Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


Tidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004 - Feb -Mars - Apr  Maj  Juni  Juli - Aug
UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN
 
 SIEMs Månadsmagasin September 2004 
Notiser o kommentarer


Dr Hamer häktades den 14 september i Spanien. - Det mesta är i onödan - Internationella Alzheimerdagen - Ny metod öppnar för prostatacancertest - Nytt prov avslöjar prostatacancer - Konst att leva med smärta - Katastrof hotar Afrika i spåren av aids - EU varnar för ny aids-epidemi - Onödiga dödsfall i för högt blodtryck - Lågt blodtryck kan ge demens - Ny larmrapport: 25 olika mediciner per dag - Äldre får onödig medicin i brist på tid - Informationsbrist om mediciner - Massor med nyheter om antidepressiva - Må bra till varje pris - P-plåster har dödat 17 kvinnor - Biverkningar av läkemedel ökar - Läkemedelsindustrin offentliggör tester - MMR-vaccinet och autismen - LivsmedelstiIlsatser farliga för barn - Nytt vaccin kan rädda miljoner - Diabetes bland barn ökar kraftigt - Diabetestesta alla - Diabetes kan vara en vaccinskada - Frågor och svar om vacciner - Mail om ovaccinering - Avgaser ger lungskador hos barn - Kikhostökning i Göteborg - Över 500 fall av kikhosta - SNF varnar för farliga barnprodukter - Du blir tjock av lightläsken - Tv:n kan ge cancer - Ska det va plusmeny? - Få vitaminer i kaloririk Big Mac-meny - Alkohol starkt bidragande till ökningen av könssjukdomar - ’Firefighters to study health effects of cell towers - Cell towers send negative vibes - Fårfisar oskadliggörs - Nationellt råd ska öka organdonationerna - den starkastes överlevnad? - Regeringen vill ha hemlig avlyssning - FN:s terrorbekämpning resultatlös - Mer länkar om den nya världsordningen - Vad har vi i kriget att göra? - Mark Thatcher faces court - USA vill ha hårdare tag i Sudan - Oljebegär bakom intresset för Sudan - Nepals regering fördömer gisslanmord - Strider i Nepal mellan gerillan och armén - Ett fridens budskap

Ledare: Svarta September


Jag är korrumperad. Eller har åtminstone varit det. Närmare bestämt blev jag omgående korrumperad redan på mitt första fasta s k hederliga arbete.

Historien har sina poänger. Vår kommunala förvaltning hade startat ett behandlingshem, mitt ute på landet, och under protester från misstänksamma kringboende. Pionjärandan var stark bland oss som var bland de första att arbeta med narkotikamissbrukare. Här skulle slås ett slag för de utslagna, och alla var vi angelägna att göra ett gott intryck - såväl på grannarna som på de politiker som skulle betala våra löner. Informationsmötena och föredragningarna avlöste varandra.

Och så kom första busslasten med mer eller mindre avtända gäster - från sexton till femtio år av bägge könen (och ev några till) , ofta hålögda, skäggstubbiga, nojiga, och med märkliga gångarter som väckte uppmärksamhet i den lilla by där vi slagit oss ned. Nu skulle vi behandlare minsann visa vad vi dög till och återföra dessa sorgliga existenser till en hederlig och ärbar livsföring.

Redan första veckan hotade emellertid det gå helt överstyr: Vid midsommaraftonens utflykt till ortens festplats hade några av våra gäster försett sig med en back öl och var spårlöst försvunna. Vi behandlare irrade runt för att leta efter våra skyddslingar. Utanför polisens improviserade fyllefinka bland björklöv och dragspel stod några uppretade ortsbor, varav en blivit rånad på sin plånbok. Vi själva behövde inte fundera så länge innan vi förstod att en av de ”våra” uppenbarligen var den skyldige, uppenbarligen låg han dessutom för ögonblicket och sov ruset av sig i finkan.

Något mysterium fanns alltså inte att lösa - i vart fall inte för vår egen del. Däremot anade tydligen varken den rånade ortsbon, polis eller vakterna sambandet. Vårt dilemma blev uppenbart: Hjälpa rättvisan, avslöja vår rånare med påföljande feta tidningsrubriker, skandal i ortspressen och sannolikt behandlingshemmets snara nedläggning, eller i vart fall än större motvilja bland allmänheten. Eller - dölja det begångna brottet, obemärkt smuggla ut ”rånaren” från finkan till en i lönndom väntande bil på baksidan och skyndsamt föra honom ut ur det heta området.

Ingen av oss behandlare hade några svårigheter att finna mängder av argument för det senare alternativet: Vem kunde rehabilitera vår rånare bättre än vi själva? Vad skulle vinnas på att han fick ytterligare ett fängelsestraff, när han inte blivit bättre av de tidigare? Vad skulle hända alla andra gäster, om deras planerade vistelse på behandlingshemmet gick om intet? Rånoffret kunde vi ju själva hålla skadeslösa, genom att skicka tillbaka plånboken anonymt. Osv osv osv.

Inom en timme hade vi gjort oss skydliga till skyddande av brottsling, obehörigt befattande med stöldgods, osanna intyganden och antagligen en del annat också, innan vi - under obehagligt stor risk för upptäckt och avslöjande - lyckats i vårt uppsåt att föra ut vår fyllelallande rånare insvept i en tjock filt, och stuva in honom nedtryckt i baksätet, varefter en ilfärd vidtogs i det spirande ljuset av den uppstigande midsommarsolen

Summa summarum hade vi alla alltså medvetet brutit mot lag och rättvisa, för att kunna skydda - ja vaddå? Om vi skulle rannsaka hjärtan och njurar i efterhand handlade det nog mer om att skydda vår egen nystartade verksamhet med alla våra ambitioner - och i mindre utsträckning att skydda vår rånare. Ty inte skulle han ha blivit bättre av ett nytt fängelsestraff, men sanningen att säga troligen inte så mycket värre heller. Vårt behandlingshem och vi själva skulle dock inte tålt vid den skandal som blivit följden om allt kommit i dagen.

Så kom det alltså sig att vi - ett antal oförvitliga och ostraffade kommunaltjänstemän - i ett känsligt läge ljög och bedrog, samt hindrade rättvisans behöriga gång , i det fromma syftet att rädda ”vår” - dvs skattebetalarnas - verksamhet, men därigenom också säkrande våra egna löner och framtida karriärmöjligheter i behandlingssamhället.

Att trettiofem år efteråt diskutera det moraliska i vårt personliga agerande då - det känns i dag kanske inte så angeläget. Däremot finns det lärdomar att dra som har större aktualitet i dag, nämligen att Kaos är granne med Gud, och att korruptionen vilar latent i varje verksamhet, hur ädel den än verkar, hur vackra mål den än uppsätter och hur tadelfria dess tjänare än synes vara. Och denna latenta korruption är också ett hot mot var och en, som berörs av verksamheten - t ex som nyrånad festdeltagare.

Jag har med denna erfarenhet inte själv svårt att förstå dilemmat för de barnläkare och sköterskor, som dagligen konfronteras med med föräldrar och barn runt vaccinationsfrågan. De känner lojalitet och ansvar för en verksamhet, byggd på föreställningen om vaccinernas skyddande kraft, en kraft som helt beror av att de lyckas övertyga föräldrar att vaccinera sina barn. Å andra sidan måste de dagligen möta allt fler misstänkta vaccinskador och reaktioner, allt fler indikationer på vaccinernas ineffektivitet när det gäller att förebygga sjukdom, och allt fler pålästa och kritiskt ifrågasättande föräldrar.

Dagligen måste dessa läkare och sköterskor lugna och blåneka - nej, det är inget farligt, det kan bli så efter vaccineringen men det går snabbt över - medan den egna inre tveksamheten och gnagande tvivlet blir allt starkare. Och lojaliteten mot den egna verksamheten är så stark att den både förblindar och förskräcker, och framför allt är den större än lojaliteten mot verklighetens föräldrar och barn.

Och vad händer den dag vaccinmyterna slutligen avslöjas och spricker som troll i solsken? Vad säger de då till de tusentals barn som de personligen skadat för livet?, Skyller de på goda föresatser och ädla avsikter - på sin egen godtrogenhet. eller på sin lättja inför de argument de alltför lätt viftat bort?

Vi har sett det förut: När fabriken är nedlagd och marken förgiftad, då finns inga pengar till sanering, ingen ansvarig instans, inget företag att kräva på åtgärder. När ungar föds med armar och ben som sälfenor, då är ansvaret märkligt svårt att fastställa. Och när alla med vanligt förnuft är övertygade om amalgamets skadeverkningar så finns fortfarande ett fåtal tappra kämpar kvar på byråkratins topp, som i strid mot bättre vetande ska hävda stolligheter ett tag till så att de håller skadeståndskraven borta. När väl de drabbade är döda kan och amalgamet ”utfasat” kan man kanske i efterhand medge fakta i målet - så som skett med t ex de lobotomerade och de tvångssteriliserade.

Så vi vet ungefär vad som händer när vaccinfalsarierna oåterkalleligen och offentligen medges , även om det dröjer länge än. Just därför blir det personliga ansvaret än starkare för dem som i dag lånar sig till hanteringen, och i kraft av vit rock, auktoritet och okunnighet saboterar grundhälsan för generationer framöver. Deras enda ursäkt kommer att låta märkligt välbekant: ”Jag lydde bara order...”

Även den psykologiska vetenskapen är korrumperad.

Styrelsen för Psykologiskt försvar har just gått ut med en enkät där deltagarna uppmanas bl a att ge uttryck för sin uppfattning om terrorismen och den s k kampen mot densamma, Sveriges EU-medlemskap, ev NATO-anslutning, mm. Troskyldigt lovar man deltagarna anonymitet och tystnadsplikt, och tror sig därigenom uppfylla demokratiska och etiska krav.

Ingalunda, tycker vi.

I opinionsundersökningarnas barndom - så där för en femtio år sedan eller mer - fanns det ofta ett seriöst intresse att få reda på vem som tyckte vad, en föreställning om att demokratin på detta sätt kunde utbredas. Men i dag används opinionsundersökningar tvärtom ofta för att undergräva och sabotera demokratin. Både media och myndigheter vet redan vad folk tycker om EU, Irakkrig och terroristjakt, det är inte det detta man nu vill veta. Man vill nu analysera motståndaren så noga som möjligt, så man kan angripa honom så effektivt som möjligt! I själva verket används undersökningar av detta slag främst för att styra propagandainsatserna dit de gör bäst nytta, sett ur makthavarnas synvinkel.

Med en välgjord opinionsundersökning bakom sig vet makthavare och media nämligen precis vilka befolkningskategorier de behöver övertyga och ska vädja till för att kunna ansluta Sverige till Nato, för att få rätten att sätta in militär mot svenska folket, samt att införa en elitarmé i stället för värnpliktsförsvar, osv. Beroende på undersökningarnas resultat kan vi alltså i framtiden vänta oss olika mediala snyfthistorier, riktade till speciellt motståndskraftiga grupper : - Stackars Erik fick inte studera utomlands ty Sverige var inte med i Natos terroristbekämpningsprogram - U-ländernas barn svälter ty Sverige har inte satsat tillräckligt på militärt bistånd, osv osv - eller andra vinklingar som siktar just på att övertyga och försvaga de som är mest tvehågsna. Och med nästa opinionsundersökning kan man mäta vilken nytta den mediala propagandan har gjort, och beräkna när det är dags för nästa ”demokratiska” folkomröstning, då folket är moget att godkänna maktelitens diktat.

Sådana opinionsundersökningar blir alltså vanligare samtidigt som medias och makthavares förakt för folkets verkliga åsikter ökar. Det flera gånger folkligt uttryckta EU-motståndet eller motståndet mot Irak-kriget har inte avsatt nämnvärda spår i den förda politiken, i den politiska elitens debatter eller i massmedia. Vi har inte hört SVD:s Maria Abrahamson göra avbön för sin tacksamhet för Bushs lögner, vi har inte hört den svenska regeringen efterlysa Saddams massförstörelsevapen, vi har inte hört Jan Björklund ompröva sin inställning till Irakkrigets laglighet.

Terroristjakt har satts främst på den politiska dagordningen i ett land där vi har fler som halkar och slår ihjäl sig i badkaret än som skadas av terrorister. Den offentliga makten skenar, i sin iver att genomföra en ny världsordning, och där folkets verkliga åsikter mest uppfattas som en black om foten. Media och makthavare ser i dag som sin huvuduppgift att pracka på folket en verklighetsbild som överenstämmer med Bilderbergergruppens, och i detta ger alltså statliga myndigheter dem allt det stöd de kan begära - som nu t ex Styrelsen för Psykologiskt försvar.

Du är inte tvungen att bidra i dessa farsartade opinionsundersökningar! Luras, ljug och trixa, eller svara inte alls! Kanske kan du därigenom se till att manipulatörerna skjuter sig själva i foten.

Helgade medel?
Vi kör långsammare i en vackrare miljö, visar en ny trafikforskningsstudie, där man - förarna ovetande - studerat deras framfart på fula och vackra gator. Blommande körsbärsträd sänkte hastigheten med fem procent. Man har också studerat ögonrörelser och huvudvridningar. Oskyldig och positiv forskning kan tyckas, kanske får vi nu vackrare vägar?

Men hur är det med etiken i att studera människors beteende - utan deras vetskap och godkännande? Kanske är det OK att studera hur folk instinktivt reagerar på olika ansikten och symboler på reklampelare, också det utan deras vetskap och godkännande? På det sättet kan man kanske utse ”rätt” partiledare nästa gång, och vinna värdefulla procent av valmanskåren? Hur mycket kunskap om folket kan man skaffa sig innan det anses vara ett hot mot frihet och demokrati? Vilka fördelar får en penningstinn opinionsbildare på detta sätt tillskansa sig - jämfört med en traditionell gräsrotsrörelse?

Men det är klart - kan man ens överväga att operera in mikrochips på folk, så finns det väl inget att förvånas över längre .

Det fattigdomsalstrande samhället
Det är förhållandevis enkelt att befordra människors välstånd och hälsa. Vår planet emottar varje dygn mer energi än vi någonsin kan göra av med. Levande växter av alla slag finns i överflöd för människor att tillvarata och utnyttja denna energi på alla upptänkliga sätt för sina behov , som föda och skydd mot klimat och natur. Där bristsituationer av något slag likväl hotar har den intelligenta människan full kontroll över sin fortplantning och kan anpassa befolkningstalet efter förutsättningarna. Då alla människor strävar efter välstånd och hälsa delas av alla ställer denna strävan inte några större krav på kontroll och samhällsorganisation, behovet av politiska och ekonomiska makthavare är rätt begränsat.

Det som däremot ställer makthavare på svåra prov är däremot uppgiften att skapa och upprätthålla fattigdom och ohälsa. Den som uppfattar sig fattig eller sjuk söker nämligen med alla sina krafter återfå välstånd och hälsa. Vill makthavare hålla folket i ohälsa och fattigdom krävs därför enorma insatser för att hindra, motverka och försvåra varje upptänkligt sätt för den enskilde att uppnå välstånd. De naturtillgångar som hotar att kunna skapa hälsa och välstånd måste kontrolleras och konfiskeras , så att de förstörs eller används för varje annat ändamål än just att alstra välstånd och hälsa. Ständigt måste varje möjlighet förhindras för enskilda att skapa överblick och kontroll över sin egen tillvaro, nya katastrofer och skador måste ständigt hota. Ett moln av myter och falska föreställningar måste ständigt spridas så att folkets förnuft lamslås och de inte inser vad de är utsatta för, och inte kan handla på ett sätt som förverkligar deras önskningar.

Den enskildes enda väg till hälsa och välstånd måste i stället synas vara genom obrottslig lojalitet mot makthavaren. Denna underkastelsens väg för ändå slutligen flertalet till fattigdom och ohälsa, ett faktum som naturligtvis även det måste döljas och förtigas.

Därför kräver det fattigdomsalstande samhället en ständigt svällande organisation, mytbildning, allmänt hyckleri och öppet ljugande, ett ständigt växande regelverk, och allt mer godtyckligt tillkomna och tillämpade lagar, liksom ständiga krig , vilka framtvingar underkastelse, ödelägger resurser och pressar folket ned i fattigdom. Där kan slogans spridas som ”Stoppa våldet!” med det ohörbara tillägget ”...men slå vakt om orättvisor, fattigdom och förtryck!

Offentligt erkända politiska ideologier, statsbärande religioner, ekonomiska teorier och medicinska sjukdomsläror utgör till största delen myter utformade inom ramen för ett fattigdomsalstrande samhälle. De har syftet att framställa makthavare och samhällsorganisation som oumbärliga medel för att åstadkomma välstånd och hälsa. Dessa mytologier ska garantera att folket intet begriper, och tillhandahålla destruktiva och meningslösa projekt och s k problemlösningar som förvärrar problemen, medan de stärker makthavarnas kontroll över folket.

Det beklämmande resultatet i form av ökande fattigdom, ohälsa och blodiga konflikter tillskriver makthavarna ”den mänskliga naturen”. Botemedlet mot detta anser man vara att anförtro makthavarna än mer makt över undersåtarna och deras mänskliga natur..
Den som ifrågasätter denna syn på den mänskliga naturen blir lätt stämplad som galen. Kraven på galenskap är sannerligen märkliga i vår tid. Ve den friske!

Trädet september 2004
/Ulf Brånell
Dr Hamer häktades den 14 september i Spanien.
Se /siem/hamer.html för detaljerad info (på tyska).

Dr Hamer är välkänd för de flesta som botaniserat på SIEMs site, och i vår webkurs ägnar vi ett helt kursbrev åt hans rön. Enligt ett färskt mail är han nu åter fängslad, och syftet är uppenbarligen nu att spärra in honom på dårhus. Därmed är hans storhet bekräftad och hans plats i den medicinska historien kan nu jämföras med dr Semmelweiss - aseptikens grundläggare - som ju mötte samma öde efter att ha infört obligatorisk handtvättning på sin klinik, ett för dåtidens läkare vansinnigt påfund.
Att galna läkare spärrar in sina klokare kolleger på dårhus säger åtskilligt om den medicinska s k vetenskapen.

Det mesta är i onödan avslutas P1:s Kropp o Själ på tisdagen ( MOTGIFT v 35 )
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/index.asp?programid=1272
Uttalandet gäller naturligtvis kosttillskott, och programmet ältar återigen de teoretiska risker för vitamin- ocxh mineralförgiftning som ingår i den obligatoriska myndighets- och mediapropagandan.
Den rekordökande konsumtionen av juice /med stora sockermängder/ hälsar programmets expert däremot som glädjande. Den skapar ju underlag för framtidens soffpratande hälsoexperter

Programmet centreras runt det beräknade och genomsnittliga ”dagliga behovet” av olika näringsämnen - ett ologiskt och verklighetsfrämmande begrepp, som i programmet används i total okunskap om ur människokroppen egentligen fungerar. Kanske kan galenskapen illustreras med följande fingerade replikväxling:

-Hur stort dagligt behov av tegelstenar har t ex ditt hus?
- ..???..det beror väl på?
- vad beror det då på?
- tjaa, om t ex skorstenen behöver repareras behövs ju massor av tegel på en gång, då räcker det inte ens med en sten om dagen. Men annars behövs väl närmast inget tegel alls,.
- ja, just det.

(För den som missat diskussionen om näringtillskottens risker och förtjänster: Läs SIEMs månadsmagasin våren 2002, t ex http://www.klokast.se/Nyhet/Maj02.html )

Citat från SR:s sida:
P1:s nya hälsoprogram ”Kropp & själ”, är ett program som produceras av Vetenskapsradion i Uppsala och som tar upp hälsofrågor för människor mitt i livet. ”Kropp & själ” står för en helhetssyn, där kroppen och själen hänger intimt samman. Frågorna som tas upp är högst konkreta - hur kombinerar jag en yrkeskarriär med ett bra sexliv, vad i frukostbrödet är det som gör mig trött, och varför håller så många på med yoga nuförtiden?

- Intresset för hälsofrågor ökar hela tiden och vi vill erbjuda en vägledning i det enorma utbudet av medicinska rön, nya kostråd och rent hokuspokus som vi översköljs av dagligen, säger Stina Näslund som är producent för ”Kropp & själ”.

... I studion sitter varje vecka olika experter beredda att svara på lyssnarnas frågor.


Programmet ingår i de politiskt korrekta ”infotainment” som allt oftare används för att förbereda och underlätta planerade politiska beslut - om alltfrån krig till lagändringar - och lockar med skönhetsvård för vackra och friskvård för friska. Man använder sig av påstått auktoritativa ”experter” som naturligtvis inte alls behöver vara experter på det de uttalar sig om. (Hur kan en ”vetenskaplig” redaktion t ex tillhandahålla experter på ”själen”, vars existens ju förnekas av vetenskapen? Vad gäller läkares påstådda expertkunskap om hälsofrågor se t ex SIEMs magasin januari 2002 , http://www.klokast.se/Nyhet/Jan02.html. )

Vi ser fram mot programmets fortsatta insatser för att upplysa det oinformerade svenska folket om deras kroppar och själar. Vad kan inte en fräsch radiojournalist och en medicinsk expert från Karolinska under en timme t ex berika yogafilosofernas flertusenåriga utforskning av det mänskliga själslivet med?

Det mesta är verkligen i onödan.

Internationella Alzheimerdagen
ägde rum nån gång i månaden, vi kommer inte riktigt ihåg exakt när ..


Ny metod öppnar för prostatacancertest
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=465512
Inom några år har forskningen kring prostatacancer gått framåt så mycket att det finns skäl att införa test på prostatacancer för alla män. Det budskapet framför riksorganisationen för prostatacancer.

Urologen Per Anders Abrahamsson presenterade på onsdgaen en ny testmetod som kan komma att användas om ett år.

– Det är ett urintest som är en form av gentest som bättre kan särskilja andra sjukliga tillstånd i prostatan från just cancer.

Prostatacancer är en sjukdom som drabbar många. Varje år upptäcks 6 000 nya fall och det är den vanligaste cancerformen bland män...

Nytt prov avslöjar prostatacancer
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=306915&previousRenderType=6

Ett gentest som görs på ett urinprov har visat sig lovande när det gäller att upptäcka prostatacancer, den vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år upptäcks bortåt 8.000 nya fall, varav närmare 2.300 leder till döden....
....
I den aktuella studien ingick 201 män. Hos urinprov från 158 av dem hittatdes tillräckligt många celler för att testet skulle fungera.

I 124 fall stämde svaret från de vävnadsprover som togs senare. Men testet missade elva cancerpatienter och gav postivt utslag i 23 fall trots att försökspersonerna inte hade prostatacancer.

Det nya gentestet kan tyckas vara ett grovt diagnosverktyg men det har högre träffsäkerhet än det blodprov som görs i dag, särskilt när det gäller antalet falskt positiva svar. Just det är ett välkänt och mycket stort problem med dagens så kallade PSA-test.

SIEMs kommentar:
Ja forskningen går onekligen snabbt framåt. På ett par dagar har antalet prostatafall ökat från 6000 till 8000. Läs och analysera noggrannt siffrorna från undersökningen - vad säger de egentligen? Jo att man fått ”korrekta” provsvar i 124 fall av 201 = 62%. Eftersom svaret bara har två möjligheter, dvs cancer /inte cancer , så kan provsäkerheten jämföras med slantsingling, som bör ge i vart fall 50% rätt. Tydligen är detta ändå mycket bättre än nuvarande PSA-prov. Och graden av ”behandlingsbarhet” och den ev nyttan av behandlingen har man då överhuvudtaget inte beaktat.

Det som öppnas är nya möjligheter att skrämma livet ur patienter, och motivera dem till skadlig och meningslös medicinsk och kirurgisk behandling.

Konst att leva med smärta
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=303541&previousRenderType=2
Varje vårdcentral borde ha en erfaren smärtpatient som konsult. Det föreslår Gunilla Brattberg, grundare av "Värkstaden", där de som inte blivit hjälpta av vården lär sig leva med sina symtom.

I Värkstaden finns de som mår riktigt dåligt och de som gått där länge och därmed ofta mår bättre. Gunilla Brattberg understryker att Värkstaden är ett komplement till vården. Deltagarna rehabiliterar också varandra genom att dela med sig av sina erfarenheter.

De som kommer nya har ofta konsumerat mycket sjukvård under lång tid och ändå inte fått den hjälp de sökt. .... Ofta känner de sig mycket kränkta av sjukvården och av försäkringskassan.

- "Nu har vi kostat på dig 80.000 kronor och du har ändå inte blivit bra", fick en kvinna höra. Till en annan sa handläggaren på kassan att "jag har det minsann inte så lätt jag heller, men jag jobbar".

SIEMS kommentar: Om man överhuvudtaget ska använda begreppet sjukdom, så bör detta naturligtvis handla om tillstånd som är plågsamma för den drabbade (och där plågan inte åstadkommits av bemötandet av sjukvården självt). Men denna typ av tillstånd och plågor hänvisas den drabbade i dag oftast till att ”lära sig leva med”. Sjukvården ägnar sig hellre åt rent illusoriska sjukdomsförlopp, där man med ledning av (manipulerad) statistik och löst tyckande självständigt kan sjuk- och ( i sällsynta fall) friskförklara folk,.

Katastrof hotar Afrika i spåren av aids
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=463012
Många länder i södra Afrika står inför en medicinsk, social och ekonomisk katastrof om inget händer med hiv/aids-situationen.

EU varnar för ny aids-epidemi
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=309026&previousRenderType=6
Europa är i händerna på en pånyttfödd aids-epidemi men regeringarna har blivit farligt till freds med hur de hanterar sjukdomen, sade EU-kommissionen på onsdagen.

Trots att aids oftast kopplas samman utvecklingsländer har Europas aids-problem blivit alltmer alarmerande. Antalet hiv-smittade i vissa av de nya medlemsstaterna i öst rusar i höjden.

- Vi talar om stigande antal i västra Europa och vi talar om en väldigt allvarlig situation särskilt i Estland och Litauen, sade EU-kommissionären Pavel Telicka vid en presskonferens i Bryssel.

Omkring 1,3 miljoner människor i EU och dess grannländer är smittade av hiv, sjukdomen som orsakar aids, sade han....


SIEMs kommentar. Det är intressant att följa det mediala språkbrukets förändringar. Tidigare har man trummat in det mycket tveksamma och obevisade paradigmet ”HIV - viruset som orsakar AIDS”. Nu har man skruvat åt tumskruvarna ytterligare: ”HIV - sjukdomen som orsakar AIDS”. I verkligheten är ett virus inte någon sjukdom, möjligen kan viruset hos vissa personer vid vissa tillfällen möjliggöra en viss sjukdom, med större eller mindre sannolikhet och under vissa olika förutsättningar. Men nu ÄR alltså virus=sjukdom.

Det sagda har speciell betydelse eftersom allt fler sjukfall och sjukdomsförlopp i den moderna sjukvårdseran har blivit helt illusoriska. Genom att tillämpa mer eller mindre adekvata statistiska fynd på enskilda personer identifierar sjukvården alldeles på egen hand ”sjuka” personer bland människor som själva uppfattar sig som fullt friska.

Screening, scanning och hälsoundersökningar avkastar alltid en mängd provresultat som statistiskt sett är ”misstänkta”. Om man undersöker tusen personer i ett visst avseende /exvis blodtryck/ så har statistiskt sett tio av dem ett värde som ligger mycket högre än det statistiskt genomsnittliga . Om man emellertid inte bara mäter blodtryck utan också femhundra andra ”indikatorer” - kolesterol, vikt, hormoner, mineralhalter, virusförekomst osv - kommer det att visa sig att flera hundra av de undersökta har extrema värden på det ena eller andra sättet. - jämfört med genomsnittet.

När sedan någon av dessa, med stöd av mätresultaten - informeras om att han är ”sjuk”, kommer åtskilliga att reagera med nedsatt välmående. Han kan sedan utsättas för giftiga och skadliga behandlingar som ger honom kraftigt nedsatt hälsa och mängder av underliga symtom. I bästa fall visar han efter en tid mer normala mätvärden, och blir friskförklarad - trots en numera rejält nedsatt hälsa. Glad och trygg med detta besked kan han börja rekreera och bygga upp sin kropp, och anser sig efter några år som botad och återställd - från en sjukdom som han aldrig haft ett enda symtom av eller lidit ett enda dugg av. (Däremot har han haft många symtom och lidit åtskilligt av de behandlingar han fått...)

I många fall blir emellertid patienten aldrig helt återställd efter behandlingen, utan framsläpar sitt återstående liv med svåra symtom av skadlig behandling eller i ständig ängslan för ”återfall” - i något som inte ens var en sjukdom , utan bara ett mätresultat t ex högt blodtryck, höga kolesterolhalter, höga PSA-värden, positiva antikroppstester eller nåt annat.

Falsarierna runt just HIV-AIDS-historien gick vi igenom redan i http://www.klokast.se/Nyhet/Jul00.html och hänvisar den intresserade dit.

Det omöjliga i att göra vetenskapliga prognoser om en enskild patient, baserad på statistiska studier, studerade vi i http://www.klokast.se/Nyhet/Jan02.html Här visar vi också att den sk sannolikheten för den enskilde att utveckla sjukdom / eller t o m att mista livet/ är helt beroende av hur många och vilka undersökningar som görs. Sjukvården använder detta för att genom allt fler undersökningar öka sannolikheten för att folk ska insjukna och därmed anses vara vårdbehövande.

Vem blir då glad av detta? Bara den som får sälja sina behandlingar och läkemedel. Men sina plågor får patienten ”lära sig leva med”.

Onödiga dödsfall i för högt blodtryck
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=1805&a=247019

Minst tio miljoner britter har för högt blodtryck men ofta får de inte rätt behandling. Det visar en rapport som säger att underbehandlingen vållar många onödiga dödsfall.

Tiotusentals slaganfall och hjärtattacker skulle kunna undvikas med bättre diagnos och behandling. Det säger den vårdövervakande myndigheten The National Institute för Clinical Excellence (Nice).
....
SIEMs kommentar. Utan tvekan skulle tiotusentals slaganfall och hjärtattacker kunna undvikas. Men medicinsk behandling är nog ett av de mest osäkra medlen för att åstadkomma detta, jämfört t ex med regelbunden motion, hälsosam mat och god näringstillförsel (bland de gamla som ofta visas vara klart undernärda). . Men sådant är inte de kliniska excellenserna intresserade av att marknadsföra. Tacka vet de mer patenterade kemikalier.

Lågt blodtryck kan ge demens
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=306571&previousRenderType=6

Sjunkande blodtryck hos äldre kan vara en förvarning om demens, enligt svenska forskare. För gamla människor kan lågt blodtryck innebära bristande blodförsörjning till hjärnan....

Lågt blodtryck är en riskfaktor för demens likaväl som högt blodtryck. En kraftig sänkning av det systoliska trycket (det högre värdet när man läser av blodtrycket) kan vara en förvarning om att patienten kommer att drabbas av någon demenssjukdom inom tre år.

Det visar en studie på nära tusen personer som en svensk forskargrupp har följt under sex år. Studien är publicerad i det senaste numret av den amerikanska medicintidskriften
Stroke, som ges ut av Amerikanska hjärtläkarsällskapet.

- Hos äldre patienter är det lika viktigt att upptäcka och behandla lågt blodtryck som högt, säger Laura Fratiglioni, professor i geriatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet och den som lett undersökningen tillsammans med Chengxuan Qui....


SIEMs kommentar
: Vad man ogärna diskuterar är om en demensframkallande sänkning av blodtrycket i själva verket kan bero på s k förebyggande medicinering mot högt blodtryck... Sjukvården sågar inte gärna av den gren man sitter på.


Ny larmrapport: 25 olika mediciner per dag vanlig dos inom äldrevården. Fyra av tio får antidepressiva medel: "Äldre blir fullproppade med läkemedel" (MOTGIFT v 37)

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=307778&previousRenderType=6-

Kommentar:
Se till att skriva ett kärnfullt mail till Socialstyrelsen socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
ett till Socialminister Lars Engqvist registrator@social.ministry.se
ett till "psykutredare" Anders Milton psykiatri@social.ministry.se
ett till socialsutskottet i riksdagen riksdagsinformation@riksdagen.se (och enskilda riksdagsmän)
och PROTESTERA mot detta övergrepp på våra gamla. Gör som granskarna i artikeln KRÄV ÅTGÄRDER NU DIREKT! / Janne Larsson

Äldre får onödig medicin i brist på tid
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=467868
Många äldre på sjukhem får antidepressiva mediciner. Men en del medicin ges i onödan. En studie gjord i Stockholm visar att över 40 procent av de äldre på sjukhem fick antidepressiva mediciner, men bara i en mindre del av fallen var patienten deprimerad.

Symptomen undersöks inte
– Det vi har brist på idag i landstinget det är tid, säger Annika Takman som är äldreläkare på ett sjukhem i Danderyd norr om Stockholm. Det är enligt henne förklaringen till att äldre får medicin i onödan. Det saknas tid att undersöka symptomen ordentligt, tid att undersöka varför medicinerna sattes in om journalerna är ofullständiga och tid att följa upp medicinerna, säger Annika Takman.

Provar sig fram
En av de orsaker hon ser till att så många äldre på sjukhem har antidepressiva mediciner är att det är lättare att sätta in medicinerna och prova om de hjälper, än att utvärdera om patienten ska fortsätta ta medicinen. Då kan medicinen bli kvar i onödan.

– Om jag ska ta bort ett läkemedel så kräver det att jag tar kontakt med pensionären själv och ofta anhöriga som är väldigt engagerade och motivera personalen. Sedan ska jag dokumentera, följa upp och utvärdera. Allt det här tar tid och därför är det lättare för oss läkare att bara lägga på ett nytt läkemedel, inte att ifrågasätta tidigare....

SIEMs kommentar: Det är sällan man får en så ärlig bild av den folkförgiftning som sjukvården utsätter svenska folket för. Det saknas tid för allt annat än att trycka mer gifter i de gamla. Tacka vet vi den gamla sortens ättestupa. Det gick åtminstone snabbt.

Informationsbrist om mediciner
http://www.sr.se/dalarna/nyheter/arkiv.asp?DagensDatum=2004-03-18&Artikel=385784
Det vore bättre för dom äldre om dom som vårdar dom mest visste mer om medicinen som dom gamla får. Igår gick därfö Läkemedelsindustriföreningen ut i en drive där tusentals som jobbar inom äldreomsorgen i Sverige fick utbildning i ett nytt läromedel om det här på Internet.

SIEMs kommentar:
Ännu bättre vore det om läkarna som föreskriver medicinerna visste något om dess effekter - och tog hänsyn till dem.

Massor med nyheter om antidepressiva
Hej Ulf! Här är vad som hänt i USA bara under den senaste veckan. / Janne

Feds Warn on Children and Antidepressants
Federal Health Advisers Weigh Strong Warning Labels for Antidepressants Given to Children
http://abcnews.go.com/wire/Living/ap20040913_964.html
 
Prozac must have suicide warning
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,,1304940,00.html
 
FDA Agrees on Antidepressant Risks for Youth
http://www.reuters.co.uk/newsArticle.jhtml?type=healthNews&storyID=6259512&section=news
 
Youth Antidepressant Use Down Due to Risks-Medco
http://story.news.yahoo.com/news?tmpl=story&cid=571&ncid=751&e=1&u=/nm/20040921/hl_nm/health_antidepressants_dc
 
http://releases.usnewswire.com/GetRelease.asp?id=36772
APA Urges Congress 'to Protect Our Young People Struggling with Mental Illnesses'
APA Press release to Senate and House of Representatives - a cry for more drugs to children, and no warnings!
 
US Lawmaker Blasts FDA Over Antidepressants Risk
http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=healthNews&storyID=6318241
 
US reviewer says pressured in antidepressant probe
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N23283047.htm

Må bra till varje pris
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=308138&previousRenderType=3

För två år sedan begick Mia Hultin självmord med en överdos antidepressiv medicin. Cirka en halv miljon svenskar tar de så kallade SSRI-preparaten. Men forskarna vet väldigt lite om hur de faktiskt används. Ingrid Carlberg har följt Mias öde och letat svar i den svenska läkemedelsbyråkratin. Där styr företagen det mesta....


P-plåster har dödat 17 kvinnor
Minst 17 unga kvinnor i USA har sedan augusti 2002 dött i vad som enligt det amerikanska läkemedelsverket misstänks vara blodproppar och hjärtinfarkter orsakade av ett nytt p-plåster. Plåstret, som heter Evra, säljs även i Sverige. Tillverkaren Ortho-McNeil säger enligt Aftonbladet att deras plåster inte orsakar fler dödsfall än vad som kan förväntas vid sådan behandling, det vill säga mellan 0,3 och 1,9 kvinnor av 100.000. Rökning ökar dock risken markant. (FL-Net)

SIEMs kommentar: Sjuklighetsstatistik är ett mäktigt medel : Genom att prångla på kvinnor östrogen kan man öka deras dödlighet i t ex bröstcancer, blodpropp och infarkt. Sen kan man använda dödigheten i cancer, blopropp och infarkt som argument för att pracka på folk än mer mediciner i ”förebyggande” syfte -med än starkare giftverkningar, t ex Waran

Biverkningar av läkemedel ökar
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=466572
Antalet svenskar som drabbas av allvarliga biverkningar av mediciner ökar, enligt siffror från Läkemedelsverket. Flest biverkningar kommer enligt verket från det blodförtunnande medlet Waran.
Förra året fick Läkemedelsverket in rapporter om nästan 3 600 fall av biverkningar. Det är 22 procent fler än året före.


Se även http://www.mpa.se/biverkningar/biv04/040902_biv2003.shtml

Läkemedelsindustrin offentliggör tester
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=467944
Det kan snart vara slut med hemlighetsmakeriet kring tester av nya läkemedel. Läkemedelsindustrin vill offentliggöra resultat även från misslyckade och avbrutna tester efter att under många år motsatt sig detta. Åsikten framförs i ett brev från läkemedelsindustriföreningen till Läkemedelsverket.

– Vi är förvånade för att industrin har hela tiden dolt en mängd forskningsresultat. Det här ter sig som omvändelse under galgen. Naturligtvis hälsar vi deras öppna attityd med tillfredställelse, säger Björn Beerman, informationschef på Läkemedelsverket.

Större öppenhet
I brevet uppmanar Läkemedelsindustriföreningen Läkemedelsverket att jobba för en ökad öppenhet när det gäller tester av läkemedel på människor eller kliniska prövningar som det också heter. Läkemedelsföretagen har under lång tid kritiserats för att man hemlighållit studier som visat att läkemedel haft farliga biverkningar eller inte fungerat så bra...

SIEMs kommentar: Detta säger åtskilligt om hur Läkemedelsverket uppfattat sin uppgift: Läkemedelsindustrin själv måste uppmana Läkemedelsverket att jobba för en ökad öppenhet!

Läs noga ovan: Vad är det Läkemedelsverket är förvånade över:
Alt a) att industrin ofta dolt vissa forskningsresultat? I så fall har verket verkligen sovit skönhetssömn i många år, det har nämligen alla andra vetat om!
eller
Alt b) att industrin nu vill verka för ökad öppenhet? Borde inte detta ha varit något som Läkemedelsverket arbetat för och krävt under lång tid?

Och vilken galge är det industrin omvänder sig under? Inte någon som Läkemedelsverket snickrat ihop i alla fall! Själv hade verket tydligen inte kommit på tanken att ställa sådana krav på industrin.

Så ser verkligheten ut bakom myterna om ”statlig tillsyn”.
 
MMR-vaccinet och autismen MOTGIFT v 38
Det otroliga har hänt: Trots dolda och öppna hot från regeringar och läkemedelsindustrier har en medicinsk facktidskrift vågat publicera forskningsrapporter som stärker misstankarna om att MMR-vaccineringen kan orsaka barnautism. Bl a avslöjas de fatala bristerna i den danska studie som vaccinförespråkarna hittills åberopat som ofarlighetsbevis. Fn håller det medicinska etablissemanget andan: (SIEMs läsare har dock tidigare kunnat ta del av vår förödande kritik av detta danska forskningsfalsarium, se bl a http://www.klokast.se/siem/MMRE2.html )

Se alltså de fullständiga artiklarna i Journal of American Physicians and Surgeons Volume 9 Number 3 Fall 2004
www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf
www.jpands.org/vol9no3/stott.pdf

LivsmedelstiIlsatser farliga för barn

Ett brittiskt forskarteam har kunnat konstatera att små barn som utsätts för vissa konserverande och färgande livsmedelstillsatser i ökad utsträckning får ett hyperaktivt beteende. Tillsatserna som prövades var olika bensoater och vanliga färgämnen i mat som enligt myndigheterna är helt ofarliga.

I studien ingick ett stort antal barn med och utan,tidigare hyperaktiva beteenden, ibland också i kombination med: allergier. Studien gick till så att man först tog bort tillsatserna ur deras kost, varvid de hyperaktiva barnens beteende väsentligt mi!drades eller försvann. Efter en tid av stabilisering gav man dem sedan dryck med och utan livsmedelstillsatser, utan att föräldrarna visste vad drycken innehöll för att undvika så kallad placebo-effekt. Hyperaktiva beteenden konstaterades hos barnen när vätskan inpehållit livsmedelstillsatserna. (Källa: Archives of Disease in Childhood,June2004,publicerad av Ekologiska Lantbrukarna) UT 25 sep 04 )


Nytt vaccin kan rädda miljoner SVT Texttv

Hoppet att äntligen kunna ta fram ett bättre vaccin mot tuberkulos som årligen dödar över tre miljoner människor ökar. Flera nya vaccin ska testas inom kort, skriver SvD. Läget är angeläget och akut, inte minst eftersom tuberkulos och tbc-bakterier som utvecklat resistens mot läkemedel är mycket vanligt i främst de baltiska staterna....

SIEMs kommentar: Ska ett ”bättre” vaccin ta livet av fyra eller fem miljoner då? Som vanligt har rubriken ingen som helst täckning i notisen, än mindre i verkligheten: Det är hoppet som ökat, inte vaccinerna som har blivit bättre. Den svenska barnvaccineringen mot TBC fick avbrytas pga biverkningarna ( bl a benröta) redan på 70-talet (alltså inte p g a TBC-bakteriernas resistens). Varför man skulle hoppas att vaccinering skulle lösa de bostads-, hygien- och näringsproblem som följer i fattigdomens släptåg (och orsakar TBC) är en gåta. Nåja, läkemedelsbolagens aktieägare blir väl mindre fattiga förstås.

Diabetes bland barn ökar kraftigt
http://www.sr.se/cgi-bin/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=465969
Just nu är 220 barn inskrivna för diabetes på Borås lasarett. Det är en ökning med nästan sextio procent på sex år.

Ökningen är störst bland förskolebarn, även om de flesta som har diabetes är i nio- elvaårsåldern, en tid med stora hormonförändringar och ökat insulinbehov.

Det finns inga säkra förklaringar till varför diabetes typ ett ökar bland barn. Borås lasarett deltar i två internationella studier om barn och diabetes, och forskning pågår på många håll.


Diabetestesta alla, säger Diabetesförbundet
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=466537
För att upptäcka diabetes tidigt vill Diabetesförbundet att alla som kommer i kontakt med sjukvården ska diabetestestas genom ett enkelt blodsockerprov.

Genom att upptäcka diabetes tidigt kan man förebygga sjukdomen och spara både pengar och lidande säger Bertil Håkansson från borås diabetesförening. Han tycker också att vårdpolitiker borde prioritera förebyggande diabetesvård mer.

SIEMs kommentar: Vi förstår att diabetesförbundet - liksom de flesta andra patientorganisationer .- vill ha många nya medlemmar. Deras roll i det s k förebyggande arbetet blir därmed rätt tveksam. Se http://www.klokast.se/siem/Hjart.html för en annan infallsvinkel på diabetes.

Diabetes kan vara en vaccinskada
http://www.nvic.org/Loe_Fisher/blf0804vsd.htm

....an expanding public awareness that the ever increasing numbers of vaccines recommended by government health officials over the past quarter century are associated with increases in chronic disease and disability, including learning disabilities, attention deficit disorder, autism, asthma and diabetes.....

Frågor och svar om vacciner (engelska))
http://www.vaccination.inoz.com/about.html


Mail om ovaccinering
 
När min lilla dotter var 4 månader var det dags för vaccinering enligt det "program" som körs på små barn, men tack vare att jag hittade Din sida med viktig information, samt fick råd från dig genom mail så vågade jag stå på mig och säga nej, trots att man försökte köra över mig från sjukvårdens sida.
 
Min flicka är nu 1 år och har inte fått någon vaccin. Hon har inte varit sjuk en enda gång.
Men BVC är inte nöjda med mina beslut och de tjatar hela tiden att hon måste få vaccin snart. Jag anses vara en oansvarig mamma, men tvärtom värnar jag verkligen om mitt barns hälsa.
 
Tack för bra info på Din hemsida!

SIEMs kommentar: Läs om The robust health of vaccine-free children http://www.vaccination.inoz.com/unvaccinated.html

Avgaser ger lungskador hos barn
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=309016&previousRenderType=6

Luftföroreningar från trafiken skadar barns lungor för livet. Det visar en amerikansk undersökning där tioåringar följts ända upp till vuxen ålder. Lungorna utvecklas fram till arton års ålder. Mest växer de mellan tio och arton år. Hittills har det saknats vetenskapliga bevis för att friska barn som utsätts för luftföroreningar i stadsmiljö får bestående skador på lungorna.

Men nu visar resultaten från en amerikansk studie på 1.759 barn att lungorna tar skada på ett sätt som försämrar barnens hälsa för resten av livet. Den publiceras i dagens nummer av New England Journal of Medicine.

SIEMs kommentar: Massmedias sätt att behandla denna typ av rön är betecknande: DN ställer t ex läsarna inför följande s k Webbfråga

Använder du bilen oftare än nödvändigt? - Ja Nej Osäker

Det gäller alltså att fort som bövelen lägga över ansvaret på den enskilde - som ju i praktiken i regel har få alternativ till bilen om han ska ta sig mellan de bostäder och de arbetsplatser som erbjuds i dagens samhälle. Men det är alltså den enskilde bilisten som ska förmås känna dåligt samvete för att han konstruerat ett samhälle som bygger på biltrafik, och som gör ungarna sjuka för livet. Man hoppas att detta dåliga samvete ska få honom att skämmas och hålla tyst, i stället för att framträda offentligt och ställa obehagliga frågor till politiker och industrimän

Tystnaden störs endast av några hostande barn.

Kikhostökning i Göteborg
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=465978
I sommar har 145 fall av kikhosta rapporterats i Göteborg och södra Bohuslän - och det är dubbelt så många som normalt. Speciellt många fall har upptäckta i Lerum.

I södra älvsborg har man däremot inte upptäckt fler fall av kikhosta än normalt. Det säger barnhälsovårdsöverläkaren Jan Johansson på Borås lasarett. Någon säker förklaring till de lokala variationerna har han dock inte.
....

SIEMs kommentar: Och att de hostande ungarna kan ha att göra mer med den ohälsosamma luften, och mindre med bakterier, föresvävar alltså inte sjukvården.

Landets tre raffinaderier ligger alla i det område där nu kikhostan härjar. Det största av dem är Scanraff i Lysekil :

• Förädlar i dag 10 miljoner ton råolja per år. Vill öka till 11,4 miljoner ton.
• Släppte 2002 ut 792 ton kväve, 312 ton svavel och drygt en miljon ton koldioxid.
• Utbyggnad väntas öka koldioxidutsläppen med inte mindre än 80 procent.
/Källa: DN 17 dec 2003/

Se också t ex
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=145337
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=306579
Även biltrafiken i Göteborg bidrar till att ge regionen en särställning vad gäller luftföroreningar.
Men läkarna har ingen aning om varför ungarna hostar. Ty då skulle ju vaccinerna avslöjas som det bedrägeri de utgör. Och både Volvo och Shejk al-Moudi har ju många andra bekymmer att tänka på än hostande ungar. Säkert kan de bjuda på en middag eller köpa en annons i Läkartidningen som tack.

Över 500 fall av kikhosta
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=180887

Över femhundra barn har smittats av kikhosta i regionen senaste året. Socialstyrelsen ser nu över alla barnvaccinationer. - Det finns en hel del som talar för en extra dos, säger Johan Carlson på Socialstyrelsen.
....
Det senaste året har 571 barn i Västsverige fått kikhosta, trots att de flesta borde vara skyddade av sina tre vaccinationsdoser.
...
Andningsuppehåll
Vaccinationsprogrammet som finns i dag är bland annat till för att skydda de känsligaste, spädbarnen. Hos dem kan det vara svårt att upptäcka sjukdomen eftersom de inte får några typiska symtom, i stället kan de drabbas av plötsliga andningsuppehåll. Att många spädbarn har drabbats är ett orosmoln som noga följs av Smittskyddsinstitutet. I vissa fall har redan vaccinerade syskon smittat spädbarnet, vilket tyder på att vaccinationen som ges i dag inte är tillräcklig....

....

SIEMs kommentar: Kikhostan är en följetong både i verkligheten och på SIEMs site. (Se senast http://www.klokast.se/Nyhet/2004/Maj04.html) och http://www.klokast.se/Nyhet/2004/Aug04.html Verkligheten är uppenbar: Vaccinerna fungerar inte, utan gör i stället barnen sjuka. Vi har fått mail från anhöriga till barn som fått allvarliga skador av kikhostevaccin, men där man tvingats skriva på tystnadsplikt för att överhuvudtaget få någon ersättning. Men för sjukvården innebär eländet bara behov av ännu fler vacciner. När inte ens tre sprutor skyddar fem-sexåringar borde man väl begripa att vaccinering är fel strategi. Men somliga saker måste man vara expert för att inte förstå. Det är så dumt att man kan kikna....

SNF varnar för farliga barnprodukter
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=308996&previousRenderType=6
50 av 69 undersökta baby- och barnvårdsprodukter innehåller miljö- eller hälsoskadliga ämnen, visar en undersökning från Svenska Naturskyddsföreningen, SNF.

Du blir tjock av lightläsken
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,534299,00.html

Smal och snygg med hjälp av lightläsk?  Nja, snarare fet, dum och tandlös.
  - Folk har gått på en onödig, påhittad myt, säger professor Charlotte Erlansson-Albertsson i Lund.
   Läsk fräter sönder tänderna och lightläsken är inget undantag, trots att den inte innehåller socker utan sötas med aspartam. I går slog svenska tandläkare larm om att den ökande läskkonsumtionen skadar våra tänder illa  Det är syran i läsken som skadar emaljen och den finns såväl i vanlig läsk som i lightvarianterna.
Ett "hälsoval"
  Tidigare i höst gjorde en läsktillverkare en egen undersökning om vår inställning till lightläsk inför lanseringen av fler smaker. Sex av tio av lightdrickarna ansåg sig ha en sund livsstil och vara hälsomedvetna. Valet av lightläsken gjordes medvetet för att den anses hälsosammare. ...

SIEMS kommentar: Professorn har helt fel. Myter är inte onödiga. De är absolut nödvändiga för att förgiftningen av svenska folket ska kunna fortgå. Men vad gäller aspartamets risker - fr a för hjärnans utveckling - borde i vart fall SIEMs läsare vara välinformerade sedan tidigare. I http://www.klokast.se/Nyhet/2004/Jun04.html berättade vi om den gruppstämning mot aspartamet som är på gång i USA. De enda som är helt obekymrade om aspartamets risker är Svenska Livsmedelsverket.

Och sjukvårdens enda svar på den snabbt ökande ohälsan bland barn är mer vacciner och läkemedel

Tv:n kan ge cancer
http://www.expressen.se/index.jsp?a=175938
Alltfler svenskar drabbas av den farliga hudcancerformen malignt melanom.
Nu slår forskare larm: Strålning från till exempel tv- och radioapparater kan vara orsaken.
– Vi måste ta det här på allvar, säger docent Olle Johansson på Karolinska institutet.

Ska det va plusmeny?
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=305953&previousRenderType=2

Morgan Spurlock var en smal, hälsosam newyorkare. Sedan bestämde han sig för att under en månad äta sig igenom McDonald´s meny - och filma hela kalaset. Snart har "Supersize

Få vitaminer i kaloririk Big Mac-meny
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=306285&previousRenderType=2

En enda Big Mac-meny ger halva dagsbehovet av kalorier men mycket lite av livsviktiga näringsämnen. Filmaren Morgan Spurlock åt tre McDonald´s-måltider per dag och gick upp elva kilo.
Alkohol starkt bidragande till ökningen av könssjukdomar bland ungdomar
http://www.sr.se/cgi-bin/vasternorrland/nyheter/artikel.asp?artikel=468026
Regeringens avisering om sänkta skatter på alkohol innebär med största sannolikhet att ökningen av könssjukdomar inte går att hejda. Det spår smittskyddsenheten på Sundsvalls sjukhus och får medhåll av statens folkhälsoinstitut.

Ungdomars alkoholvanor och sexliv går hand i hand och redan idag är alkohol en av de starkast bidragande orsakerna bakom ökningen av exempelvis klamydia.

SIEMs kommentar. Vem berättade det här när vi skulle rösta om inträdet i EU? - Tjafs, säger etablissemanget, nu är vi med i EU. Det gäller att göra det bästa av situationen i stället för att gnälla..Hitta på lite informationskampanjer och vacciner i stället! . Precis som när det gäller resultatet av Irakinvasionen, Afghanistankriget osv, så gäller det att tvinga motståndarna betala notan, utan att ifrågasätta. MAKT, det är konsten att få andra att betala notan för ens egna projekt.

Firefighters to study health effects of cell towers
http://rcrnews.com/cgi-bin/news.pl?newsId=19363

WASHINGTON—The International Association of Firefighters has called for a moratorium on new cell towers on fire stations until health effects can be studied, according to a Vermont-based advocacy group. .

Cell towers send negative vibes
http://cities.expressindia.com/fullstory.php?newsid=95867

Chandigarh, August 16: WAVES and radiations from mobile phone towers can affect the health of those in the vicinity. The point — raised by Director Health Services (DHS) Dr. C.P. Bansal and head of Neurology Department at PGI, Dr. S.Prabhakar — adds to the problems the administration is facing on account of these towers.

The issue was raised at a meeting of the officers of UT administration, PGI, Health Department, Air Force and Department of Telecom (DoT) in which the two said the probable impact could be on the heart or brain, depending on the location of these towers....

SIEMs kommentar: Endast i Sverige är vetenskapen enig om mobilstrålningens ofarlighet. Endast Sverige svenska krusbär har....eller får....

Fårfisar oskadliggörs av australiska forskare
UT 23/9 04
BI PARIS. .... Metangas från boskapsdjur svarar för en femtedel av världens utsläpp av metangas, som i sin tur är en av de bidragande orsakerna till växthuseffekten. Nu har emellertid forskningsorganisationen Csiro i Australien utvecklat ett vaccin mot tre av de mikroorganismer som producerar gasen i fårens magar, rapporterar den brittiska tidningen New Scientist i veckans nummer.

De försök som hittills har gjorts har minskat metangasen i fårens rapande och fisande med åtta procent. Forskarna räknar dessutom med att kunna slå ut ännu fler mikroorganismer för att ytterligare minska utsläppen. Metangasen är betydligt starkare än exempelvis koldioxid även om de totala utsläppen är mycket mindre. - Om vi utgår från en medeltemperatur på jorden på 35 grader Celsius så svarar vattenånga för uppvärmningen till grovt räknat 20 grader, koldioxiden med 'ytterligare tio och andra gaser med resterande fem, varav metanet med cirka två grader, + sade forskaren. Torben R Christensen l Lund till TT l våras. TT-AFP


SIEMs kommentar. De största fårskallarna sitter uppenbarligen inte på fåren i alla fall.

Nationellt råd ska öka organdonationerna
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=465787
På torsdagen fattar regeringen beslut om ett förslag som ska öka antalet donerade organ i Sverige. Bristen är mycket stor trots en omfattande kampanj det senaste året och många dör varje år i väntan på hjälp.

SIEMs kommentar: Denna kampanj torde bli en succé. Hjärndöda personer råder det ingen brist på.

Hur går det nu med teorierna om ”den starkastes överlevnad”
http://www.guardian.co.uk/life/science/story/0,12996,1296397,00.html

Regeringen vill ha hemlig avlyssning
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=462395

Regeringen går vidare med sina planer på att tillåta hemlig övervakning mot personer i förebyggande syfte. Nu har den förre Palmeåklagaren Solveig Riberdahl fått i uppdrag att presentera ett lagförslag om nio månader.

För att någon i dag ska kunna bli utsatt för hemlig telefonavlyssning eller kameraövervakning måste han eller hon vara misstänkt för att ha begått ett brott.

I våras berättade justitieminister Thomas Bodström att han vill göra det möjligt också med preventiv övervakning, alltså övervakning av personer som kan misstänkas komma att begå ett brott men som ännu inte gjort det.


SIEMs kommentar: Begreppet ”kan misstänkas” har samma helt subjektiva inslag av sannolikhetsbedömning som vi analyserat i http://www.klokast.se/Nyhet/Jan02.html
Vad gullgosse-ministern menar är att maktens män själva ska få avgöra vem som ska övervakas, utan att behöva ta sentimentala hänsyn. De enda som slipper övervakning är uppenbarligen politiker, de kan komma med vilka förslag som helst utan att mötas av reaktioner.

FN:s terrorbekämpning resultatlös
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=463497
FN:s insatser för att hindra terrornätverket al-Qaida har i stort sett varit verkningslösa. Åtgärderna har varit inriktade på att strypa nätverkets tillgång till pengar, men terrorattentaten har inte varit särskilt kostsamma, enligt en ny rapport.
...
Bara attentaten den 11 september kostade ansenliga summor, alla andra al-Qaidaattacker har kostat mindre än 400 000 kronor att genomföra.

Terrorattentaten i Madrid i våras kostade till exempel 75 000 kronor och de utfördes, precis som de flesta andra av nätverkets attentat, med vapen och material som inte omfattas av några sanktioner, allt enligt rapporten som ska presenteras för säkerhetsrådet på måndag.

SIEMs kommentar: Övervakning, avlyssning och att spärra ekonomiska tillgångar är naturligtvis ineffektiva medel att komma åt den som är förberedd på sådana motåtgärder. Däremot är det utmärkta metoder för att terrorisera oskyldiga, vänja allmänheten vid frihetsinskränkningar och skapa allmän kris-stämning som grund för införande av diktatur.

Länkar om den nya världsordningen
http://hem.passagen.se/globalworld/
http://www.vaken.se

Vad har vi i kriget att göra?
Här kommer några rader från mig angående Irak ockupationen och Sveriges roll.
Utan att allt för många i Sverige har fattat det har vi anslutit oss till ockupanterna och godkänt quissling-regeringen i Irak och skyndsamt tillsatt en svensk ambassadör. Skickar med en intressant och bra artickel fr. Aftonbladet av Åsa Lindeborg. Förräderiet från vår Svenska regering kan kosta ytterligare oskyldigas liv. mvh Kjell Holmsten - Örebro

http://www.aftonbladet.se/vss/kultur/story/0,2789,525495,00.html 

SIEMs kommentar: Det artar sig: Vi får nu läsa i Aftonbladet t ex att
”Göran Persson har medvetet och systematiskt ställt Sverige i drängtjänst hos den amerikanska ockupationsmakten” Det kanske kan bli folk av Aftonbladet, men hur kommer nästa valrörelse att se ut?

Mark Thatcher faces court showdown over coup plot
http://www.guardian.co.uk/southafrica/story/0,13262,1291072,00.html
Former PM's son protests innocence after arrest in pyjamas
 
Sir Mark Thatcher was last night facing a legal battle to avoid a lengthy jail sentence after being arrested and charged in South Africa with helping to finance a failed attempt to overthrow the president of a tiny but oil-rich west African state.


SIEMs kommentar: Den västerländska politiska elitens söker på lagliga och (mest) olagliga vägar kontrollera tredje världens tillgångar och stater. Ibland behöver man inte ens invadera dem militärt , det räcker med en och annan välriktad statskupp.

USA vill ha hårdare tag i Sudan
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=466376
USA:s FN-ambassadör kritiserar FN:s specielle sändebud till Sudan för att inte vara tillräckligt kritisk mot regeringen i Khartoum i sin rapport till FN:s säkerhetsråd. Sändebudet Jan Pronk sa i sin rapport att Sudans regering har rättat sig efter vissa av FN:s krav men inte i alla....

Oljebegär bakom intresset för Sudan
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=464427
Den sudanesiska regimen har ett vapen som det sällan talas öppet om, nämligen oljan. Tack vare oljetillgångarna har man också ett viktigt stöd i det oljetörstande Kina som sitter som en bromskloss i FN:s säkerhetsråd. Kina har investerat stora summor i den sudanesiska oljan.

Varje gång man besöker ett politiskt känsligt område så känner man av den dolda lukten av ett storpolitiskt rävspel. Olika säkerhetstjänster som tävlar om att så snabbt som möjligt få så mycket information om landet och försök att knyta landet till sin egen intressesfär...


SIEMs kommentar: När vi vårens SIEM-magasin först pekade på de oljeintressen som ligger bakom västvärldens plötsliga intresse för Sudan, hade detta knappast nämnts i västlig press. Nu börjar den sanningen bakom den mediala snyftrapporteringen krypa fram också i nyhetsmedia. Men det är tydligt var Sveriges Radio står: När Kina motsatt sig västliga militära åtgärder i Sudan så utgör detta land en ”bromskloss”. När USA vill åt samma olja - då beror det på humanitära ambitioner.

Nepals regering fördömer gisslanmord
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=465205
Efter att tolv nepaleser har dödats i det värsta kidnappningsdramat hittills i Irak, fördömer nu den nepalesiska regeringen terrorhandlingen. Budskapet om gisslans död är det värsta i landets historia, enligt regeringen.

Strider i Nepal mellan gerillan och armén
http://www.sr.se/ekot/sokresult.asp?first=1&last=20&from_date=1990-01-01+00%3A00%3A00&to_date=2004-09-01+10%3A53%3A31&page=1&intUnitID=83&programID=83&nyheter=&Artikel=387589&strSearch=Nepal
I västra Nepal har den maoistiska gerillan drabbat samman med armén i en av de hårdaste striderna sedan fredssamtalen i landet bröt samman i augusti förra året.... Uppgifterna om antalet döda varierar mellan några dussin och flera hundra. Striderna i Nepal har pågått sedan 1996 och krävt omkring nio tusen människors liv.

SIEMs kommentar: Tolv döda nepaleser i Irak är enligt dess regering en större katastrof än niotusen i strider på hemmaplan. Och radions redaktion bockar och sprider hyckleriet, ty det för dagen politiskt korrekta kräver att irakierna utmålas som de värsta illgärningsmännen sedan tidernas begynnelse.


Ett fridens budskap
Efter dessa upprörande notiser kan man sannerligen behöva hugsvala sin härjade själ med mer upphöjda och förtröstansfulla budskap . Se gärna www.faith-restored.com

************ANNONSER***********

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.
Provförpackning medsändes på begäran vid andra köp av t ex öronljus, böcker etc.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni