Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html

PicoSearch

SIEMs Månadsmagasin Januari 2004
Nyhetskommentarer bl a om

VIRUSSJUKDOMAR - Snövit och folkmord - Brev om psykvård MOTGIFT v 54 --Anders Björck vill låta utreda polisen - Välfärdens fördelning.... Sjuka av sk medicin - Fromma förhoppningar - Psykoterapi lika bra som piller? - Rohypnol igen - Slöseri med mediciner kostar miljoner - Ulrika Messing - Katter och hermeliner - Vaccin orsak till gulfsyndromet - Tandläkare drar ut friska tänder - Mail: Finsk Förälder om vaccinationer - "Fel att vi blir feta av fett" - En bakgrund till presidentval och folkmordskonferenser - Välmenande strunt - Läkemedel dåligt anpassade efter äldre - Myndigheter tas i örat - Kraftig ökning av överviktiga barn - Ny strid om amalgam väntar

Tidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN


Ledare: Sjung i springorna!


Det offentliga samtalet domineras helt av ett antal välorganiserade intressen - ekonomiska, politiska, religiösa. Vi har i ett antal SIEM-magasin särskilt skärskådat de medicinska skråintressen som styr vår uppfattning om hälsofrågorna. Vi fann att en stor del av den mediicinska begreppsapparaten är ologisk, självmotsägande, osann och förvirrande, vilket gör den helt oanvändbar för att förstå, förebygga eller bota sjukdom och ohälsa.

Att intelligenta människor ändå använder sig av denna medicinska begreppsapparat kan bara förklaras med att den gynnar de egna skråintressena: All sjukdom och ohälsa tolkas som behöv av mera läkare och mera sjukvård. Och eftersom mera sådana läkare och mera sådan sjukvård skapar mer sjukdom och större ohälsa, är den medicinska begreppsapparaten ett förnämligt redskap för skrået att utplundra allmänheten.

Eftersom allmänheten därmed blir allt sjukare och alltmer oförmögen till arbete och försörjning kommer dess betalningsförmåga dock på sikt sätta en gräns för eländet. Den gränsen nalkas vi dag för dag, men gränstrakterna är rikt befolkade av mänskligt elände, sjuka och döda.

Dock är läkar- och apotekarskråen inte de enda välorganiserade intressen som lagt beslag på utrymmet för det offentliga samtalet. Varhelst vi vänder blicken finner vi mäktiga intresseorganisationer i öppen eller hemlig dialog med varandra, en dialog som definierar vad som är viktigt och oviktigt, vilket perspektiv som är väsentligt och vad som är politiskt korrekt att anse. Dialogen kan inte sällan synas vara fylld av konflikter och konkurrens, något som just tjänar att dölja den bakomliggande enighet som parterna alla har intresse av att bevara.

Så döljer argumentationen mellan arbetsmarknadens parter deras grundläggande samstämmighet om den önskvärda samhällsutvecklingen och den s k ekonomiska tillväxten. Så döljer de ständiga partipolitiska trätorna de politiska partiernas gemensamma intresse av att låta kortsiktiga och växlande mediamanipulerade opinioner styra oåterkalleliga beslut om miljö och naturresurser, och att förflytta för mänskligheten avgörande beslut till en allt mäkitgare och alltmer koncentrerad internationell politisk elit, vars makt utövas främst för att tillgodose eliternas egna intressen. I en värld där 800 000 000 människor svälter har medier och politiker på så sätt kunnat göra ”terroristbekämpning” till ett allt uppslukande engagemang.

När ett frimureri avsådana kraftfulla och välorganiserade intressen behärskar det offentliga samtalet kan många högljudda stämmor höras. Denna öronbedövande kakafoni försöker samma intressen beteckna som ”demokrati” och ”yttrandefrihet”. Dettta samtidigt som allt färre uppfattar sig ha något att säga till om, eller ens lyssnas på. De åsikter som förs fram offentligt alltmer utgör variationer på samma givna tema, nämligen att ekonomisk tillväxt och teknisk/medicinsk utveckling inom kort kommer att lösa mänsklighetens problem. Under överskådlig tid betyder detta att en betydande del av denna mänsklighet får finna sig i att svälta ihjäl men de ska bara ha lite tålamod och förtroende för sina eliter, så ordnar det sig på sikt och för några andra.

En skicklig östeuropeisk pianist lär en gång ha fått i uppdrag att ackompanjera en svensk något osäker sångerska. Efter ett antal sorglustiga försök utbrister den luttrade pianisten: - Jag spelar på svarta tangenter, jag spelar på vita tangenter - men fröken...fröken sjunger i springorna!

Att sjunga i springorna är inte särskilt välljudande, det skapar disharmoni och är inte politiskt korrekt. Men när de välorganiserade intressena har monopol på både de svarta och de vita tangenterna är det enda sättet att höras just detta - att sjunga i springorna. Det skapar disharmoni och låter inte alltid vackert, men vad gör man när publiken tycks ha somnat och brandlarmet har stängts av?

Trädet januari 2004

Ulf Brånell


VIRUSSJUKDOMAR - en medicinsk uppfinning?

Det sagda ger en användbar infallsvinkel, inte bara för att analysera samhällsdebatten utan också för att granska allehanda medicinska myter. Många gånger är det verkligt intressanta inte det som diskuteras - utan det som alla debattörer noggrannt undviker att ifrågasätta eller ens nämna vid namn. Ett synnerligen aktuellt och olidligt förvirrat medicinskt område, lämpat som exempel, är de s k virussjukdomarna.

I de medicinska läroböcker som författats efter mikroskopets tillkomst kan vi t ex läsa om sjukdomsframkallande mikroorganismer: bakterier, svampar och virus. Men medan bakterier och svampar kan visas vara levande varelser utgörs virus i verkligheten av helt döda och passiva molekylsammansättningar. Ändå har de - av anledningar som vi ska återkomma till - medicinskt klassificerats och behandlats som ”mikroorganismer”.

Det vore som om en lärobok om våra svenska djur bland älgar, vargar och rådjur också skulle ta upp större stenar och vassa pinnar, ty även sådana kan påträffas i skogen och understundom ställa till förtret. Denna begreppsblandning av levande och döda försvaras av medicinen med att ”virus” reproduceras av levande celler, och på så sätt kan betraktas som en levande mikroorganism med en lite avvikande fortplantningsmetod.

Nåväl, begrepp är ord och ordval kan ju alltid diskuteras. Men denna begreppsliga oegentlighet har under årens lopp fått allt större betydelse för tänkandet och verkar i dag närmast intellektuellt förlamande .

Allt fler nya och märkliga s k sjukdomar anses nämligen vara virus-orsakade. Samtidigt är de strikta sk Kockska kriterierna för ”mikroorganism-orsakade sjukdomar” sällan eller aldrig uppfyllda när det gäller virus. ( Till dessa kriterier hör t ex att mikroorganismen ska kunna renodlas/renframställas, att den renframställda mikroorganismen alltid ska visa sig ge ”sjukdomen” till den som utsätts för den, att samma mikrorganism ska kunna renframställas från den som på så sätt smittats och föra sjukdomen vidare till andra, osv)

Antikroppstester och mutationer

I stället har vi fått acceptera olika intellektuella och praktiska nödlösningar för att rädda virusteorin

* Ofta kan själva virus inte påvisas hos den påstått virussjuke, däremot kanske ”antikroppar mot virus”. Att antikroppar kan vara ganska ospecifika och ha verkan mot ett antal olika mer eller mindre besläktade virus nämns då naturligtvis inte. Inte heller nämner man då att förekomsten av antikroppar i andra sammanhang brukar betraktas som ett tecken på genomgången sjukdom och praktisk immunitet, och därmed ett bevis på sjukdomsfrånvaro i stället för på sjukdom!

* Inte så sällan påvisas samma symtom hos personer utan att varken virus eller antikroppar kan påvisas hos dem. Detta förbigås i regel med tystnad, eller med att ”diagnostiken behöver förbättras och mer tillförlitliga virustester tas fram”.

* Endast i sällsynta undantagsfall blir de smittade sjuka, ändå utmålas viruset som ”orsak” till sjukdomen

* Ofta kan samma virus inte påträffas hos olika sjuka ( men däremot olika likartade virus som dessutom anses ge olika symtom). Detta förklaras med att viruset har ”muterat”.

Begreppet ”mutation” härrör från den Darwinska utvecklingsläran och betecknar en spontan och slumpmässig genförändring hos levande organismer. Somliga sådana mutationer medför förändrade egenskaper hos individen som påverkar dess överlevnad och fortplantning i en viss miljö. Vissa av dessa muterade individer ha större konkurrensförmåga i ”kampen för tillvaron”, och föra sina gynnsamma egenskaper i arv till sina avkomlingar.

Kan stenar mutera?

Att tillämpa denna Darwinistiska begreppsapparat på en död molekylsammansättning - som virus - innebär dock närmast outhärdliga självmotsägelser och tankeoreda:

Elementär darwinistisk logik säger t ex att det torde vara synnerligen olämpligt för en organism att förstöra den miljö där de lever, t ex ta livet av sin värd, eller ens nedsätta hans rörlighet genom att ge honom symtom som isolerar honom från andra och nedsätter hans smittspridningsförmåga. Om virus överhuvudtaget ”muterar” och den darwinska logiken är tillämplig så bör alltså främst ganska oskadliga varianter utvecklas och gynnas - inte alltmer skadliga!

Det sentida talet om virusmutationer har uppkommit i kölvattnet av diskussionen om ”multiresistenta” bakterier. Det har ju visats att flitig penicillinanvändning stimulerar uppkomsten (genom mutationer och selektivt urval i miljön) av penicillinresistenta bakterier, vilka av medicinen betraktas som särskilt farliga. Deras ”farlighet” för en obehandlad patient är dock i regel inte större än andras, de är däremot farligare för läkare och läkemedelsindustri vilka ju saknar motmedel mot dem. På så sätt har man förknippat ”muterade mikroorganismer” med något särskilt farligt, en i princip oriktig föreställning.

I själva verket förekommer också en oöverskådlig mängd av helt oskadliga virus, ”normalvirus” är i själva verket oskadliga. Detta är välkänt men medges sällan självmant av virologer. Anledningen är uppenbar: Förhållandet kan nämligen rubba föreställningen om virus som självständiga sjukdomsframkallande mikroorganismer, och ifrågasätta hela det medicinska angreppsättet på denna fråga. Ty det framgår då att s k sjukdomsframkallande virus i själva verket utgör sällsynta inslag i en rik fauna av bevisat ofarliga virus i människokroppen - och vars funktion vi/medicinen i princip inte har någon aning om. ( På samma sätt som vi tycks sakna kunskap om funktionen hos mer än 90% av vår DNA )

Om sjukdomsframkallande virus kan sägas mutera måste rimligen även dessa - och oändligt mycket talrikare - ofarliga normalvirus kunna göra det. När ett sjukdomsframkallande virus dyker upp hos en individ kan man då rimligen inte heller utgå från att detta åstadkommits genom ”smitta”. Det bör ju då lika gärna kunnat uppstå genom mutation hos individens normala oskadliga virus.

Därigenom blir ”mikroorganism”-begreppet allt mindre användbart för att förstå vad virus är och gör, och framför allt vad sk virussjukdomar beror på och hur de kan undvikas.

Men i verkligheten utvecklas den medicinska virologin alltmer som en integrerad del av handelspolitik, säkerhetspolitik och terroristbekämpning - baserad på myter, halvsanningar, opportunism och politiskt önsketänkande.

Kan stenar dödas?

Vaccinationskampanjerna baseras i dag på uråldriga föreställningar som bevisats oriktiga - t ex att antikroppsbildning i sig skulle ge praktisk immunitet och motståndskraft mot sjukdom, att redan stendöda virus kan vara ”försvagade” eller ”avdöda” jämfört med ”levande virus”. Vaccinationskampanjerna i sig är emellertid ekonomiska och mytologiska projekt av en kaliber som gjort att de fått stort utrymme på andra ställen på SIEMs site. Se /siem/vaccinationer.html med länkar

Dagens myter om HIV; SARS; hepatiter , barnsjukdomar osv gör det angeläget att granska hela de biologiska konceptet omkring ”virussjukdomarna”. Som ovan visats är alltså föreställningen om virus som något slags ”mikroorganism” hopplöst inadkevat, men lämplig att använda för mytbildning och manipulering av allmänheten.

En annan bild av virus:

Om man utgår från några andra - vetenskapligt erkända - egenskaper hos virus (och virussjukdomar) kan en helt annan bild skisseras:

1) Viruset är ett genfragment, en ”informationsmängd”.

2) Virus är alltid en cell-produkt, en utsöndringsprodukt från levande celler. När viruset hamnar utanför cellen är det ”stendött”.

3) Den stendöda virusformen KAN upptas av en annan cell, som då kan mångfaldiga viruset och ånyo utsöndra det. De flesta celler som kommer i kontakt med viruset tar dock INTE upp det.

4) Mottagar-cellens beteende tyder alltså inte på att den till varje pris vill skydda sig mot viruset. Cellen är i stället på många sätt spontant aktiv för att fånga upp, absorbera och mångfaldiga viruset..

5) Celldöd eller nedsatt cellfunktion är inte något obligatoriskt led i detta, Virusinfektionen är oftast förenad med normala livsfunktioner hos cellen. Endast i undantagsfall uppstår ”sjukdom”.

6) Viruspåverkan innebär modiferade cellfunktioner: En tidigare viruspåverkad cell är därefter ofta ”immun” - oemottaglig - för viruset. Forskare rapporterar också att beteendeförändringar och mognadsprocesser hos individen förekommer, i vart fall efter barnvirussjukdomar. Virus används av gentekniker för att transportera in vissa genfragment i den manipulerade cellens cellkärna och DNA, för att därmd permanent förändra cellen s egenskaper.

En annan tolkning

Det är därmed möjligt att uppfatta viruset som en mekanism för informationsspridning mellan specialiserade celler. Virus-spridnings-processen mellan celler påminner om hur en innovation, en nyhet, ett skämt el dyl , sprids inom vissa grupper: Mottagaren absorberar begärligt ett litet fragment, mångfaldigar det och sprider det vidare. Endast i undantagsfall drabbas han själv långsiktigt eller allvarligt av att delta i denna process. Men efter att ha tagit del av ”nyheten” beter han sig i vissa avseenden på ett annat sätt än tidigare. Han är inte heller intresserad av att fortsättningsvis få del av nyheter som han redan har tillgodogjort sig.

Virusinfektionen kan alltså eventuellt betraktas som en inlärningsprocess på cellnivå. De besvärande tecken som vi kallar ”sjukdom” uppträder långt ifrån alltid, är inte alltid nödvändiga för virusets funktion och spridning, och kan kanske ses som en inarbetnings- och integreringsprocess där det genfragment som viruset innehåller får interagera och modifiera den existerande genetiska koden i cellen, en process som av bl a genetiska skäl kan ha ett varierande förlopp hos olika individer. Denna inlärnings- och integreringsprocess kan tänkas skapa ofrånkomliga störningar i den normala cellfunktionen, utan att detta för den skull utgör något angrepp på cellen eller någon livshotande degeneration.

Virussjukdomar

Med en sådan bild av ”virus” blir deras roll som nyckfull och tillfällig alstrare av olika kroppsliga obehag närmast ointressant. I stället måste man rikta blicken mot deras positiva funktion som förmedlare av information och anpassningsmekanismer för olika cellfunktioner i olika miljöer - en funktion som dagens vetenskap knappast ens snuddat vid.

SIEM har t ex långt tidigare pekat på HBV- och HCV-virusens förekomst vid olika former av förgiftningar ( Se http://www.klokast.se/siem/hepatit.html ) och hur förekomsten av s k långsiktiga komplikationer mer påverkas av sådana förgiftningar ¨än av själva virusförekomsten. Sedan senare tids forskning visat att DNA från födan i tarmen också passerar in i blodbanan, kommer också föreställningen förändras om genetisk påverkan i mänsklig DNA ( Se bl a avsnitten om ”den nya gentekniken” i SIEMS Magasin )

Den oöverskådliga mångfald och spektrum av virus-former som alltså förekommer, samt den intellektuella oredan omkring detta, ger i dag medicinens häxmästare fria händer att påstå närmast vad som helst om virus, och använda sådana påståenden som argument för olika politiskt motiverade ingrepp och åtgärder.
Däremot aktar man sig noga för lika väl grundade hypoteser, baserade på samma utgångspunkter och fragmentariska kunnande som skulle underminera hela det medicinska paradigmet.

Det besinningslösa klåpande med genetiska mekanismer som den moderna medicinen ägnar sig åt borde därmed bringas till ett snabbt slut. En flock apor i kontrollrummet på ett kärnkraftverk torde vara betydligt mer kompetenta och pålitliga än den vitrockade expertis som nu med gräddvisp rotar omkring i livets och skapelsens innersta kärna.

(För en granskning av myterna runt HIV-virus se SIEMs magasin Juli 2000 och Juli 2001 )

Asiatiska fåglar

mass-slaktas nu på blotta misstanken om att deras virus ska kunna mutera till något farligare. Några protester från fågeluppfödare hör vi knappast talas om, åtminstone här i väst. Skräckpropagandan har tydligen varit effektiv.

Vår egen starka misstanke är att åtgärden egentligen utgör en rationaliseringsåtgärd inom den asiatiska livsmedelsproduktionen. Miljontaks asiatiska småbrukare med självhushåll eller liten fågelproduktion slås ut och blir utan ersättning, och friställs som proletariserad arbetskraft åt den växande industrin. Den kvarvarande fågelproduktionen industrialiseras som högteknologisk massproduktion, i ett fåtal ägares händer.

Så utnyttjas medicinska myter i dag.

Snövit och folkmord

I månaden har också installationen av ”Snövit” på Historiska Museet väckt våldsamma reaktioner från den israeliska staten, men även från svenska moderatpolitiker. Debatten om vad som är konst och vilken konst som kan tillåtas har gått varm Under samma period har i olika TV-kanaler uppskattningsvis en halv miljon bovaktiga indianer, terrorister, svartmuskiga fulingar och snedögda gulingar - men veterligen inga judar - massakrerats av vitskinnade och blåögda hjältar, i försvaret av de eviga demokratiska värdena. Några protester eller ingrepp mot denna konstnärliga frihet har vi dock inte hört talas om.

Vi påminner oss hur länspolisledningen i Göteborg runt Ann-Charlotte Norrås i samband med EU-mötet för ett par år sedan fick benämningen ”Snövit och de sex dvärgarna”. Den fortsatta dialogen blev naturligtvis ”-Var det inte SJU dvärgar?”-Jo, men Kloker saknas..!”

Ja, han saknas fortfarande.

Brev om psykvård MOTGIFT v 54

Ulf Brånell, Takk for at du driver opplysningsarbeid!  Sidene dine er veldig fine.  Jeg får ikke tid å lese alt, har full jobb og en sønn som er syk.  Jeg søker overalt på nettet for å se om jeg kan finne opplysning om et ”fristed” for mennesker med såkalte psykiske lidelser.  Men hittil har jeg ikke lykkes.  Jeg er selv nokså oppdatert innen naturmedisin, er utdannet terapeut selv (har tatt utdannelsen etter at min sønn ble syk) men det er vanskelig å hjelpe når pasienten har blitt kronisk syk og forgiftet av psykiatriske ”medisiner”.  Psykiaterne og legemiddelmafiaen har monopol på behandlingen av disse menneskene.  Derfor får de heller aldri hjelp.  Det fines ikke et sykehus hvor de kan få være når det røyner på, uten å bli tvunget til å ta giftpiller.  Når det gjelder vår sønn, er jeg nokså sikker på at hans såkalte schizofreni har med hans allergi/intoleranse å gjøre.  Han hadde trengt avgiftning, og ikke mer gift.

I dag leser jeg i Aftenposten (jeg bor i Oslo) at familien til utenriksminister Anna Lindh kommer til å kreve erstatning av den drapsmistenkte 25-åringen.

Ansvarlige for drapet på utenriksministeren i Sverige samt den lille jenta på 5 år, er legemiddelindustrien og psykiaterne.  Og i siste instans myndighetene som tillater denne behandlingen, hvor pasientene ikke får noe valg, aldri blir informert om bivirkningene og hvordan de kan komme til å reagere.  Begge disse drapene ble begått av pasienter som var under administrasjon av psykiatriske medikamenter, sistnevnte VAR INNLAGT og hadde i lang tid vært på lukket avdeling.  Den unge mannen som drepte utenriksministeren var utskrevet fra psykiatrisk sykehus fem dager før drapet, og hadde disse dagene ligget og sovet for det meste (det tyder på sterk overmedisinering).  Når den unge mannen så går ut og ber om hjelp (psykiatriske medikamenter gjør bare pasienten sykere), så blir han avvist og går så og begår denne forferdelige handlingen.

Jeg FORSTÅR faktisk at disse menneskene kan begå drap.  Lurer på hvordan vi andre hadde blitt om vi hadde blitt påtvunget slik ”medisin”.  Det er klart at alle vil ikke reagere med å begå drap, men vi er biokjemisk individuelle, og nær sagt hvilken som helst reaksjon kan komme når mennesker går på slike medikamenter, og man vet ikke på forhånd hvordan den enkelte pasient kan komme til å reagere.

Jeg vil sitere et lite utdrag fra forordet til Dr. William Glassers siste bok (“Warning: Psychiatry can be Hazardous to Your Mental Health”) som kom ut i fjor (Dr. Glasser er en anerkjent amerikansk psykiater).  Han tar spesielt opp schizofreni i boken.  Forordet er skrevet av Dr. Terry Lynch (også han er psykiater):

”I am very concerned that unless there is an inquiry into psychiatric practice, the older major tranquilizers will quietly slip into history, to be replaced by the newer drugs.  I fear that history will continue repeating itself, that in thirty or forty years’ time these newer drugs will then be old drugs that, like their predecessors, are found to have serious side effects, and will be replaced by still newer ”wonder” drugs.  The wheel goes round and round,
UNLESS THE AUTHORITIES SAY ”STOP”! WHAT’S GOING ON HERE? ARE THERE BETTER, SAFER WAYS?”

Han sier videre:
"It is difficult to find a single aspect of psychiatric practice that is based solidly on science".

Hvordan psykiaterne kan fortsette å herje slik de til alle tider har gjort uten å bli stilt ansvarlig, er ikke lett å forstå.  Da må man kjenne historien og det menneskesynet psykiaterne har, den holdningen de har til disse pasientene.  Det var legene som trengte Nazi-regimet for å kunne utføre sine bestialske handlinger, og ikke omvendt.  Den gangen kom legene på den lyse idé at de like gjerne kunne ta livet av disse pasientene.  Sannheten er at dagens behandling på ingen måte er mer human! 

Er det ingen som tør å si i fra om dette i Sverige?  Dere har jo Lars Mortensson, en vidunderlig lege.

Det rådende medisinske behandlingsparadigme er basert på kommersielle interesser langt mer enn vitenskap! Psykiaterne forstår et språk, og det er sitt eget: Maktspråket!  De må bli fratatt makta, og naturmedisinere og humane psykologer må inn i sykehusene og få behandlingsansvar for disse pasientene.  Da ville det skje en revolusjon!

Mvh Lillian Nore


Anders Björck vill låta utreda polisen
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=220614

Anders Björck tycks inte lägga sig godvilligt i den allt hätskare konflikten med polismakten, sedan han med nöd undgått att buras in på nyårsnatten Så här skrev vi i SIEMs aprilmagasin 2001:

Under den senaste veckan har finansministern bekastats med pajer och Pehr Gahrton burats in av polisen. ...Den politiskt acceptabla lösningen heter mera kontroll av oroselementen, större skyddszon för makthavarna, bättre utbildning av polisen och fler i intet resulterande utredningar av polisens åtgärder. Vi har sett detta förut i historien. Allt fler kommer att betraktas som oroselement, samtidigt som kejsargardet blir allt mäktigare och självt tillsätter, avsätter, burar in eller mördar sina kejsare. Olof Palme, Siw Persson och Pehr Gahrton kommer att följas av fler.”


Välfärdens fördelning.... MOTGIFT v 03

Det finns en stark korrelation mellan energiförbrukning och välfärd. Vi måste planera och utveckla teknik för en ökad energiförbrukning för de fattiga ländernas skull”
säger en klimatforskare i Vetenskapsradion 10 januari. Bakgrunden till frågan är de ekologiska och klimatmässiga katastrofer som en ökad energiförbrukning kan föra med sig.

Det är just denna blålögda strategi som i praktiken visat sig misslyckad. Den ekonomiska tillväxtens pris - rovdrift på naturtillgångar och livsmiljö - har fått betalas främst av de fattiga. Senast beräknades antalet svältande människor i världen till 800 miljoner, och de politiska ambitionerna att ens halvera den siffran har fått skrinläggas. Men de fattiga massorna kan utnyttjas som argument för genmanipulering miljöförstöring, exploatering, massvaccinering - och nu för ökad energiproduktion. . Så visst har de sitt värde på börsen.

Sjuka av sk medicin MOTGIFT v 03


Hej Ulf! En iaktagelse jag gärna vill berätta om. Liten bakgrund först.

Min dotter 36 år, har 2 barn. Vid sista graviditeten fick hon problem med sköldkörteln och har ätit Levaxin under 5 år. Själv har jag gått Kinesiologiutbildning och även gått utbildning för Birgitta Klemo, att använda pendel. Pendeln började jag att använda för ca 5 år sedan för att hjälpa mig själv eftersom jag var överkänslig mot massor av livsmedel. Vid utbildningen hos Birigtta så fick jag lära mig att sköldkörtelproblem går att bota så att man kan sluta med Levaxin. Har därför börjat behandla min dotter efter Birigttas principer men är inte klar ännu.

Min dotter hade själv tidigare berättat för mig att hon under den sista månaden hade problem med halsen bla ont då hon svalde, kändes som om hon höll på att bli förkyld. Efter att ha kollat henne så sa jag att det var något hon åt som hon inte tålde och bad henne fundera över om det var något nytt livsmedel som hon hade lagt till kosten. Men enligt henne så hade hon inte förändrat något.

En dag ringde hon mig och talade om att hon fått svar på ett cellprov och att det visade förändringar och skulle kollas upp igen. När jag kollade min dotter var hela kroppen ur balans. Katastrof helt enkelt. Immunförsvaret, hormoner, livmoder, äggstockar, lever, struphuvud, bihålor, njur o urinvägar etc var ur balans. Jag frågade min dotter om hon åt något som jag inte visste om och fick till svar att hon börjat med P-piller för ca 2 månader sedan. Uppmanade henne att sluta med p-pillren.

Har nu kollat henne igen ca 1 månad efter det att hon slutat med p-pillren och kroppen har gått tillbaka till normala gänger. Det visade sig att då hon slutade med p-pillren så upphörde även problemen hon hade i halsen.

Har även 1 dotter till som ätit p-piller och även haft en stav inopererad. Hon har haft en del obalanser i kroppen också men nu är hon gravid och tillför således inga hormoner. Efter att ha kollat henne sedan hon blev gravid så är kroppen helt återställd från tidigare obalanser.

Med detta vill jag säga att sjukvården, läkemedelsjättarna själva bidrar till att människor blir sjuka av biverkningar av olika mediciner. Själv har jag för ca 15 år sedan haft 2 st arbetskamrater som vid ca 35 år båda avlidit av livmodercancer. Mina funderingar är naturligtvis om dom blev sjuka av p-pillren.

Jag har en patient som har ätit Losec under 8 år och har under dessa år haft en massa problem. Förutom magproblemen hade hon tex muskelvärk och många av dom biverkningar som stod angivna att man kunde få av denna medicin. Ändå hade hon aldrig kopplat samman sina bevär med Losec, magen blev bättre men övriga kroppen mådde sämre. Då hon upphörde med Losec försvann även dom andra krämporna.

Med vänliga hälsningar
Ulla Godin, Härnösand


Fromma förhoppningar

Det finns en stark korrelation mellan energiförbrukning och välfärd. Vi måste planera och utveckla teknik för en ökad energiförbrukning för de fattiga ländernas skull” säger en klimatforskare i Vetenskapsradion 10 januari. Bakgrunden till frågan är de ekologiska och klimatmässiga katastrofer som en ökad energiförbrukning kan föra med sig.

Det är just denna blålögda strategi som i praktiken visat sig misslyckad. Den ekonomiska tillväxtens pris - rovdrift på naturtillgångar och livsmiljö - har fått betalas främst av de fattiga. När det är dags för den berömda ”fördelningen” av tillväxtens frukter har de rätt ofta överförts till hemliga bankkonton, om man överhuvudtaget kan spåra dem. Senast beräknades antalet svältande människor i världen till 800 miljoner, och de påstådda politiska ambitionerna att ens halvera den siffran har fått skrinläggas. Men fattiga och svältande människor kan utnyttjas som argument för genmanipulering miljöförstöring, exploatering, massvaccinering - och nu för ökad energiproduktion. . Så visst har de sitt värde.

Engelskspråkig satir över den s k vetenskapliga medicinen
http://www.mercola.com/2004/jan/14/medical_journals_corrupt.htm

Psykoterapi lika bra som piller?
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=225279&previousRenderType=6
Psykoterapi fungerar lika bra som tabletter för flertalet människor som försöker kämpa sig ur en depression. Det framgår av en svensk rapport som bygger på världens största genomgång av forskningen om vad som hjälper mot depressioner...

SIEMs kommentar: SBU:s studie är en ”litteraturgenomgång”. Med en sådan uppläggning fifflar man bort det faktum att ”lyckade” studier (ur läkemedelsbolags och finansiärers synpunkt) publiceras många gånger, medan ”misslyckade” studier - där behandlingen visar sig värdelös eller skadliga - oftast inte publiceras alls. Naturligtvis avfärdar studien andra behandlingar än dem som de statsstödda skråna - läkare o psykologer - utövar. Och nån avgiftning av patienterna kan naturligtvis inte tänkas, än mindre prövas.

I rapportens sammanfattning som finns på
http://www.sbu.se/Filer/Content0/Publikationer/1/depression_2004/Sammanfattn_slutsats.pdf
finner vi att depressionens orsak och bakgrund betraktas som oväsentlig för diagnos och behandling: Patienter som säckat ihop efter att ha förlorat sin familj i en olycka, övermäktigt ansvar på arbetet, efter att ha drogats med blodtryckssänkande läkemedel eller drabbats av amalgam- eller tarmförgiftning osv - alla blandas ihop till en enhetlig kategori ”deprimerade”, som man kan experimentera på och dra slutsatser om. Så lägger man upp en studie om man absolut INTE vill ha reda på sanningen, och framför allt inte vill lösa den deprimerades problem.

Däremot kan man även fortsättningsvis tjäna mycket pengar på att droga ned, elchocka och förvirra ledsna och förgiftade människor i vetenskapens namn. Och risken att patienterna tillfrisknar permanent med sådan behandling är rätt liten. Att en del till slut går ut på stan och har ihjäl folk och ministrar får man väl acceptera. Det ger ju bara mer argument och mer pengar till dårdoktorerna. KMR:s senaste nummer av ”Mänskliga rättigheter” visar hur de flesta s k farliga patienter i själva verket blivitr farliga först efter gedigen läkemedelsbehandling. I Sverige anses numera cirka 900.000 människor ha någon form av depression . Strålande tider ! Underbara tider!

Redan när Anders Milton utsågs som ”psykiatrisamordnare” siade vi om det dystra resultatet av denna samordning. Det han hittills har gett uttryck för bekräftar våra värsta farhågor: Psykiatrins stora problem tycks enligt honom uppenbarligen vara att patienterna inte tar sina tabletter som de ska.

En fri alkoholimport och avskaffad tuillkontroll får väl fullfölja den statsstödda förgiftningen av svenska folket. Det finns all anledning att bli deprimerad - men det vågar väl ingen knysta om. Rsken finns ju att bli behandlad.

Rohypnol igen

Mijail Mijailovitj tycks enligt rättegångsreferaten ha varit en trägen Rohypnolanvändare, Läkemedelsbilaget Roche meddelar nu /radionyheterna 24 jan/ att man tänker sluta sälja Rohypnol på den svenska marknaden. Anledningen uppges vara lönsamhetsskäl. Svenska tullen tror dock inte detta kommer spela nån större roll, eftersom nästan all Rohypnol som används i detta lan är insmugglad, mest från östländerna.

Dvs drogintroduktionen går även nu till på det välkända sätt som vi tidigare beskrivit i SIEMs magasin: Sedan marknaden väl skapats och drogens verk,liga effekter kunnat iakttas förbjuds eller dras medlet in från legal användning, medan läkare och industri två sina händer. Förtjänsterna på preparaten är betydligt större vid illegal försäljning, samtidigt som vårdapparaten kan överlåta problemen på tullare och polis,. Användarna är ju inte patienter längre, utan ”kriminella missbrukare”.

Surfarmail: Rohypnol-stoppet väcker frågor

Att narkotikaklassade sömnmedlet Rohypnol nu kommer att stoppas i Sverige av tillverkaren är mycket positivt. Det har indirekt orsakat många fall av oprovocerat och grovt våld och också ett stort antal mord. Justitieministern Thomas Bodström föreslog ett stopp för flera år sedan.

Ämnet är mångfacetterat, men själv tycker jag att media borde belysa andra aspekter än vad som görs. Att preparatet som varit förbjudet i USA i många år inte stoppades av Läkemedelsverket utan av tillverkaren är anmärkningsvärt. Varför tog inte Läkemedelsverket detta beslut istället? Är det ett bevis på att vår läkemedelskontroll och –övervakning med en hel kader av läkare och andra sakkunniga inte fungerar? Verket är till mellan 99-100 procent beroende av medel från tillverkarna. Är detta förhållande orsaken till att det hela kan upplevas om tandlöst och viljesvagt.

En annan sak som inte kommer fram i media är vad som kan tillskrivas tillverkaren inklusive de läkare och forskare som tagit fram och lanserat medlet. Varför sätts inte medias fokus på deras ansvar som också inbegriper att Rohypnol fortfarande tillverkas och bl a säljs till östländerna legalt för att sedan illegalt slussas till bl a Sverige?

L Andersson


Slöseri med mediciner kostar miljoner
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=346092
Miljoner slösas bort på dyr medicin för att läkare inte följer läkemedelsverkets rekommendationer. Det visar en studie som gjorts på akutkliniken på universitetssjukhuset i Malmö.
----
Dyrt slarv
Man har tittat på hur vissa smärtstillande mediciner används på akutkliniken i Malmö för att se hur nya dyrare preparat används i förhållande till traditionella och billigare mediciner. I de flesta fall har läkare skrivit ut den dyrare medicinen utan att kontrollera om det är rätt användningsområde. Ett slarv som visat sig mycket kostsamt.

- Det kostar landstingen åtskilliga miljoner . I Malmö har de räknat ut att det kostar fem miljoner.

En förklaring till att läkare i så stor omfattning använder dyra mediciner kan vara läkemedelsföretagens marknadsföring, menar Martin Ståby.

- De som står för vidareutbildningen är ju företagen och de för ju naturligtvis fram sin sida.

...

SIEMs kommentar: Man kan fundera länge över vad skillnaden skulle vara mellan detta och den sk mutaffären på Systembolaget, där hundratals anställlda hotas med avsked för att ha gynnat vissa av sina leverantörer. Möjligen att de Systemanställda ionte har så starka skråorganisationer

Ulrika Messing
läxar i Ekot 20 januaru upp SSI:s generaldirektör: Som politiker vill jag ha grund för mitt handlande i stabila internationella forskningsresultat, säger hon, och är klart irriterad över att SSI medger att det finns osäkerheter rörande mobiltelefonernas oskadlighet. Som vanligt - t ex när det gällde EMU - har hon inget fattat: Hon tror uppenbarligen att SSIs främsta uppgift är att göra livet enkelt för politiker.

Men strålningens hälsorisker är en fråga på mycket lång sikt, som berör hela mänskligheten, en total nyhet i vår biologiska historia, där några års erfarenheter knappast kan ge definitiva resultat, framför allt inte grund för någon oskadlighetsflörklaring, vilket SSI till slut långsamt verkar ha fattat.

Naturligtvis hörde vi inte Ulrika Messing uttala sig om när naturmedlens hälsorisker överdrevs å det våldsammaste i media och debatt. Då går det bra med rykten och hörsägen för att skapa oro - ty det gynnar de industriintressen våra politiker slår vakt om. Intresset ljuger aldrig, heter det, inte ens när det är svårt lomhört.

Katter och hermeliner

I månaden har båda kinesiska sibetkatter och thailändska fåglar drabbats av virus-experternas bannbullor. Några rinliga bevis för dessa djurs sjukdomsframkallande roll finns inte, men ”blotta misstanken” är här tillräcklig för dödsdomar.

Samtidigt går näringminister Messing till angrepp mot strålskyddsinstitutet för att det (långt om länge) bekänt att det finns osäkerheter rörande mobiltelefopnistrålningens oskadlighet. - Man ska inte spruda oro om det inte finns starka vetenskapliga bevis för skadligheten, är näringsministerns hållning. Någrra försiktighetsprinciper eller någon genuin osäkerhet vill hon inte höra talas om när det gäller mobilstrålningen..

Någon osäkerhet finns dock inte när det gäller Parakvat - det starkt giftiga bekämpningsmedel, som EU nu godkänt för användning, trots tidigare omfattande förbud. (Se tidigare notis i SIEMs magasin om detta ) ”Vår” miljökommissionär Margot Wallström gör en parodisk figur i TV när hon försöker slingra sig ur detta miljömord genom uttalanden av typ ”Ingen kan ju tvinga Sverige att använda Parakvat, om man inte vill!”.

För varje nykter betraktare ligger endast industri-intressen bakom detta. . Det är beklämmande att blonderade bimbos används för att sprida vanföreställningar och skruvade reklamargument för rena dårskaper. Politiken är snart värre än bilreklamen! Varför protesterar inte kvinnoorganisationerna?

Vaccin orsak till gulfsyndromet
Ekot måndag 12 januari 2004
De hälsoproblem som drabbat veteraner efter kriget vid Persiska viken i början av 1990-talet orsakades troligen av de vaccinationer som soldaterna fick inför resan. Den teorin om det så kallade gulfsyndromet redovisas i en hemlig brittisk rapport som redovisas i tidningen The Times. Soldaterna fick en lång rad sprutor för att motverka effekterna av eventuella attacker med kemiska eller biologiska stridsmedel....


Tandläkare drar ut friska tänder
Ekot onsdag 14 januari 2004
Det förekommer att tandläkare i Sverige medvetet drar ut friska tänder för att kunna sätta in dyra konstgjorda tänder.... Riksförsäkringsverket misstänker att det beror på att tandläkarna velat sätta in dyra implantat - konstgjorda tänder som skruvas fast i käken.

SIEMs kommentar: En inte ovanlig alternativ- patient är just denna: Pensionären med skröplig hälsa som låtit ”sanera” sina tänder, inte sällan hela garnityret, för att till stora kostnader för sig själv - och stora intäkter för Brånemark o tandläkare - sätta in implantat. I efterhand uppstår ofta kronisk huvudvärk, och egendomliga inflammationer som föranleder ökande läkemedelsbehandling. - Kan det verkligen bero på tänderna, vad ska jag göra nu? är den vanliga frågan.

Det är inte ovanligt att patienten gjort av med större delen av sina besparingar på detta. (Förutom naturligtvis vad implantaten kostat skattebetalarna). Tandläkare och läkare försäkrar att ”det är inget fel på implantaten” - precis som det aldrig är nåt fel på amalgam, kopparspiraler, vacciner, lyckopiller, värktabletter osv. För att åstadkomma hållbara och av försäkringskassan godkända bevis för att implantaten/tandproblemen ligger bakom ohälsan måste de alltså åter ”plocka ut” implantaten på egen bekostnad - och på vinst och förlust. Den tandläkare som anlitas för detta riskerar också kritik från myndigheterna,ty ”det är ju inget fel på implantatet”.

Många av dagens pensionärer är födda ochg uppväxta under en tid då dåliga tänder var ett kastmärke för fattiga och utanförstående, När de egnea tänderna så småningom börjat förfalla har det varit ett socialt stigma , Även fattiga pensionärer har ofta tagit till de sista sparslantarna för att bekosta dyra implantat. Att på vinst och förlust nu avlägsna dem finns det ofta inga ekonomiska eller ens praktiska möjligheter att göra. I stället försöker man leva med stigande trötthet, huvudvärk, och synrubbningar.

På sitt sätt är det ärligare att med hagelgevär och knivar råna pensionärer på deras sparslantar direkt ur byrålådan. Det behöver ju inte nödvändigtvis efterlämna någon kronisk ohälsa.

Även om åtskilliga påstår sig må bra med sina implantat har för min egen del har slutsatsen varit enkel: Jag avråder alltid från tandimplantat, eftersom de fall där verkliga problem uppstår är omöjliga att hantera och tydligen inte går att förutse. . Hellre skulle jag spela rysk roulette. Då behöver man inte leva många år med sitt misslyckande.

Mail: Finsk Förälder om vaccinationer

Hej på dig Tack för en intressant hemsida!Jag har själv undersökt vacciner under en längre tid och efter den första chocken såg jag klart vad det handlar om.Jag fann din information om hur studier är manipulerade mycket bra.Mycket bra förklarat.Jag har själv helt slutat att vaccinera,inte änns katten ska ha någon.Jag har 3 barn och ser med skräck deras reaktioner på vaccinerna dom har fått.Biverkningar som atopisk eksem,tågång,inkontinens,öroninflamationer,spontan blödning från näsan.Nu försöker jag rädda vad som räddas kan med homeopati.Tack för ditt bidrag till att ge information om detta,det är tur nog mer och mer som har insett vad som pågår Med vänlig hälsning Marika Liljeroos,Finland

Hej Marika! Tack för ditt uppmuntrande brev! Får jag publicera ditt mail - med eller utan namn ? M v h Ulf

Hej Ulf!
Du kan publicera det som det är,det är hög tid föräldrar slutar tro på våra så kallade "hälsoexperter"och inser att det är endast ekonomiska intressen som gäller.Jag har varit i kontakt med mammor från många länder och alla har samma historier att berätta.Jag kan vara tacksam att mina barn "endast" har reagerat som dom har gjort,jag har talat med mammor vilkas barn har dött,blivit hjärnskadade m.m. Marika


"Fel att vi blir feta av fett"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=221366&previousRenderType=2

Vi blir inte feta av att äta fet mat. Att tro det är lika dumt som att tro att vi blir gröna av att äta grönsaker. Tvärtom är den medicinska vetenskapens varningar för fet mat en orsak till den rika världens fetmaexplosition. Det menar överläkaren och medicinske rådgivaren åt sjukvårdsledningen i Västra Götalandsregionen Christer Enkvist på DN Debatt.
....
Det är lika dumt att tro att man blir fet av att äta fett som att tro att man blir grön av att äta grönsaker.
...
När så livsmedelsindustrin börjat producera kolhydrater i stor omfattning anser den sig ha stöd i läkarvetenskapen. För industrin finns ett antal fördelar med kolhydrater som inte enbart är att hänföra till omtanke om konsumenternas hälsa. Det är exempelvis mycket billigare att producera kolhydrater än äggviteämnen och fett. Vinsterna blir större....
...
Så när nu EU-kommissionen i dagarna beviljat 100 miljoner kronor till Sahlgrenska Akademien för att hitta molekyler som förklarar varför allt fler blir allt fetare, så undrar man om det verkligen är mer forskning och inte mer sunt förnuft som behövs för att lösa problemet. ... / Christer Enkvist


SIEMs kommentar:
Den krisartade ekonomin i Västra Götalandsregionen, tycks tvinga fram en viss grad av sunt förnuft,, naturligtvis i hård strid med medicinsk s k expertis. Christer Enkvist skäms inte ens för att påtala att mytologin och missuppfattningarna medvetret sprids av industriintressen ( både livsmedels- och läkemedelsindustri) och deras bulvaner. Lycka till Christer, det här lär blir tufft!

Vi påminner om en av de mytspridande bulvaner, som åberopades som sanningsvittne i samband med EUs famösa kamp mot näringstillskotten - Benjamin Caballero (näringsexperten som inte kände till en enda näringsbriostsjuksom, om ni minns honom från majmagasinet 2003 ).
 

En bakgrund till presidentval och folkmordskonferenser

Den amerikanska statens latenta skuld för framtida pensioner och trygghetsförsäkringar är 44 000 miljarder dollar Källa: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=221588&previousRenderType=2

Vi har tidigare ( i Septembermagasine 2001 ) visat att de räntekrav och tillväxtförväntningar som präglar den moderna ekonomin utgör bondfångarkonster: ”...Föreställningen om oändlig och jämn ekonomisk tillväxt är därför en illusion. De tillväxtsiffror som pensionsstiftelserna presenterar är bara den ena sidan av en kalkyl., som på sin andra sida förutsätter återkommande kapitalförstörelser i form av t ex krig, katastrofer och terrorism. Därrefter får man nollställa sina konton och börja om på nytt med två tomma händer och det naturen erbjuder att leva på...”

Att bli av med en skuld innebär en inkomst. . Vi kan alltså här se vilka ofattbara förtjänstmöjligheter som ligger i att störta ett land i krig och kaos, där många av statens fordringsägare omkommer eller spårlöst försvinner, där fordringsbevis förstörs, och där krigslagar införs och rättigheter avskaffas ”med hänsyn till rikets säkerhet”. De pengar som så kan räddas åt staten, behövs naturligtvis för mer angelägna ändamål än pensioner - t ex för att stoppas i Haliburtons och andra industri- och politikerfickor. Sätter folket dessutom en Terminator som guvernör för den mest skudltyngda delstaten - då får man faktiskt skylla sig själv. Och vilken tur att sådana som Saddam och bin Laden finns att hyra!


Välmenande strunt
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=220762&previousRenderType=2
.....
Allt fler läkare har numera två recepthandböcker på sitt bord. Dels den gamla FASS för mediciner, dels den nya FYSS, som Folkhälsoinstitutet har sammanställt och som innehåller föreskrifter om lämplig fysisk motion för olika åkommor, därav bokens namn: FYsisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling.Alla recept i FYSS bygger - liksom de i FASS - på vetenskapliga bevis och beprövad erfarenhet och frihet från biverkningar. Ofta är det väl tämligen enkla goda råd som man strängt taget inte behöver gå till doktorn för att få. Men idén är just att en läkare sätter sin auktoritet bakom anvisningen, att den ges i skriftlig och specificerad och doserad form, som ett recept, och att den ges i en situation (läkarbesök) där mottagaren rimligen är motiverad att följa receptet. Dessutom kan patienten gå med receptet i handen till en person som hjälper henne att omsätta receptets föreskrifter. I Malmö har landstinget inrättat ett "fysiotek" för detta ändamål, på andra håll finns särskilda förmedlare, på ytterligare andra tar något av stadens gym emot receptet.
Idén är genialt enkel - och föder omedelbart tanken på en utvidgning. Även matråd, dietrecept, kunde skrivas ut av läkare.....Åle LundqistSIEMs kommentar: Den som värnar om folkhälsan måste väl vara glad åt motion och vettig kosthållning, och därmed också till FYSS? Men den som läser noga borde sätta frukostäpplet i vrångstrupen: Vad är det för strunt som sprids i detta?

.”Alla recept i FYSS bygger - liksom de i FASS - på vetenskapliga bevis och beprövad erfarenhet och frihet från biverkningar”

I själva verket är preparaten i FASS ofta inte alls prövade eller bevisat effektiva för de situationer där de sätts in, närmast alla har en gedigen - och dessutom ofullständig - katalog av giftverkningar. I praktiken blir folk sällan friska eller ”botade” av dessa preparat , utan flertalet anses vara - också i bästa fall - symtomdämpande, smärtlindrande eller fördröjande, medan många av dem dock är tillvänjande och sk beroendeframkallande. De preparat och föreskrifter som kan hämtas ur FASS och de som följer av FYSS har alltså närmast ingenting gemensamt. Hur kan offentliga utredare ändå komma på den bisarra tanken att söka jämställa dem?

Förklaringen ligger nog i det svenska språkets tvetydigheter, väl inplanterade och inpräntade sedan Gustav Vasas tid eller långt längre: Närmast avspeglas det i Nordisk Familjebok:

Auktoritet l.Autoritét (lat. auctöritas, rättsgiltighet, myndighet, inflytande).
1. Laglig makt och myndighet, som innehafves och utöfvas af styrelser samt ämbets- och tjänstemän inom ett lagbundet samhälle. -
2. Offentligt ämbetsverk, ämbetsmyndighet, förvaltningsverk, offentlig ämbets-eller tjänsteman; plur.: myndigheter, "vederbörande".
3. Anseende, bevisningskraft eller vitsord ("hemul"), som tillägges någon för snille, lärdom eller erfarenhet utmärkt person (hans åsikter, yttranden m. m.) eller en skrift.
4. Den person eller skrift, som man tillägger ett visst anseende, bevisningskraft, vitsord o. s. v. - A u k t o ri t e t s t ro, en blind tro på någons uppgifter, åsikter o. s. v.

Källa: http://www.lysator.liu.se/runeberg/nfbb/0238.html

Dvs: ”auktoritet” kan man få antingen genom att vinna folkets förtroende eller genom makthavares beslut, vilket är två helt olika saker. Ordet ”auktoritet” avslöjar dock inte varifrån det kommer i det enskilda fallet. Ordets tvetydighet är noggrant försvarad och eftersträvad i vårt samhälle : Genom detta lilla ord kan politiska och religiösa makthavare utge sig för att ha folkets förtroende, och dessutom gälla för att vara snillrika, lärda och erfarna.

Vad innebär det då att ”en läkare sätter sin auktoritet bakom” FYSS anvisningar? . Ja, det är lika tvetydigt : Läkare har ofta mindre egen erfarenhet av s k friskvård än vanligt folk, vilket bl a visas av deras statistiskt sett kortare livslängd än de flesta andra grupper. ( Se diskssionen om detta i SIEMs januarimagasin 2002 ) Frågan om vad som är en hälsosam livsstil eller kost är dessutom djupt förvirrad inom den medicinska vetenskapen, under lång tid har vetenskapen spridit kostråd som man nu själv måste ”äta upp” ( se "Fel att vi blir feta av fett" ovan, och SIEMs Maj-magasin 2003) Om folket skulle ha nåt större förtroende för - och benägenhet att entusiastiskt efterkomma - sådana råd, så torde det mer bero på okunskap och vidskepelse än på respekt för snille och lärdom.

FYSS uppmaningar att jogga och äta grönsaker kommer alltså rimligen inte från varken den enskilde läkaren eller den medicinska vetenskapen, utan det är här Folkhälsoinstitutet, dvs statsmakten som vill utnyttja det inflytande över patienten som läkaren har, till att styra hans beteende. Vårdcentralernas mottagningar får då spela samma roll som den katolska kyrkans biktskåp - dar den enskilde ställs öga mot öga mot den ogripbara makten, och tvingas öppet bekänna sina felsteg, samt vidta botgöring.

För inte så länge sen handlade det om fjugo vaxljus och hundra Ave Maria. Denna gång vill härskarna att vi joggar och äter grönsaker för att inte belasta den offentliga ekonomin, Vad blir det nästa gång Storebror vill se oss öga mot öga i biktskåpet?

Är detta nu så mycket att bråka och ironisera om? Motion och grönsaker är väl bra?
- Njae, det beror på sammanhangen och alternativen: Alternativet hade varit att ge patienten/allmänheten den grundläggande kunskap om människokroppen han behöver och med vars hjälp han själv - utan auktoriteters påbud - kan fatta nödvändiga beslut rörande sin livsföring och hälsa. En sådan verklig grundkunskap handlar om näringsförsörjning och -upptag, cirkulation och utsöndring, samr kroppens egna skydds- och reparationsmekanismer, och avlivar de flesta myter på vilken läkaren byggt sin ”auktoritet”. Därför förstår vi varför medcinare och politiker i skön förening hellre försöker styra folket genom makt än genom att sprida kunskap,.


Läkemedel dåligt anpassade efter äldre
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=554&a=220821

Äldre får allt fler läkemedel och biverkningarna ökar. Var femte på demensboenden får medicin som kan ge förvirring. Många sömnlösa får piller istället för en smörgås. Socialstyrelsen har nu tagit fram mått som ska ge äldre säkrare behandling.
..
Trots att äldre är de verkliga storkonsumenterna av läkemedel ingår de sällan i tester av nya läkemedel.
-Kunskaperna är därför skrämmande dåliga, säger Karin Styrborn som påpekar att det inte heller i läkemedelsbibeln FASS står något om hur äldre påverkas av medicin.

SIEMs kommentar: Under de år SIEMs magasin utkommit har alltså antalet läkemedel/åldring på servicehus ökat från åtta till tio. Detta samtikdigt som olika ”auktoriteter” beklagar utvecklingen. Redan för länge sedan har Socialstryelsen tvingats medge att det inte länbgre går att skilja på sjukdom och biverkningar bland de äldre. Samtidigt gråter politiker krokodiltårar och lovar mer pengar till den överbelastade vården. Men så länge ”vården” innebär att gamlingar förgiftas så kan den kräva hur mycket personal och pengar som helst, och den bedragna allmänheten tvingas kräva mera vårdresurser åt sina gamlingar. Ett parodiskt skådespel. Hur mycket vård tror du själv du skulle behöva om du tvingades äta tio olika receptbelagda kemikalier varje dag?


Myndigheter tas i örat
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=221556&previousRenderType=6

Regeringen får hård kritik för att inte styra statliga Kemikalieinspektionen med tillräckligt fast hand i en ny rapport från Statskontoret. Det är speciellt olyckligt att Kemikalieinspektionen självt får tolka miljömålet giftfri miljö, anser kontoret.
...


Om nu KemI ska driva arbetet för en giftfri miljö borde det vara regeringen som bestämmer hur det arbetet ska ske, hävdar Statskontoret. Att låta KemI självt tolka innebörden av den giftfria miljön är ingen bra lösning.
Prioriteringarna ska göras av regeringen, och sedan får KemI jobba utifrån dessa, vill Statskontoret. ...


SIEMs kommentar: Det är inte så svårt att läsa mellan raderna: Det som ytligt tycks vara en kritik av regeringen är i själva verket ett argument för att regeringen ska ta KemikalieInspektionen i örat, så att den inte låter miljöhänsyn komma i förgrunden för arbetet. På samma sätt tog alltså minister Messing SSI i örat när denna myndighet började bekänna viss oro för mobiltelefonistrålningen. Inga onödiga hänsyn till miljö och hälsorisker får komma i vägen för regeringens EU-samarbete och näringspolitik.

-----------

Hej! Ville bara rekommendera två länkar. Den första handlar om fri-energi. Jag tänkte att ni kanske kunde vara intresserade då det står om Victor Schauberger på eran hemsida. Om nu levandevatten.nu är eran hemsida.
http://www.seaspower.com/EnergyDisclosureDec122003.htm
Här kan ni också ladda hem en intressant intervju:
http://www.seaspower.com/latestnews.htm
http://www.disclosureproject.orgKraftig ökning av överviktiga barn
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=226766&previousRenderType=6
Skolbarn med fetma eller övervikt har blivit tre gånger fler under en 14-årsperiod, visar en studie i Stockholms län. En förklaring kan vara att barnen rör sig allt mindre under sina första skolår.

SIEMs kommentar; Favorit i repris kan man tycka. Bara för ett par månader sedan refererade vi en annan srtudie som också visade att motion spelar mycket liten roll för barnfetma . Men för läkare och massmedia är barnfetman fortfarande en fråga om spontan lättja. I verkligheten handlar det om att förgiftade barn blir trötta, feta och rör sig mindre. Skapa gärnma friskolor utan livsmedelstillsatser, antibiotika och vaccinationer, och ni ska få se3 på friska ungar. Men man sågar väl inte av den gren man sitter (och lever) på ?

Ny strid om amalgam väntar
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=226771&previousRenderType=6

Var beredd på en ny strid om amalgamet. Utredningen om hur farligt amalgam är och hur det ska saneras får skarp kritik.
...
När den statliga Dentalmaterialutredningen kom förra året välkomnade många patienter förslaget om nya regler för det bidrag som ges vid byte av dentala material. Med lägre krav på utredning och förenklade intyg ska fler kunna få stödet och bli av med framför allt gamla amalgamfyllningar.

Nej, säger nu bland andra flera landsting som tycker att det räcker med de möjligheter som redan finns. Det finns också farhågor om att amalgam och annat byts ut för snabbt.
Om kravet på utredning minskar kan eventuella sjukdomar som orsakar patientens besvär missas.
...
SIEMs kommentar: Flera remissinstanser skriver nu också att det saknas vetenskaplig grund för påståendena om amalgamets farlighet. I så fall säger det mer om den sk vetenskapen än om amalgamet.

Argumenten ovan utgör en konkret illustration till medicinens förnuftsvidriga sjukdomslära - den klart mest ohälsoframkallande faktorn i det moderna samhället. Man tror att de besvärande symtomen beror på ”sjukdomar”, vilka kommer från ingenstans och utvecklas av sig själva. Det gäller då att upptäcka och diagnosticera dem i tid. (De flesta sk sjukdomar kan medicinen dock ändå inte bota, men det verkar vara mindre betydelsefullt.)

Därför kan man gärna skada patienten så att han visar tydliga och tidiga sjukdomssymtom, sjukdomen kan ju på så sätt upptäckas tidigare. ( Läs t ex Salomon Schulmans artikel om den sk glutenallergin” , citerad på /siem/glutenintolerans.html ) . Med denna sjukdomslära i ryggen kan man också fortsätta att förgifta patienten med amalgam, ty det kan ju vara nån annan sjukdom han lider av ...

Denna s k sakkunskap resonerar alltså som ” Vi bör inte dra upp karln ur isvaken bara för att han skriker, det kan ju vara så att han fått ett fiskben i halsen, det måste undersökas först...” Men enligt sunt förnuft - och ekologisk medicin - är det tvärtom ännu mer angeläget att avgifta patienten (från kvicksilver) om han dessutom skulle ha andra skador.

Inte behöver någon undra över varför ohälsotalen i vårt land skenar i höjden, och över att sjukligheten ökar ju mer pengar vi satsar på sjukvård. (Se novembermagasinet 2003)


************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni