Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


Tidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004 - Feb -Mars - Apr - Maj

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN
Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Juni 2004
Notiser o kommentarer

Helbrägdagörelser -Surfarmail om healing - Doctors are not scientists - Medikament - Feta barn blir åderförkalkade - Fetma dyr för landstingen - Många barn är överviktiga - Study of 14 countries - Aspartam; anmälan - Gardner, Ann Mitochondrial dysfunction - Populär medicin kan ge svåra skador - Nya rön om livsstilssjukdomar - Diabetics - Hepatit B-smitta på barnklinik - Amalgam kan förbjudas - Äldre tar mer medicin - Fler läkemedelsförgiftas i vården - Östrogen ökar risken för demens- För höga säkerhetskrav på nya mediciner - Sjukhus ger för mycket antibiotika på fel sätt - Medicin mot reumatism kan ge tbc - Drogade barnsoldater - Mail om Läkartidningen - Miljöförstöring dödar tusentals barn  - Håll rätt på dina pengar! - Barnens hälsa hotad - Luftföroreningar kan skada foster - Kemikalie lika farlig som DDT - Allt mer dioxin i Bottenhavet - Barn skadas av uppeldad plast - FN-möte diskuterar världens fattigdom - Barn dör i sjukdomar som kan botas - Barn kommer att dö före sina föräldrar - Livsmedelsföretagen riktar in sig på barnen - Höga halter formaldehyd i svenska villasovrum - Formaldehyd orsakar cancer - Kikhosta - Afrikanskt möte om GMO - Prostatacancer oväntat aggressiv - Mail från Kalle H - spännande siter? - Mind over matter - Djuriskt mail - Damp-debaclet - Undvik att ta Vacciner - Långsamma förändringar - Irak-kriget misstag - SIEMs JURIDISKA FRÅGELÅDA


Ledare: Kan du se maskinen?


I samband med healing-programmet för ett par veckor sen diskuterade vi suggestionens betydelse i samband med hälsa, sjukdom, insjuknande och tillfrisknande. Begreppet suggestion förklaras i en hypnos-lärobok som okritiskt accepterande av en idé, medan hypnos anses vara ett tillstånd av förhöjd suggestibilitet, dvs stor benägenhet att okritiskt acceptera idéer.

I ett TV-program för ett par år sen fick vi en tydlig illustration till vad detta kan innebära i praktiken. En scen-hypnotisör gav en försöksperson suggestionen ”
du kan inte se något som är gult”, varefter en enorm gul Caterpillar kördes in. Försökspersonen var naturligtvis oförmögen att se vägmaskinen, och komiken var naturligtvis obetalbar när han på olika sätt lyckades negligera dess existens, trots att den upptog praktiskt taget allt utrymme på scenen.

Situationen hade uppenbara likheter med vad vi i vårt samhälle kan uppleva när det gäller sjukvård och hälsa: Trots att den jättelika kemisk-medicinska apparaten till enorma kostnader producerar mer ohälsa än vad den botar, (Se t ex
http://www.klokast.se/Nyhet/Okt03.html ) tycks allmänhet och politiker helt hypnotiserade, och kan inte se eller tolka ens de mest uppenbara fakta. I stället vill man regelmässigt åtgärda problem som orsakas av sjukvård med ännu mera sjukvård.

Fakta leder oss därmed till en ny och intressant syn på hypnos
: I själva verket är för många normaltillståndet hypnotisk trance , där man okritiskt accepterar ideer som härrör från dem man uppfattar som makthavare, auktoriteter eller ”experter”. Makthavare och media intar då hypnotisörens roll som förmedlare av suggestioner. Den dag försökspersonerna vägrar att okritiskt acceptera deras ideer, är de dock inte längre makthavare, auktoriteter eller experter.

Skolmedicinen har under lång tid betraktat hypnos med misstänksamma ögon, som en form av charlataneri. Sålunda omfattas hypnos idag av kvacksalverilagen och anses äga berättigande endast om den utövas av läkare, vilka i regel är teoretiskt helt okunniga om metoden som sådan. (Inom politikens område återfinner vi f ö ofta regler, som avser just att säkerställa att viktiga beslut och uppgifter endast anförtros de som är garanterat inkompetenta och okunniga i sakfrågan. De är nämligen därmed särskilt lätta offer för opinionspåverkan ).

Den traditionella läkaren är dock ingalunda okunnig om hypnosens mer praktiska sidor, däremot är han oftast inte klar över att det är just hypnotiska tekniker han använder sig av. Den som emellertid studerar hypnosens - och medicinens - hantverk finner att den klassiska läkar-patient-situationen avser att trygga en snabb och säker hypnosinduktion, där patienten snabbt försätts i ett suggestibelt tillstånd. Det sker genom - av den professionella hypnotisören välkända - tekniker av typ

- symboler och miljöer som signalerar obestidlig auktoritet och kompetens
- intensiva känslor, förvirrande budskap och mental överbelastning som lamslår patientens förmåga till kritik och försvar , omväxlande med s k sensorisk deprivation
- inducerade sinnesförnimmelser och medvetandeförändringar, som av patienten upplevs kontrollerade av terapeuten vilket tycks ge terapeuten kommando över patientens upplevelser. (inom medicinen används ofta kemiska medel, hypnosen använder mer subtila tekniker ) (”
Nu kommer du snart att känna ....::”)
- det suggestibla tillstånd som på så sätt skapas utnyttjas för att successivt ytterligare nedsätta patientens förmåga och vilja till kritik och motstånd (”
Nu ska du bara slappna av, vila och ha det skönt...), och därmed förhöja hans mottaglighet för kommande suggestioner
- ritualer, stegvis upplagda processer, där patienten ges föreställningen om att vara informerad om vad som ska hända (så att rädsla och motstånd för det okända ska undvikas)- samtidigt som patienten naturligtvis INTE vet vad han hamnar i.
- osv

Denna typ av kommunikationsteknik är inte i sig själv av ondo - eller av godo. Hypnotiska tekniker kan användas för att ge oskadlig smärtlindring, lösa emotionella och handikappande blockeringar, ge möjlighet till utforskning av själsliga fenomen osv - likväl som de kan användas för att skapa personliga och ekonomiska beroendeförhållanden d v s fungera som maktinstrument , t o m på nationell och internationell nivå. Det är dock synnerligen viktigt att bevaka vad det är man är utsatt för och av vem - vilket dock som synes i sin tur strider mot hypnosens inre logik: det okritiska accepterandet. Därmed är sagt att den enda någorlunda säkra hypnosen borde vara självhypnos...

Intressant är de moderna
massmedias förmåga att inducera hypnotiska trancetillstånd - och hur detta utnyttjas i samband med nyhetsrapportering och idrottsevenemang, t ex . Redan på sextiotalet myntade filsofofen Marshall McLuhan uttrycket ”Mediat är budskapet”, för att visa på att det formella mediabudskapet ofta spelar en underordnad roll, jämfört med det faktum att vi genom etermedia förvandlas till mediakonsumenter - mer eller mindre passiva eller lamslagna, mer eller mindre försatta i trance. Den som vill kan gärna jämföra ”streck-satserna” ovan med vad en normal TV-sändning erbjuder tittaren.

Det borde därefter räcka att erinra om defintionen av hypnos ovan -
förhöjd suggestibilitet, dvs stor benägenhet att okritiskt acceptera idéer - för att inse värdet av ett kritiskt förhållningssätt till mediavärld och makthavare. Vi kan också lätt förstå varför makthavare i dag ser det viktigare att äga och behärska massmedia än att ha kontroll över budget, lagstiftning, försvarsmakt och gränskontroll. Kan de genom media intala befolkningen att denna i själva verket har full demokratisk insyn och kontroll, samt att dess kritiska tänkande är i full verksamhet - vad kan då hindra makthavare från att få oinskränkt makt?

TV-program om tidigare liv, spiritistiska medier, healing och andra s k paranormala fenomen har säkert ökat det allmänna intresset för hypnos och s k
förändrade medvetandetillstånd. Men det ”normala” medvetandetillståndet hos oss alla är alltså redan det just i hög grad påverkat, och att gå till en hypnoterapeut eller healer kan ofta innebära att man en kort stund byter det ena hypnotiska tillståndet mot ett annat. Det behöver inte i sig vara fel. Men det är nog viktigare att kunna frigöra sig från hypnotiska tillstånd, än att försätta sig själv - eller andra - i dem.

Trädet juni 2004
Ulf Brånell

MOTGIFT v 23 om helbrägdagörelser

Begreppet ”healing” har kommit att användas på samma sätt som t ex begreppet ”rehabilitering” - dvs man använder ett ord som beskriver det önskade resultatet av verksamheten, i stället för att beskriva vad det är man faktiskt gör. Sådant språkbruk förlamar tänkandet, men möjliggör t ex att folk slås ut från arbetslivet under det att de utsätts för allt mer ”rehabilitering”, liksom naturligtvis att de kan bli allt sjukare undet det att de ”healas”. Hela det medicinska området är därför nedlusat med denna typ av förledande och tankeförlamande språk. Saken blir i detta fall inte lättare av att ”healing” (liksom ”rehabiltiering”) i praktiken tycks kunna utövas på en mängd olika sätt , baserade på rätt olika föreställningsvärldar - och med större eller mindre framgång.

I Andarnas Makt (TV4 den 1 juni) skildrades några fall av healing. Här bör dock det traditionella begreppet
helbrägdagörelse vara korrekt - både vad gäller arbetsmetod och resultatet: Helbrägdagöraren ansåg sig själv vara en kanal för den bibliske Guden, och fördrev andar och sjukdomar i Jesu namn, och på det att den botade skulle stärkas i sin tro. Med dramatisk och uppenbar framgång i flera fall - om nu inte TV-makarna utsatt oss för medvetet bedrägeri och fyllt salongen med lejda skådespelare.

Dokumenterade fall av dramatisk healing - liksom självläkning - är i sig synnerligen intressanta, bl a eftersom den av skolmedicinen omhuldade sjukdomsläran i stor utsträckning därigenom måste förpassas till soptippen. Därför aktar sig den s k vetenskapliga medicinen noggrannt för att dokumentera denna typ av händelser, eller ens ta dem på allvar. Men nästan lika intressant var den rreserverade attityd med vilken fenomenen behandlas också av den svenske programledaren och den soffpratande ”mediale healer” som medverkade. Närmast omgående halkade man in på risken för att vissa patienter inte skulle bli healade, att resultaten skulle vara övergående, att det ”bara” handlade om suggestionseffekter, risken för bedragare och för oskäliga arvoden till healern, risken att folk inte gick till vanliga läkare osv. ( Naturligtvis inte ett ord om den traditionella medicin som inhöstar ökande skatteintäkter i takt med att patienterna blir allt sjukare och folkhälsan försämras.)

Att helbrägdagöraren själv uppfattade saken så att den ”läkande kraften” fanns i patienten själv och hans (möjligen latenta) tro på högre makt, och inte i helbrägdagörarens person, kommenterade man dock inte. I stället infogades helbrägdagöraren raskt i det traditionella medicinska synsättet som ”behandlare” eller ”läkare” (Ang idiotin i begreppet ”läkare”= ”den som läker” se
http://www.klokast.se/Nyhet/Nov03.html ) Problemen vad gäller konsumenträtt, handelsrätt och straffrätt tycks därmed närmast oändliga om det verkligen nu skulle vara så att folk kunde tillfriskna på oauktoriserat sätt. Vi fick närmast intrycket att det viktiga var att helbrägdagöraren, om han nu nödvändigtvis skulle envisas med att göra folk friska, var noga övervakad och ansluten till en seriös skråorganisation, som kunde ansvara för hans verksamhet, och att starka rättsregler fanns till patienternas försvar.

Inte heller den katolska kyrkan verkade enligt programmet ha varit särskilt entusiastisk över möjliga mirakel, eller ens intresserad av helbrägdagörelser. I stället verkade man vilja ha in flera oberoende läkarutlåtande samt ställa en mångårig process i utsikt, för att det skulle kunna bli tal om friskförklaring, än mindre något mirakel. ( SIEMs magasin februari-mars 2000 borde göra saken lite lättare att förstå: Citat ”
Prästerskapets viktigaste uppgift är alltså inte att sprida tro, utan att sprida rädsla.” )

I programmets senare del följdes ett par av de tillfrisknade patienterna upp. Vi har tidigare kommenterat hur personer i dessa ”paranormala” program ( t ex om tidigare liv) ofta verkar förneka sina egna högst personliga upplevelser och erfarenheter: Människor som detaljerat gett information om miljöer under tidigare sekler, som de omöjligen kunnat ha inhämtat på vanligt sätt, är ändå ytterst tveksamma när de får den avslutande frågan ”
har du levt där under tidigare liv?” . De verkar kräva yttre bekräftelse för att få medge vad de själva känt, sett och hört, innan denna information s a s får giltighet ens för dem själva.

Men att ha personliga upplevelser, som inte bekräftas av andra, kan utgöra svåra trauman och skapa kriser i sig, något som man kan finna mer vardagliga exempel på Därför är det kanske inte så underligt att den helbrägdagjorde huvudpersonen i programmet efter någon månad befann sig i ett tillstånd av närmast total förvirring: Å ena sidan uppfattade han sig fysiskt återställd och frisk, å andra sidan kunde han inte förstå hur detta gått till, och hans omgivning beetraktade honom mer med undran och tvivel än med glädje. Han sökte alltså nu genom läkarundersökningar få officiell bekräftelse på att ”vara frisk” , mest för att göra sin friskhet legitim i andras ögon, och m a o ha tillstånd att leva och handla utifrån sin egen upplevelse. ( Den underbara nonsensförklaring som undersökande läkare åstadkom för att förklara hans tillfrisknande, skulle f ö väl platsa i vilken stand-up-komedi som helst ) Bristen på yttre bekräftelse av hans botande föreföll närmast pressa honom att återgå till att vara sjuk.

Ett annat TV-program (Discovery Channel) om traumamedicin i veckan fäste vår uppmärksamhet på hur suggestibel den allvarligt skadade och chockade patienten är. Man hade systematiskt använt hypnosbehandling vid svåra smärtor och skador, t ex omfattande brännskador - med dramatiskt förbättrad läkning som följd. ( I denna behandling ingick också att de skadade patienterna medvetet skonades från de traditionella domedagsprognoser som de brukar utsättas för i vårdkedjan : ”
Det här ser illa ut”, ” Undrar om han klarar sig..” osv. ) Här betonades vikten av att patientens egna inre krafter engageras i läkningsarbetet, Eftersom medvetandet inte har en vetenskapligt säkerställd existens, och verkningsmekanismen i hypnos inte kan vetenskapligt förklaras, osv avstannade det medicinska resonemanget emellertid här på en behagligt diffus nivå. Naturligtvis förde man inte heller resonemanget vidare omkring den vanliga medicinens praxis att genom hotande diagnoser och prognoser själv försätta patienten i chocktillstånd, varefter de blir tillräcklgit medgörliga för att underkasta sig vilken behandling som helst.

Vad patienternas ”inre läkningskrafter” i själva verket består i kan vi inte utreda här. Det är då inte heller möjligt att klarlägga om s k suggestion räcker för att förklara hur sjuka människor kan bli friska på detta sätt. Däremot borde det stå klart att negativ suggestion är fullt tillräckligt för att göra friska människor sjuka - och att detta är normalfallet i dagens sjukvård och vårdsamhälle. Det borde också då stå klart att man genom att avstå från, upphöra med eller motverka negativ suggestion kan göra folk friska.

De medicinska skråen lever på att frammana , förebygga, varna för, påstå sig upptäcka, behandla och bota s k sjukdomar. Det finns många exempel på hur detta piskar upp närmast masshypnotiska fenomen - de senaste åren kan vi nämna t ex HIV; SARS - lika väl som diagnoschocker för enskilda patienter. ( Det bör anmärkas att det medicinska skråets företrädare emellertid gärna samtidigt föraktfullt avfärdar ”
larmrapporter” om miljöhot som inte direkt gynnar det egna skrået ) Genom medicinska hot försätts allmänhet och patienter i lättsuggererade tillstånd, där de utsätts för skråets bondfångarknep innebärande att de tillfogas en mångfald kemiska, fysiska och ekonomiska skador.

Denna sk medicins inflytande över folkhälsan måste därför kraftigt begränsas - såväl när det gäller spridande av medicinsk propaganda, som vad gäller patientbehandling.

5 000 italienska läkare misstänkta för korruption
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=420866
Läkemedelsföretaget Glaxo Smith Kline och nästan 5 000 italienska läkare fick i onsdags besked om att de misstänks för korruption och skattefiffel i samband med en jättelik marknadsföringskampanj.

Surfarmail om healing

Hej!
...
Om motgiftet ang. healing: Jag fick behandling med moxa-ljus och healing "på köpet" senast i måndags. Varje gång i ett halvårs tid har jag haft olika krämpor som ska läka, och varje gång har personen i fråga utan någon som helst förhandsinformation hittat felen direkt och behandlat dem på en gång.
Vad är det för fel med detta? Ingen är ju nöjdare än jag! Jag erkänner att jag först var skeptisk till detta, men faktum kvarstår att det fungerar. Det är inte några inbillade småkrämpor direkt utan riktigt jobbiga saker som läks under den behandlingen. En del saker som jag haft stora besvär med i 15 år börjar försvinna helt.   Jag bryr mig inte om vad folk tror, men massor med folk går miste om något här. Jag har inte tid att tjafsa om detta med folk som inte tror på det, var och en får tro vad den vill, för jag har fullt upp med att glädjas åt det positiva resultatet! 

Glömde nämna att jag var på en föreläsning i maj med Mikael Anderssson, han utan armar och ben, skadad av Hormoslyr tror jag det hette. han vet mycket väl hur det känns att bli undanskuffad som barnet som ingen visste vad de skulle göra med. En fantastisk människa som delar med sig av sina erfarenheter. Jag rekommenderar alla som har möjlighet att lyssna på honom. /L


Doctors are not scientists
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/328/7454/0-h?etoc
Some doctors are scientists—just as some politicians are scientists—but most are not. As medical students they were filled full with information on biochemistry, anatomy, physiology, and other sciences, but information does not a scientist make—otherwise, you could become a scientist by watching the Discovery channel. A scientist is somebody who constantly questions, generates falsifiable hypotheses, and collects data from well designed experiments—the kind of people who brush their teeth on only one side of their mouth to see whether brushing your teeth has any benefit. Most doctors follow familiar patterns and rules, often improvising around those rules. In their methods of working they are more like jazz musicians than scientists.

Questioning whether doctors are scientists may seem outrageous, but most doctors know that they are not scientists. I once asked a room of perhaps 150 medically trained educators which of them thought of themselves as scientists. About five put up their hands.

If doctors are not scientists then it seems odd to supply them, as medical journals do, with a steady stream of original scientific studies. Teachers and social workers are not sent original research. Nurses are sent some, but are they simply aping the illogical ways of doctors?

The inevitable consequence is that most readers of medical journals don't read the original articles. They may scan the abstract, but it's the rarest of beasts who reads an article from beginning to end, critically appraising it as he or she goes. Indeed, most doctors are incapable of critically appraising an article. They have never been trained to do so... /
Richard Smith, editor

SIEMs kommentar:
Redaktören för British Medical Journal vet alltså - liksom SIEM - att läkare i regel inte är några vetenskapsmän. I själva verket klarar de flesta läkare inte ens att göra en kritisk analys av en vetenskaplig rapport. I stället jämförs deras yrkesutövning med konstnärers och jazzmusikers, och varför inte stand-up-komiker? Men skulle våra svenska politiker vilja ha vänligheten att förklara varför vissa sorters sådan konstnärlig verksamhet är obligatorisk för medborgarna och finansierad av tunga skatter, medan annan konstnärlig verksamhet är förbjuden?

http://www.medikament.nu/
tillhandahåller f n flera många läsvärda artiklar, t ex om

- Kvicksilver i amalgamfyllningar

- Kolesterolkampanjens tysta reträtt
Sylvan Weinberg, redaktör på The American Heart Hospital Journal och tidigare president för American College of Cardiologists har nyligen ifrågasatt the diet-heart idea. Den fettsnåla, kolhydratrika dieten kan inte längre försvaras genom att hänvisa till prestigefyllda auktoriteter eller institutioner, menar han. Uffe Ravnskov skriver här om de senaste turerna på andra sidan Atlanten.

.. . Varför sänka kolesterolet om ett högt kolesterol är associerat med god hälsa och ett långt liv?..

SIEMs kommentar. Debatten om och den medicinska synen på fetma som uteslutande en fråga om kaloriintag och motion visar sig alltmer förenklad och felaktig ju mer seriös forskning som presenteras. SIEMs har länge hävdat att fetma oftast är ett i raden av de olika förgiftningssymtom som kroppen kan uppvisa. Se /siem/giftbroschyr.html Det håller fortfarande.

Feta barn blir åderförkalkade
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=272514&previousRenderType=6
..
Var fjärde svensk under 18 års ålder är överviktig. Ungefär en av 25 har gått ännu längre. De lider av fetma, ett tillstånd som kraftigt ökar deras risk att senare i livet drabbas av hjärtinfarkt och typ 2-diabetes, jämfört med normalviktiga barn.

Barn- och fetmaspecialister vid Yaleuniversitetet och barnsjukhuset i Cincinnati har nu för första gången kunnat visa på stora störningar i ämnesomsättningen hos feta barn, till och med hos fyra- och femåringar. De undersökte blodtryck, blodfetter, blodsocker samt njurarnas och leverns tillstånd hos 490 personer mellan 4 och 20 års ålder.

Det visade sig att vartannat barn med fetma led av metaboliskt syndrom, ett sjukligt tillstånd där ämnesomsättningen är allvarligt rubbad. Resultatet blir bland annat åderförkalkning som i sin tur kraftigt ökar risken för hjärtinfarkt och diabetes.
...
I Västra Götaland är fetma hos barn 4-5 gånger vanligare i dag än år 1985
...
Studien publiceras i torsdagens nummer av tidskriften New England Journal of Medicine.

SIEMs kommentar: Det borde vara självklart att mera skolgymnastik och samhällsstöd till idrottsföreningar inte har särskilt stor betydelse för fyra- och femåringars ämnesomsättning. Orsaken till de metaboliska förändringarna bör främst sökas i de onaturliga kemiska produkter som sprutas in i barnen och blandas in i deras industrimat. Men sådana problem vill varken sjukvården eller livsmedelsindustrin ta i. Det kan ju påverka profiten.

Fetma dyr för landstingen
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=432336

Landstingens kostnader ökar för sjukdomar som orsakas av övervikt . Förra året kostade de 3,5 miljarder kronor. Det visar en kommande rapport från Landstingsförbundet.
...Landstingsförbundet arbetar just nu med en rapport om landstingens kostnader för sjukdomar orsakade av övervikt. Rapporten presenteras i höst. Den kommer också att innehålla prognoser för hur stora kostnaderna kommer att bli framöver.

Enligt ekonomen Pontus Johansson kan landstingen räkna med att kostnaderna för fetmarelaterade sjukdomar kommer att öka och det i betydligt snabbare takt än övriga kostnader inom sjukvården.
..
– Får vi inte stopp för det så kommer det att knäck sjukvårdens ekonomi...


SIEMs kommentar: Eftersom landstingens egen verksamhet är en del av orsakerna till fetmaproblemet så ska man npg inte ha för stora förhoppningar på snabba lösningar.

Många barn är överviktiga
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=432628
Allt för många barn i Sverige är kraftigt överviktiga. Livsmedelsverket kan nu tänka sig ett förbud mot försäljning och servering av snask i skolor och andra offentliga miljöer.

Var femte barn överviktigt – läsk tre dagar i veckan
...
Var femte är överviktig
Livsmedelsverket har på fredagen presenterat en studie om barns matvanor. Undersökningen är gjord på regeringens uppdrag och över 2 500 barn har intervjuats.
....Om inget görs kommer den genomsnittlige svensken att vara lika fet som en genomsnittlig amerikan om några år, varnar hon.

Förbud mot sötsaker
Livsmedelsverket ska tillsammans med Folkhälsoinstitutet ta fram ett förslag till handlingsplan kring fetma. Förslaget ska lämnas till regeringen i slutet av året. Förbud mot försäljning och servering av sötsaker i miljöer där barn vistas kan alltså bli en åtgärd som föreslås.
..


Se även utredningen på
http://www.slv.se/default.asp?FrameLocation=/templatesSLV/SLV_PageNavigation____9314.asp

Study of 14 countries finds mental illness is prevalent
http://usatoday.com 1 juni Länken utgången

CHICAGO (AP) — Mental illnesses including anxiety disorders and depression are common and undertreated in many developed and developing countries, with the highest rate found in the United States, according to a study of 14 countries.

Based on face-to-face diagnostic surveys in the homes of 60,463 adults, the study found that mental ailments affect more than 10% of people queried in more than half the countries surveyed.

Rates ranged from 26.4% of people in the United States to 8.2% of people in Italy. While Nigerians appeared to have the lowest prevalence of mental illness — 4.7% — the researchers think the actual number is likely much higher sinc


SIEMs kommentar: Livsmedelsverket hotar med att vi håller på att bli feta som amerikaner. Risken är stor att vi blir lika mentalt störda också. Tänk vad en slickepinne tycks ställa till med! För allt detta måste väl vara sockergodisets fel? Men aspartamsötsaker kommer säkert att få säljas, ty där har Livsmedelsverket ju inga invändningar mot aspartam, vilket vi tidigare rapporterat om. Men det har amerikanska konsumenter, som framgår nedan:


Aspartam; anmälan anklagar många företag för förgiftning av allmänheten (konsumenterna)
Av Roberta Bellon, övers SIEM
http://www.wnho.net/aspartame_lawsuits.htm

National Justice League
Web Site: http://www.nationaljusticeleague.com
http://www.wnho.net/aspartame_lawsuits.htm

Daterad: 06 April 2004
För att se kopior av de registrerade domstolshandlingarna klicka här: COURT DOCUMENTS

Sacramento den 6 april, Anmälan registrerades i tre olika domstolar i Kalifornien mot tolv företag som antingen producerar eller använder det artificiella sötningsmedlet aspartam som ersättning för socker i sina produkter. Anmälan registrerades i Shasta, Sonoma och Butte kommuner, Kalifornien

I anmälan påstås att livsmedelsföretagen begår bedrägeri och brott mot säkerheten genom marknadsföring av produkter till allmänheten såsom light CoccaCola, light Pepsi, sockerfria tuggummi, Flintstone’s vitamins, yoghurt och aspirin
för barn med full kännedom om att aspartam, sötningsmedlet i dem, är ett nervgift.

Aspartam är en drog maskerad som en tillsats. Den samverkar med andra droger, har en synergistisk och additiv effekt med MSG och är ett kemiskt hyper-sensibiliserande ämne.
Så länge sedan som 1970 grundade Dr John Olney området av neuroscience (nervvetenskapen) kallat excitotoxicity när han gjorde studier på aspartic syra som utgör upp till 40 % av aspartam och fann att det orsakade skador i hjärnan på möss. Han visade 1996 på sambandet mellan aspartam och hjärntumörer vilket blev en världsnyhet.
Dr. Ralph Walton, Professor och ordförande på Institutionen för Psykiatri vid Northeastern Ohio Universities College of Medicine har beskrivit beteenden och psykiatriska problem triggade av aspartam-orsakad åderlåtning av serotonin.

Aspartam orsakar huvudvärk, minnesförlust, anfall (epileptiska ~), förlust av visioner, coma och cancer. Det försämrar eller härmar symtomen av sådana sjukdomar och tillstånd som fibromyalgi, MS, lupus (svår hudsjukdom), ADD, diabetes, Alzheimer’s, kronisk utmattning och depression.

Aspartam bildar fri metylalkohol. Den resulterande kroniska metanolförgiftningen angriper hjärnans dopamin system och orsakar missbruk.
Metanol, eller träsprit, utgör en tredjedel av aspartammolekylen och är klassad som ett svårt metaboliskt gift och narkotika.

Senaste tidens nyheter är fulla av rapporter om att idrottsmän i världsklass och andra friska konsumenter av aspartam plötsligt faller ned och dör. Plötslig död kan bero på användning av aspartam därför att det skadar hjärt kärlsystemet.

Dr. Woodrow Monte skrev i den granskande tidskriften ”Aspartam: Methanol and the Public Health”: ”När light läskedrycker och soft drinks, sötade med aspartam, används för att ersätta vätskeförlust under träning och fysisk ansträngning i varmt klimat så kan intaget av metanol överskrida 250 mg/dag eller 32 gånger det av ”Environmental Protection Agency's” rekommenderade gränsvärdet för detta gift som
ackumuleras i kroppen.

Effekten av aspartam är dokumenterad av FDA’s egna data. År 1995 var dom tvingade att att,
under ” the Freedom Of Information Act”, lämna ut en lista med 92 symtom av aspartam som rapporterats av tusentals offer. Detta är bara toppen på ett isberg.

H. J. Roberts, MD, publicerade en medicinsk artikel ”Aspartam Disease: An Ignored Epidemic”
(Aspartam Sjukdomar; En ignorerad epidemi) - 1 000 sidor med symtom och sjukdomar triggade (orsakade) av detta neurotoxin inklusive den tarvliga historien om om dess godkännande.

Sedan Aspartamets upptäckt 1965 har en strid rasat om hälsoriskerna associerade med detta sockerersättningsmedel. Från laboratorietester av kemikalien på råttor har forskare upptäckt att drogen orsakar hjärntumörer.
FDA:s forskningsråd instämde den 30 september 1980 och avslog en ansökan om godkännande.
Men 1981 ignorerade den nyutnämnda FDA-chefen, Arthur Hull Hayes, FDA:s tidigare ställningstagande och godkände aspartam för torra varor.
Enligt Congressens anteckningar (Congressional Record) 1985 skulle chefen för Searle Laboratories, Donald Rumsfield, ha lovat att samla sina kontaktmän (markers) för att få aspartam godkänt. Rumsfield tillhörde president Reagans stab (transition team = en grupp som genomför regeringsbytet vid ny president) och redan en dag efter det att Rumsfield hade tillträtt sin post i staben (utskottet) utnämnde han Hayes till FDA-chef. Under de tidigare sexton åren hade ingen FDA-chef (kommissionär?) tillåtit aspartam.
(FDA = Food & Drug Administration motsvarar Livsmedelsverket)

År 1983 blev aspartam godkänt för kolsyrade drycker. I dag finns det i mer än 5 000 födoämnen, drycker och mediciner.

Neurokirurgen Russel Blaylock, MD, författare av "Excitotoxins: The Taste That Kills" (”Tillsatsgifter: Smaken som dödar”), (http://www.russellblaylockmd.com), skrev om sambandet mellan näthinnans degeneration, diabetes blindhet och grön starr (alla kända som resultat av ackumulation av excitotoxin i ögats näthinna).
# (excite = upphetsa, toxin = gift, Excitotoxins = ett upphetsande gift. Neuronerna i hjärnan blir starkt upphetsade och förstörs av upphetsningen. Av glutamat och aspartam alltså).

Alla av dessa neurodegenerativa sjukdomar förvärras av aspartam. Dessutom har vi nu bevis på att
excitotoxins spelar en stor roll i förvärrande av MS och andra demyelinating sjukdomar inklusive trigeminusneuralgi.
# (myelin är ett skikte omkring nervbanorna. demylinating = tar bort detta skikte. Det är myelin som blir förstört under MS sjukdomen.)
Dr Blaylock säger att nya studier visar att
excitotoxins triggar en signifikant ökning av fria radikaler i (lining - endothelial cells), inre väggen av artärerna som blir skadad vilket betyder att aspartam ökar förekomsten av hjärtattacker och stroke (atherosclerosis).

I självständiga studier har aspartam triggat tumörer i hjärna, bröst, livmoder, äggstockar, testiklar, sköldkörtel och bukspottskörtel.

Svarande i rättegången inkluderar Coca-cola, PepsiCo, Bayer Corp, the Dannon Company, William Wrigley Jr. Company, ConAgra Foods, Wyeth Inc., The NutraSweet Company och Altria Corp.(moderbolag till Kraft Foods och Philip Morris)

Målsägarna har begärt ett förbud för att stoppa företag från att framställa, tillverka, bearbeta, sälja eller använda aspartam.

Målsägarna i alla tre fallen söker en juridisk prövning.

Om du vill kontakta någon från ” the National Justice League” för en intervju så ring eller faxa oss på 208-246-1171.
Er tillgivna,
Roberta Bellon, Public Relations

Denna publicering har gjorts med benäget tillstånd av
WORLD NATURAL HEALTH ORGANIZATION

(för ytterligare information om denna artikel (Breaking News) och Aspartamets historia)
http://www.wnho.net

NATIONAL JUSTICE LEAGUE
http://www.nationaljusticeleague.com
2205 Hilltop Dr. Ste. 2022
Redding, Ca 96002
Phone 208-246-1171
E-mail: info@nationaljusticeleague.com

För information om Aspartam:
http://www.dorway.com
http://www.wnho.net


Gardner, Ann Mitochondrial dysfunction and alterations of brain HMPAO SPECT in depressive disorder : perspectives on origins of "somatization"

http://diss.kib.ki.se/2004/91-7349-903-X/

SIEMs kommentar: Forskaren visar i denna avhandling hur cellens /mitokondriernas / energiproduktion har en avgörande betydelse för allmänhälsan, där sk psykiska och fysiska faktorer går hand i hand. Denna infallsvinkel är och har varit grunden för den ekologiska medicinen, så som den presenteras i SIEMs webkurs. Så småningom kommer kanske den medicinska vetenskapen ifatt...

Ann Gardners forskning har emellertid också stor betydelse för synen på de kolesterolsänkande preparatens biverkningar, på det psykiska området - välkända på många håll utom i FASS.
http://www.cbsnews.com/stories/2004/05/24/eveningnews/main619351.shtml

Populär medicin kan ge svåra skador
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=281043&previousRenderType=6

Astra Zenecas nya läkemedel Crestor kan ge mycket svåra muskel- och njurskador. Läkemedelsverket går nu ut med en varning till alla läkare att vara försiktiga med förskrivning av läkemedlet. Kolesterolsänkaren Crestor kan ge upphov till svåra skador på musklerna. I värsta fall kan patienten drabbas av svår njurpåverkan.
...
- Biverkningsbilden för Crestor är inte annorlunda än för andra statiner. Crestor är ett relativt nytt läkemedel. Och det är alltid så att nya läkemedel har färre studier än äldre. Crestor genomgår just nu omfattande studier med fler än 40.000 patienter, säger Staffan Ternby, Astra Zenecas informationschef

I morgon lördag går den amerikanska läkaren Sidney Wolfe, från den oberoende patientorganisationen Public Citizen i USA, ett steg längre. I en artikel i tidskriften Lancet kräver han att Crestor ska dras tillbaka. Riskerna är för stora, anser Sidney Wolfe.

Men enligt Staffan Ternby har organisationen ingen som helst trovärdighet.
- Den består av propagandister, säger Staffan Ternby.

Mailkommentar:
Hej Ulf! Jag blir så upprörd angående kolesterolmedicinen Crestor, i midsommarhelgen så varnade läkemedelsverket för njur och muskelbiverkningar från Crestor, ett enda litet omnämnande en enda morgon när alla sov, inte i de andra nyhetstimmarna, jag har inte sett någonting i tidningarna heller, det kan man väl inte kalla för att läkemedelsverket går ut och varnar!!
vad kan jag göra??? Med vänlig hälsning / M


SIEMs kommentar: Detta är den vanliga utvecklingen av läkemedel: från att påstås vara lovande och bota praktiskt taget alla sjuka till att föreskrivas som förebyggande mirakelmedel för friska, medan biverknings- och skaderapporterna lagrar sig och hela teorin bakom läkemedlen så småningom ifrågasätts. Så länge som möjligt beskylls kritiken för att vara okunnig skräckpropaganda, men efterhand blir riskerna för domstolsprövningar och skadestånd skyldighet så stora att företagen drar tillbaka preparaten - efterlämnande ett antal skadade och än sjukligare patienter. Men visst har det sina poänger - t ex att få höra en informationschef på Astra Zeneca kalla kritiker för ”propagandister”. Har de inga speglar på Astra?

http://www.thincs.org/
Läs här om hur högt kolesterol kan skydda mot infektioner och åderförkalkning!

Nya rön om livsstilssjukdomar
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=421367
Personer med höga inflammatoriska värden i kroppen lider större risk än andra att drabbas av så kallade livsstilssjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Det visar ny svensk forskning som presenterades vid en konferens i Jönköping på torsdagen.

Var fjärde svensk i riskzonen
Gunnar Engström, docent i epidemiologi vid universitetssjukhuset MAS i Malmö, är en av dem som ligger bakom studien.

– Vi har sett att inflammation är en väldigt tidig komponent. Det är någonting som finns redan innan de här riskfaktorerna kommer. Det finns redan innan övervikten dyker upp, innan blodfetterna och blodtrycket stiger och redan innan diabetessjukdomen kommer, säger han.

Så om man har en inflammation i kroppen så spär det på de här sjukdomarna?

 Inte bara spär på, det är också en riskfaktor för att få de här sjukdomarna, säger Gunnar Engström.
...
Samma råd som förut
De nya rönen kan på sikt få betydelse för behandling av riskpatienter, men för den som är i riskzonen är än så länge råden de samma som förut.

– Sluta röka, börja motionera, titta över sitt blodtryck, diskutera blodtrycket och blodfetterna med sin läkare.


SIEMs kommentar: Inflammation är en reaktion på vävnadsskada, orsakad av fysiska eller kemiska faktorer. Denna föreligger innan de övriga symtomen visar sig. Om man diskuterar sitt blodtryck och sina blodfetter med en läkare är emellertid risken stor att man drabbas av fler kemiska skador - t ex blodtrycksmedicin och statiner. Så det är nog ett tveksamt råd.

Diabetics May Have Triple Normal Bowel Cancer Risk
http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=healthNews&storyID=5341765

LONDON (Reuters) - Diabetics may have three times the normal risk of developing colorectal cancer, researchers said Friday. They found that a marker for raised sugar levels in blood samples could be an indicator of people more likely to develop the cancer that kills more than 490,000 people each year.

SIEMs kommentar: Eftersom diabetes liksom många andra symtom i det moderna sjukdomspanoramat i själva verket är ett ”systemfel”, och inte ett isolerat symtom, kan den medicinska s k vetenskapen upptäcka hur många interna samband och delorsaker som helst. (Se t ex http://www.klokast.se/siem/Hjart.html ) Det man inte kan - utan att såga av den gren man själv sitter på - är att gå till botten med de verkliga orsakerna, dvs de bakomliggande förgiftningar som kemi- och livsmedelsindustrri i skön förening svarar för. I stället väljer man att presentera sina rön så att de ska ge argument för fortsatt och ökad förgiftning - t ex som ovan.

Hepatit B-smitta på barnklinik (MOTGIFT)
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=434042
Två barn har smittats av Hepatit B, gulsot, på Universitetssjukhuset i Örebro, på grund av slarv med rutinerna.

SIEMs kommentar:
Att rädslan för hepatit-virus i sig är synnerligen uppdriven av sjukvården, och risken för långsiktiga ”komplikationer” överdriven är ju inget att förvånas över. Se http://www.klokast.se/siem/hepatit.html Den lokala smittskyddsläkaren anser också att de smittade barnen har undsluppit någorlunda helskinnade. Men när TVs Rapport får tag i nyheten lyckas man dock hitta en läkare som använder tillfället för att propagera för en allmän Hepatit-B-vaccination av svenska barn, och en reporter som entusiastiskt understödjer idén. Hur många komplikationer och biverkningar som detta kan ge diskuteras naturligtvis inte.

Bland de sk sällsynta ( 1/10 000) bivkerningarna till hepatitB-vaccin finns enligt FASS .: Artralgi, artrit, myalgi., Neurol.: Parestesier, förlamning (ansiktsförlamning), perifera neuropatier (polyradikuloneurit, facialisförlamning), neurit (inklusive Guillain-Barrés syndrom, optikusneurit, myelit inkluderande transversell myelit), encefalit, demyeliniserande sjukdomar på centrala nervsystemet, exacerbation av multipel skleros, multipel skleros, kramper, huvudvärk, osv.

En allmän vaccination av hundratusentals barn årligen kan alltså ge oss ytterligare ett tiotal fall av vart och ett av dessa symtom - förutom de mer oförutsägbara skador som följer av att främmande ämnen sprutas in i blodbanan på småbarn - och där hepatitB-smittan ovan bara är ett av många tänkbara ”olycksfall i arbetet”. Varje injektion - liksom de flesta andra sjukvårdsåtgärder - ger ett tillfälle till dödligt misstag. Se t ex http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=277969&previousRenderType=1

Sjukvården liknar alltmer ett självspelande piano, och ser själv till att skapa de sjukdomar den behöver för att motivera fortsatt utbyggnad av verksamheten. När sjukvården själv gör ungar sjuka ser man till att använda detta som argument för ytterligare förebyggande och potentiellt skadliga sjukvårdsinsatser. Och massmedia har sedan länge odlat en servil underdånighet mot den riddarna av den vita rocken, i stället för att inta den självständigt granskande roll de berömmer sig av.

Amalgam kan förbjudas
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=431380
...
Nu ska amalgamet bort från de svenska tandläkarmottagningarna. Kemikalieinspektionen föreslår ett generellt svenskt förbud för kvicksilver i produkter och varor i till exempel tandvårdsmaterial och strömbrytare.
..
.
Amalgam i tandvården är en av de största källorna för kvicksilverutsläpp från varor och produkter i Sverige, detta trots att användningen av kvicksilver i amalgam på sex år har minskat från nära tusen kilo per år till dagens hundra kilo.

Expertisen har länge varit oense om huruvida kvicksilver i amalgam kan skada människors hälsa.
...Nu har man i alla fall insett att amalgamet om inte annat är ett miljöproblem. Kvicksilver från amalgam når reningsverken och omöjliggör att slammet kan läggas på åkrarna....


SIEMs kommentar: Anledningen till att amalgam anses farligt att släppa ut på åkrarna, men ofarligt att ha i munnen, är ekonomisk: Ett erkännande av fakta skulle innebära att den medicinska/ odontologiska vetenskapen (och industrin) skulle få bära det juridiska ansvaret för miljontals människors ohälsa, och åtföljande skadeståndskrav skulle rasera dess ekonomi och position. Därför talar man hellre i tungor än om tänder. (Se f ö lärorik artikel om amagam denna månad på www.medikament.nu )

Äldre tar mer medicin
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=435556
En ny studie visar att äldre i genomsnitt tar tio olika mediciner.

Studien från Socialstyrelsen bygger på uppgifter om mer än 3 700 äldre på sjukhem och demensboenden i Jönköpings län.

Resultatet visar att läkemedelsanvändningen fortsätter att öka bland Sveriges åldringar.

En anledning är att nya läkemedel gett nya behandlingsmöjligheter, bland annat med antidepressiva medel. Samtidigt slår studien fast att biverkningarna blir fler ju fler läkare som skriver ut medicn till en och samma patient.

SIEMs kommentar: Förgiftningen av äldre tycks öka med ungefär en ny medicin vartannat år. Följdaktiligen ökar också de äldres vårdbehov och vårdkostnader, varför pensionerna skärs ned. Opium är en religion för folket.

Fler läkemedelsförgiftas i vården
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=277969&previousRenderType=1
...

Mellan år 2000 och 2003 gjordes 468 förfrågningar till GIC om patienter som medicinerats fel, varav 220 fall bara under förra året.

- Det kan exempelvis handla om att man satt ett dropp på patienten men i stället för att ge koksalt som man hade tänkt så har patienten fått något helt annat, säger Jonas Höjer till TT.
....
Det preparat som leder till flest rapporterade tillbud totalt inom såväl sjukvården som i hemmen är paracetamol, som kan ge mycket allvarliga leverskador. Ämnet finns bland annat i värktabletter som Panodil och Alvedon.

SIEMs kommentar: De förgiftningar och felbehandlingar som anmäls till GIC tyck dock bara utgöra droppen i ett hav av läkemedelsskador.

Östrogen ökar risken för demens
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=280157&previousRenderType=2
Östrogenersättning minskar inte risken för demens hos äldre kvinnor - tvärtemot vad forskarna tidigare har trott. Östrogenet kan rentav öka risken för demens och gör att kvinnor presterar sämre på intelligenstest....

Forskarnas slutsatser är att kvinnor över 65 år inte ska äta hormonersättning för att skydda sig mot demens, varken kombinationstabletter eller rent östrogen.
....
Studien publiceras i onsdagens nummer av amerikanska läkarsällskapets tidskrift Jama.

SIEMs kommentar: Trots cancer- och demensrisker medicineras hundratusentals svenska kvinnor med hormonpreparat ”i förebyggande syfte” , utskrivna av deras läkare. Har vi verkligen råd med sådan s k sjukvård?

"För höga säkerhetskrav på nya mediciner" MOTGIFT v 24
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=272261&previousRenderType=6

En medicinsk katastrof hotar där vanliga infektionssjukdomar som lunginflammation, blodförgiftning och tbc åter blir dödliga hot. Orsaken är bland annat ökad resistens mot dagens läkemedel. I USA är infektioner den tredje vanligaste dödsorsaken. Trots detta gör läkemedelsindustrin ingenting åt problemet, som kan föra oss tillbaka till situationen före penicillinet. Små vinstmarginaler hindrar utvecklingen av nya läkemedel. Överdriva säkerhetskrav mot biverkningar leder till tidsödande och dyrbara kliniska prövningar. Alla parter måste slå sig ihop för att utveckla nya och effektiva preparat, skriver professor Ragnar Norrby, chef för Smittskyddsinstitutet, och professor Carl Erik Nord, Karolinska institutet.
....
Varför gör inte läkemedelsindustrin något åt detta problem som hotar att föra oss åter till eran före penicillinet, då vanliga infektioner som lunginflammation, blodförgiftning, tuberkulos och halsböld innebar en nästan säker död?
....
Rätt använda är läkemedel trots allt nästan alltid kostnadsbesparande för sjukvården, speciellt om de kan förhindra eller förkorta sjukhusvård

....

(Se även http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=272583&previousRenderType=6)

SIEMs kommentar: Ett klassiskt medicinskt tänkande: Lika botar lika: Ökande problem ska mötas med mera av det som orsakat problemen. Problem som orsakas av gifter ska mötas med mera gifter. Läkemedelsindustrin måste få friare händer och större vinster. Den medicinska historien kan hämningslöst skrivas om och anpassas efter dagens behov. Smittskyddsinstitutet påminner om det Sanningsministerium som i Orwells 1984 hade till uppgift att korrigera det förflutna genom ständiga manipulationer.

Tiden före pencilillinet”, industrialismens barndom, kännetecknades emellertid inte bara av frånvaro av penicillin, utan också av en betydligt lägre levnadsstandard än i dag. De fattigas bostäder i de snabbväxande storstadsområdena kunde få byggas i färskt virke, och torkas ut med kroppsvärmen från de boende. Trångboddhet, drag, kyla, mögel, råttor, loppor och löss, dålig livsmedelshygien och sophämtning, svält, utedass i långa längor, bristfällig vattenförsörjning tillhörde också ”tiden före penicillinet”. Den yttre miljö man utsattes i arbetsliv och stad för var närmast oreglerad ur hälsoaspekter - koldamm och sotrök, hästgödsel på gatorna, ruttnande avfall och öppna avlopp, nyuppfunna kemiska produkter osv. Den medicinska repertoaren omfattade kvicksilver (som sk gråsalva mot ohyra), opium och kloral.

Trångbodda barn och vuxna delade sängar och kunde utbyta mikroorganismer och loppor större delen av dygnet, den folkliga kosthållningen vilade på lagringsbara stapelvaror, kunskapen om näringsfrågor var låg, det handlade ofta om att fylla en skrikande mage med vad som helst, vitaminrika grönsaker och frukt var tillfälliga och ofta ringaktade säsongsvaror. Det var en tid utan kylskåp eller frysar och livsmedelsimport från varmare länder. Kålsoppa, salt sill och potatis fick svara för de breda lagrens överlevnad, ett salladsblad eller tomat var exklusiviteter på matbordet och betraktades ofta med misstänksamhet.

Kort sagt: ”Tiden före penicllinet” kännetecknades också av förgiftningar, näringsbrister och fysiska påfrestningar, som medförde kraftigt nedsatta läknings- och försvarskrafter hos den enskilde, och som gjorde varje extra påfrestning eller sjukdom till en äventyrlig historia.

Dåtidens läkare anförde på goda grunder att ”
Pneumokocker är vanliga....för lunginflammationens uppkomst äro de omständigheter viktigast som bryta ned organismens motståndskraft. Det betyder att vid lunginflammation - i motsats till vad fallet är vid många andra infektionssjukdomar de disponerande orsakerna äro viktigare än smittämnet. ” ( H Berg, Läkarebok 1933 )

Vad gäller TBC säger samme läkare 1933 : ”Lungsot skulle kunna utrotas om hygienens principer allmänt gjort sig gällande och om tillika livsvillkoren kunde förändras och förbättras
för individerna. I vårt nuvarande samhälle synes mig saken ganska tröstlös .. Tuberkelbacillen har alltför mycket upptagit våra tankar såsom ”lungsotens orsak”..

Men när dagens läkare 2004 får skriva historien, då har inga förändringar av livsmiljön haft den ringaste betydelse för folkhälsans förändring under de senaste hundra åren. Det enda som de anser kan ha haft betydelse är penicillinets tillkomst - just för att bekämpa de mikroorganismer, som av dåtidens läkare ansågs mindre viktiga sjukdomsalstrare.

Samma typ av bedräglig historieskrivning använder Smittskyddsinsitutet för att sprida uppfattningen att det är tillkomsten av vacciner som minskat förekomsten av andra infektionssjukdomar - en myt som tillbakavisas på t ex http://www.klokast.se/Nyhet/Vaccin0303.pdf .

Det mest reella i artikelns illusoriska historieskrivning är den hjälplöshet svenska läkare känner inför utsikten att deras gifter förbjuds eller slutar fungera på välkänt sätt. Den insikt om miljö och hälsa som deras föregångare hade för sjuttio år sedan saknas idag alltså helt. Denna patologiska hjälplöshet är emellertid inlärd under många års medicinsk s k utbildning, inte helt omöjlig men rätt svår att bota, eftersom den ger så stora sjukdomsvinster. Artikeln ingår i skolmedicinens försök att slå mynt av den egna bristen på kunskap - en kunskap som man i dag förvisat till ”alternativmedicinen”.

Sedan det trettiotal då Bergs Läkarebok skrevs har den kemiska industrin och sjukvården övertagit fattigdomens roll som alstrare av näringsbrister och förgiftningar. Sjukdomspanoramat ser därför något annorlunda ut, medan den totala sjukligheten närmast ökat. I oktobermagasinet 2003 visade vi att sjukligheten under många år ökat parallellt med vårdkostnaderna, men än snabbare ökar läkemedelskostnaderna.

Att då som artikelförfattarna påstå att ”läkemedel nästan alltid är kostnadsbesparande” är helt taget ur luften och i strid med enkelt konstaterade fakta. Sådana pompösa och verklighetsfrämmande påståenden skulle generat tystas ned inom varje annan vetenskap än medicinen, där i stället lögnen upphöjts till den högsta formen av vetande. (Se mer om läkarskråets myter på http://www.klokast.se/Nyhet/Nov03.html )

Sjukhus ger för mycket antibiotika på fel sätt
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=272583&previousRenderType=6
...
Det används för mycket antibiotika på svenska sjukhus. Dessutom får patienter som ska opereras för långa kurer i förebyggande syfte. Omkring en tredjedel av alla patienter som vårdas på sjukhus får antibiotikabehandling. Tio procent av dem fick inte rätt behandling. Det visar en studie som undersökt antibiotikaanvändningen under en dag på 54 av landets 75 sjukhus.
...
Patienter som ska opereras får ofta antibiotika för att förebygga infektion. Hälften av patienterna får för mycket antibiotika. visar studien. Antibiotika i förebyggande syfte ska bara ges en dag.

...
SIEMs kommentar: Det är alltså mot denna bakgrund som Norrby & Co ovan vill ge läkemedelsindustrin friare tyglar

Medicin mot reumatism kan ge tbc
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=271984&previousRenderType=6

Mediciner mot ledgångsreumatism ökar risken för tuberkulos. Läkemedelsverket uppmanar till stor försiktighet med preparaten Remicade, Enbrel och Humira.


I Sverige lider
omkring 50.000 personer av reumatoid artrit, kronisk ledgångsreumatism. Varje år får cirka 2.000 personer diagnosen.

De senaste åren har flera nya läkemedel godkänts för behandling av den smärtsamma och handikappande sjukdomen. Gemensamt för preparaten, så kallade TNF-alfahämmare, är att de hämmar vissa funktioner i immunförsvaret som är viktiga mot en del bakterier, till exempel tuberkelbakterien som kan orsaka tbc, tuberkulos.

Omkring 3.000 patienter behandlas med de aktuella medlen i Sverige. Nu har 13 patienter som fått ett eller flera av preparaten insjuknat i tuberkulos, tbc. I tio av fallen har en latent, alltså dold, tuberkulos, blossat upp när patienten fått medicin mot kronisk ledgångsreumatism. ...Sedan slutet av 1980-talet har antalet fall legat på mellan 400 och 600 per år. Hur många som bär på bakterien men inte har insjuknat är det ingen som vet.

Under 1990-talet var fortfarande majoriteten av de insjuknade födda utomlands. .. Av de 13 patienter som insjuknat efter att ha fått medicin mot kronisk ledgångsreumatism är nio födda i Sverige. ....

SIEMs kommentar: TBC är som sagt en klassisk fattigdomssjukdom. Notisen ger ytterligare en praktisk illustration till hur sjukvården har övertagit den svenska fattigdomens roll som sjukdomsalstrare.

Drogade barnsoldater
skrev vi om i augusti 2003 och påpekade att det var kemiindustrin som försåg krigsherrarna med den nödvändiga ammuitionen - dvs drogerna. I detta fick vi naturligtvis mothugg från läkare, som ansåg påhoppet på läkemedelsintressena ogrundat. I en läsvärd artikel om rohypnol och andra aggressionsframkallande droger skriver emellertid Tommy Moberg på Skåneregionens hemsida:
http://www.skane.se/default.asp?id=59048
....
Krigsdrog
Anabola steroider utgörs av testosteron i syntetisk form - med andra ord konstgjort manligt könshormon. Preparaten togs bland annat fram i Tyskland och Ryssland på 30-talet för att skapa orädda och effektiva soldater.
- Alla som överdoserar anabola steroider blir mer aggressiva än normalt, även om känsligheten varierar, säger Tommy Moberg. Försök i förkrigstidens Tyskland visar att åtta av tio värnpliktiga inte klarade av att skjuta mot en människa första gången de avfyrade sitt gevär i skarpt läge; Man siktade över eller vid sidan om målet, men som sagt nästan aldrig mitt på. Under inflytande av anabola steroider sköt 100 procent av de testade rakt på målet. De kända så kallade "ryssfemmorna" har samma ursprung.”
...
SIEMs kommentar: Att rötterna till dagens läkemedelsindustri till stor del går att söka i Hitlertyskland är ingen hemlighet Se t ex /siem/oppet-brev.html . Dess syften är som synes ingalunda att skap fred och hälsa. Läkemedelsindustrin är en mäktig faktor bakom krig och våld också idag, och har sina ledja lakejer lite överallt. Som synes.

Mail om Läkartidningen

Hej Ulf! Jag undrar om du kan sprida nedanstående rader. De beskriver den mörkläggning som Läkartidningens redaktion lyckats åstadkomma i området antidepressiva medel till barn. De beskriver också den otroliga arrogans som man möts med när man tar upp ämnet.
Det finns säkert många läkare som skulle vilja ha denna information genom Läkartidningen. Det kommer de inte att få - läs nedan. /Hälsningar Janne Larsson


Varför undanhåller Läkartidningen information om farorna med antidepressiva medel?

De svar jag fått från Läkartidningen har gjort att jag förstått att viss information bör besparas landets läkare.

Så till exempel de avslöjanden om antidepressiva medel som i april gjorts i den brittiska läkartidningen Lancet. När de av läkemedelsbolag tidigare icke publicerade studierna analyserades visade det sig att nästan alla antidepressiva medel var direkt verkningslösa vid behandling av barn och ungdomar; dessutom gav de en hel del biverkningar och ökade risken för självskadligt beteende

Varför har Läkartidningen inte skrivit om skandalen att svenska barn får antidepressiva medel som läkemedelsbolagens egen forskning säger är verkningslösa och skadliga? Jag frågade om tidningen uppmärksammat avslöjandena.

Av den medicinske chefredaktören fick jag veta: ”Titta i Läkemedelsboken, FASS eller läkemedelskommittéernas rekommendationer” – där skulle jag se vilka läkemedel som rekommenderas. ”Om vissa läkare ändå skriver ut icke rekommenderade läkemedel vet väl vare sig du eller jag.”

Vad paff man blir när man får ett så arrogant svar! Om chefredaktören, mot all förmodan, inte visste det kunde han lätt ha tagit reda på att ett stort antal svenska barn får de antidepressiva medel som den engelska läkemedelsmyndigheten förbjudit läkare att ge till barn och ungdomar.

Chefredaktören kommenterar de otroliga avslöjandena i tidningen Lancet på följande sätt: ”Kommentarer till undersökningar av läkemedel som vi inte skall använda har alltså inte så hög prio.” Att svenska läkare skriver ut läkemedel, som ”vi inte skall använda” till barn, är med andra ord ingenting att skriva om i Läkartidningen! Man skulle annars tycka att det – för barnens skull – borde vara av speciellt stort intresse att undersöka varför läkare skriver ut medel som inte bara inte rekommenderas, utan som också förbjudits för behandling av barn, i exempelvis England.

Om man går igenom tidningens nummer under året förstår man att undanhållandet av känslig information om antidepressiva medel är en medveten strategi. Tidningen har under året, förutom glättiga annonser om preparaten, haft ett antal artiklar av landets största förespråkare för antidepressiva medel till barn; artiklar där man pratat om ”trolig underförskrivning”, faran med larmrapporter, frånvaron av biverkningar. Samtidigt har man låtit bli att grundligt informera sina läsare om att den brittiska läkemedelsmyndigheten i slutet av förra året kontraindicerat alla antidepressiva medel (SSRI-preparat), utom ett, för behandling av barn; man har inte alls tagit upp de krav som FDA i mars riktade till tio olika läkemedelsföretag om att skärpa varningstexten för dessa medel; man har, av skäl som ovan, inte skrivit något om den studie som publicerades i Lancet i april, och man var inte, som den tidningens redaktion, intresserad av att kommentera skandalen runt läkemedelsbolagens tidigare icke publicerade forskning:

”Forskningshistorien om användning av SSRI-preparat vid depressioner hos barn är en historia om förvirring, manipulation, och institutionella misslyckanden. Även om de publicerade bevisen, i bästa fall, var motstridiga så har användningen av SSRI-preparat för att behandla depressioner hos barn uppmuntrats av läkemedelsföretag och läkare jorden runt.”

Nu vet vi sanningen. Men den vill inte Läkartidningen berätta något om. Varför inte?

Janne Larsson lärare

SIEMs kommentar: SIEM har åtskilliga gånger iunder de senaste åren pekat på de blå dunster som vissa läkare sökt sprida om de antidepressiva medlens användbarhet bland ungdomar (såväl som vuxna) . Men Läkartidningen tiger alltså.

Läkare som vill hålla sig orienterade om verkligheten tvingas alltså läsa SIEMs Månadsmagasin och Motgift! Gör din läkare det? Fråga!

Fortsättning om Läkartidningen:

Nytt Brev från Janne Larsson

.. undrens tid är inte förbi. Till och med Läkartidningen kan fås att berätta sanningen om antidepressiva medel. I denna veckas nummer skriver den medicinske chefredaktören följande i sin kolumn :
 
Kriminellt mörklägga negativa resultat
I september 2003 avrådde engelska Läkemedelsverkets expertkommitté från behandling av depression hos ungdomar med några andra SSRI- preparat än fluoxetin (
www.mhra.gov.uk). Ställningstagandet föranledde en livlig debatt både i medier och bland psykiatrer och regulatoriska myndigheter.

En stor metaanalys i Lancet (24 april 2004) kom dock till en liknande slutsats som den engelska expertgruppen. När man vägt samman både publicerade och opublicerade studier blev riskprofilen för andra SSRI-preparat ogynnsam. Ibland var de ett sämre alternativ än ingen behandling alls.
Läkemedelsjätten GlaxoSmithKline (GSK) och dess preparat Seroxat hamnade därmed åter i blåsväder. GSKs föregångare SmithKline Beecham hade inför registreringen av medlet mörkat två studier med mycket ogynnsamt utfall (BMJ 21 februari 2004).
BMJs och andras avslöjanden har nu lett till en rättsprocess mot GSK i USA. Det är första gången i modern tid – tidigare har företag som underlåtit att rapportera negativa studieresultat främst fått negativ publicitet. Den som beslutat om åtal är New Yorks statsåklagare Eliot Spitzer. Spitzer, som av veckotidningen Time utnämndes till »årets korsriddare« år 2002, har gjort sig bemärkt genom framgångsrika processer mot jätteföretag med diskutabel moral.
...”

Glaxo sued for 'drug claim fraud'
http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/3771429.stm
UK drugs group Glaxosmithkline (GSK) has been sued in the US for allegedly lying about the effectiveness and safety of its antidepressant Paxil.
... Shares in the group fell 33p to close at 1111p on the London Stock Exchange, while in afternoon trade in New York trade they ended the day at $41.39, a 3% fall.

Miljöförstöring dödar tusentals barn
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=434369
100 000 barn och unga dör varje år i Europa på grund av miljöföroreningar, trafikolyckor och andra skador. Det visar en ny studie som WHO presenterar vid FN-konferensen om miljöns inverkan på barns hälsa som hålls i Budapest.
..

Vi lever i ett globalt kemiskt experiment, sa en av experterna och visade på de 10 000-tals kemiska ämnen som bland annat kan störa fosterutvecklingen i livmodern och ge skador som inte märks förrän betydligt senare i livet.

Dr Vyvyan Howard från Liverpools universitet är en av de läkare som är mycket oroade över den ökande mängden kemiska substanser i miljön.  

Många av dem är små och lätta molekyler som utan svårighet passerar moderkakan till fostret, säger han. Där kan de imitera kroppsegna hormoner och störa cellernas signalsystem vilket kan orsaka skador och missbildningar. 
..

Den handlingsplan som ministrarna här ska enas om på själva midsommarafton innehåller inga politiskt bindande beslut....

SIEMs kommentar:
Försiktigtvis verkar experterna inte ha nämnt de olika kemiska ämnen som injiceras i barn (och mödrar) av s k medicinska skäl. Det skulle kanske inte tas så väl upp av WHO eller andra FN-organ som finansierar denna typ av konferenser, och som samtidigt hårdprioriterar vaccineringskampanjer som hälsobefrämjande åtgärd. Snart får vi väl se barnvacciner mot trafikolyckor och luftföroreningar.

Håll rätt på dina pengar!
I veckan fick vi telefonsamtal från en surfare som valt att skänka pengar till UNESCO för att bidra till flickors utbildning. När hon så småningom fick veta att pengarna i stället använts för vaccinering begärde hon förklaring av UNESCO - som svarade att om hon var emot vaccinering så var nog inte UNESCO rätt organ för henne att skicka pengar till, eftersom vaccinkampanjerna tillhör UNESCOS främsta prioriteringar.

Barnens hälsa hotad
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=435250
Hälsan hos världens barn är hotad. Trots insatser för att komma till rätta med hälsorisker i miljön tillkommer hela tiden nya, i form av kemikalier, ökande trafik och krympande ytor för barnen att leka på.... Enligt den nya atlas över barns hälsorisker som WHO presenterar, har barnens miljö försämrats globalt. Varje år dör mer än tre miljoner barn under fem år i världen på grund av yttre faktorer i miljön.

Nya hot tillkommer
Men de nya hoten; ökad industrialisering, växande megastäder, klimatförändringar och fler kemikalier, har fortfarande mindre betydelse än de gamla: brist på rent vatten, toaletter och avlopp, dålig inomhusmiljö och malaria.

Diarré till exempel som oftast beror på förorenat vatten, dödar drygt hälften av de tre miljonerna. Smutsigt vatten är vanligt i världen. Floden Ganges får till exempel ta emot mer än en miljon liter orenat avloppsvatten varje minut.

Förutom diarré orsakar det kolera, dysenteri, tyfus och ögonsjukdomen trakom.

Lång lista
Listan över hälsorisker kan göras ännu längre. Blyad bensin, arsenik i dricksvatten, passiv rökning, farliga leksaker och gift i maten hotar världens barn idag.

I framtiden kommer klimatförändringar, ozonuttunningen, organiska miljögifter och kemikalier som ingriper i hormonsystemet bli de nya hoten, spår WHO.
....


SIEMs kommentar:
”Tiden före penicillinet” som vi skrev om tidigare råder fortfarande i stora delar av världen, trots att det är gott om penicillin. Ohälsan i den fattiga världen beror inte på brist på läkemedel utan på fattigdom - folk vet själva i regel vad de blir sjuka av. Att ordna vatten ,toaletter och avloppsdränering ger dock inte samma ”positiva” utveckling på västvärldens aktiebörser som läkemedel.

Luftföroreningar kan skada foster
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=434596
Världshälsoorganisationen WHO varnar gravida kvinnor för att vistas i miljöer med mycket luftföroreningar. Misstankar finns om att luftföroreningar kan skada foster.
...

Man vet inget om mekanismerna. Men man vet att det är utsläppen av partiklar från dieselmotorer som är den kanske största boven i dramat. Och nu uppmanar WHO gravida kvinnor att vistas så lite som möjligt i luftförorenade miljöer.

Men också barn löper ökade risker. Barn som andas den smutsigaste luften i Europa har också upp till femtio procent mer luftvägssjukdomar än dom som bor i en ren omgivning. Dom barn som samtidigt utsätts för tobaksrök blir än mer mottagliga för luftföroreningar.Och det finns ett klart samband mellan smutsig luft och dödsfall i luftvägssjukdomar hos barn under ett års ålder.
...
Tidiga skador hos våra barn påverkar också livet längre fram och barnens hälsa får därför betydelse för hela samhället....Biltillverkarna bör också få ekonomiska morötter för att utveckla dieselmotorer med mindre utsläpp.

SIEMs kommentar:
Det var ena kraftfulla åtgärder det! Vi får hoppas att i vart fall morötterna överlever i miljön.. Tills dess får väl gravida kvinnor vistas på månen.


”Kemikalie lika farlig som DDT bör stoppas”
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=428718
Kemikalieinspektionen kräver på fredagen omedelbara åtgärder för att få stopp på spridningen av en kemikalie som går under förkortningen PFOS.
Det här ämnet har hittats i golvpolish, bilvårdsprodukter, impregneringsmedel och hydrauloljor.
...

Det här ämnet visar sig till och med vara mer långlivat än de kända miljögifterna PCB och DDT. Det är just denna egenskap, att ämnet inte bryts ner, som gör att man reser  varningsflagg.

De högsta halterna har uppmätts hos isbjörn i Arktis, långt från produktion och spridningskällor.

– Vad vi grundar vår oro på är potentiella framtida effekter. Just det faktum att det här ämnet är svårnedbrytbart gör att man drar på sig allt högre halter, även i miljön, säger Sten Flodström är toxikolog, giftexpert, på Kemikalieinspektionen.
...
Kemikalieinspektionen vill nu ha ett globalt förbud för PFOS, men i väntan på det måste regeringen agera via EU, anser generaldirektör Ethel Forsberg.

SIEMs kommentar: EU har redan en gedigen meritlista där man släppt fria medel som tidigare varit förbjudna av sk miljöskäl, t ex parakvat. Samtidigt har vi hört politiker idissla till leda att vi behöver EU, ty miljöfrågorna känner inga gränser. Det ”vi” behöver EU till är tydligen att befria kemikalisindustrin från olika restriktioner. Ska vi slå vad om vad som händer med PFOS?

Allt mer dioxin i Bottenhavet
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=430873
..
Enligt forskarna ligger dioxinhalterna långt över de gränsvärden som EU har beslutat om och forskarna befarar att det beror på utsläpp som inte är under kontroll, skriver Västerbottens-Kuriren..., bland annat lider gråsälen av tarmsår och fångsten av gädda minskar.

Sverige och Finland har sedan tidigare fått en tidsbegränsad dispens på sina höga värden av dioxin i fisk, det innebär att fisken bara får säljas inom landets gränser.


Barn skadas av uppeldad plast
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=435791
Plastpåsar som bränsle är ett nytt och växande miljöproblem i östra Europa. Miljöorganisationer varnar för konsekvenserna.
... I takt med att priset på energi stiger tvingas fattiga människor elda med plastförpackningar och liknande. De
dioxiner som bildas är svårnedbrytbara och dioxinhalterna ökar i blodet hos barnen i östeuropa...Dioxin är giftigt och kan störa utvecklingen av hjärnan hos barn. Det har visats sig i vissa studier att barn vars mammor haft höga halter får en försenad utvecklling och inlärningssvårigheter....

SIEMs kommentar: Även vuxna tycks redan kämpa med oöverstigliga inlärningssvårigheter. Annars borde man för länge sen insett vart detta barkar.

FN-möte diskuterar världens fattigdom
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=435261
På torsdagen samlas 400 ledare från företag, fackföreningar, frivilligorganisationer och länder i FN för att diskutera hur företag kan hjäpa till att minska fattigdomen i tredje världen.

SIEMs kommentar: Tala om bockar som trädgårdsmästare. Hur tror man att fattigdomen i tredje världen uppstått?

Kofi Annan dömer ut kamp mot fattigdom
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=431037
Världens kamp mot fattigdomen går för långsamt och med nuvarande hastighet kommer FN:s millenniemål knappast att uppnås, konstaterar FN:s generalsekreterare Kofi Annan.

Målet är att fattigdomen i världen ska halveras till år 2015. Världens rika länder har dock inte lyckats samla ihop tillräckligt med pengar för att bekämpa hunger och stödja utbildning, hälsa och utveckling i den fattiga delen av världen....Ytterligare en generation människor kan därför komma att dömas till ett liv i misär, enligt Kofi Annan.

SIEMs kommentar: Ja, det var väl den begripandenivå man kunde befara. Fattigdomen i den fattiga världen beror tydligen på att den rika världen ”inte lyckats samla ihop tillräckligt med pengar..:” Hur blev den rika världen rik då? Vem samlade ihop pengar till oss, så att vi blev rika? Och var?

Barn dör i sjukdomar som kan botas
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=431213
I det krigsdrabbade södra Sudan dog ifjol omkring 95 000 barn under 5 år i olika sjukdomar, som skulle kunnat botas, enligt FN-barnfond Unicef.
Enligt FN-rapporten är södra Sudan världens sämsta plats för kvinnor och barn. Där sägs också att mer än var tionde kvinna dör till följd av havandeskap.


'Barn kommer att dö före sina föräldrar'

http://www.guardian.co.uk/medicine/story/0,11381,1225642,00.html

The warning from the Commons health select committee is stark. "Should the gloomier scenarios relating to obesity turn out to be true, the sight of amputees will become much more familiar in the streets of Britain. There will be many more blind people. There will be a huge demand for kidney dialysis.

"The positive trends in recent decades in combating heart disease, partly the consequence of the decline in smoking , will be reversed. Indeed, this will be the first generation where children die before their parents as a consequence of childhood obesity," it says.


Livsmedelsföretagen riktar sin sig på barnen

http://media.guardian.co.uk/site/story/0,14173,1225668,00.html

Methods used by the food industry to target children, bypassing parents and deploying "viral marketing" and "underground communication" have been uncovered by the Guardian on the day MPs publish a damning account of the government's "woefully inadequate" response to obesity.

Documents obtained by the Guardian show that the industry is exploiting sophisticated techniques to market to children without their parents' knowledge.


Höga halter formaldehyd i svenska villasovrum
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=278090&previousRenderType=1

Flera procent av svenska folket har så höga halter av formaldehyd i sina sovrum att de kan bli irriterade i luftvägarna. I villor är halterna dubbelt så höga som i lägenheter.

Formaldehyd är en vanligt förekommande kemikalie. Den kan orsaka irritation i mun och svalg. Den har nyligen klassats som bevisligen cancerframkallande för människor, vilket DN berättade om i tisdags.
..
- Vi uppskattar att 2-3 procent av befolkningen kan ha så höga halter i sina sovrum att känsliga personer kan bli irriterade, säger ledaren för sammanställningen, professor Lars Barregård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
...

- Nej, min bedömning är att risken är försumbar i bostäder där människor inte röker. Men det är en helt annan sak om någon familjemedlem röker. Då ökar risken för alla i bostaden. Formaldehyden i tobaksröken bidrar till cancerrisken, men det finns också andra cancerframkallande ämnen i röken.


Formaldehyd orsakar cancer
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=277256
Ämnet farligare än man tidigare trott. Finns bland annat i spånskivor och bilavgaser.

Ämnet formaldehyd framkallar cancer hos människor. Det har nu världens ledande experter enats om. Formaldehyd finns framför allt i spånskivor, men också i tobaksrök, bilavgaser och i många människors arbetsmiljö.


SIEMs kommentar: Samt i vissa vacciner som sprutas in i småbarn., förstås. Men det är som sagt inget WHO påminner om i onödan. Se hur också Smittskyddsinstitutet viftar bort frågan om formaldehyd i vacciner på http://www.klokast.se/siem/Smivacc.html


Kikhosta - MOTGIFT v 25 -

SIEMs tidigare kommentarer till den - trots vaccineringen - ökande kikhostan har föranlett arga läkarkommentarer:

Brevskrivare ( leg läkare e e u ) : Tänkte passa på att påpeka några självklarheter som du som vanligt glömt att nämna i den senaste jeremiaden angående vaccin. Du kan väl vara snäll och ta med nedanstående nästa gång.

1. Inget vaccin har någonsin gett alla vaccinerade hundraprocentigt skydd mot någon sjukdom under resten av livet. Ingen specialist på området skulle heller påstå detta nuförtiden.

SIEMs kommentar: I denna sakfråga är vi alltså helt överens: Vacciner ger inte hundraprocentigt skydd. Tvistefrågan är om de ger något skydd alls. Vad gäller kikhosta tycks alltså inte ens tre vaccinationer under första levnadsåret ge skydd. Däremot påstår ju brevskrivaren nedan att t ex mässling och smittkoppor kan/kunnat utrotas genom vaccination. Detta förutsätter och innebär ett påstående om hundraprocentigt skydd i det enskilda fallet.

Brevskrivaren 2. Syftet med vaccinationer generellt sett är att öka andelen immuniserade till en nivå där stora epidemier förhindras, inte att förhindra all sjukdom alltid och överallt.

SIEMs kommentar: Eftersom även ”immuniserade” ofta drabbas av sjukdomen utgör detta s k syfte en dimbank över ett hav av obevisade antaganden. För att förhindra epidmier måste vaccineringen begränsa eller förhindra den sk smittspridningen mellan individer. Detta är omöjligt när vaccinernas individuella skyddseffekt är begränsad eller saknas.

Dessutom är denna ”generella” uppgift också teoretiskt sett rena snömoset vad gäller de vanligaste vaccinationerna:, DTP, Polio, osv, vilket följande genomgång visar:

Difteri: Det sk vaccinet utgör i själva verket en toxicoid. De antikroppar som eventuellt bildas riktar sig mot difteribakteriens toxin, men saknar effekt på den sjukdomsframkallande mikroorganismen, dess fortplantning eller dess spridning. Det sk vaccinets funktion kan då i bästa fall vara att (i gynnsamma fall) mildra sjukdomens förlopp hos den enskilde, men den sk smittspridningen KAN inte ens teoretiskt påverkas av vaccinet. Se http://www.klokast.se/siem/Difteri.html .

Tetanus/stelkramp: Den sjukdomsframkallande mikroorganismen förekommer i överflöd i mark och gödsel, och dess fortplantning och spridning påverkas på intet sätt av vaccinering, inte ens teoretiskt I bästa fall kan sjukdomens förlopp tänkas mildras hos den vaccinerade. Några ”epidemier” av tetanus är inte tänkbara, eftersom bakterien överhuvudtaget inte smittar från människa till människa. Se vidare http://www.klokast.se/siem/Stelkrampsbroschyr.html

Pertussin: Den bristfälliga skyddseffekten har utförligt belagts i tidigare Motgift (magasinet maj 04 ) och se även nedan. Där visas att vaccinerade barn sprider kikhostan likaväl som ovaccinerade barn.
/siem/kikhosta.html

Polio: Den av SIEM tidigare refererade kampen om poliovaccinering i Nigeria och Uganda motiveras just av WHO:s strävan att ”utrota” sjukdomen, just genom vaccinering. Detta förutsätter och innebär ett påstående om hundraprocentigt skydd kan uppnås i det enskilda fallet. - en mening som brevskrivaren alltså inte delar. Detta är mycket klokt, eftersom offentlig statistik visar att just poliovacciner ligger bakom och orsakar åtskilliga poliofall, t ex i USA.
http://www.klokast.se/siem/Poliobroschyr.html

Brevskrivaren: Undantaget är somliga virussjukdomar som mässling och smittkoppor, vilkas inneboende egenskaper i kombination med vaccinets effektivitet gör det möjligt att åstadkomma utrotning av sjukdomen.

SIEMs kommentar: Vaccinets skyddseffekter mot dessa sjukdomar är inte heller bevisad, än mindre hundraprocentig. ”1989 rapporterade CDC "Bland barn i skolåldern har mässlingepidemier konstaterats i skolor med vaccinationsfrekvens över 98%, i ett fall även 100% .” /siem/vaccinering.html Många virus anses dessutom av forskare ofta förändras eller förekomma i många varianter på ett sätt som motverkar möjligheterna till långsiktigt skydd - och därmed blir utrotningsresonemanget än mer grundlöst.

Brevskrivaren;: 3. 80 fall i Göteborg är en västanfläkt jämfört med de regelbundna kikhosteepidemier som tills nyligen plågade Sveriges barn.

4. Kikhosta är numera så ovanligt i Sverige att en genomsnittlig allmänläkare i praktiken aldrig stöter på det. Själv har jag under mina fyra år som praktiserande läkare aldrig sett ett barn med
långdragna kikhosteliknande symtom, och därför ej heller av lathet eller genom underlåtelse kunnat sätta en förkylningsdiagnos.

Att statistiken är så otillförlitlig är naturligtvis djupt olyckligt, inte minst därför att det ger  rabiata vaccinmotståndare det halmstrå de behöver för att fortsätta sprida förvirring bland sveriges föräldrar. Jag rekommenderar dig att kontakta någon av landets större barnkliniker och fråga hur många barn de kan påminna sig som behövt respiratorvårdas pga kiknande hosta de senaste åren

SIEMs kommentar: SIEMS uthålliga kritik av den offentliga kikhostestatistiken har nu alltså lett till att brevskrivaren nu tvingas helt underkänna de statistiska vaccin-argument som under många år prånglats ut av Smittskyddsinstitut m fl. I stället övergår han till rent anekdotisk bevisföring. Men myten om kikhostevaccinernas betydelse för kikhostans minskning är dock slaktad på t ex http://www.klokast.se/siem/Vaccin0303.pdf , där man visar att kikhostan kraftigt minskat långt innan vaccinerna gjorde sitt intåg.

Vad gäller brevskrivarens personliga erfarenheter av den i dag ”sällsynta” kikhostan är jag övertygad att de snabbt går att vidgas genom SIEMs surfare där många berättat just om läkares vägran att diagnosticera (de ofta vaccinerade) barnens kikhosta. Om brevskrivaren så önskar kan han lämna telefonnummer, dit föräldrar till kikhostiga föräldrar kan ringa vid behov.

Och om nu - som brevskrivaren antyder - kikhostan fram tlll för bara några år sedan upptog ett betydande antal respiratorplatser vid barnklinikerna men därefter försvann - då är det naturligt att fråga hur många sådana vårdplatser som avvecklats under de år som gått, eller hur många platser som nu står tomma och outnyttjade... ?

Mail från surfande kikhosteförälder:

Hej, .. Det var inte lätt att få tid för att kolla om mina ungar hade kikhosta. På vår närmaste vårdcentral ville de inte ta emot oss mitt i sommaren och lite personal som de hade. På nästa fick vi till slut en eftermiddagstid. Ska man göra det smärtsamma nästestet ska man göra det tidigt på morgonen förklarade där vår vänliga vikariedoktor. När jag frågade vilket sorts test det var frågan om visste ingen något om det. ... mvh L S

SIEMs kommemtar: Att diagnos och statistikföring av inträffade kikhostefall i prakitken alltså är synnerligen godtycklig, och dessutom förändras över tid framgår också av

http://www.mmb.lu.se/klin/mikronytt/mikronytt_0101.PDF

Där får vi t ex lära oss att ” För påvisning av B. pertussis genom odling krävs levande bakterier.
Utfallet från odlingen är därför beroende av flera faktorer i samband med provtagning, bl a om
patienten har fått antibiotika samt när under sjukdomförloppet provet tas och hur det förvaras
och transporteras till laboratoriet. Riklig förekomst av ovidkommande bakterier i provet minskar
möjligheterna att påvisa B.pertussis. ”


I klartext betyder detta att om ungen får eller fått antibiotika är det svårt eller omöjligt att påvisa kikhosta genom bakterieodling. Genom att ge hostande ungar antibiotika kan man alltså i laboratoriet få bevis för ”vaccinernas effektivitet” mot kikhosta - ty man får färre ”positiva” laboratoriesvar, där kikhostebakterier kan påvisas.

Under ett par decennier har det varit mer regel än undantag att hostande och febriga barn får antibiotika redan vid första läkarbesök, mer kvalificerad diagnostik sparas till dem som återkommer...En minskad eller förändrad antibiotikaanvändning kan då att avspegla sig i att ”vaccinerna tycks ha fått minskad effekt”. Sedan 1993 (då nuvarnade kikhostevacciner togs fram) tycks antibiotikaförskrivningen till barn dock ha minskat med ca 30-35%, och bakterieodling som diagnosmetod kompletterats med andra metoder, t exd PCR. Genom denna typ av förändringar kan man skapa vilken ”kikhostestatistik” man vill.

Detta laboratorium försöker också förklara vaccinernas ineffektivitet och bristande skyddseffekt :
...en förklaring till detta kan vara en typförändring av B.pertussis efter introduktionen av det nya vaccinet. ” Därmed får vi två intressanta möjligheter att ta ställning till:

a) Bordetella Pertussis m släktingar förändras spontant så ofta att inte ens nytillverkade vacciner hänger med i svängarna och kan åstadkomma något nämnvärt skydd

b) vaccinet har framkallat en ny muterad och sjukdomsframkallande kikhostebakterie - på samma sätt som antibiotikaanvändningen har frammanat antibiotikaresistenta mördarbakterier

Ingetdera utgör något starkare argument för fortsatt vaccinering, - om man ska uttrycka sig milt.

Afrikanskt möte om GMO
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=279377&previousRenderType=1

Företrädare för 15 västafrikanska länder samlas i Burkina Faso på måndagen till ett USA-stött möte om genmodifierade organismer (GMO). Syftet är att främja intresset för sådana grödor så att livsmedelsproduktionen på världens fattigaste kontinent kan ta fart.

USA har länge drivit på för att omvärlden ska acceptera bruk av genmodifierade grödor, och i det västafrikanska mötet deltar bland andra USA:s vice jordbruksminister. Den amerikanska bioteknikjätten Monsanto, en av världens ledande tillverkare av bekämpningsmedel, grödor och gödsel till jordbruksindustrin i Nord- och Sydamerika, vill gärna stärka sin ställning även på den afrikanska marknaden.
....


Prostatacancer oväntat aggressiv
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=274639&previousRenderType=6
Alla män som får prostatacancer medan de är 65 år eller yngre bör opereras. Det konstaterar svenska forskare som har följt en grupp örebroare i den längsta studien hittills.


Varje år upptäcks knappt 8.000 nya fall av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancersjukdom som orsakar närmare 2.300 dödsfall årligen. Cancerformen har ansetts ganska mild, och behandlingen har i stor utsträckning gått ut på att bromsa förloppet och lära den drabbade att leva med sjukdomen.

Men till dags dato har sjukdomens långtidsförlopp varit okänt. Medicintidskriften JAMA publicerar på onsdagen en studie där svenska forskare följde 223 obehandlade prostatapatienter från Örebro under en rekordlång tid på i snitt 21 år. Det visade sig att de som hade överlevt i mer än 15 år plötsligt utvecklade tredubbelt så aggressiva former av cancern. Följden blev också att de löpte tre gånger så stor risk att avlida i sjukdomen.

- Resultatet är anmärkningsvärt. Vi hade inte förväntat oss det här, säger Jan-Erik Johansson, professor vid Örebro universitet och urolog på universitetssjukhuset i Örebro.

Patienterna samlades in under en tid när prostatacancer nästan inte alls behandlades. I dag får ungefär var nionde patient strålbehandling medan var sjätte väljer operation.
...
Tumregeln har varit att inte operera prostatapatienter över 70 år.

- Den här studien talar för att gränsen i stället borde sättas vid 65 år. De som diagnostiseras när de är 65 eller yngre bör få åtgärder, säger Jan-Erik Johansson.
...

SIEMs kommentar. Det här kräver lite tänk! Bevisar verkligen denna undersökning det man säger - nämligen att alla patienter bör opereras? Brevsvar mottages för diskussion i nästa magasin!


Mail från Kalle H - spännande siter?

Här är en site jag ramlade över på internet och som jag tycker är intressant (vet ej om du tycker detsamma). http://www.whatreallyhappened.com/articlesterror.html

Mycket intressant samling av artiklar om bl a 11/9-01
http://www.whatreallyhappened.com/

Massor med ej rumsrena "nyheter"
http://www.whale.to/b/rifat_h.html

Här finner du bl a om vad mikrovågor kan användas till.

När man läser detta så är det lätt att bli skitzofren, om bara hälften är sant (vilket jag med erfarenhet av snokande i maktens korridorer i ca 30 år är övertygad om) så är det för djävligt hur manipulerade vi är. Tur att man kan finna det roliga i livet som komplement. Om allmänheten fick reda på denna verklighet så skulle maktens manipulation vara omöjlig. Att så inte är fallet kan vi tacka de med makten lierade massmedierna - det gäller ju att alltid vara kritisk mot offentlig information, men hur många är det? I forna Sovjet så visste allmänheten att de blev vilseledda av medierna, men i vår s k "öppna demokrati" inbillar sig de flesta att allt i tidningar och på tv är sant.

m v h   Kalle H.


Ämne: Mind over matter

Hej ! här är en intressant artikel angående "mind over matter"
http://www.what-is-cancer.com/papers/newmedicine/placeboandcancer.html

Har du läst boken "The holographic universe" ? Mycket intressant!
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0586091718/qid=1086260106/sr=1-1/ref=sr_1_10_1/202-9264154-8512641

Med bästa hälsningar / Bengt

Djuriskt mail från Jesper

Hej Ulf!
Kul att du tog upp ämnet om djurvaccinationer i senaste månadsmagasinet.
Jag har självfallet inte vaccinerat min hund (mer än den parvovaccination han fick av uppfödaren innan vi fick honom), utan använt mig av nosoden Canine Combination nosode (innehåller DHLPPi-kulturer, finns hos Helios i England). .. Jag har varit i luven på SBK och SKK, då dom inte släpper in hundar till sina kurser och arrangemang som inte är vaccinerade. ..Jag har påpekat att deras hypoteser inte bygger på någon konkret vetenskap, utan bara är lösa obevisade gissningar. Ledsamt att se att dom inte kan skilja på antikroppar och motståndskraft mot infektion.

Konstigt att dom inte vill svara på sådant....

...Bara en fashinerande iaktagelse. Min hund har aldrig haft en fästing. Mina föräldrars hund har haft fästingar lite då och då, som genomsnitt skulle jag tro. De bor i ett "drabbat" område, och fick därför ett sådant fint vitt "fästinghalsband" på recept från vetrinären (ett sådant som vi människor absolut omedelbart bör tvätta händerna om vi kommer i kontakt med, men det utgör naturligtvis ingen som helst fara för djuret - bara för människor och fästingar). Till saken hör att deras hund fortsätter att få fästingar, och gärna runt huvud och böjveck - inte långt ifrån detta halsband. Min slutsats kan bara vara efter den senaste tidens diskussion om "resistenta mikroorganismer som är smartare än stora smarta forskare": Antingen är fästingarna "resistenta". Eller så är halsbandet bluff. Eller så får vi hitta på något nytt kul som "fästingarna är inte lika farliga med halsbandet som utan".

Soliga hälsningar Jesper Brännmark,
cert. massör, dipl. homeopat www.alternativ1.se -----

Damp-debaclet är värre än ett förstört forskningsmaterial.

Ett textbidrag som gärna får publiceras i månadsmagasinet.
Hälsn Lars Andersson
Kanslig 3B,
541 40 Skövde tel 0500/410141
 
Nyligen framgick av media att forskningsmaterialet vid Göteborgs universitet förstörts av tre personer som stod Christoffer Gillberg nära. Enligt domstolsutlsag skulle det lämnas ut till externa kontrahenter för granskning (som också i och för sig lyder under sedvanliga sekretessregler).

Vissa föräldrar står och stod inför problemet att barn och ungdomar kunde ha svårt att koncentrera sig, vara stökiga och extra aktiva. Neuropsykiatrin fick del av detta. Vad som då borde ligga närmast till hands vore att se efter bland alla tänkbara naturliga orsaker. Fanns det studieproblem? (Om det är svårt att förstå ord och grunder i studierna kan det faktiskt ge sådana manifestationer). Var näringssituationen rimlig och optimal när det gäller nyttiga mineralerna t ex kalcium och magnesium eller vitaminer som E och C? Åt barnen för mycket av det "upp-speedande" sockret, godis eller föda med vitt mjöl? Testade man med fullkornsprodukter istället? Fanns det allergier? Hade barnet eller modern tandfyllningar av kvicksilver (amalgam)? Åt barnet mycket föda med smak- och färgämnen? Utövade barnet tillräcklig fysisk aktivitet? Allt detta lämnades utan åtgärd och tanke i utredningsarbetena. 

De negligerades således i forskningen på neuropsykiatriska institutionerna. Idéerna fanns redan och tillämpades av kontrahenter utanför de medicinska forskningsområdet men var väl kända.Gillberg och hans samarbetspartner. Gruppen valde alls inte detta tanke- och arbetssätt som ju måste anses vara problemlösande och framåtskridande eftersom de faktiskt hade hjälpt ett antal individer. Inriktningen blev istället att studera olika frekvenser och klassificera diagnoser och manifestationer samt därutöver testa effekter av ETT terapialternativ; det narkotikaklassade Ritalina (amfetaminhaltigt). Alla andra terapier lämnades således utan åtgärd. Istället för att med förnuft söka efter naturliga och näraliggande förklaringar och vidta åtgärder i enlighet med det och att undvika närmast liggande och självklara betraktelsesätt, blev den implicita slutsatsen att orsak och bakgrunden till besvären är diffusa. Det kanske var ett av syftena med arbetssättet? I avvaktan på att sådant klargjorts kan man ju nämligen testa det stora läkemedelsbolagets produkt som på kort sikt har en dämpande effekt men på lång sikt är mycket ifrågasatt och ger definitiva bieffekter.

Enligt mitt sätt att se på det skulle allt detta utredande mynna ut i en slags förutbestämd slutsats: det är stora, läs stora problem för barn, lärare och föräldrar, vi vet inte exakt varför problemen uppträder - ett frågetecken som vi helst vill ha kvar - men vi har Ritalina att ta till. Som man frågar får man svar. Hela upplägget anser jag vara oetiskt och orättfärdigt. Jag ifrågasätter starkt hur detta har gått i linje med syftet att läkare skall ha folkhälsan som högsta syfte och mål. Ritalina är ett narkotikum som har ett drygt 15-tal kända biverkningar. De allvarligaste får nog sägas vara självmordsbenägenhet, våldsamhet och hallucinationer. Att skriva ut narkotika till barn spär på knark-tillgången och missbruket i samhället. I andra länder har det förekommit att barn sålt piller och att föräldrar stulit piller av barnen. Ritalina är redan attraktivt i missbrukarleden.
------

Undvik att ta Vacciner
By Dr. James Howenstine, MD.
http://www.newswithviews.com/Howenstine/james.htm

Utdrag ur artikeln (se denna artikel, med flera intressanta länkar, på webbadressen ovan) övers:SIEM

Dr James R Shannon, tidigare direktör för nationella hälsoinstitutet deklarerade att ”det enda säkra vaccinet är det som aldrig använts”

På tidigt 1900-tal konstaterade en skarpsinnig läkare, Dr W.B. Clark, att ”Cancer var praktiskt taget okänd ända tills obligatorisk vaccination med ”cowpox vaccin” (kokoppor) började introduceras. Jag har behandlat två hundra fall av cancer, men jag såg aldrig ett fall av cancer hos en ovaccinerad person.

Nästan alla vacciner innehåller aluminium och kvicksilver. Dessa metaller visar sig spela en viktig roll i läran om sjukdomsorsakerna vid Alzheimer’s sjukdom. En expert på ”1997 International Vaccine Conference” berättade att en person som årligen tar 5 eller mer sprutor influensavaccin har ökat sannolikheten att utveckla Alzheimers sjukdom med en faktor av 10 över den person som tagit 2 eller mindre sprutor.

Den stadiga upptrappningen av antalet vacciner som marknadsförs har blivit följd av en identisk förekomst av auto-immuna sjukdomar (rheumatoid arthritis, subacute lupus erythematosus, psoriasis, multiple sclerosis, asthma) som observerats bland barn. Medan där är en genetisk överföring av några av dessa sjukdomar så är många sannolikt beroende på skador av främmande proteinpartiklar, kvicksilver, aluminium, formaldehyd och andra giftiga ämnen ingående i vaccin.

Varje år dör mellan 20 000 och 40 000 personer av influensarelaterade sjukdomar. Dessa personer är redan vaccinerade. Med andra ord, de är redan sjuka, även om dom inte visar symtom. Det är missvisande att hänföra alla dessa dödsfall till influensan.

Dr. James A. Howenstine är ” board certified” specialist på invärtes medicin som arbetat i 34 år med administration och sjukhuspatienter.
Vetgirighet startade en 4 årig studie av naturliga hälsoprodukter när 5 av hans patienter med svår ”rheumatoid arthritis ” (ledgångsreumatism) kunde sluta använda methotrexate (chemotherapy agent) efter att ha provat ett extrakt av Nya Zeländska musslor för terapi mot svår ledgångsreumatism.

Dr. Howenstine är övertygad om att naturprodukter är säkrare och mer effektiva och billigare än läkemedel. Hans forskning ledde till hans bok ”A Physicians Guide To Natural Health Products That Work” (En läkares guide till naturliga hälsoprodukter som fungerar). Boken är tillgänglig från www.naturalhealthteam.com eller på tel. 1-800-416-2806 U.S.A. E-Mail: jimhow@racsa.co.cr

Översättarens kommentar: kvicksilver är förbjudet att använda både i arbetslivet och privat därför att det är så fruktansvärt giftigt. Men i vaccin och amalgam är det fritt fram!!!!!????


Ämne: Långsamma förändringar

Hej o tack för intressanta mail från Er!!

En kväll satt jag o sökte information om Dr AnnWigmore, född i Litauen och var bosatt i Boston. Hon var en mycket intressant kvinna! (Gick själv en helgkurs-föreläsningar som Medborgarskolan i Örebro anordnade på 80-talet) Hon dog 1994 (född 1907). Under mitt sökande så halkade jag på följande berättelse som är BETÄNKANSVÄRD!! Läs hela MEN extra försöket med grodor i varmt
vatten!!

Källa på i-net www.malfall.se/agenda/agenda59/a6.htm

I Radions P1 "Tendens" (98-09-09) var det ett program om just detta. Där intervjuades bl a cancerläkaren Lennart Hardell (Örebro). Han har i många år studerat farorna med olika miljögifter t ex PCB (som ju lär finnas som flamskyddsmedel i datorer och elektronik). Han säger där ungefär följande: "I ett vidare perspektiv har vi tvingats lägga bort nollvisionen av miljögifter och håller på att acceptera förhöjda gifthalter i (t ex blod). Nu får vi i stället inrikta cancerforskningen på att bota uppkommen cancer, och därigenom ta hand om den effekt de skadliga ämnena har". Vidare berättade man i radioprogrammet att det på vissa miljöförstörda platser i Ryssland bevisligen har sänkt levnadsålder till under 50 år. Slut citat ur program. Vill politiker i Sverige att vi anpassar oss till en lägre livslängd genom att acceptera den här beskrivna mycket farliga nästan omätbara förändringen i miljön?USA-majoritet: Irak-kriget misstag
SVT Text UTRIKES Publicerad 25 juni
För första gången sedan kriget i Irak inleddes svarar nu en majoritet av tillfrågade amerikaner att den USA-ledda invasionen var ett misstag. Det visar en mätning som gjorts av Gallup för tidningen USA Today/CNN. ...


SIEMs kommentar: Av drygt 1.000 tillfrågade svarade 54 procent att invasionen var ett misstag, en ökning med 13 procent på bara några veckor. Nu är det bara den svenske statsministern som anser att protesterna mot kriget var ett uttryck för antiamerikanism. Det har dock inte varit några journalister som frågat om hans åsikter i frågan på länge. Taktfullt, får man väl säga, men vem bryr sig längre om vad Sverige kan tänkas ha för s k utrikespolitik? Några principer eller någon identifierbar ideologi som kan tänkas engagera tänkande människor kan i vart fall inte skönjas. Kommunalkamrerer sköter politiken i Svedala.

Se även Peter Englunds artikel i DN om kriget -ett år efteråt: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=281196&previousRenderType=2

..Drygt ett år har gått sedan Bagdad föll, och det står nu klart att anfallet på Irak var ett strategiskt misstag av en magnitud världen inte sett maken till på den här sidan av Vietnam. Ett krig som troddes göra USA tryggare har i stället gjort landet otryggare. Ett krig som sades försvaga al-Qaida och terrorismen har tvärtom gjort dem starkare. Ett krig som troligtvis syftade till att säkra USA:s position i Mellanöstern har tvärtom gjort denna position mer ifrågasatt, samtidigt som det ställt landet mer isolerat än på länge. Och ett krig som var tänkt att demonstrera USA:s styrka har tvärtom visat på denna styrkas uppenbara begränsningar. Det kommer att bli lika svårt att avsluta det här äventyret som det var lätt att inleda det.”


************ANNONSER***********

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.
Provförpackning medsändes på begäran vid andra köp av t ex öronljus, böcker etc.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni