Svenska Institutet för Ekologisk Medicin Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420 http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@swipnet.se

http://www.klokast.se/M/B.html


Tidigare nummer av magasinet är f n delvis otillgängliga p g a omarbetning
Följande länkar bör dock numera fungera

Januari 2002 - Feb - Mars - April - Maj -Jun - Juli - Aug - Sep - Okt - Nov - Dec
Januari 2003- Feb - Mar - Apr - Maj - Juni - Juli -Aug - Sep -Okt - Nov - Dec
Januari 2004 - Feb -Mars - Apr  Maj  Juni

UTSKRIFTSVERSION PDF AV DETTA MÅNADSMAGASIN

SIEMs Månadsmagasin Augusti 2004
Notiser o kommentarer


Alternativmedicin allt mer accepterat - Barn kan få allvarliga skador av vacciner! - Vacciner kan ge bestående hjärnskador!- Was that baby really shaken? - Färre barn vaccineras i Rinkeby- Läshänvisningar - Nya rön om operationer mot fetma - Senare operation av bröstcancer ger bättre resultat- Läkare anmäler inte biverkningar - Läkemedelsverket vill granska Crestor - Prozac i brittiskt dricksvatten - Anti-depressant's link to suicide - MOTGIFT v 32 om legal knarklangning - Plastgolv kan ge barn allergi - Nytt vaccin kan bota alla allergier - Vanligt konserveringsmedel orsakar allergi - Massförstörelsevapen - Sudan nästa? - Och så vaccinerna förstås - Fler smittade av fästingburen TBE - "Svensk sjukvård hotad" - Var fjärde man har problem att kissa - Forskare kan vara orsaken på spåren - Fortsatt massdöd bland skarvar - Torsken kan försvinna - Astra dumpade gifttunnor på 60-talet - Miljögifter tredubblar neurologiska sjukdomar! - Värktabletter kan vara miljöfarliga - Privata biobanker får kritik - "Otäckt om företag profiterar på oro" - "Diagnoser stämplar barn i onödan" - Pippi på diagnoser - "Det känns tryggare i New York" - Alkoholfrågor oprioriterade inom EU - Så gick det till när införseln släpptes fri - Britain's war on drugs is naive, says US - EU stoppar förbud mot okända kemikalier - Gravida kan äta frukostflingor - Kellogg's cuts sugar to placate critics - Yr i huvudet? - Färre sjukskrivningar - fler pensioner - Förtidspensioneringar hotar budget - Sjukskrivna oroas för tvångspensionering - RFV varnar för fler förtidspensioneringar - Sjukskrivningarna minskar - Smärtkliniker på väg läggas ned - "Vi måste jobba tre timmar mer i veckan" - Elöverkänsliga kan få fristad i Hälsingland- Världens oljetillgångar på väg minska - Oil costs hurt UK recovery - The mask of altruism disguising a colonial war - Dåligt vatten gör irakiska barn sjuka - FN söker hjälp till svältdrabbat Kenya- Olika liv olika värda i Afghanistan - Vanligt att föremål sväljs hos tandläkaren - Did You Know...(AIDS) - Tips om natur och hälsa - Mail från en utlänning - Should fluoride be added to our water?

Ledare: Utbildning för alternativ-behandlare?


SIEMs webkurs i ekologisk medicin har nu funnits på nätet i mer än fem år, och samlat hundratals deltagare. Kursen ger grundläggande förståelse av hur kroppen fungerar - och skingrar åtskilliga av de skräckinjagande myter och missförstånd som sprids av skolmedicinen. Med denna grund kan deltagarna lättare förstå, förebygga och motverka ohälsa, läsa kroppens reaktioner, upprätta och följa upp åtgärdsprogram för sig själv och andra. (WEB-kursen presenteras på /kurs , med möjlighet att beställa mer ingående information om kursen via en mail-serie)

Efterhand har efterfrågan också vuxit på praktisk utbildning för alternativ-medicinskt behandlingsarbete. Sådan utbildning kan dock endast till liten del ges via web-en, utan kräver personlig närvaro för instruktion, diskussion och träning.

Floran på marknaden av s k alternativa behandlingsmetoder är idag ymnig, liksom kursutbud och kursanordnare. I dag finns allt från fleråriga yrkesinriktade kurser i specifika metoder till enstaka kvälls- och helgkurser. Ambitionerna hos kursdeltagarna är naturligtvis skiftande - från ren nyfikenhet till avancerade yrkes- och etableringsplaner, inte sällan uppbackade av arbetsförmedling och banker.

Veterligen är det dock en ganska begränsad andel av alla kursdeltagare som efter utbildningen förmår försörja sig på sina alternativa behandlingar. Yrkesplaner har inte sällan förvandlats till en ekonomisk belastning eller i värsta fall rena mardrömmen. Utbildningsanordnare och skrå-organisationer talar naturligtvis inte särskilt högt om detta beklagliga faktum. Sanningen torde i stället vara att det blir - och kommer att bli - allt svårare att försörja sig som fritt verkande alternativmedicinsk terapeut. Tillgången på sjuka människor är förvisso inte sviktande. Däremot blir kostnaderna, konsumentkraven och de lagliga restriktionerna allt större, medan patienternas betalningsvilja och -förmåga knappast ökar på motsvarande sätt.

Samma utveckling kan man finna inom de flesta andra branscher som bygger på personlig service, men det är inom vårdområdet särskilt svårt att möta detta genom ”rationalisering”. Självklart är detta också en konsekvens av traditionella politiska värderingar och beslut riktade specifikt mot alternativrörelsen - en viss förskjutning har alltså skett från ren häxbränning till utsvältning av häxorna.

Detta har lett många alternativmedicinska behandlare till att söka sig till s k komplementär medicin, i förhoppning om att därmed få del av de ökande skattemedel som skyfflas in i den offentliga vården ( med enda resultat att den samlade sjukligheten ökar i allt snabbare takt). Eventuella förhoppningar att från en trygg landstingskommunal anställning få sprida kosmisk kärlek, eller med ren uppövad intuition få utreda och diagnosticera av försäkringskassan remitterade patienter - de kommer dock sannolikt att förbli fåfänga.

För kursdeltagaren och den blivande terapeuten kan sådana förhoppningar visa sig fruktlösa och dyrbara. De sk komplementärmedicinarnas verksamhet kommer inom sjukvården att vara underställd skolmedicinsk tillsyn och reglering, på ett sätt som knappast kan motsvara de ambitioner den tilltänkte alternativmedicinaren från början hade. Och om det var detta han önskade - varför lade han då inte sin tid på att skaffa sig skolmedicinsk utbildning och legitimation?

Behandlarrollens många Moment 22

Den ”behandlarroll” som utkristalliserats i vår marknadsekonomi, och där skolmedicinens läkare fått stå modell, har dessutom med tiden blivit alltmer destruktiv också för alternativterapeuten: Dagens behandlare förutsätts /av lagstiftare och patienter/ sälja tjänster på en marknad, kännetecknad av utbud och efterfrågan, och där krav på standardisering, kvalitetskontroll, formell kompetens, prissättning, tillsynsansvar och konsumenträtt tillsammans med de ekonomisk-adminstrativa regelsystemen skapar ett tättslutande nätverk av förväntningar och låsningar för såväl behandlaren som patienten. Och just låsningar är det sista som behövs i en situation där förändring är av nöden - som när det gäller kraftig ohälsa.

För att ta ett av många exempel på detta:

Konsumenträttsliga regler förutsätter att kunden vet vad det är han behöver köpa och ska kunna värdera utbudet av detta på marknaden. Men när det gäller hälsa och sjukdom vet patienten ofta inte alls, eller har t o m helt felaktig uppfattning om vad det är han behöver. Detta kan t o m vara upphovet till ohälsan. Det han mest uppskattar kan i själva verket vara det som gör honom mest illa. Han har dessutom ofta förletts till detta genom en massiv medial propaganda- och reklamcirkus med stora pengar till förfogande. I detta läge är han knappast från början beredd att betala dyra pengar för ”tjänsten” att bli informerad om orsakerna till sin ohälsa, och hur denna lämpligen behandlas. Han kan t o m anse att han kastar bort tid och pengar genom att lyssna på ”trams”, som inte stämmer med den TV-reklam han ständigt utsatts för.

Att då som proffessionell behandlare dels försöka leva upp till strikta konsumenträttsliga krav, dels försöka möta patientens verkliga behov ( så som man uppfattar dem) blir ofta helt omöjligt, eller en variant av den klassiska tulipanarosen - lätt att säga, svår att odla. För den som verkligen vill hjälpa kan då den marknadsdefinierade behandlarrollen snarast bli en tvångströja. Till detta bidrar naturligtvis även t ex kvacksalverilagstiftningen, som helt förbjuder yrkesmässig alternativ behandling i många situationer.

För att vara ännu tydligare:

Det finns få eller inga områden av det mänskliga livet som är så dåligt lämpade för att omsättas på en marknad som just hälsofrämjande åtgärder. Detta gäller oavsett om marknaden domineras av offentliga eller enskilda aktörer, och oavsett om åtgärderna betecknas som ”skolmedicinska” eller ”alternativmedicinska”.

Mot dagens av marknaden definierade behandlarroll kan man ställa t ex den traditionella folkmedicinska rollen - schamanen, medicinmannen, den kloke gubben. Oftast hade denne sin grundläggande försörjning på annat sätt - som jordbrukare, jägare etc - och utövade sina folkmedicinska sysslor inte främst för sin försörjning, utan som en del i vad som vi i dag kanske skulle beskriva som ideellt arbete, självförverkligande eller personlig utveckling. Hans relationer till sina klienter var ofta mångfacetterad och kunde sällan fångas med begrepp av typ ”utbud och efterfrågan på schaman-tjänster”.

Vilka roller och nischer som i framtiden kommer att finnas för utövandet av ”alternativmedicinsk kunskap” i vårt samhälle är dock oklart. Däremot är det klart att allt mindre ”alternativ” kommer att återfinnas inom ramen för den ”komplementära” medicinen, och att denna med tiden därför kommer att tappa allt mer av sin attraktionskraft för såväl utövare som patienter.

SIEMs utbildningsstrategi


Många andra begränsningar av alternativmedicinens repertoar har införts och förbereds - restriktioner för näringsmedel, örtpreparat och homeopatika, konsumentregler och lokalkrav, kvacksalverilagstiftning osv. Men vi måste i stället söka ”ljus i tunneln”, utan att för den skull bidra till mytbildning och falska förhoppningar som ju hårt kan drabba enskilda. Efter moget grubblande har detta lett oss till en strategi, som förhoppningsvis är bättre anpassad till dagens situation.

Vårt syfte är därför att bidra till utbildningen av dem som - till följd av erfarenhet och studier - av övertygelse är kritiska till skolmedicinska sjukvårdens teori och praktik, och som därför söker alternativ kunskap, som kan omsättas i praktiken till glädje och nytta för andra.

Deltagaren måste redan från början vara medveten om att en sådan utbildning knappast har formellt meritvärde inom den offentliga sjukvården eller i utbildnings-systemet i övrigt. Inte heller leder den automatiskt till en plattform för fritt företagande på ”marknaden”

Men utbildningens värde avgörs alltså inte - som vi ser det - av hur höga inkomster, fasta tjänster eller hur många patienter den genererar, utan av hur användbar och effektiv den är för att lotsa människor till bättre hälsa och självförverkligande. Detta är mycket olika saker.

SIEMs utbildning avser alltså inte att (som de flesta andra ) förbereda deltagaren inför en bestämd roll som yrkesutövande terapeut på den öppna marknaden. I stället ska utbildningen ge kunskaper och redskap som deltagarna kan använda för att utveckla sina andra olika roller - i familjen, i det egna nätverket, på den egna arbetsplatsen, men naturligtvis också som företagare eller terapeut inom det ena eller andra vårdområdet.

Förhoppningen är dock att detta på sikt ska kunna leda fram till en klarare roll för alternativmedicinens utövare i samhället - kanske kan den i framtiden komma att betecknas som egenvårdskonsult, hälsovägledare, etc. Men det är och blir deltagarnas uppgift att i så fall själva finna fram till och definiera denna - i medvetande om de falluckor och moment-22-situationer som lätt uppstår.

Seminarie-serie ABE 1


Med detta syfte har vi lagt upp en serie om sex veckosluts-seminarier under ett år. Mer praktisk information finner du på
http://www.klokast.se/siem/Ballong4.html

Trädet augusti 2004

Ulf Brånell


Alternativmedicin allt mer accepterat
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=459136
Alternativmedicinska metoder är inte längre alternativ i den traditionella sjukvården. Socialstyrelsens tidigare strikta syn på vad legitimerad sjukvårdspersonal får göra har mjuknat. Det konstateras i en ny rapport från Landstingsförbundet.
...
Alternativmedicinska metoder som akupunktur, massage och qigong är inte längre alternativ utan komplement i den traditionella sjukvården.
.....
Det som behövs i dag är mer forskning kring de komplementära metoderna, inte minst hälsoekonomiska studier, säger Motzi Eklöf. Det kan vara så att alternativa medel och metoder faktiskt kan sänka sjukvårdskostnaderna och på så sätt lösa en del av dagens sjukvårdsproblem.

– Det finns indikationer på att komplementär medicin inte behöver leda till ökat vårdutnyttjande och ökade kostnader. Detta skulle tvärtom kunna reducera antalet läkarbesök, reducera läkemedelskostnaderna och ge färre sjukskrivningsdagar. Men det här är ju någonting som behöver utforskas närmare, även ur ett hälsoekonomiskt perspektiv, säger hon.


SIEMs kommentar:
Den offentliga sjukvårdens låtsaslek fortsätter. ( Se t ex ledaren i juli-magasinet 2004. ) MacDonalds erbjuder också numera MacFeast som alternativ till BigMac. Alltid lurar det någon. Att däremot inte kunna göra skillnad på orden alternativ och komplement är närmast sinneslött.

Den efterlysta forskningen kommer emellertid inte att ge ”komplementen” särskilt positiva resultat, så länge de kombineras med den obligatoriska förgiftningen och stympningen av patienterna. Däremot kommer komplementär-behandlingarna ju ofta att vara billigare, vilket ju kan ge dem en viss plats i den offentligfinansierade sjukvården - under legitimerad tillsyn och ledning förstås.

Barn kan få allvarliga skador av vacciner!

På vår fråga om vem som ersätter de vaccinskador och biverkningar som ej är godartade och övergående svarar Hallberg och Werner :
”att den som anser sig ha blivit allvarligt skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till läkemedelsförsäkringen för att få ersättningskrav prövat”.
Det är i detta sammanhang intressant att notera att de som ska pröva detta är samma läkare som sprutar in vaccinerna i barnets kropp, och som dessutom hävdar att det ej finns bestående skador av vacciner! Det har också visat sig att det är näst intill omöjligt att få någon ersättning den vägen!
De enda fall av ersättning som har utbetalats i Sverige som undertecknade idag känner till, är till ett 20 tal familjer vars barn fått svåra skador av vacciner. Men exakt vilka skador dessa barn fått kommer vi aldrig att få reda på då dessa familjer för att få ersättning varit tvungna att skriva på att inget berätta.

På vår fråga om varför inte Sveriges BVC:personal ger korrekt information angående de skador vacciner kan orsaka, svarar Werner och Hallberg ”att familjerna får veta varför vaccination rekommenderas och vilka biverkningar som kan inträffa”.
Den information som ges på landets BVC:er angående biverkningar är oerhört bristfällig.
Man skriver i sin folder att ”de allra flesta barn får inga eller endast obetydliga biverkningar av vaccinationer”. På föräldrars direkta frågor kring risker förnekar BVC personalen dem oftast helt.
Det är intressant att jämföra denna information med den information som vaccintillverkaren Merck själv anger när det gäller rapporterade skador efter vaccinering. Merck anger själva att skador som multipel skleros, allergi, hjärninflammation, förlamning, dödsfall m.m rapporterats i samband med vaccination.

Man kan vidare läsa att ”det finns ett väl utvecklat system för kontroll av vaccinernas säkerhet”. Det kan då vara intressant att veta att vi idag har ett kikhostevaccin som utprovades i en stor kikhosteprövning 93-95, då ett försök pågick med tre olika kikhostevacciner på ca 82000 svenska barn.
Rapporten från denna prövning visar att i samband med denna vaccinationsstudie dog 45 barn. Denna rapport konstaterar att ”det kommer alltid att finnas risk för allvarliga biverkningar i samband med vaccination och det är orsak till oro” (The Lancet, 1997; 350: 1564) Denna oro delas tydligen inte av Werner och Hallberg.

För barnens och allas vår framtida hälsa är det nu dags att vi alla på allvar studerar den forskning som finns om vacciners skadeverkningar och tar reda på om det överhuvudtaget är relevant att utföra denna snart 200-år gamla procedur i dagens moderna samhälle!

Arrangörsgruppen för nästa vaccinationsseminarium i Stadsbibliotekets hörsal den 23 oktober

Vacciner kan ge bestående hjärnskador!

Vi har idag ett samhälle där sjukvården mycket starkt propagerar för vacciner, men ej vill kännas vid att barnen kan få skador av vacciner. Men att det finns biverkningar och skaderisker framgår tydligt bara genom att läsa vad som står i FASS om de olika vaccinerna.
.
Söker man sedan vidare finner man otaliga studier som visar på vacciners skadliga effekter.

Som förälder känns det inte bra när man läser att kikhostevaccin används då man vill framkalla inflammation i hjärnan hos laboratoriedjur, med hjärnsvullnad och blödningar (Levine och Sowinski, 1973,5). Om detta vaccin framkallar inflammation i hjärnan hos laboratoriedjur, så borde det inte vara ologiskt att det kan framkalla samma inflammation i spädbarnens outvecklade och ömtåliga hjärna.

Detta har även forskaren Harris Coulter visat i sina studier där han funnit att hos omkring 15-20 procent av barnen orsakar vaccineringen en låggradig hjärnhinneinflammation, vilket kan ge neurologiska skador.

Dessa studier borde tas fram i ljuset då vi söker efter en orsak till att så många barn i Sverige idag har olika former av beteendestörningar. Att antalet barn med beteendestörningar har ökat markant är också fullt mätbart. Bla har den amerikanska socialstyrelsen nu gått ut och medgett att situationen förtjänar att kallas en epidemi, som inte kan bortförklaras med att man blivit bättre på att upptäcka nya fall.
Vad värre är, är att forskare bedömer att på varje fall av allvarlig neurologisk skada som autism, går det 100 fall av lindrigare former av inflammation i hjärnan. Störningar som inte resulterar i permanenta skador eller autism, utan sådant som allergier, infektionskänslighet, hyperaktivitet och inlärningssvårigheter.

Det är inte bara Alans Rees son som har fått autism av vacciner ur det svenska vaccinations-programmet. Journalisten Maria Carlshamne berättade i expressen 26/10 2000 om hur även hennes son fick feber efter sin mässlingsspruta och sedan blev helt personlighetsförändrad, miste talförmågan m.m och senare också fick diagnosen autism.
Ofta hävdas att vi i Sverige har säkra och effektiva vacciner, att så inte är fallet går att konstatera. Men det svårt att få veta sanningen kring vacciner, då sanningen effektivt tystas ned. Bla så har ett 20-tal svenska familjer fått miljonbelopp utbetalda som ersättning för de vaccinskador som deras barn fått, men för att få ersättning måste föräldrarna skriva på att inget berätta.

Även Werner och Hallberg medger i Västerås tidning den 20/6 2004 att vacciner har biverkningar av olika slag, men säger att dessa är i de allra flesta fall godartade och övergående.
Våra frågor till Werner och Hallberg är;
1. Vem ersätter de familjer vars barn får skador och biverkningar som ej är godartade och övergående?
2. Varför ger inte Sveriges BVC:personal korrekt information angående de skador som vacciner kan orsaka? Hur ska annars föräldrar idag kunna göra ett välinformerat val och även kunna välja att avstå vaccinering av sina spädbarn?

Arrangörsgruppen för vaccinationsseminariet
Helena Dahlin, Marie Gehrke, Lotta Joborn, Katarina Nilsson, Camilla Ohlsson-Lindelöf, Lotta Thornell

Nytt vaccinseminarium i Västerås inplaneras till Lördagen den 23 oktober 2004 kl 9.00-16.30 Se annons i Motgift!

Was that baby really shaken?
http://www.redflagsweekly.com/edit.htm

Well-meant child-abuse laws have given rise to many inappropriate accusations of shaken-baby-syndrome, without any real evidence that the infants were ever shaken or assaulted in any way....

SIEMs kommentar:
Även Viera Schreibner har satt strålkastaren på dessa märkliga ”skakningsskador”- som spädbarn ibland diagnosticeras med. Såväl vaccinskador som C-vitaminbrist kan vara den felande länken. Men för en skolmedicin som varken erkänner förgiftningar, vaccinskador eller näringsbrister som sjukdomsorsaker, är lösningen enkel: Misshandel. Och det är det ju förstås - men föräldrarna kan vara oskyldiga!

Färre barn vaccineras i Rinkeby
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=294415&previousRenderType=6

I Tensta och Rinkeby vaccineras så få barn att det finns risk för dödliga epidemier av polio och difteri inom ett år. Föräldrarna är rädda att vaccinationssprutor ska ge deras barn autism...

SIEMs kommentar:
Men det är inte sjukvården rädd för.

Läshänvisningar

De senaste åren har vaccineringsfrågorna kommenterats i nästan varje nummer av SIEMs månadsmagasin. Den som vill fördjupa ssig i annat och äldre material om vacciner kan ha gläde av följande länklista.

/siem/vaccinationer.html
/siem/vaccinationsskador.html
http://www.klokast.se/siem/Smivacc.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Jul00.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Aug00.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Dec00.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Jan01.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Okt01.html
http://www.klokast.se/Nyhet/Dec01.html
http://www.klokast.se/siem/Stelkrampsbroschyr.html
http://www.klokast.se/siem/Poliobroschyr.html
http://www.klokast.se/siem/Foredr.html
/siem/massling.html
http://www.klokast.se/siem/Difteri.html
/siem/vaccinering.html
http://www.klokast.se/siem/Foraldraber.html
http://www.klokast.se/siem/MMRE.html
http://www.klokast.se/siem/MMRE2.html

Nya rön om operationer mot fetma
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=459696
Operationer mot fetma kan ge oväntat goda resultat. Det visar en ny studie som presenterats vid den pågående kirurgveckan i Jönköping. Den visar att förutom positiv inverkan på hjärta och kärl, leder viktnedgången också till färre benbrott.
....
Viktminskning avgörande
En operation mot fetma innebär ofta att magsäcken krymps genom olika tekniker. Det är ett av de få sätten att få en viktnedgång som består, enligt Ingemar Näslund.

Det är inte operationen i sig som påverkar fraktur-risken, tror forskarna. Viktnedgången är det avgörande.

– Jag tror inte att det är själva kirurgin som är hemligheten utan att man går ner i vikt. Då blir man mera rörlig och får starkare muskler.

– Vi har i andra sammanhang visat att de i vår behandlingsgrupp som går ner i vikt, de rör sig mera och blir mera aktiva med motion och fysisk aktivitet. Det hjälper till både att gå ner i vikt och att bli starkare muskulärt och så. Det mår säkert skelettet bra av också, att man rör sig.

Fler operationer
Och de nya resultaten borde leda till att fler överviktiga opereras, tycker Ingemar Näslund.
...
SIEMs kommentar: För ett par år sedan gick en Jönköpingskvinna ut i pressen med bilder av den eländigt sönderskurna och förtvinade kropp som var resultatet av en ”fetmaoperation”. Någon tid senare var hon död.

Operationerna kan alltså knappast utvärderas endast genom att man följer upp patienternas viktutveckling. De har nog ett visst intresse i att förbli vid liv också - och det tar många år att utröna. Så länge har inte operationernas marknadsförare tid att vänta.

I mailserien inför SIEMs webkurs berättar vi ingående om en annan kvinna, som utsatts för ”fetma-operation”, och hur hennes väg mot rehabilitering sett ut. (Beställ mailserien gratis på http://www.klokast.se/siem/webkursinfo.html )

Att extrem fetma - som hittills varit indikator för fetmaoperationer - närmast alltid är en följd av skador och förgiftningar, det nämner man försiktigtvis inte. Giftbelastningen påverkas endast negativt av operationen. (Se /siem/giftbroschyr.html )

I stället vill nu kirurgerna bredda marknaden för fetmaoperationer till alltmer kosmetik. Eftersom det är svårt att få patienter att äta rätt och motionera så kan vi ju operera dem först, som en ”startkick”, tycks argumentet vara. Och för många läsare av bantningsrecept öppnar sig en bekväm nödutgång.

Undra på att sjukvårdskostnader och sjuklighet ökar.

Senare operation av bröstcancer ger bättre resultat
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=460123
Nya studier visar att tidpunkten för en bröstcanceroperation har betydelse för hur väl operationen lyckas.
...
– På lång sikt gick det bättre för de kvinnor som opererades i andra hälften av menscykeln, efter ägglossningen, det vill sig mellan den 14:e och 28:e dagen, säger professor Ian Fentiman.

I professor Fentimans material var det 80 procent av dem som levde efter tio år, medan bara en tredjedel av dem som opererades tidigare i menscykeln hade överlevt i tio år.
..
Forskarna vet inte orsakerna men man tror att det har med den omgivande vävnaden att göra. Före menstruationen är många kvinnors bröst svullna och täta och tumören blir då väl avgränsad, som ett kokt ägg ungefär, enligt Fentiman.

Tidigare i menscykeln blir det annorlunda, då är den mer som ett rått ägg.
..
SIEMS kommentar: I nästa rapport väntar vi oss att forskarna upptäckt att ett rått och ett kokt ägg också ser helt olika ut på mammografi-plåtarna, och att tidpunkten för undersökningen avgör om en s k tumör upptäcks eller ej.

Kontentan av det blir att många tumörer som undgått upptäckt torde ha försvunnnit av sig själva eller förblivit ofarliga, medan många operationer med dödlig utgång gjorts i onödan.

”Operationen lyckades, men patienten dog!” är ett gammalt skämt.

Skämt?

Ett annat skämt är att ”en obehandlad förkylning går över på fjorton dagar, men med behandling tar den bara två veckor

Det gäller därför att spåra alla tumörer, så att ingen får reda på vad som händer utan operation. Vad som händer med operation, får vi ju reda på ovan. Nästan hälften av patienterna är döda inom tio år. Får de reda på det i samband med mammografi-undersökningarna? Aldrig!

Angående mammografins tveksamma värde - liksom värdet av de operationer den leder till - se SIEMs januarimagasin 2002, http://www.klokast.se/Jan02.html

Läkare anmäler inte biverkningar
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=295506&previousRenderType=6

Nio av tio fall av allvarliga biverkningar anmäls aldrig till Läkemedelsverket. Läkarna struntar i det. Chansen att hitta de läkemedel som orsakar nya, hittills okända, biverkningar minskar därför betydligt...

SIEMs kommentar : Det är underligt - minst sagt - att man trots detta kan hävda att alla biverkningar av t ex vacciner är fullt utredda (och obefintliga)

Läkemedelsverket vill granska Crestor
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=459179
Läkemedelsverket försöker få den Europeiska läkemedelsmyndigheten att utföra en granskning av det blodfettsänkande preparatet Crestor, sedan den amerikanska konsumentorganisationen Public Citizen varnat för allvarliga biverkningar och oseriös marknadsföring.
...
Crestor, som är det mest kraftfulla preparatet hittills, har visat sig ha allvarliga biverkningar, så allvarliga att Public Citizen vill att läkemedlet helt ska förbjudas, enligt Sidney M Wolf på Public Citizen.

Sidney M Wolfe berättar att sedan lanseringen har en rad fall av allvarliga njursjukdomar och muskelförtvining upptäckts. Man har därför försökt stoppa läkemedlet.

Organisationen har också polisanmält AstraZeneca för att man olagligt fördröjt inrapporteringen av de här bieffekterna.
...

AstraZeneca har hoppats att det ska ta en femtedel av världsmarknaden för läkemedel, som sänker blodfetterna.

Analytiker har beräknat att Crestor ska sälja för över 20 miljarder kronor per år, men kritiken mot Crestor har lett till att försäljningen i USA har vänt nedåt och marknadsandelen ligger bara kring 7 procent.

Sidney M Wolf hoppas nu att Crestor förbjuds så snart som möjligt i USA....

Se även
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=459418


Ytterligare en medicinsk redaktör får nog
http://www.mercola.com/2004/aug/25/drug_companies.htm

Prozac i brittiskt dricksvatten
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=295806&previousRenderType=6

Britterna äter så stora mängder av det anti-depressiva läkemedlet Prozac att man nu finner spår av det i landets dricksvatten, rapporterade tidningen Observer på söndagen.

"Miljömyndigheten har tillkännagivit att Prozac ökar i både flodsystem och grundvatten som används för dricksvatten", rapporterade tidningen....


http://www.guardian.co.uk/medicine/story/0,11381,1278793,00.html

Norman Baker, the Liberal Democrat's environment spokesman, said the revelations exposed a failing by the government on an important public health issue. He added that the public should be told if they were inadvertently taking drugs like Prozac.

'This looks like a case of hidden mass medication upon the unsuspecting public,' Baker said. 'It is alarming that there is no monitoring of levels of Prozac and other pharmacy residues in our drinking water.'

Experts say that Prozac finds its way into rivers and water systems from treated sewage water. Some believe the drugs could affect their reproductive ability...


Anti-depressant's link to suicide
http://www.guardian.co.uk/medicine/story/0,11381,1287047,00.html
....
Statisticians warned yesterday that an increasingly popular range of antidepressants is associated with growing numbers of suicides and accidental fatal overdoses....
...
Since 1995, Efexor has built up an annual turnover of £125m. It sells about 2m prescriptions a year, and is gaining a rising share of the total market of 26.3m prescriptions.

SIEMs kommentar: Får läkare verkligen äga aktier i läkemedelsföretag? En olämplig biverkningsrapport kan ju kosta rätt mycket....


MOTGIFT v 32 om legal knarklangning

Hej Ulf,
 
Bifogat hittar du information om Läkemedelsverkets nya studie om amfetamin till barn. Den har inte kommit ut än, den kommer att träffa oss som en press release under hösten.
 
Man struntar helt i att lyssna på barnen; man går läkemedelsbolagens ärenden och står för den reklam som bolagen själva är förbjudna att göra; och med den goda reklamen kan inte försäljningsstatistikerna för amfetamin gå annat än rakt upp.

Jag hoppas du kan ge rapporten spridning. Läkemedelsverkets personal gillar inte alls att man avslöjar deras storstilade planer.
 
Hälsningar /Janne Larsson, skribent

SIEMs kommentar: Rapporten finns nu på SIEMs web, se
http://www.klokast.se/Nyhet/2004/jnlarsamf.pdf


MOTGIFT v 33

Plastgolv kan ge barn allergi

http://expressen.se/index.jsp?a=167904
Sambandet mellan allergiska besvär hos barn och mjukgörare i plast är mycket starkt.
Det konstaterar ett svenskt-danskt forskarlag i en nyligen publicerad studie.

Mjukgörare
Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som framför allt används som mjukgörare i PVC-plast. Den vanligaste ftalaten i Sverige är DEHP (dietylhexylftalat). Den förekommer också i livsmedel som fisk och mejeriprodukter samt i bröstmjölk.
EU har klassat DEHP och DBP som skadlig för den mänskliga fortplantningsförmågan och har förbjudit de båda ftalaterna i kosmetika och hygienprodukter. Sedan 1999 råder förbud i Sverige mot ftalater i leksaker och barnartiklar som kan stoppas i munnen och är avsedda för barn under tre år.
---
Forskarna genomförde 2000 en enkätundersökning till alla barn i Värmland (14 077 stycken). De fick svara på frågor om bland annat sin hälsa och sin bostad.

Av de som svarade valdes 198 barn med allergiska besvär och 202 friska barn ut för fördjupade undersökningar.
Damm från barnens sovrum samlades in för en analys av mängden mjukgörarinnehåll. Samtidigt läkarundersöktes barnen och kliniska prover togs. Forskarna fann då högre koncentration av vissa ftalater hos de sjuka barnen jämfört med hos de friska.
Det visade sig att sambandet gällde både astma, hösnuva och eksem. Forskarna kunde också konstatera att ju högre koncentration av ftalater desto kraftigare besvär hos barnen.
....
.

Nytt vaccin kan bota alla allergier
http://expressen.se/index.jsp?a=139728
Ett nytt svenskt vaccin kan bota allergier, visar en ny avhandling.
Inom kort startar de första försöken på människor.
- Det är jättebra. Om det kommer ett vaccin tar jag det direkt, säger pollenallergikern D C 35
..


SIEMs kommentar:

Nån gång bedrivs relevant och korrekt medicinsk forskning. Då ger den i regel SIEM rätt: Citat: ”Allergi är alltså en allmän förgiftningssjukdom... /siem/allergi.html

Det vanliga är ju annars att vitrockade krämare söker slå mynt av folks ohälsa genom att lura på dem nya mirakelmedel eller ”vacciner” mot det ena eller det andra. (Ang detta tänkesätt se http://www.klokast.se/siem/Mini.html ) Föga upplyser man patienterna om att den underliggande förgiftningen då i regel fortskrider och efterhand ger än allvarligare symtom.

Eftersom allergier är kroppens reaktion på gifter i miljön ( t ex ftalater ) så är det lurendrejeri att utveckla och sälja ”vacciner mot allergi”. På samma sätt söker forskarsamhället blanda bort korten genom en befängd sjukdomslära där t ex giftverkningar på nervvävnad kallas ”Parkinson” eller ”Alzheimer” varefter man kan spränga alla ekonomiska och etiska gränser i sökandet efter s k botemedel. Se t ex http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=455818

Forskningspengarna borde i stället användas för att klargöra även andra bakomliggande förgiftningar i vårt samhälle - och på att undanröja det som gör folk sjuka. T ex stora delar av kemi- och läkemedelsindustrin.


Vanligt konserveringsmedel orsakar allergi
http://www.sll.se/w_amm/62659.cs?dirid=29806

Metyldibromoglutaronitril (MDBGN) är ett konserveringsmedel som bland annat förekommer i hudkräm, schampo och diskmedel. Det är starkt allergiframkallande och allt fler utvecklar kontaktallergi mot ämnet. För att hejda konserveringsmedlets negativa effekter behövs strängare restriktioner i användning och tydliga varudeklarationer på produkter där MDBGN finns.

....
Kontaktallergi mot MDBGN har ökat dramatiskt bland eksempatienter – från 0,7% år 1991 till 3,5% år 2000. Andra konserveringsmedel som ofta orsakar kontaktallergi är framför allt MCI/MI (Kathon CG är ett vanligt handelsnamn), formaldehyd och några formaldehydavgivare...Kontaktallergi mot konserveringsmedel orsakar ofta eksem på händerna, i ansiktet och på andra delar av kroppen.....

SIEMs kommentar. Artikelförfattaren och överläkaren Carola Lidén, tillhör ett fåtal rätt klarsynta i sammanhanget. I en radiointervju säger hon rättframt att ALLA konserveringemedel är mer eller mindre allergiframkallande.

Men begreppet allergi är meningslöst också i vanliga fall. Korrekt begrepp är förgiftningsmedel. Och även om formaldehyd orsakar allergi vid kontakt med huden så är det ofarligt att spruta i småbarn. Det har vi ju smittskyddsinstitutets ord på. (http://www.klokast.se/siem/Smivacc.html )MOTGIFT v 34

Massförstörelsevapen

Före kriget mot Saddam fylldes massmedia med hysteriska rapporter om Saddams hotande massförstörelsevapen. Tony Blair skrämde i parlamentet ledamöter och folk genom att tala om 45 minuters förvarningstid, innan ”det smäller”.

I efterhand kan alla konstatera att några massförstörelsevapen fanns överhuvudtaget inte. Hela mediacirkusen var ett välregisserat spektakel, iscensatt för att möjliggöra Vita Husets planer,.bl a för att säkra oljeförsörjningen ett tag till. Den ”tredje statsmakten” avslöjade sig i själva verket som en lydig bandhund åt den politiska makten.

Detta är nu historia, och som alltid gäller det nu att sopa så mycket som möjligt under glömskan och beklagandets matta, återställa förtroendet, så att politiker och massmedia vid behov ska kuinna dra samma och liknande valser även i framtiden. I detta sopande ingår t ex att tidningsredaktörer som uppenbarligen har vilselett och bedragit sina läsare skriver passande ursäkter. I Sverige har vi dock inte sett mycket av ursäkter och dementier, här räcker det tydligen att pumpa ut mer dokusåpor och hovreportage för att allmänheten ska stilla sig.

I USA har däremot t ex Washington Post presterat vissa beklaganden - dock synnerligen otillräckliga enligt kritikerna. ”Att medge det uppenbara är en otillräcklig ursäkt” skriver t ex Greg Mitchell på
http://www.editorandpublisher.com/eandp/columns/pressingissues_display.jsp?vnu_content_id=1000612630
I en avslöjande artikel blottlägger han i detalj hur WP:s redaktion under krigsförberedelserna sållade, snedvred och undertryckte material så att det skulle passa vad som just då ansågs vara politiskt korrekt. De argument, tekniker och metoder som massmedia här bevisligen använt för att presentera en förfalskad verklighetsbild när det gäller massförstörelsevapnen och det krig de motiverat, visas i själva verket vara normala, inarbetade och självklara i redaktionsarbetet.

Sudan nästa?
http://www.guardian.co.uk/sudan/story/0,14658,1274182,00.html

Och så vaccinerna förstås

Om du undrar över den ringa uppmärksamhet som media visar frågan om vaccinernas reella skador och effekter så behöver du alltså inte grubbla så länge. Efter att Tony Blair offentligt brännmärkt vaccinforskaren A Wakefield, och den medicinska tidskrift som dristat sig till att ge honom publicitet, så sänker sig den mediala tystnaden närmast helt när ett nytt, närmast otestat, barnvaccin ska avlösa de tidigare, under sedvanliga lugnande försäkringar. Det visar sig att vaccinet spelar en nyckelroll i ett märkligt ekonomisk-politiskt internationellt samarbete:

http://politics.guardian.co.uk/economics/story/0,11268,1279305,00.html

Inga konspirationsteorier kan längre mäta sig med verkligheten. Vi får väl avvakta nästa epidemi av undelriga hjärnskador eller immundefekter. Ytterligare några pusselbitar för den som vill fördjupa sig:

”The chairman of the Government committee that approved the use of the new five-in-one inoculation for babies receives financial support for his work from the sole suppliers of the vaccine. Michael Langman, who chairs the Joint Committee on Vaccination and Immunisation, receives "industrial support" funding from Merck Sharp and Dohme (MSD) for his work as a professor of medicine at Birmingham University” ( hämtat från www.jabs.org.uk)


/Bild ovan: Läget 18 aug på http://icliverpool.icnetwork.co.uk/0100news/thedebate/ Endast bild , du kan inte rösta här! )
Se också t ex
http://icliverpool.icnetwork.co.uk/0100news/thedebate/tm_objectid=14539857%26method=full%26siteid=50061%26headline=would%2dyou%2dgive%2dyour%2dchild%2dfive%2din%2done%2djab%2d-name_page.html
Det nya vaccinet marknadsförs nu bl a med argument att tidigare vacciner missstänks kunna orsaka autism och kvicksilverskador (vilket alla naturligtvis blånekat till förut) . Visst är det fantastiskt?

http://society.guardian.co.uk/publichealth/story/0,11098,1278741,00.html

http://www.mercola.com/2004/aug/14/virus_vaccine.htm

Fler smittade av fästingburen TBE
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=291697&previousRenderType=6

Antalet personer i Stockholm som smittats av den fästingburna sjukdomen TBE har ökat kraftigt i år, men det är svårt att sia om trenden håller i sig. TBE kan dessutom finnas i fler områden än vad man tidigare trott.

SIEMs kommentar: Trots vaccinkampanjerna tycks TBE bara öka...Vi påminner om april-magasinet http://www.klokast.se/Nyhet/2004/Apr04.html där SIEM analyserat TBE-vaccinets för- och nackdelar. Läs det, innan du låter nån sätta sprutan i dig!

"Svensk sjukvård hotad"

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=292770&previousRenderType=1
Svensk medicinsk forskning har tappat farten. Det äventyrar kvaliteten i framtidens sjukvård.
...
Trots en ökad andel äldre i befolkningen har hälsoläget förbättrats i västvärlden. En amerikansk studie visar att sedan 1980 har dödstalen minskat med 16 procent och invaliditeten med 25 procent. Detta beror på en kombination av förebyggande insatser och bättre och effektivare behandlingar som resultat av framgångsrik forskning. Hjärt-kärlsjukdomar utgör fortfarande den vanligaste dödsorsaken i västvärlden.

Halveringen av dödsfallen i hjärtinfarkt under den senaste tjugoårsperioden är en följd av forskningsbaserad, bättre och effektivare behandling...

SIEMs kommentar: Vi låter ordet gå vidare till en journalist som gjort en kritisk granskning av de vanliiga medicinska anspråken på att ”rädda liv” genom blodtrycks- och kolesterolpåverkande medel:

The concept in cardiology of “lives saved” is totally misleading . It Inflates The Benefits Of Drug Treatment and Is Intellectually Dishonest
http://www.redflagsweekly.com/kendrick/2004_aug18.html
.....
A study published in May 2003, in the Journal Of The American Medical Association, looked at all clinical trials on blood pressure lowering. Nineteen of these trials looked at drug treatments (various) versus placebo. There were 42,972 patients in all these trials and they lasted, on average, three and a half years or so. In total, therefore, these trials represented 133,741 years of drug treatment.

Adding the results from the trials together, there were 1453 deaths in the placebo group, and 1303 in the treated patients. Which means that there was a grand total of one hundred and fifty more people alive in the treated groups.

Now, if each of the one hundred and fifty people who survived was ‘cured’ and lived an extra thirty years this wouldn’t be too bad a result. I don’t think.

To work out the exact benefit, you could do a calculation as follows:

150 lives saved x 30 extra years = 4,500 extra years of life.

As it took nearly one hundred and forty thousand years of drug treatment to achieve four and a half thousand extra years of life, this means that each extra year took about thirty years of drug treatment. Not brilliant, but not too bad. Although I don’t think it would convince me to take a tablet each day, for the rest of my life.

If, however, you know that no-one was actually cured, and all you have done is delay death by about a year (max), the equation looks rather different.

150 lives increased by one year = 150 extra years of life

At 140,000 years of drug treatment, this means you need almost one thousand years of drug treatment to gain one year of extra life. In my opinion this changes the result from ‘not bad’ to ‘a complete waste of time and money.’ Especially when you consider that all drugs have side effects. Some worse than others.

You could add, if you were a troublemaker like me, that in reality it takes about one thousand years worth of side-effects to create one extra year of life. And, at about $1,000/year for the drugs, it also costs almost one million dollars per year.

Perhaps you could put this another way. According to the figures, the average person taking a blood pressure lowering medication for thirty years will gain 30/1000th of a year of extra life – or about nine days. Thirty years of treatment for nine days extra life! Whoopee! Raise the flags and fire a cannon in the air. There have got to be better ways of spending money to improve health than this....

SIEMs kommentar (fortsättning): Att - som DN-debattören sedan dra växlar på en specifik dödsorsak (hjärtinfarkt) , utan att specifiera dess relation till andra hjärt-kärl-indikatorer och livslängdspåverkande faktorer motiverar inte heller något överbetyg åt ”svensk forskning”. Den behöver sannerligen förstärkas.


Det är diagram av ovanstående slag som ger underlag för de mer pompösa påståendena om hälsans positiva utveckling och forskningens bidrag därtill. Någon kritisk granskning av vad som döljer sig bakom siffrorna ser man sällan.

(Vi bortser i resonemanget nedan ifrån att livslängden dessutom i sig sällan är ett bra mått på hälsan. Enklast illustreras detta av att kvinnor i regel visar sig ha sämre hälsotillstånd än män,. medan de lever betydligt längre / )

Men i princip finns det rätt olika sätt att mäta ”den genomsnittliga livslängden” vid ett givet tillfälle:

a) Att se efter hur gamla de människor är, som dör under ett givet år. Om de i genomsnitt är 76 år är alltså den ”genomsnittliga livslängden” 76 år.

b) Att följa en årsklass - t ex dem som är födda 1915 - tills alla är utdöda, och därefter fastställa hur gamla de blev, eller fastställa vid vilken ålder hälften av dem har dött, osv

c) Att fastställa hur många dödsfall/1000 personer (i vissa åldersintervall) som ägt rum en viss tid.

d) olika extrapoleringar och bearbetningar av ovanstående mätningar

Det man - oavsett beräkningsmetod ovan - dock aldrig kommer ifrån är alla de faktorer som historiskt sett har påverkat dödligheten hos olika årskullar - och som har förändrats med årens lopp.

EXEMPEL: Den som 1996 var 78,9 år var alltså född 1917, under första världskriget. Bl a svält,, brödköer, undernäring, spanska sjukan, engelska sjukan, TBC och syfilis skördade då offer i form av barnadödlighet eller för livet kvarstående hälsoförsvagning.

I takt med att dessa från början hårt utsatta årskullar ”fasas ut”, dvs har dör bort, kommer medellivslängden hos den återstående befolkningen naturligtvis att stiga..(om de inte utsatts för liknande eländen)


På motsvarande sätt påverkas ju medellivslängden i olika årskullar - beroende på hur man mäter - av andra förändringar i befolkningens sammansättning. Flyktingskaror, arbetskraftsin- eller utvandring, abortlagstiftning, osv kan kraftigt förändras från det ena året till det andra, och därmed ge statistiskt genomslag åt det ena eller andra hållet.

Att utflyttningslänen ovan visar en kortare medellivslängd än andra delar av landet beror alltså inte nödvändigtvis på att ”forskningens framsteg” där gått långsammare, utan är ett uttryck just för sådana demografiska förändringar som inte har ett jota med s k medicinska fram- eller baksteg att göra.

På de medicinska fakulteterna yrar man emellertid om ”tiden före penicillinet” och hjärt-medicinernas intåg som om dessa faktorer vore de enda av betydelse för medellivslängden. Med vetenskap har detta resonemang föga att göra, såvida inte även teologin räknas till vetenskaperna. Vill man vetenskapligt visa att folk blir friskare och lever längre av mediciner, då får man vackert använda sig av experimentella och korrekt upplagada försök. Sådana undersökningar är det ont om, och anledningarna är uppenbara. Det räcker ofta att läsa ”biverkningsavsnittet” i FASS för att förstå varför.

Var fjärde man har problem att kissa
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=297132&previousRenderType=8

Men bara var tredje av männen med besvär anser att det påtagligt försämrar livskvaliteten. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet.
...
Problemen handlar bland annat om att vakna och vara kissnödig om natten, svårt att komma igång, besvär med att hålla en jämn stråle eller svårigheter att tömma blåsan helt. Problemen ökar med stigande ålder:

- Redan i 50-årsåldern uppfyllde nästan var sjätte man kriterierna för måttlig eller svår Luts...

Vad som förvånar forskarna är att två tredjedelar av dem som uppfyllde kriterierna för Luts uppgav att besvären hade liten eller ingen betydelse alls för deras livskvalitet....
Alicja Wolk säger att det kan det vara viktigt med en diagnos för att utesluta att en allvarlig sjukdom som prostatacancer orsakar besvären.

SIEMs kommentar: Med läkarvetenskapens snabba utveckling finns det snart inte en människa som är frisk, raljerade Staffans Stollar en gång. Men det är värre än så: Vad medicinmännen nu vill göra är att få undersöka ofantliga mängder med män för att ”utesluta att det är nåt allvarligt”. Det kan man inte:

Vi påminner om Kjell-Olof Feldts artikel i ämnet (augustimagasinet 2003) samt om en notis från feb 2002:

”PSA-testet värdelöst för att diagnosticera
prostatacancer

Journal of Urology presenterar en rapport som visar att PSA-testet inte skiljer mellan godartad prostataförstoring och prostatacancer, och är ”kliniskt värdelöst”. Därigenom får många patienter en aggressiv cancerbehandling helt i onödan.”

Det är alltså detta som är realiteten bakom forskarens beskäftiga önskan ”att utesluta att det kan vara nåt allvarligt” Det kan ju BLI nåt allvarligt - nämligen iatrogen ångest, och aggressiva stympningar och förgiftningar av friska män. Det är medicinskt lönsamt.

Forskare kan vara orsaken på spåren
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=297458&previousRenderType=6

Under 50-talet dog gulsparvar i mängder. Inget gjordes trots att orsaken var väl känd. Sedan fem år tillbaka har sjöfåglar dött i Sverige. Nu börjar forskarna få svar på varför.
..
För fem år sedan började sjöfåglar i Blekinge skärgård att dö av okänd anledning. Sedan dess har uppemot 10.000 vuxna sjöfåglar dött varje sommar på olika platser i Sverige. De arter som är värst drabbade är gråtrut, knipa, grågås, kanadagås och vitkindad gås.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har sedan dess obducerat över 200 fåglar. Det flesta av dem har inte dött av någon infektion eller av parasitangrepp. Inte heller av botulism, ett nervgift som kommer från bakterien Clostridium botulinum. Fåglarna har inte heller onormalt höga halter av tungmetaller eller virus i sig.

- Det är som en deckare. Vi avskriver en tänkbar orsak efter en annan. Jag är nu ganska övertygad om att de påverkas av ett kemiskt ämne som finns i vattnet. Det kan vara något naturligt förekommande, ett så kallat biotoxin, eller något som vi människor har släppt ut, säger Torsten Mörner, statsveterinär på SVA...

SIEMs kommentar: Djurförsök

Fortsatt massdöd bland skarvar
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=297459&previousRenderType=6

Fågeldöden har nu nått en ny art - skarven. En fjärdedel av alla skarvar i södra skärgården har redan dött. Kolonierna täcks av fågelskelett, men ingen vet varför...

Torsken kan försvinna
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=454343
Klimatförändringar och föroreningar gör att torsken i Barents hav i Norra ishavet kan försvinna. Det skriver flera statliga norska miljöorgan i en utredning.....

SIEMs kommentar: Gulsparvar, skarv och torsk ... ”-Var kommer barnen in?” sjöng Hansson de Wolfe United på sjuttiotalet. Men några kraftfullare åtgärder mot kemikaliedöden är inte politiskt gångbara Ännu.


Astra dumpade gifttunnor på 60-talet
SVT texttv INRIKES Publicerad 24 augusti

Läkemedelsföretaget Astra dumpade gifttunnor i Östersjön under1960-talet och dotterbolaget Ewos grävde under samma tid ned tunnor vid sin fabrik i Jönåker, skriver Södermanlands Nyheter.

....Tunnorna som dumpades i Östersjön innehöll bl.a bekämpningsmedlet nikotoxin.

Informationsdirektör Staffan Ternby bekräftar att Astra dumpade gift i Östersjön, men säger att det gjordes med myndigheternas godkännande.

SIEMs kommentar: Det handlar alltså om samma företag som för några veckor sedan ”hotade” med att dra ned på sin svenska verksamhet om inte svenskarna konsumerade mer av deras gifter. Ingen kan ta miste på den långsiktiga planeringen: Samma företag som sprider miljögifter tjänar pengar på att diagnosticera skadorna och sälja medel för deras behandling


Miljögifter tredubblar neurologiska sjukdomar!
http://observer.guardian.co.uk/uk_news/story/0,6903,1283563,00.html
Scientists alarmed as number of cases triples in 20 years

The numbers of sufferers of brain diseases, including Alzheimer's, Parkinson's and motor neurone disease, have soared across the West in less than 20 years, scientists have discovered.

The alarming rise, which includes figures showing rates of dementia have trebled in men, has been linked to rises in levels of pesticides, industrial effluents, domestic waste, car exhausts and other pollutants, says a report in the journal Public Health.
....
'There's no one single cause ... and most of the time we have no studies on all the multiple interactions of the combinations on the environment. I can only say there have been these major changes [in deaths]: it is suggested it's multiple pollution.'
.....

SIEMs kommentar: Vi har i SIEMs magasin ofta pekat på att olika former av hjärnskador blivit allt vanligare bland både barn, ungdomar och gamla. Den medicinska s k vetenskapen gör
sitt yttersta för att villa bort begreppen genom att klistra en mängd ovidkommande begrepp och diagnoser på de drabbade - ADHD; Damp, utmattningsdepression, Parkinson, MS; ALS; Alzheimer, osv - i stället för att klargöra att det handlar om neurologiska förgiftningstillstånd. Härigenom kan de sk vetenskaparna göra pengar på att trycka i folk ytterligare gifter, och underlätta sina uppdragsgivares - kemiindustrins - profiter.

En och annan korrekt analys av eländet - som den ovan - skymtar dock fram ibland , innan den dränks av övrigt mediabrus och locktoner om ”lovande vaccin mot Alzheimers”.

Värktabletter kan vara miljöfarliga
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=461660
I Läkemedelsverkets utredning om läkemedels- och hygienprodukters påverkan på miljön, är slutsatsen att man behöver veta mycket mer för att avgöra eventuella miljörisker.

De skadliga medel man funnit är kända sen tidigare, men det är bara ett fåtal man hunnit granska, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Gunnar Alvan.
..
Av de cirka 1 200 aktiva substanser som används i läkemedel har utredarna granskat 27, som säljs mycket i Sverige.

Nio av substanserna bedöms kunna skada vattenmiljön, men Läkemedelsverket påpekar att det behövs mycket mer kunskap för att avgöra riskerna.
...
Enligt Läkemedelsverket finns det inga akuta risker med de ämnen man studerat. Däremot vill utredarna att man bättre utreder effekterna på lång sikt ....

SIEMS kommentar: När det gäller åtgärder mot misstänkta terrorister, då är det minsann annat ljud i den politiska skällan, Då kan folk hållas inlåsta och berövas sina mänskliga rättigheter i åratal, medan man utreder dem.

Men då handlar det ju bara om människor, här handlar det om viktigare saker - dvs kemiindustrins profiter. Och vem betalar Läkemedelsverkets anslag, tror du?

Privata biobanker får kritik
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=300217&previousRenderType=6

Privata företag erbuder föräldrar att lagra nyföddas navelsträngsblod. Säljargumentet är att stamcellsforskning kan göra det möjligt att i framtiden bota svåra sjukdomar med hjälp av blodet. Spekulativt och kanske olagligt, enligt Socialstyrelsen.

Ett nystartat danskt företag, CopyGene, startar verksamhet i Sverige i höst. Ett annat företag, Cryo-Save Nordic, erbjuder redan nyblivna föräldrar att spara navelsträngsblod i en biobank i Belgien eller Tyskland i 20 år.

Enligt Dagens Medicin tjänar barnmorskor extra på att förmedla kunder och hjälpa till med proverna.
....

Se även
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=458600

"Otäckt om företag profiterar på oro"

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=300217&previousRenderType=6
...
På tisdagen födde Ingela Gahne en liten frisk pojke.

- Att barnet inte ska vara friskt eller att det ska drabbas av sjukdomar tycker jag man oroar sig jättemycket för, säger hon.

Om det vore kostnadsfritt att ta blod från barnets navelsträng för att spara stamceller som kan användas för att bota sjukdomar skulle Ingela Gahne göra det.

- Man gör ju vad som helst för sitt barns hälsa, säger hon.

Men Ingela Gahne tycker att det känns obehagligt att företag ska kunna tjäna pengar på föräldrars oro. Företagen skulle kunna skrämma upp föräldrar i onödan för att tjäna pengar.

SIEMs kommentar: I SIEMs ledare juli 2004 ägnade vi utrymme åt iatrogen oro, en sjukvårdsframkallad skada till följd av försåtligt utformad medicinsk s k information. Det handlar dock inte bara om att ”företag” skrämmer upp föräldrar, utan om en medicinsk kultur och livsstilspåverkan där det medicinsk-politisk-mediala etablissemanget är i hög grad medansvarigt. Men förtjänstmöjligheterna är enorma, och alltfler deltar i denna kommers.

När vi ibland föreslagit frågeställare att vända sig till sk alternativterapeuter på sin hemort har resultatet inte så sällan blivit att dessa terapeuter visat sig vara ”komplementära”. Skrämda över patientens problem har de omgående skickat honom/henne vidare till den ordinarie sjukvården, inte så sällan med dystra skolmedicinskt influerade prognoser och bedömningar i släptåg.

För patienten har det blivit ur askan i elden, dvs att han tillfogats en ny iatrogen skada av sin komplementäre terapeut. För terapeuten kan det emellertid innebära viss popularitet och acceptans inom sjukvården, Därför bör rågången vara tydlig, så patienten vet vart han vänder sig.

"Diagnoser stämplar barn i onödan"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=300745&previousRenderType=2
Trend att barnen anses problematiska medan skolans sätt att fungera tas för givet, visar doktorsavhandling....

Den politiska ambititionen
i Sverige är att ha en skola för alla. Elevvården ska stötta och hjälpa barn som har svårigheter. Samtidigt ökar antalet barn som klassificeras som handikappade, främst med olika neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis adhd.

- Det är en trend i dag att det är barnen som anses problematiska och måste åtgärdas medan skolans sätt att fungera tas för givet.

Det säger Eva Hjörne som inom kort lägger fram sin doktorsavhandling vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet.
....


Pippi på diagnoser
http://expressen.se/index.jsp?a=173803

”Det var en sån lättnad att få en diagnos.” Så säger många föräldrar om just deras barns bidrag till att allt fler barn klassas som psykiskt funktionshindrade.
Man kan förstå det.
Där har de kämpat med en tanklös, okoncentrerad, kanske aggressiv unge och haft skuldkänslor och oro över varför han, för det är oftast en han, beter sig på det där viset.
Och så kommer någon, en läkare, och berättar att det inte är deras fel. Det är en sjukdom, damp/ADHD, och det finns mediciner.
Men den lättnaden hos föräldrarna, eller lättnaden hos skolan, behöver inte motsvaras av en lättnad hos barnet.
Han har just fått reda på att problemen är hans eget fel. När bänkgrannen skriker att han är sjuk i huvet, är det helt rätt. För det har doktorn sagt.
....
En undersökning som riksförsäkringsverket genomförde förra året visade att det inte längre är självklart med extra stöd till barn som behöver det. Kommunerna lägger inte pengar på sånt längre. Men om ett barn har en konstaterad diagnos kan de inte vägra.
Diagnosen ger å andra sidan barnet en identitet som sjuk och sänker omgivningarnas förväntningar på att han eller hon någonsin kommer att klara sig bra. Enligt Eva Hjörne är risken stor att de diagnosticerade barnen aldrig kommer tillbaka till den vanliga undervisningen.
I stället för att medicinera bort avvikelser måste vi bli bättre på att acceptera dem...

SIEMs kommentar utgörs denna gång av ett läsarbrev:

”En liten tjej med ADHD-diagnos har nu varit hos oss några helger. Hon är en underbar tjej, duktig, artig, hjälpsam, nyfiken, frågvis, kramgo, tar instruktioner, återger vad man säger, kan visst vara stilla och koncentrerad, bättre på spel än min femåring, nästan lite mammig mot honom talar om vad man får och inte får göra. Tar gärna efter vad jag säger och gör. Springer och cyklar jätteduktigt. Alltså i mina ögon en helt normal unge. ... Vart väldigt förvånad då det t.o.m. kallades grav ADHD.
Hon har påbörjat medicinering. Hon har varit här nu i helgen och en trolig biverkning upptäckte jag. Hon kissade ofta och kunde inte alltid hinna till toa och kissade även i sängen. Hade varit torr i flera år innan. Mamman berättade också att hon var så tacksam för att ha fått en diagnos och så fort hon fyller sex, nu snart, ska hon få börja med en medicin som gör henne lugnare och får henne att må sååå bra. (Även ep. medicinen är ju lugnande, så livsaptiten lär nog sjunka)

Jaha sa jag amfetamin då? ja men det är så lite så det är inte farligt. Har de nämnt några biverkningar? Jo bara att aptiten kan försämras lite. Alltså jag säger bara fy f..n kan man inte få stopp på detta elände. Jag kan inte förså att någon vuxen överhuvudtaget kan tycka att knark ens minimal dos är okej till barn inte till någon alls för den delen.


För just nu känner jag att jag skulle vilja ställa den där psykologen mot väggen och fråga hur de har lyckats ställa en sån diagnos när hon är helt normal hos oss.

Vänligen ES

"Det känns tryggare i New York"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=300479&previousRenderType=8

Våldtäkter, inbrott och grov misshandel är betydligt vanligare i Sverige än i New York. Sverige borde kunna dra lärdom av de mycket positiva erfarenheterna av New York-polisens ändrade arbetssätt, skriver avgående generalkonsuln Olle Wästberg.

Hemvändande generalkonsul uppmanar Sverige att dra lärdom av nya polismetoder.

Den som kommer tillbaka till Stockholm efter fem år i New York märker en skillnad. Jag känner mig helt enkelt tryggare i New York. Inte minst att man där fått bukt med klottret spelar en väsentlig roll för känslan av trygghet och civilisation...... Vi borde ha något att lära av brottsbekämpningen i New York, menar Olle Wästberg.

I New York står flera fängelser tomma. Bovarna har helt enkelt tagit slut. Framgångsrik kriminalpolitik borde inte i första hand handla om att fånga in brottslingar och bygga nya fängelser, utan om att skapa förutsättningar och system för att brott inte ska begås....

SIEMs kommentar:
Men vad är det då rent konkret som har förändrats i polisarbetet i New York? Om detta är den liberale Olle Wästberg märkligt tyst. Och det är kanske inte så märkligt:

Ty det som framgår av tillgänglig statistik är inte att insatserna mot klottret har ökat - utan insatserna mot drogerna. Det har gett en gynnsam effekt på praktiskt taget all annan kriminalitet, uttryckt i ”gripanden”.

I Sverige däremot har man i liberaliseringens och internationaliseringens namn avskaffat de gränskontroller som tidigare här utgjort en hämsko på knarkinförseln - såväl som på alkoholkonsumtionen

Därför känner sig OW trygg i New York, varifrån han kan fortsätta sprida liberal propaganda om fri rörlighet över gränserna
New-York-borna själva har ju fått nog av den.

http://www.ersys.com/usa/36/3651000/crime.htm

Alkoholfrågor oprioriterade inom EU
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=457916
Sverige måste försöka förändra EU:s alkoholpolitik anser regeringens alkoholutredare. Men EU:s nuvarande ordförandeland Nederländerna har inga som helst planer på att ta upp frågan i höst, berättar en talesman på det nederländska finansdepartementet.
..
– Nej, vi prioriterar inte frågan om minimiskatter på alkohol i EU och inte heller frågan om införselkvoter, förklarar William Lelieveldt på det nederländska  finans-departementet.
... En viss skattekonkurrens är bara bra för EU:s inre marknad, också när det gäller alkohol......
Att Sverige som hör till de länder som har allra lägst alkoholkonsumtion i EU skulle få särregler när det gäller införsel av alkohol är inte heller särskilt sannolikt.
....
SIEMs kommentar: Ansvaret för att svenska folket under falska förespeglingar lurades in i EU klarläggs förtjänstfullt på:

Så gick det till när införseln släpptes fri
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=299687&previousRenderType=8

Det är många ministrar och regeringar som har varit inblandade på Sveriges väg från en sträng alkoholpolitik till internationell marknadsanpassning, från taxfree-påsen med max 1 liter till spritfloden med fulla bagageutrymmen....

Britain's war on drugs is naive, says US
http://www.guardian.co.uk/afghanistan/story/0,1284,1273724,00.html
Policy clashes undermine Blair's pledge to end Afghanistan opium production

..Afghanistan is the world's biggest producer of opiates and supplies the opium base for about 95 per cent of heroin consumed in the UK
....
EU stoppar förbud mot okända kemikalier
http://www.sr.se/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=459753
Den europeiska kemikalielagstiftningen, som kallas Reach, har under flera år försenats på grund av en inflytelserik lobbyverksamhet från kemiindustrin och nationella ekonomiska intressen hos olika medlemsländer inom EU.

Enligt socialdemokraten Monica Lövström, politisk sakkunnig på Miljödepartementet, så kan inte Sverige på egen hand förbjuda användandet av dom tiotusentals kemikalier som ingen vet skadeverkningarna av, eftersom det skulle kunna uppfattas som ett handelshinder av dom övriga medlemmarna inom EU.

– Varor ingår i vårt gemensamma arbete inom EU så vi kan inte förbjuda saker och ting. Vi har en gemensam marknad så det kan bli ett handelshinder om vi förbjuder varor, säger Monica Lövström.

SIEMs kommentar: Ökad droghandel och fri alkoholinförsel är alltså bara ett par exempel på det välsignelsebringande internationella samarbete, som svenska folket dragits in i genom sina framsynta politiker. Men Marit Paulsen kan ju numera njuta sitt otium - för inte var det väl opium hon sett fram emot?

Gravida kan äta frukostflingor
http://www.slv.se/default.asp?FrameLocation=/templatesSLV/SLV_NewsPage____9448.asp
Många gravida kvinnor hör av sig till Livsmedelsverket med anledning av det danska förbudet mot berikning av frukostflingor. De berikningsmedel som har förbjudits eller begränsats i frukostflingor och ’bars’ av de danska myndigheterna är järn, kalcium, vitamin B6 och folsyra.

Livsmedelsverket har gått igenom nordiska, brittiska och amerikanska utvärderingar av dessa ämnen och finner inte något stöd för att ett högt intag skulle ge fosterskador.....

Gravida, som dagligen ätit en portion berikade frukostflingor, kan lugnt fortsätta med att göra detta. Man bör dock vara medveten om att en del av dessa produkter kan ha ett ganska högt sockerinnehåll.

SIEMs kommentar: Efter EU-strävandena att beröva oss näringstillskott (se debatten våren 2002 ) har rädslan för överdosering av näringsmedel ibland tagit rent hysteriska uttryck - politiskt korrekt kanske, men biologiskt vansinne. Denna gång tycks en gnutta förnuft få göra sig gällande i den svenska myndighetens arbete.

Kellogg's cuts sugar to placate critics

http://www.guardian.co.uk/food/Story/0,2763,1282245,00.html

New, 'healthier' Frosties launched amid fears over childhood obesity

Kellogg's introduced a "reduced sugar" version of its Frosties breakfast cereal yesterday in response to the criticism that big brand cereals are contributing to obesity and other diseases.

But it is still a "high sugar" product by the Food Standards Agency's guidelines, containing 25% sugar. The original Frosties, still on sale, contains 38% sugar.
....

Kellogg's said that cutting the sugar further would make the cereal unpalatable....

SIEMs kommentar. Om ett födoämne kräver 25-38% socker för att vara smakligt kanske man bör vara misstänksam även mot det som inte är socker.

Yr i huvudet?
http://www.lund.skane.se/Pages/main.asp?ArtID=125

Färre sjukskrivningar - fler pensioner
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=459432
Siffror från Riksförsäkringsverket visar att sjukskrivningarna minskar i Sverige samtidigt som förtidspensioneringarna fortsätter att öka.

Drygt 526 000 personer har sjukersättning/aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Det är 34 000 fler än i augusti ifjol.

För de sjukskrivna gäller uppgifterna juli. Då betalades det sjukpenning till 273 000 personer, drygt 45 000 färre än under juli i fjol.

När det gäller försäkringskostnaderna var de lika stora i år som i fjol.

Förtidspensioneringar hotar budget
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=456692
Trots att färre är sjukskrivna i dag än för ett år sedan så minskar inte kostnaderna i den takt som var tänkt. Hälften av dem som varit långtidssjukskrivna går över till förtidspension. Riksförsäkringsverket kräver återigen mer pengar av regeringen.

Hälften av de långtidssjukskrivna blir förtidspensionerade

– Tyvärr är det så att om man har varit sjukskriven under en mycket lång tid så är det mycket vanligt. Ungefär varannan individ går från sjukskrivning till förtidspensionering, säger Gunnar Johansson som är chef för utvärderingsavdelningen på Riksförsäkringsverket.

Färre sjukskrivna
Allt färre svenskar är sjukskrivna. På ett år har antalet sjukskrivna minskat med över 30 000. Det är helt i linje med de planer som regeringen har för att få ner antalet sjuka.

Det är bara det att det blir inte lika mycket billigare som man hoppats, eftersom hälften av de långtidssjukskrivna går över till förtidspension i stället......

Sjukskrivna oroas för tvångspensionering
http://www.sr.se/sjuharad/nyheter/artikel.asp?artikel=454319
.... Försäkringskassan har under den senaste tiden minskat analet sjukskrivningar, men för att kunna göra det här har man istället förtidspensionerat fler. Detta trots att många av patienterna inte alls vill bli pensionerade.

Ulf Hansson arbetar med Föreningen för utbrända och stressutsatta. Han får ofta samtal från sjukskrivning som ser tvångspensioneringen som en katastrof.
....

RFV varnar för fler förtidspensioneringar
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=450855
Samhällets kostnader för sjukpenningen är på väg ner. Samtidigt blir förtidspensionärerna allt fler och det oroar Anna Hedborg som är generaldirektör för Riksförsäkringsverket.
Färre sjukskrivna och fler förtidspensionärer

– Ja, samtidigt ökar sjukersättningen, det vill säga gamla förtidspensionen, ganska kraftigt i kostnader. Så måste det bli innan det blir bättre när det är så många människor som varit sjuka så länge, säger Hedborg.
...

Riksförsäkringsverkets senaste prognos om hur mycket pengar som staten får betala ut sjukpenning och förtidspensioner visar två parallella utvecklingar. 

Allt färre blir sjukskrivna och kortare tid men och andra sidan blir det fler och fler som kommer att förtidspensioneras. Kostnaderna för förtidspension ökar kraftigt enligt RFV:s prognos från 50 miljarder i år till över 62 miljarder 2007.

Trots att det sker förändringar så blir slutsumman densamma. I år kostar sjukpenning och förtidspension 92 miljarder och så mycket blir det också om tre år.
.....


Sjukskrivningarna minskar
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=450492
Enligt Riksförsäkringsverket fortsätter sjukskrivningarna att minska i Sverige. Sedan augusti förra året har landets försäkringskassor fått i uppdrag att halvera antalet sjukpenningdagar fram till augusti 2008...

Enligt Riksförsäkringsverket går arbetet enligt planerna i de flesta län. Minskningen av antalet sjukpenningdagar går för närvarande snabbast i Jönköpings län, vilket glädjer Erik Winbladh, chef på försäkringskassan i Jönköping.

– Jag kan väl säga att den utveckling vi ser nu är mycket positiv för Jönköpings län, men även för riket i sin helhet, säger han.
....
Jönköping snabbast
Enligt Riksförsäkringsverkets statistik hade man totalt 84,5 miljoner utbetalda sjukpenningdagar från juli 2003 till juni 2004. Denna siffran ska halveras innan augusti 2008. För att nå målet får försäkringskassorna i hela landet hjälpa till. Antalet sjukpenningdagar sprids ut enligt ett kvotsystem som är anpassat till länens invånarantal.
....

Mer pengar för allt fler sjukpensionärer
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=456867
Trots att antalet sjukskrivna minskar så minskar inte statens kostnader för ohälsan i samma takt, eftersom antalet sjukpensionärer ökar mer än väntat. Arbetslivsminister Hans Karlsson säger att det inte hotar regeringens mål att halvera sjukfrånvaron.

Förtidspensioneringar hotar budget
Sjukpensioner hotar inte regeringens mål

– När vi satte upp det här målet så sa vi att vi ska ta hänsyn till de demografiska effekterna som förtidspensioneringarna innebär.

– Däremot så finns det ju goda förutsättningar att nå målet att halvera sjukskrivningarna på det sätt som vi har formulerat målet, även om vi får en viss ökning av förtidspensioneringarna också, säger Hans Karlsson.

Fler sjukpensionärer
Över en halv miljon svenskar lever på förtids- eller sjukpension. Det som gör att Hans Karlsson ändå tar ökningen med viss ro är att det i och med att de stora årgångarna bland fyrtiotalisterna blir äldre, också blir fler sjukpensionärer.

Det finns dock orosmoln, som att även de unga förtidspensionärerna ökar i antal, men det är inte en så stor grupp.
....

SIEMs kommentar: Att förtidspensionera en sextitvååring kostar tre års pensionsbelopp, sen tar ålderspensionen vid. Att förtidspensionera en trettioåring kostar trettiofem års pensionsbelopp, dvs tolv gånger så mycket.

Men sådant beaktas inte i politisk ekonomi. Där gäller det att hanka sig fram och dölja verkligheten så länge det går. Sen blir det alltid nån råd.

Därför räknar man bara antalet sjukskrivna och antalet förtidspensionärer, och aktar sig noga för att göra vidare analyser. Som t ex att den totala arbetskraften nu minskar med en halv årskull varje år, förutom de som går i ålderspension. Ty samma politiska myter förklarar ju att folket blir friskare och friskare tack vare all ”vård, skola och omsorg” som politikerna ordnar åt dem.

Att med alla till buds stående medel ”halvera sjukfrånvaron” torde alltså vara bland de mest korkade politiska målsättningar som nån minister lyckats klämma ur sig.

Se oktobermagasinet 2003 - http://www.klokast.se/Nyhet/Okt03.html

Smärtkliniker på väg läggas ned
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=299670&previousRenderType=6

Hårda sparkrav drabbar patienter med långvarig värk. En halv miljon svenskar beräknas ha ständiga smärtor.

Över en halv miljon svenskar beräknas lida av långvarig smärta. Enbart sjukskrivningar på grund av ryggvärk kostar cirka fyra miljarder årligen....

SIEMs kommentar: Men våra politiker anser tydligen att folket mest är simulanter, vars sjukskrivningar kan inplaneras i budget. För ett par decennier sedan talade en aktiv kvinno-opinion i samband med barntillsynen om att ”barnen inte får vara en konjunktur-regulator”. Men det får de sjuka.

"Vi måste jobba tre timmar mer i veckan"
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=303097&previousRenderType=2

Svenskarna behöver i genomsnitt arbeta tre timmar mer i veckan för att klara obalanserna i det svenska samhället. Det skriver folkpartiledaren Lars Leijonborg.


SIEMs kommentar: Ska vi kompensera bortpensionerandet av en halv årskull om året från arbetsmarknaden, så räcker det nog inte med tre timmar mer i veckan .

Elöverkänsliga kan få fristad i Hälsingland
http://www.sr.se/gavleborg/nyheter/artikel.asp?artikel=458400
Elöverkänsliga från hela landet kan få en fristad i södra Hälsingland.
Under våren har en förstudie genomförts av Ing-Marie Granth på uppdrag av Studieförbundet Vuxenskolan.

Ing-Marie Granth har bland annat intervjuat elöverkänsliga och letat lämpliga områden för en strålningsfri by.
Förstudien visar bland annat att 131 personer från hela landet är beredda att flytta ut i skogen i södra Hälsingland om ett strålningsfritt boende kan garanteras på sikt.

SIEMs kommentar: Uppfatta gärna detta som en gratisannons för Hälsingland.

Världens oljetillgångar på väg minska
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=454009
....
Även om situationen i Mellanöster blir lugnare och Ryssland fortsätter att leverera olja så räcker inte det. Den långsiktiga trenden pekar mot minskad produktion, enligt Kjell Aleklett.

– Även om man har lika många brunnar som pumpar så pumpar varje brunn mindre hela tiden. Enda möjligheten att då kunna öka den globala produktionen är att man hittar nya oljefält som man kan sätta i produktion. Man hittar en del nya fält men de är mycket mindre och inte alls i den omfattning som skulle behövas, säger Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet.

SIEMs kommentar: Den annalkande oljekrisen diskuterade vi utförligt i förra årets augustimagasin. Det är fortfarande helt aktuellt, och ingenting som ”man hittills har trott” ...

Oil costs hurt UK recovery
http://www.guardian.co.uk/oil/story/0,11319,1285447,00.html

British manufacturing's recovery is being hit by rising prices in commodities ranging from oil to steel scrap. Crude prices set new record levels yesterday, pushing up energy prices, while the price of many steel products is at least 50% higher than a year ago - and could rise further.

Yesterday Brian Cooke, the chief executive of West Midlands-based company Castings, described the situation as the worst in 40 years. "I have not seen such rapid increases in costs in 40-odd years in the industry. This is something new and outside our control."

....
SIEMs kommentar: Oljebristen är ett växande problem för den internationella makteliten, Och i Sudan finns olja, tyvärr inte under västerländsk kontroll - i stället är det kinesiska bolag som f n har utvinningsrättighetrena. Men sånt går ju att ändra på .

The mask of altruism disguising a colonial war
http://www.guardian.co.uk/sudan/story/0,14658,1274182,00.html
Oil will be the driving factor for military intervention in Sudan

If proof were needed that Tony Blair is off the hook over Iraq, it came not during the Commons debate on the Butler report on July 21, but rather at his monthly press conference the following morning. Asked about the crisis in Sudan, Mr Blair replied: "I believe we have a moral responsibility to deal with this and to deal with it by any means that we can." This last phrase means that troops might be sent - as General Sir Mike Jackson, the chief of the general staff, immediately confirmed - and yet the reaction from the usual anti-war campaigners was silence.

Mr Blair has invoked moral necessity for every one of the five wars he has fought in this, surely one of the most bellicose premierships in history......

SIEMs kommentar. Snart är det dags att dra på sig krigarstövlarna igen, på nya humanitära uppdrag, denna gång i Sudan. Mönstret hämtas från Irak:

70 miljarder borta från irakiska regeringen
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=460547
Närmare 70 miljarder kronor har försvunnit i händerna på den nya irakiska regeringen. ...

Det handlar dels om pengar som tagits i beslag från den gamla irakiska regimen, dels om oljeinkomster.

Tre amerikanska senatorer kräver nu en fullständig redovisning av hur pengarna använts från försvarsminister Donald Rumsfeld.

(Hoppas du förresten på maktskifte i USA? Se
http://www.thenation.com/docprint.mhtml?i=20040816&s=dugger
)

Dåligt vatten gör irakiska barn sjuka
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=459601
Vattenförsörjningen i Irak har under många år körts i botten efter krig, FN-sanktioner och Saddamregeringens mångåriga försummelser. Den dåliga vattenkvaliteten innebär stora hälsorisker.

Vattnet är så förorenat att det inte ens duger till jordbruket Det säger Latif Rashid, minister för vattenresurser i den nya irakiska regeringen, som besöker Sverige i samband med Världsvattenveckan i Stockholm.

Vattensituationen i Irak är mycket dålig efter 25 års försummelser av Saddamregimen. Inget underhåll har gjorts i de få vattenverken och reningsverken, inga nya anläggningar har byggts.

Under FN-sanktionerna fick inte Irak heller importera klor för vattenrening, eftersom klor också kan ingå i vapenproduktion.

– Mycket vatten går till spillo. Vattnet kan inte drickas, säger Latif Rashid.
.......

SIEMs kommentar:
Att barnen är sjuka och vattnet är dåligt är naturligtvis Saddams fel. Att ockupationsmakterna smugglat undan 70 miljarder dollar har naturligtvis ingenting med vattenbristen att göra. Vilken tur att vi i väst har fria och demokratiska massmedia, som kan tolka de svåra internationella frågorna åt oss!

Nu var inte vattenfrågorna riktigt så eländiga på Saddams tid. Att vattenhushållningen helt har fått förfalla efter ockupationen har naturligtvis inte heller något att göra med de internationella ekonomiska intressen som vill privatisera världens vattenförsörjning...eller?


FN söker hjälp till svältdrabbat Kenya
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=455868
Kenya har drabbats av omfattande matbrist. Nu vädjar FN om livsmedelshjälp till över två miljoner kenyaner. Orsaken sägs vara torka men det verkar inte vara hela sanningen.
....
I en rapport som offentliggjordes på onsdagen i Kenya och som citeras av dagstidningen Daily Nation avslöjas att två miljoner ton majs såldes förrförra året till underpris. Uppenbarligen gick det mesta av pengarna rakt ner i fickorna på den kenyanske riksdagsman som arrangerade affären.
..
Det var två brittiska spannmålsbolag som köpte majsen som kom direkt ur Kenyas strategiska matreserv som är tänkt att finnas till just för att lindra effekterna av missväxt och torka.
....
Det var exakt så här livsmedelsbristen i Zimbabwe också skapades för några år sedan. ..
Nu säger FN att det behövs motsvarande drygt 700 miljoner kronor för att avhjälpa den kenyanska livsmedelsbristen....

SIEMs kommentar: Det som skulle behövas för att avvärja svältkatastrofen i Kenya motsvarar alltså exakt 1% av den summa som är bortrollad av Iraks ockupationsmakter. Det säger sig självt att så stora pengar omöjligen kan ställas till förfogande. I Kenya finns ju ingen olja att stjäla, bara lite spannmål. Men inte nu längre.

I Sudan, däremot finns det olja. Därför kräver den humanitära katastrofen där omedelbara militära insatser, från samvetsömma västmakter.

Olika liv olika värda i Afghanistan
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=302577&previousRenderType=2

En brittisk soldat som skadades allvarligt av en amerikansk helikopter i Afghanistan 2001 har nu tillerkänts 17 miljoner kronor i ersättning av USA, rapporterar brittiska Daily Telegraph.
....
För afghanska och irakiska civila krigsoffer måste USA:s miljonersättning till britten framstå som djupt orättvis. När amerikanska bombplan av misstag anföll en bröllopsfest i den afghanska provinsen Uruzgan 2002 och dödade 48 av gästerna erbjöds de efterlevande knappt 1.400 kronor i ersättning.

De 117 som skadades, bland dem flera som invalidiserades för livet, erbjöds 500 kronor.

Det brittiska försvaret värdesätter inte heller civila liv lika mycket som sina soldaters. Tidigare i år fick föräldrarna till en åttaårig flicka som sköts ihjäl av en brittisk soldat i Basra bara 5.000 kronor.


SIEMs kommentar: Verkligen hög tid att västmakterna ingriper mot dessa barbariska länder, som ju saknar all respekt för demokrati och människors lika värde.


Vanligt att föremål sväljs hos tandläkaren
http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=461101
Nästan varannan tandläkare i Sverige har haft minst en patient som råkat svälja en borr, krona, skruvmejsel eller något annat föremål under behandlingen. Det visar en rapport från Umeå universitet. Näst mat och dryck lär dentala föremål vara det vanligaste vi får i oss. (SR Västerbotten)

Did You Know...(AIDS)
http://aliveandwell.org/
Many experts contend that AIDS is not a fatal, incurable condition caused by HIV? That most of the AIDS information we receive is based on unsubstantiated assumptions, unfounded estimates and improbable predictions? That the symptoms associated with AIDS are treatable using non-toxic, immune enhancing therapies that have restored the health of people diagnosed with AIDS and that have enabled those truly at risk to remain well?


Tips om natur och hälsa

Hej!
 Jag vill gärna tipsa om en av de läkare som i Sverige engagerat sig för frågan att ökad naturkontakt ger bättre hälsa, dvs  docent Ingemar Norling.

På hemsidan Upplev Skogen finns flera intressanta studier på detta tema, här är några utdrag från en artikel:

"Ingemar Norling, Sektionen för vårdforskning, Sahlgr Univsjh, sammanfattar utifrån sina utgångspunkter den internationella forskning som rör fritidens och rekreationens betydelse för psykisk hälsa.
[...]
Rekreationens aktiviteter och miljöer som friluftsliv, trädgård, djur, umgänge, kultur, hobbies, fiske och jakt, bad och båt, musik, utgör en väsentlig del av livsstil och miljöer som till över 70 % dominerar orsaksmönstret när det gäller psykisk hälsa. Analyser av svenska folkhälsoundersökningar, 16-92 år, med sämre och bättre psykiskt hälsoläge visar att de med sämre har färre hälsofrämjande aktiviteter i sin livsstil men också en mer passiv, lågstimulerande f.a. med dominerande inslag av TV, spel, och musiklyssnande. De med bättre psykiskt hälsoläge har en större repertoar av aktiviteter och med större inslag av naturbaserade aktiviteter som friluftsliv, trädgård och liknande.

Analyser av de aktiviteter som särskilt utmärker den psykiskt friskare befolkningen d.v.s. de naturbaserade, visar att de ger en bred allsidig psykisk, social och fysisk stimulans, bedöms av en majoritet av befolkningen ha högt hälsovärde och har särskilt goda effekter vid behandling av psykisk ohälsa.

[...]

I det sista kapitlet refereras forskning om olika framgångsrika åtgärder:
* En omfattande forskning om rekreation och depression påvisar goda resultat och bra metoder inom både egenvård och professionell behandling. Ett särskilt avsnitt behandlar kvinnors depression som ju är mycket omfattande.
* Ett avsnitt behandlar rekreation och schizofreni där ett flertal framgångsrika åtgärder och program refereras. Bl.a. visar sig utbildning och rådgivning inom rekreation (leisure education och leisure counseling) ge bra resultat. Samma gäller naturbaserade aktiviteter och "Animal Assisted Theraphy" t.ex. ridning.
* I tre avsnitt refereras olika aktiviteter och miljöer med särskilt viktiga effekter: naturbaserade, djur och TV. De två första har mycket goda effekter både inom egenvård och professionell behandling. TV däremot utgör en allvarlig risk för många psykiskt funktionshindrade. TV tittandet är extremt lågstimulerande f.a. fysiskt och socialt men delvis också psykiskt. Det blir direkt hälsohotande när det får sådan omfattning att det dominerar livsstilen och den totala aktivitetsnivån blir alldeles för låg och passiv.
* Metodutveckling inom psykoterapi visar att om terapin kombineras med f.a. naturbaserad rekreation, förbättras resultaten i en rad viktiga avseenden. En mängd intressanta studier refereras i ett särskilt avsnitt."

Från:
http://www.forestry.se/upplev/kunskapsbanken/upplevelse_halsa.jsp?id=860

I tidningen Utblick - folkhälsoinstitutets tidning - skriver Norling en intressant artikel rubricerad Naturen håller äldre krya:

"Att kunna röra sig utomhus och i naturen förebygger sjukdomar inte minst hos äldre och funktionshindrade, visar en ny rapport. Ändå drar kommunerna ner på det stöd som en del äldre behöver för att komma ut.

- De producerar vårdbehov, säger docent Ingemar Norling, Göteborg.
Möjligheten att få frisk luft, att få röra på sig, att se träd, blommor och buskar, att upptäcka fåglar, fjärilar och andra djur och höra vinden, fåglar och andra naturljud - det är vad äldre och funktionshindrade prioriterar mest när det gäller vistelse utomhus. Det visar den aktuella kunskapssammanställningen som gjorts av Anna Bengtsson, doktorand vid Institutionen för landskapsplanering i Alnarp, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Tyngdpunkten i skriften ligger på äldre och funktions- hindrade vid särskilda boenden.

Ingemar Norling, seniorforskare vid sektionen för vårdforskning på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, står bakom en av de studier som refereras i rapporten. Enligt honom är det de naturbaserade aktiviteterna som är "bäst i test" och har störst påverkan på människors hälsa och därmed vårdbehovet.

- Facit av undersökningar av äldres egenvård visar att en aktiv livsstil med framför allt naturbaserade aktiviteter utmärker äldre som håller sig friska, har bra livskvalitet och låg vårdkonsumtion.

De viktigaste aktiviteterna är enligt Norling friluftsliv, trädgård och samvaro med andra människor och djur. Han menar att anpassad fysisk aktivering inom naturbaserade aktiviteter kan halvera risken för hjärt-kärlsjukdom och stroke, fördubbla benstyrkan hos mycket gamla, öka konditionen samt förlänga oberoendet fem till tio år."

Från:
http://www.utblickfolkhalsa.nu/se/article.phtml?id=26304

Det här är verkligen intressanta rön för oss som älskar skog och natur och känner en djupare samhörighet med denna.

Det här är något som underskattats i den skolmedicinska kyrkan.
mvh Lars Hedström


Mail från en utlänning

Hej Ulf -
Sedan 3-4 år tillbaka upptäckte jag att den svenska sjukvården delas upp till offentligt finnanserad och "den andra".

"Den andra" lärde man mig att kalla - alternativ. Som en nyfiken utlänning frågade jag - alternativ till vad då.

Man svarade - alternativ till vad Du ska betala själv - eller vad som delfinanseras av Dina skattepengar.

Jag har inte blivit klokare - men lärde mig att om jag går till en läkare som hjälper mig och där jag inte behöver vä nta 12 månader för att kunna få råd - kostar 500 kr per timme och jag ska betala hela kostander för besöket - är "altetrnativ"

Meden om jag kollar om läkaren har vårdavtal med Landsting - och det visar sig att den har - då är det inte alternativ och jag betalar själv direkt bara en patientavgift.

Att denna läkare eller behandlingar har inte hjälp mig och dessutom måste jag vänta i evigheter för att komma dit - har ingen betydelse. Min hälsa är  inte beroende av läkaren och mig - den är beroende av några administratörer och klat - beroende om jag har råd att betala direkt själv.

Ansökte hos Skattemyndigheten attt kunna behålla mina skattepngar och själv använda dem till häsovården som hjälper mig på vägen att bli frisk - men har blivit utskrattad och ärende ligger hos Skatteverket sedan hösten förra året.

Jag har hudbesvär sedan 3-4 år tillbaka.

Provade allt som både distrikläkare och hudspec på sjukhuset kunde erbjuda - inga effekter.

Men man anser ( man - Landsting) att besvären inte är livshotande och jag måste fortsätta med både läkemedel och behandlingar som hudspec på sjukhuset erbjuder och jag får inte fråga om det finns någon garanti för det som han utövar kommer att hjälpa mig - jag blir utskrattad igen.

Personalen på sjukhuset anser att det är väl dumt att fråga vad läkaren där kan göra för min hand. Jag ska vara glad att jag har fått tid hos honom  - bara 6 månaders väntetid. Jag ska betala patientavgiften och inte fråga om effekter.

I bakgrunden finns en annan läkare - men tyvärr utan vårdavtal med lanstinget - då är hon "alternativ". När jag hade råd och besökte henne och började medicineringen enl hennes råd - då blev det mycket bättre med handen.

Men jag kunde fortsätta med medicinen tills jag hade råd - min Landsting anser att det ska inte de bland sig i vad jag äter för läkemedel - men det vad Landsting ( politiker och administratörer där) anser kan erbjuda mig för mina skattepengar är läkamedel och behanlingar som inte alls hjälper.

Men då frågar man om och om igen - hur kan jag veta att det inte hjälper idag - det kanske inte hjlpte för någar månader sedan - men det kan hjälpa nu- man ska fortsätta utsätta sin kropp tills hur mycket som helst -och om dem utskrivna av en allmän specilaist med vårdavtal läkaren inte hjälper - då är det väl bara att lera sig att leva med sjukdomen

Om jag som en utlänning måste bli förståndligt för sådana dumheter - hur går det då med Er alla svenskar ?

För några månader sedan råkade jag för en bilolyckan - påkörd av en annan bil på vänster sidan. Bilen blev mycket sned och är reparerad
Kroppen är också sned - i alla fall - enl min uppfatting - mest i nacken och axlarna.

Men det går inte hem - försäkringsbolaget anser att jag hittar på och hänvisar till allmänna läkare med vårdavtal.

Varför -  därför att där betalar jag "bara" patientavgift och det ska de gärna betala tillbaka om jag kan ha tillräckligt starka bevis att besöket hos läkaren handlar i 100% om hälsobesvär som har i 100% samband med olyckan. Hur kan jag veta om min nacke som gör ont är 100% orsakat av olyckan - nej - det är väl åldrande.

En privat "alternativ" läkare som kan ta emot och undersöka skadan ordenligt är inte alls accepterad av försäkringsbolaget - hon kostar pengar, eftersom hon inte har vårdavtal.

Att hon är bra för patienter med nackskador - har ingen betydelse. Om jag har råd att besöka denna "alternativa" läkaren själv - då är det helt ok. Jag bli bättre snabbare och slipper sjukskrivningar - men allt detta är på min egen beskostnad. Egentligen när jag kollade vad jag har hittils kostad skattebetalare i form av mina tre besök hos distrikläkare, 20 besök hos sjukgymnaster och RTG bilder - visade sig att räkningen i fullo kostade 20 gånger mer än mina besök hos "alternativa" - men who cares - jag har fått fri kort och betalar inte fler patientavgifter.

Jag har upplevt mycket mer om just "alternativa" i Sverige och anser att det är skrämmande.

Sverige är nog en av de sämsta länder i vad det gäller patientens inflyttnade på vården - ingen som bryr sig om att kolla hur patienten mår efter alla "fina" behandlingar eller utskrivna läkamedel.

Ni ska käka upp tabletter och gå snäll till "icke alternativa" läkare som acceptera vilken skit som helst - sedan om Ni mår sämmre och dör för tidigt - har väl ingen betydelse - Ni i Sverige har ändå alldeles för mycket oeffektiva förtidspensonärer eller gamla som bara lurar Staten

Jag har i alla fall lånat pengar och går det alternativa vägen för mina hälsobesvär och vägrat mycket bestämd att fortsätta det "icke alternativa" - att jag har hela Region Skåne emot mig är väl inte så konstigt

Ha det bra/ EShould fluoride be added to our water?
http://icliverpool.icnetwork.co.uk/0100news/thedebate/tm_objectid=14490999%26method=full%26siteid=50061%26headline=should%2dfluoride%2dbe%2dadded%2dto%2dour%2dwater%2d-name_page.html

Se också /siem/fluor.html med länkar


************ANNONSER***********

- Vi skrattade allihop när vi läste om öronljusen. Det där kan ju aldrig fungera, sa vi. Men hur som helst vi köpte en sats för att pröva . Den tog slut första dagen. Helt otroligt! Kan du skicka femtio till?...

- Har du själv prövat öronljus`? Egenvård eller ett bra komplement för kroppsterapeuter! /siem/oronljus.html

*********************************

- Du får skicka trettio kilo till, sa terapeuten i telefonen, jag har gjort slut på det som du skickade för två veckor sen. - Dom är som tokiga i det, dom äter det, har det på maten, dricker det, badar i det, har det som deodorant och gud vet vad....VAD?

- Himalayasalt,, så klart, se http://www.levandevatten.nu/Salt/

**************************************

PROBLEM EFTER PENICILLINKUREN?

Candida, fotsvamp, parasiter, dysbios, tarmproblem, förstoppning?
/siem/tarmrening.html/
/siem/tarmrening.html
/siem/tarmrening.html/ZER.html

**********************************

EN RIKTIG HISTORIA!
http://www.klokast.se/Myst

************ANNONSER***********

Det urgamla hav där livet en gång lärde sig att leva
torkade långsamt ut till en saltskorpa
som under miljontals år fördes till bergens topp
Där hämtar människor ännu Himalayasalt
Tillsätt bara vatten och ljus!
http://www.levandevatten.nu/Salt
PS Även enstaka förpackningar expedieras.
Provförpackning medsändes på begäran vid andra köp av t ex öronljus, böcker etc.

********************************

VATTENRENING
Bekymrad över ditt dricksvatten? Föroreningar? Bismak? Bekämpningsmedel? Tungmetaller?
Äntligen en vettig och bekväm lösning:
http://www.klokast.se/Carbonit/

********************************

GOD SÖMN ÄR LIVSKVALITET!
Du sover en tredjedel av livet. Unna dig en god sömn! Visste du att du kan prova 30 dagar med returrätt? Se http://www.klokast.se/Tempur/

*************ANNONS********

Två verkligt tradtionella naturmedel - NEEM och NOPAL
Lämpliga för egenvård o terapeuter
http://siem.naturespharmacy.dk

******************************

DELTA I UPPROPET "GRANSKA VACCINATIONERNA" på

http://www.petitiononline.com/siemvacc/petition.html


Ulf Brånell, dipl biopat
SIEM/Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

C-vitamin

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni