Svenska Institutet för Ekologisk Medicin  Kölaby Frälsegården 52026 Trädet teö 0515 51420   http://www.klokast.se/siem/

Email:siem@klokast.se

http://www.klokast.se/M/B.html

 

Cancergåtans lösning

Christian Helmrich, M D

svensk redigering: Sten Blomquist

Det är nu dags att lämna gamla begrepp. Uttjänta uppfattningar som inte längre går att handskas med bryts sönder i samma takt som nya insikter får fotfäste i medvetandet, först av en därefter fler och fler individer.
Efter ett antal upptäckter har hela det gängse resonemanget om s.k. cancersjukdomar och även övriga sjukdomar visat sig vara, ingenting annat än ren återspegling av våra inrotade föreställningar, förväntningar och rädslor. Det etablerades hypoteser med sagolika verklighetsanspråk trots den totala avsaknaden av bevis. Bevis för att någon cell skulle förlora kontrollen och bli galen och sen sprida sig runt hela kroppen o.s.v. finns nämligen inte. Tvärtom har det bevisats att varje förändring i kroppen, varje produktion, varje defekt, sker och uppstår i en speciell ordning och bjuder inte alls bilden av en kaotisk process.Tillgång till denna ordning fick man i form av iakttagelser och konstateranden på ett mycket kraftfullt sätt.

 

Ja, jag vill GRATIS få SIEMs MånadsMagasin samt en sökmotor för hela SIEMs site!

Ditt namn:

Din E-mail-adress:

  

Mannen i fråga heter Med.Dr. Ryke Geerd Hamer som är läkare och bor i Tyskland, hans upptäckter bemöttes av ett sådant intresse att man fråntog honom hans legitimation direkt efter det att han försökte delge dessa nyheter till en större publik, såsom till den medicinska fakulteten vid universitetet i Tubingen.
Redan tidigare, när han avhämtade sina första böcker från tryckeriet som han utger på eget förlag, blev uppvaktningen sådan att han blev beskjuten med två skotthål i vindrutan och den smyckar numera förlagslokalen lutande i ett hörn.

Även om detta inte bevisar någonting undrar man naturligtvis varför människor tar till så drastiska åtgärder bara för att stoppa "kvacksalveri".
Efterlyst och hemsökt av tiotals attentatsförsök lyckades han ändå nå publiken genom att skriva böcker och hålla föredrag om sin, som han kallar det, "Den nya medicinen"
Tydligen finns det någon som anser att det betyder ett allvarligt hot mot det medicinska etablissimanget, medan Dr. Hamer inte begärde mer än en offentlig omprövning av sina vetenskapliga resultat för patienternas skull, som tvärvägrades honom, av samtliga ansvariga instutitioner, med undantag av en klinik i Gelsenkirchen i samarbete med den medicinska fakulteten i Dusseldorf i maj 1992, som bekräftade att hans hävdade resultat är korrekta.

Konstigt nog kom inga journalister från tidningar, T.V eller andra massmedia, förrän nu, trots att innehållet liksom konsekvenserna därav skulle bli de mest häpnadsväckande om inte revolutionerande, inte bara i den medicinska världen, utan även i största allmänhet.

Hans upptäckt innehåller konstaterandet, att det är genom chockartade kofliktupplevelser som s.k. tumörer uppstår.
Direkt när en sådan chock inträffar börjar en ökad och accelerad tillväxt i den vävnad, det organ eller kroppsdel som har den exakta biologiska funktionen, vilken blir berörd och står i samband med denna konfliktupplevelsens innehåll.
Tar konfliktchocken slut, så stoppas tumörens växtprocess omedelbart, det behövs alltså inte mer för att göra sig av med "sjukdomen" än att lösa själva konflikten.

Trots att detta samband bekräftades genom mer än 20.000 fall, (1997 över 30.000 fall) av de patienter som drabbades och undersöktes av Dr. Hamer, har en stor del av allmänheten och särskilt den medicinska disciplinen det rätt så svårt att inkludera en sådan observation och det verkar minst sagt "flummigt" för de flesta, trots att han även lyckades med att avbilda dessa konflikter d. v.s. deras aktivitetsyttranden i en s.k. datortomografi (skiktröntgenbild) av hjärnan, som visar undantagslöst hos alla människor dessa åkommors lokalisation och förloppets stadium.
Med tanke på att hjärnan fördelar information, styr och förbinder hela organismen är det inte så konstigt att det blir ett "åskväder" på ett motsvarande ställe i hjärnan när en chockartad konflikt upplevs och sen urladdar sig i nervbanorna neråt i periferin, med focus exakt på de organ, som står i förbindelse med det träffade stället i hjärnan.
Händelser i psyket, hjärnan och organet sker samtidigt, och det gäller från början till slut, alltså från den sekund konflikten inträffar tills den blir löst, vilket följs av en s.k. lösningsfas lika med läkningsfas, där alla återställningsprocesser äger rum.

Det handlar alltså inte om en slumpmässig händelse utan en väl samordnad aktion människan går igenom, som reagerar med maximal kraftinsats på en akut nödsituation som vederbörande subjektivt upplever. Det spelar alltså inte så stor roll vad som hänt rent objektivt, utan framförallt hur dramatiskt personen upplever det subjektivt och personligt. Och detta ingår uttryckligen i själva konfliktorsaken som kräver att man talar ingående om dessa upplevelser och deras bakgrund med den som drabbas.
Samt att man hittar ett lämpligt sätt att lösa och handskas med problemet, då sker en avlastning och konfliktlösningsfasen inleds, när detta lyckas blir patienten helt återställd och frisk.

Detta påstående ledde oftast till att kolleger inom medicinen Ógick i taket vilket inte är särskilt förvånansvärt om man betänker att inom "vårt vetenskapliga landskap" själens, känslornas och andens existens fortfarande är förnekad och alla möjliga slags emotioner hittills är betraktade som en biprodukt av nervsystemets ämnesomsättning, i stället för att identifiera dessa avvikelser i kroppen, både i vätska och struktur, som uttryck för en funktionsändring till följd av en själslig reaktion.
Om det blir uppror i en människas inre så ökar spänningen både allmänt och särskilt inom de delar som motsvarar denna spännings anledning, detta ser man redan vid muskelspänningar. Det blir då helt naturligt att ett fall av akut "åskväder" i överförd betydelse leder till en funktionsintensifiering eller ett aktivt tvärbromsande eller hämmande, som i sin tur leder till strukturförändring eller till en hastig cellproduktion eller en lika hastig cellundergång, vilket vanligtvis förekommer vid alla sådana tillfällen som man kallar för den mystiskt omvittnade sjukdomen "cancer". Mer är det nämligen inte och det finns heller inte farliga och dödsförmedlande och sjuka tumörceller, utan endast odugliga, missformade och förvridna celler, ungefär som en Volvo skulle se ut om den kom ut på ett löpande band med hastigheten ökad tiotusentals gånger, den är bara skrot, klarar inte besiktningen.
Man kan jämföra cancerceller med måndagsbilar, men de är inte farliga.

http://www.klokast.se/M/F.html

Det som är den egentliga påfrestningen för kroppen, är upproret självt och dess följder för organismen, därför att det tar i ordentligt om man befinner sig i en konfliktchock. Man går ner i vikt, sover inte, äter inte, man får iskalla händer och fötter, man är spänd, orolig och kommer inte loss ifrån det som hänt.
Alla dessa symtom kan förekomma i vilket fall som helst av rädsla och panik men ingår i konfliktens och chockens hela scenario, likadant som vid vanliga d.v.s. mindre akuta stressformer som inte orsakar eller leder till dessa i och för sig ofarliga cellproduktioner.
Tvärtom: Man blir inte utmattad av celltillväxt, utan av de belastningar, som hela organismen är utsatt för under själva processen, så länge chocken ligger kvar. Kroppen orkar inte längre. Om denna maximala kraftinsats leder till att konflikten blir löst, så släpper spänningen, man sover mera, är trött, äter mera, går upp i vikt, får mycket varma händer och fötter, även feber som alltihop är ett säkert tecken på att människan är på väg tillbaka till återhämtning, återställning och hälsa.
Inför denna bakgrund är det märkligt att man brukar (förbiseende alla andra saker och ting) leta efter knutor och mikroskopiska vävnadsprov som är de mest ointressanta, oavsett om de nu är gamla kvarlåtenskaper av tidigare konflikt-tillfällen eller gamla reparationsställen av gamla defekter, då aktivt växande, eller patienten befann sig i ett tillstånd av akut upprördhet, stress och panik och måste tas om hand på ett helt annat sätt.
Enligt många handlar detta sätt att betrakta ämnet, om ett helt nytt s.k. paradigm, som betyder enkelt sagt, en förskjutning i perspektivet och i varseblivningen.

Om de fruktade "elakartade" cancercellerna plötsligt visar sig vara blott ett tecken på en ökad aktivitetsnivå, så öppnar sig framför oss ett oändligt landskap av saker och ting som försigår inom människan, även om de är lika litet fysiska som ORSAKEN till en jordbävning. Krafter och rörelser behöver inte vara synliga för att finnas till.
Om t.ex. tårarna rinner så har man i regel vant sig vid att personen i fråga känner sorg , smärta eller har andra bekymmer. Man brukar rutinmässigt avläsa känslotillstånd, andra slags upplevelser eller inre händelser när en människa rodnar eller bleknar. Förändring av kroppens utseende under påverkan av psykets tillfälliga skick har alltid varit självklart och ifrågasätts aldrig. Varför är man inte lika konsekvent och söker efter det som står BAKOM alla symtom och signaler i kroppen.
Är det konstigt om ens sköldkörtel ändrar produktion när man Ógår i taketÓ om
man samtidigt känner att man saknar varje möjlighet att påverka situationen man upprörs över? Är det konstigt att det blir magsäcksinflammation om vederbörande jämt känner sig förorättad o.s.v.
Som det tydligt har visat sig har det aldrig funnits någon obehärskad cell som i egen regi ÓgräverÓ sig fram och in i vävnaden och där käkar upp hela anatomin. Produktionen sker på uttrycklig order från hjärnan och psyket, precis på samma sätt som det upphör, när det sjuka undanröjs av mikroorganismer eller när cellklot inkapslas genom bindväv eller ärrbildning. Kroppen gör ingenting utan goda skäl.

Det som har blivit mest farligt om detta med "cancer" är den skräckinjagande föreställningen som odlades, tills den stegrade sig till en rent paranoid ÓcancerkulturÓ i den kollektiva verklighetsbilden, diagnoser i samband med det sistnämnda brukar ha en förintande inverkan på var och en som blir utsatt för denna moderna tidens typ av bannlysning och sist men inte minst "terapin", alltså tillvägagångssättet att behandla dessa misstänkta personer som anses vara under dödshot.
Alltså med stål, strålning och kemi som inte sällan är livshotande, på remiss, medan det egentligen inte fanns något allvarligt problem. I de flesta fall hade kroppen redan tagit hand om det själv, det kan ha handlat om en urgammal sak av långt tillbakaliggande restaurerings eller reparationsarbete som företagits av kroppen och som nu är inkapslat.
Bemödandet att systematiskt nysta upp osynliga tumörer tidigt, genom skärpt kontroll är bara en logisk reaktion på hela fenomenets vantolkning.
I vissa fall handlar hastiga cellproduktioner som ursprungligen ledde till cancerbegreppet, bara om tecken på ett uppror som kräver en lösning på konflikten, i andra fall om en defektutfyllning.
För att förstå vad det betyder är det viktigt att nämna en av de mest avgörande upptäckterna av Dr. Hamer.
Beroende på deras utvecklingshistoriska och embryologiska härstamningar visar de olika vävnaderna olika sätt att bete sig under inträffande av en konflikt.
Den organvävnad/del som utvecklade sig ur de ett och halvt inre, av de tre embryologiska groddblad, endoterm och inre hälften av mesoderm, som för övrigt är sammankopplade med hjärnstammen och lillhjärnan, reagerar undantagslöst med cellproduktion under konfliktfasen och upphör genast när den tar slut.

De andra vävnaderna som utvecklar sig ur de ett och halvt yttre groddbladen, ektoderm och yttre hälften av mesoderm, som är sammankopplade med storhjärnbarken och storhjärnmärgen, reagerar under en motsvarande konflikt med defektbildning, vilken utfylls genom en dramatisk ökad och ÓtumörliknandeÓ cellproduktion som en ÅTERSTÄLLNINGSÅTGÄRD under konfliktlösningsfasen, s.k. läkningstumörer, som alltid upphör utav sig själv när reparation och stabilisering är genomförda. Detta kräver ingen terapi i och för sig för detta är själva terapin, det som behövs i denna fas är vila..

Observationen som ledde Dr. Hamer till denna insikt var fenomenet att en del av patienterna visade tumörer under konfliktchocken med alla dess biverkningar, medan de övriga som fick cancerdiagnoser visade en bild av emotionell och kroppslig avslappning och hade precis löst en föregående konfliktupplevelse när tillväxten började.

Han jämförde deras uppgifter och symtom med varandra med hjälp av datortomografi och insåg snabbt att alla som hade fått ÓtumörerÓ under lösningsfasen, där visades konflikthärden i lösningstillstånd, nånstans i storhjärnan i form av en förmörkelse (tyder på vätska) med oskarp begränsning, medan alla som fått tumörer under konfliktfasen och befann sig under motsvarande tillstånd, där visade dessa röntgenbilder härdar med cirkulära vågor (vilket betyder en aktuell pågående konfliktchock) undantagslöst lokaliserad till hjärnstammen eller lillhjärnan. Motsatslika eller avvikande kombinationer dök aldrig upp...
Alla de som hade cirkulära vågor som uttryck för en ökad aktivitet i storhjärnan, som griper in i varandra med datortomografins röntgenstrålar, så som de avbildas där, saknade inte bara varje spår av cellproduktion, utan visade i vissa fall, vävnadsdefekter i motsvarande organ, såvitt det gick att verifiera.
Hans slutledning, att det föreställer en reparation när man får en tumör under lösningsfasen blev bekräftat av händelseförloppet självt, om man låter det hela ha sin gång, stödjer läkningsprocessen med vila och stabilisering och avvaktar tills hela läkningsprocessen är avslutad. Man får alltså inte skära in med en kniv eller borra in med nål för att ta prov i ett sådant område under lösnings och läkningsfasen, därför att man inte ska framkalla en ytterligare stegring av cellproduktionen genom att då störa och irritera hela stabiliseringsprocessen.

http://www.klokast.se/M/F.html

Det är klart att detta låter som science fiction för dagens läkarvetenskap. Icke-läkare har mycket lättare att förstå och känna in sig i detta samband.
När jag fick läsa Dr.Hamers bok, så var det första gången jag såg att nånting verkade logiskt, efter min egen läkarutbildning.
Strax därefter ringde jag upp Dr.Hamer för att få träffa honom eftersom jag ansåg att det måste handla om antingen fullkomlig galenskap eller om den första förnuftiga sanningsenliga förklaring om vad som egentligen försiggår med alla dessa fenomen som vi blivit lärda, är något slumpmässigt, ödesbestämt, oförklarigt, ärftligt eller i bästa fall någon riskfaktorberoende sak, som helt enkelt och våldsamt måste skaffas ur världen på vilket sätt som helst.

Otillfredsställelsen över att man i dagens traditionella medicin inte vet av någonting annat, än att vanställa och tortera folk, som oftast till dess mådde ganska bra och i varje fall visade mindre besvär, innan man vidtog de vanligast kända åtgärderna, bortsett från den psykiska chocken, som varje cancerdiagnos framkallar, fick mig att förstå att det snarare är vi själva som inte vet, förstår eller känner till något annat.
Istället tror vi på att denna moderna Frankenstein-medicin samt deras hopplösa resonemang skulle vara oundvikligt, trots att det vore lätt att räkna ut på ett enkelt sätt, att om så vore fallet, överlevandet av bara en enda människa på vår jord, måste ju då vara rent statistiskt osannolikt.
Hur många billioner celler skulle kunna bli tokiga, hur många metastaser vid varje oförsiktigt trappsteg. Immunförsvaret skulle då vara helt upptaget med att spela polis med lutning mot immunpathologins anmärkningsvärda "Star-Wars" -föreställning. Vad är det egentligen som låter som science-fiction ?

Den heligaste kon inom cancermedicinen som ramlade omkull genom Dr.Hamers upptäckter var de s.k. "metastaserna". Föreställningen om att en tumör kan sprida sig i kroppen och flytta till andra platser, visade sig vara andra, tredje o.s.v. konflikter, med deras motsvarande cellproduktion, som följd av chockutlösande diagnoser och operativa ingrepp, förbränning genom bestrålning samt förgiftning av cellgift. Allt detta utgör fruktansvärda skador och orsakar panik, smärta och nya konflikter som i sin tur kan ge ytterliggare tumörer.
Exempelvis i ben vid en egenvärdessammanbrottskonflikt, eller i lungorna vid en dödsångestkonflikt o.s.v. Värt att notera är att inom djurmedicinen förekommer "metastaser" ytterst sällan, djur förstår nämligen inga diagnoser...

Vid ett flertal olika intervjuer med experter, patologer och många andra inom den medicinska vetenskapen, kom det fram att ingen hittils har någonsin hittat en enda tumörcell i arteriellt simmande blod och att varje vävnad producerar sin uregna typ av tumörer, att hela resonemanget om metastaser är byggt på antaganden, hypoteser och vad man underligt nog kallar för "indirekta bevis".
Ingen har t.ex.upptäckt en njurtumörcell i benmärgen eller en brösttumörcell i lungorna eller en cancercell från magsäcken i hjärnan.
Det enda som fanns och som ledde de studerade männen till dessa överilade slutledningar var cellkaos och rätt så oordentliga cellsallader i olika vävnader och platser. Angående deras härstamning lyser varje äkta bevisföring med sin frånvaro tills idag.

Däremot började Dr.Hamers insikter och sammankopplingar mellan konflikter och celldelningsprocesser ta form redan 1981, tre år efter att han själv insjuknade, omedelbart efter att hans son blev sårad av ett gevärsskott i en strid som han inte alls var delaktig i och till följd av detta avled 1978.
Dr.Hamer undersökte alla sina patienter som vistades på sjukhuset med diagnosen ÓcancerÓ, han frågade var och en av dem om de hade upplevt någon oväntad dramatisk och chockartad konflikt, därför att han själv hela tiden misstänkt att det måste finnas något samband mellan hans sons tragiska död och den svåra förlust som han och hans fru upplevde å ena sidan samt hans och hustrus sjukdom å andra sidan, vilket i båda fallen uppträdde omedelbart därpå.

Svaren han fick av sina patienter var häpnadsväckande:
Alla, utan undantag berättade att de hade fått uppleva mycket svåra och fruktansvärda chocker, vilket motsvarade biologiskt sett exakt det drabbade organet, beroende på vilket behov, känsla och biologisk funktion som blev berörd vid konflikten, som svarade mot den identiska organvävnaden.
När det visade sig att detta även gäller för vad man ansåg vara"Ómetastaser" var det definitivt slut på"spöket" med mystiska cellvandringar, där man aldrig riktigt förstod varför de gick till sina "typiska" ställen som inte var mer typiska än att upprepade konflikter återkom, med anledning av de diagnoser som uttalades.

Dags att byta perspektiv: Vissa , och inte bara vissa, utan alla företeelser i den materiella världen har sina förklaringar, inte enbart inom materien, utan även i sina bakomliggande krafter, och går rätt så bra att ta reda på.
Bemödandet och eftersträvandet att förklara allt materiellt på ett materiellt sätt, så som sker inom dagens vetenskap, måste oundvikligen hamna i äventyrliga tankebanor och föreställningar.
ür det de själsliga som styr, eller endast molekyler, celler och microorganismer o.s.v.?
Väteatomens förfäktare, vad gäller frågan om vår härkomst, får tro på sitt, jag för min del delar inte den uppfattningen.
Vi får talrika tillfällen att inse att naturen inte är någon bedrövlig, teknisk felkonstrution som till och från går sönder, utan det handlar om en högst tillförlitlig ordning, som verkar enligt gudomliga krafter, tyst och osynligt och ger uttryck via de bilder som skapas i materien.
Det går inte att förstå spontana kroppsliga symtom hos levande varelser, förrän vi har kunskap om vad de upplever och känner.
Eftersom kunskapen om detta endast finns hos individen själv, är det följaktligen bara hon själv som har svaret inom sig.
Det gäller alltså att uppmuntra varje människa att ta sig själv på allvar i fråga om SUBJEKTIVA upplevelser och känslor, därefter kommer den första antydan till förståelse.

Det är möjligt att dra slutsatser av strukturella förändringar i den meningen att man undrar hur i all världen kunde den personen skapa detta som gavs uttryck för. Men det går inte att förutsäga och bestämma ödet för en person enbart genom att utgå från en anhopning celler.
Med tanke på våra anmärkningsvärda och historikt underbyggda värderingsvanor i västvärlden, förstår man att det kan bli många chockartade konfliktupplevelser, eftersom vi oftast tar mycket för givet, som inte förhåller sig enligt naturlagarna. Vi förstår varken oss själva eller andra. Nu är det inte så att varje konflikt skulle skapa sjukdom, i de flesta fall handskas vi ganska bra med konflikterna, däremot finns det ingen sjukdom om det inte finns en kroppslig eller psykisk stress och inte heller nån cellproduktion som inte är ett svar och en reaktion på ett kroppsligt eller själsligt sår och hur många sådana sår förekommer sammanlagt hos mänskligheten, det kastar ett ljussken på frågan hur vänligt eller ovänligt vi umgås med varandra eller med oss själva och inte lyssnar till naturens lagar.
Under ett av mina otaliga samtal med Dr.Hamer frågade jag honom, om han ansåg att människor som lider under psykiska svårigheter, hade en jämförelsevis större benägenhet att få exempelvis tumörer, han svarade att det handlar om vad han kallar för Óbiologiska konflikterÓ, när jag preciserade min fråga därhän, om han trodde att människor som skäms över sina egna känslor, har lättare att hamna i en konflikt, svarade han: ÓJa,det kan jag tänka mig, det tror jag säkert att det stämmerÓ.
Alltså är det bra att acceptera sig själv och sina känslor, det är inte heller farligt att ifrågasätta vissa värderingar...

Dr.Hamer är medveten om att hans upptäckter innebär en katastrof för hela det medicinska etablissimanget, han förstår varför han blir förföljd och varför alla anbud att ompröva hans upptäckter förblev obesvarade eller avvisade.
40 medicinska fakulteter vid tyska universitet samt 13 läkarorganisationer i före detta Västtyskland verkade absolut ointresserade under 1980-talet.
Varje cancer-diagnos betyder en genomsnittlig omsättning på 1 till 1á milj. kronor (omräknat). Misstänker man att det inte bara är möjligt utan faktiskt troligt, att det är på liknande sätt inom andra områden och branscher, så kan man undra vad den s.k. bruttonationalprodukten egentligen står för.

Största delen av det som produceras av kemikalier, bestrålningsapparatur o.s.v. kan skrotas direkt, för de allra flesta människor skulle inte behöva nånting av detta, om man tog till sig de nya insikterna och det inte blev den panik som folk blir utsatt för hela tiden, genom diagnoser och s.k. förebyggande kontrollundersökningar som numera visar sig vara absurda, därför att man inte kan diagnosticera eller kontrollundersöka en konflikt innan den har hänt.
Här i landet får man skrivelser i brevlådan från ÓmyndigheternaÓ av främmande människor man aldrig sett, med en uppmaning att infinna sig vid en bestämd tid på en bestämd plats för att genomföra en cancerundersökning, man darrar till en tid eller nåt dygn, därför att man nu plötsligt fått ett problem man inte tidigare haft. De som bevarar sin sunda instinkt, slänger detta opersonliga och iskalla ÓopusÓ omedelbart.
Det är klart att människorna som befolkar dessa instutitioner är lika vilseledda som hela publiken, de anar inte ens vad de håller på med och på vilket vis de är inkopplade i en stor och kuslig kontroll som utövas och upprätthålls genom panikmakeri och genom att gå över lik. Det är däremot ett säkert faktum att det pågår en aktiv verksamhet för att hålla informationen om Dr.Hamers upptäckter undangömda. (Med anknytning till David Icke`s utlåtande, om informationskontroll och medveten desinformation verkar det inte helt avlägset. Redaktionens anmärkning)

Vad ska man tro? Legenden och tron på att man kan dö av cancer gör folk beredd att tillåta vilka ingrepp och övergrepp som helst.
Medan folk dör av panik och tabletter i en medicinsk mardröm, borde man ha råd med att åtminstone pröva om det finns nånting annat och testa om det verkligen ligger till på det viset med cancergåtan, så som man överallt påstår och varför denna dyrbara forskning har hamnat i en återvändsgränd utan nåt vettigt resultat. Att våga vägra operation, leder inte sällan till "mobbning" inom släkten, vilka senare må sammanträda vid graven och säga. "Det var cancer".
Dessa skärseldsförväntningar är så inrotade sedan barnsben hos många och sedan undanträngda i det undermedvetna att det antar de obegripligaste former, samt hur utbredd beredskapen är att låta sig "avrättas" p.g.a. ett enda ord som fälls inom denna inkvisitoriska verksamhet, där man kallar alla som avviker eller tvekar för "esoteriker" eller "fanatiker"
Med tanke på tillvägagångssättets högst bedrövliga resultat, kunde man lika gärna säga: Skitsamma nu behöver vi det inte längre .Kom ihåg, vi består inte bara av äggvita,fett, socker, salt och vatten samt mineraler och vitaminer, utan det finns ytterliggare nånting som håller ihop det hela och som är lika OSYNLIGT för det fysiska ögat som LUKTEN av en öppen flaska sprit.

Kom ihåg att vi är våra egna symtomproducenter och det med goda skäl, samt att vi är kapabla att mobilisera omätliga krafter på gott och ont, att vi har förmågan att läka oss själva, att det inte ska komma nån "korkskalle" och förvisa oss ur livet med ett enda ord "cancer", som vi hittills brukat använda oss av som en dödsdom, det kan räcka till för att bli utsatt för rädsla och panik, vilket detta ords natur är byggt på och inte består av någonting annat än felaktig och falsk information.
Det gäller att lita på sig själv och inte svälja vilken information som helst.
Jag ber läsarna av denna artikel att analysera vad jag skriver, vara observant och ompröva själv om det stämmer eller inte. För att kunna verifiera detta behöver man inte alls vara läkare, tvärtom, dessa har svårare att förstå för de"vet" för mycket...
Betänk nu, att det finns s.k. cancer-åkommor som börjar samtidigt med en dramatisk konfliktupplevelse, och sådana som börjar efter att problemet upplösts, alltså när det hela har släppt, då är det en ren läkningsprocess, där cellproduktion ingår.
Den första typen behöver alltså att konflikten löses, den andra läker av sig själv och behöver bara lugn och ro samt ibland stabiliserande åtgärder.
Om det inte finns en konflikt är det hela inaktivt och behöver inte behandlas.
Mer detaljerad information finns i Dr. Hamers bok hittills tillgänglig på tyska och franska. ( Om det finns någon som har lust att översätta dessa c:a 790 sidor så ring tel o.fax 00949-3581-408667 de förstår engelska och har tel.svarare)
Förlag: AMICI DI DIRK VERLAG postfach 300851 D.-02813 Görlitz/Niederschlesien.
Boken: VERMÄCHTNIS EINER NEUEN MEDIZIN. band 1. Förf. Dr. Med. Ryke Geerd Hamer.

http://www.klokast.se/M/F.html

Boken innehåller såväl den exakta berättelsen om upptäckterna med fallbeskrivningar samt förklaringar om många naturliga lagbundenheter i samband med de upptäckta resultaten.
En omfattande tabell återger översiktligt vilka biologiska konflikter som ligger bakom de olika åkommorna samt konfliktaktivitetens lokalisation i hjärnan samt den typ av vävnadsförändring som sker i ett sådant fall.
Tabellen visar också hela korrelationen mellan det som utspelas, på tre olika nivåer, nämligen organplanet, hjärnplanet och det psykiska planet samtidigt, alla som visar samma slags symtom har upplevt samma slags konflikt, d.v.s. blev berörda av samma biologiska behov.
Det är dessutom inte bara tal om "cancer" och tumörer utan också en mängd andra bekanta sjukdomsbilder som t.ex. psykoser, epilepsi, störningar av ämnesomsättningen, hjärtinfarkt, eksem, multipel skleros samt otaliga andra.
Hela den nya medicinen är byggd på att man lät patienterna komma till tals vilket i sin tur levererade insikter och fakta som verifierades av ingående undersökningar, jämförelser och observerbara bekräftelser.
Dr. Hamer ställde inget anspråk på att hans upptäckter skulle vara fullständiga, utan bara att de är korrekta.
Det är upp till var och en att ifrågasätta,ompröva och övertyga sig själv hur det förhåller sig.......

Snabbguide till SIEMs bibliotek

ADD ADHD Afte Akupunktur Allergi Alternativ Cancerbehandling Alzheimers sjukdom Amalgamskador Antibiotika Ateroskleros Autism Aspartam

Barnsjukdomar Belastningskador Blåskatarr

Cancer Celluliter Celiaki

DAMP Den nya medicinen Depression; Diarré Difteri Dyslexi Diet

Hamer Högt blodtryck Hemorrojder Hepatit B Hicka Hjärt- o kärlsjukdomar Homeopati Hormonstörningar Huvudvärk Hälsotest

Influensa Insektsbett Impotens Ischias

Kikhosta Kolik Kronisk trötthet Kurser Kloka Gubben Kloka Gubben & Sanslösa Tanten AB

Läkemedelsbiverkningar Leukemi Lumbago

Mässling Migrän Munblåsor

Sjuka Hus Spädbarnsgulsot Spädbarnskolik Stelkramp

Tandfyllnadsmaterial Tarmrening Tinnitus Trög mage Tungmetallskador Tunntarmsinflammation Tarmproblem, tarmflora

Urinvägsinfektion Utbildning

Vaccinationer Vaccinationsskador Vetenskapskritik WEB-kurs Värk Vårtrötthet;

Åderförkalkning

Överkänslighet ÖronljusEksem Elallergi Encephalit

Föda hemma Förgiftningssyndrom Förkylning Förlossning Förstoppning Ljusbehandling; FASS Fibromyalgi Fluor

Galna-ko-sjukan Gifter Glutenöverkänslighet Graviditet Gulsot

Nässelfeber Naturmedicinsk mottagning Nyfödda barn

Obstretik Ont i örat Ont i ryggen

Påssjuka Penicillin Polio Pollenallergi

Rådgivning Ryggskott

Sexuella problem Shizofreni