löss, skämt fläsk och möglig säd, osv - faktorer vars hälsoaspekter uppfattas rätt tydligt av den som berörs, men långt ifrån alltid fastnar i statistiktabellerna.

Få behövde då rådfråga läkare eller hälsorådgivare för att inse det hälsomässiga värdet av regelbundna måltider, varma skor, centralvärme, snöslungor, frysboxar, preventivmedel, rinnande vatten, tvättmaskiner, vattentoaletter eller medelhavssemestrar. Sambandet mellan välstånd och hälsa byggde i all enkelhet på egenvård - att den som hade valfrihet i sin livsföring använde den för att undvika sånt som han uppfattade påfrestande eller riskabelt för den egna hälsan.

Det är också den enskilde själv som bäst vet om han fryser om ryggen, är våt om fötterna eller hungrig i sin mage, eller vari annars risken för extrempåfrestningar är som störst. Det är därför också han själv som i de flesta fall bäst kan prioritera standardhöjande och hälsobefrämjande åtgärder som rör honom. Effektiviteten i samhälleliga skydds-, försörjnings- och reglersystem är därför beroende av i vilken mån den enskilde själv har makt och inflytande över sina villkor.

Det är därför troligt att socialförsäkrings-systemet ( som utgjort en viss garanti för den enskildes köpkraft ) haft betydligt större positiv effekt på folkhälsan än utbyggnaden av vårdapparaten. Det är också helt logiskt att den medicinsk-politiska eliten i dag ägnar mycket kraft och argumentsökande just åt att försöka överföra pengar från socialförsäkringssystemet till ”vården”.

Att må bra eller dåligt

Det svenska ordet lär kunna härledas ur ord som betecknar makt - mäkta - förmå , Så länge den enskilde upplever sig ha kontroll över sin situation så mår han ofta bra, även om han för tillfället kan vara varm, kall eller törstig, medan vanmakt och maktlöshet är direkt relaterade till ”att må dåligt”. Vi kan konstatera att det svenska dåligtmåendet snabbt ökat (minst) de senaste femton åren.

Medicinens företrädare kan möjligen åberopa detta för att två sina händer och skylla ohälsan på allmän samhällsutveckling i stället för folkförgiftning. Den nonchalans som medicinen under många år visat hälsofrågor som inte kan mötas med mer förgiftning talar emellertid sitt tydliga språk: Folklig oro för t ex amalgam, basallergi, vacciner, elallergi, näringsfrågor, strålning osv har av medicinens företrädare konsekvent bemötts med översitteri och besser-wisser-fasoner. På samma sätt bemöts den enskilde som inte accepterar läkarens latinska diagnoser på sina besvär - eller som blir bortviftad som psykfall. Däremot har medicinen tacksamt anammat utbrändhets-syndromet eftersom det motiverat förskrivning av allehanda psykofarmaka. Den etablerade skolmedicinen visar sig också på detta sätt utgöra en integrerad del av en samhällelig maktapparat, och kan inte avsvära sig ansvar för den ökade maktlöshet som tar sig uttryck i dåligtmående. Folkförgiftningen är ett i dag dominerande folkhälsoproblem som delvis skapats men alltid förvärrats av skolmedicinens metoder för behandling och bemötande.

RH fnyser i konsekvens med detta åt att svenska folket i ökad utsträckning de senaste femton åren klagar över sämre hälsa, ty detta är inga medicinskt ”mätbara parametrar” enligt honom. Emellertid är det just svenska folkets egna upplevelser av sina hälsoproblem och behov som lett fram till dagens levnadsstandard, och som alltrså gett de positiva hälsoeffekter och den förlängda medellivslängd vi sett under förra seklet. Det finns en speciell beteckning på samhällsskick där den beslutande eliten har råd att fnysa åt folkets uppfattning,.


Fattigsamhällets uttåg

Vad som avspeglas i diagrammen är alltså inte den svenska medicinens triumftåg, utan det svenska statar -, jordbruks- och fattigdomssamhällets uttåg, något sentida vitrockar, pillertrillare och räknenissar i karrirären naturligtvis i efterhand vill kapa åt sig äran för och förvandla till stigande börs- och optionskurser.

Vi får i dag uppleva en tragisk fars när en medicinsk-politisk elit med hjälp av popgalor och massmedia försöker trycka cellgifter i Afrikas svältande folk, under det att dödstalen stiger och levnadsstandarden sjunker ”ty allt måste satsas på att bekämpa AIDS”. Frågor om rent dricksvatten, livsmedelsförsörjning o -hygien, skydd mot insekter o parasiter, byggstandard, den enskildes köpkraft osv tycks spela en helt underordnad roll för hälsan i detta tropiska klimat, jämfört med tillgången på vacciner och cellgifter, om vi får tro experterna.

Svenska folket kan skatta sig lyckligt att i stort sett ha skonats från denna medicinska sakkunskap under första delen av nittonhundratalet, annars hade vårt land i dag utgjort en integrerad del av den sibiriska tundran. Vi kan bara ana vilka medicinska stollerier som f n planeras med anledning av den sk fågelinfluensan, vilken än så länge ju tycks ha märkligt svårt att flamma upp på det sätt läkemedelsindustrin hoppas.

Statistiskt fiffel

Det är alltså inget märkligt i att folkhälsan stiger i takt med förbättrad levnadsstandard. Tvärtom är detta det normala. En märklig situation är däremot att folkhälsan stagnerar och sjunker trots att levnadsstandarden förbättras. Denna situation gäller i Sverige sedan ett antal år. Till betydande del är detta en följd av sjukvård som bygger på förgiftning och stympning, och som dessutom har mage att påstå sig vara vetenskaplig.

Folk blir numer allt sjukare samtidigt som allt mer resurser läggs på sjukvård. Sjukvården hävdar att den utgörs av vetenskapligt säkerställda metoder för att göra folk friska, att använda andra metoder för att behandla sin hälsa är ovetenskapligt och utgör närmast bedrägeri.

Hur kan man få ett sådant snömos att stå på egna ben? Svar: genom en uppsjö av statistiskt fiffel och tillrättalagda analysmodeller, som ska skapa intryck av solid vetenskap, samt genom ett medicinskt tolkningsparadigm som innebär att allt positivt är bevis på medicinens förträfflighet och allt negativt beror på nåt annat ( ex ”välfärdssjukdomar” - ett begrepp som ska låta påskina att det är naturligt att folk blir sjuka trots stigande levnadsstandard) .

På detta sätt kan vi alltså hamna i den förnuftsmässigt orimliga situationen att ju mer vi tror oss satsa på vetenskapliga metoder att förbättra hälsan desto mer försämras den.

Har hjärt-kärlsjukvården verkligen förbättrats?

De begrepps- och analysmodeller, som Folhälsorapporten använder sig av , är följdaktligen ofta ologiska, oegentliga, fördummande, och missledande. De metoder och begrepp man använder är noga utvalda för att skapa intryck av mediicnska framsteg. Den svenska sjukvårdens verkliga propagandaexempel under de gångna trettio åren har varit hjärt- o kärlsjukdomarnas behandling.

Genom ”förebyggande” medicinsk behandling av blodtryck och kolesterolhalter säger man sig radikalt ha minskat insjuknandet . (Men i själva verket beror det minskade insjuknandet alltså på förbättrad levnadsstandard, se ovan).

Genom storstilade satsningar på intensivvård och vård efter infarkt säger man sig ha minskat dödligheten efter insjuknande. Inte heller detta påstående har så mycket fog för sig, som vi ska se i det följande. Man använder i stället väl tillrättalagda begrepp, metoder och modeller som ska ge detta intryck, medan verkligheten är en annan.

Man använder sig av en tu-delning: ”/sjuk/icke-sjuk/” av underliggande hälsotillstånd som i verkligheten måste motsvara kontinuerligt fördelade biologiska variabler. /exvis: ” procentuell grad av kranskärlsigensättning”/. I statistiken (och diagrammen ovan) anses då en viss person antingen sjuk eller icke-sjuk, sedan räknar man antalet sjuka och antalet friska personer under åren. Men man nämner inte att detta också innebär ett oberättigat antagande att den ”hjärtsjuke” år 1970 är lika sjuk som den ”hjärtsjuke” år 2000.

Det är just kontinuerligt fördelade ohälsovariabler som rimligen starkt påverkas av t ex utbildningsnivå, levnadsstandard och kostvanor, på det sätt de tidigare diagrammen ovan visar. Ju större sådan ohälsa, desto större sannolikhet bör det alltså vara att man får insjuknandediagnos, och desto större risk att tillståndet leder till döden.

Att insjuknanderisken minskat under perioden 1970-2000, tyder på att den underliggande kontinuerliga hälsovariabeln förändrats i positiv riktning. Detta innebär också att den genomsnittlige diagnosticerade hjärtsjuke år 2000 bör vara mindre illa däran än den genomsnittlige hjärtsjuke 1970. 2000-patientens reella överlevandechans bör därför också vara större än 1970-patientens , alldeles oavsett sjukvårdens eventuella insatser. Det kan i själva verket främst vara detta som kommer till uttryck i den ökande överlevnaden efter insjuknande.
Kommentar till diagram: Data antas approximativt normalfördelade. Risken för insjuknande ökar ju längre åt höger man befinner sig, och risken för dödsfall bör framför allt gälla de individer som befinner sig allra längst till höger i diagrammet Diagrammet gör inte anspråk på siffermässig korrekthet, men illustrerar en grundläggande princip för statistiska normalfördelningar. Att antalet sjuka minskat år 2000 innebär även att de sjuka då bör ha mindre dödsfallsrisk än de sjuka hade 1970 Detta har då inget att göra med vilken sjukvård de ev fått.

Man kan jämföra med effekterna av en kraftig hastighetssänkning på en motorväg: Dels minskar antalet olyckor i sig, men de olyckor som inträffar blir också mindre allvarliga och får alltmer sällan dödlig utgång. Det senare beror då inte på att olycksfallsvården blivit effektivare, (utan på att den levande kraften i kolliderande fordon nedbringats och orsakar mindre fysiska skador). /Se även teknisk not i slutet av artikeln /

Risken att insjukna i hjärtinfarkt har alltså i det tidigare visats vara starkt beroende av utbildningsnivå, dvs i praktiken levnadsstandard. FhU:s diagram 5:5 tidigare visar emellertid även en långsam minskning av insjuknanderisken inom varje utbildningsgrupp. Även denna minskning är emellertid ett uttryck för samma faktorer: Under hela perioden har ju samhällets utbildningsverksamhet pågått och byggts ut, så att varje utbildningsgrupp vid periodens slut är mer välutbildad än vid periodens början. Om utredarna vid analysen använt en kontinuerlig utbildningsparameter - ex ”antal utbildningsår” etc, så torde denna påstådda riskminskning ( oberoende av utbildningsvariabeln) vara svår att återfinna ens på pappret.

Naturligtvis är Folkhälsorapporten inte ensam om denna vilseledande begreppsapparat,, utan den är inbyggd i den medicinska sjukdomslära som vi alla får insupa med modersmjölken (eller den glutenberikade mjölkersättningen), På samma sätt har medicinen förvandlat en mängd kontinuerligt fördelade biologiska variabler - vilka avspeglar kroppens olika fysiologiska balansmekanismer - till diskontinuerliga sjukdomsdiagnoser - diabetes, allergier, febersjukdomar, osv. Detta ger utrymme för allsköns manipulationer av begrepp, hälsostatistik och behandlingsresultat.

Inom andra akademiska områden än medicin, skulle statistiska missgrepp och falsarier av det här slaget föranleda genant uppmärksamhet, inom medicinen är de så vanliga att ingen reagerar mot stollerierna. Den s k kollegiala granskning som åberopas som garanti för vetenskaplig kvalitet inom medicinen har stark tonvikt på kollegial, inte på granskning.

Denna statistiska naivitet är desto allvarligare, eftersom den enskilde läkaren i dag förutsätts behandla allehanda sällsynta kroppsliga fenomen, trots att han själv alltså närmast helt saknar egen erfarenhet av dem. Hans enda källa till ”kunskap” är då den medicinska litteratur, som förutsätts bygga på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, och där behandlings-rekommendationerna alltså ska grundas på statistiska bedömningar. /prognoser, val av behandling, överlevnadstid osv /. När medicinskt ansvariga på landets högsta nivå (vilka annars står bakom folkhälsorapporten?) visar sig okunniga om statistiska metoder eller medvetet manipulera resultaten - hur ska då den enskilde läkaren kunna lita på att han får korrekt information? Med de medel han förfogar över är ju risken uppenbar att han tar livet av sina patienter. /Därtill kommer effekterna av rent forskningsfusk, se t ex http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=39687

Den minskade dödligheten i hjärt-kärl-sjukdomar är i dag den moderna sjukvårdens ständigt åberopade trumfkort. Även en snabb granskning av detta trumfkort visar alltså att man har blandat minst sex ess i kortleken: Det minskade insjuknandet beror i själva verket på höjd levnandsstandard. Den sänkta dödligheten inom olika utbildningsgrupper och den sänkta dödligheten bland de hjärtsjuka är statistiska följder av samma förändring.

När Folkhälsorapporten stolt utbrister att ”Den stora nedgången i dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar är den främsta förklaringen till den ökande medellivslängden i Sverige på senare år” så är det alltså vilseledande. Det borde klargöras att de positiva förändringarna knappast är något som sjukvården kan ta åt sig äran för. Trafiksäkerhetsarbete, arbetarskydd och stigande levnadsstandard torde räcka till för att förklara de positiva förändringar som kan skönjas. När SoS proklamerar Bättre behandlingsmetoder har haft stor betydelse för att dödligheten i hjärtinfarkt sjunkit kraftigare än risken att insjukna. så söker man alltså slå mynt av naturliga statistiska fenomen. Sjukvårdens bidrag i sammanhanget är blygsam och inte nödvändigtvis positiv, dess uppfinningsrikedom har mer använts till statistiska manipulationer för att sno åt sig äran för detta, än till reellt hälsoförbättrande åtgärder.


RH: För det fjärde: "Den ”sjukstatistik” vi vanligen matas med i massmedia brukar hämtas från Riksförsäkringverket, och kan därför närmast fritt manipuleras för att passa vad politiker och byråkrater vill visa. " Du har ju tidigare själv använt ovannämnda "sjukstatistik" för att föra exakt samma argumentation som i den senaste tiraden. Varför gjorde du det om du ansåg att den var helt otillförlitlig?

SIEMs kommentar. När man använder befintlig statistik måste man vara medveten om att den ständigt förändras och manipuleras. Under perioder, då regelsystem, begreppsdefinitioner etc hålls någorlunda konstanta, kan statistiken vara hjälpligt och i stora drag rättvisande. Men om siffrorna trots ständiga manipulationer ändå pekar i rakt motsatt riktning mot vad manipulatörerna önskar visa, då är de rätt avslöjande.

RH: För det femte: "Andelen missbildade svenska barn har inte ökat under denna tid
Människan brukar betraktas som en produkt av arv och miljö. Missbildningar är en god indikator på genetiska störningar och förändringar, dvs förändringar av arvet."
Påtagliga förändringar i antalet missbildningar från en generation till en annan beror vanligtvis på miljöfaktorer, exemplevis miljögifter. Om andelen missbildade barn inte ökar talar det således emot att miljöföroreningar och liknande skulle vara en betydande faktor för ohälsa i Sverige.

SIEMs kommentar: Första delen av resonemanget är korrekt. Det betyder dock inte att alla miljögifter ger eller behöver ge genetiska förändringar, särskilt inte på kort sikt. Frånvaro av missbildningar är naturligtvis inget bevis för giftfrihet, då skulle ju en normalskapt person överhuvudtaget inte kunna bli förgiftad. /Tänk att man ska behöva klara ut sånt för s k föruftigt folk!/ . De som utsatts kraftigast för de senaste vågorna av kemiska s k läkemedel har dock ännu inte hunnit upp i barnafödande ålder. Och exempelvis kvaliteten på svensk sperma tycks stänidgt sjunka, och fertilitetsproblemen ökar. Osvuret är nog bäst.

RH: .......Att använda upplevd ohälsa som mått på graden av kollektiv "förgiftning" i befolkkningen är helt godtyckligt och gravt intellektuellt ohederligt. Men det syftar väl till att motivera dina kunder till att "Betala mer först...bli frisk [-a] sedan".
SIEMs kommentar: Jag har inte kallat dessa tabeller en fullständig bevisföring för ”förgiftnings-teorin” ( På SIEMs sidor finns dock åtskilligt fler argument för denna) . Men dessa tabeller och diagram räcker bra för att söndersmula föreställningen att mer sjukvård skulle göra folk friskare.

Inte bara hjärt-kärl-sjukvårdens utan även cancervårdens s k framsteg under senare år kan visas vara chimärer ( för det senare se även t ex /siem/cancer.html )
Att åtskilliga medicinska sjukdomsdiagnoser - t ex lungcancer - har samma socioekonomiska profil som hjärt-kärl-sjukdomarna ovan medan dödligheten i själva verket ökat, kan utgöra än starkare indicier på att sjukvårdens bidrag till folkhälsan under de senaste årtiondena varit negativt. Trots minskad rökning, ökad uppmärksamhet, tidig diagnos och behandling så ökar i själva verket insjuknande och dödlighet.(Diagram ur Folkhälsorapporten)
(Diagram ur Folkhälsorapporten)Kvinnor och män minskar sitt rökande, borde då inte även den kvinnliga lungcancern minska? Och den manliga lungcancern minskar inte alls i takt med den minskande rökningen och undanröjda radon-problem. Jmf gärna diagram 5:62 som visar hur andra andningsbesvär - astma och allergier - ökar i rekordfart.


En kvinna med bortopererade bröst kan inte gärna dö i bröstcancer. Trots intensifierad mammografi, tidig diagnostik och bröstoperationer i tidigt stadium har dock dödligheten i brösttcancer legat närmast konstant under årtionden. I vilken mån den lilla minskningen beror på förbättrade behandlingsmetoder eller på att läkare numera är försiktigare att skriva ut cancerframkallande östrogenpreparat, är mycket osäkert .
( se t ex SIEMs Novembermagasin 2001 och januarimagasin 2002 )

På samma sätt har prostatacancern visat en oförändrad dödlighet, trots intensifierade insatser för tidig diagnos och behandling. Man har fördubblat diagnoserna ( och därmed behandling o lidande) , men dödligheten är konstant(Diagram ur Folkhälsorapporten)

(Diagram ur Folkhälsorapporten)


Ingen vågar emellertid ens fråga varför inte även dessa sjukdomar och dödligheten i dem, borde ha avtagit, i takt med stigande levnadsstandard o utbildningssnivå i landet. Den minsta förbättring tolkas i stället av ”experterna” som ”medicinska framsteg” medan varje negativ förändring beror på vad som helst utom den s k läkekonsten.

Genomgången ovan visar hur medicinska myter systematiskt och skamlöst för svenska folket bakom ljuset när det gäller de verkliga faktorerna bakom dess hälsa och ohälsa, och att media och politiker kritiklöst sväljer falsarierna. (Vi påminner också om genomgången av vaccineringskampanjerna
http://www.klokast.se/Nyhet/Vaccin0303.pdf

där vi visar hur vaccineringsprogrammen påbörjades i ett historiskt läge där ifrågavarande sjukdomar nästan redan utrotats genom andra åtgärder /fr a levnadsstandardhöjande/ ) Vaccinernas roll för att utrota dessa sjukdomar måste därför redan av denna anledning vara närmast noll.Men genom statistiska trollkonster och skråets tolkningsparadigm kan medicinen ständigt visa på nya framsteg, samtidigt som folkhälsan försämras och saboteras. Politiker gapar och betalar när medicinens Joe Laberos håller föreställning. Särskilt okritiska poltiker kan ju t o m dekoreras som medicine hedersdoktorer. ”... Andra fakulteter tillfrågades om de ville nominera Persson, men alla sa nej. Då återstod bara medicin...”http://www.expressen.se/index.jsp?a=237727


Folket jämrar sig dock alltmer under den proklamerat stigande folkhälsan, och för varje år förtidspensioneras ytterligare nästan en årskull av den arbetskraft som ännu återstår (Se SIEMs magasin Maj 2004 ) .

Det tydliga och reella sambandet mellan levnadsstandard och hälsa som vi sett i hälsostatistiken bygger i all sin enkelhet på att den som har valfrihet i sin livsföring använder den för att undvika sånt som han uppfattar påfrestande eller hotande för den egna hälsan. Denna enkla princip för egenvård utgör ett allvarligt hot mot den moderna medicinen, som på allehanda sätt söker förleda den enskildes handlande, genom att intala honom att gifter och stympningar är kungvägar till skönhet, hälsa och långt liv, genom oroande massundersökningar, diagnostik och vilseledande propaganda ( uppfinnandet av ”välfärdssjukdomar” sic! ), genom att legitimera hälsofarlig miljöförstöring (”inga vetenskapliga bevis finns på att detta är skadligt” samt på olika sätt begränsa individens frihet till egenvård. För ögonblicket förbereder man den slutliga utplundringen av folkhälsan genom att förbjuda de naturliga hälsopreparat som folket i den medicinska diktaturen fortfarande kan komma över.

Folkhälsorapportens material kompletterar därmed de studier vi tidigare redogjort för i magasin och motgift, och som visat att folk blir sjukare av medicinsk information och ju mer medicin och rehabiliteringsinsatser de utsätts för. Rapporten dokumenterar i själva verket hur svenska folkets under nittonhundratalet förbättrade hälsa entydigt kan tillskrivas den under seklet förbättrade levnadsstandarden, främst uttryckt som utbildning. Rapporten visar också hur den samhälleliga elit som mest dragit nytta av denna utbildning numer använder den för att sabotera folkhälsan för egen vinning. Genom att falskeligen försöka utkora den moderna medicinen till folkhälsans hjälte, räknar man med större vinster och privilegier för det medicinska skrået, dess hantlangare och byråkrater.

Det är alltså helt förståeligt att depression håller på att bli en folksjukdom.

Detta magasin och de uppgifter som här presenteras kommer troligen också att väl illustrera den rävsax som beslutande politiker i vårt land befinner sig i. Det kommer i det närmaste vara omöjligt för dem att ställa medicinskt ansvariga mot väggen, eller ens finna ett forum i vilket man kan seriöst ifrågasätta den samlade sjukvårdens insatser och effektivitet. Att erkänna denna oförmåga skulle emellertid samtidigt vara ett erkännande av politisk maktlöshet infor det medicinsk-industriella komplexet, dvs öppen politisk harakiri.

Därför måste man på olika sätt stoppa huvudet i sanden, fnysa, vända bort huvudet, vägra läsa, hitta på illasinnade invektiv eller vad som helst, för att slippa kännas vid sjukvårdens monumentala fiasko. Vi har sett det förut - t ex när de lärde vägrade titta i Galileos teleskop. Den närmast tillhands parodiska nödlösningen för att rädda ansiktet är att tillsätta ett antal av läkarskrået erkända ”medicinska experter”, som med diverse statistiskt trixande ska försöka visa att sanning är lögn och lögn är sanning. Ska vi gissa på att Anders Milton får uppdraget?

Vi kan alltså se fram mot fortsatta storstilade satsningar på vården, och fortsatt stigande ohälsotal, manipulerade än hit och än dit. Det
bästa vi kan hoppas på är att en ny generation politiker och medicinskt utbildade ska finna det mer förenligt med sina karriärer att ifrågasätta nuvarande vård, än att försvara den. Det lär i vart fall ta så där trettio år eller så.

För den enskilde återstår att under denna tid söka försvara sin egen hälsa, i kamp mot den samhällsfinansierade förgiftningen. Det kommer alltså att vara viktigare med personlig frihet och frivillighet i vårdfrågor än att infoga komplementära inslag inom den samhällsfinansierade vårdapparaten, eller att på andra sätt stärka komplementärskråens ställning. /Detta har vi kommenterat utförligt i tidigare magasin, se även notis nedan i detta/ Se även http://www.fritthelsevalg.org/index.asp

Vi önskar slutligen utbildningsministern lycka till med försöken att få fram lärare som åtminstone kan lära svenskarna läsa, skriva och räkna. Då kanske nån avlägsen gång i framtiden t o m svenska beslutsfattare kan få klart för sig vad som hände med den s k folkhälsan.

Trädet mars 2005

Ulf Brånell

---------------

Anm : om statistisk normalfördelning
; teknisk not:(SU = standardavvikelse, skalenhet för längdaxeln)

68,27 % av materialet ligger inom en standardavvikelse från medelvärdet, dvs. från -1 SU till +1 SU.
95,45 % av materialet ligger inom två standandavvikelser från medelvärdet, dvs. från -2 SU till +2
99,73 % av materialet ligger inom tre standandavvikelser från medelvärdet, dvs. från -3 SU till +3 SU.
99,99 % av materialet ligger inom fyra standandavvikelser från medelvärdet, dvs. från -4 SU till +4 SU


Om vi enbart beräknar ”högra sidan” av en approximativ normalfördelning: finner vi alltså att
- den del av observationerna som ligger t h om +4SU = 0,005% av populationen
- den del av observationerna som ligger t h om +3SU = 0,13% av populationen
- den del av observationerna som ligger t h om +2SU = 2,27% av populationen
- den del av observationerna som ligger t h om +1SU = 15,9% av populationen

0,005/0,13= 0,0384
0,13/2,27 = 0,0572
2,27/15,9 = 0,143

Om gränsen för ”insjuknande” ligger på + 1SU och gränsen för dödsfall på + 2SU så dör ca 14,3 % av de insjuknade. Om gränsen för ”insjuknande” ligger på + 2SU och gränsen för dödsfall på + 3SU så dör ca 5,7 % av de insjuknade. Om gränsen för ”insjuknande” ligger på + 3SU och gränsen för dödsfall på + 4SU så dör ca 3,8 % av de insjuknade.

Slutsats : En förskjutning av medelvärdet (åt vänster) i en i övrigt oförändrad normalfördelning, som tar sig uttryck i att det totala insjuknandet minskar, leder också automatiskt till att en allt större del av de insjuknade överlever. Slutsatsen är naturligtvis giltig även om enbart den högra delen av fördelningen är approximativt normalfördelad.Amerikansk forskare fuskade fett
http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=39687
Fetmaforskaren Eric Poehlman fuskade till sig miljontals dollar i
forskningsbidrag från amerikanska staten. Fusket är det värsta som
uppdagats i USA de två senaste decennierna.

Poehlman, som studerat hur åldrandet påverkar hälsan, har erkänt att han
använt påhittade data i 17 anslagsansökningar, för att få sin forskning att
se mer lovande ut.
....
Han räknades som en av USAs ledande forskare inom sitt område och drog in
mycket stora summor i priser och forskningsanslag.
.....
Enligt tidningen Boston Globe ska fusket ha hjälpt Poehlman att få in nära
tre miljoner dollar, cirka 20 miljoner kronor, i federala, statliga,
forskningsanslag.
...

För forskarsamhället i stort är det dock helt andra konsekvenser än de rent
ekonomiska som är mest allvarliga.

Eric Poehlmans arbeten har hört till de mest citerade inom området och har
använts som referenser av många andra forskare.


Skolskjutningen i USA - Prozac igen
Prozac fanns med också vid den senaste vansinniga skolskjutningen [1] [2]. Washington Times skriver idag: "Tonåringen som i raseri utförde dödsskjutningarna vid en högstadieskola i Minnesota gick på Procaz, vilket gör att det nu finns ytterligare en person på listan över ungdomar som begått liknande brott medan de gick på antidepressiva medel eller andra 'stämningshöjande' medel."

Listan börjar, som framgår av artikeln i Washington Times, bli mycket lång!

Psykiatriker och läkemedelsbolag skyller på "den underliggande depressionen". Släktingar till den 16-årige Weise håller inte med. De säger att Weise alltid haft en bra relation till sin farfar (som var den första person Weise sköt): "... det var aldrig några allvarliga gräl eller hårda ord mellan dem." De misstänker det antidepressiva medlet som Weise fick och säger: "Hans medicindos hade ökats en vecka tidigare.." [3]

FDA tvingades i höstas gå ut med kraftiga varningar om utskrivningen av antidepressiva medel till barn och ungdomar. Man skrev: "Alla pediatriska patienter som behandlas med antidepressiva medel, på olika indikationer, bör iakttas nog efter tecken på klinisk försämring, självmordsbenägenhet, och andra ovanliga förändringar i beteende, speciellt under de första veckornas behandling, eller då dosen ändras, till att vara högre eller lägre." ("All pediatric patients being treated with antidepressants for any indication should be observed closely for clinical worsening, suicidality, and unusual changes in behavior, especially during the initial few months of a course of drug therapy, or at times of dose changes, either increases or decreases.") Man varnade också för att "uppkomst av ängslan, agitation, panikattacker, sömnsvårigheter, irritation (aggressivitet), impulsiivitet, akatisi (rastlöshet), hypomani, och mani har rapporterats hos vuxna och pediatriska patienter som behandlats med antidepressiva medel ..." http://www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/SSRIlabelChange.htm

Det svenska Läkemedelsverket tycker dock att Prozac ska bli ett godkänt läkemedel för svenska barn. Myndighetens informationsansvariga, och tillika främsta förespråkare för antidepressiva medel, professor Björn Beerman (i tidningen Läkemedelsvärlden) och experten Jane Ahlqvist Rastad (Läkartidningen nr 6 2005) hoppas få ut Prozac på den svenska "barnmarknaden" inom kort. Ahlqvist Rastad säger: "En ansökan om godkännande av fluoxetin [Prozac] för behandling av depression hos barn och ungdomar är dock under utredning inom EU-samarbetet. Sannolikt kommer vi således inom en snar framtid att ha tillgång till ett SSRI-medel som godkänts på denna indikation."

/Janne Larsson skribent

[1] School shooter took mood-altering drug (THE WASHINGTON TIMES, March 25)
"The teen who went on a deadly shooting rampage at a Minnesota high school Monday was on Prozac, adding to the list of youths involved in similar crimes who were taking antidepressants or other mood-altering medications."
http://washingtontimes.com/national/20050324-114419-5312r.htm


[2] Red Lake shooter's bleak portrait of reservation life was accurate (Pittsburgh Post Gazette, March 25)
"The last time he saw a mental health professional at Red Lake hospital was on Feb. 21, she said. She remembers the date because it was the same day he refilled his prescription for 60 milligrams a day of Prozac, which he had been taking since last summer."
http://www.post-gazette.com/pg/05084/477380.stm


[3] Relatives: Did meds play a role? (Star Tribune, March 25)
"Jeff Weise had "a good relationship" with the grandfather he shot and killed on Monday as prelude to his deadly assault on students and others at Red Lake High School, according to relatives who are struggling to understand what might have pushed the teenager from sometimes bizarre behavior to mass murder and suicide....
"They wondered, too, about medication he was supposedly taking for depression, and a recent increase in his prescribed dosage...
"The daughters said Jeff loved his grandfather, and his grandfather loved him," Cook said. "There had never been any serious differences or harsh words between them...
"They were surprised by all of this, but they were stunned he would shoot his grandfather...
"His medication dosage had been increased a week earlier..
"Studies have linked Prozac and similar antidepressants to a greater risk of suicidal thoughts and behavior in kids. In October, the Food and Drug Administration revised the drugs' packaging to warn health professionals that they should closely monitor young patients when an antidepressant is prescribed or the dose is changed."
http://www.startribune.com/stories/462/5312255.html

Kampen för kosttillskotten - MOTGIFT v 9

I det senaste magasinet - Februari 05 - ställde vi några frågor omkring ANHs kampanj rörande den kommande EU-regleringen av våra näringsämnen. Läs gärna förspelet där -
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/Feb05.html

Svar inkom rätt snabbt ( 1 mars) från ANH:s kampanjledare: ,

.....Det var inte tänkt som ett exempel att skicka vidare till media som för övrigt inte tar in engelsk text, utan att jag tycker att saklig information utan skrämselpropaganda är något vi kan uppmuntra till. De personer som jag skickar mail till är alla självgående tänkande människor och jag räknar med att man själv skriver sakligt.
....
Vi var alla med och förde lobby mot kosttillskottdirektivet för några år sedan när Rath rekommenderade att alla skulle skriva e-mail till EU-politikerna. Det försämrade tyvärr läget då politikerna därefter inte längre ansåg att kampanjen var seriös och drog alla över en kam - mao vägrade lyssna på någon som var emot kosttillskottsdirektivet - de ansåg att kampanjen inte kom från konsumenten. Det gjorde det svårt att kommunicera med våra EU-politiker via mail långt därefter. Vid det och senare tillfällen har politiker om och om refererat till detta tillfälle och sagt att de inte kan lita på den typen av lobby. ANH har diskuterat detta med Rath och hans medarbetare som har ändrat taktik. Att vara saklig och föra fram rätt fakta vid rätt tidspunkt är viktigt och det gör ANH vid alla möjliga tillfällen.
.....
ANH tar inte emot pengar från företag som har minsta anknytning till läkemedelsföretag. Alla som gett pengar finns med på den engelska supporter-delen av ANHs site (den svenska delen har man haft litet problem med och jag vet inte om det åtgärdats än). Det är inte så många företag som har bidragit! Större delen kommer från konsumenter och terapeuter. Som sagt är alla listade där.

Med vänliga hälsningar / Ingrid Franzon


SIEMs kommentar: Vi nås samma dag av ännu ett mail där ANH nu uppmanar oss att maila och ringa till EXPRESSEN för att förmå dem låta yrkesverksamma alternativ(sic!)-medicinare komma till tals i debatten. Vi är fortfarande inte särskilt imponerade över skärpan i ANH:s kampanj och argument. Är ANH inte nu rädd att stöta sig med journalisterna - på samma sätt som dr Rath sägs ha gjort med EU-parlamentarikerna?

Det är inte självklart att man ska godta EU-parlamentarikernas avsky mot Dr Raths lobbymetoder / vilka i vart fall engagerade ett rekordstort antal personer / . Ett alternativ hade också varit att visa på vilka breda reaktioner som väcks när man kränker mänskliga rättigheter. Om ANH tar sina egna argument på allvar innebär EU-direktiven mordförsök och allvarliga hälsohot mot många människor av kött och blod! Väntar sig politikerna att alla drabbade stillatigande ska acceptera detta? Parlamentarikernas kritik /läs t ex Göran Färm i marsmagasinet 2002/ gällde lika mycket att lobbyingen kom från terapeuter och hälsoföretag. Hade ANH tagit även denna kritik på allvar finge man helt upplösa sig själv!

KAMs och ANH:s strategi har i praktiken varit att göra alternativmedicinen till komplementärmedicin, och låta självklara mänskliga rättigheter (den enskildes rätt att bestämma vad han vill äta och hur han vill behandla sin kropp) , bli till en fråga för forskare och terapeuter. ANHs strategi - att på juridisk grund utmana EUs regleringsdirektiv - har gjort att kampen allt mer förts i slutna rum, och med växande arvodesräkningar. Det medför också att även om man skulle vinna mer eller mindre tillfälliga segrar i de juridiska frågorna, så riskerar man samtidigt att förlora det pågående kriget i massmedia och därmed även allmänhetens förtroende.

Trots att denna ”kampanj” nu pågått under lång tid är beslutsfattande parlamentariker uppenbarligen fortfarande okunniga om grundläggande argument i sakfrågan - eller kan i vart fall ostraffat spela okunniga. ( Se brevväxlingen nedan, där t ex Vänsterpartiet anser sig själv kunna förordna om att alternativmedicin ska vara komplementär, medan andra parlamentariker anser sig helt sakna sakunderlag för ett alternativt agerande. ). Att anpassa kampanjuppläggningen för att den ska falla beslutsfattarna i smaken har alltså varit en föga framgångsrik idé. Vi får dock hoppas att kampanjen slagit igenom i de övriga slutna rummen, ty bland politiker och massmedia märks inga större spår. Med samma framstegstakt kan ANHs kampanj pågå i trettio år utan att medföra några förändrade politiska attityder eller beslut.

Tidigt uttalades en ”kompromiss”-tanke att låta KAM-auktoriserade näringsmedicinska terapeuter få utskrivningsrätt på näringspreparat som ansågs för farliga för att låta allmänheten köpa fritt, dvs skapa en liten legitimation för tjugofemöresdoktorer. I så fall ett steg ett litet steg framåt för terapeuterna men ett stort steg bakåt för mänskligheten.

Vad som utgör ”läkemedelsföretag” är naturligtvis en definitionsfråga. Vi har inte resurser att själva granska supportföretagens ägandeförhållanden, utan får nöja oss med stickprov på några av företagens produktsortiment;
http://www.alliance-natural-health.org/index.cfm?action=links
Trots ANH:s kategoriska avvisande kan vi då enkelt finna att t ex HelaPharma, som är upptagen på supprotlistan tillverkar receptbelagda läkemedelsklassade produkter
http://www.helapharma.se/prod_helixor.html. GeeLawsons produktlista som kan tas fram på http://www.geelawson.co.uk/chemical/index.php?page=c_products.php torde visa att gränsen till traditionell pharmaceutiska produkter inte är särskilt skarp. För en del av dessa företag är det ”naturliga” utbudet alltså bara ett marknadssegment av flera, en minskning på ett område kan lätt kompenseras genom en bättre marknad på andra.

Blotta misstanken om att den lama kampen beror på kluvna lojaliteter till skrå- och företags-intressen, vore förödande. Sakförhållandet är ju att såväl terapeuter som pillertrillande företag kan tjäna lika mycket eller mer pengar, även om de preparat man säljer kommer att utarmas och berövas allt egentligt innehåll och verkan. För de ”komplementärmedicinare” som står med ett ben i varje läger kan dessutom övergång till skolmedicinsk verksamhet och skolmedicinska preparat ge väl så god lönsamhet och bärgning. Den enda behövliga förutsättningen är att folkhälsan fortlöpande försämras, och nåt annat behöver de inte vara oroliga för. Och de nya urvattnade produkterna kan antagligen skamlöst marknadsföras som ”säkrare” än de tidigare.

Varken terapeuter eller tillverkande företag har alltså någon självklar intressegemenskap med den allmänhet vars rättigheter, hälsa och pengar frågan om kosttillskotten i grunden handlar om. Förtroendet måste förvärvas och försvaras, och kan inte förutsättas.

Åtminstone ett klargörande besked kan komma rätt snart - nämligen om de föreslagna EU-regleringarna kommer att träda i kraft eller ej. Redan dessförinnan har de emellertid haft en stor del av sin åsyftade verkan - nämligen att få intresserade och kunniga människor att ägna sig åt andra saker än alternativmedicin, och dess patienter att fly i skräck för påhittade risker. Eventuellt kan alltså den långdragna operationen lyckas medan patienten dör.

Brevväxling med parlamentariker om EU-direktiven om kosttillskott
(återges med tillstånd av författaren, sign Bevara våra kosttillskott. som dock här önskar vara anonym. )

Översänder lite bakgrundsfakta kring hur det europeiska kosttillskottsdirektivet (FSD - Food Supplement Directive) kommer påverka de människor som vill bibehålla sin hälsa med hjälp av effektiva kosttillskott. Om direktivet vinner laga kraft i augusti i år så försvinner ca 80% av de produkter som idag en svensk hälsokostbutik innehåller. Eftersom detta faktum är till stor del helt okänt för gemene man, så skulle det vara trevligt om ni ville hjälpa till att informera om och skapa debatt kring detta trista faktum! Det ligger rätt i tiden också med tanke på den rättsliga process som den engelska organisationen ANH, Alliance for Natural Health, för. Organisationen vann steg ett i en brittisk domstol för ett år sedan. Fallet remitterades till EU-domstolen i Luxemburg där fallet togs upp den 25:e januari. Preliminärt utlåtande väntas den 5 april och slutligt i början av juni. Om inte ANH vinner målet är det en katastrof för människor som vill ta ansvar för sin egen hälsa - och det kommer i slutändan innebära en ännu högre belastning på sjukvården som ju som bekant redan går på knäna!

Augusti 2005, början på slutet för människors möjlighet till att bedriva egenvård. Analys och bakgrund av det nya kosttillskottsdirektivet 2002/46/EG som EU röstat igenom.

Kära politiker, ni säger att ni inför det nya kosttillskottsdirektivet som EU beslutat om - för att ni är måna om människors hälsa! Konsekvensen kommer bli den rakt motsatta! Hur kan ni undvika att se vad som egentligen utspelar sig? Hur övertron på att läkemedelsbolagen och deras mediciner ska kunna få ordning på ohälsotalet. Sanningen är den att det är mycket just "mediciner" som gett oss ohälsotalet.

EU:s nya kosttillskottsdirektiv har tillkommit som ett resultat av att politiker utsatts för en desinformations- och lobbyingkampanj anordnad av läkemedelsindustrin (bl a läkemedelsföretaget Pfizer). Man har lurats att tro att det finns ett rejält hot i möjligheten att överdosera vitaminer och mineraler. Detta har aldrig varit ett samhällsproblem och kommer aldrig bli det då vitaminer och mineraler är ämnen som vi människor är byggda av och således behöver för att fungera. Snarare har det det sista århundradet, genom den rovdrift man bedrivit på odlingsarealen, blivit ett problem att människor bara får i sig bråkdelen av de vitaminer och mineraler våra kroppar behöver för att fungera optimalt. Något som starkt bidragit till att försämra folkhälsan. Några egentliga skräckrapporter om överdosering av vitaminer och mineraler finns inte. Det finns inte ett enda verifierat fall av att någon skulle avlidit som följd av vitamin- eller mineralförgiftning. De få fall som lyfts fram av kvällspressen har många gånger tidigare läkemedelsskador som grund. Varför då ödsla tid, energi och pengar på att rätta till något som inte är ett problem? Egentligen borde man istället lägga denna möda på att verkligen komma tillrätta med den verkliga boven i dramat - näringsbristen samt de såkallade medicinerna - som sakta men säkert bryter ner våra kroppar.

Varje år dör bara i USA över etthundrafemtiotusen människor av läkemedel förskrivna av läkare. Man dör av biverkningar eller ren medicinförgiftning. Den senaste Vioxx-skandalen är bara toppen på isberget med över 130.000 dödsfall och än fler som drabbats av hjärtinfarkter. Celebra/Celebrex antas kunna ge samma typ av skador eftersom medicinen har ett liknande verkningssätt som Vioxx. Båda är såkallade COX2-hämmare. En COX2-hämmare hjälper kroppen med inflammation samtidigt som den är snäll mot magen. Baksidan av medicinen är en ökad blodklumpning som leder till bl a ökad frekvens av hjärtinfarkter.

Många mediciner kolliderar med varandra och utarmar kroppen på viktiga näringsämnen. Amerikanska läkarföreningen, AMA, konstaterar att biverkningar av läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken idag. I Sverige är mörkertalet stort men det torde ligga i häraden tre till fem tusen personer per år. Man räknar med att det världen över sedan 1990-talet dött mer än en miljon människor av biverkningar från läkemedel. Samtidigt finns det inte ett enda dödsfall orsakat av vitamin C eller andra vitaminer och mineraler! Snarare finns det mängder av dödsfall orsakade av brist på dessa ämnen.

Den slentrianmässiga utskrivningen av antidepressiva (SSRI-preparat), blodfettsänkande (statiner, t ex Crestor - kan ge njurskador och muskelförtvining), betablockerare och blodförtunnande (Waran, ett råttgift - ger blödningar och orsakar hundratals dödsfall i Sverige varje år) medel, är några exempel på mediciner som bidrar till att göra läkemedelsbolagen rikare och rikare - på statens och enskilda människors liv och hälsas bekostnad. Man tror gärna att mediciner är något som skulle vara bra för vår hälsa. Hur kan det då vara att det år efter år skrivs ut allt mer mediciner, samtidigt som människor får sämre och sämre hälsa. Titta bara på det stigande ohälsotalet. Cirka 50-70 procent av alla patienter på våra sjukhus, ligger där som resultat av biverkningar av läkemedel. Någonting måste vara fel, eller? Hade läkemedel fungerat som avsett så hade i rimlighetens namn människors hälsa bara blivit bättre och bättre - eller hur? Hade man drivit ett företag på samma ogenomtänkta och klumpiga vis som man gör vårdapparaten, genom att år efter år stoppa in mer och mer resurser i något som bevisligen bara gör situationen värre, ja då hade man som företagsledare inte blivit gammal. Det borde vara dags att prova lite nya grepp tycker man. Människokroppen är faktiskt självläkande under förutsättning att den får rätt näring. Fram för en bredare tillämpning av såkallad näringsmedicin, kunskapen om hur vitaminer och mineraler styr och påverkar våra kroppar.

Nu ska man då till råga på allt förvärra situationen genom att i princip förbjuda en av de sista möjligheter människor har att hålla sig friska genom - nämligen egenvård med hjälp av kosttillskott. Kosttillskottdirektivet förbjuder över natten över 300 idag i kosttillskott använda, ofarliga och effektivt fungerande ämnen. Över 5000 produkter räknar man med kommer påverkas. Det handlar om de ämnen som våra kroppar har lättast att ta upp och använda. Ämnen som vi idag och även i framtiden kommer få genom den kost vi äter (oavsett om EU förbjuder dem eller inte). Kruxet är att det oftast är alldeles för små mängder vi får genom födan. En amerikansk rapport vid namn "The Earth Summit Report" konstaterar att det för bara hundra år sedan fanns 85% mer mineraler i de marker vi odlar våra grödor på. Vi får mineraler från växter vi äter genom att växterna suger upp dessa (kelaterar) och vidareförädlar (gör dem mer lättupptagliga) dem åt oss. När man använder sig av konstgödning så återför man vanligtvis bara kalium, kväve och fosfor - med resultat att de små men viktiga mineralerna (spårämnen) urlakas sakta men säkert. Detta är att likna med utfiskningen av världshaven, men ingen verkar ha förstånd att bry sig om konsekvenserna trots att vi ser resultatet av det dagligen - återspeglat i människors ohälsa.

Vi är alltså mer eller mindre tvungna att komplettera kosten med kosttillskott. Kosttillskottsdirektivet kommer förvärra situationen drastiskt. Ämnen såsom naturligt förekommande former av vitamin E - såkallade tocopheroler förbjuds. Olika karotenoider och metylkobalamin förbjuds likaså. Alla former av svavel och kisel förbjuds trots att de är rikligt förekommande i människokroppen och ständigt måste fyllas på. Människan har faktiskt de minsta svaveldepåerna bland alla djur och får snabbt brist på ämnet, om det inte hela tiden tillförs genom kosten. Boron, silver och vanadium samt andra för kroppen viktiga spårämnen förbjuds likaså. Även de bäst upptagliga formerna av kalcium, magnesium, zink, selen, krom och molybden förbjuds till fördel för versioner som kroppen har svårare att ta upp och använda. Av de närmare 70 mineraler som människokroppen är beroende av så ska helt plötsligt 48 av dessa förbjudas. Ämnen som ju redan finns i kosten, dock i alldeles för små mängder nu för tiden. Som om det inte räckte med detta, så inför man även kraftiga begränsningar vad gäller hur stora mängder av ämnena man får tillsätta. Det blir med andra ord väldigt svårt att få något resultat från sina kosttillskott i framtiden.

Man kan fråga sig varför man vill förbjuda så pass fundamentala ämnen som svavel och kisel? Förmodligen har det att göra med att man vet vilken viktig roll mineralerna har att spela i våra kroppar. Därför vill man cyniskt nog undanröja dem. Mineralterapi kan många gånger få ordning på de mest konstiga sjukdomssymtom - något läkemedlen inte klarar.

Vem som helst med lite förstånd inser ju snabbt att detta beslut kan inte vara bra för folkhälsan. Det kan inte innebära något annat än en försämring av förutsättningarna. För den oinsatte så ska tilläggas att mineraler ingår i mängder av kemiska processer och olika enzymer i kroppen. De fungerar som katalysatorer och utan dess medverkan stannar kroppen sakta men säkert.

Detta är ändå bara steg ett i den stora reform man håller på att genomföra. I steg två kommer begränsningar för fler näringsämnen typ fettsyror, probiotika och fytokemikalier. Direktivet kommer kraftigt begränsa de möjligheter människor har att själva ta ansvar för sin hälsa.

Gräver man lite grann och tittar närmare på hur ett så här märkligt beslut kan ha kommit till, så ser man att bl a världens största läkemedelsföretag, Pfizer, har ett finger med i spelet. Läkemedelsföretagen försökte redan i början av 1990-talet införa liknande restriktioner i USA, men stoppades 1994 genom en massiv folkstorm på kongressnivå. Det gav upphov till DSHEA, Dietary Supplements Health and Education Act, en lag som antogs och som skulle garantera medborgarnas rättighet att själva styra över vilka vitaminer och mineraler man själv valde att använda. Lagen föregicks som sagt av en massiv protestvåg. Miljoner människor protesterade genom att skriva till kongressen. Det var den största proteststorm någonsin noterad i kongressammanhang. Det var faktiskt fler människor som protesterade då än under själva vietnamkriget. Trots en liknande protestvåg mot EU-direktivet (med över en miljon insamlade namn), valde EU-parlamentet att köra över folkviljan och genomföra det läkemedelsföretagsinitierade kosttillskottsdirektivet. Nu står hoppet till organisationen Alliance for Natural Health, ANH, som dragit EU-direktivet inför brittisk domstol. Man kommer med hjälp av näringsmedicinsk expertis visa att direktivet strider mot allt sunt förnuft och att det beslutsunderlag som ligger som grund för direktivet är felaktigt och förlegat.

Den rättsliga processen startade den 30:e januari 2004 i London med att ANH vann första steget. Domaren ansåg att det var ett klart rättsövergrepp att förbjuda produkter som inte påvisligen gjort någon skada. Han fastslog att fallet skulle prövas i EU domstolen i Luxemburg så snart som möjligt och det datum som rättegången startar är den 25:e januari 2005. Detta kommer med all sannolikhet bli ett utdraget och komplicerat mål. ANH behöver stöd i form av ekonomiskt bistånd från alla som tycker att kosttillskottsdirektivet strider mot allt sunt förnuft. Donera pengar på deras hemsida!

I USA är man upprörd över det europeiska hälsokostdirektivet. Man har arbetat hårt för att få sin frihet att välja de kosttillskott man finner lämpliga. Samma frihet man som vuxen åtnjuter huruvida man vill dricka ett glas vin till maten eller rent av röka en cigarr efter maten. Nu ser man till sin fasa att om EU inför ett nytt hälsokostdirektiv som dramatiskt begränsar vitaminer och mineraler - och man som USA samtidigt är medlem i WTO, World Trade Organization, så blir man inom kort nödgad att av harmoniseringsskäl följa efter och ändra sin egen lagstiftning. Kampen för DSHEA kan då med andra ord ha varit helt förgäves. Detta är naturligtvis vad läkemedelsbolagen önskar ska hända.

Att låta påskina att vi behöver rädda mänskligheten från att förgifta oss med vitaminer och mineraler är absurt. Vad det egentligen handlar om är en industri som vill utvidga sitt revir och är beredda att fortsätta gå över lik för att nå sitt mål. Detta gör man ohämmat genom att köpa professorsunderskrifter, muta läkare och förvanska provresultat. Allt för att nästa kvartalsresultat ska bli bättre än det förra. Vart har omtanken om medmänniskan tagit vägen? Det är hög tid att rensa upp i läkemedelsträsket innan det är för sent. Det stora problemet med läkemedelsindustrin är att det är världens näst största industri och således väldigt svår att komma åt. Det finns helt enkelt ingen som vågar ifrågasätta dess förehavanden.

Efter "misslyckandet" med DSHEA i USA, så omgrupperade läkemedelsbolagen och satsade på en ny strategi. Man insåg att man kunde få en ny chans att öka sina intäkter på människors bekostnad genom att gå över pölen och infiltrera EU. Sagt och gjort, sex år senare så antogs det nya kosttillskottsdirektivet. Det finns många berättelser kring hur det egentligen gick till bakom kulisserna. I Storbritannien utfrågades ledamöterna kvällen innan omröstningen om hur man skulle rösta. De som antydde att man skulle rösta emot upptäckte dan efter att man kort och gott bytts ut mot en ja-sägare. EU-direktivet skulle drivas igenom helt enkelt.

Läkemedelsbranschen har stora intressen investerade i att hålla människor världen över lagom sjuka - de utgör nämligen själva basen för intäkterna för de stora läkemedelsföretagen. Med för bra kosttillskott håller vi oss för friska för att bolagen ska kunna tjäna tillräckligt mycket på oss. Bolagen är inte nöjda förrän vi alla är kunder till dom och har gjorts beroende av deras till stor del onödiga produkter. Därav det diaboliska draget att begränsa näringsintaget genom att förbjuda vissa för väl fungerande vitaminer och mineraler! Läkemedelsbolagen förfasas även av det faktum att då deras mediciner har så dålig verkan så söker alltfler konsumenter alternativa lösningar i bl a kosttillskott.

Läkemedelsföretagens stora problem är att allt de jobbar med måste gå att patentera. Det går inte med vitaminer och mineraler eftersom det är naturligt förekommande ämnen. Istället måste man specialframställa ämnen som inte finns i naturlig form. Detta ämne kommer nästan helt säkert ge upphov till biverkningar, eftersom det av kroppen uppfattas som ett gift. Kroppen försöker göra sig av med giftet så fort som möjligt och under tiden så kan "medicinen" i bästa fall maskera något sjukdomssymtom, aldrig reparera det. För det mesta skapar medicinen även nya symtom som i sin tur kräver nya läkemedel, och så är förgiftningscykeln i full gång. Det är detta som är den stora orsaken till läkemedelsförgiftning. Det hör inte till ovanligheten att äldre människor matas med ett tiotal mediciner - något som sakta men säkert leder till döden. Anna Lind -mordet är ett typiskt exempel på hur snett det kan gå. Förövaren gick vid tillfället på ett sammelsurium av elva olika antidepressiva och antipsykotiska mediciner. Förmodligen hade hans obalanser kunnat rättas till med rätt typ av näringsmedicinsk behandling istället för att droga ner honom med känt resultat.

Det låter som taget ur någon dålig science fiction film från 30-talet, klasar med människor sitter upphängda, matade med giftig näringslösning - hållna vid liv bara så att det stora läkemedelsföretaget ska kunna mjölka dem på gigantiska intäkter... Men den är kanske inte så långt från sanningen? Döm själv...

Tänk om man istället jobbade på med att dokumentera och bota de sjukdomar som uppkommer på grund av brist på olika vitaminer och mineraler. Olika människor har olika kvantitativa behov av dessa ämnen då skillnader i DNA skapar olika förutsättningar för hur individen fungerar på det kemiska planet. Det behövs mer forskning kring naturligt förekommande ämnen, inte bara kring lönsamma giftiga patenterbara ämnen! Det finns en förgrening inom medicinen som heter orthomolekylär medicin. Det är läran om hur olika människor behöver olika stora mängder av olika vitaminer och mineraler för att fungera. Hade vi från samhällets sida satsat mer på den typen av lösningar, hade vi alla kunna dra nytta av resultatet.

Summa summarum, hela detta scenario kring det nya kosttillskottsdirektivet är resultatet av att läkemedelsindustrin söker tillskansra sig en ännu större kundbas, större intäkter och framförallt större makt. Detta på bekostnad av den enskilde medborgarens lidande och statens än mer sviktande finanser. Det är intressant att notera att EU som står för konkurrensfrämjande, så markant skyddar en industri på bekostnad av så mycket. Hur många affärsrörelser berörs inte av att så många produkter försvinner. Man räknar med att ett förbud skulle innebära att mer än 80% av produkterna i en svensk hälsokostbutik skulle försvinna över natten. Hur många människor som jobbar inom seriöst verkande kosttillskottsföretag och hälsokostbutiker berörs inte av att man från ena dagen till den andra får sin verksamhet förbjuden? Det är bara att konstatera att direktivet är i högsta grad konkurrensbegränsande och borde avföras utan dröjsmål. Det hela är lagvidrigt och strider i högsta grad mot de mänskliga rättigheterna. Kan någon förklara hur man kan förbjuda ofarliga vitaminer och mineraler samtidigt som man kan både röka och supa ihjäl sig. Det finns dessutom inget förbud mot att förgifta sig med "läkemedel". Vore det inte mer intelligent att sätta in den här typen av aktiviteter på annat håll? Går direktivet inte att stoppa kan man bara konstatera att det finns ingen rättvisa och det är synd om människan...

Avslutningsvis kan man undra hur man ska kontrollera att det inte bildas en gigantisk svart marknad med avsättning för "förbjudna" vitaminer och mineraler. Hur går det då med den omtalade "konsumentsäkerheten"? För att inte nämna alla sköna momspengar som staten går miste om? Ska dessutom verkligen vårt redan hårt ansträngda rättsväsende springa omkring och jaga vitamin- och minerallangare...

Avskaffa kosttillskottsdirektivet innan det är försent! Stöd ANH i deras kamp för rättvisa!

Signerat, Bevara våra kosttillskott

Referenser och länkar:

KAM, kommitén för alternativ medicin, protesterar mot EU direktivet:
http://www.kam.se/html/kosttillskott/forklaring_till_kosttillskottsdirektivet.htm

IAHF, en amerikansk organisation som avslöjar hur det egentligen gått till i skapandet av fördraget:
http://www.iahf.com

ANH, alliance for natural health, bestrider EU-direktivet i en rättsprocess som började 30:e januari i London (ANH vann) EU-domstolen i Luxemburg nästa instans:
http://www.alliance-natural-health.org/

Kosttillskottsdirektivet:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=SV&numdoc=32002L0046&model=guichett

Dansk ministers svar på frågan om vitamin- och mineralförgiftning verkligen föreligger:
http://www.kam.se/html/kosttillskott/ingen_skader_af_kosttilskud_i_dk.htm

Svar på svar från Mårten Löfgren, Socialdemokraterna i riksdagen angående varför man stöder EU:s nya kosttillskottsdirektiv.

> > Det viktigaste syftet med direktivet är att stärka konsumentskyddet och se
> > till att de kosttillskott som finns tillgängliga på marknaden är säkra och
> > av god kvalitet.

Det låter fint men det har bl a den amerikanska organisationen IAHF samt den engelska organisationen ANH, Alliance for Natural Health, konstaterat att huvudsyftet inte alls är. Direktivet är ett resultat av att läkemedelsindustrin vill utvidga sina revir. Läkemedelsindustrin äger många intressen i företag som tillverkar äldre typer av vitaminer och mineraler. Just den typ av produkter som finns upptagna på direktivets positivlista. Man vet även att läkemedelsbolagen precis som andra bolag söker maximera sina vinster och öka försäljningen av sina produkter. Det gör man inte genom att människor får tillgång till innovativa kosttillskott. Därför söker man strypa tillförseln av effektiva innovativa kosttillskott till världens medborgare.

> >De allra flesta av de produkter som marknadsförs i dag är
> > redan säkra och av god kvalitet, men med de nya reglerna kommer detta att
> > gälla för samtliga produkter.


Det finns redan idag ett godkännandeförfarande som handhas av hälsokostrådet. Alla preparat som är godkända för försäljning i svenska hälsokostbutiker har passerat och godkänts av hälsokostrådet. Du menar att det systemet inte är tillräckligt och att det inte fungerat? Hur många människor har skadats/dött av kosttillskott i Sverige hittintills? Jag tror du kommer finna att det inte finns några exempel på detta. Däremot så dör det tusentals personer årligen i Sverige av livsfarliga "läkemedel". Att ni inte klarar av att se att det är läkemedelsbolagens ständiga önskan om utvidgade revir som ligger bakom detta "kosttillskottsdirektiv"? Den försämring av den generella hälsosituationen direktivet kommer medföra, kommer precis som industrin kalkylerat - i slutändan ge läkemedelsindustrin fler kunder att "bota".

> >Vi menar att reglerna kommer även att göra
> > det svårare för oseriösa företag att etablera sig på marknaden, vilket
> > kommer att gynna konsumenterna.

Kan du ge exempel på sådana oseriösa företag? Det är ju detta vi har hälsokostrådet till idag. Mig veterligen fungerar det tillfredsställande idag. Hur kan förbud för vissa substanser hindra oseriösa företag att etablera sig? Det är snarare som så att de oseriösa företagen i min mening står att finna bland de som idag säljer tillskott baserade på overksamma och svårupptagliga ämnen typ karbonater etc. Man vet att kroppen bara klarar av att ta upp och utnyttja några få procent av dessa, det mesta passerar alltså rakt genom kroppen. De nya innovativa vitaminer/mineraler som av strategiska skäl uteslutits från positivlistan tas upp och utnyttjas bättre av kroppen. Sett ur konsumentsynpunkt är det alltså de förbjudna ämnena som konsumenterna får bäst resultat med och som således är mest kostnadseffektiva. Hur var det nu med ert stöd till konsumenterna? Kosttillskottsdirektivet är inget annat än ett förtäckt stöd till läkemedelsindustrin. Illojala metoder som är konkurrensbegränsande. Jag trodde bestämt att EU stod för konkurrensfrihet och rörlighet över gränserna - och så gör man så här. Tycker ni inte att läkemedelsbolagen tjänar tillräckligt redan? Påslagen på de piller vi skattebetalare finansierar kan räknas i tiotusentals procent. Man skyller priset på utvecklingskostnader, men det är påvisat att bolagen lägger mer än dubbelt så mycket på marknadsföring (och mutor) som på utveckling.

> > Vi tycker att det är väldigt väsentligt att vi utgår ifrån en
> > försiktighetsprincip. Det gör man i direktivet. Det finns en positiv lista
> > över det som är beprövat. Är det så att man inte finner sitt kosttillskott
> > på den listan finns det procedurer för hur man kan få en prövning till
> > stånd. Detta borde rimligen gynna de seriösa företagen på marknaden, och
> > det borde också leda till en större trygghet för konsumenterna.


Är du medveten om hur tidsödande detta kommer vara? Och till vilken kostnad detta kommer ske? Att få upp ett ämne på positivlistan innebär enorma kostnader och tar ett par år.

Att säga att ett ämne hamnar på listan för att det är beprövat stämmer inte. Det finns många ämnen som är beprövade, används idag i kosttillskott och som ändå inte finns på positivlistan. Hur förklarar du det? Jo läkemedelsbolagen har helt enväldigt fått bestämma vilka substanser som ska få vara med. Att andra ämnen ska kastas ut och bara erbjudas en svår, krånglig, dyr ( >2.000.000 kr per preparat) och tidsödande väg tillbaka är milt sagt märkligt, för att inte säga orättvist.

Snacka om att effektivisera flödet i samhället. Man ska lägga miljontals kronor på att få upp ämnen som redan finns i vår föda på en lista som är skapad av läkemedelsbolagsintressen enkom för att göra det tillräckligt dyrt för att mindre men innovativa företag inte ska ha råd att jobba med substanserna. Det är denna uppstyltning och byråkrati som läkemedelsbolagen vill ha. De är i princip de enda som storleksmässigt har råd med såna här meningslösa regler för ämnen som du redan får i dig genom födan. Ska direktivet genomföras måste man egentligen även förbjuda mat som innehåller dessa uppenbarligen för samhället "farliga" substanser. Mjölk innehåller mängder av olika substanser som inte är med på positivlistan. Vatten och grönsaker likaså. Jag tror inte du kan ge mig ett enda exempel på livsmedel som inte innehåller substanser som ej finns på positivlistan!

Hur kan man fatta beslut om att förbjuda ämnen som redan ingår i födan vi äter dagligen? Det bidrar i alla fall inte i min mening till att dra ner på det politikerförakt som blir mer och mer vanligt att man känner i samhället idag. Detta som man samtidigt tillåter medborgaren att både röka och supa ihjäl sig. Men det är klart, det är ju aktiviteter som inbringar många sköna skattepengar. Frågan är då inte om man inte istället för att förbjuda ämnena skulle lyxbeskatta dem istället? Det hade inbringat många sköna skattekronor till statens kassakista - samtidigt som man kan tillräkna sig den bonus ämnena hade gett folkhälsan. Det hade åtminstone kompenserat lite av de stadigt ökande utgifter man får betala läkemedelsbolagen för deras skadebringande substanser.

Varför inte i ärlighetens och rättvisans namn på ett mer intelligent sätt särskåda de ohälsosamma ämnen som läkemedelsbolagen matar oss med? Dessa patenterade gifter har dödat fler än en miljon människor sedan nittiotalets början. Bara i USA förra året dog över etthundrafemtiotusen människor av läkemedel utskrivet av en läkare. I Sverige ligger siffran kring femtusen personer årligen tror man. Och kom inte dragande med gamla klyschor om att läkemedelsverket har bra koll på säkerheten etc. Läkemedelsverket finansieras av läkemedelsbolagen ju. Snacka om jävsituation. Man sitter i knä på varandra och bevakar varandras intressen bara. Exemplet med hur läkemedelsverket fick bort det uppskattade kosttillskottet glukosamin från kosttillskottsmarknaden är bara ett exempel på hur det egentligen inte får gå till - men tyvärr tydligen gör. Sedan glukosamin klassats som läkemedel har resultatet blivit det att det är dubbelt så dyrt, hälften så bra och ger användarna biverkningar. Vad var nyttan med detta? Jo, tjäna pengar åt läkemedelsbolagen. Det har i alla fall inte bidragit till att få ned läkemedelskostnaderna för samhället.

Det finns inte ett enda verifierat dödsfall i hela världen där man kunnat säga att det orsakats av vitaminer eller mineraler. Övre säkra nivåer för vitaminer finns faktiskt fastställda. (Shrimpton D Vitamin and Mineral Safety 1997. Hathcock JN. Vitamins and Minerals: Efficacy and Safety. AmJ Clin Nutr. Vol 66, 427-437; 1997). Det är faktiskt större risk att träffas av blixten än att fara illa av vitaminer eller mineraler.

Positivlistan är från början alldeles för kort. Den bygger på gamla förlegade data, vilket ANH visade i rätten i London 30 januari i år. Som du förhoppningsvis känner till, så vann ANH steg ett i den långdragna kamp för intellektuell och praktisk rättvisa inom kosttillskott som nu inletts. Domaren ansåg att direktivet var ett klart fall av maktmissbruk från EU-parlamentet. Man kan inte över natten klumpa ihop och förbjuda ämnen om de inte visat sig farliga. Det påverkar användarnas rätt att välja själv vilka tillskott man vill ta, och påverkar alla de företag och anställda som jobbar med produkterna. Rätten dömde att fallet så fort som möjligt skulle tas upp av EU-domstolen i Luxemburg.

Hur kan man över natten förbjuda över 300 ämnen som idag framgångsrikt och säkert används i kosttillskottssammanhang? Man förbjuder 48 av 70 olika mineraler och spårämnen. Ämnen som kroppen verkligen behöver. Genom den rovdrift på den odlade åkerarealen vi har idag utarmar vi sakta men säkert innehållet av alla de mineraler vi är så beroende av. Man har konstaterat att jämfört med 100 år sedan så finns det ca 85% färre mineraler i marken vi odlar på. Eftersom vår hälsa väldigt mycket är beroende av att växterna kelaterar (suger upp och omvandlar metalliska mineraler till växtförädlade mineraler), kan man bara konstatera att får vi inte näringen vi behöver från växterna, så behöver vi dem från kosttillskott.

Hur kan man förbjuda makromineralerna kisel och svavel? Detta är två av de viktigaste mineraler kroppen består av. Dessa utsöndras konstant av kroppen och behöver således fyllas på. Jo, läkemedelsindustrin vet att får vi inte dessa substanser så blir vi raskt sjukare och behöver således recept av en läkare på något patenterbart medikament.

Hur kan man sedan tillåta natriumfluor på positivlistan? Det finns studier som konstaterar att fluor är cancerogent, (Mukerjee & Sobels, 1968; Vogel, 1973; Jagiello & Lin, 1974; Klein et al, 1977, Mohamed & Chandler 1982; Mihashi & Tsutsui, 1996; Ramesh et al, 2001) väldigt giftigt - och kan absolut inte räknas till något som vi behöver som näring. Jo svaret ligger i de industrier som lobbar i EU. Det finns starka industriella intressen i många av de ämnen som finns att återfinna på positivlistan.

De två enskilt största faktorerna bakom vår allt sämre folkhälsa är dels bristen på mineraler i maten vi äter, dels intaget av förgiftande läkemedel. Hur kan du förklara det faktum att ju mer läkemedel vi äter i samhället - desto sjukare blir vi? Detta är ett vansinne som måste stoppas. Det är inte läkemedel vi behöver till våra kroppar, det är näring så våra kroppar kan reparera sig på cellulär nivå - precis som de är skapta till att kunna. Människan är självläkande under förutsättning att vi får rätt näring. Här borde väl ni politiker slå näven i bordet och göra något åt situationen! Det går bara man vill!

Vakna innan det är för sent! Kosttillskottsdirektivet är en komplott iscensatt av läkemedelsindustrin. Direktivet har inget berättigande. Läkemedelsbolagen försökte sig på samma revirutvidgning i USA på nittiotalet som man nu verkar lyckats med i EU. Industrins framfart stoppades då som tur är på kongressnivå och man fick en ny lag DSHEA, Dietary Supplements Health and Education Act, som garanterade alla amerikanska medborgare att ta del av och själva bestämma om vilka kosttillskott man vill använda sig av. Denna rättighet fruktar man nu att man kan bli av med genom de harmoniseringskrav WTO kan ha på USA om EU envisas med att acceptera kosttillskottsdirektivet.

> > Det är riktigt att det är ett antal preparat som berörs. Men jag känner
> > inte igen i bilden att det skulle vara ett stort antal preparat som
> > försvinner från marknaden.


ANH räknar att det berör ca 5000 olika preparat. Det påverkar ca 80% av de preparat som finns i en hälsokostbutik! Är det inte i din mening mycket? Jag undrar hur många hälsokosthandlare som får slå igen när direktivet slår igenom... Eftersom du säger att det inte handlar om så många preparat, har ni gjort en inventering av vad det handlar om, eller är det ett uttalande ryckt ur luften?

> > Nästa steg handlar om gränsvärden för maximi- och minimihalter. När vi
> > arbetar utifrån försiktighetsprincipen måste vi utgå från de vetenskapliga
> > rönen. Det är väldigt centralt. Vi ska se till att vi i rask takt fyller på
> > den här listan och se till att vi får olika kosttillskott godkända.


Rönen som ligger till grund för direktivet är förlegade och i många fall feltolkade. Många gånger feltolkade med vilje för att gagna läkemedelsindustrin. Man har dessutom utgått från RDI (Rekommenderat Dagligt Intag) som är en kvarleva från andra världskriget och kom till för att sätta någon sorts undre gräns för vad man behövde i intag för att undvika undernäring. Man ville undvika näringsrelaterade bristsjukdomar typ skörbjugg och beri beri. Näringsexpertis vet idag att man mår mycket bättre om man får i sig vitaminer och mineraler som är ca sex gånger de rekommenderade RDI-nivåerna. Många former av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar orsakas av undernäring av just mineraler och vitaminer. Samtidigt finns det individuella variationer i behoven beroende på genetisk disposition etc. Hade ni politiker haft sinnesnärvaro att satsa mer på att vi som befolkning fick en fullgod näring i oss istället för läkemedel, så hade vi kunnat halvera läkemedelsnotan snabbt - och det är inte tomt snack!

Vilka är "vi"? Kommer du personligen vara inblandad i den processen eller är det bara ytterligare ett exempel på den politikerjargong ni politiker tar till när ni vill sopa problemen under mattan? Det är era väljares (och er egen) framtida hälsa det handlar om!

Ursäkta den ibland något ironiska tonen i svaret, men frustrationsgraden kring ännu ett oansvarigt och illa genomtänkt beslut av våra "folkvalda" växer...

Varför inte rådfråga riktig näringsexpertis innan ni rutinmässigt stöder ett direktiv av den här typen? Man tycker ju att ni borde skaffa er ett korrekt beslutsunderlag innan ni stöder ett så här pass omvälvande beslut? Och tro inte att ni hittar denna expertis i läkemedelsindustrin... Skulle uppskatta lite bättre svar kring varför man genomför detta, annat än med klyschor som konsumentsäkerhet etc...Vakna innan det är för sent!

Med vänlig hälsning,

Bevara våra kosttillskottSvar från Ulf Schyldt, FP

> Hej igen,
>
> Ledsen att ett ytterligare svar har dröjt.
>
> Reglerna har inget att göra med att man inte behöver lämna in samma
> dokumentation av t.ex. mjölk - eftersom mjölk är en ingrediens som använts
> under lång tid och inte nyintroduceras. De som har arbetat med det här
> förslaget i Europaparlamentet har försökt förklara för mig att syftet med
> de nya reglerna är att ställa motsvarande krav på dokumenterad ofarlighet
> som vad gäller nya livsmedelstillsatser.
>
> Därmed inte sagt att de är EXAKT lika, för det kan eventuellt finnas andra
> skäl till att de inte är. Det vet inte jag.
>
> Hälsokostrådet, som du hänvisar till, är ett samarbetaorgan för branschen
> - det är inget kontrollorgan. Det vore därför olyckligt att tilldela ett
> partsorgan viktiga kontrolluppgifter. Det som gäller ansvar för liv och
> hälsa, vilket tydligt rör säkerhet i livsmedel osv, är och bör förbli en
> statlig angelägenhet.
>
> Vissa begränsade kontrolluppgifter kan ibland överföras till branschorgan,
> det finns det flera exempel på. Men då rör det nästan alltid mer
> svårbedömda saker som yrkesskicklighet och liknande. Att tilldela privata
> organsiationer myndighetsuppgifter leder till ett korporativt samhälle.
>
> Förslagets eventuella återverkningar för folkhälsan kan jag inte uttala
> mig om, men folkpartiet delar inte den bedömning. Preparat som är nyttiga
> - eller för all del kroppsegna - behöver inte alls alltid leda till bättre
> hälsa när man intar dem. De måste kunna tas upp av kroppen, vilket inte
> alltid är fallet med t.ex. vitaminer i koncentrerad form.
>
> Det är bland annat därför som det gäller att kunna vetenskapligt påvisa en
> positiv effekt, för att man ska få tillåtelse att sälja det till kunder
> med sådana argument. Att ett visst ämne i sig är positivt, eller till och
> med nödvändigt, är inte i sig tilräckligt om inte konsumenten bevisligen
> kan tilgodogöra sig den nyttan genom den här produkten.
>
> Samma regler gäller för övrigt för livsmedelsbranschens marknadsföring av
> sina tillsatser och produkter med påstått positiva hälsobefrämjande
> egenskaper. Men där finns en väsentlig skillnad - matens ursprungliga
> näringsvärde, oavsett eventuella förädlande tillsatser, är den faktiska
> produkten som erbjuds konsumenten. I det fall det rör kosttillskott som
> vid sidan av de påstådda positiva effekterna inte erbjuder näring, så blir
> reglerna hårdare.
>
> Det är här skärpningen av den befintliga lagstiftningen inträffar. Och
> konsumentintresset som vi vill skydda, ligger i att inte riskera att köpa
> en innehållslös produkt. En livsmedelsprodukt som innehåller en ofarlig
> men likaledes verkningslös tillsats är fortfarande en livsmedelsprodukt -
> medan en produkt utan annat näringsvärde inte är det.
>

> ______________________________________
> Vill du veta mer om folkpartiets politik?
> www.folkpartiet.se/
______________________________________
>
> Med vänlig hälsning
> Ulf Schyldt
> Politisk sekreterare
> Folkpartiet liberalernas riksdagskansli
> Tfn: 08-786 44 95

Svar från Lotta N Hedström, Miljöpartiet

> Ja, jag är MYCKET bekymrad över denna idioti men vet faktiskt inte hur man
> skall kunna angripa det, då det är ett EU-beslut...!
>
> OM du /Ni har något offensivt tips så hojta till mig exakt vilken åtgärd
> som kan stoppa eller förhala detta!
> Skam till sägandes vet jag det inte själv!
>
> Jag lämnar in en interpellation nu till socialminister Lars Engqvist om hur
> han försvarar det, få se om han svarar oss innan månadsskiftet.
>
> -Kanske du /ni kanske göra ett litet fakta-underlag?
> Men det är något som inte ändrar på beslutet, kanske bara drar liett
> uppmärksamhet dit.
>
> Mvh
> Lotta
> ____________________________
> Lotta N Hedström, Miljöpartiet
> Riksdagens Utrikesutskott, partistyrelseledamot
> +46-08-786 40 00
> www.mp.se/lottaSvar från Lennart Sacrédeus, KD

Hej igen,
Det var bl.a. hotade arbetstillfällen vi hade i åtanke, när vi motsatte oss att det som idag kallas som kosttillskott ska omdefinieras till läkemedel. Vi motiverade detta med att "detta skulle försvåra tillgängligheten i ett läge då många människor kompletterar sitt födointag med kosttillskott för att må bättre och hålla sig friska." Vi stödde alltså er linje i omröstningen.

Kontakta gärna EU-upplysningen (020-250 000) om du har ytterligare funderingar om direktivet.

mvh
Håkan Larsson (kd)

PS. Har du ytterligare frågor till mig, får du naturligtvis gärna ringa på telefonnummer 0032 2 2847536 DS.


Hej och tack för ditt brev om kosttillskott,
Europaparlamentariker Lennart Sacrédeus har agerat i frågan. Jag bifogar nedan hans så kallade röstförklaring, när ärendet var uppe för omröstning i Europaparlamentet den 17 december.

Med vänliga hälsningar,
Håkan Larsson (politisk handläggare, kd)

Humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel
2003-12-17
Gemenskapsregler för humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel (Grossetete).
Jag har röstat för ändringsförslagen 20-23, vilka dock förkastades.

Anledningen till detta att det finns en uppenbar risk att vad som idag räknas som kosttillskott omdefinieras till läkemedel i framtiden. Detta skulle försvåra tillgängligheten i ett läge då många människor kompletterar sitt födointag med kosttillskott för att må bättre och hålla sig friska.

Direktivet öppnar därmed för en allvarlig effekt på prisbilden ifall kosttillskott omdefinieras till läkemedel. Med högre kostnader för den enskilde konsumenten kan det bli för dyrt att inhandla kosttillskott med ökade sjukskrivningstal - och stigande samhällskostnader - som resultat.
http://www.sacredeus.nu/article.asp?Article_id=9316

---------------------------------------------------------
Office of Mr. Lennart Sacrédeus, MEP
Assistant: Håkan Larsson
European Parliament
Rue Wiertz, ASP 7F258
1047 Brussels
Belgium
www.sacredeus.nu
Tel: +32 2 284 75 36
Fax: +32 2 284 95 36Svar från Alf Svensson, Kristdemokraterna som även han tror att det inte påverkar något.
Man kan undra vad han menar med att direktivet skulle vara flexibelt för konsumenterna...

> Tack för Ditt mail med rubriken " Rädda våra vitaminer och vår folkhälsa".
>
> Det nya kosttillskottsdirektivet har gett upphov till en mycket omfattande
> debatt. Kritiken gäller huruvida direktivet begränsar människors
> möjligheter att bedriva egenvård och sköta sin hälsa. Kristdemokraterna
> anser dock att denna oro är obefogad. Huvudsyftet med EU:s
> kosttillskottsdirektiv är att stärka konsumenternas ställning och se till
> att de kosttrillskott som finns tillgängliga på marknaden är säkra och av
> god kvalitet.
>
> Syftet är inte att förbjuda kosttillskott, som ibland påstås. De preparat
> som nu säljs i handeln kommer till största delen att finnas kvar. Det finns
> därmed inget som talar för att vårdbehoven skulle öka.
>
> EU:s kosttillskottsdirektiv har redan införlivats i svensk lagstiftning.
> Men införandet av gränsvärden i form av minimi- maximihalter för vitaminer
> och mineraler i kosttillskott återstår. Fastställandet av dessa halter
> kommer ske på gemenskapsnivå och baseras på säkerhetsaspekter utifrån en
> strikt vetenskaplig riskbedömning.
>
> Vi kan ha behov av att äta vitaminer och mineralpreparat. Vissa grupper kan
> ha särskilt stora behov som till exempel, äldre, allergiker och personer
> som av olika skäl äter en näringsfattig kost. Med dagens
> tillverkningsprocesser går ibland vitaminer förlorade, och vi kan därför
> behöva en berikning.
>
> Vid tillkomsten av sådana här direktiv ska man altid vara vaksam inför
> risken att enskilda intressen gynnas på felaktigt sätt. Men EU:s
> kosttillskottsdirektiv har inte tilkommit för att skydda , enligt
> Kristdemokraterna, läkemedelsindustrins intressen. Direktivet är utformat
> för att vara så flexibelt som möjligt för konsumenterna.
>
> Med vänlig hälsning
>
> Alf Svensson


Svar från Hediye Güzel, VP

> Hej,
>
> Du har skickat ett brev till Vänsterpartiet om folkhälsa och hälsokost.
> Eftersom jag är partiets EU-politiska sekreterare här på riksdagen vill jag
> besvara ditt mail. Jag har diskuterat frågan med Susanne Rolfner-Suvanto
> som är vänsterpartiets politiska sekreterare i socialutskottet och den som
> har arbetat mycket med dessa frågor.
>
> Vänsterpartiet anser generellt att det inte är fel att ha direktiv för
> komplementär medicin (vi föredrar att kalla det för komplementär och inte
> alternantiv medicin då det inte behöver utgöra motsatsen till vanliga
> läkemedel). Vi vill inte ha förbud men däremot en viss reglering eftersom
> marknaden för dessa preparat tenderar att vara profiterande och mycket
> kommersiell.
>
> Det är viktigt att komma ihåg att det finns bra komplementär medicin som
> många redan använder. Men det viktigaste perspektivet i denna fråga är
> konsumentperspektivet. Det är individen och inte pordukten som ska vara i
> centrum.
> Vänsterpartiet anser att beslut om direktiv i denna fråga ska bestämmas på
> nationell nivå och inte utav EU. Sverige uppfyller redan många av dessa
> direktiv och bör även fortsättningsvis själv få bestämma över
> läkemedelsindustrin och hälsokostbranschen.
> Vi anser vidare att förslaget om innehållsförteckning på dessa preparat,
> kvalitetskontroll och viss reglering av dosen är bra ur folkhälsosynpunkt.
>
> Vill du diskutera frågan med våra EU parlamentariker kan du kontakta Jonas
> Sjöstedt. Han kan nås på: jsjostedt@europarl.eu.int, mob: 070 554 1521
> eller i Bryssel på: 0032-2-284 55 63/ fax: 0032-2849252.
>
> med vänliga hälsningar
> Hediye Güzel

SIEMs kommentar: När vi jämför politikernas inställning, perespektiv och kunskapsnivå med läget våren 2002 (läs http://www.klokast.se/Nyhet/Mar02.html ) finner vi att inte mycket har förändrats. Kampanjer kommer, kampanjer går, endast politikerna består.

Nytt mail från ANH 1/3 2005

Bra att veta !/ Ingrid
.....
http://www.vitaminexpress.com/drmurray/drmurraynewsletter2004_02_16.htm

SIEMs kommentar: Jo, det kan vara positivt att denna typ av studier kommer fram. Problemet - som ANH inte heller här tycks uppmärksamma - är att näringsämnena här infogas i det skolmedicinska tänkandet, genom att framställas som medel att förebygga eller bota sjukdomar, vilket i nästa stund utgör argument för att jämställa dem med s k läkemedel. Därmed kan allt fler näringsämnen lätt följa glukosaminets öde - att bli klassificeras som läkemedel och därmed hårdregleras. T o m EU-parlamentarikern Sackreus tycks ju vara medveten om denna risk och motståndare till en sådan utveckling ( se ovan). Därför måste denna typ av studier tolkas utifrån ett alternativt folkhälsoperspektiv - inte ett skolmedicinskt, som här sker. Annars riskerar ju förespråkarma för fria kosttillskott bara att binda ris åt egen rygg. Hur tänker ANH egentligen?


”Hjärtfel ska upptäckas tidigare”
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=564815
Det är sjukvården och inte idrottsrörelsen som har det medicinska ansvaret för barn och ungdomar. Det säger vårdminister Ylva Johansson i samband med debatten om hur man ska undvika att unga människor dör av plötsliga hjärtfel när de idrottar. Ylva Johansson vill se insatser tidigt i livet för att upptäcka om barnet har ett medfött hjärtfel...

SIEMs kommentar: Denna aktuella notis ger en god illustration till vad vi påpekat i magasinets tema-artikel ovan: Om personer med hälsosvagheter kan undvika extrema påfrestningar kan de leva mycket länge. Och vem har inte någon hälsosvaghet?

"Alla ska skyddas mot influensa"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=379340
Folkhälsominister Morgan Johansson lovar svenskarna vaccin mot fågelinfluensa. Om fågelinfluensan bryter ut kommer alla svenskar att vaccineras. Det säger folkhälsominister Morgan Johansson. Han utesluter inte att Sverige återupptar produktionen av vacciner.
- Vi ska ha ett system som gör att vi kan köpa medicin åt hela befolkningen, säger Morgan Johansso
...

SIEMs kommentar: Den som undrar över varför politiker verkar ha så svårt att fatta när det gäller kosttillskott och alternativmedicin får här svaret: Om folk kan ta ansvar för sin egen hälsa minskar behovet av politiker radikalt . Varje politiker önskar framstå som alla goda gåvors givare. Alltså måste allmänheten berövas sina möjligheter att själv hålla sig friska - tex näringstillskott - och pådyvlas ett tänkande som ger ministrarna nycklarna till om de ska bli sjuka eller ej.

Politikerna tar alltså ett fastare grepp över sjukligheten. Att skapa och underblåsa rädsla, för att därefter utlova politiska lösningar, är ett beprövat sätt att vinna politisk makt. Nästa år är valår. Kanske kan alla ministrar få ett par egna sjukdomar att parasitera på och vinna röster på?

Vad gäller ungdomdsdöden på fotbollsplanen vill vi annars gärna se att sambanden med vaccinationer och med aspartam/light-drycker utreds.

Och vad gäller fågelflunsan finns en del som tyder på att den i själva verket spelar sin största roll som pådrivare av en ekonomisk strukturomvandling i Sydostasien. Om fågelflunsan inte funnes skulle den nog uppfinnas: Småskalig fågelodling är där en viktig del av det lokala jordbruk, som låter en stor del av folket livnära sig rätt oberoende av politikers ioch industrimäns påfund. Att med skrämselpropaganda, tvångsslakter och omöjliga kontrollkrav, slå ut denna småskaliga försörjning tvingar miljontals småbönder att försörja sig genom lönearbete i industrin ( eller naturligtvis svälta ihjäl). Massarbetslöshet, sjunkande lönenivåer och stärkt konkurrenskraft för industrin kan bli fågelflunsans asiatiska följder - eller rättare uttryckt: verkliga syfte!

- Finns det då verkligen inga nackdelar? skulle väl D Ali G fråga...

”What did you learn in school today
Dear little boy of mine?
I learned our government must be strong
It´s always right and never wrong
Our leaders are the finest men
And we elect them again and again
And that´s what I learned in school today
That´s what I learned in school”
/T Paxton


En alternativ strategi i vitaminkampen

Med en uppgift följer ett ansvar. Tar man på sig en uppgift så hindrar man därmed andra från att utföra den. ANH dök upp i kölvattnet av dr Raths tydliga och måhända påträngande kampanj, och tog över som ett mera rumsrent alternativ, särskilt som man förenade sig med politikerna i fördömandet av dr Raths metoder. Det var såklart populärt. F n tycks dock ANHs ledning vara de enda som tror att kampen för fria näringstillskott kommer att vinnas i de slutna rummen.

Politiker - liksom de flesta andra - ändrar aldrig frivilligt åsikt. Att bedriva kampanj med denna förhoppning är lönlöst. Antingen får man byta ut politiker, eller tvinga dem, men frivilligt byter de inte åsikt. De få gånger politiker ändrar inställning heter det t ex att de tidigare har missförståtts, inte förrän nu ”nått ut med sitt budskap”, eller ”inte nått ända fram och därför fått anpassa sig till en mer realistisk linje”.


Det politiker vill bli informerade om är sånt man redan vet och anser, det skapar en behaglig samtalsatmosfär. All verkligt ny information väcker i regel motstånd och avvisande, inte acceptans. Man vill gärna vifta bort saken, går inte det kan man misskreditera den som tar upp frågan, hävda att den tas upp på fel sätt, vid fel tidpunkt, av fel person eller nåt annat som gör att man slipper ta den till sig och ändra uppfattning.. Det är detta som parlamentarikernas avsky för dr-Rath-lobbyingen egentligen handlar om, och det är bedrövligt att ANH accepterat detta. Man behöver inte mailbomba folk som lyssnar och tar till sig.

Att försöka med lågmälda och sakliga argument övertyga politiker som en gång bestämt sig är i regel dödfött. Är dessutom den egna argumenteringen självmotsägande och ologisk, medan motståndarna har högljudda kampanjorkestrar är utsikten till långsiktig framgång än mindre.

Utan att ha en kader av röstberättigade medborgare i ryggen kan ANH prata sig hes utan att politiker lyssnar. Därför måste kampen breddas om det ska finnas en chans till framgång. Om ANHs tror på sina egna argument utgör EUs regleringar mordförsök och attentat mot folkhälsan! Visa detta då, så att folk begriper! Visa på gator och torg sambandet mellan nutidens och medeltidens häxjakter! (När Konsum för en gång skull talade klarspråk om miljögifter i maten, ( reklamfilmen med mannen som sprutade gift över mattallrikarna) så väckte det åtminstone uppmärksamhet, och föranledde omgående stämningar från förtretade jordbrukare - dvs mer uppmärksamhet till frågan! Förbered och organisera civil olydnad inför regleringarna - och tala om för politikerna att femtiotusen gamla tanter kommer att polisanmäla sig själva för att ha sålt en vitaminburk till varann, och kräva att bli satta i fängelse! Anordna bok- och häxbål på torgen! Utse vitaminpoliser som patrullerar livsmedelsaffärerna och släpar ut kunder med burkarna i näven! Med en sådan strategi finns det säkert många fler som kan hjälpa till att sprida budskap och skärpa argument, även SIEM.

Men en sån strategi kräver en logisk, tydlig, enkel och hållbar argumentation som går att hålla fast vid. Man kan inte vara alla till lags och ha alltför många fotnötter och finstilta forskningsrapporter om man ska motverka vulgärpropaganda i kvällstidningar och på andra ställen. Det betyder att man måste tala klartext om de verkliga sjukdomsorsakerna i vårt samhälle, och om den roll den kemiska medicinen spelar. Och man måste grunda argumenten på den enskildes rätt, inte på terapeuternas! Om inte ANH/KAM vill eller klarar detta, så borde man lämna tillbaka bollen till dr Rath!

Men kom inte tillbaka ur de slutna rummen med lite smulor åt terapeuter och hälsoföretag, som berövar allmänheten dess rättighet att själv ta ansvar för sin kost och hälsa! Och vi vill inte se några KAM- eller ANH-are sitta i regleringsverket och anföra den kommande häxjakten.

Sten Sture vet vad statens och läkarnas goda råd är värda
Hej, Ulf! Ett litet inlägg som jag skrev i Aftonbladet häromdagen. /SSS
http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,607887,00.html

'No link' between MMR and autism MOTGIFT v 10
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4311613.stm
Scientists say they have strong evidence that the MMR vaccination is not linked to a rise in autism.


SIEMs kommentar: Vi är rätt luttrade av medicinskt forskningsfusk och mediala bedrägeriförsök , men frågan är om inte detta tar priset hittills. Häng med i svängarna nu:

Vaccinationsprogram mot barnsjukdomar infördes på allt fler håll under åttiotalet, olika takt i olika länder. Till en början med handlade det oftast om ”enstaka” sprutor mot enstaka sjukdomar, men efterhand dök det upp kombinationssprutor - s k MMR, (Mässling, Röda Hund, Påssjuka) i slutet av åttiotalet.

Ett av de första MMR-vaccinerna baserades på sk Urabe-påssjukevirus - erkändes emellertid /efter ett antal års förnekande/ framkalla hjärnhinneinflammation. Detta vaccin ersattes i England och på många andra håll blixtsnabbt och under hyshshysch hösten 1992, med det sk Jeryl Lynn-vaccinet. (Det äldre, bevisat skadliga vaccinet, kunde dock under ett antal år prackas på mindre utvecklade länder, som än mindre kunde försvara sig mot medicinska påfund.,
http://www.whale.to/vaccine/mmr15.html

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;$sessionid$5VGZM4YAABW2BQFIQMFSFFWAVCBQ0IV0?xml=/news/2002/02/10/nmmr10.xml

Nåväl: Även det nya MMR-vaccinet : Jeryl Lynn - började snabbt (av föräldrarna) misstänkas ge hjärnskador, inte alltid lika dramatiska som Urabe, men som framför allt tog sig uttryck i autistiska störningar av olika slag. Under nittiotalet har man på sina håll i t ex England och USA sett tio- och hundra-faldiga ökningar av autism-incidensen - parallellt med myndigheternas ständiga försäkringar om att allt är i bästa ordning. Drabbade och oroliga föräldrar fick 1998 stöd hos dr Wakefield, vilken kunde isolera mässlingvirus från vaccinet i de autistiska barnens tarmar, och på så sätt började skapa vetenskapliga bevis för orsakssambandet. Sedan dess har tumultet rörande vacciner, myndighetsförsäkringar och vaccinforskning ökat på ett sätt som SIEMs trogna läsare numer bör vara bekanta med.

På SIEMs sidor har vi av och till lyft fram och granskat de eländiga forskningsrapporter som myndigheter och medicin-etablissemang då och då lyfter fram för att rentvå vaccinerna och kunna fullfölja folkförgiftningen.

Se för några sådana granskningar bl a
http://www.klokast.se/siem/MMRE.html
http://www.klokast.se/siem/MMRE2.html

Den nu föreliggande Japan-studien är emellertid närmast parodiskt dålig, även jämfört med de tidigare granskade. Den skyltar alltså i rubriken med ”bevis” för att det saknas kopplingar mellan autism och MMR-vaccinet. Hur når man denna slutsats? Jo, genom att japanska barn födda under åren 1988-96 visar sig ha ökande autismsiffror för varje år, trots att ”MMR-vaccineringen helt upphörde 1992”. Stolt förklarar man att detta måste vara det slutliga beviset för MMR-vaccinets ofarlighet.

Vad kan då vara fel med detta argument? Det räcker att läsa tidningsartikeln för att ana verkligheten bakom. Där framgår bl a att det bevisat skadliga Urabe-MMR-vaccinet 1992 inte ersattes med Jeryl-Lynn-MMR-vaccin, utan med ”enstaka sprutor” mot respektive barnsjukdomar. Redan före 1992 hade emellertid föräldrarna allt mer börjat vägra ge sina barn MMR-vaccin (urabe), så redan då var ”täckningsgraden” rätt låg för Urabe-MMR-vaccinet. Det framgår dock inte av referatet hur vanligt det var med enstaka sprutor för barn födda 1988-92 som vägrat MMR-vaccin. Logiskt sett torde dessa ha haft ökande tendens även då.

Det JL-MMR-vaccin som använts runt om i världen efter 1992 - och som misstänks framkalla autism - har alltså överhuvudtaget inte använts i Japan, enligt studien . Dess effekter kan därmed inte heller gärna studeras i Japan ( annat än i jämförelse med andra länder där JL-vaccinet använts), lika lite som man kan studera drunkningsolyckornas utveckling i Sahara. Studiens logik är den samma som i påståendet ”Arsenik är ofarligt, ty min Sven dog fast han inte ätit arsenik

( Det Urabe-MMR-vaccin som använts FÖRE 1992 i Japan hade följande meritlista på sitt samvete .
http://www.whale.to/vaccine/mmr17.html , följ länkarna för referenser) , vilket alltså gjorde att det råkade i vanrykte och avskaffades/byttes ut. )

Det är alltså helt orimligt att dra några som helst slutsatser om JL-MMR-vaccinet enbart utifrån denna japanska studie - utom möjligen för att jämföra med länder där JL-MMR-vaccinet använts. I själva verket är det ju just en sådan tänkt (men ej redovisad) jämförelse som Rutter åberopar för att kunna dra slutsatsen ”No Link”. Låt oss då göra en sådan jämförelse:

Det den japanska studien visar är att autismfrekvensen bland japanska barn mer än fördubblades (243% ökning) under perioden 1988-96, och att denna fördubbling inte gärna kan skyllas på just Jeryll-Lynnvaccinet. (Fördubblingen skedde dessutom från en mycket hög nivå, jämfört med tiden före vaccinationsprogrammen. ) Ingen har emellertid gjort gällande att just detta vaccin skulle vara DEN ENDA orsaken till autism! Även de ”enstaka sprutor” som ingår i de växande vaccinprogrammen har förmåga att framkalla hjärnskador och autism, om än kanske i lägre utsträckning än just Jeryl-Lynn-MMR-vaccinet, och där effekten också kan bero på bl a frekvensen och tidssamband mellan de olika sprutorna.. Vi kan finna att under samma period, 1988-96, rapporterar t ex Kaye en FEMdubblad autism-incidens från England, där just Jeryl-Lynn-vaccinet användes, från USA påvisas än mer alarmerande ökningar.
http://www.taap.info/epidemic.asp Den ojämförligt största ökningen av autismen har i dessa länder skett efter 1992, då JL-vaccinet börjat användas.

Om vi alltså på denna grund skulle jämföra Japan (utan JL-vaccin) med länder där JL-vaccin används, finner vi att Japan tycks ha sluppit betydligt lindrigare undan ”autism-epidemin”. Endast en medicinsk forskare i karriären kan ( med omsorgsfullt valda,, tillrättalagda respektive förtigna data) få detta till att samband mellan MMR-vaccin och autism saknas. Men med all säkerhet kommer vi de närmaste åren ändå få se denna studie (liksom tidigare falsarier) valsa runt i massmedia och myndighetsrapporter som ”ytterligare ett bevis för att MMR-vaccinet är ofarligt”. Det säger rätt mycket om vilka intressen som behärskar politiker, medicinsk forskning och massmedia.

Enbart detta exempel räcker för att visa hur den s k medicinska vetenskapen fungerar som propagandacentral, där elementära principer för logik och begreppslig stringens åsidosätts, medan vilseledande budskap trummas ut i massmedia! Den sk kollegiala granskning som man åberopar, fungerar inte som sanningsgarant om kollegorna är mutade eller helt okunniga om vetenskaplig metod (”Ja, detta bekräftar ju vad vi visste förut....” ) . Och redaktioner sväljer gallimatias som fågelungar daggmask.

Varför ska en sådan vetenskap få ha diktatoriska befogenheter över människors liv och hälsa? Svara på det, ni som sitter i parlament och regering! Och hur länge kan de hederliga forskare och läkare, som har nån anständighet kvar i kroppen, tiga och smila?


Dr Andrew Wakefields kritik av den japanska studien finns på
http://www.redflagsweekly.com/articles/2005_mar06_2.html

----------------

Hej Ulf och Lotta!
Jag har efter att ha läst artiklarna i ditt motgift om kosttillskott, Ulf, och din efterfrågan på förslag vad man kunde göra åt det, Lotta.
Så har jag på sittande rumpa surfat efter "Sverige ut ur EU", funnit dem och
blivit medlem. (bättre sent än aldrig:) ).

Jag vet inte om jag med detta givit tillräckligt med stöd för dem som i mitt intresse försöker motverka tokigheterna. Jag har ju i och med detta mycket tydligt ytterligare en gång markerat vad jag fortfarande tycker om EU.

Det får gärna komma en folkomröstning om hurvida vi skall vara kvar i EU eller ej.

Jag röstade nej till EU innan vi trädde in. Och mina farhågor för vad som skulle bli följden
med ett medlemsskap har mer än besannats. Tyvärr!
Och det är mat jag då tänker på i första hand. Vi hade kommit långt i Sverige med hur vi fick producera vår mat och vi kunde också stänga ute sådant som inte var producerat enligt sveriges regler. Ex antibiotika till djur, stråförkortningsmedel, bekämpningsmedel, djurhållning, mm. För att inte tala om den vansinniga bidragskarusellen. Det är så tragiskt att se utvecklingen gå baklänges.

mvh, Liselotte Skogsberg


Mailfråga om kosttillskottsartikeln

Hej Ulf, Mycket intressant att läsa våra valda parlamentarikers åsikter om kosttillskott. Dock saknade jag åsikt från centern och moderaterna. Avstod dom från att svara dig överhuvudtaget?

Sar från författren Sign: Bevara våra Kosttillskott

Det enda parti som tydligen avstod från att svara var moderaterna. Centern hörde av sig för att få mer information i frågan bara. Därför exkluderade jag dom från svaren. Se nedan.


> From: <gustav.andersson@riksdagen.se>
>
> > Hej!
> >
> > Jag arbetar som riksdagshandläggare för Centerpartiet. Vi funderar på att
> > ställa en fråga kring EU-direktivet om kosttillskott som ni förtjänstfullt
> > fäst vår uppmärksamhet på. Jag skulle vilja få hjälp med lite ytterligare
> > fakta:
> >
> > 1. När beslutades direktivet? Ni skriver i ert brev till
> > riksdagsledamöterna att det är för sent att agera efter den 30 januari, men
> > om direktivet redan är beslutat är det väl redan för sent att hindra det?
> > Vad är det för en tidsgräns som går den 30 januari?
> >
> > 2. Har du namn och nummer på direktivet? Det vore jättebra med en länk till
> > det så att vi kan ta en liten titt på dess innehåll.
> >
> > 3. Jag vill minnas att vi tidigare har haft ett larm om att vitaminpillren
> > skulle förbjudas? Har EU-förslaget förändrats på denna punkt?
> >
> > Det vore jättebra om jag så fort som möjligt kunde få svar på dessa frågor
> > för att på så vis också så fort som möjligt färdigställa frågan. Då kan vi
> > börja sätta press på regeringen.
> >
> > Bästa hälsningar
> >
> > Gustav Andersson

SIEMs kommentar: Den politiska reaktionen på kosttillskottfrågan pendlar mellan sömngångeri och yrvakenhet, så som vi illustrerade i förra veckans Motgift. Det händer att den som väcks häftigt blir rädd och börjar slå och fäkta omkring sig. Tyvärr visar detta inlägg än tydligare hur litet den ”naturliga” kampanjen har nått fram under de gångna åren..

Propagandan om kosttillskotten fortsätter

Hej igen Ulf.

Fredagskvällar direkt efter huvudnyhets-sändningen sänds här i Finland ett program som heter A.punkten. Programmet tar upp två till tre aktuella händelser eller teman. I går handlade den senare delen av programmet om det man kallade nyare forskningsrön gällande människans behov av vitamintillskott och man påstod uppbackade av två proffessorer, att vitamintillskott kan vara direkt hälsofarligt. Konklussionen var att vi får tillräckligt med vitaminer och mineraler i oss genom det dagliga matintaget. Allså att vanliga födoämnen räcker till. Följaktligen påstods alla vitamin och kosttillskott vara helt onödiga och överflödiga. Jag var så häpen inför de här påståendena att jag inte kom mig för att skriva ner namnen på professorerna men jag har hört namnen i olika sammanhang förut. Rent intiutivt kände jag på mig att herrar proffesorer var köpta för att uttala sig så som de gjorde - och att de for med ren och skär lögn. De hänvisade till två olika vetenskapliga undersökningar den ena finsk och den andra briittisk och de nu upptäckta resultaten är den ultimata sanningarna. Detta med vetenskapliga underströks speciellt. .../LS
----

Hej Ulf
Här kommer lite info angående debatten om Naturmedel.
Expressen skriver om 105 dödsfall totalt i 50 LÄNDER av Naturmedel.
Läkemedelsverket skriver i sin biverkningslista från sjukvården om 144 dödsfall bara i Sverige.

Läs hela rapporten från Läkemedelsverket genom att klicka på http://www.mpa.se/biverkningar/biv04/040902_biv2003.shtml

Hälsar B

Mailat om utbildning

Hej!
Jag har länge funderat på att läsa din kurs i ekologisk medicin, men tvekar samtidigt. Jag är inte och vill inte vara någon fanatiker, och exempelvis när det gäller din intensiva kampanj mot vaccin ställer jag mig tveksam. .... Givetvis behöver vi inte utsätta oss för en massa i onödan, men samtidigt vill jag inte ägna all min energi åt att leva så "rent" som möjligt. (....Jag har alltid varit naturligt hälsointresserad, men som sagt vill passa mig för all form av fanatism. ......

Hej
För egen del har jag inte fått vara alltför kräsen när det gäller att skaffa mig intressant information och kunskaper. Jag har fått sitta på golvet och elda smör och kogödsel i krukor, sjungit hinduiska mantras, tragglat kinesiska namn och tecken, latinska beteckningar, knådat svettiga kroppar och fötter, liksom själv bli tänjd, stucken, bankad, knackad, provocerad och rådbråkad, avstå från invanda inkomster och status, pröva märkliga dieter och preparat, delta i bisarra och förödmjukande diskussioner med bisarra och förödmjukande personer, med ordböcker traggla mig igenom avhandlingar på ovana språk, jag har fått lyssna på dem som ansett sig känna mina tidigare liv, mina inre organs funktion, mina förträngda önskningar och livshemligheter och mycket annat som varit i strid med min tidigare skolning.och personliga läggning. Jag har själv fått sålla, gräva, tvivla, lägga pussel och sortera bland allt detta, och framför allt pröva olika teser i logik och prakitk, innan jag - i bästa fall - kunnat avgöra dess värde för mig själv Allt har jag inte tagit till mitt hjärta, allt jag prövat har inte visat sig användbart, allt har jag inte förstått, allt har jag inte uppskattat, ofta har det tagit tid och arbete att gräva fram russin ur kakorna. Men det har varit svårt att veta från början i vilka kakor som de största russinen funnits. Framför allt är min erfarenhet att sådan ”kunskap” som framställts med de mest pompösa anspråken av de mest vördnadsbjudande personerna, ofta har visat sig vara oanvändbara meningslösheter och skrävel, medan det verkligt användbara ofta fått pillas fram mellan golvspringorna. Men skulle jag ha sållat alla dessa kunskapskällor med inställningen att jag redan från början måste vara överens i allt väsentligt och oväsentligt med dem och det jag skulle komma att få höra - då vet jag att jag skulle ha gått miste om det allra mesta som jag i efterhand anser varit av värde. M vh SIEM/UlfAlternativmedicin på vårdcentraler
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=583101
Alternativmedicin, som till exempel shiatsumassage, qi gong och akupunktur enligt kinesisk metod, testas nu på försök på flera vårdcentraler i Stockholm. Syftet är att se om patienter med migrän eller ont i nacke och rygg blir friskare när dom behandlas med både vanlig- och alternativ medicin.

Tre vårdcentraler i södra Stockholm ingår i projektet, coh 80 patienter som har migrän eller ont i nacke och rygg deltar.

Samarbetsprojekt
Läkare och alternativmedicinare arbetar här tillsammans inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Det här är ett pilotprojekt, och vad man hoppas kunna visa är att patienterna blir friskare när dom behandlas med både vanlig medicin och alternativa terapier, jämfört med den vanliga medicinska behandlingen på vårdcentraler, och att det är ekonomiskt lönsamt.

Tanken är att kunna föra in viss alternativmedicin, som är vetenskapligt bevisat effektiv och patientsäker, på vårdcentraler, så att patienterna inte som idag ska behöva betala allt ur egen ficka.
.....


SIEMs kommentar: ”...
vad man hoppas kunna visa är att patienterna blir friskare när dom behandlas med både vanlig medicin och alternativa terapier”. Så var det med det alternativa alltså. Någon reell valfrihet för patienterna handlar det minsann inte om. Fortfarande kan man inte skilja på alternativ och komplement. Att döma av notiser har begreppsförviringen spridit siig även till idrottsrörelsen, vars tanke ju tidigare var att erbjuda alternativ till ungdomssuperiet. Numera tycks ju idrotten vara ett komplement till alkoholen.


"Fem personer har dött i influensa - trots att de var vaccinerade.
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,619754,00.html
-Alla blev sjuka nästan samtidigt. Det gick snabbt, vaccinet hjälpte inte, säger Lars Nylén, ledamot i socialnämnden i Kil i Värmland.

Av de 99 vårdtagare hade 90 procent fått vaccin mot influensa av typ A, som orsakar epidemierna.
Trots det insjuknade en tredjedel av de boende i influensa av just den typen. Viruset spred sig snabbt. Bland personalen smittades 29 personer.

 Totalt 65 personer blev sjuka.  Efter kontakt med Smittskyddsinstitutet beslutades att den dyra och svårlagrade medicinen Tamiflu skulle sättas in. Medicinen gavs till dem som hade insjuknat och till dem som inte var vaccinerade.

  Men ändå dog fem personer.  Första dödsfallet skedde på sjukhus. Ytterligare tre dog trots medicineringen och en avled efter behandling av komplikationer som kan ha haft samband med influensan.

Den nya medicinen tamiflu bedöms ha mildrat influensautbrottet, fler kunde ha dött."


SIEMs kommentar: Influensavaccin är rena nyset. Förutom sporadiska rapporter presenterade vi i http://www.klokast.se/Nyhet/Okt02.html en artikel som borde fömå också de mest fanatsiska vaccinförespråkare att ta sig en funderare över vaccinets säkerhet och effektivitet. Men icke. Influensavaccinerna är numer en väl inarbetad del av den kemiska ättestupan.

Och tidigare varningar har naturligtvis klingat förgäves, t ex denna från 2003:
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/utskrift/0,3258,375872,00.html

Att dödsfallen ”berodde på andra saker än vaccineringen” tillhör de medicinska standardgreppen för bortförklaringar. Nu är det så att man rekommenderar influensavaccin just till personer som lider av andra åkommor, t ex hjärt-kärlproblem. Om de överlever är det alltså vaccinets förtjänst. Om de dör kan det dock inte vara vaccinets fel, ty de ”dog av nåt annat”. Och när de dör trots vaccinering och medicinering ”bedöms” det att ännu fler kunde ha dött. Det kan man kalla vinna-vinna-situation det.

Vad grunden för dessa ”bedömningar” är och varför de ska anses trovärdiga kan vara framgår dock inte. Samma bedömare hade ju bedömt att vaccinet skulle skydda mot sjukdomen.

Fler biverkningsapporter som vanligt
http://www.lakemedelsvarlden.nu/article.asp?articleID=3674
"Förra året fick FDA cirka 422 500 biverkningsrapporter från läkemedelsföretag, sjukvårdspersonal och patienter, en ökning med närmare 14 procent från 2003 då antalet var 370 887. "

När ska amerikanarna bli pillertrötta kan man ju undra.. / Lars Hedström

Statlig häxjakt fortsätter efter döden
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=392693&previousRenderType=2

....”Det finns inga underkurer som inte är kända av läkarvetenskapen” säger Anna Maria Åslundh-Nilsson, chefsjurist på Läkemedelsverket. .....

SIEMs kommentar: Så bra! Då kan vi helt skrota anslagen för medicinsk forskning, där sparas en bra slant. Man vet redan vad som finns att veta, något nytt kan inte finnas.

Yttrandet är inte bara dumt och inte bara lögnaktigt, utan också synnerligen avslöjande för vad som är de medicinska myndigheternas egentliga och viktiga uppgift - att upprätthålla de medicinska myterna och skråets maktställning.

Vad vad det nu de sa på brittiska parlamentet i slutet av artonhundratalet : ” Telefoner, sånt trams, sånt behöver inte vi. Vi har så snabba budgossar”.

Det öde som beskrivs i artikeln är vad som väntar svenska naturmedelskonsumenter när EU-reglerna slagit igenom. Knark och alkohol flödar över gränserna, men över näringsmedel och naturmedicin vakar läkemedelsindustrins myndighetsombud som hökar. Och något nytt land öppnar inte sina armar för dagens KarlOskar och Kristina på flykt undan de medicinska konventikelplakaten.

Och kejsarna i EU-parlamentet vill numera inte ens vara med på bild.


Något tålde de att skrattas åt, men mera att hedras ändå.

I början av sextiotalet hade jag en klasskamrat som väckte löje genom sina märkliga fritidsvanor. Iförd långstövlar, finnar och kikare brukade han nämligen traska runt i skogen och kolla fåglar medan vi andra normala tonåringar häckade på det lokala fiket, kollade brudar och tryckte i oss coca-cola med wienerbrön. Att fältbiologerna så småningom skulle vinna samhällelligt erkännande som en miljörörelsens avant-gardegrupp och väckarklocka, medan sliskiga konditoribesök var till för nördar, var det väl ingen som då kunde tänka

Ett tiotal år senare hade jag en rent pinsam arbetskamrat som fnattade runt längs storstadens gångbanor iförd gympadojor, träningsoverall och toppluva med löjlig röd boll, vid en tidpunkt då normala människor ägnade sig åt att leta aspirin, vädra ut röklukt och städa undan tomglas och flaskor från kvällen före. Vem kunde då ana att huvudstadens gator några år senare allt oftare skulle korkas igen av hurtbullar av alla kön och alla åldrar, medan vi normala festprissar närmast skulle återfinnas i kvällspressens slumreportage.?

Att bli betraktad som annorlunda, och vara till åtlöje, det hör till det sociala spelet. Oftast handlar det inte om retstickornas elakhet, utan om deras behov av försvar. Och ofta handlar det inte ens om självförsvar, utan om deras totala avsaknad av försvar. När de inte på något annat legitimt eller förnuftigt sätt kan bemöta ett ifrågasättande - och varje alternativ innebär ju ett ifrågasättande - återstår ju alltid att göra det till åtlöje. Löjet utgör nämligen en social regel - nu ska man lägga alla normala krav på saklighet och anständighet åt sidan, nu ska man uteslutande ägna sig åt jämförelser där man själv är säker på att vinna, oavsett hur irrelevanta de är - vilken löjlig mössa du har!

VAD som kan vara löjligt är alltså beroende av majoritetsförhållandena. Majoriteten KAN inte vara löjlig, det säger sig självt, möjligen kan den i historiens ljus av en senare, klokare och bättre tid anses ha varit löjlig. Men vid den tidpunkt då majoriteten är majoritet kan den inte vara löjlig. Den som har skrattarna på sin sida kan inte vara löjlig, och det är ju majoriteten själv som är skrattare. I övrigt kan majoriteten mycket väl vara dum, okunnig, inhuman, rasistisk, snuskig, vedervärdig, ohälsosam, omoralisk osv - men inte löjlig. I stort sett är detta det enda majoriteten kan vara säker på - att den inte är löjlig.

Så - när du finner dig själv vara till åtlöje kan segern vara nära. Majoriteten har nu inget annat försvar, ingen undanflykt kvar, ingen annan trovärdig kritik, mot vad du är och gör, än att du minsann är i minoritet, och att majoriteten därmed måste använda sitt sista återstående vapen - löjet.
Och det vapnet är i själva verket det löjligaste av allt.

Ty skrattar bäst som skrattar sist.

*****************************

SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf


************ANNONSER***********

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.
Provförpackning medsändes på begäran vid andra köp av t ex öronljus, böcker etc.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn!
e http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni