Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

Tidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004 - Feb

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN


Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Mars 2004

Nyhetskommentarer bl a om

Kriget mot terrorismen - Bravo Generalissimo? - Den officiella mediarapporteringen - Den medicinska anknytningen - Utan alternativ - Fortsatt aspartam - Kvicksilverskador hos foster blir bestående - Byt sötningsmedel - Socialstyrelsen vill narkotikaklassa värktabletter - Galna-ko-sjukan - Kräftor kräva icke dessa drycker! - Reglerna för subutex kommer att skärpas - Statsskulden växer - Statskassan läcker -Dagens välfärd håller bara till 2020- Östrogen ökar risk för stroke - Läkare vill ha mer forskning om östrogenets effekter - Socialstyrelsen sviker kvinnorna - Why do doctors use treatments that do not work? - "Vanlig glömska kan tas som alzheimer" - om den mutade sjukvården - Talrika mailväxlingar och telefonsamtal - Mera om vacciner - Ännu mer om vacciner - Svenskarnas matvanor ska förbättras - Kaffe ger skydd mot typ 2-diabetes - ALS (mail) - Liten mängd alkohol skadar foster - Dyslexi (mail) - Strålning från mobiler dödade okläckta ägg -
Folkets röst på Livsmedelsverkets site - Ny medicin skyddar mot hjärtattack - Dr Rath om hjärt-kärl-sjukdomar - EU och kosttillskotten

Ledare: För ett demokritiskt samhälle.

Från barnsben har vi fått lära oss att dyrka demokratin. Demokratiska värderingar inpräntas i oss från förskolan och uppåt, och demokratins fiender bekämpas var de än sticker upp nosen. Demokratins fiender, får vi lära oss, bär som tur är lätt igenkännbara märken, t ex röda stjärnor eller hakkors, så att vi reflexmässigt ska fyllas av avsky när vi träffar på dem.

När däremot s k demokratiska ledare - utan stjärnor och hakkors - handlar rakt emot folkets vilja och intressen, ska vi se detta som djärva beslut för att försvara demokratin mot dess verkliga fiender. För att vi simplare själar ska förstå detta krävs att vi ständigt ges fördjupad utbildning i demokrati.

Lite högre upp i klasserna får vi lära oss att demokratins begrepp kommer från grekiska demos= folk och krati=styrelse. Den ursprungliga grekiska varianten var dock egentligen inte någon demokrati alls, får vi lära oss, ty slavar och kvinnor fick inte delta i de beslutande mötena. I en riktig demokrati kan var och en delta i beslutandet oavsett sin kunskap, begripandenivå och samhällsställning. (Risken att demokratin därför kan resultera i katastrofala beslut får vi lära oss kalla ”demokratins utmaningar”, måste mötas med än mer fördjupad demokrati.)

Vad som ska räknas soom demokrati har dock varierat kraftigt under senare århundraden. Många av demokratins tidiga förkämpar ansåg t ex att den som försörjde sig som anställd inte borde ha rösträtt, ty hans ekonomiska beroende av arbetsgivaren kunde fördunkla hans medborgerliga omdöme.

Riktig demokrati (enligt dagens mening) har egentligen inte funnits förrän under nittonhundratalet, då i Sverige den fyrtiogradiga skalan avskaffades och kvinnling rösträtt infördes. Denna ”riktiga” s k parlamentariska demokrati med dess institutioner tar enligt alla förståsigpåare hundratals år att utveckla under stabila former.

Vill demokratiska länder styra ett annat land, så räcker det alltså att hindra det från att vinna stabilitet - t ex genom att sätta samman det av folkgrupper med oförsonliga motsättningar. Ett sådant land kommer alltså inte att kunna åstadkomma en ”riktig” demokrati, och kan därför vid behov invaderas och ställas under utländsk kontroll med hänvisning till att man vill utbreda demokratin.
På något sätt har samhällen ändå organiserats före, vid sidan av och utan riktig demokrati. Demokratin som begrepp och som realitet har uppstått som opposition och alternativ till sådana mindervärdiga styrelseformer. Den alternativa styrelseform som tycks vara principiellt viktigast - än i dag - är TEO-kratin. Även detta begrepp härleds alltså ur grekiskan: Deus= Gud och krati=styre. Att bekämpa teokratier och dess småskaliga varianter - sekterna - är varje demokrats främsta plikt.

I teokratierna vilade samhälleliga beslut inte på vad folk ville, utan på vad Gud - eller gudarna - ville. Eftersom gudar endast undantagsvis uppenbarar sig in persona, så fick de i praktiken företrädas av ett särskilt prästerskap, som kunde förmedla gudarnas vilja till folket. Prästernas viktigaste uppgift var också att upprätthålla en tillräcklig grad av gudfruktighet bland folket. Om folket var missnöjd med gudarnas vilja kunde man möjligen via böner, offer och dyrkan beveka och mildra den, men andra former av insubordination var i princip omöjliga i det teokratiska styrelseskicket.

Att de offer folket på så sätt tvangs göra för att blidka gudarna i själva verket tillföll och stärkte prästerskapet, vilket i sin tur gärna utfärdade än mer brutala påbud över folket (mot vilka folket måste värja sig med mera offer) - det ingick i ritningarna. I prästerskapets intresse låg alltså att Gud med tiden blev alltmer nyckfull, krävande och brutal, och hade synpunkter på allt fler av folkets förehavanden. Inte så konstigt att ett mer världsligt fursteskap av folket kunde ses som en befrielse från gudarnas - eller egentligen prästernas - tyranni.

I världshistorien kan vi också se hur teokratier - antingen de nu baserats på Ra, Allah, Jahve eller nån annan - framavlat allt mer världsliga furstar, vilka i sin tur avlägsnat sig allt mer från de gudar som en gång fört dem till makten,. De sålunda ”förvärldsligade” furstemakterna i olika regioner har därefter blivit alltmer bräckliga offer för varandra och för olika andra världsliga och konkurrerande intressen, och alltmer förödande väpnade konflikter.

Därmed har årtusendena skapat ett växande geopolitiskt och socialt kaos - tex i Europa. Ur detta kaos - får vi lära oss - har den moderna demokratin vuxit fram som ett civiliserat sätt att lösa konflikter och garantera ordning och mänskliga rättigheter. Tyvärr har hittills blott en bråkdel av jordens länder lyckats genomföra denna demokrati, varför en av demokraternas främsta skyldigheter är att kraftfullt misssionera för utbredningen av sin rätta lära.

Att denna missionsverksamhet alltsom oftast innebär utsvältning, sönderbombning och internering av folk i odemokratiska länder, samt allt mer begränsade ”demokratiska friheter” tillhör även det ”demokratins utmaningar”. Dit hör naturligtvis också att sådana missionsinsatser rätt ofta sker i strid med folkets vilja - eller under spridande av vilseledande och idiotiserande propaganda Förvisso hör också till ”demokratins arbetssätt” att huvuddelen av folket utestängs från allt beslutsfattande, och där ersätts med en påstått representativ elit, vars samhällsställning och åsikter i många fall helt skiljer sig från det folk de anses representera.

Men att i dagens samhällsklimat ifrågasätta demokratin som grundidé är ungefär lika hälsosamt som att under den intensivaste medeltida inkvisitionen propagera för ateistiska läror, eller bära plakat med ”Allah är död” genom Teherans gator. Bl a eftersom vi i SIEMs magasin konsekvent söker värna folkhälsan är detta inte någon framkomlig väg. Däremot bör vi med denna historiska bakgrund kunna analysera demokratins sk utmaningar med ett fördjupat perspektiv.

Låt oss alltså försöka förstå demokratin för att kunna förstärka den: Den variant av demokrati som västerlandet i dag odlar tycks nämligen utgöra en variant av de ursprungliga TEO-kratierna: Den enväldige gud som dyrkas och ska blidkas genom offer kan vi kalla Demos

Demos framträder inte in persona. I stället företräds han av ett prästerskap bestående av media, samhällsdebattörer, organsationsproffs och politiker, som inför folket uttolkar Demos vilja. I stället för att i trance möta det heligaste bakom mörka rökelseosande skynken, skaffar de sig insikt om gudomens vilja genom en brygd av opinionsundersökningar, nätverk, forskning, referensgrupper, remissomgångar, organsationsarbete och val och omröstningar av olika slag.

Endast den invigde prästen vet hur mycket godtycke, manipulation, nedtystanden, mediakampanjer och hemliga samförstånd som i själva verket präglar detta och som föregår det ögonblick då Demos vilja i någon fråga proklameras från bergets topp vid en högtidlig ceremoni. Men samtidigt bygger såväl den enskilde prästen som det samlade prästerskapet sitt välstånd ochg sin ställning på just dessa ceremonier. Den som svärjer i sin kyrka blir snabbt nedtystad och utförd.

Till religionens uppgifter hör bl a att legitimera gudens makt, och att bibringa den enskilde den djupt religiösa upplevelsen att själv vara en del av gudomen. Föreställningen att Demos=folket och att den enskilde är en del av folket är därför nödvändiga delar av denna mytologi,. Att vara folklig är därför den kanske viktigaste egenskapen för det högsta prästerskapet.

Ju mer finförgrenat och växande prästerskap - desto mer nyckfull, självmotsägande och förbryllande tycks naturligtvis även Demos vara. Samtidigt behöver det växande prästerskapet lägga beslag på en allt större del av folkets tillgångar - och Demos synes få allt större aptit och kräva allt större offer för att blidkas. Alltfler frågor kräver långa mödosamma utredningar, forskningsinsatser och program - och därmed alltfler fullt sysselsatta präster, samtidigt som Demos kräver alltmer skola, vård, omsorg och service. Som tur är kan Demos ofta bevekas och förmås ändra sin uppfattning genom särskilt dyrbara offergåvor , kallade t ex utbildning, opinionsbildning och informationskampanjer. Gudstjänster och offerceremonier pågår i tjogtals kanaler dygnet runt, för den hängivne troende att följa.

På så sätt ställs allt större del av folket i Demos tjänst - i det högre eller lägre prästerskapet, eller som lojal gudstjänstdeltagare. I detta kan man naturligtvis se ett sammanfogande kitt - en grund för gemenskap och sammanhållning som behövs i varje mänsklig samvaro, liksom i ett komplext samhälle.

Men man kan också se hur Demos - liksom sina föregångare - med tiden blir alltmer krävande gentemot den enskilde, och att hans påbud på allt fler områden begränsar den enskilde tillvaro och kräver offer. Dessa krav riktas naturligtvis inte mot folket i dess helhet - dvs Demos självt - utan mot olika minoritetsgrupper: företagare i bransch X, anställda i Y , vårdtagare vid Z, elev på XY, osv . .På så sätt vet den enskilde sig i praktiken vara maktlös och att annan opposition är utesluten och odemokratisk, samtidigt som föreställningen om Demos legitima makt inte naggas i kanten. Den som finner sin frihet beskuren och sin egendom konfiskerad får tröstas med att detta sker i bästa Demo-kratisk ordning, och - enligt teologin alltså ytterst i enlighet med den enskildes egen vilja, ty han är ju själv en del av folket...

I praktiken blir alltså även det Demo-kratiska styrelseskicket alltmer mystiskt och förvirrande. Prästerskapets uppgift är främst att upprätthålla denna förvirring för att hindra insyn och avslöjande. På samma sätt var prästernas främsta uppgift i de klassiska teokratierna att hindra allmänheten från att träda bakom skynket, för att där själva skåda det allra heligaste - där måhända inget alls fanns att beskåda.. På sikt leder detta till en stigande idiotisering av folket, vars naturliga självständiga tänkande måste begränsas till småfrågor eller bekämpas genom tidig inplantering av självmotsägande begrepp, som omöjliggör allt egentligt tänkande.

Frågan om Guds existens är ännu icke slutligt avgjord, Men det borde vara odiskutabelt att Demos icke är någon Gud. Om Demos verkligen skulle existera så som prästerna säger oss, så vore det i sanning den mest ynkliga och bedrövliga gudom som ett prästerskap rimligen kunnat uppfinna: hjälplöst utlämnad till kosmos nycker, uppkrupen och fastklamrad vid en ynklig liten planet, ständigt kämpande för sin överlevnad med allehanda mikrober, parasiter och klimatologiska nycker och dessutom söndersliten i ständig inre kamp med sig själv, knappt förmögen att hålla sig själv vid liv.

Att dyrka en så misslyckad, neurotisk och perspektivlös figur, och med kännedom om hans svagheter och ofullkomlighet lämna honom och hans prästerskap diktatoriska fullmakter - det vore helt enkelt bisarrt. Att tilldela honom oinskränkt fullmakt att härska över allt levande och dött på denna planet - det vore ett osvikligt recept på snabb och total undergång. Just detta recept skriver prästerskapet dock ut som medel mot i stort sett varje samhällelig åkomma.

Tanken att Demos i själva verket inte existerar, att det inte finns någon verklig gudom bakom skynket, är dock hädisk och omstörtande. Prästerskapets invecklade organisation framstår då mest som ett system av oheliga allianser drivna av prästernas egenintressen, inte av högre insikter och gudomlig ledning. Det kan naturligtvis få förödande följder. Särskilt bör detta gälla de delar av prästerskapet som vi här på SIEMs sidor uthålligt kritiserar - den medicinska sk vetenskapen och det media-politiska etablissemang som omger och lever på den.

Både den enskilde och naturen på vår planet måste i dag skyddas mot Demos allt våldsammare dårskaper och nycker. Det är alltså hög tid att vi - innan Demos prästerskap helt förött vår värld - söker införa ett mer Demokritiskt styrelseskick.

Naturen avskyr tomrum brukar det heta. Minsta jordyta tenderar att så småningom koloniseras av olika kryp som där finner en överlevnadsmöjlighet. Vi människor är nu också sådana att även vi oftast skyr tomrum - även sociala och mentala. I Herrens och Moses frånvaro byggde Aron en guldkalv att dansa runt. När vi tappat förtroendet för läkaren söker vi en alternativ. I Demos frånvaro söker vi naturligtvis genast ett ”alternativ”i vår längtan efter livsförståelse och rimligt samhällsstyre. Att då vända sig till någon annan påhittad gudom eller guldkalv vore dock att hamna ur askan i elden.

Religionshistorien lär oss att före teokratierna förekom endast ”primitiva naturreligioner”. Men så långt vi förstått saken tycks denna världsbild betonat människans intima beroende av den omgivande naturen, och allt levandes nära samhörighet och ömsesidighet. Gränserna för vad människan kunde tillåta sig stakades på så sätt ut inom ramen för ett ekologiskt synsätt på allt levande. Att sätta alltför kraftfulla maktmedel i människors händer - med deras begränsade insikter och lätt korrumperade vandel - vore otänkbart.

Det är kanske här som vi har att hämta inspirationen för ett demokritiskt samhällsskick - som möjligen kan hålla den stora kometen på avstånd ytterligare ett tag. Demos nuvarande prästerskap tycks nämligen se som sin främsta uppgift att påskynda domedagens infallande. Det handlar idag inte om ifall Demos ska styra eller inte, utan snarare om han överhuvudtaget ska överleva vad hans prästerskap ställer till i hans namn.

Kriget mot terrorismen

Tre år efter 11 september 2001 har tiotusentals personer världen över gripits och kastats i fängelse pga terroristmisstankar. På dessa år har polis-, militär- och underrättelseorgan upprustats och skaffat sig ett närmast diktatoriskt politiskt inflytande, och ”kampen mot terrorismen” tillåts att allt mer sätta den politiska dagordningen. Men ännu har inga bevis presenterats som hållit att visa upp i en domstol. Därför ägnar vi ett särskilt avsnitt åt detta - inte minst för att uppmärksamma ettårsdagen av invasionen i Irak.

Vi minns replikskiftet från den gamla neutralitetstidens värnpliktsövningar:

- Fänrik, varför kommer fienden ALLTID från öster?

- Intelligent fråga, Andersson! Vi måste också räkna med att han kan göra en kringgående rörelse och alltså kan komma från väster!Det spanska bomdådet - Bravo Generalissimo?

Döda människor är effektiva munkavlar. - Om den döde finns bara gott att säga, är ett gängse talesätt. - Sanningen är krigets första offer, är ett annat talesätt med mycket fog för sig, ”Kriget mot terrorismen” har skördat många sådana offer. Ett välplacerat terrordåd med ett antal dödsfall kan vara tillräckligt för att förlama många hjärnor och tungor, samt sätta effektiv munkavle på dem som fortfarande försöker göra bruk av sina. Vi har sett det i USA, där krigets motståndare varit närmast helt tysta under flera år, i rädsla för att betraktas som landsförrädare eller att inte tillräckligt hedra offren från TwinTowers.

Där ser man vilken nytta man kan ha av terrordåd. Där ser man vilka vinster man kan göra av att spränga folk i luften.

En proffessionell brottutredning koncentrerar sig - liksom varje deckarroman - på frågorna om motiv, möjlighet, tillfälle och bevisning. Medan de indicier som pekar på ETA och Al Qaida är svaga och motstridiga, finns det en annan möjlig misstänkt
- med bevisligt starkt motiv
- med god tillgång till den kompetens och utrustning som krävts
- med utomordentliga möjligheter inte bara att begå attentatet, utan också undkomma utan upptäckt
- som flerfaldiga gånger i historien befunnits skyldig till likartade brott.

Det är nämligen väl dokumenterat hur förödande bombdåd vid förra sekelskiftet iscensattes av den spanska polismakten självt för att kunna skyllas på anarkister. Dessa av poliser (i maskopi med ledande politiker) arrangerade bombdåd tjänade som argument för förstärkt repression och fascistering av hela landet, en polarisering som så småningom ledde fram till det spanska inbördeskriget. (se t ex Gerald Brendan klassiska bok ”The Spanish Labyrinth” :( cit: ” gangsters were taken into the pay of the Government, the anarchists were provoked or egged on and the police themselves laid bombs at the doors of peaceful citizens in an endeavour .. ”) Då - ( som nu? )- var dessa arrangerade bombdåd framför allt riktade mot att misstänkliggöra nationalistiska rörelser i landets norra delar - då Katalonien - och möjliggöra en militär och polisiär upprustning.

De sålunda misstänkta borde kunna sökas i kretsar inom den spanska polis- och miltärmakten med rötter i och före Francotiden, och med en politisk fasad i Partido Populars utmarker. I motivbilden ligger också att den spanska fascist-regimens snabba fall 1973-75 till stor del berodde på avsaknaden av en självklar fascistledare - efter det att just ETA mördat Francos kronprins Luis Carrero Blanco 1973. Föga vore mer naturligt för dessa fascistkretsar än att söka utnyttja bombdådet för att en gång för alla, och med starkt internationellt stöd, definitivt och utan skrupler få göra upp med den redan försvagade arvfienden ETA.

Beredskapen för ett sådant utpekande efter attentatet måste man säga var synnerligen god. Det spanska utredningsmaskineriet verkade väloljat och välförberett: Redan på attentatsdagens kväll distribuerade inrikesministeriet foton på de nio ETA-aktivister som man ansåg stå bakom bombdået - tydligen långt innan man säkrat någon teknisk bevisning av något slag. http://www.elpais.es/articulo.html?d_date=&xref=20040312elpepinac_1&type=Tes&anchor=elpepiesp
Samtidigt kan ingen människa förklara vad ETA skulle ha att vinna på ett dåd av detta slag, Regeringens tvärsäkerhet - i bjärt konflikt med flertalet utomstående s k terroristexperter - kastar misstänkta skuggor.

Terroristexperter tycks för övrigt vara släkt med storfiskare. Hela olycksdagen har man orerat om vilken oväntad kapacitet som måste ligga bakom dådet. Morgonen därpå omhändertogs från ett av tågen en mindre resväska med dynamit kopplad till en mobiltelefon.. Dynamit och tändhattar går att få tag på på varje större byggarbetsplats. Det behöver alltså inte alls röra sig om något självmordsattentat eller någon imponerande organisatorisk samordning. Ett par man, med bilens bagageutrymme fullt av småkollin, som placeras ut på fyra olika tåg under en kvarts timme , vars laddningar sedan utlöses via mobiltelefon, är allt som behövs. Inga horder av skäggiga, självmördande dynamitlindade mullor på väg till paradiset behövs - det räcker så bra med ett par grå jäktade tjänstemän på järnvägsstationen till synes på väg till arbetet.

I trettonde timmen tycks regeringen ha funnit det otaktiskt att alltför ensidigt rikta allt rampljus på ETA, eftersom de möjliga inrikespolitiska motiven både för dåden och för utpekandet av ETA kan framstå alltför tydligt. Aznar har därför tillkännagett att alla spår ska utredas och inget ska uteslutas, men ingen kan missta sig på att regeringen i praktiken tänkt göra ETA ansvarig, och använda dådet för att göra processen kort med det som återstår av denna rörelse. Vi får väl lita på att polisens utredning bringar fakta på bordet.....;-)

Men oavsett om ETA eller Al Qaida slutligen kommer att lastas för dådet, och oavsett den spanska valutgången så kommer de krafter som vill rusta upp polis och militärmakt i Europa samt inskränka medborgerliga rättigheter, ha vunnit en storseger.

Misstankar av det slag vi här och nu ger luft åt - oavsett hur grundade de är - kan naturligtvis inte framföras av ”respektabla organ” - t ex andra länders representanter, internationella organ eller ens etablerade massmedia. Det är inte skäl nog att helt avvisa dem! Kränkningar av den spanska offentliga makten kan i dagens stämningsläge snabbt få betalas med blod. Kväsning av all opposition, av alla invändningar och av inortodoxa misstankar är en närmast automatisk följd av blodiga attentat och kan mycket väl utgöra ett starkt motiv för att begå dem.. Vi vet i Sverige vilket motstånd som har funnits mot att utreda det s k polisspåret efter Palmemordet. Hur länge skulle en spansk undersökningsledare i dagens klimat få följa ett möjligt ”polis- och fascistspår” från Atocha?

Den officiella mediarapporteringen

om det s k kriget mot terrorismen har efterhand överskridit gränsen till det klart parodiska. När Dagens Eko under tre dagar låter frågan om Hamas´ hemsida utgöra den främsta nyheten tvingas man inse att vi alla är utsatta för ett allt intensivare propagandakrig, inte för seriös nyhetsrapportering. Att denna mediastorm i ett vattenglas ingår i en väl samordnad strategi tycks än tydligare när veckan avslutas med att Hamas ledare mördas. En händelse som ser ut som en tanke - eller en tanke som utmynnar i ett antal händelser? Vem som är den krigförande får vi dock sluta oss till själva, ty den sk nyhetsvärderingen sker i regel anonymt.

En uppringare till veckans Ring P1 sammanfattade

11 september 2001 - 3000 döda - en tyst minut
Anna Lindh mördad - en tyst minut
Madrid 11 mars - 200 döda .- tre tysta minuter
Jordbävning i Bam, Iran - 42000 döda - noll tysta minuter


(listan kan göras längre efter eget gottfinnande, t ex med de 7350 civila offer som invasionsstyrkorna i Irak nedlagt enligt http://www.iraqbodycount.net/bodycount.htm )

På detta sätt ska allmänheten tuktas av media och politiker till att inse vad som är viktigt och vad som är bagateller. Samtidigt matas vi alltså med gegga om ”våra demokratiska ideal” där människor har lika värde.

Det krävs också allt mindre avvikelser från det för dagen politiskt korrekta innan personer och rörelser av massmedia eller ledande politiker stämplas som antisemitiska, främlingsfientliga, terrorister eller i övrigt vedervärdiga. Allt fler människor som tidigare inte betraktat sig som antisemiter, terrorister, etc börjar då betrakta sig som sådana, och söker sig till likasinnade för att få skydd och respekt. Den logiska effekten av detta språkbruk blir att världen därmed bebos av allt fler och alltmer välorganiserade antisemiter, främlingsfientliga, sekterister, fundamentalister och terrorister, vilket i sin tur ytterligare förstärker den sk hotbilden.

Detta är den idiotiska logiken bakom det enfaldiga krig mot terrorismen, åt vilket våra massmedia och politiker gör sig till hantlangare: Blodsdåd stjäl allt utrymme i det ”offentliga samtalet” och berövar den lågmälda oppositionen utrymme och möjlighet att vinna proselyter och gehör. Den alltmer uppskrämda allmänheten intresserar sig inte längre för analys, argument och reflektion, bara för skydd och säkerhet. . Endast genom bomber kan då de lågmälda tillskansa sig den uppmärksamhet deras argument borde berättiga till.

”Sverige höjer beredskapen

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=387335
Den senaste tidens oro och våld i Kosovo har gjort att den svenska försvarsmakten höjt beredskapen och bemanningen här hemma i Sverige. ”

I verkligheten utgör den ”höjda beredskapen” i notisen beredskap för att flyga in förnödenheter och personal till Kosovo. Men i svenskt språkbruk är ”höjd beredskap” något helt annat - något som vi inte varit med om sedan” beredskapsåren”, då Sverige hotades av invasion, Rubriken anger alltså ett klart militärt hot, riktat mot Sverige - en direkt och öppen lögn! Sådan missvisande - och alarmerande - rubriksättning är tillräckligt bevis för att sk public-service-media numera har en tydlig och hemlig politisk agenda. Den mediala agendan framgår i stort sett av varje notis;

Fortsatt pakistansk offensiv mot terrormisstänkta
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=387258
Pakistansk militär har på lördagen fortsatt offensiven i gränsområdet mot Afghanistan där omkring 400 personer kopplade till terrornätverket al-Qaida tros ha omringats.
...
Offensiven inleddes i tisdags. Runt 30 000 civila har flytt från området där striderna alltså fortfarande pågår. ”

”Terroristexperter” har i veckan meddelat att det sk Al Qaida egentligen anses utgöras av små, självständiga, lokala och isolerade grupper utan gemensam ledning och organisation. (detta för att man ska förstå att Al Qaida inte kan och kommer att krossas, utan under årtionden framöver kan tjäna som förevändning för godtyckliga ingrepp och kränkningar) Hur massmedia kan veta att eller på vad sätt de inringade 400 personerna är ”kopplade” till sådana små grupper, vad denna koppling kan bestå av (eller hur någon människa kan undgå att ”vara kopplad” till sådana ( genom att t ex sälja en mobiltelefon eller en bit mat till någon av dess medlemmar) , framgår inte av mediarapporterna.

Notisen uppger också att ”sammanlagt ett hundratal misstänkta al-Qaidamedlemmar tillfångatagits av den pakistanska militären.” Däremot framgår inte vad dessa är misstänkta för - för att vara medlemmar i en närmast obefintlig organisation, eller för mer specifika illdåd, t ex att ha försvarat sitt land mot invasionsmakter, eller om de är misstänkta i största allmänhet - och alltså enligt det demokratiska rättsmedvetande som de nu (genom kriget mot terrorismen) ska påprackas har rätt att betraktas som oskydliga tills dom fallit. Att 30 000 civila tvingas på flykt ses tydligen mest som en illustration av kraften och lyckosamheten i ”kriget mot terrorismen”, men inte som människoöden vilka i sig förtjänar någon medial uppmärksamhet.

När regionala självständighetsivrare, förtryckta etniska grupper, politiska äventyrare, religiösa fanatiker och folkspillror i kläm mellan stormakter och andra icke-statliga grupper som kan beslås med våldshandlingar ständigt och endast betecknas med begreppet ”terrorister” - då förlorar vi också all möjlighet till förståelse, begripande och därmed meningsfulla åtgärder. Då återstår endast att rädde sig den som rädde kan med allt högre murar och med våldsammare motangrepp, vilande på allt mindre begripande och allt större idioti. Just så ser den underliggande arkitekturen ut bakom den politisk-mediala häxjakt som nu pågår - en häxjakt vars främsta offer alltså inte är ett fåtal terrorister utan alla vi andra - bortsett från den lilla politisk-mediala elit som iscensätter och regisserar skådespelet i sina egna intressen.

Vi som vuxit upp i kölvattnet efter Hitlertiden har ofta fått och ställt frågan: - Hur kan folkmassor låta sig ledas av hysteriska galningar, hur kan folkmassor låta sunt förnuft trampas ned av idiotiska propagandafraser, hur kan folk vända ryggen till när makthavare kränker grundläggande mänskliga rättigheter, osv? Vi börjar få svaren.

Den medicinska anknytningen

Den internationella s k ”kriget mot terrorismen” i dess nuvarande skepnad förstärker alltså endast terrorismen. Med samma enfaldiga logik och samma barbariska metoder har det medicinska skrået förvandlat hälsofrågorna till ”kampen mot sjukdomar”, med samma förfärande resultat - att sjukligheten bara ökar.

Det bakomliggande tankemönstret är i båda fallen avsett att vilseleda och manipulera en utanförstående allmänhet som utan att fråga, än mindre begripa, ska betala kalaset och låta sig skrämmas, kontrolleras och experimenteras på. Den medicinska varianten av detta tankemönster analyserade vi i novembermagasinet 2003, som fortfarande finns tillgängligt på weben under adress http://www.klokast.se/Nyhet/Nov03.html

Utan alternativ

Rätt ofta får jag telefonsamtal från anhöriga till närmast döende patienter. Dessa patienter har under lång tid stått under ”proffessionell vård” och deras hälsoproblem utgörs nu av såväl ursprungliga skador som årtiondens ackumulerade stympningar och läkemedelsskador. Livskraften håller uppenbarligen på att ta slut, patienten är ofta i behov av ständig omvårdnad, och i detta läge ökar drastiskt hans och anhörigas intresse för ”alternativ”. Därför ringer man mig. Tyvärr har en del alternativ- och komplementärmedicinare (och inte minst massmedia) sökt profilera alternativmedicinen just på denna nisch - när allt annat misslyckats - och därmed skapat felaktiga förväntningar på alternativvården. Jag får då välja mellan att ta emot arvode för resultatlöst - eventuellt olagligt - arbete eller att göra desperata människor besvikna. ( Se gärna /siem/cancer.html för en diskussion om detta.)

Begreppet ”alternativ till X” betyder dock ” i stället för X”. Det betyder inte ”tillsammans med X”, och det betyder inte ”när X har misslyckats”. Valet mellan konventionell och alternativ medicin måste i regel ske tidigt i den s k sjukdomsprocessen, inte på gravens rand, eller när smärtorna är så svåra att man inte står ut utan droger. Om du har begränsad reskassa så får du välja mellan att åka till Kanarieöarna eller Thailand. Om du skulle välja att åka till Kanarieöarna men inte skulle trivas där återstår dock inte något alternativt resmål ty kasssan och semestern är slut.. Det som från början var ett alternativ är då inte längre något.

Men när väl rädslan för den egna sjukdomen, eller diagnoschocken slagit ned, då klarar de flesta inte att ompröva det de hittills trott på, utan springer i panik mot den väl upplysta skylten ”Nödutgång”, där sjukvårdens traditionella repertoar av förgiftning och stympning väntar,

Därför måste kampen för en bättre folkhälsa och alternativ medicin föras bland de fortfarande friska, bland dem som fortfarande är mottagliga för förnuftsargument. Att göra alternativvården till en sak främst för de allvarligast sjuka, eller än värre - en fråga om exklusiva och komplementära metoder inom sjukvården - leder bara till ytterligare besvikelser. Att komplettera förgiftning med en smula avgiftning, stympning med en smula helande, och skräckinjagande diagnoser med en smula tröst och avslappning - det gynnar möjligen terapeuterna, men knappast de alltmer förvirrade patienterna.

Trädet mars 2004

Ulf Brånell


Fortsatt aspartam
(mail)

Hej !!!!!!!
..
Min bror var på en föreläsning i Halmstad där två forskare från USA hade föreläsning om bland annat aspartam. Min bror som kroniskt druckit ett antal burkar coca-cola light/ dag fick då höra från någon annan än mig hur farligt aspartam var. Dessa forskare berättade om hur aspartamet dödade hjärnceller värre än alkohol samt hur det påverkade nervsystemet. Min bror slutade med coca-cola light och gick först och främst ner ca 7-8 kg i vikt och han slutade även att ge sina barn dessa lightprodukter. Hur många vet dock att alla sockerfria tuggummin som rekommenderas av tandläkare innehåller aspartam???
 
Sedan denna förmåga att förmodligen inte samarbeta med sina arbetskolleger. I somras skrev forskare i Svenska Dagbladet om nya färska larmrapporter att fisken i Östersjön innehåller så mycket kvicksilver att fostrens nervsystem påverkas.
Den andra gruppen doktorer som tydligen ej hört talas om detta vaccinerar sedan 3-månaders barn med kvicksilver direkt in i kroppen. För mig är det mycket märkligt att inte flera föräldrar reagerar mot detta motarbete inom samma yrkeskår. Det myelin som faktiskt bildas runt nervtrådarna i kroppen är det som förstörs vid MS och myelinet bildas mellan 3 månader -3 år för barnet.
 
Ett färskt exempel är att när jag sist väntade barn så gick en stor kindtand sönder under graviditeten och denna var fylld med amalgam. Den gick ej att rädda tanden sedan när förlossningen var över.
 
Min son fick sedan eksem vid 2? mån och läkarna sa att det var mjölken. Detta kändes fel för mig och jag frågade om inte det kunde vara så att han själv tog bort det kvicksilver han måste ha fått när han var foster och min tand gick sönder. NEJ svarade man genast. Dock ville man påpeka att det var ovanligt med eksem i den tidiga ålder.
 
Eksemet försvann efter ett par veckor och finns idag inte. Till saken hör att jag förstås EJ har vaccinerat min son.

 
Mvh Maria

Kvicksilverskador hos foster blir bestående
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=378867

Fosterskador på hjärnan till följd av mammans intag av kvicksilver blir bestående, visar en undersökning bland barn på Färöarna. Just på Färöarna är befolkningen särskilt utsatt för kvicksilver eftersom man äter mycket fisk och valkött.

Ju mer kvicksilver barnet utsatts för som foster, desto större blir påverkan på hjärnsignalerna, som fortplantar sig långsammare. Då blir också kontrollen av hjärtfunktionen sämre. Barn och tonåringar är också mycket känsliga för kvicksilver som de  får i sig via maten under uppväxten.

En skada som upptäcks när barnet är sju år finns kvar också när barnet är 14, visar studien....


SIEMs kommentar: Kvicksilver är däremot ofarligt om det förvaras i människors tänder, enligt våra myndigheter. Likaså är barnen helt okänsliga för det kvicksilver som via vacciner sprutas in i deras blodomlopp. De tusentals föräldrar som hävdar att deras barn fått hjänrskador och autism till följd av vaccinering, är alltså konspirationsteoretiker. Eller konspirationspraktiker?

Byt sötningsmedel (mail)

Ur boken ”allt om Glykemiskt index” av Fredrik Paulún: ”Använd fruktsocker eller energifria sötningsmedel som aspartam när du sötar ditt te, kaffe eller liknande. De går ofta även att använda i matlagning och bakning. De energifria sötningsmedlen har inget GI alls, då de inte höjer blodsockret alls, och kan därför inte räknas till kolhydraterna.”

Förlåt om jag inte gillar hans bok sedan jag läste det.
Hoppas han äter mycket Aspartam. /V

Socialstyrelsen vill narkotikaklassa värktabletter
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=239697&previousRenderType=8
Vanliga värktabletter som Treo Comp, Citodon och Panocod innehåller kodein. I kroppen omvandlas ämnet till morfin och preparaten är starkt beroendeframkallande. Nu vill Socialstyrelsen narkotikaklassa tabletterna.
...

SIEMs kommentar: Tanken är att vi ska se notisne som ett sedvanligt medicinskt-administrativt framsteg. Men i stället ser vi det som en senkommen bekräftelse av att också sådana kemikalier som sjukvården prånglar ut som ”ofarliga” i själva verket har skadeverkningar som patienterna inte får reda på förrän efter många år. Naturligtvis ställer man sig inte frågan hur stor del av de nuvarande sjuktalen som beror på de mängder av ”ofarliga” kemikalier som sjukvården prånglat ut under årtionden. Eller de kanske inte var så farliga....? Hur ska ni ha det?

Galna-ko-sjukan

har nästan fallit i glömska det senaste året. Samtidigt ökar likartade nerv- och hjärndegenerationssymtom i västvärlden under olika diagnoser i olika åldrar - Alzheimers, CJS, autism, DAMP, utmattningsdepression, osv. Hur många av dessa oförklarade tillstånd ,kan egentligen ha gemensamt ursprung? Läs en intressant forskarintervju /engelska/
http://www.earthfiles.com/news/news.cfm?ID=666&category=Science
Jämför gärna med vad SIEM har hävdat sedan 1997 på denna site:
http://www.klokast.se/siem/Galna-ko-broschyr.html

Dr Raths site /engelska/
har fått en ansiktslyftning
http://www.dr-rath-research.org/index.html

Kräftor kräva icke dessa drycker!
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=378616
Rester av läkemedel kommer ut i miljön via reningsverken och ännu vet man mycket lite om vilka effekter det kan få på olika organismer. Fiskstudier tyder på att fiskhannar kan bli feminina och sterila efter påverkan av p-piller i vattendrag...
...–Som det ser ut nu så kommer det förmodligen bli så att för humanläkemedel så får man inte väga in eventuella miljörisker när man godkänner läkemedel, säger Läkemedelsverket ...


SIEMs kommentar
: I såna här fall får man alltså enligt den sk vetenskapen inte åberopa djurförsök när det gäller att bedöma hur farliga olika läkemedel är för människor. I Läkemedelsverkets och kemiindustrins värld har människans yttre och inre miljö inget samband. Men trots att de faller under olika myndigheter är verkligheten den samma. Se http://www.klokast.se/siem/Mini.html

Reglerna för subutex kommer att skärpas
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=374988
I sommar väntas Socialstyrelsen komma med både nya tvingande föreskrifter och allmänna råd för läkemedlen metadon och subutex, som är hjälpmedel för heroinmissbrukare som vill sluta knarka. Idag är reglerna stränga för metadon men inte för subutex.

Flera myndigheter har slagit larm om att det narkotikaklassade läkemedlet säljs bland missbrukare.

–Det är en vanlig försäljning på gatunivå, skulle jag vilja påstå. Det mesta sker på gatunivå när det gäller subutex. Det säljs till heroinmissbrukare och blandmissbrukare, säger Jan Westling, kriminalinspektör på länsnarkotikaroteln i Stockholm.

Varifrån kommer subutexen?

–Största delen som vi har i Stockholmsområdet är överskrivningar av läkare....


SIEMs kommentar: Sjukvården tillhör de verkligt stora knarklangarna. Enligt andra rapporter bedömare den påstådda ”skärpningen” av reglerna för subutex i själva verket innebära att betydligt mer subutex kommer att cirkulera på gatorna.

Statsskulden växer
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=374677

Statsskulden kommer att växa med 68 miljarder under 2004, enligt Riksgäldskontorets prognos som presenteras på onsdagen.
–Konjunkturen har varit svagare, skatteinkomsterna har blivit lägre och vi räknar med att utgifterna för arbetslösheten också kommer att öka, säger Thomas Franzén, generaldirektör på Riksgäldskontoret.
Hur allvarligt är det att statsskulden växer?
–Ja det är ingen katastrof. Sverige befinner sig i en hygglig situation, men tittar vi framåt i tiden har vi stora påfrestningar tio år framåt när människor ska gå i pension.

SIEMS kommentar: - Ack huru härligt att ljuga, sjöng Ville, Valle och Viktor på sextiotalet. De - liksom Riksgäldskontorets talesmän tillhör väl de människor som ska gå i pension om tio år. Hittills har vi ju mest pensionerat hästar, kor och en och annan dårfink. Vart pensionpengarna tar vägen i dag är alltså en gåta - lite hö och fågelfrön kan väl inte kosta såna summor...;-) ?

Statskassan läcker – miljarder måste sparas
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=374976

Regeringen och samarbetspartierna har dragit på sig för stora kostnader och staten måste spara stora belopp redan i år. Det räknar nu både statliga Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket med.


Dagens välfärd håller bara till 2020
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=240915&previousRenderType=6

Individen måste själv bekosta vård och omsorg Det svenska välfärdsbygget knakar i fogarna. När finansdepartementets långtidsutredning presenterades var det en hotande bild som tonade fram. Fortfarande finns det rådrum, men på sikt måste nya lösningar till.
...
Återstår att göra en radikal förändring av välfärdssystemen. Hur den ska gå till ger inte utredningen några förslag till, men det finns tid att fundera ut lösningar. - Men en omfattande förändring tar tid att genomföra och processen måste börja nu, säger utredaren Per-Lennart Börjesson.


SIEMs kommentar: Detta har vi nu hört år efter år av statliga utredare: Som vanligt massiva problem - men inga lösningar. Pompösa till intet förplikande fraser, som mest påminner om Povel Ramels Karl Nilson:
Vi ska klara av’et,
och vi vill klara av’et,
och vi kan om vi samlas alleammans på en plats,
men först måste vi ha en plats där vi får plats...”


Ingen vågar ens tänka tanken att ge sig på det kostsamma sjukvårdstemplet och dess prästerskap,

Vi minns den gamla vinter-historien
- Jobba på nu, gubbar, så ni slipper frysa!
- Fnys....Här ska du se gubbar som kan frysa!


Östrogen ökar risk för stroke
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=240294&previousRenderType=6
160 000 kvinnor deltog i världens största forskningsprojekt om kvinnohälsa. ... Amerikanska hälsomyndigheten, NHI, stoppar nu en forskningsstudie som pågått i sju år där 11 000 kvinnor fått östrogentabletter efter menopaus. ..eftersom det redan står klart att preparatet ökar risken för stroke samtidigt som det inte ger positiva effekter som uppväger risken.
...

Läkare vill ha mer forskning om östrogenets effekter
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=380833
.. den senaste tidens forskning om östrogen har mest handlat om risker för allvarliga biverkningar. Det återstår mycket forskning innan det finns preparat som är helt riskfria, säger Miia Kivipelto, läkare och forskare vid Äldrecentrum i Stockholm.

– Vi behöver absolut mer basal forskning, för att lära mer om östrogenets effekter och att möjligen hitta nya läkemedel som har positiva effekter av östrogen utan biverkningar.

Idag är det svårt att få kvinnor att ställa upp i studier om östrogen på grund av riskerna. Nya siffror från Socialstyrelsen visar på en brant nedgång i användandet av östrogen. Det är ett bakslag från det tidiga 90-talet då östrogen lanserades mer eller mindre som ett undermedel.
....


SIEMs kommentar: Läkemedelsförespråkarna ger sig inte. Alla möjligheter att kemiskt manipulera våra kroppar måste tillvaratas. När skadorna blir uppenbara kallas det ”behov av mer forskning”:

Socialstyrelsen sviker kvinnorna
Expressen, Ledare.8 mars
Åttonde mars
skulle kunna kallas Dagen Ö. Ö som i östrogen.Åtminstone om de läkemedelsföretag som tjänar mångmiljarder på östrogenpreparat fick bestämma. På 1900-talet gjorde östrogen karriär som läkemedel, ett läkemedel för övergångsåldern som botar allt från kärringhy och kärringhumör till Alzheimer och åderförkalkning. Eventuella risker har medicin- och forskarvärlden - som så ofta när det gäller kvinnor - ignorerat
...
Myndigheterna i USA har redan börjat diskutera ny märkning av och nya riktlinjer för östrogenprodukter. Men hur ser det ut i gamla Svedala?
Det är socialstyrelsen som ger riktlinjer, både till myndigheter och medborgare, baserad på "vetenskap och/eller beprövad erfarenhet". På hemsidan (www.sos.se) kan man läsa om "Hormonbehandling under klimakteriet": "Östrogen ger en mycket god lindring av de typiska besvären värmevallningar och svettningar. Välbefinnande och livskvalitet ökar och blir jämförbar med den nivå som befolkningen i övrigt anger".
..Dokumenten ger det samlade intrycket att problemen med östrogen är ringa medan fördelarna är förtjusande. ...Det är under all kritik. Kerstin Wigzell, generaldirektör, och hennes överdirektör, Kjell Asplund, har lämnat Sveriges kvinnor i sticket.

SIEMs kommentar: SIEM har i många år fört en uthållig kamp mot den grundlösa och skadliga hormonbehandlingen; Nu börjar vi återfinna våra argument på ledarsidorna, Verkligheten kan inte helt stängas ute ens från kvällstidningarna!

Why do doctors use treatments that do not work?
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/328/7438/474
For many reasons—including their inability to stand idle and do nothing
.... The history of medicine is replete with examples of treatments once common practice but now known not to work—or worse, cause harm. Only because the French surgeon Paré ran out of boiling oil did he discover that not cauterising gun shot wounds with it created much less pain and suffering......


SIEMs kommentar: Även denna artikel skulle mycket väl vara hämtad fråns SIEMs site, . /Jämför gärna med ledaren i SIEMs novembermagasin/ men är publicerad i den av läkarskrået ansedda British Medical Journal . De bör ju veta vad de talar om.


"Vanlig glömska kan tas som alzheimer"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=245452&previousRenderType=2

En ny psykiatrisk diagnos riskerar att medföra att hundratusentals svenskar associerar vanlig godartad glömska till farlig ohälsa, ytterst till förebud om Alzheimers sjukdom. Den nya diagnosen MCI, lindrig intellektuell störning, riskerar att överutnyttjas och missbrukas. Banal minnessvikt kan bli nästa stora folksjukdom, varnar Håkan Eriksson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala på DN Debatt.
...
Genom att lansera nya diskutabla diagnoser skapar sjukvården själv ohälsa. Den nya psykiatriska diagnosen MCI, lindrig intellektuell störning, riskerar att överutnyttjas. Det kan medföra att hundratusentals svenskar associerar vanlig godartad glömska till farlig ohälsa, ytterst till förebud om Alzheimers sjukdom. När tillräckligt många oroar sig över försämrat minne och fått diagnosen MCI kommer läkemedelsföretagen att lansera minnespiller. De skulle få en enorm marknad utan att nödvändigtvis göra någon större nytta. Det skriver Håkan Eriksson vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, författare till flera läroböcker i neuropsykologi...

SIEMs kommentar: Också här återfinner vi våra argument och analys av sjukvårdsbluffen i en artikel undertecknad av läkare! Har SIEM helt tappat stinget?


MOTGIFT v 10 - om den mutade sjukvården

I februarimagasinet referade vi hur dr Wakefield utsatts för en regeringsledd intensiv kampanj, därför att han inte klargjort alla sina sk ekonomiska bindningar i samband med sin vaccinkritiska forskning. (Hans ekonomiska bindning ansågs bestå i att han samtidigt företrätt ett antal vaccinskadade barn (vem skulle annars ha gjort det, kan man fråga). Den som skulle tro att ekonomiska bindningar tillhör undantagen inom den medicinska forskningen bör ägna en stund åt följande DN-artikel.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=241170&previousRenderType=2

”Ledande medicinska forskare inom Karolinska Institutet är så nära sammanlänkade med läkemedelsindustrin att objektiviteten i forskningen är starkt hotad. Bland syndarna finns institutets förre rektor Hans Wigzell som nu är vetenskaplig rådgivare åt regeringen. Det avslöjar en av Karolinska Institutets egna forskare, professorn i cell- och molekylärbiologi Johan Thyberg, på DN Debatt.”


Saken blir knappast mindre upprörande av att Hans Wigzells hustru Kerstin är högste chef för Socialstyrelsen - som alltså ska ha tillsyn över hälso- o ch sjukvården i landet.

MOTGIFT v 11
Förra veckans motgift handlade om den medicinska forskningens beroende av ekonomiska intressen. Detta beroende gäller naturligtvis även massmedia. Vi illustrerar detta med en nyhet från vaccin-fronten:

Vid en komittéhearing vid US National Academy of Science ansåg 9 vaccinforskare att det fanns ett samband mellan vacciner och den exploderande autismepidemine, 6 ansåg att det inte fanns något sådant samband.

Av de 15 forskarna rapporterades 9 sakna bindningar , medan 6 hade ekonomiska eller andra knytntingar till vaccintillverkare. Av de 9 utan bindningar ansåg ALLA att vaccinorsakad autism utgör ett massivt problem. De övriga 6 - med knytningar till vaccinindustrin - ansåg inte att något problem förelåg.

Den häpnadsväckande hearingen refereras på
http://www.universityofhealth.net/NAS/NAS%20Roster.htm
Där finns också videoinslag mm att hämta
Däremot lär du inte finna denna hearing refererad i dagspress, radio eller TV:
Gissa varför?

Talrika mailväxlingar och telefonsamtal

med mödrar med vånda om barnvaccinering leder mig till ett par insikter:

Ofta är man redan förnuftsmässigt övertygad att vaccinernas risker överväger deras nytta, men söker ändå desperat och med stigande ångest efter någon ”medelväg”: Kanske det finns särskilt ofarliga och snälla vacciner, t ex homeopatiska ? Kanske man kan ge halv vaccindos mot bara vissa sjukdomar...? Osv.

Brevskrivare rapporterar sig ligga sömnlösa i rädsla för t ex att deras ovaccinerade barn ska få stelkramp. Men trots att miljontals svenskar i dag torde sakna de antikroppar som vaccinteoretikerna påstår utgör skydd mot stelkramp, kan Smittskyddsinstitutet rapportera endast ett säger ett stelkrampsfall under tre års tid, och denna kvinna visar sig dessutom ha överlevt. Rädslan för stelkramp står alltså inte i rimlig proportion till den faktiska sannolikheten för att barnet ska drabbas,.

I sitt uppskrämda tillstånd ställer man oftast mängder av detaljfrågor runt olika vacciner och sjukdomar, frågor som oftast inte kan besvaras med korta fakta utan endast med långrandiga utläggningar om varför tillförlitliga och obestridliga fakta saknas, eller med lugnande försäkringar. När jag då inte vill ägna min tid åt detta, tycker man att jag är ovänlig och föga tillmötesgående,

Det hela pekar på att vad man söker är inte heller mer information - även om det är det man påstår. I regel visar det sig att man inte tar till sig mer information, ofta inte ens den som redan är tillgänglig på siten. Det VERKLIGA problem som man vill lösa, och som motiverar ångesten, är att man vill undgå kritik för sina beslut, slippa samvetskval och veta att man ”gjort rätt”,

Denna strävan är meningslös och fruktlös. Så länge hundratusentals personer är anställda av skattepengar för att ”sälja” vacciner och andra läkemedel, så kan den som vägrar vacciner inte undgå kritik. Är det viktigaste här i livet att slippa välja, slippa ta ansvar för och motivera sina beslut, och slippa kritik, då behöver man inte så mycket information. Begär då inte information om du inte vill ha!

Det kunde kanske hjälpa en del föräldrar om man noggrannt studerat de olika mekanismer som samhällen och grupper använder sig av för att upprätthålla ordningen i ledet och se till att alla är lika och tycker likadant. Det var sådana mekanismer som t ex höll samman Hitlertyskland. De kan studeras varje dag på svenska skolor och arbetsplatser.


Mera om vacciner (mail)

Hejsan. Har en upplevelse som jag skulle vilja dela med mig.

Jag har idag haft en diskussion med en skolläkare om vaccinationer. Hon berättade att man idag sällan ger humant serum mot stelkramp, utan istället ger en dos vaccin vid en akut skada. Detta för att det i regel tar så lång tid för sjukdomen att utvecklas att man bör hinna utveckla ett skydd. Jag frågade om det inte kunde vara skadligt att ge en person eventuellt infekterad av stelkramp en dos vaccination – må vara ”avdödad”, men hon sa att det inte alls kunde vara skadligt.. tvärt om.

Jag frågade om det – OM man beslutar sig för att låta barnen vaccineras – är möjligt att få enbart tetanus utan difteri, eller åtminstone en i taget. Som argument nämnde jag att det borde vara påfrestande för kroppen att få dessa två vaccin samtidigt. Men nej, inte alls. Inget har visat att det skulle kunna vara skadligt. Sade hon. Och tillade att den forskning som gjorts inte alls kunnat koppla samman vaccinationer med exempelvis autism.

Jag frågade vidare hur man vet att vaccinet mot stelkramp verkligen fungerar, något jag länge velat ha svar på.. Hon svarade att forskning har visat att det fungerar. Hon hade dock inga referenser att visa mig, bara skrämmande historier om hur en kvinna nyligen dött i Thailand efter att ha blivit biten av en hund.(naturligtvis i stelkramp) Jag kom mig tyvärr inte för att fråga om obduktion visat att det verkligen var detta som var dödsorsaken..

Jag sa att mina tre barn gjort sig illa många gånger utan att få stelkramp, och vi bor granne med ett stall med tillhörande hagar och har en rivig katt dessutom.

Då jag sa att jag hade många frågor som jag ville ta upp angående vaccinet så plockade hon argt med sina papper och bad mig återkomma då jag funderat över saken vad gäller mitt yngsta barns eventuella vaccinationer. Alltså var hon inte beredd att diskutera vidare ur ett annat perspektiv.

Hur ska jag som förälder veta att jag tänker och gör rätt, om det inte går att jämföra de så diametralt skilda synsätten som gäller mellan vaccinationsmotståndare och ivrare?

Det enda som från ivrarens planhalva ges är skrämselpropaganda, som idag då läkaren spände ögonen i mig och talade om hur farligt det oftast är att få mässlingen och att man exempelvis får svåra men av den encefalit som i regel tillstötte. Då jag sa att jag och min bror haft mässlingen och att vi tillfrisknat – ja han till och med från sin encefalit utan komplikationer; så kopplade hon istället grepp om skulden till att fler och fler mässlingsfall uppstår p.g.a. oss som inte vaccinerar våra barn. Forskningen som bedrivits ang. just mässling av barnläkaren Jackie Schwarz var inte intressant att resonera om ens..

Till sist kände jag mig riktigt arg och lämnade rummet med orden som löd:

Hela vaccinationskonceptet luktar begraven hund, och jag vill ha raka besked och bevis, men att jag väl får söka diskussionspartner på annat håll.

Varför ska det behöva bli krig om man ifrågasätter etablissemanget? Hur ska man hitta en öppning, en mötespunkt? Jag menar – nu har jag ju sagt nej till vaccinationer ett antal gånger, men borde en läkare inte ha en viss skyldighet att åtminstone bemöta en förälders frågor på ett intresserat och kunnigt sätt? Första gången jag stötte på detta fenomen var länge sedan, och då blev jag utföst från BVC för att ”tänka över det här”. Vad jag ville ha var ett svar på varför det fanns information som varnade mig för det hon tänkte göra med min baby.

Inget har alltså förändrats.

Vad kan vi göra för att sätta en ordentlig strålkastare på detta?
/
Annika Salomonson, sol213101@hotmail.com


Ännu mer om vacciner (mail)

Hej Ulf!
Jag läste just ditt motgift om vaccinationer och jag minns så bra hur det var när jag själv skulle vaccinera mitt minsta barn. Jag hade börjat förstå att det var något galet med vaccinationerna och försökte ta reda på mer.
Det var mycket skrämmande i början, jag har alltid varit en skötsam och ganska lydig medborgare så den rädsla jag kände var inte lätt att hanskas med. Tänk om jag gjorde fel, tänk om jag var helt ute och cyklade. Det är ju dessutom vad man kan få höra av andra om man tar upp det till diskussion. Tänk om jag skadade mitt barn genom att inte vaccinera honom.
Även jag är väldigt kritikrädd som dom allra flesta, men jag har faktiskt inte fått någon direkt kritik och man behöver ju inte tala om det för folk som man vet att ändå inte skulle förstå.
Jag tog dock ett beslut om att skjuta upp vaccinationerna ett år, till att börja med. Under tiden hade jag möjlighet att ta reda på mer och tala med andra om det. När det året var slut hade jag bestämt att vänta till treårsåldern. Jag blev allt lugnare med tanken medan jag lärde mig mer och mer om hur det fungerar här i samhället. Jag öppnade ögonen helt enkelt.
         Det är så lätt att lämna bort ansvaret på samhället. Men kommer dom att hjälpa mig om det går galet?  Att ta ansvaret själv kan kännas svårt och tungt många gånger. Med kunskap kommer dock styrkan och modet så småningom och i dag är min son snart 6 år och ovaccinerad och så blir det så länge jag bestämmer. Jag känner mig trygg med mitt beslut.
...
Hälsningar M

 

Svenskarnas matvanor ska förbättras
SVT Text 10 mars

Svenskarnas matvanor måste förbättras. Om ett år är det tänkt att regeringen ska ta ställning till den handlingsplan för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet som Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet nu ska ta fram.
I dag träffade ansvariga ministrar i regeringen representanter för kommuner, landsting, intresseorganisationer och livsmedelsbranschen. ...
..


SIEMs kommentar: - Jag hoppas att vi genom det här samarbetet ska få livsmedelsindustri och handel att ge oss konsumenter konkreta förslag på bra alternativ, fortsatte jordbruksminister Ann-Christin Nykvist, enligt SVT. Visst är det intressant att vår jordbruksminister varken besöker butiker eller öppnar en tidning? Om hon gjort detta skulle hon snabbt ha märkt att industrin och handeln redan tävlar om att erbjuda oss ”konkreta förslag på bra alternativ”. Hälso-argumenten är nämligen bland de vanligaste och starkaste i livsmedelsreklamen. Det ligger miljardinkomster i att få ”sin produkt” uppfattad som hälsosam, och därför är den allmänna föreställningen om vad som är hälsosamt genommanipulerad av stora intresseorganisationer o företag. Vem vet inte att ”man ska äta apelsiner för att få Cvitamin”, man ska ”dricka mjölk för att inte få benskörhet”, ”äta fettsnålt för att inte gå upp i vikt” osv ?!? Minns bara Konsums reklamfilm för ekologisk mat, som stämdes inför domstol (vilket vi tidigare rapporterat om)!

Det är klargörande att regeringens insats i frågan handlar om att träffa intresseorganisationer och livsmedelsbransch. Hade man haft ett seriöst intresse för hälsosamma livsmedel borde man t ex i stället haft samtal med oberoende forskare och t ex Gunnar Lindgren, (www.gunnarlindgren,.com ). Men de kan väl inte bjuda på så goda middagar. Nu har vi att se fram mot mer statligt finansierad industri-propaganda, som efter tio år kommer att utbytas mot nån annan med den klassiska formuleringen ”hittills har man trott att....:”


Kaffe ger skydd mot typ 2-diabetes
SVT text 10 mars

Kaffe verkar ha en förmåga att skydda människokroppen mot typ 2-diabetes,
sådan diabetes som drabbar vuxna. .. Kaffet tycks underlätta för kroppen att ta till sig det insulin som finns... Studien visar också att kaffet i viss mån kompenserar för till exempel några kilos övervikt, en faktor som annars har betydelse för att utveckla typ 2-diabetes.


SIEMs kommentar: Betyder det då att kaffe är hälsosamt - och att regeringen alltså bör propagera för ökat kaffedrickande? (Se föregående notis! ) Eller drabbas kaffedrickaren eventuellt av andra åkommer istället för diabetes? Regeringen måste genast ta ställning, det handlar om miljardbelopp för livsmedelshandeln, handelsbalans och biståndspolitik!

Det är i så fall inte första gången kaffet blir centrum för storpolitik; När Karl XII behövde landets valutainkomster för att köpa kulor o krut, då förbjöds kaffedrickandet som tärde på handelsbalansen. Resultatet: Kaffet smygdracks i stället i lönndom, tillsammans med dem man kunde lita på . Den som undrar över kaffets märkliga och centrala roll i just svenskt umgängesliv kan här finna en förklaring. - Får det vara en kopp kaffe?

ALS (mail)
..
Tittade igår på ALS sjuke Lindqvist och frågade sedan läkare på chaten om mina funderingar. Jag fick dock inget svar !!!!!!!!!!!!!! Jag har bott granne med en man som fick ALS i slutet av 80-talet. Tummuskel och en muskel i axeln hann försvinna innan han sökte homeopat i Sundsvall. Rene Hinterman.
 
Den mannen fyllde för någon månad sedan 75 år och han har inte gått vidare i sin ALS. Läkarna gapar och förstår ingenting. Tyvärr har han inte heller berättat om sin behandling på sidan om.
 
Min fråga var dock att det finns en ö utanför USA där befolkningen bara arbetar med bauxit (aluminium) brytningar. Över 80% av befolkningen fick ALS. Då började man att plombera Bauxiten och ALS-frekvensen sjönk till 43%. Den är fortfarande hög men aluminiet är helt klart orsaken. Varför tas detta inte upp i Sverige ????? Är dom rädda att färre ska vaccinera då ???? Jag fick dock inget svar på min fråga vilket jag kanske egentligen inte hade väntat mig.
 ... Eftersom man faktiskt också gått ut med ett tag att Alzheimer också hade med aluminium att göra, så är det en intressant metall. /
mvh M


Liten mängd alkohol skadar foster
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=244135&previousRenderType=6
Små mängder alkohol i början av graviditeten kan ge sämre minne och inlärningsförmåga hos barnet. Det visar ny amerikansk forskning.
Åldersgränsen på systemet gäller inte för foster. Hur mycket ett embryo tål är det ingen som vet, men det mamman dricker får också fostret i sig eftersom alkoholmolekylerna är så små att de lätt passerar moderkakan. orsakar fosterskador är visat i åtskilliga studier och allmänt känt. Nu tyder amerikansk forskning på att även lätt till måttligt drickande kan försämra barnets intellektuella förmåga.

SIEMs kommentar: Det enda som enligt vetenskapen är garanterat oskadligt för barn är snart bara amalgam och vacciner.


Dyslexi (mail)
Hej Ulf
Har du sett artikeln om dyslexi i aktuella numret av Illustrerad Vetenskap,
nr 5 2004 (16/3-5/4).
"Tack vare nya skanningsmetoder vet man att problemet är kroppsligt och sitter hjärnan".
En tabell på "Tidiga tecken på dyslexi" vid olika åldrar kanske är till hjälp för mammor att upptäcka vad som är på gång. Hälsningar H
-----
Hej! Jag har inte sett artikeln. Det torde sedan tidigare vara klarlagt att problemet inte sitter i fötterna, i alla fall. ;-) Nämner man nåt om möjliga orsaker till hjärnskador - t ex vaccinbetingad encephalit?
Ulf


Strålning från mobiler dödade okläckta ägg
http://www.iva.se/scripts/cgiip.exe/WService=cm/cm/pub/showdoc.p?docid=672&channelitemid=4474&channeltypeid=3&channelPubId=5&channelId=5'
Tre av fyra kycklingembryon dog när de utsattes för strålning från mobiltelefoner. De som överlevde kläcktes för tidigt och hade allvarliga fysiska skador. Det visar en praktisk studie genomförd av ryska forskare.
..../Pär Rönnberg pr@iva.se
Källa: State Research Centre - Institute of Biophysics, Ministry of Public Health of the Russian Federation.


Folkets röst på Livsmedelsverkets site (mail)
Jag fyllde i ett formulär på Livsmedelsverkets hemsida, tänkte flera kunde göra detsamma. Ur nyhetsarkivet på hemsidan, Klicka på "Satsa på barn, skola och forskning - referat från hearing". I texten finns en länk till formuläret. Här nedan kan du se vad jag skrev. Jag var lite vass o har tagit i lite. /Marie

Ruta 1:Vad gör din myndighet, organisation eller ditt företag för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet?
Svar: Informerar, utbildar, inspirerar i ämnet. Säljer/tillhandahåller endast utvalda produkter.
 
Ruta 2:Vad skulle ni ytterligare kunna göra för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet?
Svar: Göra detta mer till grupper/föreningar/skola m m, vilka är intresserade, men ej har medel till ersättning till den som kommer. I kommunal verksamhet (t ex skolan) är det omöjligt att komma in som näringsidkare - även om du kan göra infon gratis. Endast föreningar verkar vara möjliga informatörer.
 
Ruta 3: Vilket stöd skulle ni behöva för att åstadkomma ännu bättre resultat?
Svar: Pengar, så jag kunde verka gratis utåt föreningar/grupper m m. (Eller så kanske de ska lära sig att prioritera, och ge ersättning till det arbete som den som kommer utför, om de verkligen vill ha info-träffar. Föreningar har ju oftast kommunala bidrag i botten i alla fall, så det är statliga pengar/bidrag i någon form ändå).
 
Ruta 4: Nämn några åtgärder som du tror skulle främja goda matvanor och ökad fysisk aktivitet.
Svar: Lagligen begränsa/förbjuda tillverkning/försäljning av s k matvaror som vi vet är skrot. Förbjuda hydrogenererade fetter. Förbjuda/ta bort konstiga ämnen o socker i mat/halvfabrikat och kraftigt minska på de ämnen som vi idag inbillar oss är ok. Begränsa utbudet i mataffären, läsk får bara säljas på lördagar (skratt).Mer rörelse/idrott i skolan. Info/utbildning hela vägen genom livet. Kursplikt/utbildningsplikt av alla medborgare i  grundläggande näringslära och vikten av motion. Lägre avgifter på motion. Sänkta priser på frukt&grönt.
 
Ruta 5: Känner du till några regler, förordningar, lagar, vägledningar eller arbetsinstruktioner som motverkar goda matvanor och/eller fysisk aktivitet i Sverige?
Svar: Skyddandet och tillåtande av hydrogenererade fetter o margariner. Tillåtandet av en massa tillsatser, sötn.medel, kemiska ämnen m m. Klassifieringen av socker som livsmedel. Myndigheters o allmänhetens överdrivna vikt av mjölk som mat för människor i allt från prod.stöd till info. EU subventionerar mjölk men ej frukt o grönt. Svårigheten att driva företag i Sverige. EU:s drivning av näringbroms (Codex) (pga handelshinder säger man), men som i praktiken innebär förbud mot mycket användbara näringsprodukter för människor. Med mera, med mera
 
Namn på organisationen/myndigheten
Argus Hälsa
Hälsokonsult, terapeut, komplementärmedicinsk mottagning

Ny medicin skyddar mot hjärtattack
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=242448&previousRenderType=6
Om man sänker kolesterolhalten långt under gällande gränsvärden minskar risken för att dö i hjärtattack dramatiskt. Det visar en ny studie som kan öka Sveriges kostnader för mediciner högst avsevärt.
Studien har jämfört över 4.000 människor som haft hjärtinfarkt eller liknande tillstånd. De hade alla högst normala kolesterolvärden. Bägge grupperna fick så kallade statiner, en ny medicintyp som sänker kolesterolvärdet. Men den ena gruppen fick bara 40 milligram av medicinen Pravachol medan den andra fick dubbelt så hög dos, 8 milligram, av medicinen Lipitor.
Det visade sig att gruppen som fick den mer massiva dosen på 80 milligram Lipitor löpte betydligt lägre risk att få hjärtinfarkt och dö än de som fått 40 milligram Pravachol. Deras kolesterolvärden sjönk mycket snabbt. Det är trista nyheter för läkemedelsföretaget Bristol Myers Squibb som tillverkar Pravachol. Företaget hade bekostat studien eftersom de ville visa att de bägge medicindoserna skulle vara lika effektiva. Det var de alltså inte....


SIEMs kommentar: S k jämförande experimentella studier - t ex mellan olika läkemedel - designas omsorgsfullt för att visa vad från början man tänkt sig. (Märk t ex formuleringen: ”Företaget hade bekostat studien eftersom de ville visa att de bägge medicindoserna skulle vara lika effektiva.”

Manipuleringen av sådana forskningsresultat sker b l a genom
- valet av jämförelsepreparat och dosering av studerade preparat
- valet av vad som mäts och studeras (”död i hjärtinfarkt” eller ”död av vadsomhelst”, välmående, livslängd osv))
- valet av tidsperiod (effekter efter tre månader, tre år eller trettio år?)

När det ändå går snett visar det på oförutsägbara och allvarliga risker. Finessen med sådana studier är dock att närmast alltid visar sig ett av preparaten mindre dåligt än de andra. Då har men ”vetenskapligt visat” dess effektivitet. I detta fall kan man ju sälja mer statiner. Inget ont som inte har nåt gott med sig....

En annan intressant - fast ofta mörklagd - uppgift framskymtar i artikeln: ” 4.000 människor som haft hjärtinfarkt eller liknande tillstånd. De hade alla högst normala kolesterolvärden. ”. Eftersom sjukvården brukar framställa höga kolesterolvärden som den främsta orsaken till hjärtinfarkt är det minst sagt besynnerligt att man kan få fram 4000 infarktpatienter som INTE hade höga kolesterolvärden. Varför hade dessa fått infarkt månntro?

Dr Rath om hjärt-kärl-sjukdomar
Källa: http://www.dr-rath-research.org/lecture/stanford.html
övers: SIEM
Den 4 maj 2002 höll den internationellt ryktbare vetenskapsmannen och läkaren Matthias Rath, MD, en banbrytande vetenskaplig presentation på Stanford Medical School i Palo Alto, Kalifornien om möjligheten att utrota kardiovaskulära sjukdomar.

Dr. Rath är den vetenskapsman som upptäckte det nära sambandet mellan kardiovaskulära sjukdomar och sjömännens sjukdom skörbjugg. Den gemensamma nämnaren för båda dessa hälsotillstånd är instabiliteten i blodkärlens väggar på grund av otillräcklig tillförsel av mikronäringsämnen till miljontals celler i blodådrornas väggar.

10 år efter det att Dr. Rath först hade publicerat hans banbrytande upptäckt har det konstaterats vara nyckelupptäckten fram emot kontrollen av hjärt-kärlsjukdomar. Invitationen från Stanford Universitet till Dr. Rath avspeglar det faktum att världens ledande medicinska institution inte längre kan ignorera detta medicinska genombrott.


Sambandet Skörbjugg – Hjärtsjukdomar
Lösningen till pusslet av Hjärt-Kärlsjukdomar
Palo Alto, Kalifornien, 4 Maj 2004

Jag skulle vilja gratulera Stanford Universitet för visat intresse för behovet av förebyggande och naturligt svar till orsak nummer ett till död i den industrialiserade världen. Jag skall presentera fakta för er att atherosclerosis (åderförkalkning), hjärtattacker och strokes inte är sjukdomar utan direkt resultat av lång tids vitaminbrist. Och därför kan de förebyggas med naturliga medel utan farmaceutiska läkemedel eller kirurgiska ingripanden.

Hjärtsjukdom är en tidig form av sjömännens sjukdom skörbjugg. I min presentation kan jag bara fokusera på de mest övertygande fakta. För mer detaljer uppmanar jag er att besöka vår webbsida.

Alla existerande hypoteser om uppkomsten av åderförkalkning har ett problem gemensamt – de trotsar människors logik. Teorin att hög kolesterolhalt oxiderar LDL eller bakterier skadar blodkärlens väggar skulle leda till bildning av förhårdnader längs blodådrorna i sin helhet. Ofrånkomligt skulle perifera blodkärlssjukdomar bli den huvudsakliga tecknet på kardiovaskulär sjukdom. Detta är helt klart inte fallet.

Det behövs inte en examen från Stanford eller någon annan medicinsk skola – varje lekman kan lösa

Rörmokarens gåta.
Artärerna, venerna och kapillärerna i vår kropp är rörledningar som är nästan 10 000 mil [60 000 miles] långa. Men dessa rörledningar skadas i 90 % av fallen på ett specifikt ställe: kransartärerna, med en längd av endast en miljard-del av blodkärlens totala totala längd. Om dåligt vattenkvalitet – t.ex. högt kolesterol – skulle orsaka skada på dessa rörledningar så skulle de täppas till överallt, inte bara i en punkt. Helt klart kan inte cirkulerad kolesterol vara orsaken till kranskärlens sjukdomar.

Lösningen till hjärt-kärlsjukdomarnas pussel måste därför ligga i förklaringen av kranskärlens avlagringar som den dominerande orsaken till kardiovaskulära sjukdomar.

För att lösa detta pussel måste vi flytta vår uppmärksamhet bort från blodströmmen och dess beståndsdelar till den enda relevanta målsättningen: stabiliteten hos blodkärlens väggar.
Denna nya utgångspunkt visar sambandet mellan hjärt-kärlsjukdomar och sjömännens sjukdom skörbjugg. I motsats till djuren så kan inte människokroppen framställa vitamin C. Brist på Ascorbate (saltet av askorbinsyra ) resulterar i två distinkta fysiska förändringar i blodkärlens väggar: Försämrad stabilitet i blodkärlen beroende på minskad collagen syntes och förlust av endotelets funktion som gränsvakt

Sjömännen från tidigare århundrade dog inom några få månader av blödningsrelaterad blodförlust orsakad av att kroppen inte kan tillverka ascorbate, kombinerad med en vitaminfattig kost ombord. När indianerna gav dessa sjömän te från trädbark och annan vitaminrik näring stoppades blodförlusten och blodkärlens väggar läktes på naturligt sätt.

I dag får alla lite C vitamin och öppen skörbjugg är sällsynt. Men nästan alla lider av kronisk vitaminbrist. Under årtionden utvecklas mikroskador i blodkärlens väggar, speciellt i områden med hög mekanisk stress som kranskärlens ådror.

Precis som vid sjömännens sjukdom skörbjugg så förmår vitamin C att naturligt reparera blodkärlens väggar vid hjärt-kärlsjukdom och det leder till stopp i skadeförloppet och även till en naturlig återgång av skadorna på blodkärlen.

I kontrast till allmäna modellen för uppkomst av skador på blodkärlen, så kan sambandet mellan Skörbjugg / Hjärtsjukdomar ge svar på alla nyckelfrågor i klinisk kardiologi i dag.

Varför får vi hjärtinfarkter och inte infarkter i näsa och öron? Svaret kan bli reducerat till två faktorer: Strukturell försvagning av blodkärlens väggar beroende på vitaminbrist kombinerad med mekanisk stress (tryckvariationerna) från det pulserande blodflödet i kransartärerna. Det är dessa unika punkter där den grundläggande strukturella försämringen visar sig först.

Varför får vi arterioskleros men inte venoskleros? Kolesterol - och infektionsteorin skulle oundvikligt leda till att vener och kapillärer skulle täppas igen. Sambandet mellan skörbjugg och hjärt – kärlsjukdomar utgör det enda logiska svaret till dessa fenomen.

Varför får inte djur hjärtattacker, men människor får det.? Varför är björnar och andra djur som går i ide, med kolesterolnivåer om 600mg/dl, inte utdöda på grund av epidemisk hjärtattack? Svaret är: Djuren producerar deras eget vitamin C i mängder mellan 1 gram och 20 gram varje dag, jämfört med människans kroppsvikt. Dessa mängder av ascorbat är uppenbart tillräckliga för att optimera stabiliteten av deras blodkärlsväggar utan något behov av blodtryckssänkande medel (Statiner).

Varför är alla viktiga riskfaktorer för CVD nära kopplade till brist på ascorbate, inkluderande diabetes, höga blodfetter, homocysttein i urinen och andra?
Den vanliga gemensamma nämnaren för dessa ämnesomsättningsrubbningar är att sörja för stabil kompensation för vitaminbristen i blodkärlens väggar. Detta är också skälet varför brist på ascorbate ökar nivåerna av fibrinogen och thromboxane medan den minskar endothelial derived relaxing factor (NO) och prostacyclin.

Låt oss gå till nyckelbeviset för sambandet skörbjugg / hjärtsjukdomar. Marsvinen, liksom människor, kan inte själva framställa ascorbate I vår publicerade forskning har vi visat att när marsvin bara har fått den mängd C vitamin som motsvarar RDA för människor så har dom utvecklat atherosclerosis (åderförkalkning).
Dessa vasculära organskador är omöjliga att särskilja från människans förhårdnade avlagringar. Omvänt så har kontrolldjur som fått en tesked vitamin C per dag rena artärer.

Dessa experiment var bekräftade av Meade et al i en ascorbate ”knock out” djurmodell. Den första bekräftelsen i dessa djur var försämringen av blodkärlens väggar liknande tidig atherosclerosis (åderförkalkning) hos människor.

Vi bekräftade dessa resultat i en klinisk studie på patienter med befintliga avlagringar i kranskärlens pulsåder uppmätt med Ultrafast Computed Tomography .Vid undersökningen följdes ett definierat vitaminprogram. Minskning av förkalkningen var signifikant och i några fall dokumenterades att skador försvann, vilket du kan se på dessa X-ray CT bilder. Kopior av publikationen om denna kliniska studie är tillgängliga vid detta möte eller på internet.

Sambandet mellan skörbjugg och hjärtsjukdomar betyder
ett paradigmskifte inom medicinen från symtom-orientering till den enda relevanta preventiva och terapeutiska målsättningen: stabilitet i blodkärlens väggar.
Med upptäckten av sambandet mellan skörbjugg och hjärtsjukdomar har den ”hjärtmedicinska världen” slutat vara en platta och har blivit ett klot.

Nu när vi har identifierat den sanna bilden av hjärt-kärlsjukdomar, så är det endast en fråga om tid innan de är utrotade. Redan om tio år från nu kan rubrikerna i de ledande tidningarna lyda: ”WHO proklamerar att hjärtsjukdomarna är utrotade / och den farmaceutiska marknaden
av Statins och andra symtom-orienterade mediciner har kollapsat på Wall Street / och hjärtavdelningen på Stanford och andra Medicinska skolor stänger”.

På miljoner hjärtpatienters vägnar vädjar jag till Stanford University och andra medicinska institutioner att acceptera deras ansvar och förena sig med oss i utrotningen av hjärt- kärlsjukdomar sjukdomar.

Dr. Rath’s 10-stegs program för optimal kardiovaskulär hälsa
Det medicinska genombrottet dokumenterat i denna bok kan summeras i ett praktiskt 10 - stegs.
program med nödvändiga näringstillskott

1. Var medveten om storleken och funktionen hos ditt kardiovaskulära system
Visste du att ditt blodådersystem är 9655 mil [60,000 miles] långt och är det största organet i din kropp?
Optimering av din kardiovaskulära hälsa är till nytta för hela din kropp och och din hälsa.
Eftersom din kropp är lika gammal som ditt kardiovaskulära system är, så adderar en optimering av det systemet flera år till ditt liv.

2 Stablisera väggarna i dina blodkärl.
Blodkärlens instabilitet och skador i blodkärlens väggar är den primära orsaken till kardiovaskulära sjukdomar. Vitamin C stärker blodkärlens väggar och stabiliserar dem.
Djuren får inte hjärtsjukdomar därför att de producerar tillräckligt med uppbyggande vitamin C i sin lever för att skydda sina blodkärl. I motsats utvecklar vi människor avlagringar som leder till hjärtattacker och strokes därför att vi inte kan producera vårt egen vitamin C och generellt får för få vitaminer i vår diet.

3 Lös upp avlagringarna i pulsådrorna naturligt utan operation.
Kolesterol och fettpartiklar avlagras på insidan av blodkärlens väggar på grund av biologisk adhesio’n. ”Teflon”-liknande ämnen kan förhindra dessa avlagringar. Aminosyror, lysine och proline är naturens ”Teflon” ämnen. Tillsammans med vitamin C kan de lösa upp existerande avlagringar naturligt.

4. Relaxa dina blodkärls väggar.
Avlagringar och kramp i blodkärlens väggar är orsak till högt blodtryck. Kosttillskott av magnesium, arginine och vitamin C verkar avslappande på blodkärlens väggar och hjälper till att normalisera högt blodtryck.

5 Optimera ditt hjärtas prestande.
Hjärtat är motorn i det cardiovaskulära systemet. Likaväl som att motorn i din bil behöver bränsle så behöver miljoner av muskelceller bränsle för optimal prestation. Naturens cellbränsle inkluderar camitine, coenzyme Q-10, B-vitamer och många andra näringsämnen och spårämnen. Kosttillskott med dessa nödvändiga näringsämnen optimerar pumpeffekten av hjärtat och bidrar till regelbundna hjärtslag.

6 Skydda dina kardiovasculara ådror från att rosta.
Biologisk rost eller oxidation skadar ditt kardiovasculära system och accelererar åldringsprocessen. Vitamin C, vitamin E, beta-caroten och selen är de viktigaste naturliga antioxidanter. Andra viktiga antioxidanter är bioflavonoider som pycnogenol. Kosttillskott av dessa antioxidanter ger viktigt rostskydd för ditt kardiovaskulära system.
Framför allt sluta röka därför att cigarettrök ökar den biologiska rostningen av dina blodkärl.

7 Motionera regelbundet
Regelbunden fysisk aktivitet är ett viktigt steg för optimal kardivaokular hälsa. Regelbunden motion som promenader och cykling är idealiskt och kan utövas av alla.

8 Ät en förståndig kost
Våra förfäders kost under tusentals generationer var rik på växter med mycket fibrer och mycket vitaminer. Dessa kostvanor formade ämnesomsättningen i våra kroppar i dag. En kost med mycket frukt och grönsaker och rätt fett samt minimalt med socker ökar din kardiovaskulära hälsa

9 Avsätt tid till avkoppling
Fysisk och känslomässig stress är kardiovaskulära riskfaktorer. Gör upp ett schema med timmar och dagar för avkoppling och för dina övriga aktiviteter. Dessutom behöver produktionen av stresshormonet adrenalin vitamin C. Fysisk och emotionell (känslomässig) stress under lång tid återlåter din kropps vitaminförråd och kräver vitamintillskott.

10 Starta nu
Förtjockning av blodkärlens väggar är inte bara ett problem för äldre, det startar i tjugoårs åldern.
Ju tidigare du startar, ju fler år kan du aktivt skydda ditt kardiovaskulära system.


Dr Raths punkter om läkemedelsindustrin - vem översätter detta till svenska? /jag hinner inte! /

http://www4.dr-rath-foundation.org/PHARMACEUTICAL_BUSINESS/laws_of_the_pharmaceutical_industry.htm

Se även http://www.klokast.se/siem/Hjart.html om ”hjärt-kärl-sjukdomar”


EU och kosttillskotten

Kampen och argumenten går vidare. Författaren till följande artikel som spenderat mycket tid med att forska i bakgrundsmaterial, haft kontakter med ANH och den amerikanska stödorganisationen AIHF, vill fortsätta att vara anonym då han inte vill dra på sig för mycket artilleri från läkemedelshåll.

Augusti 2005, början på slutet för människors möjlighet till att bedriva egenvård. Analys och bakgrund av det nya kosttillskottsdirektivet 2002/46/EG som EU röstat igenom.

Kära politiker, ni säger att ni inför det nya kosttillskottsdirektivet som EU beslutat om - för att ni är måna om människors hälsa! Konsekvensen kommer bli den rakt motsatta! Hur kan ni undvika att se vad som egentligen utspelar sig? Hur övertron på att läkemedelsbolagen och deras mediciner ska kunna få ordning på ohälsotalet. Sanningen är den att det är mycket just "mediciner" som gett oss ohälsotalet.

EU:s nya kosttillskottsdirektiv har tillkommit som ett resultat av att politiker utsatts för en desinformations- och lobbyingkampanj ordnad av bl a läkemedelsföretaget Pfizer. Man har lurats att tro att det finns ett rejält hot i möjligheten att överdosera vitaminer och mineraler. Detta har aldrig varit ett samhällsproblem och kommer aldrig bli det då vitaminer och mineraler är ämnen som vi människor behöver för att fungera. Snarare har det det sista århundradet, genom den rovdrift man bedrivit på odlingsarealen, blivit ett problem att människor bara får i sig bråkdelen av de vitaminer och mineraler våra kroppar behöver för att fungera optimalt. Något som starkt bidragit till att försämra folkhälsan. Några egentliga skräckrapporter om överdosering av vitaminer och mineraler finns inte. Varför då ödsla tid, energi och pengar på att rätta till något som inte är ett problem? Egentligen borde man istället lägga denna möda på att verkligen komma tillrätta med den verkliga boven i dramat - de såkallade medicinerna.

Varje år dör bara i USA över etthundrafemtiotusen människor av läkemedel förskrivna av läkare. Man dör av biverkningar eller ren medicinförgiftning. Många mediciner kolliderar med varandra och utarmar kroppen på viktiga näringsämnen. Amerikanska läkarföreningen, AMA, konstaterar att biverkningar av läkemedel är den tredje vanligaste dödsorsaken idag. I Sverige är mörkertalet stort men det torde ligga i häraden tre till fem tusen personer per år. Man räknar med att det världen över under 1990-talet dött mer än en miljon människor av biverkningar från läkemedel. Samtidigt finns det inte ett enda dödsfall orsakat av vitamin C eller andra vitaminer och mineraler! Snarare finns det mängder av dödsfall orsakat av brist på dessa ämnen.

Den slentrianmässiga utskrivningen av antidepressiva (SSRI-preparat), blodfettsänkande (statiner), betablockerare och blodförtunnande medel, är några exempel på mediciner som bidrar till att göra läkemedelsbolagen rikare och rikare - på statens och enskilda människors liv och hälsas bekostnad. Man tror gärna att mediciner är något som skulle vara bra för vår hälsa. Hur kan det då vara att det år efter år skrivs ut allt mer mediciner, samtidigt som människor får sämre och sämre hälsa. Titta bara på det stigande ohälsotalet. Cirka 70 procent av alla patienter på våra sjukhus, ligger där som resultat av biverkningar av läkemedel. Någonting måste vara fel, eller? Hade läkemedel fungerat som avsett så hade i rimlighetens namn människors hälsa bara blivit bättre och bättre - eller hur? Hade man drivit ett företag på samma ogenomtänkta och klumpiga vis som man gör vårdapparaten, genom att år efter år stoppa in mer och mer resurser i något som bevisligen bara gör situationen värre, ja då hade man som företagsledare inte blivit gammal. Det borde vara dags att prova lite nya grepp tycker man. Människokroppen är faktiskt självläkande under förutsättning att den får rätt näring. Fram för en bredare tillämpning av såkallad näringsmedicin, kunskapen om hur vitaminer och mineraler styr och påverkar våra kroppar.

Nu ska man då till råga på allt förvärra situationen genom att i princip förbjuda en av de sista möjligheter människor har att hålla sig friska genom - nämligen egenvård med hjälp av kosttillskott. Kosttillskottdirektivet förbjuder över natten över 300 idag i kosttillskott använda, ofarliga och effektivt fungerande ämnen. Över 5000 produkter räknar man med kommer påverkas. Det handlar om de ämnen som våra kroppar har lättast att ta upp och använda. Ämnen som vi idag och även i framtiden kommer få genom den kost vi äter (oavsett om EU förbjuder dem eller inte). Kruxet är att det oftast är alldeles för små mängder vi får genom födan. En amerikansk rapport vid namn "The Earth Summit Report" konstaterar att det för bara hundra år sedan fanns 85% mer mineraler i de marker vi odlar våra grödor på. Vi får mineraler från växter vi äter genom att växterna suger upp dessa (kelerar) och vidareförädlar dem åt oss. När man använder sig av konstgödning så återför man bara kalium, kväve och fosfor med resultat att de små men viktiga mineralerna urlakas sakta men säkert. Detta är att likna med utfiskningen av världshaven, men ingen verkar ha förstånd att bry sig om konsekvenserna trots att vi ser resultatet av det dagligen - återspeglat i människors ohälsa.

Vi är alltså mer eller mindre tvungna att komplettera kosten med kosttillskott. Kosttillskottsdirektivet kommer förvärra situationen drastiskt. Ämnen såsom naturligt förekommande former av vitamin E - såkallade tocopheroler förbjuds. Olika karotenoider och metylkobalamin förbjuds likaså. Alla former av svavel och kisel förbjuds trots att de är rikligt förekommande i människokroppen och ständigt måste fyllas på. Boron, silver och vanadium samt andra för kroppen viktiga spårämnen förbjuds likaså. Även de bäst upptagliga formerna av kalcium, magnesium, zink, selen, krom och molybden förbjuds till fördel för versioner som kroppen har svårare att ta upp och använda. Av de närmare 60 mineraler som människokroppen är beroende av så ska helt plötsligt 48 av dessa förbjudas. Som om det inte räckte med detta, så inför man även kraftiga begränsningar vad gäller hur stora mängder av ämnena man får tillsätta. Det blir med andra ord väldigt svårt att få något resultat från sina kosttillskott i framtiden.

Man kan fråga sig varför man vill förbjuda så pass fundamentala ämnen som svavel och kisel? Förmodligen har det att göra med att man vet vilken viktig roll mineralerna har att spela i våra kroppar. Därför vill man cyniskt nog undanröja dem. Mineralterapi kan många gånger få ordning på de mest konstiga sjukdomssymtom - något läkemedlen inte klarar.

Vem som helst med lite förstånd inser ju snabbt att detta beslut kan inte vara bra för folkhälsan. Det kan inte innebära något annat än en försämring av förutsättningarna. För den oinsatte så ska tilläggas att mineraler ingår i mängder av kemiska processer och olika enzymer i kroppen. De fungerar som katalysatorer och utan dess medverkan stannar kroppen sakta men säkert.

Detta är ändå bara steg ett i den stora reform man håller på att genomföra. I steg två kommer begränsningar för fler näringsämnen typ fettsyror, probiotika och fytokemikalier. Direktivet kommer kraftigt begränsa de möjligheter människor har att själva ta ansvar för sin hälsa.

Gräver man lite grand och tittar närmare på hur ett så här märkligt beslut kan ha kommit till, så ser man att bl a världens största läkemedelsföretag, Pfizer, har ett finger med i spelet. Läkemedelsföretagen försökte redan i början av 1990-talet införa liknande restriktioner i USA, men stoppades 1994 genom en massiv folkstorm på kongressnivå. Det gav upphov till DSHEA, Dietary Supplements Health and Education Act, en lag som antogs som skulle garantera medborgarnas rättighet att själva styra över vilka vitaminer och mineraler man själv valde att använda. Lagen föregicks som sagt av en massiv protestvåg. Miljoner människor protesterade genom att skriva till kongressen. Det var den största proteststorm någonsin noterad i kongressammanhang. Det var faktiskt fler människor som protesterade då än under själva vietnamkriget. Trots en liknande protestvåg mot EU-direktivet, valde EU-parlamentet att köra över folkviljan och genomföra det läkemedelsföretagsinitierade kosttillskottsdirektivet. Nu står hoppet till organisationen Alliance for Natural Health, ANH, som dragit EU-direktivet inför brittisk domstol. Man kommer med hjälp av näringsmedicinsk expertis visa att direktivet strider mot allt sunt förnuft och att det beslutsunderlag som ligger som grund för direktivet är felaktigt och förlegat. Rättegången startar den 30:e januari 2004 i London. Detta kommer med all sannolikhet bli ett utdraget och komplicerat mål. ANH behöver stöd i form av ekonomiskt bistånd från alla som tycker att kosttillskottsdirektivet strider mot allt sunt förnuft. Donera pengar på deras hemsida!

Uppdatering: ANH vann första steget i den rättsliga process som beräknas ta ett par år. Domen i London var till ANH:s favör. Domaren ansåg att det var ett klart rättsövergrepp att förbjuda produkter som inte påvisligen gjort någon skada, snarare tvärt om. Han fastslog att fallet skulle prövas i EU domstolen i Luxemburg så snart som möjligt. Följ fallet på ANH:s hemsida. Länk finns längst ner.

I USA är man upprörd över det europeiska hälsokostdirektivet. Man har arbetat hårt för att få sin frihet att välja de kosttillskott man finner lämpliga. Samma frihet man som vuxen åtnutjer huruvida man vill dricka ett glas vin till maten eller rent av röka en cigarr efter maten. Nu ser man till sin fasa att om EU inför ett nytt hälsokostdirektiv som dramatiskt begränsar vitaminer och mineraler - och man som USA samtidigt är medlem i WTO, World Trade Organization, så blir man inom kort nödgad att av harmoniseringsskäl följa efter och ändra sin egen lagstiftning. Kampen för DSHEA kan då med andra ord ha varit helt förgäves. Detta är naturligtvis vad läkemedelsbolagen önskar ska hända.

Att låta påskina att vi behöver rädda mänskligheten från att förgifta oss med vitaminer och mineraler är absurt. Vad det egentligen handlar om är en industri som vill utvidga sitt revir och är beredda att fortsätta gå över lik för att nå sitt mål. Detta gör man ohämmat genom att köpa professorsunderskrifter, muta läkare och förvanska provresultat. Allt för att nästa kvartalsresultat ska bli bättre än det förra. Vart har omtanken om medmänniskan tagit vägen? Det är hög tid att rensa upp i läkemedelsträsket innan det är för sent. Det stora problemet med läkemedelsindustrin är att det är världens näst största industri och således väldigt svår att komma åt. Det finns helt enkelt ingen som vågar ifrågasätta dess förehavanden.

Efter "misslyckandet" med DSHEA i USA, så omgrupperade läkemedelsbolagen och satsade på en ny strategi. Man insåg att man kunde få en ny chans att öka sina intäkter på människors bekostnad genom att gå över pölen och infiltrera EU. Sagt och gjort, sex år senare så antogs det nya kosttillskottsdirektivet. Det finns många berättelser kring hur det egentligen gick till bakom kulisserna. I Storbritannien utfrågades ledamöterna kvällen innan omröstningen om hur man skulle rösta. De som antydde att man skulle rösta emot upptäckte dan efter att man kort och gott bytts ut mot en ja-sägare. EU-direktivet skulle drivas igenom helt enkelt.

Läkemedelsbranschen har stora intressen investerade i att hålla människor världen över lagom sjuka - de utgör nämligen själva basen för intäkterna för de stora läkemedelsföretagen. Med för bra kosttillskott håller vi oss för friska för att bolagen ska kunna tjäna tillräckligt mycket på oss. Bolagen är inte nöjda förrän vi alla är kunder till dom och har gjorts beroende av deras till stor del onödiga produkter. Därav det diaboliska draget att begränsa näringsintaget genom att förbjuda vissa vitaminer och mineraler!

Läkemedelsföretagens stora problem är att allt de jobbar med måste gå att patentera. Det går inte med vitaminer och mineraler eftersom det är naturligt förekommande ämnen. Istället måste man specialframställa ämnen som inte finns i naturlig form. Detta ämne kommer nästan helt säkert ge upphov till biverkningar, eftersom det av kroppen uppfattas som ett gift. Kroppen försöker evakuera giftet så fort som möjligt och under tiden så kan "medicinen" i bästa fall maskera något sjukdomssymtom, aldrig reparera det. För det mesta skapar medicinen även nya symtom som i sin tur kräver nya läkemedel, och så är förgiftningscykeln i full gång. Det är detta som är den stora orsaken till läkemedelsförgiftning. Det hör inte till ovanligheten att äldre människor matas med tio, tjugo mediciner - något som sakta men säkert leder till döden. Anna Lind -mordet är ett typiskt exempel på hur snett det kan gå. Förövaren gick vid tillfället på ett sammelsurium av elva olika antidepressiva och antipsykotiska mediciner. Förmodligen hade hans obalanser kunnat rättas till med rätt typ av näringsmedicinsk behandling istället för att droga ner honom med känt resultat.

Det låter som taget ur någon dålig science fiction film från 30-talet, klasar med människor sitter upphängda, matade med giftig näringslösning - hållna vid liv bara så att det stora läkemedelsföretaget ska kunna mjölka dem på gigantiska intäkter... Men den är kanske inte så långt från sanningen? Döm själv...

Tänk om man istället jobbade på med att dokumentera och bota de sjukdomar som uppkommer på grund av brist på olika vitaminer och mineraler. Olika människor har olika kvantitativa behov av dessa ämnen då skillnader i DNA skapar olika förutsättningar för hur individen fungerar på det kemiska planet. Det behövs mer forskning kring naturligt förekommande ämnen, inte bara kring lönsamma giftiga patenterbara ämnen! Det finns en förgrening inom medicinen som heter orthomolekylär medicin. Det är läran om hur olika människor behöver olika stora mängder av olika vitaminer och mineraler för att fungera. Hade vi från samhällets sida satsat mer på den typen av lösningar, hade vi alla kunna dra nytta av resultatet.

Summa summarum, hela detta scenario kring det nya kosttillskottsdirektivet är resultatet av att läkemedelsindustrin söker tillskansra sig en ännu större kundbas, större intäkter och framförallt större makt. Detta på bekostnad av den enskilde medborgarens lidande och statens än mer sviktande finanser. Det är intressant att notera att EU som står för konkurrensfrämjande så markant skyddar en industri på bekostnad av så mycket. Hur många affärsrörelser berörs inte av att så många produkter försvinner. Hur många människor som jobbar inom seriöst verkande kosttillskottsföretag och hälsokostbutiker berörs inte av att man från ena dagen till den andra får sin versamhet förbjuden? Det är bara att konstatera att direktivet är i högsta grad konkurrensbegränsande och borde avlivas utan dröjsmål. Det hela är lagvidrigt och strider i högsta grad mot de mänskliga rättigheterna. Kan någon förklara hur man kan förbjuda ofarliga vitaminer och mineraler samtidigt som man kan både röka och supa ihjäl sig. Det finns dessutom inget förbud mot att förgifta sig med "läkemedel". Vore det inte mer intelligent att sätta in den här typen av aktiviteter på annat håll? Går direktivet inte att stoppa kan man bara konstatera att det finns ingen rättvisa och det är synd om människan...

Avslutningsvis kan man undra hur man ska kontrollera att det inte bildas en gigantisk svart marknad med avsättning för "förbjudna" vitaminer och mineraler. Hur går det då med den omtalade "konsumentsäkerheten"? För att inte nämna alla sköna momspengar som staten går miste om? Ska dessutom verkligen vårt redan hårt ansträngda rättsväsende springa omkring och jaga vitamin- och minerallangare...

Avskaffa kosttillskottsdirektivet innan det är försent! Stöd ANH i deras kamp för rättvisa!

Signerat, Bevara våra kosttillskott


Referenser och länkar:

Kosttillskottsdirektivet:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=SV&numdoc=32002L0046&model=guichett

Dansk ministers svar på frågan om vitamin- och mineralförgiftning verkligen föreligger:
http://www.kam.se/html/kosttillskott/ingen_skader_af_kosttilskud_i_dk.htm

KAM, kommitén för alternativ medicin, protesterar mot EU direktivet:
http://www.kam.se/html/kosttillskott/forklaring_till_kosttillskottsdirektivet.htm

IAHF, en amerikansk organisation som avslöjar hur det egentligen gått till i skapandet av fördraget:
http://www.iahf.com

ANH, alliance for natural health, bestrider EU-direktivet i en rättsprocess som börjar 30:e januari i London:
http://www.alliance-natural-health.org/


Svar på svar från Mårten Löfgren, Socialdemokraterna i riksdagen angående varför man stöder EU:s nya kosttillskottsdirektiv.

> Det viktigaste syftet med direktivet är att stärka konsumentskyddet och se
> till att de kosttillskott som finns tillgängliga på marknaden är säkra och
> av god kvalitet.

Det låter fint men det har bl a den engelska organisationen ANH, Alliance for Natural Health, konstaterat att huvudsyftet inte alls är. Direktivet är ett resultat av att läkemedelsindustrin vill utvidga sina revir. Läkemedelsindustrin äger många intressen i företag som tillverkar äldre typer av vitaminer och mineraler. Just den typ av produkter som finns upptagna på direktivets positivlista. Man vet även att läkemedelsbolagen precis som andra bolag söker maximera sina vinster och öka försäljningen av sina produkter. Det gör man inte genom att människor får tillgång till innovativa kosttillskott. Därför söker man strypa tillförseln av effektiva innovativa kosttillskott till världens medborgare.

>De allra flesta av de produkter som marknadsförs i dag är
> redan säkra och av god kvalitet, men med de nya reglerna kommer detta att
> gälla för samtliga produkter.

Det finns redan idag ett godkännandeförfarande som handhas av hälsokostrådet. Alla preparat som är godkända för försäljning i svenska hälsokostbutiker har passerat och godkänts av hälsokostrådet. Du menar att det systemet inte är tillräckligt och att det inte fungerat? Hur många människor har skadats/dött av kosttillskott i Sverige hittintills? Jag tror du kommer finna att det inte finns några exempel på detta. Däremot så dör det tusentals personer årligen i Sverige av livsfarliga "läkemedel". Att ni inte klarar av att se att det är läkemedelsbolagens ständiga önskan om utvidgade revir som ligger bakom detta "kosttillskottsdirektiv"? Den försämring av den generella hälsosituationen direktivet kommer medföra, kommer precis som industrin kalkylerat - i slutändan ge läkemedelsindustrin fler kunder att "bota".


>Vi menar att reglerna kommer även att göra
> det svårare för oseriösa företag att etablera sig på marknaden, vilket
> kommer att gynna konsumenterna.

Kan du ge exempel på sådana oseriösa företag? Det är ju detta vi har hälsokostrådet till idag. Mig veterligen fungerar det tillfredsställande idag.
Hur kan förbud för vissa substanser hindra oseriösa företag att etablera sig? Det är snarare som så att de oseriösa företagen i min mening står att finna bland de som idag säljer overksamma och svårupptagliga ämnen typ karbonater etc. Man vet att kroppen bara klarar av att ta upp och utnyttja några få procent av dessa, det mesta passerar alltså rakt genom kroppen. De nya innovativa vitaminer/mineraler som av strategiska skäl uteslutits från positivlistan tas upp och utnyttjas bättre av kroppen. Sett ur konsumentsynpunkt är det alltså de förbjudna ämnena som konsumenterna får bäst resultat med och som således är mest kostnadseffektiva. Hur var det nu med ert stöd till konsumenterna? Kosttillskottsdirektivet är inget annat än ett förtäckt stöd till läkemedelsindustrin. Illojala metoder som är konkurrensbegränsande. Jag trodde bestämt att EU stod för konkurrensfrihet och rörlighet över gränserna - och så gör man så här. Tycker ni inte att läkemedelsbolagen tjänar tillräckligt redan? Påslagen på de piller vi skattebetalare finansierar kan räknas i tiotusentals procent. Man skyller priset på utvecklingskostnader, men det är påvisat att bolagen lägger mer än dubbelt så mycket på marknadsföring (och mutor) som på utveckling.


> Vi tycker att det är väldigt väsentligt att vi utgår ifrån en
> försiktighetsprincip. Det gör man i direktivet. Det finns en positiv lista
> över det som är beprövat. Är det så att man inte finner sitt kosttillskott
> på den listan finns det procedurer för hur man kan få en prövning till
> stånd. Detta borde rimligen gynna de seriösa företagen på marknaden, och
> det borde också leda till en större trygghet för konsumenterna.

Är du medveten om hur tidsödande detta kommer vara? Och till vilken kostnad detta kommer ske? Att få upp ett ämne på positivlistan innebär enorma kostnader och tar ett par år.

Att säga att ett ämne hamnar på listan för att det är beprövat stämmer inte. Det finns många ämnen som är beprövade, används idag i kosttillskott och som ändå inte finns på positivlistan. Hur förklarar du det? Jo läkemedelsbolagen har helt enväldigt fått bestämma vilka substanser som ska få vara med. Att andra ämnen ska kastas ut och bara erbjudas en svår, krånglig, dyr ( >2.000.000 kr per preparat) och tidsödande väg tillbaka är milt sagt märkligt, för att inte säga orättvist.

Snacka om att effektivisera flödet i samhället. Man ska lägga miljontals kronor på att få upp ämnen som redan finns i vår föda på en lista som är skapad av läkemedelsbolagsintressen enkom för att göra det tillräckligt dyrt för att mindre men innovativa företag inte ska ha råd att jobba med substanserna. Det är denna uppstyltning och byråkrati som läkemedelsbolagen vill ha. De är i princip de enda som storleksmässigt har råd med såna här meningslösa regler för ämnen som du redan får i dig genom födan. Ska direktivet genomföras måste man egentligen även förbjuda mat som innehåller dessa uppenbarligen för samhället "farliga" substanser. Mjölk innehåller mängder av olika substanser som inte är med på positivlistan. Vatten och grönsaker likaså. Jag tror inte du kan ge mig ett enda exempel på livsmedel som inte innehåller substanser som ej finns på positivlistan!

Hur kan man fatta beslut om att förbjuda ämnen som redan ingår i födan vi äter dagligen? Det bidrar i alla fall inte i min mening till att dra ner på det politikerförakt som blir mer och mer vanligt att man känner i samhället idag. Detta som man samtidigt tillåter medborgaren att både röka och supa ihjäl sig. Men det är klart, det är ju aktiviteter som inbringar många sköna skattepengar. Frågan är då inte om man inte istället för att förbjuda ämnena skulle lyxbeskatta dem istället? Det hade inbringat många sköna skattekronor till statens kassakista - samtidigt som man kan tillräkna sig den bonus ämnena hade gett folkhälsan. Det hade åtminstone kompenserat lite av de stadigt ökande utgifter man får betala läkemedelsbolagen för deras skadebringande substanser.

Varför inte i ärlighetens och rättvisans namn på ett mer intelligent sätt särskåda de ohälsosamma ämnen som läkemedelsbolagen matar oss med? Dessa patenterade gifter har dödat fler än en miljon människor sedan nittiotalets början. Bara i USA förra året dog över etthundrafemtiotusen människor av läkemedel utskrivet av en läkare. I Sverige ligger siffran kring femtusen personer årligen tror man. Och kom inte dragande med gamla klyschor om att läkemedelsverket har bra koll på säkerheten etc. Läkemedelsverket finansieras av läkemedelsbolagen ju. Snacka om jävsituation. Man sitter i knä på varandra och bevakar varandras intressen bara. Exemplet med hur läkemedelsverket fick bort det uppskattade kosttillskottet glukosamin från kosttillskottsmarknaden är bara ett exempel på hur det egentligen inte får gå till - men tyvärr tydligen gör. Sedan glukosamin klassats som läkemedel har resultatet blivit det att det är dubbelt så dyrt, hälften så bra och ger användarna biverkningar. Vad var nyttan med detta? Jo, tjäna pengar åt läkemedelsbolagen. Det har i alla fall inte bidragit till att få ned läkemedelskostnaderna för samhället.

Det finns inte ett enda verifierat dödsfall i hela världen där man kunnat säga att det orsakats av vitaminer eller mineraler. Övre säkra nivåer för vitaminer finns faktiskt fastställda. (Shrimpton D Vitamin and Mineral Safety 1997. Hathcock JN. Vitamins and Minerals: Efficacy and Safety. AmJ Clin Nutr. Vol 66, 427-437; 1997). Det  är faktiskt större risk att träffas av blixten än att fara illa av vitaminer eller mineraler.

Positivlistan är från början alldeles för kort. Den bygger på gamla förlegade data, vilket ANH visade i rätten i London 30 januari i år. Som du förhoppningsvis känner till, så vann ANH steg ett i den långdragna kamp för intellektuell och praktisk rättvisa inom kosttillskott som nu inletts. Domaren ansåg att direktivet var ett klart fall av maktmissbruk från EU-parlamentet. Man kan inte över natten förbjuda ämnen om de inte visat sig farliga. Det påverkar användarnas rätt att välja själv vilka tillskott man vill ta, och påverkar alla de företag och anställda som jobbar med produkterna. Rätten dömde att fallet så fort som möjligt skulle tas upp av EU-domstolen i Luxemburg.

Hur kan man över natten förbjuda över 300 ämnen som idag framgångsrikt och säkert används i kosttillskottssammanhang? Man förbjuder 48 av 60 olika mineraler och spårämnen. Ämnen som kroppen verkligen behöver. Genom den rovdrift på den odlade åkerarealen vi har idag utarmar vi sakta men säkert innehållet av alla de mineraler vi är så beroende av. Man har konstaterat att jämfört med 100 år sedan så finns det ca 85% färre mineraler i marken vi odlar på. Eftersom vår hälsa väldigt mycket är beroende av att växterna kelerar (suger upp och omvandlar metalliska mineraler till växtförädlade mineraler), kan man bara konstatera att får vi inte näringen vi behöver från växterna, så behöver vi dem från kosttillskott.

Hur kan man förbjuda makromineralerna kisel och svavel? Detta är två av de viktigaste mineraler kroppen består av. Dessa utsöndras konstant av kroppen och behöver således fyllas på. Jo, läkemedelsindustrin vet att får vi inte dessa substanser så blir vi raskt sjukare och behöver således recept av en läkare på något patenterbart medikament. En undersökning utförd av självaste EU visade att mindre än 3% av befolkningen fick sin rekommenderade dagliga dos mineraler och vitaminer tillgodosedd genom födan de åt. Studien visade att vi alla är mer eller mindre undernärda, men trots det kan man inte klart se att kosttillskottsdirektivet kommer förvärra situationen än mer.

Hur kan man sedan tillåta natriumfluor på positivlistan? Det finns studier som konstaterar att fluor är cancerogent, (Mukerjee & Sobels, 1968; Vogel, 1973; Jagiello & Lin, 1974; Klein et al, 1977, Mohamed & Chandler 1982; Mihashi & Tsutsui, 1996; Ramesh et al, 2001) väldigt giftigt - och kan absolut inte räknas till något som vi behöver som näring. Jo svaret ligger i de industrier som lobbar i EU. Det finns starka industriella intressen i många av de ämnen som finns att återfinna på positivlistan.

De två enskilt största faktorerna bakom vår allt sämre folkhälsa är dels bristen på mineraler i maten vi äter, dels intaget av förgiftande läkemedel. Hur kan du förklara det faktum att ju mer läkemedel vi äter i samhället - desto sjukare blir vi? Detta är ett vansinne som måste stoppas. Det är inte läkemedel vi behöver till våra kroppar, det är näring så våra kroppar kan reparera sig på cellulär nivå - precis som de är skapta till att kunna. Människan är självläkande under förutsättning att vi får rätt näring. Här borde väl ni politiker slå näven i bordet och göra något åt situationen! Det går bara man vill!

Vakna innan det är för sent! Kosttillskottsdirektivet är en komplott iscensatt av läkemedelsindustrin. Direktivet har inget berättigande. Läkemedelsbolagen försökte sig på samma revirutvidgning i USA på nittiotalet som man nu verkar lyckats med i EU. Industrins framfart stoppades då som tur är på kongressnivå och man fick en ny lag DSHEA, Dietary Supplements Health and Education Act, som garanterade alla amerikanska medborgare att ta del av och själva bestämma om vilka kosttillskott man vill använda sig av. Denna rättighet fruktar man nu att man kan bli av med genom de harmoniseringskrav WHO kan ha på USA om EU envisas med att acceptera kosttillskottsdirektivet.


> Det är riktigt att det är ett antal preparat som berörs. Men jag känner
> inte igen i bilden att det skulle vara ett stort antal preparat som
> försvinner från marknaden.

ANH räknar att det berör ca 5000 olika preparat. Det påverkar mer än 50% av de preparat som finns i en hälsokostbutik! Är det inte i din mening mycket? Jag undrar hur många hälsokosthandlare som får slå igen när direktivet slår igenom... Eftersom du säger att det inte handlar om så många preparat, har ni gjort en inventering av vad det handlar om, eller är det ett uttalande ryckt ur luften?

> Nästa steg handlar om gränsvärden för maximi- och minimihalter. När vi
> arbetar utifrån försiktighetsprincipen måste vi utgå från de vetenskapliga
> rönen. Det är väldigt centralt. Vi ska se till att vi i rask takt fyller på
> den här listan och se till att vi får olika kosttillskott godkända.

Rönen som ligger till grund för direktivet är förlegade och i många fall feltolkade. Många gånger feltolkade med vilje för att gagna läkemedelsindustrin. Man har dessutom utgått från RDA (Recommended Daily Allowance) som är en kvarleva från andra världskriget och kom till för att sätta någon sorts undre gräns för vad man behövde i intag för att undvika undernäring. Man ville undvika näringsrelaterade bristsjukdomar typ skörbjugg och beri beri. Näringsexpertis vet idag att man mår mycket bättre om man får i sig vitaminer och mineraler som är ca sex gånger de rekommenderade RDA-nivåerna. Det vore smartare att basera ett kosttillskottsdirektiv på det modernare USL (Upper Safe Levels). Många former av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar orsakas av undernäring av just mineraler och vitaminer. Samtidigt finns det individuella variationer i behoven beroende på genetisk disposition etc. Hade ni politiker haft sinnesnärvaro att satsa mer på att vi som befolkning fick en fullgod näring i oss istället för läkemedel, så hade vi kunnat halvera läkemedelsnotan snabbt - och det är inte tomt snack!

Vilka är "vi"? Kommer du personligen vara inblandad i den processen eller är det bara ytterligare ett exempel på den politikerjargong ni politiker tar till när ni vill sopa problemen under mattan? Det är era väljares (och er egen) framtida hälsa det handlar om!

Ursäkta den ibland något ironiska tonen i svaret, men frustrationsgraden kring ännu ett oansvarigt och illa genomtänkt beslut av våra "folkvalda" växer...

Varför inte rådfråga riktig näringsexpertis innan ni rutinmässigt stöder ett direktiv av den här typen? Man tycker ju att ni borde skaffa er ett korrekt beslutsunderlag innan ni stöder ett så här pass omvälvande beslut? Och tro inte att ni hittar denna expertis i läkemedelsindustrin... Skulle uppskatta lite bättre svar kring varför man genomför detta, annat än med klyschor som konsumentsäkerhet etc...Vakna innan det är för sent!

Läs den bifogade pdf-filen från ANH som ger än mer detaljerad information kring varför detta beslut är fel.


Med vänlig hälsning,
Bevara våra kosttillskott


Länk till ANH:www.alliance-natural-health.org

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!

http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni