Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


Tidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004 - Feb -Mars - Apr  Maj  Juni

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN
Svenska Institutet för Ekologisk medicin
SIEMs Månadsmagasin Juli 2004
Notiser o kommentarer

Många skadar sig på utlandsresan - Testa dig själv?!?! - Sjukvårdssystemet främsta dödsorsaken - Läkare prickas sällan för felbehandlingar - Astra Zeneca pressat efter aktiefall - Sjukvårdens utgifter för läkemedel minskar - Tobaken skördar en miljard dödsoffer - Småbarn blev försökskaniner - Vill du bli stenrik? - Om tinnitus - Om Amelia mm - Om lögner - Barn kan bli feta eller rökare av tv-tittande - SVT föreslås varna för tv-tittande - Mörkning av medicintest ska stoppas - Destruction of data - Blodfettmedicin kan användas på barn - Testikelcancer kan bero på miljögifter hos mödrar - Hjärtdöd ökar bland kvinnor - Ungdomar berusade på tvål - Feta barn har större inlärningsproblem - Diabetes ökar stort hos småbarn - Nestlé backar efter DN-artikel - Fetma fördubblar alzheimerrisken - Mögelskydd kan ha orsakat Parkinson - Läkemedel mot alzheimer ifrågasätts - Lovande tester av alzheimermedicin - Fågelinfluensan kan bli världsepidemi - Ny våg av fågelinfluensan på gång - Subject: Hemsida - Årslång väntan på diagnos - Tillväxt och Avkastning nr 2, Aspartam - RFV: Få fuskar med sjukförsäkringen - AHRP - Vinterkräksjukan sprider sig bland äldre - Friska barn skadas och dödas av vacciner!! - MMR killed my daughter - Den dolda kunskapen om hälsa - Lite sommarinfo som ej gillas av soldyrkare - Tre av fem borreliatest underkända - Prostatamedicin kan ge cancer - AIDS-konferens i Bangkok


Ledare: Se upp för bofinken!
 


När jag hör att ”alternativmedicinen väcker ett allt bredare intresse” osäkrar jag min revolver. Ty den s k alternativmedicinen har i detta sammanhang stora likheter med den anekdotiska bofinken - den kan se ut hur f-n som helst.

Det händer att patienter glatt meddelar att deras ”vanliga” läkare ”inte har nåt emot att de går till alternativmedicinen”, vilket oftast innebär att läkaren efter cellgiftbehandlingar och stympningar själv gett upp allt hopp om patienten, och nu tycker det är bekvämare att låta en kvacksalvare meddela dödsdomen.

Ingen kan naturligtvis invända mot att sjuka, förtvivlade och hjälplösa människor får behålla hoppet ännu en tid. Sedan den skattefinansierade sjukvården tvått sina händer återstår alltså ”alternativen”, och myndigheterna ser ofta mellan fingrarna med vad man uppfattar som alternativ ”terminalvård”, i strid med kvacksalverilagen, om den inte är alltför inkomstbringande och bedrivs på utmanande sätt. Det är alltså inte att undra på om denna typ av intresse för alternativmedicinen växer, men ett på så sätt väckt intresse ger tyvärr oftast bara underlag för besvikelse. Att efterfrågan på desperata nödlösningar växer är inte något att oförblommerat glädjas åt.

Alternativ måste väljas i tid

Alternativ betyder nämligen ”i stället för x”, inte ”som tillägg till x”, inte ”när x (och allt annat) misslyckats”. Detta tema har vi ofta utvecklat på SIEMs sidor, men innebörden har ändå svårt att tränga igenom, vad vi förstår på de mail och telefonsamtal vi kan motta. Det sagda innebär nämligen att man måste välja mellan olika ”behandlingsvägar”, och detta val måste dessutom ske före eller ganska tidigt i den sk sjukdomsprocessen. På samma sätt måste man välja hur man ska tillbringa semestern innan eller i början av semesterperioden - inte sedan semesterperioden är avverkad och kassan är slut.

Det som kan förvilla tänkandet är att en av naturen ofta kortvarig sjukdomsreaktion, under inverkan av skadlig behandling (dvs skolmedicinsk) - vilket i dag är normalfallet - kan bli alltmer utdragen i tid och närmast förvandlas till en livsstil. Målsättningen med den s k behandlingen förskjuts då från ”att bli frisk”, till att ”kunna leva med sin sjukdom”. Sedan väl detta stadium uppnåtts blir skillnaden mellan olika behandlingar mest vem man ”går hos”, medan behandlingsresultaten är svåra att bedöma i termer av sjukare eller friskare.

Alternativvård kan då för patienten framstå mer som en trevlig omväxling i en enahanda vårdkarusell, än som en målinriktad väg till hälsa, med mycket specifika förutsättningar, krav och restriktioner. Den s k ”alternativa” vården kan i detta läge sällan upväga eller motverka effekten av samtidig skadlig behandling - i form av kemiska gifter, operationer, och inte minst dramatiskt hotande medicinska prognoser och hot. Detta handlar alltså inte om alternativ vård över huvud taget, sen må behandlingen innefatta vilka ”icke erkända” metoder som helst. Begreppet ”komplementär medicin” är i vart fall ärligt och sakligt korrekt, när healing, akupunktur, zonterapi osv utövas i sådana sammanhang.

Folkhälsan försämras emellertid stadigt i takt med att ökande resurser plöjs ned i skolmedicinsk behandling - dvs i förgiftningar och stympningar. Det är orimligt att hoppas på att komplementära metoder inom den skolmedicinska vården skulle innebära någon radikal förändring av detta, vare sig för den enskilde eller för folket.

Alternativet till symtomfixering heter helhetssyn. Alternativet till förgiftning heter avgiftning. Alternativet till stympning heter läkning.

Från barnsben fostras vi emellertid av skolmedicinens talesmän att frukta kroppens symtom, och snabbt söka kuva dem med förgiftningar och stympningar, så att kroppen därigenom ska hindras i sitt lömska uppsåt att ta livet av oss. Hur befängd denna medicinska sjukdomslära än kan verka håller den dock de flesta i ett fast grepp, ett grepp som hårdnar till panikångest då vi genom medicinska diagnoser tror oss själva vara drabbade.

I själva verket är just denna panikångest ofta en effektivare lots till kyrkogården, än den giftbelastning och näringsmässiga utarmning av läkningskrafterna som den konventionella behandlingen ger. Paniken lamslår de flesta läkningsmekanismer i vår kropp, och gör oss närmast oemottagliga för andra synsätt och tankar än dem som skapat paniken: - Hur ska jag komma undan? - Var finns det en nödutgång? - Hur mycket tid har jag kvar? Att med paniken flåsande i nacken och stigande dödsångest börja sätta sig in i nya, komplicerade och främmande synsätt, som strider mot i stort sett det mesta man hittills trott sig veta - det är i regel utsiktslöst. (Dock - ingen regel helt utan undantag).

Alternativ medicin - ett personligt förhållningssätt?

Den självklara slutsatsen är att om alternativ medicin ska kunna vara en realitet så måste den främst inrikta sig på de (fortfarande) friska, som har nyfikenhet, intellektuellt omdöme och känslomässig stabilitet nog att ompröva vad de hittills hört, kanske under många år skapa en stabil egen intellektuell och emotionell plattform, på vilken de kan grunda sitt eget handlande den dag hälsan eventuellt sviker. Erfarenheten visar ofta också att de som förmår lyckosamt fullfölja alternativ behandling vid allvarligare skador utgör just de för vilka den utgör en sedan länge integrerad del av en livsåskådning och ett personligt förhållningssätt. Övriga dukar ofta under för medicinsk skrämselpropaganda och omgivningens hysteri

Förgiftning som sysselsättningspolitik

En av de gärna hemlighållna faktorerna bakom den politiskt regisserade folkförgiftningen i vårt land kom nyligen upp i ljuset när Astra-Zeneca ”hotade” att banta sin svenska verksamhet om inte svenska skattebetalare konsumerade mer av deras s k läkemedelsprodukter. Enligt svensk industriell samförståndstradition ska ju politiskt styrda verksamheter tillgodose näringslivets behov av en stabil hemmamarknad: På så sätt har ju försvarsmakten ansett sig behöva svensktillverkade kanoner och flygplan, det statliga televerket behöva svensktillverkad eletronikutrustning, SJ behöva svensktillverkade tåg, och svenska sjuklingar naturligtvis svensktillverkade läkemedel. Inte bara Bofors, Saab, Ericsson och Asea har på så sätt genom svenska folkvalda politiker lyfts fram till industriella tätpositioner, utan även t ex Astra och Pharmacia.

Den som har någon insyn bakom de politiska kulisserna vet naturligtvis att det oftast är starka industriella lobbygrupper som tolkar vad folket behöver, och prackar denna sin uppfattning på de folkvalda. När riksdag och regering plötsligt ”inser” att folket behöver 3G-mobiler, JAS-plan eller vacciner mot kikhosta osv är det alltså inte ett uttryck för politiska ideologier, om vilka folket röstat i allmänna val, utan resultat av långvarig lobbying, mobbing och infiltration, såväl i sk opolitiska offentliga myndigheter som i politiska organ.

När det gäller den medicinska lobbyingen har de kemiska industriintressena så kraftfull hjälp av många organisationer - massmedia, patientorganisationer, fack- och skråorganisationer, välgörenhetsorganisationer osv - att de själva kunat hålla sig i bakgrunden. Men i denna månads semesterstiltje steg alltså en Astrachef fram för att öppet klargöra sammanhangen: En ökad skattefinansierad folkförgiftning är alltså priset vi ska betala för att hålla sysselsättning och företag i landet. Av liknande näringspolitiska skäl ska vi f ö acceptera ett allt stridare alkohol- och drogflöde över landets gränser.

Vem har du emot dig?

Astra-utspelet hjälper till att klargöra det ibland obegripliga motstånd som möter den som själv vill ta ansvar för sin hälsa - från läkare, från politiker, från massmedia och industri. De som vägrar ta antibiotika, vägar vaccinera sina barn, söker giftfria alternativ till cellgifter och operationer, ser det som viktigare att undvika gifter och förse sin kropp med näringsrik kost o s v - utsätts för hårdbevakning, myndighetsregleringar och propagandacirkus av obegripliga proportioner - obegripliga tills man genomskådat just dessa samhälleliga beroendeförhållanden: Det är många högt uppsatta personer som ska leva - och göra goda förtjänster - på din ohälsa och de försvarar tappert sitt levebröd. De finns inom såväl näringsliv som politiken, vetenskapen och i de offentliga myndigheterna. Det värsta de kunde drabbas av vore att du blev och höll dig frisk på egen hand.

Då är det inte så underligt att ohälsan ökar i takt med läkemedelskonsumtionen och sjukvårdskostnaderna, under det att makthavarna gråter krokodiltårar och talar i tungor.

Det är inte underligt
att den som är utslagen och panikslagen av domedagsdiagnoser oftast inte förmår ompröva allt det han tidigare ”lärt sig” av dessa sk auktoriteter, och ta strid för sin grundläggande mänskliga rätt att själv bestämma över sin kropp. Sådana omprövningar och beslut kräver noggranna studier och långa, ibland smärtsamma, överväganden.

Det är i detta sammanhang vaccin-frågorna visar sig särskilt intressanta. De faror mot vilka vaccinerna sägs skydda är nämligen för de allra flesta minimala, teoretiska och långt i framtiden liggande. De sakliga argumenten för eller emot vaccinering borde därför kunna övervägas utan överhängande panik-. eller domedagskänslor. Men i praktiken lyckas sjukvården även här skapa oro, ångest och panik för att därigenom lamslå folks sunda förnuft. Så här skrev vi i ett motgift /februari i år/ :

”Talrika mailväxlingar och telefonsamtal med mödrar med vånda om barnvaccinering leder mig till ett par insikter:

Ofta är man redan förnuftsmässigt övertygad att vaccinernas risker överväger deras nytta, men söker ändå desperat och med stigande ångest efter någon ”medelväg”: Kanske det finns särskilt ofarliga och snälla vacciner, t ex homeopatiska ? Kanske man kan ge halv vaccindos mot bara vissa sjudomar...? Osv.

Brevskrivare rapporterar sig ligga sömnlösa i rädsla för t ex att deras ovaccinerade barn ska få stelkramp. Men trots att miljontals svenskar i dag torde sakna de antikroppar som vaccinteoretikerna påstår utgör skydd mot stelkramp, kan Smittskyddsinstitutet rapportera endast ett säger ett stelkrampsfall under tre års tid, och denna kvinna visar sig dessutom ha överlevt. Rädslan för stelkramp står alltså inte i rimlig proportion till den faktiska sannolikheten för att barnet ska drabbas.

I sitt uppskrämda tillstånd ställer man oftast mängder av detaljfrågor runt olika vacciner och sjukdomar, frågor som oftast inte kan besvaras med korta fakta utan endast med långrandiga utläggningar om varför tillförlitliga och obestridliga fakta saknas, eller med lugnande försäkringar. När jag då inte vill ägna min tid åt detta, tycker man att jag är ovänlig och föga tillmötesgående,

Det hela pekar på att vad man söker är inte heller mer information - även om det är det man påstår. I regel visar det sig att man inte tar till sig mer information, ofta inte ens den som redan är tillgänglig på siten. Det VERKLIGA problem som man vill lösa, och som motiverar ångesten, är att man vill undgå kritik för sina beslut, slippa samvetskval och veta att man ”gjort rätt”,

Denna strävan är meningslös och fruktlös. Så länge hundratusentals personer är anställda av skattepengar för att ”sälja” vacciner och andra läkemedel, så kan den som vägrar vacciner inte undgå kritik. Är det viktigaste här i livet att slippa välja, slippa ta ansvar för och motivera sina beslut, och slippa kritik, då behöver man inte så mycket information. Begär då inte information om du inte vill ha!

Det kunde kanske hjälpa en del föräldrar om man noggrannt studerat de olika mekanismer som samhällen och grupper använder sig av för att upprätthålla ordningen i ledet och se till att alla är lika och tycker likadant. Det var sådana mekanismer som t ex höll samman Hitlertyskland. De kan studeras varje dag på svenska skolor och arbetsplatser.

I sommar inlöpte en läsarkommentar direkt i anslutning till ovanstående:

” Hejsan Ulf! .... Jag har läst det du skrivit och håller med dig i mycket av det du beskriver. Men vart ska jag vända mig med mina "alternativa" frågor om du inte känner för att besvara dem?

Vår son, är ännu ovaccinerad.
#Hur förhindrar vi att han åker på Polio om vi åker utomlands till ett område där Polio förekommer?
#Om han får en djup sårskada där man kan misstänka att Stelkramp kan utvecklas: Hur förhindrar vi det?
#Går det att behandla redan uppkommen Polio på ett alternativs och effektivt sätt? I så fall hur? Den vanliga sjukvården har inte ngn effektiv behandling.
#Kan man behandla ett Stelkrampstillstånd alternativt? Hur i så fall?

Jag vet att både Polio och Stelkramp är ovanligt, men de existerar. Jag vill därför vara förberedd och ge vår son bästa behandling och där det är möjligt självklart förebygga! Precis som vi använder bilbarnstol, utifallatt det smäller! Man får göra vad man kan som förälder för att skydda barnen, det ingår i själva föräldrarollen. Därför uppstår viss oro när jag "avsagt" mig den traditonella sjukvårdens s k "skydd" (som de anser vaccination vara) och inte vet vad jag ska göra istället.

Tack på förhand! CC

Svar från SIEM: Oro är en iarogen skada!

Hej CC! Dina frågor har inte svar av det slag som du tycks förvänta dig. Den oro och den snedvridna verklighetsbild som du - och många andra föräldrar och patienter - lider av, när det gäller dessa sk sjukdomar, är enligt mitt sätt att se en iatrogen , dvs sjukvårdsorsakad skada. Närmare bestämt orsakas den av sk medicinsk information. Det dina frågor tyder på att du vill ha är bombsäkra "alternativ" som med säkerhet kan åstadkomma det som sjukvården (med dålig trovärdighet och föga bevis) påstår sig åstadkomma genom vacciner Verkligheten ser emellertid inte ut på det sättet.

Jag har pekat på att bevisen för vaccinernas effektivitet är dåliga och deras biverkningar mörklagda, medan propagandan för vacciner är intensiv och ofta irrationell och förnuftsvidrig. Det är inte därför min skyldighet att utpeka hundraprocentiga "alternativa" åtgärder och behandlingar, för att du därigenom ska kunna sova gott om nätterna. Om jag skulle lämna svar med sådana effekter vore det närmast att beteckna som bedrägeriförsök eller humbug. Det jag kan göra är att tillhandahålla allmänna information och allmänna argument, för den enskilde att själv värdera Att jag tar upp dessa frågor på min site innebär inte att jag är skyldig att gratis och franko i varje enskilt fall behandla all den sjukvårdsorsakade oro som föräldrar kan tänkas ha, eller hänvisa dem till andra som kan göra det.

Det enda verksamma medlet mot denna oro är i själva verket att inse att själva oron (för t ex polio och stelkramp) är irrationell och obefogad - t ex i jämförelse med oro för och åtgärder mot i stort sett alla andra, betydligt mer reella, hälsorisker som du och dina barn är utsatta för. Detta är emellertid det svar du minst av allt önskar dig få höra.

Jag ska lämna ett exempel, eller bevis, för det jag säger ovan: Många källor pekar på att C- vitamin har en nyckelroll som skydd och behandling både mot polio och stelkramp, (förutom normala hygienregler,naturligtvis). Är du därmed helt lugnad och din oro stillad - eller vill du i själva verket bara ha ännu mer information om detta, ifrågasätta och gräva, värdera, inhämta andras åsikter osv? I så fall kan du naturligtvis ägna din tid åt det. Eller vill du höra mig och andra auktoriteter "gå i god för" att så är det verkligen, och att du genom ett dagligt c-vitamintillskott garanterat kan förebygga att ditt barn drabbas av detta? Sorry, men verkligheten ser inte ut på det sättet. Det blir ändå du själv som i slutändan måste bestämma dig för vad eller vem du ska tro på och inte, och får ta konsekvenserna av detta. Och det är den uppdrivna ångesten inför detta "ansvar" som utgör den sjukvårdsorsakade skadan.

Min egen uppfattning är att den tid och energi du i så fall ägnar åt att "gräva djupare" för att förebygga dessa statistiskt sett minimala risker för polio och stelkramp, i stort sett är förslösad energi, jämfört med om du ägnade din kraft åt mer reella hälsorisker för dig och och dina barn. Vilka de reella hälsoriskerna är, har jag skrivit hundratals sidor om på weben.

M v h SIEM/Ulf

PS: Jag kommer att använda denna skriftväxling på weben, och där dina frågor kommer att återges, dock utan risk för att du ska kunna identifieras. DS


I efterhand kan man kanske ytterligare tillägga att de statistiska riskerna för ett svenskt barn att t ex halka i badkaret, träffas av blixten, eller flyta bort i samband med översvämning är åtskilligt större än för att drabbas av stelkramp eller polio. Att av denna anledning permanent förse barnet med fastopererad störthjälm, åskledare och flytfäst föresvävar inte de flesta förnuftiga föräldrar, bl a därför att de inser att sådana sk skyddsanordningar också medför risker och hinder för barnets hälsa och utveckling. Svenska fabrikanter av åskledare, flytvästar och störthjälmar har dock inte tillgång till samma lobby- och propagandaapparat som läkemedelsindustrin, och har därför inte helt kunnat förvrida folks verklighetsuppfattning.

Det ovan sagda är på intet sätt ägnat åt att ringakta, vifta bort eller förhåna den oro som patienter och föräldrar känner i valet mellan olika synsätt på förebyggande och behandlande åtrgärder. Inte heller ringaktar man smärtan och lidandet av ett brutet ben, för att man varnar för vårdslöst framfart i trafiken. Men eftersom oro, ångest och panik rätt ofta är det skadliga resultatet av s k medicinsk information och medicinska diagnoser, bör man utsätta sig för sådana med stor försiktighet, god beredskap och ingående förberedelser. Annars mår man ofta bättre av att avstå.

Trädet juli 2004


Ulf Brånell


Många skadar sig på utlandsresan
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=439401
Många svenskar skadar sig eller blir sjuka under utlandsresan. Enligt Riksförsäkringsverket får mellan 12 000 och 14 000 svenskar akutvård utomlands varje år.

Unga utan hjälm står för flest skador
...
Förra året tog SOS International emot 14 000 samtal från svenskar som råkat illa ut på utlandsresan. Mer än hälften av de samtalen handlade om akut sjukdom som till exempel magsjuka, men enligt Jan Sander, vice vd på SOS International, är det allt fler som skadar sig i trafikolyckor.

Ingen hjälm
Över fyra hundra samtal förra året handlade om svenskar som råkat ut för trafikolyckor, många med mopeder och motorcyklar och dom flesta som skadas är unga som kör utan hjälm.
.
SIEMs kommentar: SIEM har under årens lopp fått mängder av frågor rörande vaccinationer mot olika upptänkliga sjukdomar vid utlandsresa. Ännu har vi inte fått en enda fråga om hur kan ska komma ihåg att använda hjälm i utlandstrafiken.

Testa dig själv?!?!
Welcome to Your Disease Risk, the source on prevention. If you were looking for Your Cancer Risk, don’t worry. You’re in the right place. We’ve simply expanded. Now, in addition to cancer, you can find out your risk of four other important diseases and, as always, get personalized tips for preventing them.

http://www.yourdiseaserisk.harvard.edu/hccpquiz.pl?func=home

SIEMs kommentar: Efter lite botaniserande i detta invecklade medicinska ”riskbedömningssystem” visar det sig vara rätt lätt att förenkla: Ät rejält med grönsaker. motionera och undvik kända hälsofaror, så minimerar du dina hälsorisker!

Sjukvårdssystemet främsta dödsorsaken
http://www.mercola.com/2004/jul/17/healthcare_death.htm

One of the most prominent articles on this site is Doctors are the Third Leading Cause of Death. Well that article was written in 2000 and now it appears that, based on a variety of references noted in the below article, some from prior to 2000 some after, doctors are in fact the LEADING cause of death in this country. Not heart disease, not cancer--doctors. In all fairness, doctors themselves are not to blame for all of this. The entire modern health care system, however, is to blame for allowing, even promoting, so many unnecessary procedures, drugs and mishaps.

Läkare prickas sällan för felbehandlingar
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=444604
Det är mycket ovanligt att läkare prickas för felaktiga behandlingar eller diagnoser. Nio av tio anmälningar hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd leder inte till något straff, även om läkarna faktiskt har gjort fel i vissa fall.
---

Astra Zeneca pressat efter aktiefall
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=446244

Astra Zeneca känner sig pressat och hotar att investera i andra länder om inte landstingen blir mer positivt inställda till företagets mediciner. ...Om inte landsting och regeringen vill se värdet av innovation får vi ompröva vår investeringsvillighet i Sverige, säger Astra Zenecas forskningschef Martin Niklasson.

Aktien har fallit trots börsuppgång
Det är ett pressat Astra Zeneca som går till attack mot landsting och regering. Bolagets aktie har fallit, trots att börsen som helhet gått upp i år.
...
Oro för biverkningar
För Astra Zeneca är det avgörande hur konsumenter och myndigheter tar emot de nya mediciner som bolaget tänkt ska bli nya storsäljare. Det blodtryckssänkande Crestor anklagas av amerikanska konsumentorganisationer för att orsaka dödsfall. Det finns också en oro för biverkningar kring det blodförtunnande medlet Exanta.

Farhågor avvisas
Alla farhågor avvisas av AstraZeneca, men bidrar ändå till pressen på aktien.
....
Även: http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=445969
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=289177&previousRenderType=6

SIEMs kommentar: Se månadens ledare ovan. Vad gäller Crestor - se junimagasinet 2004, där vi visar att musten nu helt håller på att gå ur hela den medicinska strategin rörande kolesterol och blodtrycksmediciner. En bättre modell finner du på http://www.klokast.se/siem/Hjart.html

Sjukvårdens utgifter för läkemedel minskar
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=444444
För första gången på många år minskar sjukvårdens utgifter för läkemedel i Västra Götaland. Det handlar om den del av patienternas läkemedel som täcks av högkostnadsskyddet.
...
det handlar inte om att vi köper mindre medicin, däremot har den blivit billigare. Förra året gick patentet ut på flera stora läkemedel och ute på apoteken byter man konsekvent ut den föreskrivna medicinen mot billigare alternativ. Så från att kostnaderna har legat på en årlig ökning på 10-15 procent minskar de nu med en dryg procent i stället.

SIEMs kommentar:
Det är så här bakgrunden till Astra-Zenecas problem ser ut. När patenten går ut sjunker priset, Ska intäkterna i företaget öka, måste alltså ökade volymer kemikalier prånglas på folk, dvs folkförgiftningen öka. När vi i oktobermagasinet 2003 visade att läkemedelskostnaderna ökade snabbare än andra sjukvårdskostnader, så betyder det alltså att volymen konsumerade kemikalier bör ha ökat ännu snabbare! Ska politikerna värna om tillväxt och sysselsättning så måste de alltså spela med....Och visst är det nåt sjukt?

Tobaken skördar en miljard dödsoffer
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=437620

Tobaken kommer att kräva en miljard människoliv under detta århundrade. Det skriver Upsala Nya Tidning som refererar till en studie i den medicinska tidskriften British Medical Journal.
Studien har följt 35 000 män under 50 år och det visar sig att cigarettrökare dör i genomsnitt tio år tidigare än personer som aldrig har rökt...

SIEMs kommentar: EU ger fortfarande stöd till tobaksodlingen och försöker efter förmåga bekämpa användningen av näringsämnen, örtmediciner och homeopatika. Varje skattefinansierad byråkrati har all anledning att gå läkemedelsindustrin tillmötes, se till att folk är sjuka och saknar hälsosamma alternativ.- Då blommar försäljningen av läkemedel och sysselsättningen stiger.

Småbarn blev försökskaniner
http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,458353,00.html
Utnyttjades av medicinföretag
NEW YORK.
Flera stora läkemedelsföretag har testat farliga hiv-mediciner på småbarn.
  - De behandlades som laboratoriedjur, säger Vera Sharav.
   Glaxo Smith Kline och andra läkemedelsjättar har använt barn så pass unga som tre månader som försökskaniner vid medicinska tester, uppger brittiska The Observer.
  
Katolskt barnhem
  Barnen levde på Incarnation childrens centre i New York, ett barnhem specialiserat på hiv-offer och drivet av katolska välgörenhetsorganisationer.
  De var antingen födda infekterade med hiv eller hade fötts av en hiv-smittad kvinna. Deras föräldrar var döda eller hade fråntagits vårdnaden om dem.
  ...  Vissa av dessa tester undersökte hur "giftig" hiv-medicinen var. Andra tester prövade hur sexmånaders bebisar reagerade på en dubbel dos av mässlingsvaccin. Barnen har också testat hiv-medicinen AZT.
  
Tremånaders baby
  Vid ett test som betalades av Glaxo och konkurrenten Pfizer testades "långtidssäkerheten" gällande antibakteriella mediciner hos tre månader gamla bebisar, enligt tidningen.
  - Barnen behandlades som laboratoriedjur, säger Vera Sharav, ordförande för Alliance for human research protection.
...

Vill du bli stenrik? (Motgift)

John Edwards - stenrik sydstatsadvokat, som nu utsetts till Kerrys vicepresidentkandidat - har gjort sig en förmögenhet på att stämma läkare på saftiga skadestånd för behandlingsskador och felbehandling. Detta måste vara en framtidsbransch i stark tillväxt. Läs SIEMS Motgift och Magasin, och se till att dina barn också gör det! Det kan vara en säkrare investering i deras framtid än tennistränare och fotbollsskolor.


Mailat: Om tinnitus
(Motgift)
Jag prenumererar på Tinnitus Times, det är ett nyhetsbrev från en doktor i Sydafrika som specialiserat sig på tinnitus, hemsidan finns på www.t-gone.com. Han menar att det har med hypothalamus och hormonerna som utsöndras därifrån att göra.

På deras sida http://www.t-gone.com/tinnitus/tinnitus_frame.asp och tolv sidor framåt redogörs för olika typer av och orsaker till tinnitus. Det är ju ofta så att man behöver gå till grunden med problemen för att kunna begripa dem och förstå vad som behöver göras åt dem.

Tinnitusfenomenet verkar vara ett ökande problem för många människor, det finns flera svenska hemsidor och föreningar för dem som drabbats, och läkarna de söker hjälp hos vet ingenting. Jag har själv träffat på flera personer som lider oerhört av tinnitus och som varken finner råd eller bot.
Där var en artikel i en kvällstidning för något år sedan om en kille som åkt till Sovjet och blivit botad genom bl.a. C-vitaminkur. Det FINNS alltså botemedel, och många har blivit hjälpta. Allt som kan inge de drabbade hopp tycker jag är värt att framföra, eftersom läkarna de söker sig till inte verkar vara intresserade.

Det kan hända att den sydafrikanska sajten är kommersiellt inriktad, de vill sälja sina produkter, det innehåller kanske en hel del reklam för egna homeopatiska blandningar, och "informationen" avsedd att motivera dessa. Men att läsa om vad de har kommit fram till kan ju öka medvetenheten hos oss. Tinnitus innebär ju blir ett funktionshinder, och ju mer man vet desto större möjlighet till läkande. Läsaren får, som alltid, sålla själv. Mvh V.M.

Mailat: Om Amelia mm (Motgift)

”Tack för veckans motgift!
Eftersom läkarvården är något som jag helst undviker och trots att jag högst hör av mig var 12:e år ändå blir betraktad som lite jobbig och inbillningssjuk, så har jag inte så mycket att komma med just nu. Däremot så kanske man kunde få ha pengar tillgodo för alla de tusentals gånger jag inte hört av mig, ifall jag skulle råka skära mig så blodet sprutar och behöver sys?
Ställer också följande motfråga:                
Vill du bli stenrik, Ulf?
Köp tidningen Amelia. Lägg på 100:- extra på alla produkter och sälj dem som flärdfulla skönhetsmedel istället.   Amelia Adamos ord är lag i stora delar av kvinnosverige idag.
Inte undra på att unga tjejer inte har råd med bra mat eller kosttillskott, man blir ju ruinerad av att bara tvätta ansiktet! Sen ska man ha 10 olika krämer till för 200-400:- st! Inte ofta ett ord om att skönhet kommer inifrån och att kroppen kanske behöver en och annanvitamin och mineral också eller kanske rent av motion frisk luft och sömn .Vill man ha större bröst så kostar den burken bara 750:- och annonsören har självklart råd med en helsida.Billigare att  investera i ett större självförtroende eller byta vänner om det inte passar.
Alla kvinnotidningar gör likadant och folk köper massor av detta, för alla vill ju vara godkända kvinnor som har lite koll och krav på livet. Men lägger man på 5:- extra för att köpa ekologisk mat eller en burk kosttillskott då blir minsann många upprörda! Vilket slöseri och fanatism! Att sedan färskpotatisen som innehåller massor med nyttigheter och kostar ibland bara 1:- kg inte anses som ”fin” när man ska unna sig något är för mig en gåta. Affärsidén att koka bort alla näringsämnen, tillsätta dåligt fett och massor med salthöja kilopriset 70 ggr för denna oätliga produkt som kallas chips är helt godkänd, för man måste ju unna sig något i livet. Sen måste man ju köpa en svindyr cellulitkräm av känt märke för att kompensera detta. Provade detta vid något tillfälle och min hud såg ut som sandpapper efteråt för det blev en allergisk reaktion. Men OK för att huden blev slätare med sandpappershuden som bildades ovanpå.
Gör dig god vän med Amelia och du har många av de flärdfulla kvinnorna som i en liten ask! Senaste numret handlade om celluliter och en läkare fick ge expertråd om detta. Är det något som kan vara intressant att läsa för ett gott skratt om inte annat?
Jag har som lite nöje att peridovis granska många tidningar och river ibland ut sånt som jag tycker är extra kul att jämföra med alternativmedicin och hälsokostindustrin. ”Slaktar” periodvis tidningar som kompisar läst klart eftersom jag vill se och jämföra olika budskap i dem. Det är faktiskt intressant och skrämmande att se hur tidningarna styr folks tänkade. Dessutom kostar tidningarna 30-50:- för ren reklam för svindyra produkter kläder och måstehaprylar som kostar en förmögenhet .Det finns tjejer som faktiskt lever på enbart nudlar hellre än avstår detta! Hur bra är det för skönheten då? ’
Det är inte bara läkemedelsindustrin som spårar ur. Tidningen Iform hade på förstasidan reklam för glass, vilket självklart måste ingå i alla hälsotidningar. Bläddra gärna i dessa om du går förbi dem i affären eller tigg till dig av någon som läst ut sina, så får du säkert många goda skratt och goda affärsidéer när manfår klart för sig vad folk tydligen vill ha. Seriöst kunnigt folk inom alternativmedicinen attackeras, men annars går tydligen allt att sälja med bokstavligt talat mördande reklam.Nåja,ett gott skratt förlänger ju livet!
Hälsningar Lena ”


Om lögner (Motgift v 30)
För ett par veckor sen tipsade vi läsekretsen på vägen till rikedom - att följa spåren av vicepresidentkandidaten John Edwards - och ägna sig åt att stämma sjukvården för felbehandlingar.
I veckan har det också avslöjats att nio av tio felbehandlingar passerar Hälso- och Sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd utan åtgärd.

I veckan har det också fastslagits att makten talar sanning också när den ljuger.
http://www.guardian.co.uk/butler/story/0,14750,1262638,00.html När Tony Blair hävdade att ”det inte fanns några tvivel” om Saddams massförstörelsevapen, så talade han alltså sanning trots att det fanns massor av tvivel men inga massförstörelsevapen. I vart fall ljög han inte, ty ljugande hade kunnat undergräva tron på Makten. Detta enligt den Butler-utredning Makten själv tillsatt. ( Att Butler=eng.”betjänt” minns vi ju sedan grundskolans engelskaundervisning förstås.)

Den mediavana Teflon-Tony tycks alltså efter ett antal publikknipande TV-framträdanden klara sig utan ansvar -även denna gång. För att åstadkomma tillräckligt positiv mediabild måste makten förstås avsätta obekväma TV-chefer och journalister, som kan tänkas antyda att Makten ljuger. Engelska undersökningar tycks också visa att det är ohälsosamt att titta på TV.
http://media.guardian.co.uk/site/story/0,14173,1262541,00.html

Vi påminner åter om att just Tony Blair ställt sig som personlig garant för MMR-vaccinernas påstådda ofarlighet. Men

”En upphöjd ställning, prestige och berömmelse, har alltså inte ett dugg att göra med om man talar sanning eller ej. Vad som i den allmänna meningen anses vara trovärdigt har inte heller ett jota att göra med förnuftsskäl eller logik, utan bestäms av emotionella faktorer, intresseallianser, påtryckningar, propaganda, rädsla, önsketänkande och viskepelse, ungefär som andra politiska val.”
http://www.klokast.se/Nyhet/Jul00.html

Smittskyddsöverläkare rapporterar glädjestrålande att vaccineringsfrekvensen för MMR åter ökat något, http://www.hd.se/senastenytt/detalj.shtml?id=18225 Samtidigt ökar frekvensen av bl a autism, diabetes, fetma och allergier bland svenska barn. Men det beror ju inte på vaccinerna. Det har man ju Tony Blairs ord på. ( Se även t ex http://www.klokast.se/siem/MMRE.html )


Barn kan bli feta eller rökare av tv-tittande
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=444588
Barn och ungdomar som tittar på tv två timmar eller mer per dag löper större risk att bli överviktiga, börja röka eller få höga kolesterolvärden i vuxen ålder.
..
Det visar en studie som gjorts vid ett universitet i Nya Zeeland där man rensat bort effekten av att till exempel barnets föräldrar röker.

Sven Bremberg är barnläkare och jobbar på Folkhälsoinstitutet med frågor som rör just barn och TV. Han ser tre saker som kan göra att tv-tittandet påverkar hälsan.

– En sak är tv-reklam, om läsk och sådant, en annan sak är mönstret med att äta medan man tittar på tv. Ett tredje är vilken typ av program barnen ser på, säger han.

Man har föjlt 1000 barn
Ett forskarlag på Nya Zeeland har följt TV-tittandet hos omkring 1 000 barn. Studien avslutades när barnen vuxit upp och fyllt 26 år. Man fann då ett tydligt samband mellan ett omfattande tv-tittande i barndomen och ungdomen och övervikt, ökat kolesterolvärde och rökning. Studien presenteras i veckans nummer av den vetenskapliga tidskriften The Lancet....

SIEMs kommentar: Som vanligt när medicinsk expertis är inblandad är forskningsuppläggningen ovetenskaplig och möjliggör närmast inga som helstg slutsatser. Så länge man inte kan genomföra systematiska experiment kan man inte dra slutsatser om s k orsakssamband. Det anmärkningsvärda är i stället att man anser sig behöver fabricera så dåliga argument för en så bra sak som att begränsa barns TV-tittande. Det handlar emellertid om ett strategiskt och klassiskt medicinskt trixande : Det gäller att muta in området för det egna skrået och skapa medicinsk auktoritet över livsstilsfrågor. Så småningom kan ett antal läkare skaffa sig goda inkomster och ställning på att reglera folks TV-tittande, motionerande och sittställning.

SVT föreslås varna för tv-tittande
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=445272

Sveriges Television borde varna för att det är farligt att titta på tv för mycket i sina egna sändningar, anser Folkhälsoinstitutet som pekar på kopplingen mellan fetma och för mycket tv-tittande.
.....
SIEMs kommentar: Som sagt: våra medicinska förmyndare tar naturligtvis tacksamt emot varje utsträckt lillfinger. Vem minns inte Socialstyrelsens ”sex brödskivor om dagen”? För vår egen del anser vi problemet är VAD ungar (och vuxna) prackas på och konsumerar i massmedia, inte främst en mängdfråga. Är två timmar Robinson bättre för barnen än tre timmar naturprogram?

Mörkning av medicintest ska stoppas
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=288788&previousRenderType=1

Läkemedelsföretagen bör öppet redovisa resultaten av alla sina prövningar av läkemedel på patienter, oavsett resultat. De anser Läkemedelsverket i Uppsala.

Redan i dag finns i Helsingforsdeklarationen ett etiskt krav på att detta ska göras.

- Det finns dock otaliga exempel på att så inte är fallet.... så kallade metaanalyser, där data från flera olika studier slås ihop, kan visa alltför positivt resultat då vissa uppgifter saknas.

Om till exempel en metaanalys av alla prövningar på området gjorts hade man för länge sedan kunnat påvisa - till skillnad från vad många läkare trott - att hormonbehandling inte skyddar kvinnor mot hjärtinfarkt, säger Beermann.

SIEMs kommentar: Eftersom urvalet av vilka medicinska studier som offentliggörs är selektivt är den praktiska medicinen inte grundad på vetenskap.överhuvudtaget. En enstaka studie anses signifikativ när den t ex kan visa att utfallet av ett försök med 95% sannolikhet är ”bättre än slumpen”. Slumpen gör emellertid att var tjugonde studie ger just så signifikativa resultat, även om endast slumpen självt är inblandad. Om de övriga nitton studierna aldrig publiceras, utan läggs eller tystas ned innan dess - då har man en utmärkt affärsmöjlighet, men värdelös vetenskap.

Till detta kommer förstås de övriga niohundranittionio möjligheterna att anpassa och fejka studiernas uppläggning efter de egna syftena. Medicin ger bra affärer men dålig vetenskap.

Destruction of data prompts calls for Swedish agency to investigate research misconduct

http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/329/7457/72
Caroline White ,London

Leading academics are pressing the Swedish government to set up an independent agency to investigate issues relating to scientific research misconduct after a long running dispute resulted in the destruction of years of patient data.

The man at the centre of the dispute is Christopher Gillberg, professor of child and adolescent psychiatry at the University of Gothenburg, Sweden, and St George's Hospital, London, and a world expert on attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism.

In May, years of data relating to Professor Gillberg's research were destroyed by two of his collaborators, associate professors Carina Gillberg and Peder Rasmussen, and university administrator Kerstin Lamberg, in a bid to protect patient confidentiality....

SIEMs kommentar: Att inte släppa ifrån sig sina grunddata - eller än värre: själv förstöra dem - är att inbjuda till anklagelser för forskningsfusk.. När frågan rör så ytterligt kontroversiella och kommersiellt intressanta frågor som knarkförskrivning till barn måste ju kraven på oklanderlig hantering vara ännu större. Vilken tur att forskare Gillberg har en så lojal kollega forskare Gillberg, som ädelmodigt går in och förstör hans grunddata, så ingen misstanke behöver riktas mot honom själv.

Blodfettmedicin kan användas på barn
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=289545&previousRenderType=1

Även barn kan behandlas med blodfettsänkande medicin. Studier har utförts på barn med ärftlig benägenhet för höga blodfetter. Forskarna har funnit att dessa kan behandlas utan fara, trots att preparaten enbart har testats och utprövats på vuxna.

Det skriver några nederländska forskare i kommande nummer av medicintidskriften Journal of the American medical association (JAMA).

Under två års tid studerade forskarna 214 barn mellan 8 och 18 år....

Testikelcancer kan bero på miljögifter hos mödrar
http://www.sr.se/cgi-bin/orebro/nyheter/artikel.asp?artikel=241258
Miljögifter hos mödrar kan ligga bakom att deras söner i 30-årsåldern utvecklar testikelcancer. Det visar en studie som gjorts under ledning av cancerläkaren Lennart Hardell vid Universitetssjukhuset i Örebro. Studien har publicerats i en amerikansk vetenskaplig tidskrift.

Forskarlaget har studerat 61 svenska män med testikelcancer och 58 jämnåriga friska män som hämtats ur befolkningsregistret. Samtidigt togs blodprover på männens mödrar, där forskarna letade efter spår av miljögifter.
Lennart Hardell säger att man inte kunde se några skillnader i männens prover. Däremot hade mödrarna till männen med testikelcancer signifikant högre halter av miljögifter som PCB och hexaklorbensen i blodet, säger Hardel.

....

SIEMs kommentar (till båda ovanstående notiser): . Forskning visar alltså att det kan ta trettio år innan effekterna av en tidig förgiftning visar sig. Men redan efter två års försök vågar medicinska forskare utropa att ”blodfettsmedicin är ofarligt” Skulle du låta sådana forskare sitta barnvakt åt dina barn? Spruta vacciner i deras kroppar?

Hjärtdöd ökar bland kvinnor
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=289546&previousRenderType=6

Risken att dö i hjärtsvikt har halverats på tjugo år. Men de medicinska framstegen gäller bara män och yngre patienter. Hjärtsvikt är lika vanlig bland kvinnor och män. Antalet drabbade har varit i stort sett konstant under de senaste decennierna.
...
I Sverige lider 180 000-300 000 personer av hjärtsvikt, vilket motsvarar 2-3 procent av befolkningen. Varje år får omkring 30 000 diagnosen.

Genomsnittsåldern för insjuknande är 75 år. Kvinnorna drabbas tio år senare i livet än männen.
......
Hjärtsvikt är lika livshotande som allvarliga cancersjukdomar. Sex år efter diagnosen har hälften av patienterna avlidit.

SIEMs kommentar: Artikeln är full av statistisk exercis som antas fördjupa vårt vetande.utan att göra det. Den indiska vishetsläraren Rahvi Shankar fick i en intervju frågan ”Varför kommer så många vishetsläror från Indien? ”. Han plirade underfundigt på intervjuaren, log och svarade på sin karaktäristiska indisk-engelska ”You know.. everything has to come from somewhere...! ” Och så länge vår levnad är begränsad så ska vi väl dö i nånting också. Så länge döden praktiskt definieras som hjärtstillestånd är det nog rätt ofrånkomligt att s k ”hjärtsvikt” kommer att ha sin roll.

Ungdomar berusade på tvål
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=446204
De unga besökarna på Östersjöfestivalen i Karlshamn hittade i helgen ett nytt sätt att berusa sig på. De blandade grogg på de så kallade bajamajornas tvål och energidrycken Red Bull. (P3 Nyheterna)
...Det tog bara en kväll innan det mesta var rensat. Jag anade vad som var på gång eftersom tvålen brukar räcka en månad, säger Anders Persson, vd för företaget som hyrde ut toaletterna, till Blekinge Läns Tidning.....Den aktuella tvållösningen innehåller 62 procent alkohol.
...


SIEMs kommentar: Ungdomens intresse för renlevnad har tydligen ökat markant

Feta barn har större inlärningsproblem
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=440336

Barn med fetma utsätts inte bara oftare för mobbning än normalviktiga barn. De har också oftare läs- och skrivsvårigheter visar ny forskning från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg...

SIEMs kommentar: Den sk vetenskapliga medicinen utgår ofta från ett underförstått antagande att dålig karaktär och självbehärskning leder till dåliga matvanor som leder till fetma som leder till osv, osv .....Detta utgör inte mer vetenskap än söndagens predikotext, men lämnar mycket statistik över självklarheter. Om fetma gjorde en populär i kamratkretsen, vem skulle då vilja vara slank?


Diabetes ökar stort hos småbarn
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=282998

Andelen riktigt små barn som drabbas av insulinberoende diabetes ökar kraftigt, visar ny svensk forskning. Forskarna tror att ökningen beror på barnens mat. Den innehåller för mycket socker och kalorier.
..
Intaget av kalorier och socker är för högt. Det driver upp tillväxthastigheten vilket ökar risken för diabetes, säger Gisela Dahlquist, professor vid institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik vid Umeå universitet.

Hon och hennes kolleger studerade insjuknandefrekvensen i typ 1-diabetes per 100.000 barn upp till 14 års ålder. De jämförde insjuknandet under två tidsperioder, åren 1983-1991 och 1992-2000. De mäter insjuknandefrekvensen per 100.000 barn

Andelen riktigt små barn, mellan noll och fyra år, som drabbades av typ 1-diabetes ökade med 40 procent mellan de två tidsperioderna.
...

En annan studie visar att dubbelt så många barn insjuknade i typ 1-diabetes år 2002, jämfört med år 1978. ...

SIEMs kommentar: Den dåliga karaktären visar sig alltså tidigt i åren. Eller handlar det sjukdomspanorama där diabetesen ingår, i själva verket om att man stoppar i barnen skadliga livsmedel och kemikalier - vilket SIEM sedan länge hävdat?

Nestlé backar efter DN-artikel
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=283255&previousRenderType=6

Barnmatstillverkaren Nestlé backar efter DN:s avslöjande att barnmatsburkar kan innehålla mer socker än en hel burkläsk och att sockermängden inte står angiven på förpackningarna.

- Ja, det stämmer. I framtiden kommer vi att ange sockermängderna på bukarna mer tydligt. Nu har vi också lagt ut all information på nätet där man ser exakt hur mycket socker som är tillsatt, säger Anette Järvi, dietist Nestlé Sverige AB.

SIEMs kommentar: Sen återstår det bara att förmå spädbarnen att läsa på etiketterna, innan de skaffat sig lika dåliga vanor som sina föräldrar.


Fetma fördubblar alzheimerrisken
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=288541&previousRenderType=6

Fetma i medelåldern innebär en fördubblad risk för att utveckla alzheimer. Har man dessutom högt kolesterolvärde och högt blodtryck ökar risken sex gånger.

Det visar en ny studie som forskare vid Karolinska institutet gjort tillsammans med finska forskare och som presenteras på en internationell konferens om demenssjukdomen alzheimer i USA på måndag.
.....

SIEMs kommentar: Eftersom allvarlig fetma i sig är ett förgiftningssymtom stärks alltså argumenten för att även Alzheimers och andra demensjukdomar är det. För det medicinska skrået ligger det dock större förtjänstmöjligheter i att inbilla oss att förgiftningstillstånd utgör olika speciella ”sjukdomar”, som ska behandlas med mera gifter. Men vettiga människor borde begripa att man behandlar Alzheimers sjukdom genom att behandla Alzheimer, medan fru Svenssons sjukdom bäst behandlas genom att man avgiftar fru Svensson. Läs t ex /siem/giftbroschyr.html


Mögelskydd kan ha orsakat Parkinson
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=444600
Ytterligare 14 anställda på Wargöns bruk har drabbats av Parkinsons sjukdom. Sedan tidigare är tre fall kända och de har alla arbetat med mögelbekämpningsmedlet difenyl.
....
Under 50-, 60-, och 70-talen använde Wargöns pappersbruk mögelbekämpningsmedlet difenyl på omslagspapper till apelsiner. Efter larm om skador på pappersarbetare i Finland på 70-talet stoppades användningen av medlet.

SIEMs kommentar:
Så långt vi vet har herr Parkinson alltså inte med arbetsmiljön på Vargöns bruk att göra överhuvudtaget. Varför han har fått ansvaret för ”Parkinsons sjukdom” här är alltså inte lätt att begripa. Enda anledningen måste vara att ingen annan vill ta det, utan man helst vill villa bort korten så långt det bara är möjligt. Eftersom hela svenska folket utsatts för difenyl-apelsiner så finns det många starka intressen bakom detta.

Läkemedel mot alzheimer ifrågasätts
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=284209&previousRenderType=6

Alzheimersjuka människor som getts läkemedlet Aricept har inte fått mindre behov av sjukvård, enligt en brittisk studie. Efter tre år hade 42 procent av dem som åt Aricept tagits in på sjukhus, jämfört med 44 procent av dem som åt sockerpiller.
...
Förra året sålde svenska apotek den här typen av läkemedel för 268 miljoner kronor och siffrorna från de första fem månaderna i år visar att försäljningen fortsätter att öka.

SIEMs kommentar: Och 268 miljoner per år är inte fy skam.

Lovande tester av alzheimermedicin
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=289921&previousRenderType=1

I decennier har forskare och läkemedelsföretag sagt att det "snart" kommer nya bra mediciner mot Alzheimers sjukdom. Hittills har de haft fel. Demenssjukdomen är fortfarande obotlig även om det i dag finns preparat som kan lindra symtomen även hos de svårast sjuka personerna. Men nu ljusnar det så sakteliga vid horisonten...

SIEMs kommentar. Idén att behandla förgiftningstgillstånd med mera gifter är naturligtvis idiotisk. Men så länge man tillåts mörklägga studier och tillrättalägga forskningsresultat hinner läkemedelsföretagen ändå tjäna bra med pengar, innan preparaten hinner bevisas vara skadliga eller overksamma. Därav dessa ständiga notiser om utomordentliga läkemedel som ”snart” kommer att uppfinnas.

Fågelinfluensan kan bli världsepidemi (januari 2004)
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=360202

Fågelinfluensan härjar just nu i stora delar av Asien. Miljoner fåglar har dött eller slaktats till följd av sjukdomen men också flera människor, som har kommit i kontakt med de sjuka djuren, har insjuknat och avlidit. Fågelinfluensan är känd sedan länge men fram till för sex år sedan smittades inte människor.....

Ny våg av fågelinfluensan på gång
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=444786
Thailands huvudstad Bangkok uppges ha drabbats av en ny våg av den dödliga fågelinfluensan.
Enligt thailändska jordbruksmyndigheter finns nu sjukdomen i 15 thailändska provinser. Det är ännu oklart hur smittan sprids. Tidigare har man misstänkt storkar, men FN:s livsmedelsorganisation, FAO, avråder från att avliva vilda fåglar eftersom dessa inte anses var orsak till smittspridningen....

SIEMs kommentar: SIEMs trogna läsare känner säkert igen mönstret: Vetenskapen uppfinner och prognosticerar sjukdomar långt innan de visat sig. Och när de visar sig så vet man genast allt om dem, t ex att att fågelinfluensan sprids med flyttfåglar. Först efter att vetandet prövats mot verkligheten under ett antal år, så börjar tveksamheten och okunnigheten att infinna sig, och det man trodde sig veta något om får allt mer förunderliga och själmotsägande egenskaper.

Förnuftigt folk börjar med att vara osäkra och arbetar sig under åren fram mot större säkerhet. Inom medicinen är det precis tvärtom. Naturligtvis

Subject: Hemsida
Hej - här är adressen till min nya hemsida (den är inte riktigt färdig ännu)    Du får gärna sprida den vidare. www.maini-sand.org    Mvg  Maini

"Årslång väntan på diagnos"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=282473&previousRenderType=2

Ny larmrapport: Fyra av fem med schizofreni missar snabb läkemedelshjälp. Fyra av fem sjuka i schizofreni tvingas vänta över ett år på diagnos. Följden blir att de missar tillräckligt snabb läkemedelshjälp för att få en god vård. Bland dem som får mediciner uppger tre av fyra svåra biverkningar. ...

SIEMs kommentar: Fördelen med medicineringen tycks ju främst vara att patienterna får andra lidanden att tänka på.

Insänt: Tillväxt och Avkastning nr 2, Aspartam
Tillväxt och Avkastning; Två inte allt för obekanta termer i företagssammanhang

Men om det är ett Läkemedelsföretag; Hur får man då ökad tillväxt och avkastning?
Här ett lysande exempel från några av de följande artiklarna hur man löser detta: Man tar ett mångsidigt men långsamt verkande gift och kamouflerar det som en tillsats till livsmedel. Eller vad sägs om Aspartam?

Aspartam är ett kemiskt sötningsmedel. Det skall deklareras med E951 eller Aspartam.
Sedan Aspartamets upptäckt 1965 har en strid rasat om hälsoriskerna associerade med detta sockerersättningsmedel. FDA( = Food & Drug Administration, USA motsvarar Livsmedelsverket) hade i 16 år nekat att godkänna Aspartam. Men när Regan blev president tillsattes en grupp (transiton team) som genomför regeringsbytet vid tillsättning av ny president. I gruppen ingick Donald Rumsfield, en hög chef inom läkemedelsbranchen. (välkänd från kriget i Irak). Redan en dag efter det att Rumsfield hade tillträtt sin post i gruppen utnämnde han Arthur Hull Hayes till FDA-chef. (bråttom). Den nyutnämnde FDA-chefen ignorerade tidigare ställningstaganden och godkände Aspartam för torra varor. År 1983 blev Aspartam godkänt för kolsyrade drycker. År 1996 tillät amerikanska myndigheter aspartam i ALLA livsmedel. I dag finns Aspartam i mer än 5 000 födoämnen, drycker och mediciner. Enligt EU-direktiv får Aspartam inte användas i livsmedel för spädbarn, i läskedrycker, särskilt i Coca-cola.

Aspartam är en drog maskerad som en tillsats. Den samverkar med andra droger, har en synergistisk och additiv effekt med MSG och är ett kemiskt hyper-sensibiliserande ämne.
-Så länge sedan som 1970 grundade Dr John Olney området av neuroscience (nervvetenskapen) kallat excitotoxicity när han gjorde studier på aspartic syra som utgör upp till 40 % av aspartam och fann att det orsakade skador i hjärnan på möss. Han visade 1996 på sambandet mellan aspartam och hjärntumörer vilket blev en världsnyhet.
-Dr. Ralph Walton, Professor och ordförande på Institutionen för Psykiatri vid Northeastern Ohio Universities College of Medicine har beskrivit beteenden och psykiatriska problem triggade av aspartam-orsakad åderlåtning av serotonin.
-Dr. Woodrow Monte skrev i den granskande tidskriften ”Aspartam: Methanol and the Public Health”: ”När light läskedrycker och soft drinks, sötade med aspartam, används för att ersätta vätskeförlust under träning och fysisk ansträngning i varmt klimat så kan intaget av metanol överskrida 250 mg/dag eller 32 gånger det av ”Environmental Protection Agency's” rekommenderade gränsvärdet för detta gift som ackumuleras i kroppen.
-H. J. Roberts, MD, publicerade en medicinsk artikel ”Aspartam Disease: An Ignored Epidemic”
(Aspartam Sjukdomar; En ignorerad epidemi) - 1 000 sidor med symtom och sjukdomar triggade (orsakade) av detta neurotoxin inklusive den tarvliga historien om om dess godkännande.
-Neurokirurgen Russel Blaylock, MD, författare av "Excitotoxins: The Taste That Kills" (”Tillsatsgifter: Smaken som dödar”), (http://www.russellblaylockmd.com), skrev om sambandet mellan näthinnans degeneration, diabetes blindhet och grön starr (alla kända som resultat av ackumulation av excitotoxin i ögats näthinna).
# (excite = upphetsa, toxin = gift, Excitotoxins = ett upphetsande gift. Neuronerna i hjärnan blir starkt upphetsade och förstörs av upphetsningen. Av glutamat och aspartam alltså).
-Alla av dessa neurodegenerativa sjukdomar förvärras av aspartam. Dessutom har vi nu bevis på att excitotoxins spelar en stor roll i förvärrande av MS och andra demyelinating sjukdomar inklusive trigeminusneuralgi.
# (myelin är ett skikte omkring nervbanorna. demylinating = tar bort detta skikte. Det är myelin som blir förstört under MS sjukdomen.)
- Dr Blaylock säger att nya studier visar att excitotoxins triggar en signifikant ökning av fria radikaler i (lining - endothelial cells), inre väggen av artärerna som blir skadad vilket betyder att aspartam ökar förekomsten av hjärtattacker och stroke (atherosclerosis).

Effekten av aspartam är dokumenterad av FDA’s egna data. År 1995 var dom tvingade att att,
under ” the Freedom Of Information Act”, lämna ut en lista med 92 symtom av aspartam som rapporterats av tusentals offer. Detta är bara toppen på ett isberg. http://hem.passagen.se/mission.possible.sweden/

I en artikel av Marcus Noterius , Fredrik Rundkvist i AB 2001-12-17, ”Light-läsk kan göra dig dummare”, redovisas en forskningsrapport från Norge som säger att Aspartam skadar hjärnan. Följande bemötande är saxat ur artikeln:
”Nils-Gunnar Ilbäck, toxikolog på Livsmedelsverket, anser inte att det finns någon anledning att vara orolig för att till exempel dricka light-läsk. Det är svårt att uttala sig när jag inte vet exakt hur studien har gått till. Men aspartam är vanliga aminosyror som finns i maten. Att det skulle leda till att hjärnceller dör låter helt otroligt.
Enligt Nils-Gunnar Ilbäck finns ingen vetenskaplig rapport som beskriver någon biverkan av aspartam.” Det har cirkulerat en hel del rykten om att det ska vara skadligt. Men när man sedan följt upp det så har det visat sig att det inte stämt. Han tycker inte det finns något akut behov av att genomföra någon ytterligare kontroll av sötningsmedlet.

Aj, aj, aj! Går Livsmedelsverket någons ärenden? Eller sköter man bara inte sitt uppdrag? Lita aldrig på dom mer!


RFV: Få fuskar med sjukförsäkringen
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=437662
Riksförsäkringsverket presenterar på onsdagen sin granskning av fusket med sjukförsäkringen, och det är inte alls så utbrett som man tidigare trott.

Granskningen av 2002 resulterade bara i 17 polisanmälningar av 1070 undersökta fall och 453 anmälningar av misstänkt fusk.
....

SIEMs kommentar. Sjuktalen ökar för varje år, som vi skrev om i http://www.klokast.se/Nyhet/Okt03.html . Men folk fuskar alltså inte med sjukförsäkringen. Ändå är folk bara friskare och friskare, enligt samma myndigheter. Förvirrande? Inte jämfört med vad folk får höra om sitt hälsotillstånd när de går till doktorn.


AHRP
Hej Ulf! Här är info som jag tror du tycker är intressant. / Janne Larsson
...
http://www.ahrp.org
http://www.ahrp.org/infomail/04/02/29.html
http://www.ahrp.org/ahrpspeaks/HIVkids0304.html

Multivitamins Slow AIDS Effect in Study African Patients Had Deficient Diets

http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A18847-2004Jun30?language=printer

By David Brown
Washington Post Staff Writer
Thursday, July 1, 2004; Page A03

People infected with the AIDS virus who take multivitamins every day have a
slightly slower progression of their illness, researchers are reporting
today. ...

SIEMs kommentar: Ovan angivna (engelskspråkiga) länkar återges inte här av arbetsmässiga och upphovsrättsliga skäl. Där visas emellertid hur åtskilliga myter omkring HIV-AIDS-frågorna börjar spricka som troll i solsken. Den analys SIEM gjorde av HIV-frågorna redan i julimagasinet 2000 (http://www.klokast.se/Nyhet/Jul00.html ) är fortfarande helt aktuell.

Surfarkommentar om AIDs
Läste om Aids från år 2000. Hade inte en aning om att de förde sin propaganda på så vaga grunder... Tack /P

Vinterkräksjukan sprider sig bland äldre
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=439096
Det så kallade Sapoviruset som ligger bakom vinterkräksjukan sprider sig på äldreboenden runt om i landet, skriver Smittskyddsinstitutet i ett nyhetsbrev.

Sapovirus har tidigare främst drabbat barn under 12 år och det är anmärkningsvärt att det nu verkar vara främst är äldre som drabbas och att utbrotten kommer på vår och sommar, skriver institutet. Viruset orsakar kräkningar och diarréer.


Friska barn skadas och dödas av vacciner!!
På vaccinationsseminariet i Västerås stadsbibliotek lördagen den 8 maj fick vi lyssna till Alan Rees som föreläste kring vacciners skadliga effekter på barn och vuxna.

Alan har stor erfarenhet i ämnet, då hans eget barn fått stora skador av det vaccin
han fick som spädbarn. Hans son fick autism av sin andra spruta i det svenska vaccinationsprogrammet.

I utlandet är det idag stora diskussioner kring vacciner och deras skadeverkningar.
Familjer till vaccinskadade barn får också ersättning. I Sverige är det egendomligt tyst i denna
fråga, vilket det inte borde vara, då också många svenska familjers barn lider av skadeverkningarna från vacciner.

Vad är det i vaccinerna som kan skada barnen?
Tittar man på vad vacciner innehåller så är det förutom de olika virusstammarna många olika tillsatsmedel som tex formaldehyd och aluminiumhydroxid. Tidigare innehöll barnvaccinerna även kvicksilver. Dessa ämnen är alla mycket giftiga.
Om man därtill lägger de olika virusstammarna som odlas på alltifrån apnjurar till aborterade foster, kycklingfoster, organ från grisar, hästblod m.m så kan man förstå att det inte är så hälsosamt att få detta insprutat i kroppen. Detta är ett urval av vad vi VET att vacciner innehåller.
Alan visade också att om du verkligen vill ha reda på allt som finns i vacciner så går det ej! För vissa komponenter är hemligstämplat då det är en affärshemlighet! Vem vill ha någon annans affärshemlighet insprutat i sina barn?

De skador som detta kan ge våra spädbarn är alltifrån plötslig spädbarnsdöd till allergi, astma, epilepsi, diabetes och beteendestörningar som tex autism.
Genom att studera litteraturen kan man se att autism upptäcktes första gången 1943 av en amerikansk barnpsykiater vid namn Kanner. Han skrev om en ny och mycket sällsynt sjukdom som drabbade överklassbarn. De 11 barnen Kanner träffade 1943 hade drabbats av det nyanlända kikhostevaccinet. Därefter tog vaccineringen fart i USA och fallen av autism ökade också.

Idag pratar man i USA om att man har en epidemi av autism. USA är också det land som vaccinerar allra mest. Frekvensen autism har ökat med 1000 % de sista tio åren, i takt med att antalet vacciner i vaccinationsprogrammet har ökat.
Alan varnade för att samma scenario kommer att drabba Sverige då vaccinbolagen även här vill införa fler vacciner.

På landets BVC:er informerar man sällan om riskerna med vacciner, och skulle ditt barn få skador så får du inte heller någon ersättning.

Alan efterlyste en sakligare debatt där man erkänner de skador vaccinet ger och att man också ersätter de drabbade.

Med på seminariet var också Gun Östling, som arbetat ideellt i 10 års tid med att sprida information kring vacciners skadliga verkan. Hon berättade att hon får ca 5 samtal per dag, från föräldrar vars barn fått skador av vacciner. Detta blir ungefär 1000 samtal per år. Hon skulle hellre se att denna verksamhet sköttes av landstingen.

Enligt svensk lag är läkare idag skyldiga att för all medicinsk behandling erhålla ett informerat samtycke från patienten. För att detta ska vara möjligt måste information ges om både fördelar och nackdelar med föreslagen behandling.

Hur kan BVC:s personal undandra sig detta ansvar?

Arrangörsgruppen för vaccinationsseminariet


Vacciner skadar!
Tack för svar på vår artikel! Vi ser fram emot en debatt i ämnet!
Det finns många studier som visar på vacciners skadliga effekter. Angående plötslig spädbarnsdöd och vacciner visar bla en studie i Japan att fallen av plötslig spädbarnsdöd minskade dramatiskt då man höjde vaccinationsåldern från 2 månader till två år. När man vaccinerade vid 2 månaders ålder låg man på 17:e plats när det gällde barnadödlighet och när man sedan höjde vaccinationsåldern till 2 år hamnade man på 1:a plats i världen.
USA låg efter andra världskriget på 5:e plats (det var innan man började massvaccinera) idag ligger man på 29:e plats( i världen!!!) Man har alltså högre barnadödlighet i USA idag än i många u-länder!

Werner och Hallberg skriver att alla tillsatser i vacciner är deklarerade. Detta stämmer inte. Enligt Mats Welin på läkemedelsverket, är en del av innehållet i vacciner hemligstämplad och lämnas därför ej ut. Men av de tillsatser som är redovisade är många dokumenterat cancerframkallande, och dessa sprutar vi rakt in i blodet på våra barn. I Sverige får 300 barn cancer varje år och läkarna vet ej varför.

Det finns inga vetenskapligt bevisade samband mellan vacciner och tex autism skriver Werner och Hallberg. Det finns i Sverige idag många föräldrar som haft helt friska barn före vaccination och efter vaccination har de fått hög feber, ihållande gråt m.m och därefter har de gått in i en beteendeförändring. Dessa familjer vill gärna medverka i studier av detta slag. Så underlag finns. Men vem vill bekosta dessa studier? Vaccinbolagen? Sjukvården?
Enda sättet att skaffa sig mer information i detta ämne är att själv söka vidare. På grund av detta och det stora intresset kommer vi att hålla nästa seminarium lördagen den 23 oktober på stadsbiblioteket. Då är alla varmt välkomna till att diskutera detta ämne vidare.
Arrangörsgruppen för vaccinationsseminariet
Helena Dahlin
Marie Gehrke
Lotta Joborn
Katarina Nilsson
Camilla Ohlsson-Lindelöf
Lotta Thornell

SIEMS kommentar: Seminariet om vaccinfrågor - som tidigare annonserats i SIEMs magasin och motgift - finns nu också på videofilm och CD. Maila siem@klokast.se om du är intresserad!

MMR killed my daughter

Daily Mail 18 May 2004
http://www.jabs.org.uk/pages/main.html
By Bonnie Estridge

The authorities still refuse to admit any link between autism and the MMR jab. Yet this mother tells for the first time how she made them concede it DID cause her child's death.

Last week, the parents of 1,000 children allegedly damaged by the MMR vaccine were sent letters by one of the drug manufacturers, threatening them with huge legal costs if they refused to drop their claims for compensation. One mother, Carol Buxton, found the news particularly shocking. Thirteen years ago, her daughter fell ill and died following the MMR jab. But Carol, a travel consultant who lives with her police officer husband Tony and three sons in Northampton, did get her day in court - with astonishing conclusions. Here, she reveals to BONNIE ESTRIDGE how she made the Government accept liability.

Den dolda kunskapen om hälsa
(Dead Doctors Don't Lie)
http://www.netway.se/litteratur/dddl.htm
Om näring och kosttillskott Kunskaper som kan förbättra Din hälsa, samt rädda Ditt och Dina käras liv! av Dr. Joel D. Wallach (Läkare, veterinär, agronom)

I denna föreläsning kommer mineralexperten och radiodoktorn Dr. Joel Wallach att visa dig en alternativ och billigare väg mot ett friskare och hälsosammare liv och avslöja fakta som står i total motsats till vad sjukvården har fått Dig att tro på.

Lite sommarinfo som ej gillas av soldyrkare:

m v h   Kalle H.

Hudcancer - ingen solskenshistoria!

"The increased incidence and mortality of melanoma of skin cannot solely be
explained by increased exposure to UV-radiation from the sun. We conclude
that continous disturbance of cell repair machanisms by body-resonant
electromagnetic fields seems to amplify the carcinogenic effects resulting
from cell damage caused e.g. by UV-radiation." Den slutsatsen drar Örjan
Hallberg och Olle Johansson i sin senaste studie "Malignant melanoma of
skin - not a sunshine story!"

http://www.medscimonit.com/medscimonit/modules.php?name=Current_Issue&d_op=s
ummary&id=4321

I sammanställningar av offentlig statistik visar de hur antalet döda i
hudcancer exploderade 1955 medan explosionen av charterresor, som hittills
angivits som förklaring, skedde först 1962. 1955 var det år då Sverige fick
både FM-radio och TV. Över hela västeuropa har hudcancer ökat kraftigt
sedan 1950-talet, även i sydligare länder som Frankrike och Spanien.

Det varkar vara frekvenser omkring 100 MHz som är orsaken. Länder som
sänder FM-radio på frekvenser omkring 70 MHz, som östeuropa, har mycket
lägre antal fall av hudcancer, vilket visas i deras studie "Melanoma
incidence and frequency modulation (FM) broadcasting".

http://www.hir.nu/Papers/AEH.pdf

Hur många FM-sändare man kan ta emot sändningar ifrån påverkar också.
Kommuner i Sverige där man kan ta emot sändningar från fyra FM-sändare har
högre antal hudcancerfall än kommuner där man bara kan ta emot från en
eller ingen sändare.

I studien "Cancer Trends During the 20th Century"
http://www.acnem.org/journal/pdf_files/21-1_april_2002/21-1_cancer_trends_du
ring_the-20th_century.pdf
går de igenom flera andra cancertypers utveckling under 1900-talet. 1955 är
ett magiskt årtal då även lungcancer exploderade på samma sätt som
hudcancer. Fick inte rökarna lungcancer före 1955? Den ökande trenden för
bröstcancer och tjocktarmscancer synes ha startat omkring 1920 då
radioutsändningar för allmänheten började.

I Örjan Hallbergs och Olle Johanssons produktion ingår också en
debattartikel: "Har tusentals personer offrats i onödan sedan 1955"

http://home.swipnet.se/%7Ew-78067/Norge.PDF

Hälsningar
Bengt Håkansson
 
Kommentar av Kalle H.
TV 1955 och en bra bit in i 60-talet i Sverige låg på kanal 2-4, alltså ca 50-68 MHz. På den goda tiden jag jobbade med vanlig rundradio (50-60-talet) så hade de östeuropeiska radiosändningarna mycket mindre dynamik, det var alltså smalbandig fm-sändning på 70-80 MHz då, medan dynamiken ökade på 70-talet (vilket kanske kan vara en parameter till olika påverkan. Jag ställer mig tveksam till att frekvensskillnaden mellan 70 och 100 MHz skulle ha någon påverkan på hudcancer, däremot inte till att radiosändare kan vara en bidragande orsak). Att 1955 är ett magiskt årtal är det ingen tvekan om, men det tar oftast många år för tumörer att utvecklas och därmed borde inledningen till denna statistiskt bevisbara ökning av cancerförekomst ligga flera år före 1955. Det hände mycket efter kriget, själv minns jag med fasa över hur vi barn med "flitsprutan" sprutade DDT över både mat och sängplatser år 1950, vilket gjorde det omöjligt att sova på grund av huvudvärk, men det var flugfritt. DDT var då "ett fullkomligt ofarligt revolutionerande medel som bara kunde skada insekter och kunde sprutas i riklig mängd, gärna över matbord och i sovrum, för att få flugfritt" (det stod så på förpackningen).
 
Vad jag vill ha sagt är att vi inte får ta det för givet att elektromagnetisk strålning är den enda orsaken till alla problem som finns i allt större grad i det "moderna" samhället. Vi utsätts för så många negativa faktorer med den luft vi andas med dess innehåll av främmande partiklar och gaser, den mat vi äter med dess innehåll av främmande tillsatser, det vatten vi dricker med dess innehåll av cancerogena kemikalier från bl a kemijordbruken o s v. När det gäller lungcancer så är det vanligt att radon klassas som orsak medan de flesta radonboende som drabbas också är rökare. Det är oftast en kombination av flera för människan negativa ämnen och leverne som gör oss sjuka. Elektromagnetism är en (1) sådan, men kan kanske vara "droppen som får....".
 
I t ex öststaterna har man inte haft de problem med allergier som vi har. Orsaken skulle vara att de inte använder mikro för att värma mat eller frys för matlagring samt att de inte är så pedantiska med städning, enligt flera studier. "Vi har ofta rent i hörnen men skit i maten", skulle man kunna säga. Mikron förstör och omvandlar vissa ämnen i vår föda och frysen kräver vissa tillsatser i maten (konserveringsmedel bl a). I öst käkar man mer färskvaror, vilka inte behöver dessa tillsatser. Kanske är det en förklaring som är sann.
-----

Se även
http://www.medscimonit.com/medscimonit/modules.php?name=Current_Issue&d_op=summary&id=4321

Tre av fem borreliatest underkända
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=285173&previousRenderType=6
För att diagnostisera borrelia finns fem olika test på den svenska marknaden. Men nu får tre av dem underkänt i en svensk studie från Linköpings universitet....
- Bara två test fungerade bra och gav positivt utslag på de flesta blodprover från smittade patienter, säger läkaren och forskaren Christina Ekerfelt som lett studien. De dåliga testerna gav ofta utslag trots att patienten inte hade någon borreliainfektion.

- Men inget var hundraprocentigt. Den här typen av test visar bara om det finns antikroppar mot borreliabakterier i blodet, men det kan man ha efter en tidigare genomgången borrelios, säger Cristina Ekerfelt.
...

SIEMs kommentar: Undra på att många anses sig ”drabbade av borrelia”. Osäkre laboratorietester skapar marknad för mera tester och för nya s k läkemedel och vacciner. Se bara på HIV-testerna! Men många patienter med okaraktäristiska symtom (ofta förgiftningssymtom) aqpplåderar naturligtvis också varje ny diagnos som ger dem möjlighet att få sin ohälsa ”erkänd”.
Läs också vår genomgång av TBE-vaccineringen i aprilmagasinet 2004!

Prostatamedicin kan ge cancer
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=286245&previousRenderType=6
En ny svensk rapport visar att Proscar, ett av de mest använda preparaten mot godartad prostataförstoring, kan orsaka cancer.

- Vi varnade för denna risk redan för tre år sedan när de första resultaten blev kända, och det vi nu rapporterar förstärker bara vår oro, säger professor Jan-Åke Gustafsson till Svenska Dagbladet.
...
Läkemedlet Merck Sharp & Dohme, som tillverkar och säljer Proscar, förnekar cancerrisken främst med argumentet att resultatet på genförändrade möss inte kan appliceras på människor och att deras egna tester på försöksdjur inte kunnat påvisa ökad risk för prostatacancer.

SIEMs kommentar: Läkemedel som orsakar den sjukdom de påstås bota, det är en verklig affärsmässig succé när de kommer ut på marknaden. I själva verket utgör de ryggraden i den medicinska verksamheten. Läs Novembermagasinet 2003.

AIDS-konferens i Bangkok
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=441699
I helgen inleds den internationella AIDS-konferensen som arrangeras vartannat år, den här gången i Bangkok. Jan-Olof Morfelth är chef för stiftelsen Noaks ark och Röda korset och är en av de svenskar som åker dit. I sitt arbete har han breda kunskaper om vilken social katastrof som HIV och AIDS kan innebära.

– I Indien finns det 4,5 miljoner smittade människor och i sydafrika 3,5 miljoner. Bara i Afrika finns det 10 miljoner barn som är hemlösa på grund av Aids. Det viktigaste är att de här barnen integreras i vanliga familjer så att de får en så ”vanlig” uppväxt som möjligt, säger Jan-Olof Morfelth.

– Problemet är att de smittade barnen har sin sexdebut parallellt med de icke smittade barnen. Risken för de icke smittade barnen att bli smittade är därför överhängande, fortsätter han.

10 miljoner barn, smittade eller osmittade, som driver runt som gatubarn. Ansiktslösa som damm, lätta offer för soldatvärvare och hallikar. Och så sprids smittan. Och så befästs sanningarna om den sociala strukturens kollaps. Hur kan organisationer som Noaks ark och Röda Korset agera utan att kränka de här länderna?

– Om den svenska regeringen tidigt tog det här problemet på allvar, och talade om det för andra som ännu inte har reagerat så kanske vi kan påverka något,


SIEMs kommentar:
Varje sommar överflödas media av s k nyheter om HIV-AIDs, i samband med den snart traditionella världskonferensen. För varje sommar verkar sjukdomen allt underligare och ha allt egendomligare och självmotsägande egenskaper, för att inte tala om de s k behandlingarna och vaccinerna. För ett par år sedan bedrevs häxjakt på Sydafrikas president Mbeke, sedan han vågat drista sig att påstå att AIDS inte bara handlade om virus, utan framför allt om fattigdom. I år tycks detta perspektiv ha blivit mer respekterat - kanske mer som en nödutgång för att förklara olika orimligheter i de medicinska HIV-AIDs-teorierna.

Hiv-vaccin ska testas i Sverige
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=286206&previousRenderType=1

Redan i höst ska de första försökspersonerna i Sverige vaccineras mot hiv.... forskarna väntar bara på att få klartecken från Läkemedelsverket.

Det svenska vaccinet kommer att bestå av en kombination av olika stammar av hiv-viruset.

- Dessutom har vi lagt till hjälpsubstanser, så kallad adjuvans, för att förstärka effekten, säger Britta Wahren.

Den nya generationen vaccin innehåller små bitar av hiv-virusets arvsmassa. När det injiceras utlöses en kedja av reaktioner. I slutänden bildas förhoppningsvis antikroppar mot viruset och kroppens celler blir immuna mot infektionen....

Det finns även forskning som fokuserar på så kallade terapeutiska vacciner. Där är målgruppen redan infekterade personer. Också här var Sverige tidigt ute med en stor skandinavisk studie som även den leddes från Södersjukhuset.
...

SIEMs kommentar:
Lägg nu märke till finessen. Det enda praktiska sättet att fastställa en HIV-infektion är att leta efter ”antikroppar mot HIV” i patientens blod. Vad är nu syftet med vaccinering? Jo - just att framkalla ett immunsvar, så att kroppen bildar antikroppar! Blir man inte HIV-positiv av vaccinet då? Dessutom - du trodde kanske att att vacciner skulle förebygga sjukdom, inte behandla den? Nja, om begreppet vaccin nu är så säljande, varför ska man inte använda det? Förvirrande? Ja, men helt underbart, ty nu kan medicinmännen helt på egen hand förklara och framkalla sjukdom och friskhet, alltefter vilka kriterier man uppställer. Läs om hela HIV-AIDs-soppan i julimagasinet 2000!

Hiv bland gifta kvinnor i Kambodja
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=440660
Gifta kvinnor i Kambodja löper störst risk i landet att smittas av hiv konstaterar Röda Korset i en rapport. Av de nyinfekterade är 42 procent gifta kvinnor som bara umgås sexuellt med sin man.

Förklaringen till detta anses vara att många kambodjanska män köper sexuella tjänster av hiv-smittade prostituerade och sedan för viruset vidare.

SIEMs kommentar: Alla dessa notiser som väcker betydligt fler frågor än de besvarar, och där myterna sprids som maskrosfrön utan att underkastas rimlig granskning! Till de övriga HIV-AIDS-myterna läggs nu ytterligare en logisk och matematisk gåta: Hur kan en gift monogam kvinna löpa större risk att smittas av HIV än sin promiskuöse man - som ju antas vara den som smittar henne? Är då inte lika många gift män smittade?

Ny metod skyddar barn mot hivsmitta
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=287631

En enda dos av det virushämmande läkemedlet Nevirapin under graviditeten minskar dramatiskt risken för att hivsmittade gravida ska föra smittan vidare till sina barn.
....
Den extra Nevirapindosen ökade dock risken för att viruset blir mer motståndskraftigt.

- Det innebär att kvinnan har ett sämre läge i framtiden. En annan fråga är hur det går för barnet om kvinnan blir gravid på nytt, säger Anders Sönnerborg.


SIEMs kommentar
: HIV-smitta används som ett modernt koncentrationsläger, inom vars ram tydligen vilka experiment på levande människor som helst kan genomföras.

Ny DNA-upptäckt på Karolinska
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=286451&previousRenderType=2

Den mänskliga arvsmassan är betydligt mer komplicerad och varierad än vad man hittills trott. Det visar en studie som utförts vid Karolinska institutet i Solna och som publiceras i dagens nummer av den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics.

Sedan länge vet man att många av de runt tre miljarder byggstenar som människans arvsmassa, DNA, består av är olika. I en viss position i arvsmassan har en person en byggsten, medan en annan person har en helt annan byggsten. Denna variation anses vara en viktig förklaring till varför vissa drabbas av sjukdom, som diabetes, Alzheimers sjukdom eller hjärtproblem.

Men forskning vid Karolinska institutet visar nu att variationerna människor emellan i själva verket är mycket större än vad man hittills trott. I stället för att det är enstaka positioner i arvsmassan som varierar mellan två olika människor, är det långa sträckor av DNA-tråden.
....

SIEMs kommentar: Återigen används det klassiska uttrycket ”vad man hittills trott” när det gäller gårdagens vetenskapliga s k vetande. Alltså måste nu den nygamla genetik , som bl a använts för att till allmänheten sälja genmanipulerade organismer och genterapi till allmänheten, skrotas eftersom den visat sig inte stämma med verkligheten. Läs SIEMs genomgång av den nya genetiken i månadsmagasinet Juni 2000. Den gäller fortfarande.

Silltrutens ungar dör i massor
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=287643&previousRenderType=1

Nästan alla ungar till silltruten vid Östersjön har dött i år. Det visar en undersökning gjord på Karlsöarna utanför Gotland. Varför vet inte forskarna, men de tror inte att det är samma sjukdom som orsakar fågeldöd hos vuxna fåglar.
...
- Att nästan 100 procent av ungarna plötsligt dör är oroväckande, inte bara för arten utan också för havet, säger Olof Olsson som sedan ett år tillbaka är forskningsledare för ett fågelprojekt på Karlsöarna.
....

SIEMS kommentar: Naturligtvis inte ett ord om att östersjöfisken - silltrutens mat - är så proppad med dioxin att den får ätas i Sverige endast på politiskt framtvingad dispens från EU. Sådana sammankopplingar bör inte göras av massmedia, det kan ju störa politiska eller ekonomiska intressen. Så silltrutens död får förbli ett offentligt mysterium. De mänskliga konsekvenserna får väl man väl så småningom hitta på nån medicinsk gallimatias på latin för att hantera. Lite forskningsanslag och komferensmiddagar är ju billigt, jämfört med att vidta reella åtgärder.

Forskare efterlyser ny lagstiftning om kvicksilver
http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=406&nyheter=1&artikel=443223
Kvicksilveranvändningen minskar markant i västvärlden men ökar istället i många av världens utvecklingsländer. Orsaken är brist på tydliga regler, inte minst inom EU...

....användningen av den giftiga metallen ökar i många av världens utvecklingsländer. Växande industrinationer som Kina och Indien till exempel står idag för de enskilt största utsläppen i världen. ..Världens största kvicksilvergruva, som ägs av spanska staten, har länge gått med förlust eftersom de forna storkonsumenterna, västs industrier, inte vill ha något nytt kvicksilver.

Men genom att billigt sälja de tusentals ton kvicksilver som västindustrierna inte längre behöver till utvecklingsländer har gruvan ändå lyckats säkra en inkomstkälla. Samtidigt slipper industrierna lägga tid och pengar på att förvara sitt avfall.

...
SIEMs kommentar:
Statlig - eller EU -kontroll innebär ingen garanti för bättre miljö - eller affärsmoral, vilket många politiker gärna vill låtsas. Intresset ljuger inte, heter det.

SUDAN: Kamp om olja och vatten
http://www.totalforsvaret.se/pcm/05_telegrafen/varlds_karta/sudan/olja.xml
Att det finns olja i Sudan har man känt till länge. Utvinningen kom dock inte i gång på allvar förrän strax före millennieskiftet. Intäkterna från oljan ökade från nästan ingenting 1998 till 42 procent av statens intäkter 2001. De viktigaste fyndorterna finns i Kordofan i Jubabergen och på olika ställen i södra Sudan. Nästan all olja finns i områden som berörts av inbördeskriget....


SIEMs kommentar:
De senaste månaderna har vi matats med allt fler rapporter om svältkatastrof i Darfur, Sudan. Propagandan för utländska militära ingripanden är återigen stark. En stor del av Afrika - och tredje världen - plågas av krig, svält och kaos, men det internationella samfundets intresse för mänskliga rättigheter tycks framför allt styras av förekomsten av naturtillgångar, främst oljetillgångar, särskilt om de tycks stå under icke-västlig kontroll. När man väl invaderat oljeländerna under olika hycklande förevändningar, eller lyckats etablera lojala marionettregimer, är det dock ofta inte riktigt så noga längre. Och de mekanismer som löpande skapar kaos och svält i dessa länder tiger massmedia noga om.


************ANNONSER***********

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.
Provförpackning medsändes på begäran vid andra köp av t ex öronljus, böcker etc.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni