Sök på klokast.se

Webshop
Beställ nyhetsmail
Web-kurs
Företaget/Kontakt
Mottagning i Trädet
Centrum för Ekologisk medicin i Göteborg


SIEM - Svenska Institutet för Ekologisk Medicin

KGST AB Frälsegården 52026 Trädet    se karta här (klicka).
mail: siem@klokast.se   Telefon (för bokning): 0920-476823- arbetar för en bättre folkhälsa genom information och utbildning på alternativmedicinsk grund.

- betraktar folkhälsoproblemet i det moderna samhället främst som en fråga om förgiftningar och förgiftningsorsakade näringsbrister

- verkar för ett alternativt hälsobegrepp, vilande på ekologisk balans
 mellan människa och miljö, samt att varje människa uppfattas som
ett i viss mån unikt eget ekologiskt system som måste respekteras på
samma sätt som andra naturliga ekosystem - sjöar, hav o fjällmarker,
 etc - om inte katastrofer ska bli följden.


Vad vi kan erbjuda dig :
Sökmotor för vår site finns i vänstermarginalen. Där kan du återfinna
vad vi skrivit om olika frågor, sjukdomar, medel osv.  Vi ger även ut ett
nyhetsmail
- Motgift - som du gratis kan prenumerera på.

Du kan också

- maila dina frågor till oss på siem@klokast.se
- boka tid för mottagning i Göteborg
- boka tid för mottagning i Trädet
- besöka vår webshop med böcker, naturmedel, utrustning mm
- genomgå vår web-utbildning i ekologisk medicin 


Vi har särskilda erbjudanden för dig  som mer yrkesmässigt
arbetar med hälsofrågor, i hälsobutik eller som terapeut, coach,
tränare, osv.
 
Vårt Nyhetsarkiv med Motgift finns på  http://www.klokast.se/Nyhet/
 


Vårt grundläggande synsätt

S k akuta sjukdomar utgörs i själva verket av tecken på att kroppen med kraft försöker skydda sig mot och läka skador - fysiska skador, förgiftningar, trauman.

S k kroniska sjukdomar är tecken på kronisk förgiftning, då kroppens skydd mot skada och dess läkningsförmåga har brutits ned av gifter - utifrån och inifrån kommande.

För att undvika sjukdom är det alltså viktigt att undvika fysiska skador, förgiftning och psykiska trauman. Sjukligheten minskar om människan har möjlighet att skydda sig mot kända hot. Stigande levnadsstandard innebär möjlighet till bättre hygien, livsmedelsstandard, arbetarskydd osv, och därmed möjlighet till bätte hälsa.

Skolmedicinsk verksamhet - operationer och kemiska läkemedel - är i dag en dominerande källa till skador och förgiftning. Genom sådana åtgärder kan intensiteten i kroppens akuta reaktioner ibland minska, vilket man räknar som "förbättring" eller "tillfrisknande". Kroppsreaktionernas minskade intensitet beror emellertid då på att kroppens motståndskraft blir otillräcklig mot de samlade skadorna, och att den biologiska kampen mattas. Kriget blir mindre våldsamt då ena parten får kraftigt övertag.

Ett gigantiskt medicinskt-industriellt komplex är beroende av att dessa enkla fakta inte genomskådas. Man döljer och mystifierar därför verkligheten, och använder en begreppsapparat - "sjukdomslära" - med vilken sanningen överhuvudtaget inte låter sig beskrivas. Man åberopar medicinskt monopol på allt fler mänskliga livsyttringar - fortplantning, livskriser, sk "förebyggande" verksamheter, etc. Därigenom kan man upprätthålla en stark politisk maktställning samt göra stora ekonomiska vinster, på bekostnad av den verkliga folkhälsan.

Av saker som  inte kan förstås eftersom de är orimliga och ologiska, är det lätt att man blir hypnotiserad. Den "civiliserade världen" är i dag närmast hypnotiserad och skräckslagen av en genomfalsk medicinsk mytologi omkring hälsa och sjukdom.

SIEM vill gräva fram internationella och nationella forskningsresultat
och erfarenheter rörande folkhälsofrågor, som undertrycks och förtigs
 därför att de inte passar in i det officiella sjukvårdssystemet och som
därmed föranleder för systemet obehagliga frågor.
 SIEM vill också med logiska och vetenskapliga metoder granska de
anspråk på vetenskapligt kunskapsmonopol som ställs av
skolmedicinens företrädare. 

naturmedicin, alternativ medicin

Några skillnader mellan skolmedicin & ekologisk medicin

Skolmedicin Ekologisk medicin
Att förstå kroppens sätt att fungera är mycket svårt  Att förstå kroppens sätt att fungera är enkelt 
Kroppen kan bäst förstås som en kemisk-mekanisk apparat vars uppträdande styrs av olika orsaker i det förflutna. Kroppens olika organ fungerar även var för sig som kemiska apparater.  Kroppen kan bäst förstås som en intelligent varelse som väljer mellan de olika alternativ den uppfattar. Dess olika organ står i helhetens tjänst, och försöker i varje ögonblick fullgöra de uppgifter de tilldelas. 
När kroppen visar obehagliga tecken är det symtom på sjukdom. Sjukdomar är ett meningslöst ont som man måste bekämpa med alla medel som står till buds.  När kroppen visar obehagliga tecken är det i regel ändamålsenliga reaktioner på skada. Man måste undanröja skadeorsakerna och underlätta läkningsarbetet om fortsatta obehag eller kronisk sjukdom ska undvikas. 
Det finns ett enormt antal sjukdomar. Varje sjukdom har sin egen speciella orsak, och olika sjukdomar hos samma person kan därför bäst behandlas av olika specialister. Fär att kunna bota en sjukdom måste den diagnosticeras exakt. I bästa fall finns det en mot sjukdomen svarande medicin. Det är farligt att ta medicinen om man inte har sjukdomen (och ofta även om man har den)  Kroppens reaktioner på skada är i princip alltid de samma, och när möjlighet finns påbörjar kroppen läkningsarbete. Riktlinjerna för att behandla ohälsa är därför i stort sett desamma. Behovet av läkningsarbete beror naturligtvis på skadans art och allvar. Olika sjukdomar hos samma patient har i regel samband och patienten bör behandlas som en helhet. Läkemedel ska alltid vara oskadliga. 
De flesta orsaker till kronisk sjukdom är okända eller genetiska, och svåra att göra något åt och sjukdomen därför i praktiken obotlig  Orsaken till kronisk sjukdom är oftast en inre förgiftning till följd av otillfredställande läkning av tidigare skador. Kronisk sjukdom kan därför behandlas och läka ut.. 
Mikroorganismer orsakar många sjukdomar och måste därför alltid bekämpas  Bakterier och virus är kroppens livsnödvändiga medarbetare, som ställer till skada endast om vissa kroppsfunktioner sedan tidigare är underminerade. 
Vetenskaplig forskning är den enda vägen att finna orsakerna till och behandlingsmetoder för olika sjukdomar.  Den vetenskapliga forskningens teori och metoder är i regel alltför trubbiga för att kunna ge praktiskt användbar kunskap utan oförutsedda bieffekter. Genom att tillämpa grundläggande ekologiska principer kan man effektivare behandla ohälsa. 
Kroppen kan bli friskare genom kemiska läkemedel och operationer  Kroppen kan bara bli sjukare genom förgiftning och stympning.