Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.htmlTidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN


Svenska Institutet för Ekologisk medicin

SIEMs Månadsmagasin Februari 2005
Notiser o kommentarer

Snack om vaccinationer -Viktökning och depression - HIV-positiva Katarina- AIDS-myten och propagandakriget - Tandläkarbesöket - Stödföräldrar - vårdcentralen - hjärnskador - Vem's sanning om vitaminer? - Mail om verkligheten bakom den fruktade polion - Skottpengar på sjuka - Kanadaförbud mot amfetamin - Upprop mot Terminator-genetiken! - Lärdomarna av vitaminkampen - Brevväxling med ANH - Praktiskt inlägg i vitamindebatten - Monstershow - Mer makt åt läkemedelsindustrin!? - En av tjugo sjuk av mobiltelefoner? - En snabbkurs i biologiska missuppfattningar - Stor risk för fågelinfluensa-pandemi - Tusentals barn dör av vatten - Livet är en fest - Läsvärd läkare om vitamincirkusen (eng) - Snabba läsarreaktioner

Ledare: Är det nåt att göra nåt åt ...


I telefon:
- Hej! Kan du göra nåt åt nackvärk och tinnitus?
- Ja, du får väl komma hit så jag får titta på dig?
- Jo, men jag vill veta först om det är nån idé, jag har varit på så många ställen...
- Jag kan inte lämna några garantier innan jag ens vet vad dina problem beror på eller handlar om
- Du kan väl berätta hur du jobbar och så, då?
- Ursäkta, men det tar nog timmar att berätta om, du får gå in på min websida och läsa i så fall
- Men du kan väl säga om det är nåt att göra åt èller inte?
- Först måste jag ju ha en uppfattning om vad problemet beror på! Kan du hjälpa mig med skrammel i bilen?
- Ja, det kan jag ! Är det ljuddämparen så sätter jag fast den, är det nåt annat så gör jag det
- Men kan du höra i telefonen vad det är som skramlar ....?
- Nej, men det är en annan sak med bilar.....
........- osv osv osv
- njae... men vad tar du ?
- Fyrahundra spänn för att gå igenom dig, men då kan jag inte lägga en timme i telefon först
- ja, då får jag väl återkomma...
.....

Det finns få tjänster som är så illa anpassade för att omsättas på en marknad som just de som gäller hälsa och sjukdom. ( Detta gäller oavsett om ”marknaden” domineras av offentliga eller privata aktörer ) Ändå hamnar alternativmedicinaren ute på marknaden antingen han vill eller ej, om han ska försörja sig på sin verksamhet. Då kan det se ut som ovan

Ofta stöter man på föreställningen att alternativ medicin handlar om magiskt och obegripligt hokuspokus baserad på mystiska trollformler, som bara den invigde utövaren i bästa fall känner till. Denne behöver därför varken undersöka eller prata med patienten utan kan omgående erbjuda ett passande botemedel mot varje lidande, bara efter att ha hört patientens klagomål. Bäst är då den alternativmedicinare som kan fastställa patientens problem utan att ens tala med honom.

I praktiken är denna föreställning om den allvetande terapeuten dock mer hämtad från skolmedicinens myter än från folkmedicin och alternativmedicin, där en omsorgsfull s k diagnos enligt konstens alla regler ofta kan kräva en halv dags intervjuande, klämmande, kännande och luktande.

Eftersom patientens besvikelse brukar stå i proportion till vad han har betalat ur egen plånbok kan den drabba alternativmedicinaren rätt hårt. Märkligt nog accepterar patienten mycket lättare att han trots åratals behandling inom den offentliga medicinen som kostat dryga skattepengar bara blivit sämre. Här ser man dock den praktiska nyttan av den medicinska sjukdomslära, som intalar patienten att hans lidande beror på sjukdomar, vilka av naturen förvärras av sig självt. Det räcker då ofta att man intalar patienten att ”utan bromsmedicinerna skulle du varit mycket sämre” för att han ska vara nöjd och tacksam, trots ökade plågor och ineffektiv eller skadlig behandling.

Om nu inte alternativ-terapeuten omgående ställer upp på magiska förväntningar blir patienten oftast besviken. Ställer terapeuten däremot upp på att ge de förhandsgarantier patienten begär - ja då får han snabbt än mer besvikna patienter att hantera....

En än mer komisk irrgång är ”Du-kan-väl-berätta-hur-du-jobbar?”. Frågan kan vila på föreställningar av typ

- att alternativmedicinarens arbete är så enkelt att han på nån minut kan beskriva vad han gör
- att alternativmedicinaren har problem med att fördriva sin tid, eller bör ha skyldighet att bedriva obetald missionsverksamhet av tacksamhet mot den som visar honom något intresse
- att patienten själv kan bedöma om alternativmedicinarens arbetssätt svarar mot vad han behöver, dvs själv kan bedöma sina lidanden och sitt behandlingsbehov bättre än den tilltänkte terapeuten, och att terapeuten därmed egentligen är helt onödig annat än som handräckning.
- att alternativmedicin egentligen främst utgör underhållningsprogram för veckotidningar och TV, och bör vara tillgängligt också via telefon för den som så önskar
- etc

( Läsaren kan gärna försöka ringa upp närmaste vårdcentral eller allmänpraktiserande läkare för att be dem per telefon ”berätta hur de jobbar” innan du bestämmer dig för att boka tid. )

Ju mindre förhandskunskap om alternativ medicin och dess utövare, som en patient har, desto mer tid måste alltså terapeuten använda för att ge grundläggande information om alternativmedicinens förutsättningar, möjligheter, begränsningar, metoder, villkor, osv samt för att undanröja en mängd vanliga missförstånd och motverka avsiktligt spridd desinformation ( fr a från skolmedicinens sida) . Denna tid och dessa ansträngningar måste dessutom satsas långt innan patienten bestämt sig för någon ”debiterbar” tjänst alls.

Om det ska vara möjligt att överleva och försörja sig som alternativmedicinare krävs därför patienter som är välinformerade och kunniga. Dessa får då också betala för dem som inte är det.

Jag får rätt ofta mail från terapeuter med frågor av typ ”hur kan jag få mer patienter till min verksamhet? Jag är en duktig terapeut och har bra behandlingsresultat, men folk kommer inte ändå! Det hjälper inte att annonsera och dela ut trycksaker, det kostar alltid mycket mer än det smakar

Det obligatoriska svaret från min sida blir alltid ungefär att det gäller att visa upp sig, att prata och informera på så många håll som möjligt. Det blir lättare för den försiktige patienten att ta kontakt om han sett, hört och vet vem det är som svarar i telefonen, och känt förtroende för denne. Inte sällan kommer då motargumentet: ”Jag är bra på att behandla, men inget vidare på att prata inför folk, hur ska jag då göra?”

Men enligt min egen uppfattning utgörs huvuddelen av den alternativmedicinska behandlingen av just att informera - och kravet på information bara växer ju mer skolmedicinska myter och desinformation som sprids i massmedia och i samhället i övrigt. Och som det inledande exemplet ovan visar är det ofta icke-betalande icke-patienter som ställer de största kraven på information.

Förhållandet skapar en alltmer ohållbar situation för seriösa alternativterapeuter, vilka redan är en utrotningshotad art. Även patienterna behöver klartext om vad de betalar för och har rätt att vänta sig. Man kan tycka det vore en gemensam angelägenhet för dem som ägnar sig åt naturliga alternativ att bygga upp en stark, vederhäftig och logisk argumentation och information, riktad till allmänheten och potentiella patienter/klienter. Men det skulle kräva att man talar klartext om den skolmedicin som alternativmedicinen ska vara ett alternativ till. Och då blir många komplementärmedicinare synnerligen kalla om fötterna.

Därför hör vi alltför ofta ett tand- och substanslöst flummande omkring alternativmedicinens kärnfrågor , när det som behövs är ett ordentligt rytande mot tilltagande folkförgiftning och medicinsk diktatur, samt rejäl klartext omkring alternativmedicinens villkor, inte minst de ekonomiska . Den väntade EU-regleringen av våra näringsmedel riskerar därför att bli en ödslig väckarklocka för dem som redan gått bort i sömnen.

Frågan om alternativ, komplementär eller skolmedicin har tyvärr alltför länge fått handla om utövarnas utbildning och kunnande, inte om de sjukas eller friskas. Den ökande regleringen gör detta alltmer ohållbart. I framtidens EU måste alternativmedicinen framför allt att handla om kunniga, intresserade och desillusionerade människors rätt att behandla sina egna kroppar på det sätt som de själva anser främja deras hälsa, dvs alltså  en fråga om grundläggande mänskliga fri- och rättigheter, inte om olika skråintressen. Tyvärr verkar den allmänna debatten hittills ha missat detta tåg, och sett regleringen av alternativ/komplementärmedicinen som ett skrå- eller möjligen konsumentintresse. Konsekvenserna kan bli katastrofala för folkhälsan.

Trädet februari 2005

Ulf Brånell

PS: Inför de kommande månaderna: Läs /eller repetera/ gärna SIEMs Vitamin.-magasin från 2003 http://www.klokast.se/Nyhet/Maj03.html

SIEMS svar om Snack om vaccinationer på www.alltforforaldrar.se

Jag har uppmärksammats på denna diskussion av några surfare och uppmanats kommentera den. Först ska jag bara göra läsaren uppmärksam på att det finns gott om folk som på betald tjänstetid kan lusläsa och producera hyllkilometer över saker de inte tycker om . Själv måste jag - liksom i regel andra vaccinkritiker - hårt sålla vad jag ägnar mig åt sedan den nödvändiga försörjningen åstadkommits på annat sätt. Att jag nu går in i denna debatt är därför ett undantag ”på begäran”, och kommer inte att upprepas. Den som vill ha utförligare argument är välkommen att i stället besöka SIEMs site, http://www.klokast.se/siem/

Det enkla i vetenskapligt arbete är att det är den som vill bevisa något har bevisskyldigheten. Den opponent som påpekar att bevisningen är otillräcklig behöver inte visa något annat än just detta - nämligen att bevisen är otillräckliga. Posr vill i regel vältra över all bevisskyldighet i sakfrågan på mig ( se t ex inlägg 3b) vilket alltså är ett tjuvknep utan grund. Det räcker för mig att visa att den danska studien INTE lyckas visa vad den påstår sig visa.

Min kritik av den danska studien pekar just ut ett antal punkter där den - lindrigt sagt - är otillräcklig för påståendet att autism ej kan orsakas av vaccinering. Vissa av dessa punkter bekräftas t o m av Posr. ( Ex: I sin kommentar 4 medger han att barn som diagnosticerats med autism innan de (av åldersskäl) hunnit vaccinerats, också klassificeras som ”ovaccinerade med autism” Posr medger här att åtminstone 12 barn i studien kunnat klassificeras felaktigt bara av denna anledning. /Eftersom den danska studiens slutsatser vilar på en differens om endast ca 10 barn/år är detta en avsevärd möjlig felkälla).

Någon annan bevisskyldighet har jag inte för min egen tes, nämligen att vaccinernas fördelar är vetenskapligt obevisade och att deras negativa verkningar systematiskt mörkläggs. Snarare styrker Posrs argumentering denna min uppfattning.

Det kan förtjäna att påpekas att väsentliga delar i min kritik åratal senare publicerats av andra författare i bl a

www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf
www.jpands.org/vol9no3/stott.pdf

Detta nämner Posr försiktigtvis inte.

Det är begripligt om frustrerade och osäkra föräldrar blir än mer osäkra och förvirrade av denna typ av statistik- och vetenskapsexercis. För dem finns en enkel utväg: Kräv att vaccinförespråkare - av Posr typ - i handling visar vaccinernas ofarlighet genom att låta sig injiceras med motsvarande vacciner - justerade efter kroppsvikt - som de förespråkar för era barn! Alan Rees ( rees@pp.sbbs.se ) är sedan många år beredd att arrangera detta, så fort han finner en vaccinförespråkare som vågar ställa upp. Hittills har han inte funnit någon. Vill Posr bli den främste?

MOTGIFT v 05

Hej Ulf, För din info. Har skickat nedanstående kommentarer till Expressen med anledning av deras försäljningskampanj för depressioner och antidepressiva medel. / Janne Larsson

Angående artikeln Viktökning och huvudvärk kan vara depression

Det är riktigt obehagligt att läsa psykiatriker Jarmila Hallmans påstående i tidningen: Var tredje person som söker vård för fysiska besvär kan i själva verket lida av en depression. http://expressen.se/index.jsp?a=233598

Det hon säger är lika osant som hennes påståenden om att antidepressiva medel bör ges till barn och ungdomar. I Hjärnfondens tidning (nr 7, 2004), som gick till allmänheten, för hon fram idén att många, många barn lider av depression och behöver behandling. Hon vill sälja idén till föräldrar. Hon målar upp bilden av självmord och allvarliga förändringar i barnens hjärnor, och drar slutsatsen: "Det är viktigt att sätta in behandling med läkemedel och terapi i tid ..." ( http://www.hjarnfonden.se/dbimages/Hjarnfondennr7.pdf )

Men det var en lögn. Det var en medveten lögn. Det var som den ansedda medicinska tidningen Lancet skrev, samtidigt som Hallman uttalade sig i Hjärnfondens tidning: ”Forskningshistorien om användning av SSRI-preparat vid depressioner hos barn är en historia om förvirring, manipulation, och institutionella misslyckanden. Även om de publicerade bevisen, i bästa fall, var motstridiga så har användningen av SSRI-preparat för att behandla depressioner hos barn uppmuntrats av läkemedelsföretag och läkare jorden runt.” [Editorial; Depressing research; Lancet 2004; 363: 1335]

Lancet skrev sin ledarkommentar med anledning av att det brittiska läkemedelsverket (MHRA) gått igenom läkemedelsbolagens egna kliniska studier om antidepressiva medel till barn och kommit fram till att medlen inte har någon positiv effekt (utöver placeboeffekten) men gav en hel del biverkningar och ökade självmordsrisken. Det brittiska läkemedelsverket förbjöd den 10 december 2003 utskrivning av alla antidepressiva medel utom ett till barn och ungdom (www.mhra.gov.uk/news/2003.htm#ssri).

Allt det ovanstående visste Hallman när hon uttalade sig. Hon visste också att FDA vid den tidpunkten gjorde en egen analys av de kliniska studierna. En analys som den 15 oktober 2004 ledde fram till att myndigheten utfärdade en black box-varning för ökad självmordsrisk för barn och ungdom, på alla antidepressiva medel (http://www.fda.gov/cder/drug/antidepressants/SSRIlabelChange.htm) I varningstexten stod bland annat: "A causal role for antidepressants in inducing suicidality has been established in pediatric patients." ”Det har fastställts ett orsakssamband för antidepressiva medel när det gäller att skapa självmordsbenägenhet hos pediatriska patienter [barn].”

Så hur kunde Hallman rekommendera antidepressiva medel till barn och ungdom?

Att var tredje person som söker vård för fysiska besvär lider av en depression är inte bara ett obehagligt och osant påstående - det leder till tragiska och onödiga dödsfall. Det är nämligen, som seriösa läkare vet, motsatsen som är sann: Ett stort antal psykiska besvär beror på odiagnosticerade fysiska sjukdomar. Hallmans propaganda leder till att verkliga fysiska sjukdomar - som kan botas - inte upptäcks. I stället sätts personer på antidepressiva medel i en "behandling" som ofta varar livet ut. Ibland kanske det inte är så lång tid, då "livet ut" har en tendens vara ganska kort för personer som lider av en dold och obehandlad fysisk sjukdom, och som får antidepressiva medel som "behandling".

Det finns ingen "dold" depression, som Hallman påstår. Det är en välodlad myt som det är dags att ta död på. Det finns dolda fysiska tillstånd. Symtomen är tydliga men man vet inte vad som orsakar dem. Det "dolda tillståndet" kan vara en förändring i sköldkörtelns funktion. När man med en grundlig undersökning väl upptäckt denna förändring, kan man också göra något åt den. När det gäller depressioner är det inte så. Alla halvkvädna utsagor om onormal serotoninhalt och biokemiska störningar i hjärnan är bara en bluff. Det finns inga fastställda "normala halter" och det finns inte heller något sätt att mäta en "depression" genom några objektiva metoder. Det finns inga blodprov och det finns inga hjärnmätningar - allt som finns är de uppgjorda checklistorna över "symtom". Finns det inga symtom så finns det ingen depression. Den "dolda depressionen" är en definitionsmässig omöjlighet - det finns helt enkelt inget dolt att upptäcka.

Jag hoppas tidningen snabbt kan reparera den skada som läsarna har åsamkats genom Hallmans bedrägliga försäljning av depression och antidepressiva medel. Det är djupt tragiskt att det nu finns personer som tror att deras påtagliga och botbara fysiska sjukdom "i själva verket" är en "psykisk sjukdom". Hälsningar , Janne Larsson
, skribent

HIV-positiva Katarina tar inte några bromsmediciner
http://groups.msn.com/Svenskadissidenter/_whatsnew.msnw

The House That AIDS Built
... borde du länka denna story utav Liam Sceff hur läkemedelsindustrin använder barn som försökskaniner. Fruktansvärt upprörande story!!!Han harskrivit mycket mycket bra artiklar om ämnet.
http://www.altheal.org/texts/house.htm
/Katarina

AIDS-myten och propagandakriget
Var det verkligen AIDs som tog livet av Nelson Mandelas son?

http://www.nypress.com/18/2/news&columns/celiafarber.cfm

...Follow the AIDS logic here: When the son of South Africa's most famous, iconic man dies, it becomes clear that he has been given "access" to the very anti-retroviral drugs that Mbeki is supposedly denying people. (Not true: Anybody who wants the drugs can get them.) When he nonetheless dies on the life-saving regimen, he is touted as having died of AIDS, despite having actually died of known toxicities from the drugs themselves. Then his father announces to the press that he wants to stress that his son died of AIDS in order to "demystify the disease" and make it "an ordinary disease, like any other."

Mandela must not have read—or must be in denial of—the recent press reports in which cocktail-therapy deaths are finally being called what they are: drug deaths.


Tandläkarbesöket - ett steg i förgiftningstrappan - MOTGIFT v 06


Hej Ulf. Här kommer ett ämne att fundera över tycker jag.

Min Son tre år har tyvärr fått några hål i tänderna upptäcktes när min man (som inte är rädd ör tandläkaren) tog honnom för en koll. De måste lagas?

Vi fick en kallelse i går och då var detta brev bifogat!

http://www.klokast.se/Nyhet/2005/LugnandeMedelFeb05.jpg

Efter som jag är en mor med 5 barn som dessutom valt att inte vaccinera och/eller använda skolmedicin mer än i yttersta nöd fall, reagera jag givet vis ganska häftigt på detta.

Jag har en nu inte fått kontakt med tandläkaren som kallat min son, men jag kommer att göra det. Jag har inte hört någon nämna något om att man ger barn lugnande när de går till tandläkaren? Dessutom varför säger de inte vad medlet heter?

Jag kommer givet vis inte tillåta att detta ges till mitt barn men många föräldrar är inte så ifrågasättande och gör bara vad de får rekommenderat..

Skrämmande tycker jag, Är detta något du hört talas om förut?

Tack för ditt mycket givande nyhetsbrev som jag försöker läsa varje gång…. Tyvärr tar familj och barn lite av de 24 timmar som är på dygnet så jag missar ibland något men de jag läser är mycket givande.

Mvh Cecilia Westin-Hamilton k.i.s.s@telia.com

-----
Ja det var synnerligen intressant! ...Jag för gärna detta vidare till flera
, dvs publicerar det. Är det OK om jag tar med ditt mail och namn som
det står? M vh Ulf
-----

Japp självklart! Du får gärna använda det. Vist är det skrämmande och allra mest skrämmande är att många föräldrar inte ens reagerar för de litar så på doktorer och tandläkare så som vara bättre vetande. Samma sak som med vaccinationer och du skall veta att jag har kämpat genom åren mot läkare och skolsköterskor nä jag säger att jag inte kommer att vaccinera, nu med femte barnet har dom nästan givit upp men bara nästan det måste ju alltid påpekas vid alla årliga kollar i skolan så man måste vara stark i sin tro och kunna stå i mot, har hört många speciellt unga mammor som ger upp. Vad då valfrihet? Mvh Cecilia


Stödföräldrar

Hej ! Vi har valt att inte vaccinera vårt barn och ställer gärna upp som stöd till föräldrar som är osäkra Vi kan även tipsa om vad man kan göra när tex barnet trampar på en spik och man är rädd för stelkrampsbakterier. Hälsningar Anna och Petter paua@telia.com

Var det nån på vårdcentralen som berättade detta?
Mer om kvicksilver i vacciner
http://www.nj.com/news/ledger/index.ssf?/base/news-20/110784479794030.xml

Mycket informativ site om hjärnskador (engelska)
http://braininjury.com/

Vem's sanning om vitaminer? -
MOTGIFT v 07
Pressmeddelande 2005-02-14

Vetenskapens Värld har ikväll försökt erbjuda sina tittare en välbalanserad skildring av det kontroversiella ämnet kosttillskott (i BBC Horizon programmet The Truth About Vitamins). Trots att programmet var välgjort, är vi övertygade om att tusentals konsumenter, yrkesverksamma alternativmedicinare och forskare fann att programmet var svårsmält. Inte på grund av den befintliga informationen utan avsaknaden av kompletterande information. Dessutom kommer programmet sannolikt resultera i att tusentals mindre välinformerade konsumenter kommer att känna sig osäkra om deras dagliga kosttillskott gör någon nytta. Man kan fråga sig: Är programmet ett resultat av objektiv journalism? Överkonsumerar vi kosttillskott i verkligheten? Eller är programmets avsikt att svärta ner användningen av vitaminer och mineraler?

Var kvällens program från Vetenskapens Värld rättvis och balanserat?

Enligt vår mening? Definitivt inte! Bristen på rättvisa och balans kan få allvarliga konsekvenser för konsumentens uppfattning om kosttillskott samt komplementär och alternativmedicin, CAM. Det vi är mest oroade för är:

1. Programmet belyser endast tre vitamingrupper i sin skildring av vetenskaplig forskning: vitaminerna A (retinol och betakaroten), C och E. Man ger ingen adekvat beskrivning av de fördelar som intag av dessa vitaminer ger, trots att det finns ett stort antal forskningsstudier som bevisar dess vikt och nytta.
2. Programmet framställer inte befintliga vetenskapliga bevis som relaterar till hur viktigt det är att inta vitamin- och mineralkombinationer som kosttillskott.
3. Programmet avvisar motiveringen för höga doser av näringsämnen utan möjlighet till diskussion om nutidens ökade behov av näringstillskott som, trots en balanserad kost, behövs på grund av belastningen från miljögifter och dess effekt på människan.
4. Riskerna i samband med en hög konsumtion av retinol, A-vitamin, läggs fram som en förhållandevis färsk upptäckt medan det i verklighet varit känt i decennier.
5. Fördelarna med intag av betakaroten för att minska risken för lungcancer när det gäller huvuddelen av befolkningen (men inte för högriskgrupper som rökare och personer som utsätts för asbest) klargörs inte. Heller inte fördelarna med intag av naturlig betakaroten jämfört med den syntetiska form av betakaroten som används i studierna.
6. Det stora antalet studier som demonstrerar C-vitaminets många omfattande fördelar ignoreras helt.

Synpunkten från komplementär och alternativmedicin, CAM
Det finns ingen tvekan om att det behövs mer forskning för att bättre förstå människans komplicerade förhållande till de näringsämnen som lett till hennes utveckling. Det samma gäller för alla aspekter av den hälsovård som berör människan. De flesta människor är mycket medvetna om riskerna som associeras med överkonsumtion av de flesta livsmedel, men de är kanske inte medvetna om att vitaminer faktiskt är en av de säkraste livsmedelsbaserade ingredienserna som finns.

Intag av näringsämnen i form av kosttillskott har utvecklats som ett tekniskt hjälpmedel som överbrygger bristande näringsintag och bistår konsumentens strävan att få i sig de näringshalter som enligt den vetenskapliga litteraturen är optimala. Ett växande antal människor i Sverige och andra länder tar ett medvetet ansvar för sin egen hälsa. Deras höga nivå av kostmedvetenhet och förståelse för hur den typiska moderna kosten inte längre ger tillräckligt med mikronäringsämnen för att säkra en optimal hälsa grundar deras beslut. De väljer att inta dessa näringshalter hellre än de halter som enbart motverkar bristsjukdomar, de förlegade och oändamålsenlige RDA Recommended Daily Allowance.

Personer som bedriver "egenvård" är samma personer som minskar överbelastningen på vår överbelastade sjukvård. Enligt Vetenskapens Värld ikväll kan de komma att uppleva att deras försök till hälsovård är oansvarigt och potentiellt skadlig.
Det finns hundratusentals yrkesverksamma alternativmedicinare i Sverige och hela EU. När man bedömer de samlade riskerna från naturlig hälsovård finns det inga bevis för att denna typ av vård är skadlig. I verkligheten är vitaminer och andra kosttillskott avsevärt säkrare än vanliga livsmedel och många tusen gånger säkrare än vanliga "läkemedel".

Vetenskapens Värld hade idag ett gyllene tillfälle att balansera de argument som kan hjälpa Svensson ta välinformerade beslut när det gäller deras val av hälsovård. Programmet har misslyckats när det gäller detta och resultatet kan tyvärr leda till ökade vårdköer hos en redan överbelastad sjukvård, en sjukvård som ordinerar läkemedel, inte näringsämnen.

Det är dags för en öppen debatt i ämnet som berättar sanningen och belyser ämnet från alla håll. Det är dags att belysa de senaste och fascinerande upptäckterna från området som står under kraftig utveckling. Det är även dags att belysa baksidan av metaanalysernas feltolkningar som vilse ledar. Frågan är: vilkas syn på vitaminer har förmedlats av Vetenskapens Värld? Den presenterar definitivt inte hela sanningen.

The Alliance for Natural Health och Näringsmedicinska Terapeutförbundet förmedlar kontakt med experter, forskare, läkare och yrkesverksamma alternativmedicinare, som kan svara på dessa frågor som utgör kärnan av de frågor som rör den så kallade etablerade vården och komplementär- och alternativmedicin. Det är viktigt att Svensson ska kunna ta välinformerade beslut när det gäller detta aktuella ämnet.

Min kollega på Alliance for Natural Health i England kontaktade Horizon innan programmet sändes i England och fick veta att programmet kommer att visa en " rättvis och balanserad överblick av ämnet som omfattar ett brett vetenskapligt urval."[1] Han fick höra att Horizon ".definitivt inte har någon avsikt att ge en negativ syn av vitaminer" och att filmen uppnår Horizon:s norm."[1]
NMTF kontaktade Vetenskapens Värld förra veckan när man sett att Horizons program skulle visas här i Sverige. Vi påpekade att programmet, vars text vi redan fått tag på och läst, visar en snäv bild.

Nu har vi alla fått se ett program som endast visar ena sidan i denna viktiga fråga. Är du inte nyfiken att få ta del av den andra sidan? Vi vädjar till Aktuellt, Rapport och Debatt, dagspressen, veckopressen och månadspressen att öppna debatten.

Ingrid Franzon Ordförande NMTF, Näringsmedicinska Terapeutförbundet
Näringsmedicinare, NMTF Kampanjansvarig i Sverige för Alliance for Natural Health
0703 16 04 61 anh.se@tele2.se / ingrid.franzon@falun.ifm-klinik.nu
[1] S www.alliance-natural-health.org, Latest News item, 15 September 2004.
Date: 17-Sep-04


SIEMs kommentar:
ANHs kampanj är nog välmenande men hittills rätt lågmäld, argumenten för milda, och synen på motståndarna alltför blåögd. Vi befarar att den tyvärr inte leder till annnat än Pyrrhus-segrar om ens det. Kritiken ovan av TV-programmet är naturligtvis korrekt, men tar inte fasta på att detta program ingår i en sedan flera år väl iscensatt medial och politisk kampanj. Medias ”ensidighet” ingår s a s i de politiska förutsättningarna. Se
http://www.klokast.se/Nyhet/Maj03.html och t ex http://www.eu-referendum.org/english/index.html
Vi vill också gärna ha svar på följande fråga: Har ANH på något sätt stött eller drivit kravet på EU-folkomröstning, vilket ju tidigt ställts av dr Rath? Hur? Varför/varför inte?

Mail om verkligheten bakom den fruktade polion

Hej ulf! Kanske är detta något du vill publicera till alla polio oroliga.

Polio

Efter alla skrämsel ord jag hört om polio ville jag ta reda på vad som egentligen händer om man kommer i kontakt med smittan. Jag sökte därför på smittskyddsinstitutets hemsida och sidor som var för vaccination. Detta var vad jag hittade;

Komplikationer, behandling och diagnostik
Polio kan sägas vara en "isbergssjukdom", där det på varje enskilt förlamningsfall kanske går ett hundratal smittade utan egentliga symtom. De flesta smittade får inga symtom alls, många får endast mycket lätta influensaliknande besvär och bara en liten del av de smittade drabbas av förlamningar. Många förlamningsfall blir också avsevärt förbättrade och ibland kan förlamningarna försvinna helt. Ju tidigare i livet man smittas, desto mindre är risken för förlamningar och bestående men. Källa: www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article.aspx?id=2337

Symptom
Efter allmänna virussymtom insjuknar 1-2- % av poliosmittade med hjärnhinneinflammation och förlamningar. Källa:www.vaccination.nu/sjukdomar/sjukdom.cfm?sid=3

Runt 95% av de som kommer i kontakt med polio får inga symptom alls, resterande får förkylningssymptom och endast en väldigt liten del leder till förlamning. Så först skall du alltså komma i kontakt med Smittan, sedan skall du ha ett försvagat immunförsvar så att du är en av de 5% som får förkylningssymptom och att du sedan skulle tillhöra den procenten som får förlamning vore ju väldigt olyckligt. / Anna
paua@telia.com


Skottpengar på sjuka

Hej! Det är skottpengar på oss sjuka och skadade. Nu har man definitivt gått över gränsen, tycker jag. Jag och några på Smärtguidens forum kommer att skicka protestbrev till TV3.

"Insider tar hjälp av försäkringsbranschen, som har en lång erfarenhet av försäkringsmygel, för att granska några sjukskrivningsfall. Försäkringsbolagen känner till många fall där människor begär ersättning för sjukdom och arbetar samtidigt. Det har gått så långt att försäkringsbolagen börjat arbeta med privatdetektiver som dokumenterar fusket. I vissa delar av Sverige finns en sjukskrivningskultur, påstås det. Insider har intervjuat en läkare i norra Sverige som berättar om samen som hade elallergi... Elallergi, fibromyalgi, pisksnärtsskador, amalgamförgiftning och utbrändhet - är detta sjukdomar, eller bara simpel arbetsskygghet? Utländska läkare har påpekat att inget annat land i världen har en sådan mängd svårdiagnosticerade sjukdomar som Sverige. Om det var svårare att få ersättning skulle dessa sjukdomar minska radikalt, hävdas det."

http://www.insider.tv3.se/content.aspx?id=2509&show=episodes

Vänliga hälsningar
Hannelore, som efter snart 8 år fortfarande inte fått någon ersättning från försäkringsbolaget efter en trafikskada.Det mest kända amfetaminpreparatet har nu förbjudits i Kanada - orsakade hjärtskador och plötsliga dödsfall bland barn.

Det svenska Läkemedelsverket generaldirektör trodde att amfetaminbehandling orsakade hjärtskador redan för 5 år sedan - men myndighetens specialist ville ge allmänheten en falsk bild och skrev: "Allvarliga kort- och långsiktiga biverkningar har ej kunnat påvisas."

Läs historien i bifogat brev, och läs också om hur Läkemedelsverket i samarbete med ledande biologiska psykiatriker och läkemedelsbolag "pushar" ut drogerna i Sverige. / Janne Larsson
/skribent


Hela Jannes brev finns på :
http://www.klokast.se/Nyhet//2005/JnLKanada0502.pdf

Upprop mot Terminator-genetiken!
Consumer, farmer, and environmental organizations across the globe are mobilizing to stop the legalization and commercialization of the controversial Terminator Gene Technology, whereby seeds are genetically engineered to commit suicide after one growing season. The biotech industry and seed companies support the Terminator Technology, because it prevents farmers from saving their seeds and forces them to buy seeds every year.

In addition, scientists are concerned that this could lead to killing off a wide range of crops and plants, as pollen from plants with the Terminator gene spreads unpredictably in the wind. After a massive international campaign in 1998, Monsanto Corporation announced they were shelving plans to commercialize the Terminator, while the United Nations (UN) called for a global ban. But on February 11, 2005 renewed efforts to overturn the worldwide ban were launched at a UN conference in Bangkok.

Learn more and sign the Organic Consumers Association's petition to the UN to terminate the Terminator Gene. http://www.organicconsumers.org/un.htm

Lärdomarna av vitaminkampen lär bli nyttiga, däremot knappast de framtida ”hälso”-produkterna. MOTGIFT v 08

I förra veckans MOTGIFT skrev vi att ANH:s kritik av ett TV-program om vitaminer att kritiken ”..är naturligtvis korrekt, men tar inte fasta på att detta program ingår i en sedan flera år väl iscensatt medial och politisk kampanj. ” Vi kunde väl knappast få bättre illustration av detta än påföljande dags stort uppslagna artikelserie i GT/Expressen, som på löpsedlarna skyltades med ”120 döda av naturmedel”.

Naturligtvis är det rimligt med en saklig diskussion om de fyra fall (varav ett dödsfall) Expressen redovisar i sina artiklar. Man kan t ex påvisa att

- ett av dessa fall handlar om en person som olagligen utgett sig för att vara ”riktig” läkare utan att vara det.

- ett annat fall handlar om ett preparat som innehållit amfetaminliknande och i Sverige förbjudna ämnen ( f ö läkemedelsklassade)

- ett tredje fall härrör från början av nittiotalet, där uppenbarligen grova brott mot kvacksalverilagstiftningen ägt rum

- ett fjärde fall handlar om en diabetiker som fortsatt ta sina blodsockersänkande insulinsprutor sedan hon börjat ta naturmedel vilka också bidrar till att sänka blodsockret.
(Detta visar inte att naturmedlet i sig är farligt men att användning av skolmediciner parallellt med naturmedel kan vara det. Uppenbarligen hade hälsokostaffären missat i informationen till patienten - men det hade uppenbarligen även den läkare som skrev ut insulin..!)

Varför medvetna och kriminella bedrägerier t ex där folk utger sig för att vara läkare utan att vara det, eller säljer narkotika som bantningsmedel, ska läggas natumedicinen till last - det är en gåta för de flesta utanför Expressens redaktion Är bevakningssbranschen ansvarig om Tony Ohlson utger sig för att vara polis?

Historierna är alltså väl valda av rent propagandistiska syften och för att skapa opinion för ökad ”kontroll” av naturprepat och alternativ medicin överhuvudtaget. Kanpanjen visar också hur täta banden mellan medicinska skråintressen, industri, massmedia och myndigheter är. Den ene kratsar den andres rygg, och båda vinner i trovärdighet genom att citera varandra.

Att Expressen dock gärna själv uppträder som kvackare kan enklast illustreras genom sökning i arkivet,: Peta t ex in följande rad i din web-browser och studera de rubriker från tidigare Expressen-artiklar som dyker upp:
http://expressen.se/index.jsp?search_type=1&advanced=false&d=1190&q=naturmedel&submit=S%f6k

Här utlovar kvacksalvarna på Expressens redaktion t ex att

Svenskt naturmedel lindrar klimakteriet
Annika fick orken tillbaka av naturmedel
Alexandra Charles: "Det är ett utmärkt naturmedel"
Ny studie: svenskt naturmedel gör att du slipper östrogen
Så får du tillbaka sexlusten
Astmatiker kan halvera medicinering med naturmedel
Carl-Johan: Jag blev av med influensan
Ny studie: Naturmedel botar värk
Så blir du pigg - snabbt

Att tala om hyckleri är alltför milt. När prästen kommer skäller hallicken sina flickor för horor.

http://www.expressen.se/index.jsp?a=245793

Vad den pågående mediakampanjen effektivt illustrerar är alltså inte naturmedlens farlighet, utan att vad man får läsa i tidningen avgörs av hur många som är beredda att betala hur mycket för att få läsa vad. Läkemedels- och kemiindustrin är stora annonsörer, och ingen redaktion har råd att fnysa åt deras synpunkter. Ingen behöver tvivla på att stora massmedia spelar i industrins orkester.

Vilket för oss in även på SIEMs MOTGIFT och MAGASIN, som nu utkommit regelbundet på internet i snart fem år sedan 1999. Vi har i dag några tusen trogna läsare, och tiotusentals mer tiillfälliga surfare. Inte så sällan får vi brev av följande typ:

Hej!. Jag har tillbringat åtskilliga timmar på din sajt sen detta mail. Tack för så otroligt mycket kunskap alldeles gratis..... Det har tagit lång tid att plöja igenom allt ditt material och att ta det till sig. Vissa saker kanske man mått bättre av att inte veta och jag har behövt ta paus för att orka. Det är går nästan inte att förstå hur läkemedels/livsmedelsindustri och annat har så stor makt, men det är väl faktiskt så illa.... Undrar hur många gånger du blivit hotad till livet för att du uttrycker dej om såna här saker. Du har ju ett ganska kraftigt motstånd. :-) Ha det gott

Under dessa fem år har Magasin och Motgift alltmer kommit att svälla, bl a tack vare allt fler bidrag från läsekretsen, i form av frågor, debattinlägg, synpunkter, artiklar och översättningar men också ett växande arkiv- och abonnentregisterunderhåll. En alltmer medicin-kritisk opinion växer fram och har börjat att så smått organisera sig, vilket vi försökt understödja. Därmed har också arbetet kommit att ta alltmer tid i anspråk. En växande del av detta arbete innebär att svara på frågor, förmedla kontakter, ge lästips osv. Det finns många goda förslag att pröva - chattar, regionala forum, föräldrastöd etc - men en grundläggande förutsättning är att vi förmår och orkar hålla utgivningen i gång.

Intäkterna från dessa publikationer har dock hela tiden varit synnerligen blygsamma, och inte alls vuxit i samma takt. Vi har inte heller strävat efter att ”maximera intäkterna”, och det har känts helt fel att t ex begränsa utgivningen till betalande prenumeranter, eftersom syftet med utgivningen till stor del är opinionsbildande.

Samtidigt har förespråkare för en kemiskt inriktad medicin och systematisk folkförgiftning i dag närmast obegränsade resurser och arbetstid till föfogande för häxjakt och mediala kampanjer. Ofta tvingas vi i dag smärtamt nog lämna deras argument oemotsagda, av det enkla skälet att vi inte har motsvarande resurser och arbetstid till förfogande.

I dag står vi inför något av ett vägskäl. Antingen måste vi framöver begränsa utgivning och innehåll i Magasin och MOTGIFT rätt ordentligt - eller också måste vi ordna intäkter som kan trygga en fortsatt utgivning och vidareutveckling av SIEMs verksamhet på nätet. Därför vill vi introducera tanken på en frivillig prenumerationsavgift om förslagsvis 100:-/år.

Detta förslag avser inte på något sätt att någon av ekonomiska skäl ska avstå från att abonnera och läsa det vi skriver. Tvärtom - om du inte anser dig ha råd att stödja oss ekonomiskt, så kan du i alla fall stödja oss genom att ta del av våra argument, använda dem och föra dem vidare!

Vill du betala en frivillig prenumerationsavgift om 100:- (det är tillåtet att betala mer) så använd SIEMs postgiro 1 76 88 -3!

Brevväxling med ANH

Något som vi får uppmuntra media att göra - gå ut med riktig information som BBC gjort!
http://www.bbc.co.uk/health/healthy_living/complementary_medicine/remedies_vitamins.shtml

Ingrid Franzon Ordförande NMTF Kampanjansvarig ANH-SE
Hosjöstrand 196
791 47 Falun
tel 0703 16 04 61
anh.se@tele2.se


Från Ulf till Ingrid

Hej Ingrid! Anser du följande (grundläggande) citat från siten vara
"riktig information" ? M vh SIEM/Ulf
----------------
Do I need extra?

Providing you are eating a healthy balanced diet that's not only adequate in energy but also includes a wide variety of foods, you should have no problem getting all the vitamins and minerals you need.

Furthermore, if you're exercising and not dieting, you'll need to eat more food to meet the increased energy demand. More food - providing it's a varied mixture - means you'll also be getting more vitamins and minerals. Even athletes, providing their diet is adequate in terms of both quantity and quality, do not need extra vitamins and minerals.

--------------
Från Ingrid Franzon:

Mitt svar till detta är:

Både ja, och nej! Det jag tycker är bra är att de går ut med riktig information och inte skrämsel. Det som skrivs är naturligtvis inte till punkt och pricka det jag skulle skrivit - men det är definitivt ett försök till riktig information. Inte minst att det står en förklaring om de olika vitaminernas och mineralernas nytta och att det inte är farligt att ta terapeutiska doser mm mm.

Men visst, det kan påpekas att miljön har förändrats i världen vilket i sin tur förändrar våra förutsättningar. Vi har daglig kontakt med hundratals kemikalier och andra miljögifter som förändrar våra förutsättningar för hälsa och påverkar vårt åldrande. Detta i sig ökar behovet av näringsämnen för avgiftning samtidigt som jorden och därmed maten innehåller mindre näring. Som om inte detta vore nog minskar näringshalterna vid upphettning - en följd av bearbetningen av färdiglagade rätter. Detta skiljer sig från tidigare generationer. Näringsbrister i marken och maten kan leda till sjukdom - t ex benskörhet senare i livet. Den näring vi får i oss i vår ungdom sätter tonen för hur vi åldras - mm mm Uppskattar feed-back!
Tack! Ingrid

Från Ulf till Ingrid

Hej igen Ingrid! Anledningen till att jag tog upp detta BBC-citat - och ifrågasatter ANH:s tandlösa attityd - är bl a

1) att moderna odlings- och beredningsmetoder medför att livsmedlens naturliga näringsinnehåll utarmas. Undersökningar visar att halten av många essentiella näringsämnen /vitaminer, mineraler etc/ i vissa grönsaker etc reducerats till en bråkdel av vad de var för hos motsvarande produkter t ex femtio år sedan.

2) att verkningssättet hos många i dag vanliga miljögifter, livsmedelstillsatser, och s k läkemedel innebär att kroppens upptag och använding av essentiella näringsämnen blockeras. Enda i praktiken tillgängliga sättet för den enskilde att motverka på så sätt framkallade näringsbrister är att kraftigt öka intaget av dessa essentiella ämnen.

3) att nedsatta enzym- och tarmfunktioner som blir allt vanligare, medför svårigheter med näringsupptag, även om födan i sig skulle innehålla det som behövs.

4) att t ex dr Rath, men även många andra, ex dr Wallach, visat att en stor del av det moderna sjukdomspanoramat i själva verket framkallas av näringsbrister, och framgångsrikt kan behandlas genom kraftig tillförsel av vissa essentiella näringsämnen

5) att internationella massmedia- bl a BBC - ägnar sig åt en storskalig och vilseledande kampanj rörande näringsämnena, med syfte att ytterligare underminera folkhälsan, för att därmed befrämja läkemedelsindustrins profiter.

Om man tar det du skriver i ditt sista inlägg på allvar , snälla Ingrid, måste ju det BBC påstår - nämligen att en allsidig kost är tillräcklig för att undvika näringsbrister - vara helt felaktig! Därför blir jag minst sagt förundrad när du sprider detta som ett ”positivt exempel”.

Den aningslöshet som ANH visar runt detta ger tyvärr en dyster föraning om vart dess ”kamp för våra näringsämnen” kommer att sluta. De ytterligare frågor rörande ANH.s verksamhet jag har är
1) hur ANH ställt sig till de - betydligt skarpare - förslag och argument som dr Rath framfört när det gäller vår rätt till våra näringsämnen
2)) vilka de större ”hälsoföretag” som står bakom ANH är (detta kan jag inte utläsa från ANHs internationella site) , och om dessa företag har någon läkemedelstillverkning, eller på något annat sätt är knutna till den internationella läkemedelsindustrin.

M v h SIEM/Ulf

Praktiskt inlägg i vitamindebatten

Lars R. Sonck wrote:

Låg på sjukhus här i Helsingfors i två dygn i medlet av december 2004 på grund av rytmstörningar.Den unga läkaren ville behandla mig med elchoker men jag vägrade . När jag blev utskriven stod det i pappren att jag hade högt kolesterol och jag blev ordinerad "Lipitor". På sjukhuset hade jag fått två tabletter lipitor utan att riktigt veta vad det var för nånting och nån dag senare fick jag kramper i ansiktet - kramper är en av biverkningarna hos lipitor.

Jag undrade då och undrar ännu om hjärtflimmer är ett symtom när man har högt kolesterol. Ett annat preparat som jag blev ordinerad var "marevan" ("varan" i sverige tror jag) och det underströks att det var viktigt att jag tog detta enligt ordinationen. När jag kom hem gick jag in på webben och sökte på "kolesterol" och hittade massor. Det var vid den här tiden jag också hittade "kloka Gubben" och slutade med marevanet.

Bl.a "Berkeley universitetet" vars kritiska syn på "Lipitor" gjorde att jag inte tog ett enda piller trotts att jag löst ut dem från apoteket. Vid allt surffande kom jag så småningom in på " Joel Wallach:s sidor "döda läkare ljuger inte" och den vägen fram till att jag förmodligen behövde ett rejält tillskott av vitamin C. Jag gick också in för "atkinsdiet" , inga kolhydrater men fritt fram för kött, fisk, äkta smör och massvis med grönsaker.

Numera tar jag 14 - 16 C-vitaminpiller a 500mg om dagen + litet andra antioxidanter, omega3 och kalk + 30ml "MIVI total+".

Numera har jag lämnat bort såväl "marevan" som "vermin" (någotslags blokerare) d.v.s alla allopatiska preparat och känner mig helt frisk, är endast litet överviktig 1,82 lång 92kg .

Hade ännu för tre veckor sedan svår värk i axlarna speciellt på natten, svåra natt-svettningar, ischjas, blev trött av ingenting och kände av hjärtat dygnet runt. Allt det här är som bortblåst och.jag springer trpporna upp till tredje våningen. Blir endast smått andfådd vilket väl är ganska naturligt för en som snart fyller sextifem. Gubbsjukan med dåligt tryck är också borta, har riktigt snygg båge om än inte som för fyrtio år sedan.

Allmänt taget har jag inte mått så här bra på många, många år.
M.V.H. Lars R Sonck. Finland


Ulf Brånell skrev:

Hej Lars. Rätt kul och intressant. Får det publiceras i kommande magasin,a propos kosttillskott? /Med eller utan namn o email? /Ulf

Jo det var det som var min mening. Om nån hade berättat en liknande historia för mig för ett år sedan hade jag förmodligen dragit på smilbandet och tänkt att "ja, ja igen en fantast".
Nu har jag personlig erfarenhet av att detta funkar. Å andra sidan kan det nog hända att jag borde ha betydligt mera kunskap men eftersom jag inte hittills känt av några biverkningar ser jag inte heller nån orsak att avbryta min självmedicinering.
...
Hälsn Lars

SIEMs kommentar: Även om näringstillskott vore så värdelösa och farliga som den pågående kampanjen från medcin och media hävdar - då är det ändå svårt att förstå intensiteten i debatten och ”häxjakt”-beteendet. Varför inte låta de vilseförda leva sitt liv som de vill, de skadar ju ingen annan?
Otaliga är de misstag, missgrepp, felaktiga uppfattningar som passerat revy inom såväl skolmedicin som folkligare varianter. Detta har aldrig ansetts vara något konstigt eller alarmerande, Den klassiska formuleringen i tidningsreferaten brukar vara att ”Hittills har man trott att...men nu visar det sig att....” Varför är det så angeläget att förhindra den enskilde från att utnyttja den behandling och de näringsmedel han själv väljer?

Svaret är enkelt och avslöjande:

Den som begår misstag kan man möjligen ringakta - men den som röjer något som måste hållas hemligt, han måste till varje pris förföljas och tystas!

Monstershow

Hej! Sänder några web-adresser om parasiter.
Parasites? Me? Are you kidding? http://curezone.com/forums/m.asp?f=83&i=246
Human Parasites http://curezone.com/diseases/parasites/default.asp
Parasites Cleanse: http://curezone.com/diseases/parasites/parasitescleanse.asp
....
Hälsningar Holger


Mer makt åt läkemedelsindustrin!?

Regeringen kommer den 16 mars att ha samtal om hur man på bästa sätt kan ge mer makt till läkemedelsindustrin. Bifogat finns en alternativ dagordning. Sprid gärna.
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/JnLregering0502.pdf
Vänliga hälsningar
Janne Larsson

En av tjugo sjuk av mobiltelefoner?
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2091-1463100,00.html


En snabbkurs i biologiska missuppfattningar rörande vacciner
Innoculations - The True Weapons Of Mass Destruction
Causing VIDS (Vaccine Induced Diseases) An Epidemic Of Genocide
By Rebecca Carley, M.D. 1-29-5
http://www.rense.com/general62/inno.htm
Översättare till denna informativa artikel är välkomna att anmäla sig!

Stor risk för fågelinfluensa-pandemi
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=382741&previousRenderType=1

Det finns allvarlig risk för att fågelviruset H5N1 orsakar en världsomfattande epidemi, pandemi, i Asien som skulle kräva långt fler dödsoffer än sars-utbrottet, som vållade sådan panik 2003.

En expertkonferens som inleddes i Vietnam på onsdagen utmålade inte framtiden i några ljusa färger.

I mötet i Ho Chi Minh-staden (före detta Saigon) deltar delegationer från drygt 20 länder och organisationer, däribland stora givarländer och FN-organ. De ska dra slutsatser av vad man vet om viruset och försöka hitta sätt att bli av med det på längre sikt.

Chefen för världshälsoorganisationen WHO:s avdelning för västra Stillahavsregionen Shigeru Omi sade utan omsvep:

- Vi i WHO anser att världen nu löper allvarligaste tänkbara risk för en pandemi.

Han tillade att hälsokonsekvenserna i form av döda och sjuka kommer att bli enorma, mycket mycket större än vad lungsjukdomen sars orsakade....


Mailväxlingar om fågelflunsa:

Hej, Från media har man kunnat konstatera att läkare bunkrat upp antivirala mediciner avsedda för sig själva och sina närmaste. Ännu finns det alltså inget vaccin mot en eventuell invasion av fågelviruset i Sverige. Jag skulle vilja fråga dig om följande: Finns det en möjlighet att på naturlig väg stärka immunförsvaret och därigenom skapa förutsättningar för att klara en eventuell smittspridning.
Tacksam för svar! Med vänlig hälsning EL
-------------------
Hej ! SIEMS allmänna synsätt är att allvarliga sjukdomar primärt "orsakas" av näringsbrister och förgiftningstillstånd, och att virus, bakterier etc spelar en mer sekundär roll. Vad gäller de nya virus som dyker upp - HIV, SARS; Fågelinfluensa - tyder en hel del på att de är medvetet producerade eller i vart fall manipulerade i laboratorier för att skapa lönsamma marknader åt läkemedelsbolagen. Svaret på din fråga är alltså javisst, men det arbetet får så fall ske i kamp med läkemedelsbolag och sjukvård, vilka har intresse av att folk hotas av så mycket sjukdomar som möjligt, M v h SIEM/Ulf
------------------
Hej, Tack för ditt svarsmail gällande "Vaccin mot fågelviruset". Det är skrämmande att tänka sig att läkemedelsbolagen handskas så vårdslöst med människors liv. Men så är det tyvärr. En annan sak som också har stor betydelse och det är läkarnas bered- villighet att låta sig "köpas". Ta nu Hans Wigzell som exempel som gick ut i massmedia och uppmanade folk att hamstra mediciner, för "så har jag gjort" sade han. Resultatet blev att medlen tog slut på apoteket vilket troligen ökade på folks rädsla. Det vill säga den som Hans Wigzell genom sitt inhopp på scenen skapat. Många gånger är det ju så att rädslan skördar fler offer än sjukdomarna och det borde den här profeten känna till. Jag tar mig friheten att sända något till dig som jag själv finner intressant. Du känner till det här bättre än jag men det visar på att det finns inga gränser när det gäller girighet i samband med mediciner.

Tack ännu en gång för ditt svarsmail. Jag har inte försökt få tag på medicin och tänker inte göra det heller. Dessutom tillhör jag den delen av befolkningen som enligt myndigheterna inte kommer att tillmätas något som helst värde. Inte kunglig och ej heller sopåkare.
Med vänlig hälsning EL

----------------
Hej, nu har tidningarna blåst upp ett nytt stort hot mot oss, det så kallade fågelviruset från Asien. Vad tror du om detta ? Är detta något speciellt kraftfullt och dödligt virus eller är det bara överdrifter. Som jag har förstått så smittar det endast genom att man äter smittat kött, men forskarna befarar att viruset skall mutera så att det skall smitta från människa till människa. Enligt tidningarna så finns det någon sorts antivirusmedicin som skall delas ut till nyckelpersoner i samhället eftersom något vaccin inte finns. Vet du något om denna medicin och i så fall något om hur denna skulle fungera. Jag har två små barn (3 och 5 år gamla) som inte är vaccinerade mot någonting och de är heller nästan aldrig sjuka men man blir ju ändå lite orolig och försöker förebygga att de skall bli sjuka. Jag är allmänt skeptisk till läkemedelsindustrin och dess produkter så därför skulle jag även bli tacksam för tips på mat och annat som hjälper till att stimulera immunförsvaret. Tacksam för svar. Hälsningar A
-------------

Hej! Undrar om Du har möjlighet att svara på hur det ser ut på homeopatsidan när det gäller bot på influensa och ev kommande pandomier. Tror att det just nu är viktigt att kunna informera om
att det finns alternativ till traditionell medicinering, speciellt om alla läkare har hamstrat
upp medicinerna ;-) . Mvh: M (terapeut mm)


Hej ! Tyvärr kan jag nog inte hjälpa dig på det sätt du tänker dig. Att argumentera för att övertyga uppskrämda människor om att det finns "alternativ", och dessutom peka ut vilka, innebär att ta på sig ett omöjligt ansvar. Alternativ vård måste - som jag ser det - vila på att den enskilde själv förstår vad det är för medicinsk propaganda han är utsatt för, så att han är rädd för rätt saker. M v h SIEM/Ulf

SIEMS sammanfattande kommentar: I flera notiser har vi i tiidgare magasin kommenterat de biotekniska storsatsningarna i Sydostasien, främst Kina. Vi minns också de vältimade varningarna för nya virus så sent som ett halvår innan de första SARS-patienterna så lägligt dök upp. De extrema och hälsovådliga miljö- och luftföroreningarna i denna världsdel nämns sällan i massmedia. Däremot pumpas dagligen ut pseudoinformation om exotiska luftvägsvirus - SARS, Fågelinfluensa - där det mesta utgörs av spekulationer om hur västvärlden kommer att drabbas av dessa asiatiska virus. Mycket tyder på att starka intressenter söker upprepa kassasuccén med HIV-viruset för ett par årtionden sedan.

"Fågelinfluensa och hiv viktigaste frågorna"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=380965
I maj öppnar EU:s nya smittskyddsmyndighet ECDC sitt kontor i Stockholm. Chef blir Zsuzsanna Jakab som flyttar hit från Ungern. En av hennes första uppgifter blir att skydda EU:s befolkning från den hotande fågelinfluensan....

Tusentals barn dör av vatten
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=383463&previousRenderType=6

Fyra tusen barn dör varje dag på grund av dålig hygien eller för att de druckit smutsigt vatten. Det sade experter vid FN:s världshälsoorgan WHO på torsdagen.
Forskare som arbetar för WHO beskriver dödsfallen som en "tyst humanitär kris" i världens fattiga länder och den kräver snara åtgärder.
..
- De människor som måste uthärda dålig hygien och dåligt vatten är långt fler än de som utsätts för krig, terror och massförstörelsevapen......

SIEMs kommentar: Man kan fundera över varför en humanitär kris av denna storlek är ”tyst” ??? Det kan man ju knappast kalla fågelflunsan, eller HIV-situationen. Svaret ligger naturligtvis i politiskt korrekta och vinklade massmedia som förser oss med en fördummande världsbild. SÅ dumma är vi inte.

Livet är en fest - åtminstone för amerikanska soldater
http://www.flashback.se/showarticle.php?id=260


Läsvärd läkare om vitamincirkusen (eng)
http://www.iahf.com/20040122.html

Snabba läsarreaktioner på senaste veckans MOTGIFT

Hej Ulf! Tack för din blandning av skrämmande och intressant läsning. Jag tycker att det börjar bli kämpigt nu med starka krafter som vill hindra oss amalgamskadade, elöverkänsliga och Borreliapåverkade att bli något piggare genom att öka på kosttillskotten och undvika tvångsdosering av 3G. Fortsätt Ulf - det finns nog många som vill hjälpa dig med ett ekonomiskt bidrag.
RJ
heltidsjobbande pensionär som deltidsjobbar med bl.a. Tf.

-------
Jag lovar icke trohet, men evig Kärlek! kram B
----------

1. Vad gäller Expressens skenhelighet kan jag bara hålla med dig.
2. Som vanligt ljuger du genom att utelämna väsentligheter. Expressen redovisade faktiskt 120 dödsfall sedan 60-talet. Med den logik du själv tillämpar med hänvisning till underrapporteringen av biverkningar av verkliga mediciner kan man dra slutsatsen att det sannolikt rör rig om tiotusentals om inte hundratusentals döda av naturmedel. Detta då det i din bransch inte finns någon som helst rapporteringgskyldighet.
3. Att en diabetolog skall varna för ett bestämt naturmedel vid insulinbehandling är orimligt och löjligt.
4. Jag betvivlar att du mottagit några dödshot från oss elakingar i läkemedelslobbyn.

SIEMs kommentar: 2) Varken sjukvården - eller Expressen - är så föredömlig objektiv och allsidig i varje framställning, som du kräver att SIEM ska vara. Då borde t ex varje läkare förutom att gå igenom FASS biverkningslista med paitenten även tgala om för honom vilka naturliga - och jämförelsevis helt riskfria - alternativ han har. SIEMs uppgift är att tillföra de argument och fakta som ständigt tystas ned och göms undan i mediabrus och sjukvårdsinformation, inte att vara en invändningsfri och totaltäckande faktakatalog.
3) Patienten borde informeras om att konstlad hormontillförsel är ett såpass allvarligt ingrepp i kroppens naturliga funktion att han bör vara extremt varsam med och uppmärksam på alla förändringar av kost o livsstil som kan påverka blodsockernivåer mm. Han kan inte vifta bort sitt egna ansvar med att lita till vad nån som han tror vara expert säger.
4) Första dödshotet från utsattes jag för redan vid tre månaders ålder, då jag under påtvingad sjukhusvård lämnades svårt dehydrerad (och fastbunden) på en sjukhusavdelning. I sista sekund upptäcktes mitt tillstånd av en elev som inte ännu lärt sig sjukhusets rutiner, och jag återupplivades med bl a blodtransfusioner. (Att mina hälsoproblem från början orsakades av olämplig mjölkersättning, och att den av läkare föreskrivna sjukhusvården innebar att jag helt hänvisades till att leva på denna, hör liksom bara till bilden...) Under senare år har jag dock förstått att försvara mig mot medicinska påfund.

-------

Hej Ulf! Tack för väldigt bra info. Vet tyvärr inte om jag kan bidra ekonomiskt, är en fattig student.. men jag ska se när nästa CSN bidrag kommer. Vore väldigt synd om verksamheten skulle behöva bantas. Till det du skrev om Expressens propagande tänkte jag bara lägga till att mer än en tredjedel av dödsfallen som de skriver om berodde på canabis. När började man sälja canabis på hälsokosterna i Sverige? Ska man nästa gång räkna in alla som tagit självmord och som någon gång varit inne i en hälsokost till listan på de som dött av naturmedel? Mvh MH
-------
Hej Ulf ! Än en gång varmt tack för dina "motgift" och månadsbrev . Ja , jag är trogen !
Tack vare dej och "Sara" har jag fått upp ögonen och ,tror jag , en del andra sinnen
för vad som försiggår i denna den" bästa av världar " . Detta sista är ju vad man
försöker få oss att tro, och tyvärr är det fortfarande för många som inte vill eller vågar
få sin världsbild ändrad . Vår skara växer dock långsamt men säkert tack vare ditt
och Ingemar Ljungkvists oförtrutna arbete .
Själv reumatiker sedan 30 år och många år med läkarförskrivna gifter , bl.a. Mehto-
trexate ,har jag nu på eget bevåg satt ut alla mediciner . Det sista året har jag succesivt
minskat ned och är nu nere på noll . Tar olika kosttillskott i stället , och har inte märkt
någon försämring som läkare varnat för , tvärtom.
Har stor förståelse för att det kan vara ekonomiska svårigheter att arbeta som Du gör .
Jag betalar mer än gärna en medlemsavgift på 100 kr för att få tillgång till dina mot-
gift och månadsbrev . Kan dock inte betala in den förrän nästa månad , när jag fått påfyllning på min pension . Vissa månader är magrare som bekant .

Många varma hälsningar från tillgivna K E

----------------

Hej Ulf. Har just läst ditt senaste mail och jag vill säga att jag gärna betalar 100 kr per år för Magasinet. Om jag prenumererar på en tidskrift får jag betala det dubbla. Så nästa månad är jag redo för det. Men det finns säkert underliga människor som vill ha allt gratis.

Varför tror du att sv folket är så lättmanipulerade - det undrar jag ofta över? Kanske borde de upplysas (läs manipuleras) att inte tro på allt de läser i tidningar och ser på TV. Speciellt när det gäller naturmedlen är media på alerten. Däremot ser man aldrig på TV någon kommentar om att människor har förgiftats av läkemedelsverkets medicin - och de är långt fler - tusentals varje år

Media är den största manipuleringsapparaten i samhället. Det ser vi inte minst då det gäller allt våldet ute i samhället. Den unga uppväxande generationen tror att verkligheten är sådan som de ser i de vulgära såporna som visas på TV. De är ju varken underhållande eller lärorika utan tvärtom. Det är inga riktiga män som våldför sig på försvarslösa unga kvinnor - de är obildade, fega ynkryggar.
Riktiga män, karlar som respekterar kvinnan, finns tack och lov kvar i en lite äldre tappning.
Skolan har också ett ansvar att fostra - när inte föräldrar kan eller vill. Idag är etik och moral som bortblåst. Men ingen behöver därför vara mossig eller moralist - endast försedd med sunt förnuft.
Vad jag önskar nu är att nytt, friskt blod kom in i riksdag och regering istället för den vån-och släktklubb som residerar där idag. Då skulle vi också få ett sunt samhälle - det är vad jag tror.
Och tack för dina vecko-majl och månadsmagasin! / M

------------

************ANNONSER***********

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.
Provförpackning medsändes på begäran vid andra köp av t ex öronljus, böcker etc.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn!
e http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni