Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep   Okt    Nov  Dec
Januari 2005
Februari 2005
Mars 2005
 
April 2005
Maj 2005
Juli 2005
Aug 2005
Sep 2005
Okt 2005
Nov 2005
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

  Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin December 2005

Notiser o kommentarer

Tamiflu overksamt mot fågelflunsa!? - Stamcellsforskare anklagas för medvetet fusk - China starts human trials of bird flu vaccine - Vaccinfabrik ska skapas i Sverige- Vaccinkrig - Socialstyrelsen klarar inte samtalen - Bojkotta "Sukralos - Mjukgörarkemikalie i plastförpackningar - Brevväxling med Smittskyddsinstitutet - Intelligent Design - Uranbrytning till vilket pris? - Bota diabetes! - Mailat från försvenskad utlänning - Du blir sjuk - av vitaminer - Var är kropparna? - Vitaminrik mat minskar risk för synproblem - Inte bara strålproblem! - Kvicksilver i Tetrapak!?! - Coca cola och godisindustrin sponsrar Astrid Lindgrens barnsjukhus - Blind asylsökande uppmanad att titta - Framgång och lycka - Radar - Dömd sexbrottsling fick Viagra - Acnemedicin kan ge unga psykbesvär - Lykkepiller kan øke risiko for beinskjørhet - Magmedicin kan leda till ny sjukdom - Den första ansiktstransplantationen - En medicinsk Brasklapp som heter duga - Mycket bekämpningsmedel i grönsaker - Tyskar väljer ekologiskt efter skandaler - EU tillåter lagring av samtal och e-post - Krigsmotståndare registreras - Morgonduschens fem dolda risker - Cancer - ett värdefullt varumärke - Panexa - Te kan skydda mot cancer - Alternativ medicin i fokus - Födande kvinnors skador kan halveras - Sömntabletter istället för verksam terapi - Terapi på internet kan vända livet - Etanol mindre miljövänligt än man trott - Biobränsle bakom ökande rapsodling - USA utreder pressmanipulation i Irak - Sjukvårdspartiet rustar för riksdagen - Antidepressiva medel lindrar svåra pms-besvär - Doctor accuses drugs giant of 'unethical' secrecy - Fler med sjukintyg utan ersättning - Läkemedelsskadade vägras ersättning - Borgerlig satsning på långtidssjuka - Sköterskor ger enklare vård på apotek - Sköterskor ger enklare vård på apotek - Misstag i sjukvården tystas ned - Svårt att utreda hur sjukvården fungerar - Professorn valde själv sina granskare - Professorns upptäckt sågas av toppforskare - Baksidan av Kinas mirakel göms i floderna - Bush gnisslar tänder över billig olja - Whats going on over there ? - Klarspråk" tillbaka - Mediciner till tsunamioffer -


Ledare: Frid på Jorden


Vår instinktiva reaktion vid faror och hot är att fly. När flykt är omöjlig eller tycks utsätta oss för än större faror, måste vi besinna oss och använda förnuftet . Den intelligenta reaktionen tycks då vara att söka skaffa oss kontroll över den hotande situationen

Kontroll innebär att söka förutse och i viss mån styra vad som ska hända.
Vi behöver då olika sätt att kagegorisera och insamla information, samt finna pålitliga regelbundenheter i denna information. Med hjälp av noggranna och systematiska studier kan människan lära sig förutse dygnets och årets växlingar, ja t o m sol- och månförmörkelser, var och hur chansen är som störst att påträffa bytesdjur och annan föda, osv.

Med hjälp av sådana studier kan vi också finna ut faktorer som vi själva kan påverka och styra händelser till vår fördel. Olika ideer om vår omvärld har kunnat utvecklas, prövas, och eventuellt förkastas, genom att praktiskt provas - ökar de vår förmåga att förutse vad som ska hända? Ökar de vår förmåga att styra händelserna till vår fördel? Vår kunskap om omvärlden har på detta sätt gradvist ökat och preciserats under århundradena, och på så sätt utvecklats till den moderna vetenskapen.

En farofylld värld ställer alltså krav på vetenskap. Och omvänt måste alltså gälla: Vetenskapen kräver en farofylld värld, ty vad skulle vetenskapen annars tjäna till?

Det som kan förvilla blicken är att vetenskapen gärna utger sig för att söka sanningen i en mer övergripande eller filosofisk mening och därmed gärna utger sig för att representera en överlägsen världs- och livsåskådning, ett uttryck för människosläktets djupa längtan efter verklig kunskap. De vetenskapliga anspråken på sannings-sökeri klingar dock allt falskare ju mer de ställs mot en logisk och praktisk verklighet.

Vetenskapens värde som livs- och världsåskådning är inte heller självklart. Ställda infor allvarliga och akuta faror utbrister de flesta fortfarande ”Oh, Gud!”, mera sällan ”Oh, Hans Wigzell!”. Den moderna vetenskapens roll har blivit att uppmåla en mängd nya hot och faror om vilka folket hittills varit omedvetna, och för vilka flyktvägarna är okända, medan folkets roll främst är att finansiera än mera forskning. Det enda substantiella resultatet av fortsatt sådan forskning är dock ofta att ytterligare faror och hot kan uppdagas.

Strävan efter kontroll tenderar lätt att bli ett självändamål. Det är vanligt att man söker tygla och hantera sin oro, t ex söker kontrollera sin hälsa, utan att påtagliga problem föreligger. Att förutse och styra kroppens hälsomässiga reaktioner är i och för sig möjligt, dock inom vissa gränser. En av de mest styrande faktorerna är emellertid just ens egna känslor och tolkningar: Väntar sig kroppen hot, angrepp och fara, är dess biologiska reaktioner helt annorlunda än då den uppfattar säkerhet och förtröstan. Att full av oro och dunkla misstankar mäta sitt blodtryck ger andra mätvärden än då mätningen sker med stoiskt lugn och likgiltighet inför dess resultat. Även - och framför allt - många subjektiva lidanden och symtom påverkas av förväntan och oro: Välbekant är hur författaren till ”Tre män i en båt” efter studier av en läkarbok befann sig lida av samtliga sjukdomar utoom skurgummeknän, och vad gällde denna åkomma torde det mest ha varit en tidsfråga innnan sjukdomssymtomen visade sig. Att traditionell medicinsk utbildning i sig är en predisponerande faktor för hypokondri har den mediabekanta läkaren och hypokondrikern Sven Britton vittnat om. åtskilliga gånger. (Vådan av hälsokontroller i allmänhet berörde vi dessutom i föregående månadsmagasin)

Vad vi i dag bevittnar i media kan ofta bra beskrivas som just en institutionell hypokondri, framavlad av vetenskapliga, politiska och industriella intressen, men med stor benägenhet till ett eget Frankensteinartat liv, löpande ångestfylld amok bland folk som berövats närmast all tillförsikt i hälsofrågor.

Detta utgör inte bara en medicinsk utan en filosofisk och social fråga för vår tid.
Vi tycks ofta närmast berövade de tillförsiktsskapande institutioner och mekanismer som skulle kunna ge en motvikt till panikalstrande krafter.

Men lika ofta finner vi en slående blind- och dövhet inför hot mot släktets och arters överlevnad, understödd av offentliga dementimaskiner. I själva verket finner vi ofta att den allmänna känsligheten för hot är synnerligen selektiv, och direkt proportionell mot den uppmärksamhet som hotet fått i massmedia. Finansieringen av och överlevnaden för många journalister, politiska och vetenskapliga organ beror av att de hot man framför uppfattas som tillräckligt alarmerande och komplicerade, och dessutom ständigt växlar karaktär och därmed behåller ett medialt nyhetsvärde. Att sådana organ löpande producerar nya hotbilder är inte mer förunderligt än att pastafabriker framställer pasta.

I själva verket tycks man med minimalt sakligt underlag kunna skapa skräddarsydda hotbilder, helt efter önskan, vilka med hjälp av propaganda kan pådyvlas folket. Pompöst presenterade forskningsrapporter, politiska utspel, internationella konferenser och sentimentala snyfthistorier vävs ihop till ett medialt spindelnät mot vilket den enskilde har föga möjligheter att värja sig.

Det finns en psykologisk hemlighet, som skamlöst utnyttjas av dessa oroskapare för egen vinning. Den kan enklast uttryckas som lagen om INTE: De primitiva lager i vår hjärna som styr vår uppmärksamhet tycks nämligen inte förstå begreppet INTE. Om du bestämmer dig för att tänka på vad som helst bara inte en sebra, så finner du ofta att dina tankar börjar cirkla runt - just det - sebror i någon form.. Bestämmer du dig för att inte vidare tänka på doktorns oroande diagnos, så finner du dig i de flesta fall gång efter annan återvända till just detta ämne. Om du efter moget övervägande bestämt dig för att misstro vissa orosstiftare och inte ge dem mer av din tid och mentala energi, så finner du ändå dig alltsom oftast absorberad av deras vargarop, och indragen i ändlösa diskussioner om det inte i alla fall kan ligga något i dem.

Att låta tankar och uppmärksamhet fara vind för våg, med den enda lilla restriktionen att ”inte” tänka på X, är alltså dömt att misslyckas. Din enda chans att själv behålla bestämmanderätten över vad du lägger din uppmärksamhet på, (och därmed din sinnesro) , är att koncentrerat rikta den på ett bestämt något annat , gärna med inriktning på att skapa mening, tillförsikt och sinnesfrid. (Ett än mer konkret förslag i denna riktning kan vara t ex studier av SIEMs webkurs i ekologisk medicin)

Av de olika hot som rimligtvis kan drabba mänskligheten är emellertid de potentiellt allvarligaste antingen är av den karaktären att vi troligen kan göra föga åt dem ( ex risken att drabbas av en nedfallande asteroid, muterande virus) , eller också att de är en direkt följd av modern teknologi och sk civilisation (exvis klimat- och miljöförstörelse, spridning av massförstörelsevapen ), dvs resultat av våra tidigare strävanden att kontrollera vår natur och våra grannar Vi finner också att de åtgärder som anbefalls av de offentliga orosstiftarna ständigt är av samma slag - nämligen att ytterligare utöka ”vår” förmåga att kontrollera natur och andra människor, med nya oförutsedda och potentiellt katastrofala effekter som nödvändiga följeslagare.

Den vanlige medborgaren tycks alltså hylla tesen att allt fler företeelser omkring honom måste kontrolleras allt noggrannare - medan han själv är oförmågen att kontrollera ens sina egna tankar, känslor och uppmärksamhet, och att något sådant inte ens får väntas eller krävas av honom.
Åtgärder som aldrig föreslås i den ”seriösa” debatten är att lägga band på ”våra” egna strävanden att kontrollera allt och alla andra, för att i stället söka kontrollera våra egna önskningar och begär. För den sk förnuftiga människan syns det mera realistiskt att ta ner månen än att acceptera en sjunkande BNP eller rättfärdig jordbrukspolitik.

Sålunda tycks förnuftets väg på sikt vara djupt oförnuftig.

Förvisso finns det reella hot mot människor, vårt samhälle, släktets överlevnad och planetens tjänlighet för biologiskt liv. Mot detta hjälper inte att oroa sig. Åtskilliga orosskapare utgör i stället en del av problemen, och inte av lösningen.

Gäss kacklar högljutt vid minsta anledning och har länge ansetts effektivare än vakthundar, för att hålla oönskade inkräktare borta. De kan dock bli väl störande för nattsömnen, varvid de hastigt kan få en alternativ användning i hushållet som underlag för svartsoppa och Mårtensfestligheter. De alternativa användningsområdena för dagens smittskyddsinstitut, viruslaboratorier, PSA-prover, kvällspressredaktioner och terroristexperter är dock inte lätta att finna. Soppan torde inte heller bli överdrivet hälsosam, och kanske bättre passa bland fyrverkierna än som nyårssupé

Med detta önskas SIEMs läsare ett riktigt gott och fridfullt nytt år

Trdäet december 2005

Ulf Brånell

Tamiflu overksamt mot fågelflunsa!?
http://www.guardian.co.uk/birdflu/story/0,,1672430,00.html
Serious questions are raised today about the ability to combat an anticipated bird flu pandemic following the deaths of two people who were being treated with the drug the world is stockpiling as a safeguard against the virus.
To the dismay of medical experts and concern among those responsible for the worldwide efforts to fight a pandemic, the H5N1 bird flu virus in the bloodstream of the two patients in Vietnam rapidly developed resistance to the drug, Tamiflu. One, a 13 year-old girl, appeared to be stable at first and then rapidly worsened as the virus mutated, became more aggressive, and eventually killed her.

SIEMs kommentar: Kanske borde forskare och politiker åtminstone ha läst produktinformationen om Tamiflu innan man satsat mångmiljardbelopp på detta, t ex:
”The relationship between the invitro anti-viral activity in cell culture and the inhibition of influenza virus replication in humans has not been established.”
http://www.tamiflu.com/consumer_howitworks.asp

Stamcellsforskare anklagas för medvetet fusk
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&Artikel=760499
Den fuskanklagade sydkoreanske forskaren Hwang Woo Suk har medvetet manipulerat sina forskningsresultat. Det konstaterar en panel från universitetet i Seoul, som granskat Hwangs stamcellsforskning. Nu lämnar Hwang sin professur vid Seoul National University rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Hwang hamnade sedan i blåsväder när en tidigare medarbetare anklagade honom för förfalskning. I en artikel i tidskriften Science i maj hävdade Hwang att han klonat elva stamcellslinjer från patienter. Resultat som väckte hopp om skräddarsydda behandlingar av svårbotade sjukdomar.

SIEMs kommentar. Journalister och politiker runt om i världen har snabbt gjort sig till talesmän för den fantastiska nya stamcellsforskningen, och tävlat om att undanröja olika etiska, biologiska och ekonomiska hinder för dess utveckling, t ex mot att odla foster för att utvinna stamceller . ( Använd SIEMs sökmotor, sök på t ex ”stamceller” ) Förväntningarna om nya fantastiska mediciner har alltså piskats upp på av lögnaktig och förfalskad grunder. Detta lär dock inte få så stora rubriker.

Logiken är den samma som när Irakkrigets obefintliga massförstörelsevapen avslöjas i efterhand, eller när Tamiflus ineffektivitet avslöjas efter det att t ex de amerikanska skattebetalarnas Tamiflu-lager fyllts för mångmiljardbelopp. Vem tjänar? Se http://www.mercola.com/2005/oct/25/rumsfeld_to_profit_from_avian_flu_hoax.htm

China starts human trials of bird flu vaccine
http://news.xinhuanet.com/english/2005-12/22/content_3954028.htm
   Beijing, Dec. 22 -- China has begun human trials of its homegrown bird flu vaccine with six volunteers receiving shots, the Xinhua news agency said on Wednesday.
    A total of 120 people, aged from 18 to 60 and all from Beijing and in good health, had volunteered to take part in the trials, Xinhua said.
    "After half an hour of clinical observation, the volunteers experienced no bad reaction of either the whole or part of the body," the agency said

SIEMs kommentar: Försökspersonerna levde ännu en halvtimme efter vaccineringen. Tala om lyckade försök! Vi får väl hoppas ingen har fuskat.... Har aktieförsäljningen kommit igång än?

Vaccinfabrik ska skapas i Sverige
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=753828
Sverige ska starta egen produktion av vaccin. Därom rådde politisk enighet när folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson bjöd in samtliga riksdagspartier för en diskussion om den svenska beredskapen vid en eventuell global epidemi av till exempel fågelinfluensa.

Enligt Morgan Johansson finns det flera skäl till att Sverige bör ha en egen produktion.
– Det ena är att vi vill ha tillgång till den nyaste tekniken för vaccintillverkning. Det andra är att vi under mellantiden, den tid det tar att bygga upp en produktion, också kan tillförsäkra att vi då har vaccintillgång för hela svenska folket om vi skulle drabbas av en pandemi.
– Skälet till att vi vill ha en egen produktion är att vi i en krissituation inte vill behöva ge oss ut på den öppna marknaden och ställa oss i kö bakom de andra som då kommer vilja köpa vaccin, utan vi måste ha tillgång till en egen produktion så att vi ska slippa stå där. I en sådan situation blir det verkligen huggsexa, säger Morgan Johansson.

Vaccinkrig mellan folkhälsominister Morgan Johansson och Danmark (CHINA_TV)
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=42493&a=506107&lid=puff_506107&lpos=lasMer
Danmarks folkhälsominister uttrycker olämplig kritik mot sin svenske kollega Morgan Johansson. Angreppet har sin grund i avundsjuka och den danska bristen på initiativkraft. Frågan gäller nämligen vilket land som ska dra igång en nordisk influensavaccinfabrik inför hotet om en fågelinfluensa-pandemi. Där är Danmark än en gång omsprunget av den flinka svenska staten.

Den älskade svenska folkhälsoministern Morgan Johansson meddelade häromdagen att Sverige planerar att driftsätta en högeffektiv vaccinfabrik i samarbete med en internationell vaccintillverkare.

SIEMs kommentar; I oktobermagasinet 2003 skrev vi att ”Den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvårdsinsatserna har totalhavererat. Knappast någon undersöker huruvida folk blir friskare av de massiva vårdresurser som läggs ned, eller när ens denna förhoppning. I stället skyfflas träto- och skuldfrågor mellan landsting, kommun och stat, privatiseringsivrare och offentligivrare, samt olika regionalpolitiska intressen. Jämställdhetsfrågor, regionalfrågor, sysselsättning, lokala sjukhus existens, utbildnings- och organisationsfrågor - ja allt inom sjukvården kan och får politiskt ältas utom den enda väsentliga frågan: - BLIR FOLK FRISKARE AV ALL DENNA SJUKVÅRD?
På detta sätt ser vi nu hur fågelinfluensan med tillhörande vaccinhysteri förvandlas till en näringspolitisk fråga, medan den egentliga biologiska frågan helt hamnaar i bakvatten. Syftet med denna satsning sägs till råga på eländet vara att svenskarna ska hamna ”före i kön”, underförstått: medan fattigare länders invånare får dö som flugor eller bäst de vill.

Den oerfarne socialministern tycks vara ett lätt byte för de lobbyister som vill pungslå svenska skattebetalare på samma sätt som Bush-administrationen plundrar de amerikanska.

Socialstyrelsen klarar inte samtalen från barnhemsbarnen
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=756643
Socialtjänstminister Morgan Johansson har uppmanat före detta barnhemsbarn att kontakta Socialstyrelsen för att berätta om sina upplevelser om övergrepp och kränkningar. Nu visar det sig att Socialstyrelsen inte har möjlighet att ta emot alla samtal.

SIEMs kommentar: Uppenbarligen trodde ministern att det handlade om enstaka missgrepp, inte om systematisk misshandel,. När Skå-Gustav försökte ge barnen mer att säga till om menade han dock inte naiva socialministrar.


Från Gunnar Lindgrens Nyhetsbrev ( prenumerera på www.gunnarlindgren.com  ! )

1. Bojkotta "Sukralos" - ett klororganiskt sötningsmedel

Jag är förbluffad och upprörd över att Livsmedelsverket tillåter att klororganiska ämnen med avsikt tillsätts våra livsmedel. Bland de klororganiska ämnena finns våra mest kvalificerade miljögifter, t ex PCB, DDT, dioxiner, klorfenoler etc. De är i regel svårnedbrytbara och anrikas i fettvävnad. Vi har länge försökt att befria oss från dessa ämnen - första hand i livsmedlen. Desto mer upprörande är det att man nu tillför sådana ämnen. Man brukar peka på att sälar och rovfåglar skadats av dessa ämnen, men männsikan med sin långa livslängd hinner lagra upp betydande mänger och drabbas också. Forskare har tidigare visat att exempelvis PCB leder till att fiskarfamiljer från östkusten i Sverige föder barn med lägre födelsevikt än fiskarfamiljer på västkusten. Framlidne PCB-forskaren Ulf Ahlborg visade en gång hur normala halter av PCB i navelsträngen hos blivande mammor i Sverige normalt låg på så höga nivåer att fostren enl amerikanska undersökninger kunde få bestående skador. Det gällde neurologiska skador, t ex försämrad förmågan hos spädbarn att följa ett rörligt föremål med ögonen eller försämrad minnesfunktionen efter 4 år. Även om just PCB kanske minskat i blodet hos kvinnor på senare tid, har i gengäld halten av andra liknande ämnen ökat desto mer, t ex bromerade flamskyddsmedel.
  Det finns med andra ord inget "utrymme" för ytterligare påslag av klororganiska ämnen - små eller stora - om exponeringen redan nu väntas ge skador hos de mest känsliga och högexponerade. Godta inte argument att vi ännu inte sett några allvarliga effekter av sötningsmedlet "Sukralos". Både när det gäller PCB och DDT hördes samma lugnande besked i början, men som senare visade sig felaktiga och ödesdigra. Ring ARLA och Livsmedelsverket och protestera - det borde veta bättre!

2. Mjukgörarkemikalie i plastförpackningar för livsmedel kan orsaka hjärnskador på foster och barn i ytterst låga halter
 
Enligt en artikel i Der Spiegel ( http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,druck-389538,00.html ) misstänks nu bisfenol A, som finns som mjukgörare i många plaster och sprids i stora volymer, kunna orsaka neurologiska skador på foster och barn. Det som är mest anmärkningsvärd och oroande är att detta kan ske vid mycket låga halter. Detta måste rimligen bli en mycket stor hälsofråga för plastsamhället och leda till skarpa krav från oss konsumenter på omedelbara förändringar. Förutom i förpackningar kan bisdenol A finnas i plasttallrikar och bestick av plast...


Göteborgsprofessor kräver att nytt konstgjort sötningsmedel tas bort från butikshyllorna
pressmeddelande från 2000-talets vetenskap 1 december 2005
http://www.2000taletsvetenskap.nu

Göran Pettersson, professor i Kemisk Miljövetenskap Kemi- och Bioteknik vid Chalmers i Göteborg har skrivit ett öppet brev till politiker, myndigheter och livsmedelsindustrin där han redogör för det nya sötningsmedlet Sukralos möjliga effekter. Han anser att det snabba införandet av medlet är oförenligt med försiktighetsprincipen och med riksdagens miljömål Giftfri Miljö som siktar till minimering av naturfrämmande ämnen. Han anser vidare att produkter som innehåller det nya sötningsmedlet bör tas bort från butikshyllorna.

Utan någon som helst diskussion har ett nytt syntetiskt sötningsmedel smugit sig in i våra livsmedel. Det heter Sukralos och är ett naturfrämmande klororganiskt ämne. Det finns redan i en ketchup från Felix och yoghurt från Arla. Sötningsmedlets eventuella skadliga effekter på människors hälsa är inte undersökta. - Detta går helt på tvärs mot miljöorganisationers, myndigheters och
kommuners arbete under decennier för avveckling av klororganiska ämnen, säger Göran Pettersson.

Klororganiskt ämne
Sukralos framställs genom selektiv klorering av vanligt socker, sackaros. Från ett i högsta grad naturligt ämne får man ett helt naturfrämmande ämne som har tre OH-grupper utbytta mot kloratomer. Avveckling av olika typer av klororganiska ämnen har under flera decennier prioriterats särskilt högt i arbetet för en giftfri miljö. Exempel på ökända sådana ämnen och ämnesgrupper är DDT, PCB, dioxiner, klorfenoler, fenoxisyror, freoner och klorerade lösningsmedel.

Om tillsatser av sukralos accepteras i ketchup och särskilt i yoghurt riskerar det att öppna vägen för tillsatser i en mängd andra livsmedel, anser Göran Pettersson. Arla, som hittills haft en hög trovärdighet i miljö- och hälsofrågor, borde därför ha ett särskilt ansvar för att gå i spetsen för en avveckling av sukralos.

Göran Pettersson anser att livsmedelsbutikerna bör ta bort alla sukralossötade produkter ur sortimentet. En enkel kundservice som kan bidra till att ge butiken en bättre miljö- och hälsoprofil.

Göran Petterssons öppna brev finns att läsa på 2000-Talets Vetenskaps hemsida: http://www.2000taletsvetenskap.nu/nyheter/sukralos.htm

Brevväxling med Smittskyddsinstitutet
(insänt av Marina Jonsson)
Hej!  Tack för svaren på mina frågor känner dock att jag behöver   reda ut en del frågetecken. 

Angående biverkningar på vaccin.

 Eftersom vaccinen är   uppbyggda på liknande vis förutom då det speciella smittämnet och odlingssättet så måste det väl betyda att biverkningar för ett vaccin även kan gälla för ett annat. Det betyder då att MS som står med på hepatit B vaccinet kan   drabba vem som helst som blir vaccinerad. Är det rätt? 

Du skrev också att ämnen som är extra farliga inte får ingå i vaccin. Hur kan tex kvicksilver inte ses som ett extra farligt ämne och   andra metaller som ingår är det verkligen säkert? Det har tagit ett par 100   år att förstå vilka sjukdomar kvicksilvret gett oss. Formaldehyd är nu flyttat till klass 1 enligt WHO. Farligare   än man tidigare trott starkt cancerframkallande.
För några år sedan   drog IKEA in en bokhylla med formaldehyd pga att man inte ville riskera   att någon i rummet blev skadad. Detta handlade då endast om att andas in ämnet men är tydligen inte farligt att få insprutat i blodet, eller?

 Det enda där stod om kliniska studier i ett Fass jag tittade   i, var att de var gjorda på kikhostevaccinet fast då endast på biverkningar   som uppståt inom 48 timmar. Kan det verkligen bevisa att något är   oskadligt och effektivt på så kort tid? Det tog 20 år innan man förstod att   den förra kikhostestammen gjorde mer skada än nytta.  Kikhostan har ökat markant sedan vaccinet infördes. Kan det   inte vara så att vaccinet är ineffektivt och hur många extra doser ska det igentligen krävas innan man förstår att det är så, om det är så?
I ett försök på råttor fick de hjärnskador av 1 dos på 1750.   Om man delar det på tre och fyra som det är nu blir risken ganska stor. Är   det ändå värt det med tanke på att antalet dödsfall i kikhosta praktiskt   taget var noll 1953 då vaccinet infördes?

Likadant är det med polio som när det gäller både insjuknande   och antalet dödsfall sjunkit till nästan inga innan vaccination. 1953   över 5000 sjuka, 1956 ca 500, 1956 dog 20 en ökning med drygt 180 sedan 1953. 1957 infördes vaccinet.

Är det inte så att det är andra faktorer som avgör om vi bli sjuka eller inte.

Dessutom finns det rapporter som visar på polio trots   full vaccination. Washington DC: American society for   Microbiology, 1992. Lancet 1991: 338:715-20 etc.

Liknande ses även i de andra sjukdomarna. Vad är då   argumentet för fortsatta vaccinationer? 

Angående främmande proteiner i vaccin. När det gäller de som odlas på ägg måste de som är allergiska vara försiktiga för det kan finnas rester kvar. Då borde det väl gälla de vaccin som odlas på humana celler, apnjurar och annat? Dessa virus och proteiner kan med andra ord finnas   kvar också om jag förstår det rätt? Vet man egentligen hur detta påverkar oss? Det måste väl   finnas några studier att hänvisa till? Tänker dels på de rapporter Australien håller på ett gå   igenom som sammankopplar poliovaccin med smittade cancerceller.

 Angående studier som är gjorda dels på friska människor och  barn för att påvisa vaccinets säkerhet och effektivitet måste det väl   finnas några källor (förutom att behöva gå igenom ett helt medicinskt bibliotek) och enskilda studier att hänvisa till?  Tack på förhand Marina   

Hej Marina; 

Tyvärr kan jag inte ägna mer tid åt Dina frågor. Hänvisar  till information på vår hemsida (inkluderande länkar till andra hemsidor) samt till tidigare svar. 
Vill Du fördjupa Dig utan sådan bibliotekssökning som jag föreslog, så kan Du hitta svaren på de flesta av dina frågor genom att låna en bok, nämligen Vaccines, fourth edition. Utges av Saunders Inc,   Philadelphia, redaktörer är S Plotkin och SA Orenstein. Där finns alla de referenser   till kliniska prövningar du efterfrågar, och där finns bra information om skillnaden mellan levande försvagat poliovaccin (och möjligheten till utbrott med vaccinvirus) respektive avdödade poliovacciner, som inte kan   ge polioutbrott. Kapitlet om kikhostevacciner tar förstås upp biverkningsfrågorna.  Med vänlig hälsning - - - Rose-Marie Carlsson, överläkare Avdelningen för immunologi och vaccinologi Smittskyddsinstitutet 171 82 SOLNA Tel: 08-4572534 (direkt), 08-4572300 (växel) Fax: 08-303960 Mail: Rose-Marie.Carlsson@smi.ki.se   


En domstol i Pennsylvania har i veckan  förbjudit skolorna att undervisa i Intelligent Design
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=505645&previousRenderType=6

Den Nya Världen blev under de första århundradena en tillflykt för fritänkare, undan europeiska  inkvisitörer,   konventikelplakat och husförhör.  Kväkare,  väckelsepredikanter, gudsförnekare och andra kättare sökte här en fristad, där man skulle kunna utöva sin religion fri från myndigheters övervakning och överhöghet.  Den amerikanska konstitutionen skulle garantera den enskilde skydd mot statliga intrång i hans rätt till en egen livsåskådning och religion.  

Mot samma historiska bakgrund har också det moderna vetenskapsbegreppet vuxit fram.  För att överhuvudtaget möjliggöra intellektuell dialog under en tid då kyrkans världsliga makt över medborgarna var större än statens,  var det nödvändigt att skapa en institutionell skyddad domän,  garanterat neutral  till kyrkans lärosatser:  Tro och vetande fick skiljas åt, eller rättare sagt tro och vetenskap.   Med denna restriktion kunde vetenskapen få utvecklas utan alltför mycket   kyrkligt förmynderi.

Sett mot den bakgrunden är domstolens beslut rätt logiskt.   Intelligent Design passar inte som inslag i amerikansk statlig undervisning, med dess historiska rötter.  Intelligent Design är inte heller förenlig med den institutionella vetenskap som vuxit fram de senaste århundraden.

Den mer intressanta frågan är emellertid vad sanningen är. Föreställningen att den institutionella vetenskapen  med automatik  producerar sanningar, eller rentav  de enda sanningar vi behöver,  omhuldas oficiellt med närmast religiös lidelse trots dess  bottenlösa naivitet .  Exempelvis tycks just den vetenskapliga metodikens  trumfäss - sannolikhetsläran -  leverera  de starkaste argumenten för teorin om Intelligent Design.  Detta  tycks dock inte intressera vare sig jurister, journalister eller ens vetenskapsmän, varför vi  lär får återkomma till frågan.  

Inte heller tycks dessa auktoriteter bekymrade över hur det traditionella julfirandet ska förklaras eller försvaras i skola och samhälle.  För säkerhets skull  får väl julen då firas  till Kalle Ankas åminnelse.  Om inte även han ska ses som en religiöst färgad mytologisk gestalt  i Mammons tempel.


Uranbrytning till vilket pris ?

Regeringen har gett tillstånd för provborrning efter uran på en rad platser i Sverige. Områderna kring Vänern och Vättern är intressanta samt Jämtland, Arjeplog och Kvarnån utanför Harads.( Boden) För trettio år sedan när uranbrytning aktualiserades lades projektet ned på grund av de miljökonsekvenser som skulle bli följden. Är uranbrytningen då säkrare idag ?
Här följer några fakta: Idag utvinns det mesta av uranet ur malmen men i de slaggprodukter som blir kvar återfinns ca.85 % av den ursprungliga radioaktiviteten till största delen orsakat av torium-230 Denna isotop har en halveringstid på 77000 år ! Den omvandlas vid sönderfall först till radium-226 och därefter till radon-222. Vid normal temperatur i gasform. Båda dessa ämnen är radioaktiva.
Det är idag tekniskt omöjligt att begränsa radioaktiviteten i gruvavfallet. Experiment har gjorts med transmutation men det har visat sig vara oerhört dyrbart.
Det finns idag ingen fungerande anläggning i full skala som kan ta emot den stora mängd avfall som blir resultatet vid uranbrytning. Risken är att avfallet förvaras vid ytan eller dumpas till något av de fattiga länderna i tredje världen.
Uranbrytningen har redan idag orsakat flera radioaktiva zoner i världen. I Kanada och Australien har ursprungsbefolkningarnas territorier tagits i anspråk och de har därför inte heller varit lönsamt att städa upp efter sig.
De stora multinationella jättarna är ju inte kända för sin goda moral.
När den stora gruvan Key Lake i Kanada togs i drift startade bolaget en stor PR-kampanj. dels för att gruvan skulle kunna hävda sig internationellt dels för att tysta oponionen.
Under gruvans första tre månader inträffade tolv stora radioaktiva utsläpp varav det största 1984 då 100 miljoner liter radioaktiv vätska svämmade över skyddsvallarna.
Continental Precious , moderbolag till Geoforum, har köpt upp tillstånden för de provborrningar som nu kommer att ske på svensk mark.
. Det kostade bolaget 75000dollar. Men bolagets VD Ed Godin anser det värt priset eftersom områdena har så hög potential.
Socialdemokraternas Ulrica Messing utesluter att tillstånd till uranbrytning kommer att ges. Men är det någon garanti ? Vad händer när nu priset på uran stiger ? Kommer människoliv att gå före profiten? Vad händer om borgarna kommer till makten?
Varför uranbrytning när våra kärnkraftverk ska tas ur bruk ? Varför överhuvud taget ge tillstånd till provborrningar om uranbrytning inte kommer att ske ? Varför betalar Contientall Precious 75000 dollar .omkring fem miljoner svenska kronor, om dom inte är ganska säkra på ett tillstånd om brytning inom en ganska nära framtid ?
Man kommer här att ge som skäl att andra mineraler kan finnas värda att brytas och att det kommer att skapas arbetstillfällen. Men till virket pris ?
Continental Precious är inte intresserad av våra arbetstillfällen eller miljö eller ens våra liv. Där talar endast profiten och då är det uranet som gäller, eftersom nu världsmarknads priset stegras. USA skriker efter mer plutonium till sina kärnkraftverk och sin nya nucleära vapenindustri som dom nu har fått tillstånd till.
Regeringens tillstånd till provborrningar är högst oroande . Är ni beredda att offra era liv för ett multinationellt företag ? I så fall måste jag knäppa mina händer för de levande och döda och de ännu icke födda. Kräv av regeringen att tillstånden för provborrningar dras tillbaka !
Astrid Boman astrid.boman@telia.com
Övre Svartlå 50
96198 BODEN
0928/40220

Bota diabetes!
Hej, Ulf!
Diabetes typ 2 går att bota. Jag antar att du känner till det, men för svenska diabetesläkare är det obekant. Jag skrev bifogade brev till en känd svensk diabetesläkare. Naturligtvis fick jag inte något svar. Må bra! / Sten Sture

Hej, Tomas!

Jag har under de senaste månaderna blivit en av Sveriges mer framgångsrika diabetesbehandlare, helt utan egen förskyllan. Bakgrunden är att jag i somras kom ut med en bok om viktminskning, där jag förordar en fettrik, animalisk kost. Boken riktar sig i första hand till gravt överviktiga som har problem med att gå ner med konventionella metoder.

Jag insåg naturligtvis att detta var en bra kost för diabetiker, eftersom den inte höjer blodsockret, men jag skrev inte specifikt om detta i boken. Jag såg det mera som en självklarhet. Nu har utvecklingen överraskat mig. Någon månad efter att min bok kommit ut började diabetiker att skriva till mig med en massa berättelser och siffror som jag inte begrep. Kontentan var dock att deras blodsocker var på väg att normaliseras och att de kunde minska medicineringen. Dessutom gick de ner i vikt.

Någon månad senare kom nya skildringar. Jag gillar särskilt varianten där diabetesmottagningen undrar vad som hänt, patienten berättar och personen i vit rock förklarar att det kan hur som helst inte bero på den fettrika kosten... Till dags dato har väl ett tjugofemtal diabetiker kunnat lägga av medicinen helt och ungefär lika många har kunnat minska på doserna. Detta är alltså människor som skrivit spontant till mig. De flesta tycks ha skött kostomläggning och medicinavtrappning på egen hand. De tycker att de kan sköta mätningarna bra nog själva och de vågar nog inte berätta på diabetesmottagningen om vad de sysslar med. Gissningsvis finns det också ett stort mörkertal.

Jag har alltså "botat" 25 diabetiker på fyra, fem månader. Utan att vara läkare och utan att sträva efter detta. Hur många botar en vanlig diabetesläkare på ett år? Med sina kolhydratstinna rekommendationer? Jag gissar att han botar noll. Förmodligen säger han också att diabetes inte går att bota.

Som amatör i din bransch vill jag bara meddela att jag finner det upprörande att Sveriges diabetesbehandlare ger kostråd som försämrar patienternas prognos, både på kort och på lång sikt. Det gör man nämligen om man förordar en kost som höjer patienternas blodsocker. Jag har förstått att du är verksam i något slags nätverk för diabetesläkare. Någon som jag brevväxlade med sa att du är en klok person och att du förordar motion som lösning. Det är därför jag skriver till dig. Motion är bra, men du kan aldrig uppnå lika bra resultat med det som du kan uppnå med kostförändringar.

Jag vet att man tar steg i rätt riktning i Carlshamn och i Trollhättan. Men man tar inte steget fullt ut. Alldeles för mycket kolhydrater, och alldeles för lite fett! Och även den försiktiga kostomläggning som tillämpas där är utsatt för kritik. Vad ska man göra för att i bred skala få min typ av kost introducerad i diabetesbehandlingen? Har du några förslag? Är du över huvudtaget medveten om att man kan "bota" en mångårig diabetes på mycket kort tid med hjälp av fettrik och kolhydratfri kost? Har du någonsin provat det på några av dina patienter?

Har du funderat på vad "läka" i ordet läkare betyder? I dagsläget förordar majoriteten av diabetesläkare en kost som höjer diabetikers blodsocker. I mina öron låter det groteskt, men så är fallet. Sen försöker man hantera konsekvenserna med hjälp av "medicin", kanske i kombination med motion. Är detta att "läka"?

Må bra!
Sten Sture Skaldeman
www.skaldeman.se

Mailat från försvenskad utlänning

Helsingborg 2005 12 11

Hej Ulf,
Det är jag igen - en utlänning med hemska avvikande utländska åsikter om den svenska hälso- och sjukvården. Undrar om Du, eller någon annan läsare skulle kunna komma med en svensk tips i vad det gäller läkemedel. Jag är medveten sedan några år tillbaka att jag är och kommer att bli hårt motarbetad av svenska - eller kanske utländska läkemedeltillverkare. Men hur kan de nå mig som en tryggsittande svensk patient ?

Dessa företag måste vilja ha flera läkemedelsberoende patienter eller hur ? Även om det finns rapporter om allvarliga biverkningar - vill företaget ständigt marknadsföra nya piller - och övertala mig att denna gången är de utan biverkningar. Nya smärtstillande, antidepresiva mot kronisk smärta eller lugnande dycker upp ständigt och mina läkare anser att jag inte ska vara så negativ - man kan väl "prova" en gång till. Om jag inte prövar - hur kan jag då veta att jag inte tål? Jo- jag vet med mina tidigare upplevelsebaserade erfarenheter. Men - säger läkarna - denna gången kanske ska det gå bättre.

Och företag - man satsar enorma resurser för att upprätthålla känslan av hopp att just nästa, nya förbättrade piller kommer att lindra min smärta. Och denna gången utan biverkningar. Och det sämsta tycker jag är att dessa företag får en helt okritisk stöd från mitt Landsting och från några i alla fall av mina läkare. Den offentligt finansierade hälso- och sjukvård , som jag - i fall jag inte har råd att själv välja annan vård - måste anlita när jag är sjuk- sätter sig helt och hållet på företagens sida. Och det är den offentligt finansierade sjukvården som fortfarande tillverkar minst 90% av allt det vård vi patienter konsumerar.

Mitt Landsting köper läkemedel för många miljarder årligen. Lindrar dessa läkemedel min smärta ? Knappast. Men dessa kostnader och en konstigt tillit jag vill ha till mina vanliga läkare - skapar vilesledande trygghet och lovar mig smärtlindring. Får jag biverkningar och vägrar att fortsätta ev. börja på nytt - då måste jag stå utanför och klara mig själv - dvs utan deras hjälp. Vid två tillfälle har jag blivit avgiftad från alla mina "hälsobringande" mediciner. Jag har lovat mig själv och dåvarande läkare att aldrig mer komma tillbaka till dessa läkemedel som har orsakat min ohälsa. Vid ett tillfälle har även min Landsting finansierat andra läkemedel än dom som finns på "listan". Effekterna var överaskande. För mig och alla läkare som arbetade med min ohälsa. I dag är jag tillbaka vid utgångsläge.

Jag har inte råd att själv köpa mina icke farmakologiska behandlingar och inte heller andra läkemedel som inte finns på "lista" Min läkare på vårdcentralen undersöker gång på gång - vad är det som kan lindra min smärta och föreslår det "vanliga" tidigare med motiveringen: - det är det som jag har lärt mig i skolan. Jag anser att det är helt vansining. Vad tycker Du?

Hälsningar från HelsingborgUndrar om ni såg artikeln i Aftonbladet?
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,720073,00.html

Där det stod bland annat: Du blir sjuk - av vitaminer

Pillren kan ge skelettskador, depressioner och hjärtsjukdomar
Vi äter mer vitaminer än någonsin.
De ska hålla oss friska. Tror vi.
Men för mycket vitaminer kan göra oss sjuka.
Flera rapporter varnar för skelettskador, hjärtsvikt och andra sjukdomar.

[Franzon]
Personligen tycker jag att vi var och en kan och bör svara på artiklar som denna - med en gång - och med argument som är rak på sak. Så här blev mitt svar som hon fick samma dag...

-----Ursprungligt meddelande-----

Hej Caroline!

Intressant att du skriver om farorna ned vitaminer och mineraler. Av två anledningar skulle jag vilja berätta en annan viktig sida.
För det första är ingredienserna i kosttillskott några av de minst skadliga ämnen som vi får i oss idag. Jag bifogar en grafisk bild som visar på verkligheten enligt statlig statistik från olika delar av världen.

En annan aspekt är hur vi påverkas av miljön. Kroppens utrensningsorgan drivs av enzymer och co-enzymer: vitaminer och mineraler. En av anledningarna till att många käkar kosttillskott idag är att de helt enkelt mår bättre av det. Det håller avgiftningsorganen igång vilket kan minska smärta, huvudvärk, yrsel, dimmighet och mycket mer. (Dessa är några av symtomen som kommer av en överbelastad avgiftning).

Det är viktigt, i fråga om kosttillskott, att först kolla vem som står bakom påståenden. Är informationen saklig?
Till exempel: har en studie genomförts med optimala doser, eller en dos som inte är terapeutiskt verksam? I så fall är det inte konstigt om det påstås att den inte fungera.
Vem har fått dessa kosttillskott, friska människor, eller har man försökt bota sjuka människor med låga doser av kosttillskott? I så fall måste doserna vara mycket mycket höga, och formen av kosttillskott terapeutiskt verksam. Har forskaren utbildning att känna igen skillnaderna?

Det är dumt att leva kvar på 1940-talet - då man sannolikt inte behövde lika mycket kosttillskott som idag. Idag produceras 400 miljoner ton syntetiska kemikalier om året. Östrogenliknande kemikalier cirkulerar i blodet hos nästan alla av oss. Vi har ett stort och ökande behov av de ämnen som optimerar avgiftningsfunktionen - kosttillskott. I det här fallet ökar läkemedel belastningen.

Jag hoppas att du själv äter en kost rik på svenskt odlade eller kravodlade livsmedel, att du aldrig dricker vatten från en plastflaska, och att du badar bastu en eller två gånger per vecka för att hålla ditt reningsverk fungerande. Om inte, kanske du har lust att få några råd om vilka kosttillskott du kan behöva ta?

Med vänliga hälsningar

Ingrid Franzon
Ordförande NMTF
Hosjöstrand 196
791 47 Falun
0703 16 04 61
 
Vitamindöd

SIEMs kommentar: Det är farligt att ifrågasätta Aftonbladets propagandajournalistik. SIEM publicerade en skriftväxling med AB ( efter AB:s artikel med den orginella rubriken ”Vitaminer kan göra dig sjuk!”) under våren 2003, vilket slutade med att vi hotades med juridiska åtgärder. Läs http://www.klokast.se/Nyhet/Maj03.html . Det är tydligt att AB - liksom en stor del av den övriga mediapparaten - i själva verket har en dold agenda när det gäller vitaminerna. Vem betalar?

Kommentar av kritisk läsare

Kollade just upp NY times articlen som AB artikeln byggde på. (Ibland hoppas jag att jag skall kunna hitta att du förvränger så jag kan ge upp den hemska kampen mot status quo) Men det var rätt återgivit:

Dr. Benjamin Caballero, a member of the Food and Nutrition Board at the National Academy of Sciences and the director of the Center for Human Nutrition at Johns Hopkins University. Dr. Caballero also does not take vitamins. "There is no disease I know of that is prevented by multivitamins," he said.

Och alla undersökningar som presenterades var så odetaljerat, utan hänvisning. Sidorna pryddes med annonser för någon PFIZER medicin.

Jäklar. Jag får nog stanna kvar på samma sida av barrikaden som dig. Vilket läge! /FJ


Var är kropparna?
http://www.alliance-natural-health.org/index.cfm?action=news&ID=205


Vitaminrik mat minskar risk för synproblem

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=508137&previousRenderType=6
En kost rik på vitamin C och E, zink och betakaroten skyddar mot åldersförändringar i gula fläcken, så kallad makula- degeneration. Det är den vanligaste orsaken till synnedsättning och blindhet hos personer över sextio år.


SIEMs kommentar:
Observera den omvända medicinska logiken. Det visar att om man äter en vanlig sund kost, rik på vitaminer, så minskar man risken att utveckla sjukdomen, säger Peep Algvere, professor i ögonsjukdomar vid S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm.” När det handlar om traditionell follkmedicin, t ex örter med läkande verkningar, så föreskriver den medicinska logiken i stället att man måste ”ta reda på vilket ämne som är verksamt , så att det kan renframställas som läkemedel.” . När man - som i detta fall - redan tycks veta vilket naturligt ämne som är verksamt, så föreskriver den medicinska logiken att man i stället ska så långt möjligt sudda ut spåren. Om det räckte att äta som `vanligt vore väl makuladegeneration inget problem? Medicinsk logik förresten? Tulipanaros.

Inte bara strålproblem!

Hej! Jag är en 68 årig man. Strålbehandlad externt år 2003 plus radium aktiva isotoper.
PSA idag 2,1 St.p. prostata ca + överaktiv blåsa (bladder) + unsuff. ringmuskel, svår urinläckage. Hjälpmedel; inkontinens skydd + handdukar.. ingen livskvalité.
Finns det någon som har något, eller haft något liknande och fått bättre livskvalité?
Vad göra i min situation? Önskar hjälp. bästa hälsningar,

LS

PS Jag bor i Göteborg och skulle gärna se att du tog upp detta i ditt "motgift" och då ev. kunna få svar från någon/några som är i samma situation och har löst detta på något sätt.
De bästa hälsningar,
DS

Hej Leif. Jag har inte mycket att komma med via mail, i alla fall. Delvis beror åtgärderna naturligtvis på hur mycket av dina organ som fortfarande finns kvar och kan fås att fungera... Om du vill kan jag efterlysa tips och erfarenheter via SIEMs nyhetsbrev MOTGIFT (anonymt så klart om du vill ) M v h SIEM/Ulf

S
IEMs kommentar: Läsare med egen erfarenhet välkomna med tips!

Kvicksilver i Tetrapak!?!
http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=282984&avdelning_1=101&avdelning_2=142
Lars Falk stämde Tetra Pak för misstankar om kvicksilver i tetrorna han sålde dricksvatten i.
Han förlorade målet, kunderna och företaget Willways Åre.
Lars Falk jobbar i dag med skyddade vattentäkter. Han säger sig inte vara bitter längre.
Men han följer den italienska utredningen om påstådda farliga ämnen i mjölk från tetrapaken efter omfattande razzior i butiker i bland annat Italien.
Utredningens leds av åklagaren Ascoli Piceno som uttalat sig så här:
- För oss räcker det att ämnet finns i mjölken där det inte här hemma.
Tetra Pak ska enligt uppgifter till Aftonbladet ändra tillverkningsprocessen för förpackningarna.
-...

Coca cola och godisindustrin sponsrar Astrid Lindgrens barnsjukhus
http://www.2000taletsvetenskap.nu

Läsk- och godisindustrin sponsrar Astrid Lindgrens Barnsjukhus och
arrangerar godisträffar inne på sjukhuset. Samtidigt planerar politiker och
Tandläkarförbundet för läsk- och godisfria zoner i skolorna.

Tobaksindustrin är tidigare avslöjad och dömd som cyniska exploatörer av
folks hälsa. Det är uppenbart att den i godisindustrin fått en värdig
efterföljare. Den epidemi av övervikt som drabbar barn och ungdom som godis-
och läskindustrin har stor del i och som har följdsjukdomar som högt
blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och ledinflammationer,
karies m.m.

De stora företagen vill gärna visa upp en mänsklig sida. Ett beprövat sätt
att få goodwill är att stödja behjärtansvärd verksamhet genom sponsring. Det
är därför inte förvånande att företag och varumärken som CocaCola, Cloetta,
GB-glass och Karamellkungen sponsrar något så behjärtansvärt som Astrid
Lindgrens barnsjukhus. Och man gör det inte i det fördolda. På
Karamellkungens hemsida står följande att läsa:

"Karamellkungen sponsrar med godis och roliga upptåg vid events på och
utanför sjukhuset. Karamellkungen har även sponsrat inredningen till vänt- &
skötrum på Akuten."

Godisexplosion
De senaste femton åren har vårt land sett en enorm godisexplosion. Mellan
1993 och 2002 ökade den svenska konsumtionen av godis med 41 procent. Vi
konsumerar 120 269 ton godis per år! Sedan 1980 har konsumtionen av
läskedrycker ökat från 30 liter per år och person till 86 liter!

De multinationella godisbolagen har utvecklat sinnrika metoder för att lura
i oss mer sötsaker. Varorna ska vara placerade i ögonhöjd för att barnen ska
sätta igång och tjata på mamma.

Försämrad tandhälsa
Det har rapporterats att våra barns tandhälsa blir allt sämre. Försämringen
anses bero på det ökande intaget av söta läskedrycker och godis. För att öka
försäljningen satsar företagen hårt för att sprida sina produkter i
skolorna. En undersökning från Tandläkarförbundet visade att tre skolor av
fem sålde läsk och godis till eleverna. På många skolor såldes också andra
sötsaker som chokladdrycker, saft, kakor och bullar.
För att komma tillrätta med detta vill Tandläkarförbundet införa läsk- och
godisfria zoner i skolorna.
Roland Svensson, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund anser att skolorna
bör vara en förebild och lära barnen sunda kostvanor.

Ref.
www.karamellkungen.se/candyking/main.nsf/general/60
www.astrid-barn.nu
www.tandlakarforbundet.se


Blind asylsökande uppmanad att titta
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=509373
-Jag vill att du tittar på mig när du pratar med mig! Så sade en upprörd enhetschef på Migrationsverket när hon talade med en blind asylsökande man, som bad om extra hjälp, uppger Aktuellt...

SIEMs kommentar: Den svenska s k asylpolitiken utformas och utövas genom gudomlig ledning, Apatiska barn återkallas till lek o glädje, och blinda åtrefår synen blott genom enkla uppmaningar. Tyvärr tar dock inte alla sin säng och går.

Framgång och lycka
http://www.nymedicin.com/news/2005/12/22/Nya-data-utmanar-antagandet-att-framgang-medfor-lycka.html

En översikt av 225 kliniska studier som analyserade sambandet mellan framgång och lycka visar att det råder en ömsesidig påverkan mellan framgång och lycka så att personlig och yrkesmässig lycka också kan leda till framgång.

SIEMs kommentar: Dont worry, be happy! På motsvarande sätt vågar vi hävda att den som håller sig borta från doktorn också håller sig friskare.

Radar - «Hvis ikke vi får noen svar snart, er det ikke mange av oss igjen.»
http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/12/18/452542.html
NYOPERERT: Endre Berg har vært gjennom sin tredje hjernekreftoperasjon. Han jobbet som radaroperatør på utstyr fra 50 og 60-tallet dypt inne i fjellet på Reitan utenfor Bodø.

Han er operert for hjernekreft tre ganger. Kona har mistet to sønner i dødfødsler. Endre Berg (46 ) tror at jobben som radaroperatør i Forsvaret har skylda.

SIEMs kommentar: Radarn introducerades först under andra världskriget. Låt notisen vara en påminnelse om det gigantiska experiment som i dag pågår med elektromagnetisk strålning i vår miljö - och om vad som kan vänta runt hörnet.

Dömd sexbrottsling fick Viagra
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=508512&lid=puff_508514&lpos=lasMer
Kriminalvården skrev ut potensmedlet Viagra till en dömd sexbrottsling och släppte sedan honom fri. Två veckor senare våldtog han två unga kvinnor, skriver Falu-Kuriren.
-Man kan inte utesluta ett samband, skriver Göran Källberg, överläkare vid Säters sjukhus rättspsykiatriska enhet, som i sin anmälan vill att Socialstyrelsen granskar fallet.


SIEMs kommentar: Så har psykiatrin fått ytterligare ett värdefullt hjälpmedel att hålla brottsligheten och vårdefterfrågan uppe, vid sidan av Rohypnol och andra traditionella droger.

Acnemedicin kan ge unga psykbesvär
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=752233
Läkemedelsverket ska fastställa om det finns ett samband mellan acnemedicinen Roaccutan och psykiska problem. Det ska ske genom att man jämför listor på alla som åt Roaccutan på 1980-talet med register på patienter som hade psykiska problem under samma period.

– Jag kunde inte jobba, jag kunde inte göra någonting, jag hade aldrig känt så i hela mitt liv. Jag orkade inte leva för det var så fruktansvärt jobbigt, säger Jenny Edman, som fick panikångest när hon åt Roaccutan. Psykiska besvär är den vanligaste biverkningen som rapporteras in när det gäller acnemedicinen Roaccutan.

SIEMs kommentar: Ja, varför skulle acne-medicin vara ett undantag från huvudregeln att folk mår sämre av förgiftning?

Lykkepiller kan øke risiko for beinskjørhet
http://www.forskning.no/Artikler/2005/november/1132927827.83
400 000 nordmenn bruker i dag såkalte lykkepiller. Pillene kan gi varige skader på skjelettet.
Medikamentet fluoxetine (Prozac) er verdens mest solgte ”lykkepille”. Den kan ha god virkning på psykiske plager. Men de fysiske bivirkningene er ikke like bra:
- Lykkepillen hemmer nemlig aktiviteten til de beinbyggende cellene. Samtidig øker den produksjonen av signalstoffer som stimulerer til økt nedbryting av beinmassen.

SIEMs kommentar.
Av såna piller kan man tydligen bli så lycklig att man skrattar benen av sig.Magmedicin kan leda till ny sjukdom
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=492671&lid=puff_492680&lpos=lasMer
En studie från Läkemedelsverket visar att vanliga mediciner mot överskott av magsyra kan ge inflammation i bukspottskörteln, pankreatit.

Nu uppmärksammar man läkarna på riskerna, skriver Göteborgs-Posten. Av studien framgår att så kallade H2-antagonister och protonpumpshämmare kan orsaka pankreatit.
Till H2-antagonister hör Zantac och Tagamet, men för dessa har riskerna varit kända tidigare. Däremot är sambandet med t.ex. Losec nytt. Verket framhåller dock att risken för akut inflammation är låg.
Varje år vårdas omkring 4.000 personer på sjukhus för akut inflammation i bukspottkörteln, akut pankreatit. I vissa fall kan tillståndet bli livshotande och en svår pankreatit kräver intensivvård.


SIEMs kommentar: Sedan patenttiden för Losec nu gått ut, så kan nackdelar och biverkningar föras fram i dagsljuset. På så sätt öppnas marknaden för nya preparat som kan hävdas vara ” biverkningsfra” under en period, innan sanningen hinner ifatt. Under den tiden gäller det att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Den första ansiktstransplantationen har genomförts i Frankrike
http://www.nymedicin.com/news/2005/12/14/Den_forsta_transplantationen_av_ansikte_har_genomforts_i_Fra.html
Den första lyckade transplantationen av ansikte eller delar av ansikte har lyckats. Men ännu återstår risker och frågetecken med denna behandling.

SIEMs kommentar: Ett medicinskt framsteg som undxerlättar karriärplaneringen, och hälsas med stor lättnad av det politiska etablissemanget.

En medicinsk Brasklapp som heter duga.
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/fakta_lakare_artikel.jsp?articleID=18334

SIEMs kommentar:
Lite oväntat att finna en sådan artikel i just FASS. Kanske en motsvarighet till de obligatoriska varningstexterna på cigarettpaketen?

Mycket bekämpningsmedel i grönsaker
http://www.piratbyran.org/index.php?view=forum&a=thread&id=23169
En undersökning av frukt och grönt i Tyskland, Österrike och Schweiz visar att 15 procent av varorna innehöll höga halter av bekämpningsmedel.
Miljöorganisationen Greenpeace har gjort 658 stickprover bland frukt och grönsaker från en rad olika livsmedelskedjor i de tre länderna. I 16 fall var halten av bekämpningsmedel så hög att frukten skulle vara direkt hälsovådlig för små barn.


Tyskar väljer ekologiskt efter skandaler
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=754793
Efter flera matskandaler äter tyskarna ekologiskt odlad mat som aldrig tidigare. Ekologisk mat har blivit en tillväxtbransch, och varje vecka öppnas nya eko-stormarknader.
- Det smakar bättre och så är det mindre bekämpningsmedel, säger Andrea Eichner.EU tillåter lagring av samtal och e-post
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=754340
Europaparlamentet har röstat ja till gemensamma EU-regler för att lagra
mobilsamtal och e-post. Parlamentet bekräftar därmed den överenskommelse som EU:s justitieministrar redan gjort.

Parlamentet applåderade när förslaget med stöd av de två största grupperna, socialister och konservativa, röstats igenom.
Dagens omröstning innebär att det förslag Sverige tillsammans med Storbritannien, Irland och Frankrike är en av initiativtagarna till, nu är i hamn.
Gemensamma regler
Det betyder att EU nu får gemensamma regler för vem som talat med vem på mobiltelefon och när detta skedde. Samma sak gäller för e-post. Innehållet får inte lagras.


Krigsmotståndare registreras
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=502900&previousRenderType=6
Pentagon har en hemlig databas med information om personer som är emot USA-alliansens krig i Irak, uppger NBC.
 
EN "INCIDENT" som finns dokumenterad i databasen är ett möte med en grupp kväkare.

Den amerikanska tv-kanalen har tagit del av innehållet i det amerikanska försvarshögkvarterets databas. Där finns information som tyder på att militären samlar uppgifter om amerikaner som är emot kriget i Irak och även övervakar fredsdemonstrationer.

I databasen finns uppgifter om 1 500 "misstänkta incidenter" runtom i USA under en tiomånadersperiod. Där finns omkring 40 antikrigsmöten eller protester med. Några av dessa är riktade mot rekrytering av soldater.


SIEMs kommentar: Det är svårt att tänka sig tydligare exempel på hur de nya ”säkerhetslagarna” kommer att missbrukas av makthavarna, och hur tomt alla Bodströms försäkringar klingar. Vad blir nästa steg i världsdiktaturens utveckling? Läs den spännande fortsättningen i nästa nummer av SIEMs magasin!

Morgonduschens fem dolda risker
http://www.kanariefaglarna.com/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=40
http://www.isecureonline.com/Reports/HSHO/W610E750/?o=172549&u=11198137&l=779191

Klor: som tillsätts i reningsprocessen,  gör artären stel, förstör proteiner i kroppen, irriterar huden och bihålorna, bidrar till astma, allergi och luftvägsbesvär.
Kloroform: en bi-produkt av klorrening som: ökar bildning av fria radikaler (som i sin tur accelererar åldrandet), stimulerar onormal celldelning, och oxidering av kolesterol. Det är känt som cancerogent ämne!
DCA (Dichloro acedic acid): Denna biprodukt av klor förändrar kolesterolomsättningen och har i labbråttor orsakat levercancer.
MX (en annan klorerad syra): åter en biprodukt av klorinering, MX orsakar genetisk mutering som kan bidra till cancer och har funnits i allt klorerad vatten som testats.
En möjlig orsak till cancer i urinblåsan och ändtarmen: att dricka klorerat vatten indikeras enligt forskning en ökad risk att utveckla cancer i blåsan och ändtarmen.

SIEMs kommentar: Hjälpmedel för att testa och rena ditt vatten finner du på http://www.klokast.se/Carbonit/

Cancer - ett värdefullt varumärke
http://society.guardian.co.uk/voluntary/story/0,,1666770,00.html
Cancer Research UK has been named Britain's most valuable charity brand, knocking the National Trust off the top slot. Its brand value was put at £202m, £20m up from last year, while the National Trust's declined by £7m to £196.4m. Barnardo's was the highest riser in the top 10, increasing its value 29% to £93.7m.
The survey by consultants Intangible Business calculates a charity's brand value - its future ability to raise money - by considering the size of its membership base, commercial licensing deals, and awareness among the public. Cancer Research UK had an income of £384.2m for the year ending March 2005. The National Trust's income was £315m.


Panexa - ask your doctor for a reason to take it!
http://www.panexa.com/
Allvar eller skämt?

Te kan skydda mot cancer
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=503753&lid=puff_503785&lpos=lasMer
Några koppar te varje dag. Det kan minska risken för kvinnor att drabbas av äggstockscancer. Det visar en studie vid Karolinska institutet i Stockholm.

Omkring 900 kvinnor i Sverige drabbas årligen av äggstockscancer. Risken för att få sjukdomen minskar med nästan hälften för dem som dricker minst två koppar te dagligen, skriver Upsala Nya Tidning.Alternativ medicin i fokus på nytt center
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=751594
För första gången genomförs nu en större satsning på alternativmedicin vid ett svenskt universitet. Det är Karolinska Institutet som fått en stor donation för att öppna ett centrum för integrativ medicin, där den konventionella medicinen ska kompletteras av komplementära metoder.

SIEMs kommentar: Så var det i hamn: Bocken har fått stipendier för att bli trädgårdsmästare. Vi påminner om tidigare inlägg i alternativ-komplementär-cirkusen, t ex http://www.klokast.se/Nyhet/Okt01.html och http://www.klokast.se/Nyhet/Okt03.html


Födande kvinnors skador kan halveras
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=501429
En nygammal metod skulle kunna halvera antalet allvarliga bristningar hos kvinnorna vid förlossningar. Flera sjukhus har sänkt antalet bristningar dramatiskt genom att barnmorskorna håller emot mellangården med händerna när barnets huvud kommer ut, men skillnaderna är stora i landet.

SIEMS kommentar:
Naturligtvis nämner man inte vilken roll hormonellt påskyndade förlossningar spelar - med störtförlopp som konsekvens. SE /siem/graviditet.html

Sömntabletter istället för verksam terapi
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=498445&lid=puff_498431&lpos=lasMer
Onödigt många människor använder sömntabletter, visar en granskning av Sveriges Radios program Kaliber. Sömnstörningar ska i första hand behandlas utan medicin, enligt Läkemedelsverket och forskning visar att sk kognitiv beteendeterapi är bäst.
Nio av tio vårdcentraler i Kalibers enkät uppger att sömnmedicin är en av de vanligaste behandlingarna. Bara var fjärde rekommenderar kognitiv terapi.

Terapi på internet kan vända livet
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=494853&previousRenderType=6
Depression, paniksyndrom, social fobi, sömnproblem, spelberoende och problem som kommer av tinnitus eller kronisk smärta går att behandla via internet. I morgon börjar läkarnas årliga riksstämma. Ett av symposierna kommer att handla om de nya revolutionerande internetbaserade metoderna.


SIEMs kommentar:
Likaväl som vid sömnlöshet är dock den medicinska praxisen främst att förgifta patienterna när det är möjligt. Risken med terapeutiska framsteg via Internet är väl att det blir receptbelagt, i likhet med t ex glukosamin.

Etanol mindre miljövänligt än man trott
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=747263
Etanol är inte så miljövänligt som allmänheten tror och det är fel att subventionera etanoldrivna miljöbilar. Det säger Torbjörn Rydberg, docent vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala.

Biobränsle bakom ökande rapsodling
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=747433
Odlingen av raps har minskat kraftigt sen Sverige gick med i EU. Men nu har det vänt. Förklaringen är enligt tidningen Sydsvenskan främst den ökade användningen av biobränslet RME.

SIEMs kommentar.
Mycket tyder på att Göran Perssons omskrutna initiativ att befria oss från oljeberoende inom tio år, kommer att gå samma väg som Östersjömiljarderna. Eftersom de s k förnyelsebara energikällorna ger ett väsentligt lägre nettotillskott till energibudgeten så framstår de mest som ett sätt att slå blå dunster i ögonen på allmänheten, i hopp om att slippa radikala strukturförändringar i ekonomi och industri så länge som möjligt. Efter oss syndafloden.

USA utreder pressmanipulation i Irak
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=498218&lid=puff_498219&lpos=lasMer
Det amerikanska försvarshögkvarteret har inlett en undersökning efter rapporterna om att USA manipulerar pressen i Irak, uppger Ekot.
Tidningen Los Angeles Times skrev tidigare i veckan att den amerikanska militären i Irak betalar irakiska tidningar för att ta in USA-positiva artiklar utan att ange källa.
USA ska också ha köpt en tidning och en radiostation i Irak för att främja sina syften


Sjukvårdspartiet rustar för riksdagen
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=498325&lid=puff_498292&lpos=lasMer
I dag bildades Sjukvårdspartiet som ett nationellt parti med målet att komma in i riksdagen i valet i höst. Partiets främsta krav är 35 miljarder kronor mer till sjukvård, tandvård och äldreomsorg.


SIEMs kommentar.
Vågar man hoppas att detta nya parfti betyder att vårdfanatikerna inom andra partier kan börja tunnas ut och förnuftet återvända?

Antidepressiva medel lindrar svåra pms-besvär

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=496306&previousRenderType=6

Genom att äta antidepressiva medel några dagar i månaden kan nio av tio kvinnor bli av med svåra pms-besvär. Men det är få som får hjälp. De flesta läkare ger dem p-piller som väldigt sällan har effekt.
 
MELLAN 3-5 PROCENT av alla kvinnor blir så påverkade av hormonerna dagarna innan mens att deras symptom kan klassas som en depression. De blir nedstämda, känner hopplöshet och blir irriterade.

Redan i början av nittiotalet upptäckte Elias Eriksson, professor i farmakologi vid Göteborgs universitet, att så kallade serotoninhämmare har effekt på svåra pms-besvär.

I en ny studie, som han presenterade på läkarnas riksstämma i dag, visade han att effekten faktiskt är större än förväntat: hela 90 procent av alla kvinnor blev hjälpta och symptomen går i genomsnitt ner med 90 procent.

- Det här är alldeles för lite känt bland läkare. De flesta som har problem får ingen behandling alls eller så får de p-piller. Av p-pillren blir enstaka personer bättre men många blir bara sämre, säger Elias Eriksson.

SIEMs kommentar: De medicinska nyheterna följer en given mall. Att den traditionella skolmedicinska behandlingen är värdelös (”Av p-pillren blir enstaka personer bättre men många blir bara sämre,”) får vi reda på först när man vill pracka på oss en ny patentlösning. I och för sig vet vi redan att folks psykiska problem fördjupas och självmordsfrekvensen ökar med antidepressiv-medicinering, men det tar man försiktigtvis inte upp i denna notis.

Doctor accuses drugs giant of 'unethical' secrecy
http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,6903,1657302,00.html

Britain's leading medicines watchdog is to investigate claims made by a senior doctor of 'unethical behaviour' by a major pharmaceutical company over a study of a disease that affects millions of women.
A series of emails and taped telephone conversations passed to The Observer reveal that a highly respected academic in the field of osteoporosis has questioned Procter and Gamble's decision to publish drug research in his name even though he had not been given full access to the data it was based on. The report was written by a 'ghost writer' paid for by P&G before being given to the academic to agree.

SIEMs kommentar: Vi har redan lärt oss av Christoffer Gillbergs forskning att forskningsumaterialet kan hållas hemligt ochj förstöras så att inte utomstående kan granska forksningen. Sekretesskraven inom den medicinska forskningen utvecklas dock snabbt, och numera behöver inte ens forskaren själv ha tillgång till sitt material.

Fler med sjukintyg utan ersättning
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=498155&lid=puff_498171&lpos=lasMer
Hösten 2002 beslutade regeringen att sjukskrivningarna i Sverige skulle halveras fram till 2008. Sedan dess har antalet sjukdagar minskat från över 90 milj per år till under 70.
Baksidan är att allt fler som har fått sjukintyg av läkare nekas ersättning av Försäkringskassan. Samtidigt nekas de a-kasseersättning eftersom de inte står till arbetsmarknadens förfogande

Läkemedelsskadade vägras ersättning
http://society.guardian.co.uk/health/news/0,8363,1653213,00.html

One of Britain's leading QCs warned last night of a "serious risk" that people injured by faulty drugs will no longer be able to mount compensation claims in the British courts. Lord Brennan QC, a former chairman of the Bar and a deputy high court judge, spoke after the Guardian discovered that more than 500 people who had had strokes or heart attacks following treatment with the withdrawn painkiller Vioxx had lost an appeal against the refusal to pay them legal aid.

Borgerlig satsning på långtidssjuka
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=762793
Den borgerliga alliansen vill lägga tio miljarder per år på vård och rehabilitering av långtidssjukskrivna så att fler kan komma tillbaka till arbete. Pengarna ska tas från sjukförsäkringen och föras över till landstingen

SIEMs kommentar: Sedan folket nu accepterat att man ställer sjuka människor utan skydd och försörjning så är fältet fritt för makthavarna att plundra de allmänna försäkringssystemen. S k rehabilitering är bevisat verkningslöst som medel att göra folk friska, men det blir säkert många fina överläkar- och byråkratlöner för pengarna.

Sköterskor ger enklare vård på apotek
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=743420
I Göteborg öppnas nu för första gången så kallade Vårdotek. Patienterna ska nu kunna få vård av en sjuksköterska på tolv apotek. Läkarförbundet är kritiskt, men apotekschefen Ulrika Axelsson i Göteborg säger att Vårdoteken ska avlasta den vanliga sjukvården.

– Det är en helt ny vårdnivå, där vi tar hand om patienter som egentligen inte är så sjuka att de behöver gå till doktorn, men de har inte haft något alternativ. De ringer till sjukvården med de minsta krämporna. Nu kan de besöka en sjuksköterska istället och få goda råd och kanske klara sig utan att besöka vården, säger Ulrika Axelsson.

Misstag i sjukvården tystas ned
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=492926&previousRenderType=6
Fel diagnos, fel medicin, fel dos. Dagligen sker misstag inom sjukvården.Nu måste säkerheten för patienterna i länet höjas, anser landstingets revisorer. I en rapport föreslås en rad åtgärder.
 
LANDSTINGSREVISORERNA konstaterar att "undvikbara" misstag görs i stor utsträckning.

- Sjukvården måste utveckla ett betydligt bättre säkerhetstänkande, säger Björn Sörenstam, projektledare på Landstingsrevisorerna.

Han hänvisar till studier som, om de applicerades på Stockholms läns landsting, skulle innebära att 400-600 patienter varje år dör i onödan. Därutöver skadas ett stort antal patienter till följd av felbehandlingar.


Svårt att utreda hur sjukvården fungerar
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=504979&previousRenderType=6
Socialstyrelsen saknar möjlighet att genomföra nationella utvärderingar inom stora delar av vården. Primärvård, äldreomsorg, tandvård och psykiatri saknar helt så kallade nationella kvalitetsregister.

SIEMs kommentar: Nej det är inte svårt att utreda hur sjukvården fungerar, men det är svårt att få publicitet för resultatet ( Se t ex http://www.klokast.se/Nyhet/2005/MAR/Mar05.html ). Srid gärna SIEMs nyhetsbrev! Den sk beprövade erfarenheten inom medicinen handlar rätt mycket om hur man ska undvika att verksamheten granskas:

Professorn valde själv sina granskare
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=494928&previousRenderType=6
Professor Jan-Åke Gustafssons forskningsprojekt har utvärderats gång på gång med högsta betyg. Men DN:s granskning visar att Gustafsson själv valt ut utvärderarna. Bland dem finns vänner och han har upprepade gånger bjudit utvärderarna på exklusiva middagar.


Professorns upptäckt sågas av toppforskare
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=494361&previousRenderType=6
Tre oberoende internationella forskningsteam ifrågasätter nu de centrala forskningsresultat professor Jan-Åke Gustafsson hävdar är korrekta.

Baksidan av Kinas mirakel göms i floderna
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=493386&previousRenderType=6

BKina står inför en allvarligare vattenkris än något annat land i världen. Efter utsläpp av bensen i en flod och vattenstopp i Harbin i norra Kina blev krisen, som miljöaktivister varnat för i flera år, tydlig i sin fulla omfattning. ATT DET PÅ FREDAGEN kom en ny larmrapport från södra Kina om ytterligare en förorenad flod är ingen tillfällighet. Utsläpp sker varje dag, året runt, och de har pågått i årtionden. Kinas floder är till skrämmande stor del förorenade.

SIEMs kommentar: Vi kan alltså räkma med en flod av nya, spännande sjukdomar , när de traditionella luftvägsinfektionerna ( till följd av luftburna föroreningar) kompletteras med vattenburna förgiftningskällor. Guldgruvor öppnas för den medicinska forskningen.

Bush gnisslar tänder över billig olja
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=492511&previousRenderType=6
vVenezuelas omstridde ledare Hugo Chavez vet hur han ska sätta nageln i ögat på president George W Bush. Nu erbjuder han fattiga USA-invånare eldningsolja till extrapris så att de kan klara en kall vinter. I första hand är det låginkomsttagare i Bostonområdet som får möjlighet att köpa eldningsolja från Venezuela till 40 procent under marknadspris för att värma sina bostäder när kylan slår till i nordöstra USA. Liknande rabatter kan snart aviseras i New York.

SIEMs kommentar: Bush´s upprördhet kan knappast handla om att billiga råvaror från fattigare länder översköljer USA; det är ju nödvändigt för den amerikanska ekonomin. Upprördheten måste bestå i att de kommer den fattigare delen av befolkningen till godo, när oljemiljarderna i stället kunnat stanna i familjen Bush och dess allierades fickor.

Whats going on over there ?
Fort Detrick, är ett namn som borde få håret att resa sig på era armar. Fort Detrick, är ett namn som borde få varenda politiker att studsa ur sina stolar. Där framställer USA sina biologiska och kemiska vapen.
Och USA använder dem !
Bland annat har  giftbomber används mot Iraks civila i bl.a. Falluja och Tal-Afar.
CIA har också medgivit att svinpestviruset infördes på Kuba 1971 varvid många människor smittades och dog. Sedan följde flera epidemier i Brasilien, på Haiti och i dominikanska republiken. Fågelinfluensan ? Tja, kanske ett vapen. Kanske inte. Men jag har lyckats få fram fakta och dessa fakta är i högsta grad oroande.

Mellan 12 nov 2003 och 11 feb 2004 har sex mikrobiologer mördats. Den sjundes död är fortfarande ett frågetecken. Jag avser dr. David Kelly som ansågs vara den politiska läckan angående Tony Blairs avsaknande av skäl att delta i Irakkriget. De mördade mikrobiologerna är förutom David Kelly

                                         Benito Que hittades medveslös 12 nov 2003 avliden 6 dec.
                                         Don C. Wiley försvann 16 nov 2003 hittades död 20 dec.
                                        Vladimir Pasechnik död 23 nov  i Wiltshire England
                                        Robert Schwartz  10 dec   Loudon County  Virginia
                                        Set Van Nguyen  11 dec 2003  Viktoria Australien.
                                        Vladimir Korshunov  8 feb 2004 ( enligt en artikel i Pravda skulle Korshunov vara den som hittat vaccinet som skyddar mot biologiska vapen eller själva vapnet dvs. det etniska biologiska-bakterie vapnet)

                                         Ian Langford  11 feb 2004  Norwich England.

Det verkar osannolikt att sju mikrobiologer som sysslar med samma slags forskning under denna korta tidsperiod skulle bli utsatt för oorganiserad brottslighet. Dessa mikrobiologer skulle tystas !  Av vem ?  Och varför?

Alla dessa mikrobiologer hade en gemensam nämnare. Fort Detrick och biovapenforskning ! Alla sysslade dessutom direkt eller indirekt med den särskilda DNA forskningen.
På Fort Detrick har länge pågått en forskning omkring så kallade etniska vapen. Dvs. man skulle kunna få fram en bakterie som endast angriper vissa befolkningsgrupper, färgade tex. Färgade och vita har olika DNA:n och får du fram en bakterie som endast angriper vissa DNA:n skulle man i princip kunna utrota vissa befolkningsgrupper som har en annan etnisk tillhörighet. Färgade, asiater osv.   Man har i dagarna lanserat en ny etnisk hjärtmedicin framtaget i Fort Detrick. Den skulle gynna speciellt den svarta befolkningen eftersom den är effektiv på just den DNA-typen. Behjärtansvärt om man inte känner till medaljens baksida. Den mottogs inte med någon större entusiasm av kongressen som befarade att det amerikanska rashatet skulle öka om den svarta befolkningen gynnades.

 Förra året stiftades i USA nya lagar som skulle gälla vid terrordåd med biovapen, den så kallade Nödhälsoakten. Den innebär att amerikanska myndigheter kan:

    Kräva att varje individ ska vaccineras. Att vägra är ett brott och straffas med karantän.

   Kräva att varje individ ska genomgå en specifik medicinsk behandling. Att vägra är ett brott och straffas med karantän.

  Beslagta all egendom, inkusive fastigheter,mat,bränsle och kläder om det är nödvändigt i en krissituation.
 
 Beslagta och förstöra allt som kan betraktas som farligt. Ingen kompensation utbetalas.

Inkalla dig och ditt eventuella företag i statlig tjänst.

Införa ransonering,priskontroll,kvotering och vägtullar.

Avskaffa delstatslagar,regleringar och förordningar som innebär ett hinder vid extrema nödsituationer.

Dvs införa fullständig diktatur.
Den 5 oktober 2005 begärde herr Buch av kongressen att få sätta in militär vid ett ev utbrott av fågelinfluensan.
Dagens Hitler skulle inte behöva begagna sig av utrotningsläger. Man smäller av några etniska bakteriebomber riktade mot en viss population av befolkningen och skulle några av de andra till äventyrs opponera sig sätts de i karantän. Sedan är det fritt fram för nödhälsoakten dvs fullständig diktatur. Precis som vid förra terrordådet skulle al-Caida få skulden och man skulle få mandat att ockupera fler länder. Detta var bara ett tänkt scenario men de fakta jag fått fram oroar mig.

 Astrid   Boman

  Övre Svartlå 50 
96198     Boden       
 Tel 0928/40220

"Klarspråk" tillbaka - i yttrandefrihetens namn!
Nätverket "Klarspråk tillbaka"
http://www.klarsprakare.se/

Mediciner till tsunamioffer måste kastas
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=762388
Mer än hälften av de över 4 000 ton mediciner som har donerats till den tsunamidrabbade Acehprovinsen i Indonesien måste slängas. Det uppger den Internationella kommittén för apotekare utan gränser skriver den brittiska dagstidningen Financial Times.

SIEMs kommentar:
Den vanliga snyftpropagandan i katastrofernas spår inleds rätt ofta med speakertexter av typ ”Barn behöver mediciner, mat och vatten”...i den ordningen alltså. Denna uppfattning leder också ofta till massdumpning av utgångna och farliga läkemedel i u-länder. Gissa vem som tjänar på propagandan?


**************ANNONSER***************


SIEMs MOTGIFT & MAGASIN
Frivillig prenumerationsavgift 100:- el mer, betalas på pg 176 88 -3
Vill du ha faktura för din bokföring kan du skriva ut den på
http://www.klokast.se/Nyhet/2005/prenfaktura.pdf

<>********************************************

<>DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB
 

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni