Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.htmlTidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
 Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004    Feb   Mars April   Maj   Juni    Juli    Aug     Sep

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN


Svenska Institutet för Ekologisk medicin

SIEMs Månadsmagasin November 2004
Notiser o kommentarer
Tarmbakterie ger skydd mot allergi - Antibiotika hjälper hiv-smittade barn - Hälsokunskap på Apoteket - Tobak som universalkur - "Ny fosterdiagnostik kan pressa kvinnor till abort" - Fler kan testa hälsan själv - Ett oherrans tidevarv. - Men var valet fixat från början? - Media låter sig manipuleras - Anmälan till granskningsnämnden - Eli Lilly, inkontinens och självmordsförsök - Big rise in number of children given mind-altering drugs - - Mail från Olga om Mikael mm - Ekonomisk tillväxt - Förnuft eller känsla - Läkarsponsring för 200 miljoner - Varför du skall undvika att ta vacciner - Spetälska i Sverige - VIOXX and Vaccines: Vive La Difference - ”Afghanistan på väg bli en knarkstat” - Kritik mot slapp läkemedelskontroll i USA - Light at the end of the tunnel ... - Blodtryckssänkare verkningslös - Fyra år innan farlig medicin drogs in - Forskare vill testa neurosedyn mot barncancer - Psykisk ohälsa ökar kraftigt - Ökad jakt på bidragsfuskare - Spetälska i Sverige - ”Afghanistan på väg bli en knarkstat”

<>Ledare: Du skall icke vara frisk!Vi har ofta i dessa spalter pekat på hur den moderna medicinens egentliga funktion och uppgift är att hålla folk sjuka - inte göra dem friska. Denna sorts medicin uppskattas och odlas nämligen av ekonomiska och politiska makthavare, och ger den s k läkaren en aktad och gynnad ställning i samhället. Man kan alltså undra varför makthavare har sådant intresse av att göra folk sjuka och behålla dem sjuka. Förklaringen är dock delvis rätt enkel:

Föreställningen om att vara sjuk utlöser ofta hos den enskilde kraft och motivation, en vilja till ansträngning och uppoffring - i det fromma syftet att rädda den hotade livhanken och återställa hälsan. Offervilliga medborgare har makthavarna stor användning och glädje av. Allt makthavaren behöver göra är att koppla medborgarnas ansträngningar till föreställningen om att de på detta sätt kan rädda sin hälsa.

Den föreställning om hälsa och sjukdom som därför inympas i medborgaren innebär också att de är helt beroende av makthavare och annan expertis för att behålla och återvinna hälsan. Även om medborgarna oftast inte blir friskare av sina ansträngningar spelar detta ingen större roll, tvärtom: ju längre de är sjuka desto offervilligare och mer desperata blir de och därmed också alltmer lättlurade.
( På samma sätt utgjorde förr föreställningen om evig förtappelse drivkraft för den enskildes uthålliga botgöring. Släpande sig på blodiga knän till Canossa eller Santiago de Compostuela utgjorde den omvände syndaren en moralisk förebild, mot vilken varje medborgare kunde mäta sig själv och sin egen botfärdighet. Synden var då för den kyrkliga auktoriteten lika viktig som ohälsan är för dagens makthavare. Hur föreställningen om synd praktiskt kan utnyttjas för att få folk att göra som man vill kan vi se aktuella exempel på i t ex Knutby-fallet. )

Den gamla dogmen ”arbete befordrar hälsa och välstånd, och förhindrar månget tillfälle till synd”, är ett uttryck för denna makthavarnas traditionella pedagogik. Ju mer syndig och hotad av ohälsa medborgaren anser sig vara, desto mer villig till arbete bör han ju då bli.

Medborgarens faktiska förmåga till ansträngningar och uppoffringar minskar dock ju mer nedsatt hälsa han har. Den idealiske medborgaren är därför den som upplever sig vara hotad av sjukdom, men har bibehållen hälsa och funktionsförmåga. Dolda hot och dubbla budskap - i form av propaganda för förebyggande åtgärder, screening, vacciner osv - är särskilt värdefulla för att åstadkomma detta. De sätter skräck i medborgaren utan att menligt påverka hans arbetsförmåga, åtminstone inte omgående, och fördunklar makthavarens egen roll i den hotbild som medborgaren uppfattar.

I fruktan för att han själv eller hans anhöriga ska ”drabbas” av sjukdom eller stå utan nödvändig vård, strävar medborgaren ändå ständigt att skydda sig och dem mot allsköns tänkbara sjukdomar, och är beredd till allt större uppoffringar till förmån för ”vårdens” utbyggnad. Med tankeförmågan närmast lamslagen av skrämselpropaganda är han beredd att köpa dumheter och undanflykter, bara de lovar honom en tillflykt undan hot om plågsam och förnedrande sjukdom och död. Medborgaren måste därför ständigt matas med målande bilder av allehanda hot mot hans hälsa, samtidigt som hans egna ansträngningar att bevara hälsan alltid måste framställas som otillräckliga, fåfänga och vilseledda. Den verkliga kontrollen över hans hälsa ligger hos makthavarna - åtminstone ska han inbillas detta.

I detta har den medicinska informationen en helt oumbärlig roll att spela. Vad kan uppamma offerviljan mer än bilden av en skallig och utmagrad cellgiftspatient, ett utsvultet och undernärt spädbarn med AIDS, eller skräckinjagande berättelser från ”tiden före penicillinet”? Utan en sådan pedagogisk hårdvaluta, skulle måhända medborgarnas villighet att avstå allt större del av sin arbetsförtjänst till ”vård och omsorg”, medicinsk forskning, socialförsäkringar, och förment hälsosamma produkter allvarligt försvagas. Men inget kunde vara mer förödande , än om det skulle visa sig att en stor del av den verkliga ohälsan var konstruerad och självförvållad just i syfte att göda den maktelit som kontrollerar dessa sociala och ekonomiska institutioner.

Den medicinska informationen - via myndigheter och massmedia - har alltså två huvudfunktioner - att utmåla skräckinjagande hotbilder samt att utlova skydd och tillflykt undan dessa. Kravet på sanning. logik och konsekvens är däremot minimalt, att informationen är osammanhängande och självmotsägande är närmast en fördel, ty detta blockerar oftast medborgarens egen tankeverksamhet. I detta kan man följa damtidningarnas framgångsrika upplägg, där man friskt blandar bantningsråd med kakrecept. Media kan därför gärna ena dagen skrika ut katastrofsiffror om biverkningarna av förra decenniets kemiska mediciner, och nästa dag lova dagens ungdomar nya ofarliga sätt att kemiskt manipulera bort menstruationer och andra av den biologiska kroppens onödiga påfund. En förvirrad allmänhet kräver bara mer s k ”information”, och det kan man naturligtvis tillhandahålla i nästa lösnummer.

Medicinens sjukdomslära och biologiska förståelse måste alltså underordnas samhälleliga krav!
För att medborgarens oro ska hållas på en lämplig nivå måste kroppens funktioner framställas som opålitiliga, lömska, och i behov av ständig vaksamhet, så att medborgaren vid minsta misstanke söker skydd mot dess upptåg hos en behörig samhällsrepresentant.

Därför sprider medicinen föreställningen att kroppen är programmerad att utveckla olika former av sjukdomar, vilka bara kan säkert igenkännas och behandlas av behörig personal.
Kroppens symtom och prestationer måste ständigt bevakas och mätas, därför att varje avvikelse från det ”normala” kan vara ett tecken på annalkande sjukdom. Själva ”sjukdomens” påstådda orsaker är däremot i regel dunkla, orimliga och opåverkbara. När sjukdomen väl inträtt är dock en ”vetenskaplig och beprövad behandling” den enda möjliga utvägen, annars väntar allt värre plågor och en säker död bakom hörnet. Säger man.

Men den biologiska verkligheten är den motsatta - nämligen att kroppen är programmerad för att så långt möjligt vidmakthålla och återställa hälsa och funktionsförmåga!
Förvisso kan den skadade kroppen uppvisa märkliga och dramatiska symtom och tecken, men dessa är först och främst övergående, naturliga och ändamålsenliga reaktioner för att skydda sig mot och reparera skador. Respekt för och förståelse av dessa processer är ofta de enda yttre åtgärder som kan och behöver vidtas, medan åtgärder som undertrycker och motverkar kroppens reparationsförsök ofta leder till allt värre skador och till alltmer riskfyllda biologiska förlopp. (Se SIEMs webkurs
/kurs för mer ingående analys av detta )

Genom att vägra ta kroppens reaktioner för vad de är, och i stället pådyvla den orolige patienten en mängd skadliga åtgärder - oroande diagnoser, förgiftningar och stympningar - lyckas medicinen ofta förvandla en i stort sett självreparerande organism till ett vrak, vars flytförmåga endast hjälpligt upprätthålls genom ständiga manipulationer utifrån. Patienten kan därefter fylla en värdefull funktion antingen som varnande exempel och hotbild för ”hur det kan gå” eller som bevis för ”medicinens landvinningar”, ty han är fortfarande vid någon form av liv, vilket i sin tur kan framställas som behandlingens förtjänst.

Skolmedicinens sjukdomslära är alltså intimt förknippad med den samhälleliga roll medicinen spelar och med de politiska och ekonomiska intressen som härskar i samhället. Tanken att medicinen skulle vetenskapligt och sakligt pröva olika alternativa ”sjukdomsteorier” och begreppsapparater mot varandra, är bottenlöst naiv. En medicin som lägger tonvikten på förståelse av och respekt för kroppens självrepararerande förmåga, är i stort sett politiskt, ekonomiskt och militärt oanvändbar, och ett hot mot dessa etablerade intressen.

Det ovan sagda rymmer förklaringen till den allt mer intensiva och lögnaktiga medicinska propaganda och iatrogena oro som vi möter i dagens samhälle.

*
Därför måste dr Hamer hållas inspärrad på dårhus - i likhet med många av sina tidigare oliktänkande kollegor som ifrågasatt de officiella cancer-myterna..
* Därför anslås miljonbelopp åt vaccinforskning som ska fylla tusentals rapportsidor med gåtfull och irrelevant statistik över alla tänkbara frågor , utom de viktiga: nämligen om vaccinerna är säkra och effektiva.
* Därför uppmanas vi att ständigt låta oss undersökas och screenas för knölar, kolesterolvärden, PSA-värden och självtesta oss mot en mängd åkommor, medan det samtidigt är djupt oklart och obevisat om dessa tester har något samband med reellt påverkbara hälsofaktorer, eller om de åtgärder som uitlöses av dem har någon positiv hälsoeffekt alls.
* Därför kan statliga Apoteksbolaget ägna sig åt kosmetisk ansiktsbehandling, medan t ex homeopati och akupunktur med tusenåriga anor avfärdas som ovetenskapligt hokuspokus
* Därför utmålas ofarliga kostillskott, örter, mineraler och vitaminer som stora hälsofaror, och allmänheten berövas tillgång till dem, samtidigt som dokumenterat farliga miljögifter och misstänkta livsmedelstillsatser sprids allt ymnigare
*Därför kostar läkemedel och vårdapparat allt mer pengar för varje år, samtidigt som sjuktal och ohälsa försämras i alarmerande takt.
* Därför har också den sk alternativmedicinens intresseorganisationer ofta kluvna lojaliteter i kampen för folkhälsan - ska man leva på den marknad som ohälsan skapar eller verka för folkhälsa?

För den enskilde medborgare som trots allt vågar och vill slå vakt om sitt sunda förnuft samt sin och sina anhörigas hälsa finns inte så många enkla vägar . Han/hon kommer att få själv skaffa sig den förståelse och självtillit som behövs för att motstå de ”enkla lösningar” som han serveras - med baksidor och bieffekter som effektivt mörklagts, och som uppenbaras först i efterhand. De nätverk av tex mobilstrålnings- och vaccinkritiker och som nu börjat bildas över landet, kommer att följas av allt fler, där människor börjar ersätta naiv tro på medicinska myter med eget förnuft och praktisk erfarenhet. Kampen för framtidens folkhälsa måste i detta skede tyvärr ofta ske under kamp och konflikt, trots att syftet borde vara lätt för de flesta att dela. Det gäller därför att minnas att detta skede är just bara en fas, ett steg på vägen.

Om respekt för demokratin

Våra barn ska från tidigaste ålder fostras till respekt för demokrati och demokratiska värden. Även våra massmedia och folkrörelser måste bekänna sin underkastelse inför demokratin, om inte de ska drabbas av offentliga och förödande bannbullor. Tyvärr råder ofta rätt stor oklarhet om vad dessa demokratiska värden egentligen innebär och hur de ska tolkas, annat änm i ett avseende - nämligen att folkmajoriteten har oinskränkt beslutanderätt över vadhelst den lyster. (Om demokratins urartning har vi skrivit i t ex
http://www.klokast.se/Nyhet/2004/Mar04.html )

Även den enklaste demokratiska principen om majoritetstyre är emellertid komplicerad: Ju större stater och församlingar, desto svårare är det dock att fastställa vad majoriteten anser, eller ens vem/vilka som utgör en majoritet. Färska exempel kan hämtas från de amerikanska och ukrainska valen, där frågan om rent matematiskt fiffel kan läggas till alla andra manipulationer - mer eller mindre i överenstämelse med ”demokratiska värden”.

Än svårare blir majoritets-besluts-principen om man hävdar att även morgondagens medborgare borde få ånjuta demokratins välsignelser. När dagens demokratiska majoriteter beslutar om kraftiga inskränkningar för morgondagens medborgare - då börjar demokratins moraliska legitimitet flagna. När resultatet av dagens sk demokrati tar sig uttryck i oåterkalleliga förändringar av klimat, biologisk miljö, genetiskt arv, samt utrotning av biologiska arter och ekologiska miljöer - då måste man undra vilken tyngd morgondagens medborgare - i den mån det blir några - tillmätts vid fastställandet av ”majoritetens” vilja. Om denna fråga saknar ett tillfredställande svar framstår ju dagens demokrati mest som nu-majoritetens rövardiktatur mot framtidens undersåtar. Att med all kraft motsätta sig demokratiskt fattade beslut kan då framstå som en moralisk skyldighet redan i dagsläget.

Trädet november 2004

Ulf Brånell


Tarmbakterie ger skydd mot allergi
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=346887
Överdriven hygien vid förlossningar hindrar barnets immunförsvar från att mogna....

SIEMs kommentar:
Rubriken skulle lika gärna kunna vara t ex ”Sjukhusförlossningar en orsak till ökade allergier” : Men det skulle väl inte gå för sig i DN?

Antibiotika hjälper hiv-smittade barn
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=507222

Nu ställs förhoppningar om att antibiotika ska kunna förlänga livet på hiv-smittade barn. En studie som gjordes på barn i Zambia visar att barnen kan överleva så länge att de kan få effektiv behandling mot själva hiv-infektionen.
.....
Hivsmittade barn i Afrika är en patientgrupp som har svårt att hävda sig. Deras unga liv tar slut innan dyr medicin från västerlandet når till deras fattiga länder.

SIEMs kommentar: Naturligtvis passar det inte i så rörande sammanhang att beröra de allt starkare misstankarna att också HIV-viruset ”nått deras fattiga länder” från västerlandet, genom läkemedelsmaffians egen försorg.
Två notiser i UT: 20 nov 2004:

Hälsokunskap på Apoteket

Den som är lite extra intresserad av sin hälsa kan besöka Apotekets temakvällas. Dessa arrangeras av kunder som ansökt om att få bli ”plusmedlemmar2 och där kan man lära sig mer om olika hälsosamma ämnen. I början avnovember ordnade Apoteket Kronan i Ulricehamn sin första temakväll mesd ”ansiktet” som tema. Kvällarna kommer att ordnas två gånger om året och andra teman kan vara t ex benskörhet, kost eller motion. .... /Artikeln inllustreras med en bild av pågående ansiktsrengöring /

Tobak som universalkur

”Magi myt och medicin - historien om tobak som universalkur” Så heter den nya utställningen på Tobaks- ocjh tändsticksmuseet i Stockholm. Den är dessutom deras bidrag till Skansens tema ”Alla tiders hälsa - bot och läkekonst i folktro och vetenskap”.... kan besökarna i olika skrönor höra hur tobaken i Sverige långt in på 1900-talet användes i extrakter, tinkturer, piller och salvor för att bota människor och djur

SIEMs kommentar. Sällan kan man se den moderna hälsopolitikens haveri och ränksmideri tydligare uttryckt på några få rader:

Den s k läkekonsten vilar på förgiftning som konstart. Apoteksbolaget har i vårt land anförtrotts monopolställning för att giftspridningen i ”botande syfte” ska regleras och begränsas.
När gifternas verkan blir alltför uppenbar ersätts de med nya, medan skadorna av de gamla gifterna mörkläggs. Att de överhuvudtaget använts av medicinare skylls då på ”folktro”, medan de i själva verket prånglats ut med välsignelse från dåtida medicinarskrå och s k vetenskap .

När det allmänna hälsointresset blir allt starkare - till följd av att medicinen gjort folk allt sjukare - då söker medicinskrået slå vakt om sin monopolställning också inom den sk friskvården. Gratis och statssubventionerad hälsoupplysning i läkemedelsmaffians regi, under skydd av apoteksmonopolet, garanterar att alternativa och okontrollerade friskvårdare ( utan intressen i kemibranschen ) svälter ihjäl. I rubrikerna brukar det kallas att ”alternativa metoder börjar accepteras inom skolmedicinen”. Skratta Pajazzo!

"Ny fosterdiagnostik kan pressa kvinnor till abort"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=346727&previousRenderType=6

Expert vill skjuta upp införandet av nya metoder för undersökning av gravida.
Nya metoder för fosterdiagnostik är på väg att införas i Sverige, främst för att upptäcka Downs syndrom. Redan i dag känner vi till flera fall där blivande föräldrar otillbörligt påverkats till att göra fosterdiagnostik och abort när Downs syndrom upptäckts. Med de nya, enklare metoderna krävs betydligt bättre information. Annars kan det gå slentrian i föräldrarnas beslut och vi får en fosterdiagnostik som innebär ett visst mått av tvång.

SIEMs kommentar: Att tester och prover försätter den testade i en tvångssituation är inte specifikt för fostediagnostik, utan en genomgående medicinsk praxis,, Ett viktigt syfte med testerna är just att etablera ett maktförhållande mellan vårdapparat och patient, . Vad sägs t esx om mammografi, PSA-prov, HIV-test, kolesterol-prover osv? (Se t ex /siem/cancer.html ml änkar om vad som väntar efter en cancertest )

MOTGIFT

Fler kan testa hälsan själv
http://news.nyhet.nu/visa/template-kvinna.html?nyhetsid=97624

Sedan i slutet av sommaren har Apoteket sålt ett testpaket där var och en själv kan testa sitt blodsocker. Under de kommande veckorna lanseras två nya själtvtest: kolesteroltest och ett för blod i avföringen. Även nästa år planeras ett par tester att lanseras, dels ett urinvägsinfektionstest och dels allergitester.- Självtester finns idag på många marknader, bland annat i USA och Europa. Allt fler människor även i Sverige vill ha möjlighet att kontrollera sin hälsa själva.....

SIEMs kommentar: För ett par veckor sedan pekade vi på att ju mer sjukvårdsinformation folk utsätts för, desto sämre blir deras hälsa. Ett effektivt sätt att förvärra skadorna är genom onödiga undersökningar, vars resultat alltid på något sätt kan skapa oro hos den enskilde, och förleda honom att börja förgifta och manipulera sin kropp. Nyttan av mass-screening är synnerligen omstridd, vilket bl a visats i debatterna om mammografi och prostatacancer. Att underblåsa folks oro och osäkerhet är en lönsam bransch, både politiskt och ekonomiskt, vilket presidentvalet i USA i skrivande stund tycks bli ytterligare ett belägg för. Självklart vill statliga Apoteksbolaget vara med och dela på denna kaka.

I samma nyhetsflöde hittar vi de nya vitamintrosorna http://news.nyhet.nu/visa/template-kvinna.html?nyhetsid=97632

När får vi ett självtest vad gäller dumhet och flathet inför medicinsk marknadsföring?

Ett oherrans tidevarv.

....All your governments, institutions, and social structures were put in place to inhibit and discourage creative thought and action. One is rewarded for maintaining the status quo, not for the development of new social or economic systems that are to replace the old out-modeled forms which no longer have a place in your time realm.....We see a time when men will again work together to achieve and maintain the common good....No longer will the thieves and liars control in human community. www.faith-restored.com

MOTGIFT

Okunnighet, hyckleri, lögneaktighet, hänsynslöshet, girighet och våldsfixering är inga trevliga egenskaper. Men när mer än femtio procent av en väljarkår låter sig ledas av dem, då är dessa egenskaper närmast sakrosankta, och kan inte kritiseras. Vi såg det i trettiotalets Tyskland, vi ser det i dag. Valbåset fungerar uppenbarligen som biktbåset - där alla synder kan förlåtas och tvättas rena som snö. Vad är då skillnaden mellan respekt för demokrati och feghet och medlöperi?

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=498203

Efter det amerikanska s k valet manar båda kandidaterna folket till enighet. Det som under själva valet ska framstå som alternativ, utgör efter valet egentligen inga skillnader värda att bråka om. Makteliten har åter talat.

Men var valet fixat från början?
http://www.commondreams.org/views04/1106-30.htm

When I spoke with Jeff Fisher this morning (Saturday, November 06, 2004), the Democratic candidate for the U.S. House of Representatives from Florida's 16th District said he was waiting for the FBI to show up. Fisher has evidence, he says, not only that the Florida election was hacked, but of who hacked it and how. And not just this year, he said, but that these same people had previously hacked the Democratic primary race in 2002 ....

Media låter sig manipuleras - eller köpas? - av läkemedelsintressen!

Nedan finns en historia om hur man kan kringgå förbudet mot direktreklam av läkemedel genom att sända reklamen som "nyheter". TV4 sände idag - trots att man hade annan negativ (balanserande) information - ett helt igenom positivt nyhetsinslag, som fick Eli Lillys marknadsstrateger att jubla. Eli Lilly skulle absolut inte kunnat göra det bättre: Här kör man ett inslag som är enbart positivt, man undanhåller alla biverkningar, man visar närbilder på pillerburken med Strattera under en längre tid och företagets namn lyser i rutan. Och inte nog med det: man gör det för ett preparat som inte är ett godkänt läkemedel utan ett licenspreparat, och man säger att det nog snart kommer att vara godkänt. Och sist men inte minst: man säger att personer kan behöva ta Stattera livet ut.
 
Kan det bli bättre? Janne Larsson
 
Anmälan till granskningsnämnden av TV4:s ensidiga inslag om licenspreparatet Strattera, den 9 november 2004

På TV4-nyheterna den 9 november 19.00 visades ett inslag om licenspreparatet Strattera.

Jag hade redan för flera veckor sedan fått vetskap om nyhetsinslaget om Strattera. För att försäkra mig om balansen i programmet skickade jag information till TV4 via e-post. Jag skrev följande "prognos"

Hej!

Jag har plockat upp att Nyheterna snart kommer att ha ett inslag om Strattera - det nya medlet för ADHD. Låt mig få göra följande kommentar och begrunda om ni inte ska försöka åstadkomma ett lite mer objektivt inslag (belysa båda sidor). Jag tänker mig att det blir ett sedvanligt reklaminslag:

 
1. "En ny medicin för behandling av ADHD har visat sig ge positiva resultat. Professor X vid universitetet i Y säger att många barn med svåra problem skulle kunna klara skolan bättre om de fick behandling."

2. Intervju med professor X. Han säger bland annat: "Många föräldrar har varit rädda för att ge sina barn de centralstimulerande medel som nu används. Men i och med att Strattera nu finns kan också dessa barn få behandling. Strattera är inte en centralstimulerande medicin."

3. Intervju med förälder, med en kort bildsekvens där barnet finns med. Föräldern säger: "Hon hade väldigt svårt med skolan och med kompisarna. Varje dag kom hon hem gråtande från skolan. Men när vi nu fått chansen att pröva Strattera har det vänt. Det känns som att livet öppnar sig för oss."

4. Kort faktabeskrivning: Ta upp att Strattera är en ny medicin som inte ger någon risk för beroende. Säg också att den än så länge bara kan fås via licens från Läkemedelsverket, men att många läkare hoppas att det snart ska bli lättare att skriva ut medicinen. Kanske kan också någon på Läkemedelsverket säga samma sak.”

Jag gav sedan en del information från USA (här som bilaga) om hur Eli Lilly misslyckats att få ut Strattera på marknaden, som ett antidepressivt medel, men hur man lyckats marknadsföra det som ett medel mot ADHD.

Eftersom jag inte fick svar på mitt mail skrev jag igen. Fick fortfarande inget svar och skrev då till nyhetschefen Peter Sommerstein. Inte heller av honom fick jag något svar. Skrev en sista gång, utan att få något svar till nyhetschefen den 4 november. Skrev då som inledning:

”Med risk för att verka alltför påstridig skickar jag nedanstående mail igen. Vet inte om ämnet är för hett eller om personer som skriver till Nyheterna helt enkelt inte får svar. I vilket fall som helst - är det möjligt att ge mig ett svar? Går det /gick det att balansera inslaget? Om ingen vill ge ett egentligt svar kan jag i allra värsta fall tänka mig att bara få veta att mailet nått fram till ansvariga personer.”

Efter alla dessa mail står det klart att TV4-nyheterna fått min information. Mina gissningar om nyhetsinslaget föll in. Ingenting om den information jag givit nyheterna togs med.


TV4-nyheterna gjorde i stället följande:

• Man beskriver Strattera som en medicin som nu bara kan fås på licens från Läkemedelsverket. Samtidigt säger man ”om ett halvår kan den vara godkänd”.
 
• Man beskriver helt korrekt att den centralstimulantia som nu ges till barn och ungdom med diagnosen ADHD har biverkningar. Mot detta presenteras Strattera. Inte en enda biverkning nämns för Strattera. Man säger enbart att ”det är det första läkemedlet som inte är narkotikaklassat”.

• Man intervjuar psykiatriker Hägglöf (professor X ovan) som säger: ”När man tittar på barn med ADHD har man sett att det finns förändringar i värden på till exempel dopamin och noradrenali…” Ingen säger emot honom, trots att det är välbekant att det inte finns något objektivt test för ”ADHD” – det är en helt subjektiv diagnos.

• Man visar länge en närbild på en burk med Strattera, där namnet Eli Lilly framträder tydligt, samtidigt som reportern ställer frågan: ”Hur länge behöver man ta medicin?” Och svaret från psykiatriker Hägglöf blir: ”Det finns personer som behöver ta de här läkemedlen livet ut, medan en hel del kanske kan avsluta det här under barndom eller tidiga ungdomsår”. Till saken hör att den person som inslaget handlar om är 19 år, och tillhör kan man anta, den första kategorin.
 
• Man hänvisar till det amerikanska psykiatrikersällskapet och för fram att man i detta sagt att barn i första hand ska få Strattera, i andra hand amfetamin.

• Man låter personen som fått medlet framföra enbart lyriska beskrivningar, däribland att hon nu har en framtid.

Inslaget strider mot sändningstillståndet genom att vara partiskt och osakligt. Det framför enbart positiv information om preparatet Strattera. Det utelämnar fullständigt alla former av biverkningar och andra negativa konsekvenser. Inga av de jämförelser som jag skickade i bilagan tas upp. Strattera beskrivs precis enligt Eli Lillys marknadsföringsstrategi, som det första läkemedlet som inte är narkotikaklassat (a non stimulant).

Inslaget innebär ett otillbörligt gynnande av läkemedelsbolaget Eli Lilly. Reporterns fråga ovan, och svaret på den, samtidigt som man länge exponerar läkemedelsbolaget, måste av bolagets marknadsföringsstrateger betraktas som bästa möjliga reklam. Företaget får inte göra läkemedelsreklam direkt till konsumenter – än mindre av preparat som inte är godkända läkemedel. Men TV4 gör här ett inslag som skulle ha kunnat producerats och sänts av Lilly – om företaget bara haft rätt att göra det.

Jag begär utifrån det ovanstående att TV4 fälls för grov överträdelse mot sändningstillståndet.

Janne Larsson, skribent/lärare, janne.olov.larsson@telia.com
 

Eli Lilly, inkontinens och självmordsförsök

Man kunde efter den senaste skandalen med Vioxx hoppas på en förändring. Kanske kunde läkemedelsbolag visa lite återhållsamhet i sin marknadsföring; kanske kunde de värsta avarterna rensas bort; kanske kunde Läkemedelsverket börja bli den myndighet det utger sig för att vara. Men icke.

Den senaste skandalen är att Eli Lilly i Sverige säljer ett psykofarmaka – ett antidepressivt medel – förklätt till medicin för ”ansträngningsinkontinens”.

Förra veckan dök mystiska annonser från Eli Lilly upp i medicinska tidningar i Sverige. I Dagens Medicin fanns två helsidesannonser. Det speciella med dessa annonser var att hur man än letar så förstår man inte vad de egentligen är reklam för. Ingen medicin nämns. Allt man pratar om är att kvinnor kan lida av ”ansträngningsinkontinens” och att detta behöver uppmärksammas. 1

När man ringer till Eli Lilly så begriper man att det här är känsligt. Informationsavdelningen på företaget är mycket ovillig att lämna ut information; man blir utfrågad vem man egentligen är och varför man ringer. Till slut står det i alla fall klart att det rör sig om preparatet Yentreve, som i augusti blev godkänt av Läkemedelsverket. Man får veta att preparatet än så länge inte är subventionerat i Sverige. Det gäller för Lilly att lotsa det igenom Läkemedelsförmånsnämnden och få det subventionerat på indikationen ansträngningsinkontinens.

Men vad är det egentligen som är så känsligt? På Läkemedelsverkets hemsida kan man i läkemedelsmonografin för allmänheten läsa att Yentreve ”ger en måttlig effekt” och ”ger en viss förbättrad livskvalitet hos kvinnor med måttlig eller svår ansträngningsinkontinens”. Man får veta att patienter blev helt fria från besvär. Om biverkningarna sägs det: ”Duloxetin [Yentreve] kan ge en del biverkningar, bland annat illamående, muntorrhet, yrsel och trötthet. Allvarliga biverkningar är däremot mycket ovanliga.” 2 (betonat här)

Så vad är det då som är så känsligt? Det finns ingenting på Läkemedelsverkets hemsida som ger bilden av några problem eller något känsligt. Men när man gräver vidare och tittar i FASS hittar man plötsligt, mitt i texten i patientinformationen, följande fullständigt otroliga formulering: ”I likhet med andra läkemedel med likartad farmakologisk effekt (antidepressiva) har enstaka fall av ökade självmordsfantasier och –tankar samt enstaka fall av självdestruktivt beteende rapporterats under eller kort efter avslutad duloxetinbehandling. Tala genast om för din läkare om du får markant tilltagande, påträngande självmordsfantasier eller utpräglade ångestkänslor.” 3

Ett medel mot inkontinens visar sig alltså kunna leda till självmordstankar och till självdestruktivt beteende! Hur går det till? Man läser igen. Jo, det står att medlet i ”likhet med andra läkemedel med likartad farmakologisk effekt (antidepressiva)” kan ge dessa verkningar.

Så vad är då det här för medicin? Jo - Yentreve är det nya Prozac!!

Det är exakt samma ämne (duloxetin) som det antidepressiva medlet Cymbalta, som under en storm av protester blev godkänt av FDA tidigare i år! Vi kunde läsa om det i en artikel i en svensk tidning – under de kliniska studierna av medlet tog en 19-årig helt frisk försöksperson plötsligt livet av sig. 4 I en angränsande artikel i samma tidning uttalade sig professor Björn Beerman på Läkemedelsverket och sade: ”Att deprimerade människor kan bli självmordsbenägna av sina mediciner är välkänt…Ofta är det ett tecken på ett tillfrisknande, att medicinen fungerar…” 5 Professor Beerman är en av de tjänstemän på Läkemedelsverket som under många år aktivt förhindrat att sanningen om de antidepressiva medlen kommer fram. Hans uttalande om att den ökade självmordsbenägenheten vid behandling med antidepressiva medel är ett gott tecken – ett tecken på att ”medicinen fungerar” – borde ha lett till ett snabbt avsked från den myndighet som genom sin övervakning av läkemedelsbolagen ska garantera allmänhetens säkerhet.

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har för bara en månad sedan krävt en så kallad ”black box-varning”på Cymbalta och alla andra antidepressiva medel. 6 Det innebär att bolagen i en väl synlig ruta med svart ram måste informera patienter och läkare om att dessa medel i sig visat sig öka risken för självmordsförsök och självskadligt beteende hos barn och ungdomar. I den varningstext som FDA beordrat bolagen att ta med i förpackningen ska det bland annat stå: ”Det har fastställts ett orsakssamband för antidepressiva medel när det gäller att skapa självmordsbenägenhet hos pediatriska patienter [barn].”

Det svenska Läkemedelsverket har fortsatt att svika patienterna – man har trots att vetenskap och beprövad erfarenhet visat att antidepressiva medel inte har bättre effekt än sockerpiller för barn och ungdom, och att medlen ger ökad självmordsrisk, vägrat att förbjuda utskrivning till barn. Man har också försummat att utfärda de varningar som det amerikanska FDA har gjort.

Tillbaka till Yentreve (Cymbalta): Den fantastiska situationen har alltså uppstått att ett preparat som Eli Lilly först försöker lansera som ett urologiskt läkemedel i Sverige, är det enda antidepressiva medel i FASS för vilket ett orsakssamband när det gäller självmordstankar angivits.

Och så idag i Expressen – på hela mittuppslaget – det som Lilly sett fram emot och arbetat för så länge: den mediala exponeringen, försäljningen av diagnosen. 6

Vi får veta: ”10 000-tals kvinnor kissar på sig under samlag.” Det är ett sexproblem:

”20 000 kvinnor har det okända sexproblemet” Vi får också veta: ”Mer än var tredje svensk kvinna mellan 35 och 70 år har kissat på sig.”

OCH nu får vi också veta lösningen. ”Det finns mediciner…” Vi får också namnet: Yentreve. En patient berättar under rubriken ”Tar nytt läkemedel” att hon får Yentreve och att förbättringen är påtaglig.

Här finns inga omnämnanden om att ”medicinen” egentligen är ett antidepressivt medel – det nya Prozac – som visat sig ge ökad självmordsrisk för barn och ungdom. Ingenting om någon ”black box-varning”. Ingenting.

Man försöker skapa en marknad genom att påstå att ”mer än var tredje svensk kvinna” har de problem som detta nya läkemedel handhar.

 Nu ska det bara lotsas igenom Läkemedelsförmånsnämnden också.

Sedan är nästa steg att lansera samma ämne som det antidepressiva medel det är. Eftersom vissa biologiska psykiatriker – också här med Läkemedelsverkets goda minne – påstår att varannan kvinna är eller kommer att bli sjuk i en behandlingskrävande depression, finns det redan en väl upparbetad marknad. För den marknaden gäller Yentreve under sitt andra namn – Cymbalta.

När väl Yentreve blivit subventionerat ska väl också Cymbalta gå att lotsa igenom Läkemedelsförmånsnämnden. Det är på Cymbalta som Eli Lilly tänkt sig göra miljardbelopp, nu när patentet för Prozac har gått ut. 7

Bara nu ingen drar upp det här med självmordsrisken igen.

Janne Larsson , skribent/lärare janne.olov.larsson@telia.com


1. Dagens Medicin, nr 45, 3 november 2004.

2. Läkemedelsverket, Läkemedelsmonografi för allmänheten, den 11 augusti 2004;
http://www.mpa.se/allmanheten/amnesomraden/monografier/yentreve.shtml

3. FASS, Patientinformation Yentreve;
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?SpecID=800778&DocTypeID=5

4. Aftonbladet, Nu varnar USA för lyckopillren, den 23 mars 2004; http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,451837,00.html


Artikeln finns även på http://www.klokast.se/Nyhet/2004/jnlarslmv.pdf
Se även ”Angående antidepressiva medel till barn och Läkemedelsverkets kriminella försumlighet ” av samma förf på http://www.klokast.se/Nyhet/2004/jnlarslmv2.pdfBig rise in number of children given mind-altering drugs
http://society.guardian.co.uk/mentalhealth/story/0,8150,1353760,00.html

....the growing use of antidepressants for children in the UK over the 10 years from January 1992 to December 2001. The rate at which the drugs were being prescribed to children rose by 70%.

"The concern is that we don't know what the long-term effects are," said Macey Murray, lead author of the second study. "If they start quite early on, we don't know exactly how that will affect their development because the studies haven't been done."

SIEMs kommentar: Med tanke på den starkt ökade självmordsrisken får vi väl hoppas att ungarna hinner bli så gamla att forskarna hinner studera de långsiktga effekterna

Mail från Olga om Mikael mm

Hej, Ulf!
Djupt chockad blev jag när jag hörde nyheten om att Mikael Ljungberg sade upp bekantskapen med livet i onsdags eftermiddag. Kunde bara inte förstå, hur och varför detta kunde hända. På en klinik... Med en massa folk, som skulle hjälpa honom, omkring sig?...
 
Han led av en depression som bröt ner honom mer och mer, men han tog inte sitt liv hemma i sin ensamhet, han visste hur man kämpar. Trors sitt allvarliga tillstånd var han så stark att han fann krafter att ta sig samman och våga ropa på hjälp... Varför hände det som inte fick hända? Han har ju kommit så långt i sin självhjälp!!!
 
På torsdag kväll när jag läste Janne Larssons Motgift reste håret sig på mig när jag plötsligt insåg att Mikael Ljungberg uppenbarligen blev ännu ett offer för kemikalieindustrin... Det verkar vara den dödsstöten som tog kål på hans sista hopp...
 
Att människor får självmordstankar som biverkning av antidepressiva droger anses av professor Beerman på läkemedelsverket som ett tecken på tillfrisknande (hur sjuk eller naiv eller hjärntvättad får man vara för att tro något sådant???) 
 
Vad är det för en värld vi lever i? Ingen tycks komma undan detta djävulsmaskineri som i sin jakt efter profit krossar allt som står i vägen, skyr inga medel för att nå sitt snuskiga mål...
 
Och du, Ulf, tack för ditt gigantiska arbete mot detta odjur. Om inte var och en inser att det är han/hon som är ansvarig för sitt liv, hälsa och inte minst för framtiden, och börjar ifrågasätta och säga emot, har människosläktet inte en chans att överleva. Upplysning - det är vad som behövs. Människorna är mer okunniga nu än de var på medeltiden, trots våra höga tankar om oss själva och tron att vi är superintelligenta... Synd och skam!..
 
Tack för din site och dina veckobrev - de är toppen. Hade jag inte sprungit på dem för 3 år sedan, så hade jag fortfarande varit lika blåögd och vilsen som då och trott på allt trams från skolmedicinen.
Jag tror att ondskan kommer att bli besegrad, blott för att den har allt - både naturens och livets lagar - emot sig. Den gräver sin egen grav.
Synd att så många goda människor hinner sätta sina liv till innan den breda allmännheten hinner ta till sig avslöjanden av detta snuskiga lurendrejeri och vågar sätta stopp för eländet.
 
Varma hälsningar/Olga M., student och tvåbarnsmamma.
.....

Visst får du använda mailet och även namnet och adressen!
Det känns riktigt bra att kunna bidra med ett litet "strå" till ditt fantastiska arbete.
Sedan jag börjat besöka din site, har jag insett att det ännu finns ett hopp om framtiden för våra barn, så länge det finns eldsjälar som du, Chet Day, Kalle Hellberg, Janne Larsson m fl.
 
Sedan tre år tillbaka är min fritid (det lilla jag har) fullt upptagen med läsning av allt info om alternativ hälsa jag bara kommer över. Och det är riktigt kul att diskutera hälsa och sjukdom med mina nära och kära, studiekompisar och andra mer eller mindre bekanta människor. Många gånger känner jag mig riktigt provokativ i dessa diskussioner och får på mig en himla massa ilskna blickar och kommentarer om att jag är gnällig och stenålders... Jag känner att jag är inte riktigt förstådd av mina opponenter. Men efter ett tag hamnar opponenterna i en återvändsgränd som de själva skapade och då undrar de hur kunde de hamna där med deras stabila syn på hälsa och sjukdom som skall funka i alla lägen?...
 
Yes! Då känner jag mig riktigt nöjd! Kunskapen föds i diksussioner som skapar frågeställningar. Och när man ser att ens ens teori inte håller längre, börjar man gräva efter svar på sina frågor. Och den som söker - han finner. Lite sund förnuft och öppna sinnen - och plötsligt kan du inte längre svälja allt skolmedicinskt trams med hull och hår. Det känns helt uppåt väggarna att för att bli av med sin depression måste man tampas med självmordstankar, eller vaccineras för att slippa polio.
 
Lycka till, Ulf! SIEMs månadsmagasin är min och många andras fantastiska hälsokälla, och vi här runtom i landet håller flaggan uppe och gör vårt bästa för att sprida sanningen så vitt och brett vi kan.
 
Hälsningar Olga M. olga.m@telia.com

Ekonomisk tillväxt
av Lars Andersson

Ekonomisk tillväxt - vilket mantra. Är det lösningen på välfärden?. Enligt alltfler debattörer och ekonomer är det så. Det enda som kan rädda välfärden är den ekonomiska kapprustningen. Nästan som att det enda ändamålet för varje människas existens är att medvetet se till att det finns så mycket pengar, produkter och göromål på jordklotet som möjligt. Inte för att det behövs ! Utan bara för sakens skull ! Om man synar detta fenomen så blir det ganska många frågetecken kvar. T.ex., ska vi vara, eller är vi naturligt en producerande, konsumerande massa som i vår strävan efter att må bra till varje pris måste öka vår produktion av tjänster såväl som produkter. Man kan fråga sig vad det hela ska mynna ut i. Har vi välfärd under tiden som vi ” bygger välfärden” eller blir det välfärd när ”bygget” är…hmmm klart.

Om vi leker med tanken att ekonomisk tillväxt verkligen är en den enda modellen. Alltså, vi höjer pensionsåldrarna och inför lördag som en arbetsdag och kanske även tio timmars arbetsdag, Vi låter våra redan belastade medarbetare gå på motivationskurser och få bonus om dom hinner med dittan och dattan, allt för att höja produktionen. Vi kör så det ryker så lång tid som krävs för att få till konkurrenskraftiga produkter. Kruxet är ju att alla andra resonerar på samma vis. Okey, då får vi flytta produktionen utomlands för att få billigare arbetskraft och därmed billigare produkter. Men hur går det då med sysselsättningen här hemma?. Man ställs snart inför en omöjlig ekvation. Eller rättare sagt, man ställs inför det enda återstående alternativet, producerandet måste ske i tredje världen och konsumerandet i de rika i-länderna. Ekvationen är ändå inte löst för kvar har vi en arbetslöshet av sällan skådat slag, och har vi inget arbete så har vi inga pengar att köpa produkterna och tjänsterna för.

Det tragikomiska är att många av våra s.k. experter, nationalekonomer, professorer, politiker etc. och andra ”sakkunniga” bifallit i detta ekorrhjul som för övrigt har lett oss dit vi nu är i dag och ”mer av samma” är nog egentligen inte det som krävs för att få rätsida på vår ”väl-färd”.

De styrande, officiellt, politikerna har i alla tider pratat om välfärden. Att färdas väl. Att färdas väl i livet måste dom väl mena. På senare tid har dom satt likhetstecken mellan ”ekonomisk tillväxt och välfärd. Inget kan vara mer fel. Om dom nu menar välfärd för folket. Vilket folk förresten ?. Vi svenskar eller västvärlden eller hela jordens befolkning ?.Mycket lite av globaliseringen som sker idag tar upp fattigdomsproblemet, som är den stora motorn för flyktingströmmar, svält och krig.

Kan det vara så att ekonomisk tillväxt och välfärd är varandras motsats ? Hur skulle det kunna vara så ? - blir det inte välfärd av ekonomisk stabilitet, kan man fråga sig ? Nja, tänker man efter så är det inte så självklart. Om målet med våra liv är att till varje pris se till att det finns gott om pengar hos oss själva, som nationer eller individer, till bekostnad av det mesta då är det en fungerande modell. Om målet med tillvaron däremot är något annat, t.ex. att få en balanserad tillvaro av arbete, glädje, umgänge, odla relationer och intressen, föda och ta han om våra barn, d.v.s. .VÄLFÄRD så är det en dåligt fungerande modell. På samma gång som vi ska producera mer så ska vi konsumera mer. Vi ska alltså producera mer bara för att vi ska konsumera mer eller var det kanske tvärtom, att vi måste konsumera mer så att vi kan producera mer. Det spelar ingen roll om vi verkligen är i behov av mer eller om vi behöver producera mer. Det måste bara göras. Varför måste det göras? Jo, därför att annars det blir dålig ekonomisk tillväxt. Siffrorna ser inte bra ut.

Vi säger nu att vi lyckades. Vi slet och knogade. Vi fick siffrorna att se bra ut. Vilken lycka. Men hur mådde jag egentligen under tiden …? Jag konsumerade ju mer än vi nånsin gjort !. Precis som jag drömt om ! Visserligen blev det inte så mycket tid över för barnen och vännerna, men jag fick ju en massa saker som jag ville ha. Hmmm…..Vid närmare eftertanke så hade jag ju inte så stor nytta av de där lättmetallfälgarna, inte blev jag så mycket lyckligare av dom. Inte botade dom mitt magsår och inte dom där nya golfklubborna heller för den delen. Det fanns ju ingen tid och ork att gå ut på golfbanan i alla fall. Och vad värre är - jag kan ju inte slappna av nu - det finns ju minst lika mycket till som ska produceras och köpas.

Det här visar vilken illusion som uppstår och vilken välfärdsfälla det bildas när man till varje pris måste upprätthålla och eftersträva den s.k. ”ekonomiska tillväxten”.

Även rutinen att mäta välfärd i BNP är ju på gränsen av vad människor vid sunda vätskor kan svälja. Det framstår ju som fullständigt horribelt att medan vi står och ser på hur sjöar, hav, luft, livsmedel, människor krackelerar och försämras kvalitetsmässigt p.g.a. vår konsumtionslivsstil, så finns det ett system, en måttstock som talar om för oss att vi har det bättre än någonsin. Att anförtro sig till ett sådant system måste vara höjden av inkompetens/dumhet/ tunnelseende. Detta visar att våra politiker måste omdefiniera ordet välfärd. Ett steg i rätt riktning verkar det ändå vara om man börjar tillämpa HDI (human development index)och GDI, (gender-related index) men så länge man räknar t.ex. miljöförstöringssanering som en tillgång i BNP(återställande av förstörd miljö räknas som tillväxt) måste man undra om de styrande verkligen är vid sunda vätskor. Det innebär ytterst att ett par riktigt smaskiga kärnkraftsolyckor följt av ett dussin läckande oljetankers får vilken nation som helst att se ut som ett paradis per capita. För att inte tala om vad ett snabbt krig kan göra , för både uppbyggnadsindustri och krigsmaterialindustri !!(skulle vara intressant att veta hur stor del av BNP dessa branscher står för)

Om man tar bort ordet ”ekonomisk” framför tillväxt ter det sig genast mer intressant. Eller om man åtminstone slutar att sätta likhetstecken mellan välfärd och ”ekonomisk tillväxt” och istället fokuserar på vad vi egentligen vill att ska växa. Begreppet tillväxt är ett mycket kompatibelt ord och innehåller många intressanta aspekter.
Så, vad vill vi se växa? Vi borde ha blivit på det klara vad vi inte vill ska växa. Såna fenomen som stress, utbrändhet, miljöförstöring, fattigdom, svält, krig om naturtillgångar etc. Vad är då motsatsen till allt detta? Motsatsen till stress är lugn och ro. Det uppstår först och främst ur existentiell trygghet.Vetskapen att man har det man behöver för att överleva i vardagen. Att livet för vissa ska vara en daglig kamp för överlevnad medan andra vältrar sig i överflöd och gör allt för att bibehålla det, förefaller synnerligen cyniskt för mig.

Motsatsen till miljöförstöringen är en omläggning av produktionen till en för Moder Jord hållbart teknik. Detta föregås av insikten att dagens rovdrift på naturtillgångar håller på att utarma allt vad ekologi heter inklusive oss själva då även vi är ekologiska varelser. Dessutom krävs insikten att det finns tillräckligt med tillgångar på planeten för att alla ska kunna ha en dräglig tillvaro. (det gör det inte alls, säger vissa men det är helt fel, det finns så det räcker åt alla bara det fördelas på rätt sätt. Detta är något som många ekonomer inte ställer upp på och som upprätthåller ide´n om ekon. tillväxt som enda lösning).

Motsatsen till fattigdom är delvis omfördelning av resurser (tillsammans med handelshindren och rädslan hos de rika att dela med sig). Motsatsen till krig om naturtillgångar är ännu en gång insikten att vi har så det räcker till oss alla och därmed inte behöver kriga, vi behöver bara fördela det. M.a.o. dela med oss.

En omläggning av allt det som nu har lett oss dit vi är idag, till det som vi vill nå imorgon, är nödvändig. Kanske ett större fokus på vad vi egentligen vill ha. Vad vi egentligen vill ska växa. Är det pengar, produktion och konsumtion till varje pris eller livskvalitet och en tillfrisknande miljö till ett balanserat pris.

Det är klart att det går att kombinera tillväxt och ekonomi. Men det krävs att vi vet vad som menas med ord som livskvalitet och välfärd, och om det innefattar alla eller en del. Men enligt ”ekonomisk tillväxtsfilosofin” så finns det bara en lösning på problemet livskvalitet (läs välfärd),och det är mer av det som redan har fått oss ner på knä. Så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt så kommer vi att vara lyckliga i alla våra dagar. Ingen frågar sig hur vi mår under tiden. Vill man pusta ut står genast hotet att någon annan ska gå förbi framför dörren.

Detta måste vara så långt från väl-färd som man överhuvudtaget kan komma.


Förnuft eller känsla
av Lars Andersson

Tänk dig att du tar en kvällspromenad på stadens gator. Plötsligt i dunklet ser du en varelse ligga utslagen på kullerstenen. Du kommer närmare och ser en spruta sittande i varelsens armveck. - Usch vad hemskt, tänker du lätt chockad av den motbjudande scenen. Tankarna börjar snurra och du försöker hitta en förklaring till detta livsöde. Frågan förblir obesvarad - Vad styr och har styrt denna arma människa till detta förfall ?

Du promenerar vidare och passerar en upplyst träningslokal. Du stannar till och tittar in genom glasrutan. Där står tre kvinnor och pratar. Dom skrattar och stojar och utstrålar stor glädje och vitalitet. - Vilken kontrast, tänker du med bilden av narkomanen fortfarande på näthinnan. - Vad styr och har styrt dessa glädjestrålande människor,? tänker du vidare.

Ja, vad har styrt dessa två motsatser. Är det förnuftet eller känslan ? Tja, i narkomanens fall ter det sig relativt klart. Inte har förnuftet styrt honom till sitt öde. Såvida man inte tycker att det är förnuftigt att knarka, förstås. I kvinnornas fall då ? Har förnuftet lett dem till träningslokalen. Ja, nog är det förnuftigt att sköta sin kropp, men jag tror ändå inte att förnuftet har varit styrande. Däremot tror jag att känslan av välbefinnande har stor betydelse här. Liksom knarkaren söker en känsla av välbefinnande genom droger, söker kvinnorna samma känsla genom att träna och sköta sina kroppar.

Är det då känsla eller förnuft som styr oss ?

Jag bifaller till viss del Dostojevskijs påstående där han menar att känslorna styr oss. Varför bara - till viss del ? Jo därför att det inte är fullständigt. Blir inte nästa fråga - Vad styr känslorna ? Enligt mitt sätt att se, så är det inte förrän den frågan besvarats som vi hittar källan till våra val och handlingar. Till det som styr oss.

Vårt känsloliv - och därmed vi - styrs i grunden av en enda faktor. En faktor som är gemensam för all världens människor, och som gör oss alla till gemensamma sökare. Den faktorn är helt enkelt känslan av att må bra. Den innefattar glädje, trygghet, sanning, gemenskap, välbefinnande och en hel radda andra ”må bra känslor”.

Vad står då i vägen för att vi ska må bra ? Vi är alla individer som tolkar det vi ser och hör på de mest skiftande vis. Ska i följande text försöka ge min tolkning av detta komplexa spörsmål.

Enligt bl.a. Ulf Brånell, grundare av Sv. Institutet för ekologisk medicin är alla levande organismer, från cellnivå till det sammansatta hela, i grund och botten och först och främst inställda på att överleva. Naturligtvis gäller detta även oss och detta är vår s.k. grundtonus. För att överleva krävs en funktion som gör att vi kan särskilja alla hot mot vår överlevnad. Att vi s.a.s. äger förmågan att tolka olika situationer och händelser, och på detta vis skydda oss. Utan denna funktion eller förmåga skulle vi vara chanslösa som art eftersom vi inte skulle ha en ringaste aning om vad som är hot eller vad som är till gagn. Denna förmåga sker tack vare - vi kan för enkelhetens skull kalla det ”ett tolkningsfilter.” Allt vi ser och hör passerar genom detta ”filter.” Detta kan dock ligga oss till last om det består av vilseledande information. (Detta filter existerar naturligtvis inte, men om vi tänker oss vår hjärna som en bearbetningsapparat så är filtret en typ av omvandlare i processen ) När en händelse sker så följer detta en given kedja av reaktioner- först ser eller hör vi, sen tolkar vi med ”filtrets” funktion, och slutligen reagerar vi. Reaktionen i sig, är en ganska primitiv mekanisk process som helt enkelt bara sker, den kan dock kontrolleras genom uppnående av olika sinnestillstånd.

Detta s.k. ”filter” är inte lika hos oss människor. Eller rättare sagt, det är relativt lika när vi gör entre på jordelivets arena, men präglas och genomsyras av våra - med tiden förvärvade föreställningar. Våra föreställningar, det vi tror alltså, bildas i den miljö i vilken vi vistas. T.ex. vad våra föräldrar lär oss, vad skolan lär oss, vad tidningar och TV ”lär” oss. Vår föreställning om världen, och således även ”filtret,” är således vitt skild mellan folkslag och nationer (sanning för ett folk är lögn för ett annat, typ religion, politik, sjukdomslära, stadsbor - naturfolk m.m.) och formar vårt s.k. vetande. Detta vetande kan också kort och gott kallas - medvetandet.

Kort sagt - våra föreställningar (som bildas av vår indoktrinerande miljö) är lika med vad vi tror oss veta, och det är detta ”vetande” som präglar ”tolkningsfiltret”och dess produkt till självet. Eller jaget om man så vill. (obs, ej överjaget).

När vi så, i våra relationer med människor, försöker proppsa på dem att vårt vetande
är det enda rätta, uppstår klyftor och konflikter. Detta gäller såväl individuella som nationella sådana.

Spaltkilometer skulle kunna skrivas om detta svåra ämne och det är svårt att inte glida in i spirituella och existentiella tankebanor. Tyvärr finns inte utrymme att föra dessa tankar till sitt slut så jag nöjer mig med denna något stympade variant.

På frågan vad som styr oss människor ska jag - sett genom mitt tolkningsfilter - försöka ytterligare förtydliga mitt resonemang.

Det är enligt min uppfattning så att vår miljö (läs mor, far, media, skola, vänner) präglar oss människor från vaggan till graven. Vårt tolkningsfilter ändras - och skall i en sund själ så göra - alltefter som vårt ”vetande” ändras. Problem uppstår i form av krig, våld, klyftor, svartsjuka, mobbning m.m. när vi i vår strävan efter en ”må bra-känsla” använder våra totalt olikdesignade ”tolkningsfilter” för att nå denna känsla. Problem kan också uppstå om detta filter är för statiskt. Eller för konservativt med ett annat ord.

Eftersom ”filtret” är av ett så mångfacetterat slag, blir antalet tillvägagångssätt av” vad man mår bra av, ”lika många som det finns människor. Just häri ligger nyckeln till en mer accepterande syn. Eftersom vi inte ser världen genom ett och samma ”tolkningsfilter” kan vi inte heller förvänta oss att vi ska se lika på händelser och situationer. Det är detta som gör varje människa unik och skall ses på snarare som något naturligt. Min personliga uppfattning är också den att ju mer äkta kunskap som präglar vårt ”filter” desto klarare ser vi.

Om man hävdar att känslan styr, kan man inte undvika att komma in på ämnet intuition. Vi har alla någon gång bara känt på oss vad som är rätt. Vi har s.a.s. gått emot allt vad förnuftiga tankar heter och gjort vad som på något vis kändes rätt - och så bara blev det rätt. Detta tror jag är ett ännu inte fullt utvecklat sinne för vad som egentligen gagnar oss i vår strävan. Att låta intuitionen vägleda oss kan om ett antal år visa sig vara det enklaste sättet att tackla livets prövningar. Kanske livet då t.o.m. upphör att vara en prövning. Många lever redan mer eller mindre efter denna guide och att ensidigt visa på vad som styr oss blir en omöjlighet eftersom en del av oss, medvetet eller omedvetet redan låter intuitionen styra.

Vår okunskap om vilka vi är och vart vi strävar (medvetandet). Tillsammans med en obefogad rädsla (känsla) för allehanda ting - allt inbakat i vårt ”tolkningsfilter” är det som styrt vårt agerande som mänsklighet genom vår historia.

Förnuftet då, var hamnade det ?Är inte även det en känsla ? På sätt och vis - Ja. En sammanslagning av klokhet och visdom som leder till känslan av trygghet. Men att göra ett förnuftigt val i ordets rätta bemärkelse är nog något som bara sker, som en naturlig följd när man på intuitivt mane´r gör ett val. Eftersom förnuftet är kopplat till den analytiska aspekten av oss själva är vi - p.g.a. bristande självinsikt - inte i stånd att på ett rätt och riktigt sätt analysera fram förnuftiga lösningar på våra problem. Kanske är det t.o.m. så att ju mer förnuftiga vi försöker vara desto mer vilse hamnar vi. En möjlig förklaring till att världen ser ut som den gör eftersom politisk verksamhet har analytiska metoder som enda arbetssätt.

Dostojevskijs ide´ att vi är styrda av känslan är enligt mitt sätt att se, rätt och riktig, men inte fullständig.

Slutligen hoppas jag, att med denna text ha kastat ljus över mina tankar om våra handlingars ursprung.

Tack för mig / Lars A


Läkarsponsring för 200 miljoner
http://www.ystadsallehanda.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20041115/TTI/6563
Läkemedelsföretagen står årligen för 200 miljoner kronor för de skånska läkarnas konferenser och kurser, enligt läkarföreningarnas egna beräkningar.
....
Fyra läkare i landet är för närvarande föremål förundersökning om mutbrott med anledning av deras kontakter med läkemedelstillverkare.

SIEMs kommentar: Det internationella läkarsamfundet anser däremot Andrew Wakefields vaccinforskning (som visar på sambanden mellan MMR-vaccinen och autism ) vara värdelös, därför att Wakelfield mot ersättning företrätt drabbade barn och deras föräldrar. ”Omoral bör alltid klandras - inte min men alla andras”


Varför du skall undvika att ta vacciner
By Dr. James Howenstine, MD.
7 dec 2003
Övers: SIEM; Engelska orginalet med referenser etc finns på http://www.newswithviews.com/Howenstine/james.htm

Dr James R Shannon, tidigare direktör för nationella hälsoinstitutet, deklarerade att ”det enda säkra vaccinet är det vaccin som aldrig använts”

Först trodde man att kokopps-vaccin kunde göra folk immuna mot smittkoppor. Vid den tidpunkten som detta vaccin introducerades så hade antalet fall av smittkoppor redan minskat. Japan introducerade obligatorisk (tvångsmässig) vaccination 1872. År 1892 var det 165 774 fall av smittkoppor med 29 979 dödsfall trots vaccinationsprogrammet. Ett strängt obligatoriskt smittkopp-vaccin program, där dom som inte lät vaccinera sig åtalades, infördes i England 1867. Inom 4 år hade 97,5 % av alla personer mellan 2 och 50 år vaccinerats. De följande åren upplevde England den värsta smittkopps-epidemi [1] i dess historia med 44 840 döda. Mellan 1871 och 1880 ökade incidenterna av smittkoppor från 28 till 46 per 100 000.

Kokoppsvaccinet fungerade inte.

Mycket av succen som tillskrevs vaccinationsprogrammen kan i själva verket bero på förbättring av folkhälsan relaterad till vattenkvalitet och sanitära anläggningar, mindre trångbodda levnadsförhållanden, bättre näring och högre levnads standard. Typiskt är att incidenterna av en sjukdom var klart sjunkande före det att vaccinet för den sjukdomen introducerades. I England hade incidenterna av polio minskat med 82 % före det att poliovaccinet introducerades 1956.

På tidigt 1900-tal konstaterade en skarpsinnig Indiana läkare, Dr. W. B. Clarke, att ”Cancer var praktiskt taget okänd tills obligatorisk vaccination med kokoppsvaccin började introduceras. Jag har haft att göra med två hundra fall av cancer och jag såg aldrig ett fall av cancer hos en ovaccinerad [2] person”.

Det är en vida spridd uppfattning att vacciner inte skall kritiseras därför att folk skulle undvika att ta dem. Detta gäller endast om nyttan överstiger de kända riskerna med vaccin.

Förhindrar vacciner verkligen sjukdomar
Denna viktiga fråga har inte visat sig någonsin ha blivit nöjaktigt studerad. Vaccin ger en enorm
profit för läkemedelsföretagen och senaste lagstiftning i USA har undantagit läkemedelsföretagen
från från juridiskt ansvar om det uppstår biverkningar av vacciner vilket är mycket vanligt.
År 1975 stoppade Tyskland vaccination mot kikhosta. I dag är mindre än 10 % av Tyska barn vaccinerade mot kikhosta.
Antalet fall av kikhosta har stadigt minskat [3] trots att långt färre barn får kikhostvaccin.

Mässlingen har brutit ut i skolor med en vaccinationstäthet över 98 % i alla delar av USA inklusive områden som inte rapporterat några fall av mässling på flera år. När antalet vaccinationer steg till hög nivå blev mässling en sjukdom som bara drabbade vaccinerade personer. Ett utbrott av mässling inträffade i en skola där 100 % av barnen hade blivit vaccinerade. Dödligheten pga mässling hade minskat med 97 % i England före det att vaccination mot mässling infördes.

År 1986 var det 1300 fall av kikhosta i Kansas och 90 % av dessa fall drabbade barn som som hade blivit vaccinerade. Liknande fiasko med vacciner har rapporterats från Nova Scotia där kikhosta fortsatte att inträffa trots allmän vaccination. Kikhosta förblir epidemisk [4] i Nederländerna där 96 % av barnen, under mer än 20 år, har fått tre vaccinationer mot kikhosta vid 12 månaders ålder.

Efter införandet av vaccination mot difteri i England och Wales år 1894, så ökade antalet dödsfall pga difteri med 20 % under de följande 15 åren. Tyskland hade obligatorisk vaccination 1939. Antalet fall av difteri ökade till 150 000 det året medan Norge, som inte hade obligatorisk vaccination, bara hade 50 fall av difteri samma år.

Den fortsatta närvaron av dessa infektionssjukdomar hos barn som fått vaccin bevisar att livslång immunitet som följer efter naturlig infektion inte uppnås hos personer som fått vaccin. Vid injektionen placeras de virala partiklarna direkt i blodet utan att sörja för någon klar väg att eliminera dessa främmande substanser.

Varför misslyckas vacciner att skydda mot sjukdomar
Walene James
, författare av ”Immunization: the Reality Behind The Myth” (Imunisering: Verkligheten bakom myten), konstaterar [5] att en fullständig inflammatorisk respons är nödvändig för att åstadkomma verklig immunitet.
Före introduktionen av vaccin mot mässling och påssjuka så fick barnen mässling och påssjuka och i majoriteten av fallen var dessa sjukdomar godartade. Vacciner ”lurar” kroppen så den inte kommer upp till full inflammatorisk respons till det injicerade viruset.

Vacciner och plötslig spädbarnsdöd syndrom SIDS
Fallen med plötslig spädbarnsdöd syndrom SIDS har vuxit från 0,55 per 1 000 levande födslar år 1953 till 12,8 per 1 000 år 1992 i Olmstead County, Minnesota. De flesta incidenterna för SIDS är vid åldern 2 till 4 månader dvs exakt den tid då flest vaccinerna ges till barnen. 85 % av fallen med SIDS inträffar under de första 6 månaderna.
Ökningen av SIDS som procent av totala antalet spädbarnsdöda har stigit från 2.5 per 1 000 år 1953 till 17,9 per 1 000 år 1992. Denna ökning av SIDS dödsfall har inträffat under en period när nästan varje barnsjukdom var nedåtgående beroende på förbättrad hygien och medicinsk utveckling förutom SIDS. Dessa dödsfall av SIDS ökade under en period när antalet vacciner som ges till ett barn stadigt ökade till 36 olika vacciner per barn.

Dr W. Torch kunde dokumentera 12 dödsfall hos spädbarn som inträffade mellan 3 1/2 och 19 timmar efter en DPT vaccination. Han rapporterade senare 11 nya dödsfall av SIDS och en som var nära att dö som inträffade inom 24 timmar efter en DPT Vaccination. När han studerade 70 fall av SIDS så hade två tredjedelar av dessa offer [6] blivit vaccinerade från en halv dag till 3 veckor före deras död. Inget av dessa dödsfall tillskrevs vaccinerna. Vacciner är en helig ko och ingen kritik framförs mot dem i massmedia därför att de är enormt lönsamma för läkemedelsindustrin.

Där är tungt vägande skäl att tro att vacciner inte bara är värdelösa i att förhindra sjukdom, dom motverkar även sitt eget syfte därför att dom skadar immunsystemet och medger cancer, auto-immuna sjukdomar och SIDS att orsaka invaliditet och dödsfall.

Är vacciner sterila?
Dr. Robert Strecker
hävdar att departementet för försvar, DOD, fick 10 miljoner dollar år 1969 för att framställa AIDS viruset som skulle användas som folkmängds-reducerande [7] vapen mot svarta. Genom att använda ”Freedom of Information Act” kunde Dr. Strecker finna hemliga dokument till DOD från kongressen om att utföra studier på immunförstörande medel för bakteriologisk krigföring.

Väl producerat så användes vaccinet på två områden.
Smittkoppsvaccin som innehöll HIV gavs till 100 miljoner Afrikaner 1977.
Över 2 000 unga vita homosexuella män i New York City gavs Hepatitis B vaccin som innehöll HIV virus år 1978. Detta vaccin gavs på New York City Blodcenter.
Hepatitis B vaccin som innehöll HIV virus gavs också till homosexuella män i San Francisco, Los Angeles, St Louis, Houston och Chicago under 1978 och 1979.
U.S. Public Healt's epidemiologiska studier har avslöjat att desamma städerna hade den högsta förekomsten av AIDS, Aids relaterade Complex (ARC) och dödsfall från HIV jämfört med andra U.S. städer.

När ett nytt virus introduceras i ett samhälle så tar det 20 år för antalet fall att dubbleras.
Om den fabricerade historien att en grön markatta bet en pygmé ledde till HIV epidemi, den påstådda bettet på 40-talet skulle ha orsakat en topp i antalet fall av HIV på 60-talet vid en tidpunkt då HIV inte existerade i Afrika. The World Health Organization (WHO) började en kampanj om smittkoppsvaccination 1977 som omfattade tätortsbefolkningen och undantog pygméerna. Om den gröna apans bett av en pygmé troligen orsakade HIV-epidemin så skulle förekomsten av HIV bland pygméerna varit större än bland tätortsbefolkningen. Men sanningen är att det var tvärtom.

År 1954 upptäckte Dr. Bernice Eddy, bakteriologist, levande apvirus i förment sterilt inaktiverat poliovaccin [8] utvecklat av Dr. Jonas Salk. Denna upptäckt var inte väl mottagen av NIH och Dr. Eddy blev degraderad.
Dr. Eddy, som arbetade med Sarah Stewart, upptäckte senare SE polyoma virus. Detta virus var mycket viktigt därför att det orsakat cancer i varje djur som fått det.
Gula febern vaccin hade tidigare upptäckts innehålla avian (fågel) leukemi virus.
Senare isolerade Dr. Hilleman SV 40 virus från både Salk och Sabin polio vacciner. Det var 40 olika virus [9] i dessa poliovacciner som dom försökte utrota. Dom lyckades aldrig få bort dessa virus som förorenat polio vaccinerna. De har nu blivit identifierade i 43 % av fallen av Hodgekin's sjukdom [10], 36 % av hjärntumörer [11], 18 % i friska blodprover, och 22 % av prover på friska sädesvätskor, mesothiolomas och andra malignancies
Vid tiden för dessa upptäckter hade SV 40 i Salk vaccinet allaredan injicerats i 10 miljoner människor.
Matsmältningen inaktiverar en del av SV 40 i Sabina vaccinet. Hur som helst, isolationenen av främmande virus från Sabin polio vaccin vid alla 38 fall av Guillan Barre Syndrome[12] GBS i Brasilien tyder på att ett signifikant antal av personer kan bli infekterade av detta vaccin. Alla 38 av dessa hade fått Sabin polio vaccin månader till år före utbrottet av GBS. Förekomsten av non-Hodgekin lymphoma har ”mystiskt” dubblerats sedan 1970-talet.

Dr. John Martin, Professor of Pathology vid the Univ. of Southern California, var anställd av the Viral Oncology Branch of the Bureau of Biologics (FDA) från 1976 till 1980. Medan han var anställd där identifierade han främmande DNA i poliovaccin Orimune Lederle som som tyder på allvarlig förorening. Han varnade sin chef om problemet och fick till svar att han skulle avsluta sitt arbete med detta då det var utanför de tester som erfordrades för poliovaccine.

Dr. Martin lärde sig senare att alla elva afrikanska gröna apor användes för att framställa Lederle poliovrius. Orimune hade utvecklat apliknande cytomegalovirus från kulturer av njurceller. Lederle var medvetna om denna virus förorening som deras Cytomegaloviral Contamination Plan [13] klart visade 1972. .The Bureau of Biologics beslutade att inte göra något åt föroreningarna så att produktionen av infekterat poliovaccin kunde fortsätta.

År 1955 definierade Dr. Martin ett unikt virus, som kallas stealth (=dolt) virus som förstör celler i patienter med kroniska trötthetssyndrom. Detta virus saknar gener som gör det möjligt för immunsystemet att känna igen dem. Därför var stealth-viruset skyddat av att kroppen misslyckas att utveckla antikroppar mot viruset.
I mars 1995 visade Dr. Martin att dessa stealth-virus härstammade från ”African green monkey simian cytomegalovirus” och var av en typ som är känd för att infektera människor.

Erfarenheterna från Lederle vaccin väcker tanken att högre ansvariga inte är bekymrade över slarvig och farlig framställning av vacciner. Animalisk kors-infektion är ett stort olöst löpande problem för all tillverkning av vacciner.

Om denna vaccinhistoria låter som en otrolig smörja för dej, så har du rätt.

Den inflytelserika ”Club of Rome” har ett dokument i vilket dom slår fast att världens befolkning är för stor och behöver bli reducerad till 90 %. Detta innebär att 6 miljarder människor måste reduceras till
500 - 600 miljoner. Uppenbart genom att frambringa hungersnöd och folkmord såsom ödeläggelse i Afrika och utlösa nya laboratorie-tillverkade sjukdomar (HIV, Ebola, Marburg [14] och möjligen West Nile virus och SARS) som kan hjälpa till att reducera jordens befolkning. Andra elitiska grupper (Trilaterals, Bildenbergers) har exakt lika tankegångar om överbefolkning på planeten Jord.

Företaget som projekterade att producera det nya smittkoppsvaccinet i US var i allvarligt trubbel i England beroende på otillfredsställande kvalitet i framställningssättet innan dom satte upp sin utrustning i US. Varför skulle deras prestation här bli bättre än vad den var i England?
Om där är viktiga mäktiga grupper av folk som har är beslutna att redusera världens befolkning, vad kan då vara en mer djävulskt klyftig väg att eliminera människor än att injicera dem med ett vaccin som orsakar cancer? Personenen som vaccinerats kommer aldrig att misstänka att vaccinet taget 10-15 år tidigare har orsakat cancern som dök upp.

Andra faror från vaccin
I tdskriften Science den 4 mars 1977 varnade Jonas och Darrell Salk för att ”levande virus vaccin mot influensa eller polio kan i varje fall orsaka den sjukdom som den avsågs förhindra. Det levande viruset mot mässling och påssjuka kan orsaka sådana sidoeffekter som encephalitis (hjärnskador)”.

Swine flu (svin influensa) vaccin administrerades till det Amerikanska folket trots att det aldrig hade varit ett fall av swine flu identifierat hos en människa. Farmarna vägrade att använda vaccinet därför att det dödade för många djur. Inom några få månaders användning på människor orsakade detta vaccin många fall av allvarliga nervskador (Guillan Barre syndrome).

I en artikel i the Washington Post den 26 jan 1988 nämndes att alla fall av polio sedan 1979 har orsakats av poliovaccin men inget känt fall av polio från biologisk stam sedan 1979.
Detta borde varit en perfekt situation för att sluta ge poliovaccin men vaccineringen fortsätter ännu. Vacciner är en fantastisk profitkälla utan risk för läkemedelsbolagen eftersom vaccinationsskador nu ersätts av staten.

Det stadigt ökande antalet vacciner som marknadsförs har följts av en identisk ökning av auto-immuna sjukdomar (rheumatoid arthritis, subacute lupus erythematosus, psoriasis, multiple sclerosis, asthma) hos barn. Även om där är en genetisk överföring av några av dessa sjukdomar så är många sannolikt beroende på skador av främmande proteinpartiklar, kvicksilver, aluminium, formaldehyd och andra giftiga medel som alla ingår i vacciner.

Rotavirus vaccin rekommenderades 1999 för alla spädbarn (små barn) av the Center for Disease Control. När detta vaccinprogram var infört så dog många barn och många hade livsfarliga skador på mage-tarm.
Licencerade försök [15] med rotavirus vaccine hade visat en ökad förekomst av intussusception ((en tarmdels instjälpning i en intilliggande tarmdel ö a ) som var 30 gånger större än normalt men vaccinet blev tillåtet i alla fall och då utan några som helst varningar till praktiserande läkare att vara vaksamma på mag- tarmproblem.
Giftighet hos barnvacciner är ofta inte undersökta möjligen därför att en sådan studie kunde hindra dem från att användas.

En stor studie från Australien visade att risken för utveckling av hjärninflammation från kikhostvaccin var 5 gånger större än risken att få hjärninflammation vid beröring med kikhosta på naturlig väg.

Naturligt förvärvad immunitet av sjukdom utvecklas genom spridning av virus från luftvägarna till lever, thymus, mjälte och benmärg. När symtomen börjar har hela immunförsvaret mobiliserats för att avvärja angripande virus. Detta komplexa immunsystems svar skapar antikroppar som ger livslång immunitet mot angripande virus och preparerar barnet för att snabbt svara på en infektion av samma virus i framtiden.

Vaccin däremot resulterar i kvarhållande av levande virus eller andra främmande antigener inom kroppens celler, en situation som kan provocera fram auto-immuna reaktioner där kroppen försöker att förstöra sina egna infekterade celler. Det är inte förvånande att förekosten av auto-immuna sjukdomar (rheumatoid arthritis, subacute lupus erythematosus, multiple sclerosis, asthma, psoriasis) har ökat snabbt i denna tidsålder med vaccinationer med multipel vaccin.

Vaccin förorsakar Typ 1 Diabetes Mellitus.
Dr. John Classen
har publicerat 29 artiklar om vaccin-orsakad [16] diabetes. Åtminstone 8 av 10 barn med Typ 1 (insulinberoende) diabetes har denna sjukdom som resultat av vaccination. Dessa barn kan ha sluppit mässling, påssjuka och kikhosta men dom har fått något långt värre: en sjukdom som kortar livet uppskattningsvis med 10 till 15 år och resulterar i ett livslångt behov av konstant sjukvård.

Dr. Classen har visat i Finland att introduktionen av hemophilus typ b vaccine orsakade tre gånger så många fall av Typ 1 diabetes som det antal dödsfall och hjärnskador från hemophilus influensa typ b hade förmått förhindra.

I Nya Zeeland ökade antalet fall av Typ 1 diabetes bland barn med 61 % efter ett intensivt vaccinprogram mot hepatitis B. Samma program har startats i USA så nu kan vi se fram emot många fall av Typ 1 diabetes hos barn. Liknande ökning av Typ 1 diabetes har konstaterats i England, Italien, Sverige och Danmark efter vaccinationsprogram mot Hepatitis B.

Giftiga substanser är nödvändiga för att göra vacciner.
Vaccin innehåller många giftiga substanser som är nödvändiga för att förhindra vaccinet från att bli infekterat eller för att förbättra verkan av vaccinet. Bland dessa substanser är kvicksilver, formaldehyd och aluminium [17].

Under de seaste 10 åren har antalet autistiska barn ökat från mellan 200 och 500 procent i varje stat i USA. Denna stora ökningen av autism följde efter introduktionen av mässling, påssjuka och röda hund vaccinet 1975.

Representant Dan Burton's friska son fick vaccin för 9 olika sjukdomar på en dag. Dessa injektioner följdes snabbt av autism. Dessa injektioner innehåller konserveringsmedel av kvicksilver kallat thimerosal. Pojken fick 41 gånger den mängd kvicksilver som är kapabel att skada kroppen.
Kvicksilver är ett neurotoxin som kan skada hjärnan och nervsystemet. Och tragiskt nog, det gjorde det.

I USA har antalet obligatoriska vaccineringar ökat från 10 till 36 de senaste 25 åren. Under denna period har det blivit en samtidig ökning i antalet barn som lider av inlärningssvårigheter och attention deficit disorder. Några av dessa barns oförmåga är relaterade till intrauterine cerebral skada från moderns kokainanvändning, men troligtvis orsakar vaccin många av de andra.

Många vacciner innehåller aluminium. En ny sjukdom kallad macrophagic myofasciitis orsakar smärta i muskler, ben och leder. Alla dessa personer har fått vaccin som innehåller aluminium. Avlagringar av aluminium kan stanna kvar i och irritera i vävnaderna samt störa immunförsvar och nervsystem för resten av livet.

Nästan alla vacciner innehåller aluminium och kvicksilver. Dessa metaller visar sig spela en viktig roll i etiologin (läran om sjukdomsorsakerna) för Alzheimer's sjukdom. En expert vid 1997 International Vaccine Conference berättade att en person som tar 5 eller mer årliga influensavacciner har med all sannolikhet ökat risken för att utveckla Alzheimer's Sjukdom med en faktor 10 jämfört med en person som har 2 eller färre influensavaccinationer

När vi tar vaccin så spelar vi på en modern version av Rysk Roulette. Vi blir inte bara exponerade mot aluminium, kvicksilver, formaldehyd och främmande proteinceller utan vi får också simian virus (SV40) och andra farliga virus som kan orsaka cancer, leukemi och andra svåra hälsoproblem därför att the vaccine pool är förorenad beroende på slarvig animal isoleringsteknik. Amerikanska Congressen har skyddat tillverkarna från åtal, så farliga vacciner enkelt ökar profiterna utan någon som helst risk för läkemedelsföretagen.
I december 2000 började man vaccinera amerikanska barn vid 2 månaders ålder med hepatitis B.
Någon förhandsstudie av säkerheten hos hepatit B av denna årgång hade inte blivit gjord.
Över 36 000 skadliga reaktioner med 440 dödsfall var snart rapporterade men den verkliga antalet är mycket högre då rapporteringen är frivillig så approximativt har bara 10% av skadliga reaktioner blivit rapporterade. Det innebär att omkring 5 000 spädbarn dör årligen av hepatitis B vaccin.
CDC's chef för Epidemiology medger att frekvensen av allvarliga reaktioner av hepatitis B vaccin är 10 gånger högre än av andra vacciner. Hepatitis B är överfört sexuellt och av förorenat blod, så utbredningen av dessa sjukdomar måste bli nära noll i denna åldersgrupp.
En vaccinexpert, Dr. Philip Incao, konstaterar att ”slutsatsen är helt klart att riskerna [18] med hepatitis B vaccination överväger fördelarna. När vaccinet är levererat så är tillverkaren inte längre ansvarigt för skadliga verkningar.

Dr. W.B. Clarke's viktiga observation att cancer inte har hittats hos ovaccinerade individer kräver en förklaring och nu börjar en komma fram. Alla vacciner som ges under en kort tidsperiod till ett outvecklat immunsystem åderlåter thymuskörteln (den primära körteln involverad i immuna reaktioner) på oersättliga outvecklade immunceller. Var och en av dessa celler kunde ha förökats och utvecklats till en härskara av värdefulla celler för att bekämpa infektion och tillväxt av onormala celler.
När dessa immunceller har förbrukats , så kommer permanent immunitet inte att erhållas.
The Arthur Research Foundation in Tucson, Arizona uppskattar att upp till 60 % av vårt immunsystem kan bli förbrukat [19] genom multipel massvaccinering (36 st vaccineringar är nu bestämt för barn).
Bara 10 % av immuncellerna går förlorade när ett barn tillåts utveckla naturlig immunitet mot sjukdomar.
Man bör bli allvarligt betänksam om dessa vaccinationer som skadar immunsystemet! Kunde de personer som godkände dessa massvaccinationer veta att dom skadar hälsan hos dessa barn, många av dem dömda till behov av sjukvård i framtiden.

Övertygande bevis är tillgängliga som visar att utvecklingen av immunsystemet, efter att ha haft de vanliga barnsjukdomarna, mognar och gör det det kapabelt att bekämpa infektion och skadliga celler i framtiden.

Användning av multipelvaccin, som förhindrar naturlig immunitet, främjar utvecklingen av allergier och astma. En studie på New Zealand avslöjade att 23 % av vaccinerade barn utvecklar astma, jämfört med noll % av icke vaccinerade barn.

Cancer var en mycket sällsynt sjukdom på 1890-talet. Dessa bevis om skador på immunsystemet av vaccination ger en bestickande förklaring till Dr. Clarke's upptäckt att bara vaccinerade individer fick cancer. Någon fundamental skadlig förändring i hälsan inträffade på tidigt 1900-tal som tillät cancer att explodera och vaccinationer var uppenbart orsaken.

Vaccinationer är ett onaturligt fenomen. Min gissning är att om tillräckligt många personer säger nej till vaccinationer så skulle det bli en slående förbättring av den allmäna hälsan med en naturlig tillbakagång i vaccinationsbusiness. Om ett barn skall vaccineras skall vara ett val och inte ett tvång. Medicinska och religiösa undantag medges av de flesta stater.

När regeringspolitiker kräver vaccination av barn innan dom börjar skolan så har tvånget åsidosatt bristen på bevis på vaccinernas verkan och säkerhet. Det finns inga bevis på att vacciner fungerar och dom har aldrig testats för säkerhet innan de släpps. Min åsikt är att det är överväldigande bevis för att vacciner är farliga och det enda skälet för deras existens är att öka vinsten för läkemedelsföretagen.

Om du är tvingad att vaccinera dina barn så de kan börja skolan, skaffa dig ett av notarius publicus styrkt dokument från chefen för vaccineringsprojeket att de skall acceptera fullt ekonomiskt ansvar för varje ogynnsam reaktion av vaccinet. Eftersom det är åtminstone 2 % risk för allvarliga ogynnsamma reaktioner kan dom vara smarta nog att tillåta ditt barn slippa en farlig procedur. Senaste lagstiftning som godkändes av Congressen ger regeringen makt att sätta personer som nekar ta vaccin (smittkoppor, mjältbrand, etc) i fängelse. Detta skulle vara svårt att upprätthålla om stort antal innevånare i städerna tackade nej till vaccination samtidigt.

Se http://www.newswithviews.com/Howenstine/james.htm för referenser etc.

VIOXX and Vaccines: Vive La Difference
http://www.redflagsweekly.com/conferences/vaccines/2004_nov22.html

Kritik mot slapp läkemedelskontroll i USA
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=507074
Den amerikanska myndigheten fär läkemedelskontroll, Food and Drug Administration, FDA, fick på torsdagen kraftig kritik av senatens finansutskott. FDA tillåter preparat som ger så allvarliga biverkningar att de borde granskas på nytt.

Förutom den nyss indragna storsäljaren Vioxx finns det flera läkemedel som har så allvarliga biverkningar att de måste granskas på nytt, som till exempel AstraZenecas Crestor, sa en forskare i förhören.

– Ett av mina bekymmer är att förhållandet mellan FDA och läkemedelsföretagen är alldeles för gemytligt. Det är motsatsen till vad det borde vara, sa ordföranden i finansutskottet, den republikanska senatorn Charles Grassley.

Food and Drug Administration fick svidande kritik av finansutskottet.

Hur kan 100 000 paritenter få hjärtattacker av läkemedlet Vioxx innan tillverkaren Merck drog in preparatet för sex veckor sedan? Varför fungerar inte läkemedelskontrollen längre, frågade senatorerna....

SIEMs kommentar. Svenska läkemedels- och livsmedelsmyndigheter brukar ofta hänvisa till amerikanska FDA, eftersom de själva ”saknar resurser” att självständigt granska de olika preparat och tillsatser som översvämmar marknaden, t ex aspartam. Vad den amerikanska granskningen är värd hade vi väl aningar om sen tidigare, men nu är det alltså bekräftat i senaten. Tror någon att de svenska Livsmedels- eller Läkemedelsverken kommer att dra öronen åt sig?

Light at the end of the tunnel ...
http://www.guardian.co.uk/life/feature/story/0,13026,1353263,00.html
Unlocking the human genome opened a door to ending disease, scientists claimed four years ago. David Adam asks what, if any, progress has been made so far ..

As well as causing diseases including breast cancer, mutations in our DNA change the way drugs break down inside our body. This stops common medicines working in some people and triggers side effects in others. Patterns of mutation (also called variation) differ from person to person, explaining why the same medicine helps one patient but is ineffective or even dangerous to another.

SIEMs kommentar: Bristen på praktiskt användbara resultat från den uppreklamerade moderna gentekniken börjar långsamt uppmärksammas. Det enda påtagliga hittills är att de genetiska insikterna ger anledning att ifrågasätta en stor del av den etablerade läkemedelsbehandlingen som irrelevant eller livsfarlig. Då blir det plötsligt rätt tyst om genetiken....Men i stället göder man nu nya myter om ”personaliserad medicin”. Rädda marknaden!

Blodtryckssänkare verkningslös
Sveriges vanligaste betablockerare mot högt blodtryck är knappt bättre än sockerpiller. Ändå vill läkemedelskommittéerna att läkarna ska skriva ut just detta preparat i första hand. Det blir billigast så.
– Våra slutsatser är att man bör sluta använda Atenolol som förstavalsbehandling och att man inte bör använda Atenolol som jämförande preparat i läkemedelsstudier, säger Bo Carlberg, överläkare på Medicinkliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, till TT. Aftonbladet text-tv

SIEMs kommentar: Detta är alltså verkligheten bakom den påstått ”vetenskapligt effektiva” behandling som skolmedicinen erbjuder. Å andra sidan - med tanke på de ofta allvarliga giftverkningarna av apoteksvarorna får man väl vara glad när några av dem saknar verkningar överhuvudtaget.

Fyra år innan farlig medicin drogs in
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=339921&previousRenderType=8

Läkemedelsjätten Merck borde ha dragit in smärtstillaren Vioxx för fyra år sedan i stället för först i år. Därmed hade tusentals människoliv kunnat räddas, skriver forskare i the Lancet.
.....

Forskare vill testa neurosedyn mot barncancer
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=337886&previousRenderType=8
Nu, fyrtio år efter neurosedynkatastrofen, kräver amerikanska barncancerläkare att medlet testas i barncancervården.

I Sverige har läkare redan använt neurosedyn för att hjälpa barn som är svårt sjuka i cancer.

Talidomid, som är det kemiska namnet på den verksamma substansen i neurosedyn, har i flera studier visat sig kunna motverka framväxten av de små blodkärl som förser cancertumörer med näring. Störst har framgången varit vid behandling av cancersjukdomen myelom, skriver Svenska Dagbladet.

Nu vill en forskargrupp vid det ansedda cancerforskningsinstitutet M D Anderson i Houston i Texas att talidomid testas i en större undersökning för att utröna om medlet kan bli ett alternativ för barncancerpatienter. Forskargruppen har redan testat medlet på 22 barn med olika tumörer för att fastställa en dos som är säker för barnen. Vid den studien noterades enbart trötthet som allvarlig biverkning.....

SIEMs kommentar: Läkemedelsprövningar brukar ju normalt först göras på friska personer, Vi rekommenderar att forskarna får licens för att pröva preparatet under lång tid på sina egna (friska?) barn för att visa dess ofarlighet, innan de får ge sig på dem som är sjuka.

Psykisk ohälsa ökar kraftigt
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=496148

Trötthet, sömnproblem och oro har ökat kraftigt bland svenskarna sedan slutet av 80-talet, visar en omfattande undersökning från Arbetslivsinstitutet.

Det gäller alla utom ålderspensionärer. Bland studerande är försämringen av det psykiska välbefinnandet störst.

– En monstertenta som jag varit tvungen att plugga till har gjort mig både sömnlös och orolig. Jag har svårt att sova, lite hjärtklappning och jag känner mig lite olustig, säger Sara Åhlén, student i Stockholm som tycker att rapportens resultat stämmer på henne själv.

Det är inte bara studerande som i betydligt högre utsträckning lider av trötthet, sömnbesvär och oro. Sedan 1986 fram till 2001 ökade de här symtomen med över 50 procent för hela befolkningen.

För förvärvsarbetande och korttidsarbetslösa har sömnproblem och oroskänslor blivit dubbelt så vanliga och allra värst alltså för studerande där de här besvären har trefaldigats.
....
Vad försämringen beror på är oklart. Ett hårdare klimat i arbetslivet har säkert bidragit tror Lennart Hallsten, men eftersom utvecklingen är likartad för alla grupper utom ålderspensionärer, där man inte ser någon större skillnad, tyder enligt Lennart Hallsten på en förändring av hela samhällsklimatet.
....
SIEMs kommentar: Dessa notiser vore roliga om de inte vore så tråkiga. Den offentliga mytologin skyller de alarmerande siffrorna på ”ohälsan i arbetslivet” - fast de som står utanför arbetslivet är och blir väl så sjuka. En annan del av mytologin talar om bidragsfusk - som om fusket skulle öka år från år, trots alla de nya fuskförhindrande åtgärder som vidtas. Den enda förklaring man vägrar acceptera - fast den står tydligt skriven på väggen - är att folkhälsan faktiskt försämras år från år - i takt med lika snabbt ökande läkemedelskonsumtion och medicinska vård- och rehabiliteringsinsatser. Har man satt bocken som trädgårdsmästare lär det bli rätt kalt i trädgråden.

Ökad jakt på bidragsfuskare
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=338165&previousRenderType=6

Studien av fusk med den tillfälliga föräldrapenningen gav mersmak. Inom kort går Riksförsäkringsverket vidare med kontroll av aktivitetsstödet till arbetslösa som utbildar sig. Sedan väntar en granskning av pensionsförmånerna.

I våras formulerade Riksförsäkringsverket, RFV, strategin för ett fuskkontrollprogram för 2004. ...
.

SIEMs kommentar: Uppenbarligen är inte fusket särskilt stort eller ekonomiskt betydelsefullt. Det verkligt viktiga är att sprida intrycket bland allmänheten att de ökade kostnaderna för socialförsäkringarna beror på fusk, inte på någon försämrad folkhälsa,

Spetälska i Sverige
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1352&a=346149&previousRenderType=2

1873 upptäcktes leprabakterien, som har vissa drag gemensamt med tuberkelbacillen. Spetälska är fortfarande en gåtfull sjukdom, och man har på olika sätt försökt förklara anhopningen av fall till just Hälsingland: som att pilgrimsleden för spetälska till Sankt Olaus grav i Trondheim gick längs Ljusnan eller som att närheten till djuren var mera uttalad i Hälsingland. Var det en epidemi eller borde man söka förklaringen i fiskdiet, linberedning eller hade det med ogräset åkerklätt att göra? Sedan försvann sjukdomen spårlöst, det gick fort, som professor Sven Britton hävdar i en intervju, innan man ens hunnit hitta botemedlet. Från 40-talet används sulfa; gratis lepramedicin är ett grundåtagande för WHO och kan vara en av anledningarna till att det inte forskas fram ny medicin, "det finns inga pengar att hämta i lepramediciner", säger Britton.

Bland de sjuka som togs in på Järvsö sjukhus är det ytterst ovanligt att man finner folk från de bildade klasserna. "Fattigdom, trångboddhet och sanitära förhållanden hade sannolikt större betydelse", säger en forskare......


SIEMs kommentar: Att även den klassiska spetälskan förekommit i Sverige i modern tid är nog en nyhet för många. Tystnaden omkriing detta handlar nog inte så mycket om skam och skräck för sjukdomen som sådan. Mer beror tystnaden nog på att spetälskans försvinnande inte på något sätt kan tillskrivas medicinska landvinningar, så som de populära myterna försöker göra gällande för andra fattigdomssjukdomar - t ex tuberkulos och en del barnsjukdomar.

”Afghanistan på väg bli en knarkstat”
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=506894
Afghanistan håller på att bli en knarkstat, varnar chefen för FN:s narkotikabyrå.
Enligt en rapport har opiumproduktionen i Afghanistan ökat med 64 procent på ett år och opium står nu för 60 procent av landets BNP.
Uppgången i opiumproduktion tog fart sedan USA-ledda styrkor drev talibanerna från makten 2001 och Afghanistan är nu åter världens största producent av opium.


SIEMs kommentar: Den amerikanska kampen mot terrorismen kan alltså notera ännu en framgång. Finaniseringen bör numera vara säkerställd, efter mönster av den sk Iran-Contras-affären under Reagans tid.
 


************ANNONSER***********

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.
Provförpackning medsändes på begäran vid andra köp av t ex öronljus, böcker etc.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni